Doorwerken na 65 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorwerken na 65 jaar"

Transcriptie

1 Doorwerken na 65 jaar Team Arbeidsvoorwaarden telefoon: (030) Postbus RM Utrecht website: Inleiding Steeds vaker willen werknemers doorwerken na hun 65 e. Dit kan niet alleen aantrekkelijk zijn voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Iemand van 65 jaar heeft bijvoorbeeld al heel wat werkervaring of kent de plaatselijke situatie erg goed. Dit doorwerken na 65 jaar gebeurt vaak op grond van een contract voor bepaalde tijd. De wettelijke regels rondom contracten voor bepaalde tijd zijn echter ingewikkeld. Toch is het van groot belang om, voordat u een contract aangaat met een werknemer van 65 jaar of ouder, op de hoogte te zijn van deze regels en de do s and dont s, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. In deze brochure wordt in kaart gebracht waar u op moet letten wanneer u een werknemer in dienst neemt van 65 jaar of ouder. Inhoud 1. De werknemer krijgt een contract voor bepaalde tijd en had eerder een contract voor onbepaalde tijd De werknemer had geen werk en gaat vanaf 65 jaar aan de slag ZZP en freelance Sociale zekerheid... 8 Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 1 juni 2011

2 1. De werknemer krijgt een contract voor bepaalde tijd en had eerder een contract voor onbepaalde tijd. Normaliter eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege, dat betekent: automatisch zonder dat iemand er iets voor hoeft te doen. In sommige gevallen heeft de wetgever echter een uitzondering gemaakt. Het is denkbaar dat één of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd volgen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zeker wanneer het gaat om een werknemer die doorwerkt na zijn 65 e verjaardag. In dat geval eindigt het contract voor bepaalde tijd niet altijd van rechtswege. In een dergelijke situatie bestaan de volgende vijf opties: - Bij onderstaande opties eindigt het contract voor bepaalde tijd van rechtswege. 1 De werknemer zegt het contract voor onbepaalde tijd op. Vervolgens kunnen werkgever en werknemer een contract voor bepaalde tijd sluiten op elk gewenst moment. Dit contract loopt dan van rechtswege af door het verstrijken van de bepaalde termijn. 2. De werkgever wacht na de beëindiging van het contract voor onbepaalde tijd meer dan 3 maanden met en aangaan van een contract voor bepaalde tijd. 1 Dit laatste contract eindigt van rechtswege. Er moet wel rekening gehouden worden met de ketenregeling zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze brochure. 3. Het contract voor onbepaalde tijd wordt door de werkgever opgezegd bij het UWV of ontbonden middels een pro forma procedure. Daarna wordt een contract voor bepaalde tijd aangegaan (het maakt niet uit of dit binnen 3 maanden is of later). Dit contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Er moet wel rekening gehouden worden met de ketenregeling zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze brochure. - Bij onderstaande opties eindigt het contract voor bepaalde tijd niet van rechtswege. 4. Het contract voor onbepaalde tijd eindigt anders dan door opzegging of ontbinding (bijv. door het bereiken van de leeftijd van 65 jaar of met wederzijds goedvinden). Binnen 3 maanden wordt er een contract voor bepaalde tijd aangegaan. Dit contract eindigt NIET van rechtswege, maar moet uiteindelijk worden opgezegd. De opzegverboden gelden en op de werkgever rust een re-integratieverplichting en een loondoorbetalingsplicht bij ziekte. 5. Het contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd zonder dat er iets geregeld wordt. Het contract eindigt NIET nadat de verlengingstermijn is verstreken maar moet uiteindelijk worden opgezegd. De opzegverboden gelden en op de werkgever rust een reintegratieverplichting en een loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Wilt u meer gedetailleerde informatie, dan kunt u hieronder verder lezen. 1 De werkgever zou de werknemer kunnen vragen ter overbrugging vrijwilligerswerk te doen, maar voorzichtigheid is hier geboden. Wanneer de werknemer het eindigen van rechtswege van het arbeidscontract volgend op het vrijwilligerswerk aanvecht, staat de werkgever die de wet heeft willen omzeilen over het algemeen niet sterk. Bovendien moet de werkgever uitkijken met het bieden van vrijwilligersvergoedingen etc. om niet de schijn te wekken dat het gaat om een verkapte arbeidsovereenkomst. Om deze redenen is het overeenkomen van vrijwilligerswerk ter overbrugging van de drie maanden niet aan te raden. Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 2 juni 2011

3 Einde van rechtswege In de volgende situaties eindigt een contract voor bepaalde tijd, volgend op een contract voor onbepaalde tijd, gewoon van rechtswege (dus zoals normaal, automatisch, zonder dat iemand daar iets voor hoeft te doen): 1. Wanneer tussen een contract voor onbepaalde tijd en het daarop volgende contract voor bepaalde tijd meer dan drie maanden zijn verstreken is er niets aan de hand en eindigt het contract voor bepaalde tijd gewoon van rechtswege (zie voorbeeld 1). 2. Wanneer het contract voor onbepaalde tijd is ontbonden via de rechter of rechtsgeldig is opgezegd (door de werknemer, dan wel de werkgever met inachtneming van de ontslagprocedure) is er niets aan de hand en eindigt het contract voor bepaalde tijd, dat op het contract voor onbepaalde tijd volgt, van rechtswege (dus zoals normaal). Hiervoor maakt het niet uit of het contract voor bepaalde tijd binnen 3 maanden of pas na 3 maanden na beëindiging van het contract voor onbepaalde tijd wordt aangegaan (zie voorbeeld 2). Voorbeeld 1: Meer dan drie maanden tussen onbepaalde en bepaalde tijd Tussen het contract voor onbepaalde tijd en het contract voor bepaalde tijd zit meer dan 3 maanden tijd. Het contract voor bepaalde tijd (het laatste) loopt gewoon van rechtswege af. Voorbeeld 2: Het contract voor onbepaalde tijd is opgezegd dan wel ontbonden Einde door opzegging/ontbinding Het contract voor onbepaalde tijd is opgezegd dan wel ontbonden. Het contract voor bepaalde tijd eindigt gewoon van rechtswege, ook als deze is aangegaan binnen drie maanden na het eindigen van het contract voor onbepaalde tijd. Geen einde van rechtswege, maar opzegging noodzakelijk In de volgende situatie is, om het laatste contract voor bepaalde tijd volgend op een contract voor onbepaalde tijd te beëindigen, voorafgaande opzegging nodig: a. de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is niet geëindigd door rechtsgeldige opzegging (door de werknemer dan wel de werkgever met inachtneming van de ontslagprocedure) of ontbinding (door de kantonrechter); én b. het contract voor bepaalde tijd is binnen drie maanden na beëindiging van het contract voor onbepaalde tijd aangegaan. (zie voorbeeld 3) Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 3 juni 2011

4 Voorbeeld 3: Het contract voor onbepaalde tijd is met wederzijds goedvinden (bijv. door gebruik van een vaststellingsovereenkomst) geëindigd of door bereiken van 65-jarige leeftijd en binnen 3 maanden opgevolgd. Einde met wederzijds goedvinden / automatisch bij bereiken 65 jaar Het contract voor onbepaalde tijd is geëindigd met wederzijds goedvinden of omdat de werknemer 65 jaar is geworden (dus niet door opzegging of ontbinding!) Het contract voor bepaalde tijd vangt aan binnen drie maanden na het einde van het contract voor onbepaalde tijd. Het contract voor bepaalde tijd eindigt niet van rechtswege, maar moet, om het te beëindigen, worden opgezegd door werknemer dan wel werkgever. 2. De werknemer had geen werk en gaat vanaf 65 jaar aan de slag De werkgever kan de werknemer een contract voor bepaalde of voor onbepaalde tijd geven. Wanneer er gekozen wordt voor een contract voor onbepaalde tijd, dan loopt dit contract niet van rechtswege af, maar moet het actief beëindigd worden door middel van één van de beëindigingswegen die beschreven staan in de brochure Beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een contract voor bepaalde tijd loopt normaliter van rechtswege af wanneer de tijd is verstreken waarvoor het contract is aangegaan (dus: automatisch zonder dat iemand er iets voor hoeft te doen). In de wet zijn hier echter uitzonderingen op gemaakt. Hierboven is de situatie al besproken waarin een contract voor onbepaalde tijd wordt opgevolgd door een contract voor bepaalde tijd. Daarnaast zijn er in de wet ter bescherming van de werknemer regels opgenomen tegen zogenaamde draaideurconstructies en tegen ontduiking van het ontslagrecht. Door deze regels kan een contract voor bepaalde tijd op een gegeven moment automatisch overgaan in een contract voor onbepaalde tijd. Om te voorkomen dat een werkgever gebonden is aan een contract voor onbepaalde tijd terwijl hij in de veronderstelling was een contract voor bepaalde tijd te zijn overeengekomen, wordt aan het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de Arbeidsvoorwaardenregeling PKN aan regels gebonden. Wettelijke hoofdregels Er zijn twee wettelijke hoofdregels 1. In een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarin de overeenkomsten elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden geldt de vierde overeenkomst als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (zie voorbeeld A en voorbeeld B). Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 4 juni 2011

5 2. In een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarin de overeenkomsten elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden en de keten (arbeidsovereenkomsten + tussenpozen) de overschrijdt, geldt vanaf de dag van overschrijding de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd (zie voorbeeld C, voorbeeld D en voorbeeld E). Voorbeeld A: Vierde contract en tussenpozen van niet meer dan 3 maanden: Het vierde contract geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt niet van rechtswege op het beoogde tijdstip. Voorbeeld B: Vierde contract en tussenpo(o)(s)(zen) van meer dan 3 maanden: Het vierde contract loopt gewoon van rechtswege af op het beoogde tijdstip omdat tussen twee contracten in de keten meer dan 3 maanden verstreken waren. Voorbeeld C: Geen overschrijding van Drie jaarcontracten volgen elkaar direct achter elkaar op en overschrijden tezamen niet de. Het laatste contract loopt van rechtswege af na een jaar. Voorbeeld D: Overschrijding van Drie jaarcontracten volgen elkaar op. Tussen het tweede en derde jaarcontract zit een periode van 1 maand. De keten (incl. tussenpoos van 1 maand tussen de laatste twee contracten) overschrijdt de. Het laatste contract geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd en loopt niet van rechtswege af op het beoogde tijdstip. Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 5 juni 2011

6 Voorbeeld E: Overschrijding van Een jaarcontract wordt opgevolgd door een contract voor 2 jaar, met een tussenpoos van 3 maanden. De keten (incl. tussenpoos van 3 maanden tussen de contracten) overschrijdt de. Het laatste contract geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd en loopt niet van rechtswege af op het beoogde tijdstip. Wettelijke uitzonderingen 1 Een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor niet meer dan 3 maanden en die direct volgt op een arbeidsovereenkomst voor of langer, geldt niet als aangegaan voor onbepaalde tijd (zie voorbeeld F, voorbeeld G en voorbeeld H). 2 Een voor de werknemer voordeliger regeling mag getroffen worden 3 Een voor de werknemer nadeliger regeling mag alleen toegepast worden indien deze regeling is neergelegd in een cao of in een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. Voorbeeld F: Een contract voor 3 jaar wordt eenmalig met 3 maanden verlengd, direct volgend op en eerste contract De eenmalige verlenging geldt niet als aangegaan voor onbepaalde tijd. Na het verstrijken van de 3 maanden eindigt het contract van rechtswege. Voorbeeld G: Een contract voor meer dan 3 jaar wordt eenmalig met 3 maanden verlengd, direct volgend op en eerste contract De eenmalige verlenging geldt niet als aangegaan voor onbepaalde tijd. Na het verstrijken van de 3 maanden eindigt het contract van rechtswege. Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 6 juni 2011

7 Voorbeeld H: Een contract voor 3 jaar wordt eenmalig met 3 maanden verlengd, maar niet direct volgend op en eerste contract De eenmalige verlenging geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Na het verstrijken van de 3 maanden eindigt het contract niet van rechtswege. Hierboven zijn de wettelijke grenzen en consequenties beschreven. De arbeidsvoorwaardenregeling PKN stelt nadere regels. PKN Hoofdregel De Arbeidsvoorwaardenregeling PKN stelt als hoofdregel dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor maximaal 1 jaar mag worden aangegaan (artikel 5 lid 1). De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) mag worden verlengd, maar dan moet wel rekening gehouden worden met de wettelijke regels zoals hierboven staan vermeld (artikel 5 lid 3). De keten mag dus niet langer zijn dan of meer dan 3 opvolgende arbeidsovereenkomsten bevatten (ervan uitgaand dat de werkgever geen contract voor onbepaalde tijd aan wil bieden). PKN Uitzonderingen op contract bepaalde tijd voor MAXIMAAL 1 JAAR a. Wanneer een werknemer in dienst wordt genomen ter vervanging van een andere werknemer die afwezig is vanwege opleiding, ziekte, onbetaald verlof, de vervulling van de militaire dienstplicht of tewerkstelling als gewetensbezwaarde militaire dienst kan er een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 jaar worden aangegaan. Dit contract mag eenmalig en direct aansluitend verlengd worden voor maximaal 3 maanden. b. Wanneer de te verrichten werkzaamheden van tijdelijke aard zijn, is de duur van de arbeidsovereenkomst gelijk aan de duur van de overeengekomen werkzaamheden. In dit verband valt onder andere te denken aan werkzaamheden die verbonden zijn aan een project. c. De duur van de arbeidsovereenkomst kan gerelateerd worden aan de financiering van de te verrichten werkzaamheden, wanneer die financiering tijdelijk is. d. In geval van samenloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een stage- of leerovereenkomst, wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan voor maximaal de duur van die stage- of leerovereenkomst. e. Wanneer een werknemer in dienst wordt genomen ter vervanging van een andere werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die afwezig is wegens de uitvoering van een project met een tijdelijke financiering, kan met hem een arbeidsovereenkomst worden aangegaan voor de duur van het project waar de andere werknemer aan werkt. Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 7 juni 2011

8 f. Als laatste mag worden afgeweken van de hoofdregel indien een werknemer als kerkelijk werker in pastorale arbeid benoemd wordt in een vacante gemeente. Wanneer er sprake is van een van hierboven onder b tot en met f opgesomde uitzonderingen mag de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor langer dan 1 jaar worden aangegaan. Verlenging van een dergelijk contract is op grond van de Arbeidsvoorwaardenregeling PKN echter niet mogelijk. 3 ZZP en freelance Wanneer een werknemer na zijn 65 e doorwerkt in dezelfde functie is een ZZP of freelanceconstructie om onder de nadelen voor de werkgever uit te komen geen mogelijk constructie. Dit komt omdat er een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst bestaat, dus de werknemer -is in dienst -ontvangt loon -staat in een gezagsverhouding Een label ZZP/freelance verandert niets aan de feitelijke situatie. Mochten er dus problemen ontstaan rondom ziekte o.i.d. dan zal de werkgever de persoon in kwestie gewoon moeten behandelen als een werknemer met alle rechten van dien. 4 Sociale zekerheid De verplichtingen van de werkgever bij ziekte van een werknemer bestaan ook als de werknemer 65 jaar of ouder is. De werkgever moet zich dus houden aan de loondoorbetalingsplicht en de re-integratieverplichting bij ziekte, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de bepaalde tijd. Voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd is een vaststellingsovereenkomst, ontbinding of opzegging. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt ook ten aanzien van werknemers van 65 jaar of ouder. De kantonrechter is niet gehouden aan de ontslagverboden, maar zal er altijd rekening mee houden, waardoor een ontbindingsverzoek in de regel afgewezen zal worden wanneer het verzoek verband houdt met een opzegverbod. Met betrekking tot werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA) geldt een verzekeringsplicht tot 65 jaar. Werknemers van 65 jaar of ouder vallen buiten de personenkring van de werknemersverzekeringen en de Toeslagenwet. Zij betalen geen premies aan werknemersverzekeringen. Met betrekking tot de volksverzekeringen (AOW, Anw, AWBZ) geldt een verzekerings- en premieplicht voor alle ingezetenen. Vanaf 65 jaar vervalt echter de verzekeringsplicht voor de AOW en dus betaalt de 65+er geen AOW premie meer. Wel blijft de werknemer van 65 jaar of ouder de Anw- en AWBZ-premie betalen. Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 8 juni 2011

9 Het recht op een AOW-uitkering ontstaat op de 65 e verjaardag. Na 65 jaar kan de werknemer tegelijkertijd een AOW-uitkering en arbeidsinkomen ontvangen. Iemand van 65 jaar of ouder wiens partner overlijdt, heeft geen recht op een Anwnabestaandenuitkering. Met betrekking tot de ziektekostenverzekering is van belang dat in de Zorgverzekeringswet de leeftijd van 65 jaar geen rol speelt bij de verzekeringsplicht en de aanspraken. De werkgeversbijdrage geldt ook over het loon van een werknemer van 65+. Een 65-plusser die vanwege een zeer lage AOW-uitkering een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt, heeft volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB) geen sollicitatieplicht. Als deze persoon tegen loon gaat werken, zal dit loon met de bijstandsuitkering verrekend worden voor zover er op grond van de WWB geen vrijlatingregeling van toepassing is. Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 9 juni 2011

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Conversie en opvolgend werkgeverschap

Conversie en opvolgend werkgeverschap De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek Conversie en opvolgend werkgeverschap Afstudeerscriptie

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie