BESTUURSVERSLAG 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSVERSLAG 2011"

Transcriptie

1 Jan van Brabant postbus AD HELMOND tel fax bankrelatie: KvK BESTUURSVERSLAG 2011 Het bestuursverslag en de financiële jaarrekening 2011 vormen samen het Jaarverslag 2011 van de Stichting Jan van Brabant. 1. Algemene informatie Inleiding Onderliggend bestuursverslag zal na definitieve vaststelling op de website voor alle geïnteresseerde partijen in te zien zijn. De verantwoording van het bestuur vindt u terug in het bestuursverslag als onderdeel van het Jaarverslag en de financiële jaarrekening waarin het bestuur verslag doet van het voorgenomen en uitgevoerde beleid en de behaalde resultaten. De functie, vorm en inhoud van het jaarverslag zijn conform de landelijke criteria. Het jaarverslag is een instrument ten behoeve van de horizontale verantwoording. Voor u ligt nu het onderdeel bestuursverslag 2011, paragraaf van het Jaarverslag en de financiële jaarrekening 2011, waarin de inzet in het jaar 2011 wordt gepresenteerd. Het bestuur van de Stichting Jan van Brabant vindt het van groot belang dat er een goede communicatie is met eenieder die met het Jan van Brabant College verbonden is. Een goede relatie met onze stakeholders, in het bijzonder personeelsleden, leerlingen, ouders, gemeente, zakelijke relaties en de directe omgeving, is van belang voor de dialoog. We kijken als Jan van Brabant College terug op een jaar 2011 waarin we op o.a. onderwijskundig terrein enkele verbeterslagen te gaan hadden. De afdeling VWO dient in 2012 de resultaten naar een voldoende niveau gebracht te hebben. Een verbeterplan met een strakke planning en extra inzet vormen hiervoor de basis. De financiën zijn in deze periode van crisis, bezuinigingen, ombuigingen en eisen m.b.t. resultaten en opbrengsten op orde. Met betrekking tot onze bestaande gebouwen zijn er mooie renovaties doorgevoerd die passen bij de actuele onderwijskundige ontwikkelingen. De uitbreiding van de vestiging Molenstraat met het gebouw L Étage en een vernieuwde fietsenstalling zijn in een afrondende fase. De tegenvallende instroom op de vmbo afdeling in De Groene Campus, het Inspectierapport 2010 en een aantal organisatieproblemen hebben er toe geleid dat beide besturen, OMO Scholengroep Helmond en het Jan van Brabant College, besloten hebben dat zij per 1 augustus 2013 geen nieuwe leerlingen meer laten inschrijven op de vmbo afdeling van De Groene Campus. De Inspectie van het Onderwijs heeft hiervan kennis genomen en zal de procedure, in relatie tot hun bevindingen, eind 2012 gaan afronden. Wilt u meer weten over de opbrengsten c.q. onderwijsprestaties en wat de Inspectie van het Onderwijs van het Jan van Brabant College vindt, zie dan de opbrengsten en inspectieverslagen op met de volgende brinnummers: 00NE Jan van Brabant College vestiging Deltaweg en 14 LF Jan van Brabant College vestiging Molenstraat en de Vensters voor Verantwoording van de VO-raad.

2 Jan van Brabant blad 2 Missie, kernactiviteiten en burgerschap Als bevoegd gezag zijn wij verantwoordelijk voor het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Helmond en de directe regio. Wij stellen ons ten doel het openbaar onderwijs te bevorderen voor een zo breed mogelijke doelgroep, daarbij strevend naar kwaliteit. Als het gaat over interne en externe kwaliteitszorg, dan participeert het Jan van Brabant College in een auditproject binnen het Onafhankelijk Regionaal Interscholair Onderwijs Netwerk, ORION en is het Jan van Brabant College in te zien op de Vensters voor Verantwoording waarin de horizontale verantwoording via de digitale weg ontsloten wordt. Het Europees Platform is de instantie die de audits en de visitaties verzorgt bij de TTO afdeling van het Jan van Brabant College. Het Jan van Brabant College gaat zorgvuldig om met klachten van leerlingen, ouders en personeelsleden en heeft daarvoor o.a. drie vertrouwenspersonen aangesteld. Daarnaast is het Jan van Brabant College aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie voor het. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen in Utrecht, Het Jan van Brabant College staat voor kwalitatief goed onderwijs op openbare grondslag met respect voor algemeen geaccepteerde waarden en normen in een veilig en pedagogisch verantwoord klimaat. Met leerlinggericht onderwijs en leerlinggerichte begeleiding krijgen leerlingen kansen een diploma te halen dat past bij hun mogelijkheden en waarmee ze goed toegerust zijn voor het vervolgonderwijs. De Educatieve Agenda In de Educatieve Agenda van de gemeente Helmond zijn veel actiepunten geformuleerd, waarin het Voortgezet Onderwijs volgens de gemeente een duidelijke rol zou kunnen gaan spelen. Zowel het jeugdbeleid, het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd, schoolmaatschappelijk werk, Centra voor Jeugd en Gezin als Passend onderwijs zijn enkele van deze punten. Het Jan van Brabant College is actief in het platform sociale cohesie. Dit platform beoogt de integratiegedachte te bevorderen en preventief aan integratie gerelateerde problemen te voorkomen. In dit platform hebben naast de gemeente o.a. het onderwijs, politie, maatschappelijk werk en de besturen van moskeeën zitting. Het Jan van Brabant College neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid, die door de omgeving aan het Jan van Brabant gevraagd wordt. Niet voor niets staan burgerschap en sociale integratie hoog in het vaandel van het Jan van Brabant College. Bestuursverslag

3 Jan van Brabant blad 3 De scholen Onder de Stichting Jan van Brabant ressorteren twee zelfstandige scholen die samen het Jan van Brabant College vormen met in totaal 1846 leerlingen. Het Jan van Brabant College vestiging Molenstraat is een scholengemeenschap voor mavo/vmbo-t, havo, vwo en tweetalig vwo (en havo per 1 augustus 2012) met op 1 oktober leerlingen. Van deze 1258 leerlingen zijn er 9 op de nevenvestiging vmbo-t De Groene Campus ingeschreven en 16 gedetacheerd (VAVO Volwassen Avond Voortgezet Onderwijs) bij ROC Ter AA. Het Jan van Brabant College vestiging Deltaweg is een categoriale mavo/vmbo-t, lwoo (leerweg ondersteunend onderwijs), eoa (eerste opvang anderstaligen) en het is een regiowijkschool met 588 leerlingen op de genoemde teldatum, met daarnaast de nevenvestiging De Cajuit met ca. 88 deelnemers (Eerste Opvang Anderstaligen Internationale Schakelklas). De aanmeldingen in 2012 vragen extra aandacht: 131 aanmeldingen (inclusief De Cajuit) minder dan in Het bevoegd gezag van het Jan van Brabant College is de Stichting Jan van Brabant. De eindverantwoordelijkheid van het Jan van Brabant College ligt bij de voorzitter college van bestuur de heer L. van Genugten. De leiding van de afzonderlijke scholen is in handen van twee vestigingsdirecteuren mw. C. Pepping en de heer C. Kuijpers, ondersteund door zeven afdelingsleiders (middenmanagement). Deze organisatiestructuur is conform het verzelfstandigingsproces en aanpassing van de bestuursfilosofie. Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid De andere inrichting van de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst met Helicon Opleidingen en OMO Scholengroep Helmond ten aanzien van De Groene Campus aan de Suytkade, i.v.m. het stopzetten van de vmbo afdeling per 1 augustus 2013, vraagt voor de toekomst veel aandacht. Aandacht gaat ook uit naar de accentuering van mavo/vmbo-t en de eerste Opvang Anderstaligen (EOA De Cajuit). Op 1 augustus 2011 waren er twee eerste klassen, een tweede, een derde klas, en een vierde klas tweetalig VWO aan de vestiging Molenstraat van het Jan van Brabant College. Op 1 augustus 2012 start de eerste havo klas tweetalig onderwijs (TTO). In totaal zijn er op TTO al ruim 120 leerlingen ingeschreven. Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en de sociale media spelen bij bijna alle onderwijsontwikkelingen een onmisbare, onderwijsondersteunende rol. Een Elektronische Leeromgeving en een goed functionerende website en webportal zijn en blijven hierbij onmisbaar. In 2011 is een Europese aanbesteding schoonmaak afgerond waarbij ICS uit Eindhoven de schoonmaak voor het Jan van Brabant College de komende jaren, hopelijk naar beider tevredenheid, gaat verzorgen. In mei 2009 is gestart met de Europese aanbesteding schoolboeken externe boekenfondsen. Acht ORION scholen zijn het traject ingegaan, na enkele gerechtelijke procedures is het contract uiteindelijk definitief gegund aan Iddink VO. Iddink VO heeft de levering van de gratis schoolboeken per 1 augustus 2011 in gang gezet. Daarbij dient vooral bewaakt te worden dat de uitgaven de inkomsten niet gaan overstijgen. Er is een bedrag van 321,- per leerling beschikbaar, waaruit het contract met Iddink betaald dient te worden, alsmede de eigen Bestuursverslag

4 Jan van Brabant blad 4 administratieve inzet, de niet te verhalen schade, het zelf te ontwerpen materiaal, de experimenten binnen de digitale content, etc. Sturing vanuit de beide vestigingen in samenspraak met de vaksecties is van het grootste belang. De ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs Het SWV VO/SVO Helmond regio staat voor een belangrijk beslismoment om de organisatie in te richten die uitvoering kan geven aan de Wet op Passend Onderwijs (1 augustus 2012). Op gemeentelijk niveau, maar ook in de regio, dient er een goede afstemming te komen en dienen vooral ook goede afspraken gemaakt te worden om verantwoord invulling te kunnen gaan geven aan de opdracht van passend Onderwijs. In afstemming met de WSNS (Weer Samen naar School Verbanden) van het primair onderwijs worden in Helmond en regio afspraken gemaakt om Helmond-breed een efficiënte onderwijs-ondersteunende overkoepeling te realiseren voor het speciaal en voortgezet onderwijs, met als doel kinderen binnen realistische afstanden passende zorg binnen het onderwijs te kunnen bieden. Onder de paraplu van het SWV VO/SVO Helmond e.o. en het SWV VO/SVO Eindhoven e.o. en de gemeentes Eindhoven en Helmond zijn afspraken met betrekking tot het terugdringen van voortijdig schoolverlaten vastgelegd in een convenant. De ROC s van beide steden maken deel uit van genoemde samenwerkingsverbanden. De vestiging Deltaweg wil, naast zijn specifieke onderwijskundige concept, vooruitlopend op de veranderingen m.b.t. Passend Onderwijs een breed onderwijsondersteunend schoolprofiel gaan maken gebaseerd op hun ervaringen met leerlingen met de leerlinggebonden financiering (lgf/rugzakje) en leerweg ondersteunend onderwijs( lwoo). De focus van beide vestigingen blijft gericht op én aandacht voor leerlingen in het kader van Passend Onderwijs, met nu nog leerling-gebonden financiering (lgf/rugzakje), én het goed neerzetten van een interne rebound- voorziening voor risicoleerlingen. In Helmond is onder de paraplu van het SWV VO/SVO een externe rebound voorziening ingericht, Plusvoorziening, voor leerlingen die (tijdelijk) niet in het reguliere onderwijs te handhaven zijn. Interessant is te zien hoe de ontwikkelingen gekoppeld aan de in te voeren wet Passend Onderwijs (waarbij de lgf-financiering rechtstreeks naar het samenwerkingsverband gaat) zich verhouden met de dagelijkse intensieve zorgpraktijken van de afzonderlijke scholen en hun onderwijsondersteunings (zorg)profielen. Interne overlegstructuren en samenwerking/overleg met andere besturen. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaande uit 9 personen (huidige praktijk), verdeeld over de beide vestigingen. Twee Medezeggenschapsraden, voor de afzonderlijke vestigingen elk een, met een verschillend aantal leden gekozen na twee/driejaarlijkse verkiezingen. Platform ORION (Onafhankelijk Interscolair Onderwijs Netwerk), gezamenlijke website Samenwerkingsverband Zorg VO/SVO Helmond regio. (SWV VO/SV) Samenwerkingsplatform van het Jan van Brabant College, Helicon Opleidingen en OMO Scholengroep Helmond en het bedrijfsleven in De Groene Campus (www.degroenecampus.nl ) Overleg structuur Stedelijk Overleg Voortgezet Onderwijs (SOVOH) van OMO SG Helmond, Jan van Brabant College en Praktijkschool Helmond. Bestuursverslag

5 Jan van Brabant blad 5 Stichting Overleg Helmondse Schoolbesturen (OHS), een overlegorgaan van het Helmondse basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het voortgezet onderwijs, 2. Raad van Toezicht De instandhouding van de openbare scholen voor voortgezet onderwijs is in Helmond met ingang van 1 augustus 2002 opgedragen aan de Stichting Jan van Brabant. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Helmond. De Stichting heeft als doel het geven van openbaar onderwijs aan de scholen die onder haar gezag (zullen) vallen, met inachtneming van artikel 42 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr Sinds 1 augustus 2002 is er geen rechtstreekse relatie meer met de gemeente. Schoolbesturen zijn eindverantwoordelijk voor alles wat zich in de school afspeelt, vooral voor de kwaliteit van het geboden onderwijs en de resultaten daarvan. Daarbij staat de vraag centraal welke bestuurlijke schaal en welke mate van autonomie de beste garanties bieden op goed onderwijs, tevreden docenten, tevreden ouders en leerlingen, een gevarieerd onderwijsaanbod en de meest effectieve en efficiënte besteding van middelen. Anderzijds worden aan schoolbesturen in toenemende mate ook andere eisen gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van transparantie van bestuur en de zogenaamde meervoudige publieke verantwoording en maatschappelijk gewenste rol. Het bestuur van de Stichting Jan van Brabant heeft per 1 augustus 2011 het toen vigerende bestuursmodel omgezet in een model Raad van Toezicht en College van Bestuur, dit in verband met de wet goed onderwijs, goed bestuur, die in werking is getreden op 1 augustus Deze wet verplicht de besturen om een scheiding aan te brengen tussen bestuur en toezicht. Na verkregen goedkeuring van de gemeenteraad van Helmond en de GMR is per 1 januari 2011 een Raad van Toezicht (RVT)/College van Bestuur (CvB)-model ingevoerd. De zittende bestuursleden zijn door de gemeenteraad van Helmond per 1 januari 2011 tot leden van de RvT benoemd. De GMR heeft hiervoor instemming verleend. De Stichting Jan van Brabant kent per 1 januari 2011 een RvT en een CvB. De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, doch altijd een oneven aantal. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad van Helmond en wel als volgt: * maximaal drie leden worden benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de GMR; * de gehele GMR wordt in de gelegenheid gesteld tot het doen van een bindende voordracht van een lid; * maximaal drie leden worden benoemd op bindende voordracht van de RvT. De leden van het CvB worden benoemd door de RvT. Het CvB bestaat uit maximaal drie leden. De RvT stelt het aantal leden vast. De RvT heeft in de voorbereiding naar het nieuwe bestuursmodel het aantal leden van het CvB bepaald op één lid. De keuze voor een eenhoofdig CvB is mede ingegeven door de omvang van het Jan van Brabant College. Het CvB en de beide vestigingsdirecteuren vormen samen het directieteam. Bestuursverslag

6 Jan van Brabant blad 6 Taken van de Raad van Toezicht Goedkeuring van het strategisch beleidsplan Jan van Brabant College, de begroting en het rapport betreffende het jaarverslag van de Stichting Jan van Brabant dat bestaat uit de financiële jaarrekening en het bestuursverslag. Toezien op de naleving van goed onderwijs, goed bestuur De RvT legt in het jaarverslag van de Stichting Jan van Brabant verantwoording af van zijn toezichtstaak De RvT is de formele werkgever van het CvB. Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen vormt het CvB het bevoegd gezag van de stichting, zoals bedoeld in de onderwijswetgeving. De bevoegdheden, het handelen en de verantwoordelijkheden van het CvB zijn in overeenstemming met deze wet- en regelgeving. Raad van Toezicht College van Bestuur GMR Bestuurs- en beleidsondersteuning Vestigingsdirecteuren MR Middenmanagement Bestuursverslag

7 Jan van Brabant blad 7 Blauw = de sturingskolom Groen = medezeggenschap Rood = bestuurs- en beleidsondersteuning Overlegorganen en platforms (bijvoorbeeld het directieteam) zijn niet in dit organogram opgenomen. Dit zijn namelijk communicatielagen en deze staan los van de regeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De verhouding tussen RvT en CvB wordt geregeld in de statuten. De verhouding tussen CvB en vestigingsdirecteuren evenals (op hoofdlijnen) tussen de vestigingsdirecteuren en het middenmanagement worden geregeld in het managementstatuut. De medezeggenschap is geregeld in de desbetreffende medezeggenschapsreglementen. Bestuursverslag

8 Jan van Brabant blad 8 De huidige RvT telt zeven leden (een vacature). Zij houdt toezicht op de bestuurder, toetst belangrijke beleidsbeslissingen, moet goedkeuring verlenen aan begroting en jaarrekening en vraagt achteraf om rekening en verantwoording. De samenstelling getuigt van onafhankelijkheid en deskundigheid. De raad van toezicht kent een rooster van aftreden. Om de taken optimaal uit te oefenen heeft de RvT een aparte auditcommissie ingesteld die zich richt op belangrijke kwaliteitsindicatoren zoals financiën, onderwijs (kwaliteit, resultaten en opbrengsten), personeel en organisatie. Ook kent de RvT een uit twee personen bestaande renumeratiecommissie die de werkgeversrol in relatie tot het CvB invullen en de zelfevaluatie organiseert. De Raad van Toezicht heeft in 2011 vijfmaal vergaderd. De auditcommissie is acht keer bij elkaar gekomen en de renumeratiecommissie heeft twee bijeenkomsten belegd. In de vergaderingen en bijeenkomsten is invulling gegeven aan bovengenoemde taken en taken vermeld in de statuten. Extra aandacht krijgt de relatie met de stakeholders. Voor worden hiervoor contactmomenten uitgewerkt. Concluderend kan gesteld worden dat het nieuwe bestuursmodel voldoet aan een concrete behoefte die binnen de nieuwe wettelijke kaders voorziet in een moderne wijze van aansturing van een complexe schoolorganisatie als het Jan van Brabant College. Bestuursverslag

9 Jan van Brabant blad 9 3. Financiële situatie op balansdatum Analyse begroot-werkelijk verslagjaar 2011 Het begrote exploitatie-resultaat voor het verslagjaar 2011 was ,- negatief. Het werkelijke resultaat over deze periode bedraagt ,- Door extra (doel)subsidies, onverwachte afrekening hogere subsidie en overige opbrengsten waren er meer baten; in de begroting was rekening gehouden met extra financiële lasten met betrekking tot huisvesting, hulp- en leermiddelen en overige instellingslasten, zoals extra onderhoud en de ict inhaalslag van beide vestigingen. Opgemerkt dient te worden dat het Jan van Brabant College ondermeer onderwijs verzorgt in twee monumentale panden uit respectievelijk 1867 en Qua onderhoud zijn deze gebouwen onevenredig duur, hetgeen niet overeenkomt met inkomsten aan de materiële kant. De inkomsten aan de materiële kant dalen bij een afname van het leerlingenaantal. Echter, de verplichtingen qua gebouwen, onderhoud, energie, schoonmaak zijn vaak gebaseerd op lange termijn contracten. Het resultaat is uiteindelijk ( ,- en ,-) ,- hoger dan begroot. Dit heeft vooral te maken met o.a. verscherpte doelafspraken met betrekking tot extern personeel en hogere afrekening van subsidie. De cycli van managementrapportages, risicoanalyses, liquiditeitsprognoses, cycli van intern en extern controlesysteem, de op te stellen meerjarenbegrotingen en de al bestaande meerjaren formatieramingen dienen een transparante, controleerbare, voorspellende en beheersbare financiële huishouding tot stand te brengen. Ratio's Liquiditeit: Bij liquiditeit gaat het erom of het bestuur in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Op advies van de commissie Don wordt vanaf 2010 het kengetal de current ratio gehanteerd. Deze ratio brengt de eventuele overliquiditeit in beeld. Dit blijkt uit de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. In 2011 bedroeg het kengetal liquiditeit (CFI) van het bestuur 2,77. In 2010 was dit 3,47. De liquiditeit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december 2011 weer; er is dus sprake van een momentopname. Voor een goede liquiditeit moet dit getal minimaal boven de 1,00 liggen omdat er geen andere activa zijn die op korte termijn in contanten kunnen worden omgezet. Op grond van dit uitgangspunt is in de situatie Stichting openbaar Onderwijs Jan van Brabant sprake van ruim voldoende liquiditeit. Solvabiliteit: Bij solvabiliteit gaat het erom in hoeverre een bestuur op langere termijn, ook in tijden van tegenspoed, aan haar verplichtingen kan voldoen. Er wordt dan gekeken in welke mate tegenover alle bezittingen van de stichting geen schulden staan. Dit blijkt uit de verhouding tussen eigen vermogen exclusief voorzieningen en het totaal van de passiva. Dit is solvabiliteit 1. In 2010 bedroeg de solvabiliteit 1 van het bestuur exclusief voorzieningen 59,26 (0,59) en in ,03. De solvabiliteit is goed. Inclusief voorzieningen, solvabiliteit 2, respectievelijk in ,84 (0,74) en in ,76. Bestuursverslag

10 Jan van Brabant blad 10 Bij de bepaling van "voldoende" solvabiliteit achten wij een ondergrens van 25 % noodzakelijk. De minister spreekt hier van een bandbreedte van 10 % tot 40 %. Rentabiliteit De rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de opbrengsten wordt omgegaan. Bij dit kengetal wordt gekeken naar de verhouding tussen het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering en de totale opbrengsten. Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%. Rentabiliteit was in ,04 en in ,19. Bij rentabiliteit kijkt men in welke mate baten en lasten van de stichting met elkaar in evenwicht zijn. Weerstandvermogen Het weerstandvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie. Naarmate de reserves groter zijn zal het weerstandsvermogen groter zijn. (Eigen vermogen Materiële vaste activa) gedeeld door de Rijksbijdragen * 100%. In 2010 was het weerstandsvermogen 22,13 en in ,08. Dit is een daling van ca. 0,03 %. Het kengetal Weerstandsvermogen is op advies van de commissie Don vanaf 2010 vervangen door het nieuwe kengetal kapitalisatiefactor. Vanaf 2010 wordt dan ook rekening gehouden met de grootte van de instellingen, tot uitdrukking gebracht door de hoogte van het totale jaarbudget dat het bevoegd gezag ter beschikking staat. Naarmate de reserves groter zijn zal het weerstandsvermogen groter zijn. Dit kun je op verschillende manieren opsplitsen. Specifiek kijkend naar eigen vermogen afgezet tegen de totale baten komt er voor 2010 een kengetal uit van 36,25 en voor ,07. Personeelslasten afgezet tegen de totale lasten geeft voor 2010 een kengetal van 76,55 en voor ,09. De materiële lasten afgezet tegen de totale lasten geeft voor 2010 een getal van 23,45 en voor ,91. Dit is omgezet in een kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor wordt dus gehanteerd om te signaleren of een onderwijsinstelling zijn kapitaal al dan niet efficiënt benut. Hier wordt het totaal vermogen afgezet tegen de totale lasten. Voor 2010 geeft dit een kengetal van 53,50 en voor 2011 geeft dit een kengetal van 47,81. Om alle eerder genoemde ontwikkelingen de ruimte te geven moet er formatief, op scholing, op externe deskundigen, facilitair, op ict, opleiden in school, tto-havo, op inrichting en gebouwelijk geïnvesteerd worden om de geschetste onderwijsontwikkelingen een succes te laten zijn. De door de overheid gestelde marges m.b.t. het weerstandsvermogen bieden voor het Jan van Brabant College nog voldoende ruimte om via vastgestelde projecten hieraan te voldoen. Met door het bestuur beschikbaar te stellen middelen en de beperkte financiële marges die de overheid biedt, wordt al het mogelijke gedaan om verantwoord de gestelde onderwijskundige ambities te verwezenlijken en verantwoord op de toekomstgericht personeelsbeleid te voeren. Voor het onderwijskundig personeel is hierbij de Wet BIO het uitgangspunt en instrument, evenals de functiemix. Een en ander vindt zijn weerslag in het bestuursformatieplan. Een aantal onderwijsprojecten, waarvoor een beroep gedaan wordt op aanzienlijke eigen investeringen, staat op stapel, of is in 2011 afgerond. Een voorbeeld: Opleiden in de school, een samenwerking tussen het Jan van Brabant College, het Stedelijk College Eindhoven en de lerarenopleidingen van Fontys Hogescholen om meer studenten aan de scholen te binden met Bestuursverslag

11 Jan van Brabant blad 11 mogelijk perspectief op werk aan de scholen. Hiervoor is een bedrag van ca , - per jaar uitgetrokken. Verdere voorbeelden zijn: Uitbreiding TTO, ICT infrastructuur inhaalslag en voorbereidingen richting toekomst, interne aanpassingen aan gebouwen: afgerond is de facelift A-gebouw Molenstraat, dat dateert van 1867, en beperkte facelift ruimtes Deltaweg en De Cajuit. De gemeente Helmond is verantwoordelijk voor alle capaciteitsaanvragen onderwijshuisvesting Jan van Brabant College. Het verzoek van het Jan van Brabant College tot doordecentralisatie is eind 2010 door de gemeenteraad afgewezen, hetgeen ook inhoudt dat het volledige risico van de huisvesting bij de gemeente Helmond ligt (groei en krimp!) Huisvesting blijft wel druk leggen op de financiële huishouding. Aan de ene kant reserves aanhouden om onvoorziene zaken m.b.t. huisvesting te kunnen opvangen en tegelijkertijd reserves aanhouden om beleid richting toekomst ook fysiek aan te kunnen. Wellicht nog belangrijker is het niet vroegtijdig kunnen anticiperen op groei leerlingen aantal. Krimp, zoals eerder gememoreerd, is het risico van de gemeente. De groei van leerlingen leidt, naast de capaciteitsvragen, ook tot infrastructurele problemen (volle pleinen en volle fietsenstallingen). Voorzieningen Het Jan van Brabant College kent nog enkele voorzieningen: onderhoud, spaarverlof/jubilea, De Groene Campus ontwikkeling huisvesting. De onderhoudsvoorziening beoogt een kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan. De voorziening bapo, tot 1 januari 2011, was opgebouwd om de kosten van de niet opgenomen bapo (gespaarde bapo) uit het verleden te kunnen betalen. Uit deze voorziening konden de vervangers en de werkgeversbijdrage betaald worden. Als gevolg van gewijzigde regelgeving is m.i.v i de voorziening bapo vrijgevallen en toegevoegd aan de algemene reserve. Uit de voorziening spaarverlof/jubilea wordt de vervanger betaald bij het opnemen van spaarverlof en wordt de betreffende gratificatie uitgekeerd bij jubilea. Op dit moment spaart er nog één personeelslid tot 1 augustus Treasury management Op 14 mei 2003 heeft het bestuur een treasury statuut vastgesteld. Het treasury-beleid past binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 13 juli 2001, houdende regels over het beleggen en beheren van publieke middelen. Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen wordt gehandeld in overeenstemming met de in deze regeling gestelde verplichtingen. Dit treasury statuut is medio april 2007 opnieuw vastgesteld. Er mag op geen enkele wijze risicovol belegd worden. De inleg dient gegarandeerd te worden. De enkele, eeuwigdurende obligatie () die met regelgeving van nu niet meer zou voldoen aan de wetgeving is eind 2011 afgelost met een ingecalculeerd verlies (zie afschrijving balans 2010). Wilt u zich verdiepen in de financiële achtergronden en die vergelijken met andere scholen dan kunt u terecht bij / / Bestuursverslag

12 Jan van Brabant blad Leerlingengegevens (inclusief De Cajuit en De Groene Campus) en opbrengsten Vestiging Deltaweg Vestiging Molenstraat Totaal De prognoses uit 2011 en de definitieve telling per 1 oktober 2011 lieten nog een constant stijgende lijn zien die mede te verklaard werd uit het kwalitatief uitstekende en gevarieerd aanbod van het Jan van Brabant College. De aanmeldingen 2012 laten nu een opmerkelijke daling zien in vergelijking met maart 2011 (100 aanmeldingen minder, niet meegeteld de terugval Bij De Cajuit). Een lichtpunt is de stijging van het aantal aanmeldingen voor het tweetalig onderwijs (tto). Een nadere analyse zal duidelijk moeten maken wat de redenen van deze tegenvallende aanmelding zijn. Dat deze verminderde aanmelding effecten heeft op het absolute leerlingaantal en daarmee consequenties voor de formatie op korte termijn en de begrotingen op langere termijn moge duidelijk zijn. Het Jan van Brabant College geeft uitvoering aan de afspraken binnen het SWV VO/SVO met betrekking tot de aansluiting PO/VO. Het advies van de basisschool is richtinggevend met daarbij een CITO score of gelijkwaardige test in het dossier. Het voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor de plaatsing. Komt het PO en VO met advies en plaatsing niet tot overeenstemming, dan kan er aanvullend onderzoek gepleegd worden. Jaarlijks wordt voor Helmond breed onderzocht of advisering, plaatsing en verdere schoolcarrière niet te ver uit elkaar lopen. De onderwijsprestaties, de in- en doorstoomgegevens en de examenresultaten zijn door de Inspectie voor de vestiging Molenstraat en voor de vestiging Deltaweg als voldoende gewaardeerd behoudens de afdeling VWO. De nevenvestiging De Groene Campus vmbo-t is niet voldoende en staat onder extra toezicht van de Inspectie met het doel om eind 2012 weer op voldoende niveau uit te komen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat per 1 augustus 2013 geen nieuwe leerlingen meer zullen instromen in de afdeling vmbo-t van De Groene Campus. De beide vestigingen voldeden ook aan de gestelde criteria met betrekking tot onderwijstijd. Percentages geslaagden in 2011: Molenstraat vmbo-t 83 % 83 havo 79% vwo 83 % Deltaweg vmbo-t 93 % De Groene Campus 90 % Verdere informatie over onderwijskundige gegevens, zoals in- en doorstoomgegevens, examenresultaten en de opbrengstenkaarten van onze beide scholen kunt u vinden op: in de schoolgidsen en op de schoolwebsite en op Bestuursverslag

13 Jan van Brabant blad Personeel De omvang van het personeelsbestand in bruto-fte's per 31 december 2011: Peildatum 31 december 2011 (excl. ingehuurde krachten en vervangers) Voorzitter College van Bestuur 1,00 1,00 Ondersteuning financiën en beheer 0,59 0,59 Ondersteuning P en O 0,81 1,14 Directie 2,00 2,00 Middenmanagement * 6,00 * 7,00 Onderwijzend Personeel ** 104,93 ** 108,05 Onderwijs Ondersteunend Personeel 21,01 21,98 Totaal 136,34 141,76 * Binnen de zeven fte s (2011) middenmanagement zit ongeveer een fte lesgevende taak (zuiver betekent dit zes fte middenmanagement en een fte onderwijzend personeel op 31 december 2011). ** Binnen de fte s van het onderwijzend personeel is 1 personeelslid gedetacheerd naar De Groene Campus De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand per 31 december Peildatum 31 december 2011 (excl. ingehuurde krachten en vervangers) leeftijd boven- vestigingsdirect Afdelingsleiders/O schools euren P en OOP m v m v m v totaal In het verslagjaar 2011 zijn 18 medewerkers (2 personeelsleden door overlijden) uit dienst gegaan. In 2011 zijn in totaal 22 nieuwe medewerkers in dienst getreden. Het Jan van Brabant College is er zich van bewust dat een duidelijk personeelsbeleid perspectief dient te bieden, maar dat kan soms ook leiden tot vroegtijdig ontslag. De school is verantwoordelijk voor 25 % van een mogelijk te genieten uitkering. Dit zet nog meer druk op de werkgever om proactief te helpen, na ontslag, bij re-integratie naar ander werk. Met extra inspanning zijn wij er in 2011 toch in geslaagd alle openstaande vacatures in te vullen. Bestuursverslag

14 Jan van Brabant blad 14 Verzuimcijfers (excl. zwangerschap) periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 Verzuimcijfers Verzuimpercentage Verzuimfrequentie Gemiddelde verzuimduur Deze periode Gemiddeld¹ Deze periode Gemiddeld¹ Deze periode Gemiddeld¹ Man 4,62 4,95 1,24 1,51 15,62 14,08 Vrouw 3,30 4,08 1,64 1,60 8,55 10,87 Totaal 4,08 4,61 1,43 1,55 11,85 12,55 ¹ = het 12 maandelijks voortschrijdend gemiddelde, berekend over de 12 maanden voorafgaand aan de opgevraagde periode Verzuimpercentages kort-middel-lang Verzuimpercentage kort middel lang Man 0,84 0,15 3,63 Vrouw 1,31 0,49 1,49 Totaal 1,03 0,29 2,76 Berekeningsgrondslag Gemiddelde personeelssterkte Aantal verzuimdagen Aantal nieuwe meldingen Aantal meldingen beëindigd Man 82, Vrouw 56, Totaal 138, Bestuursverslag

15 Jan van Brabant blad Toekomstige ontwikkelingen Ondernemerschap, duurzaamheid, internationalisering, ambitie, innovatie, technologie / bèta, excellentie, kwaliteit, onderzoekend denken, school als laboratorium, uitdagend leren, diversiteit, differentiatie, openheid, benutten onderwijs ondersteunend internet en sociale media, en eigenstandigheid vormen een aantal kernwaarden waarin het Jan van Brabant College zich nog meer kan gaan onderscheiden en/of profileren. In de komende tijd zullen wij ons intensief bezighouden met een aantal zaken die hieronder beschreven zijn: Uitwerken van het Bestuursakkoord VO-raad O CW , vertaald naar het Jan van Brabant College. Dit akkoord geldt voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. De uitwerking van dit akkoord met betrekking tot meer rendement op de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde, het opbrengstgericht werken, differentiatie, excellentie en professionalisering. In maart 2012 wordt er per leerling een bedrag van 110,26 beschikbaar gesteld. Voor leerlingen VWO 4, 5 en 6 komt er nog een extra bedrag van 66,- beschikbaar om de leerprestaties van de 20 % best presterende VWO -leerlingen aantoonbaar te laten stijgen. In een addendum van de schoolplannen van het Jan van Brabant College vestiging Molenstraat en vestiging Deltaweg zal de uitwerking van dit bestuursakkoord opgenomen worden. In het Jaarverslag 2013 dient uitleg over de besteding van deze middelen gegeven te worden. De aanpassing en herschikking invulling samenwerkingsovereenkomst Helicon en OMO Scholengroep Helmond De Groene Campus. Een kenniscentrum op het Suytkadeterrein waar onderwijs wordt gegeven op vmbo (t/m 2013)-, mbo-, en hbo-niveau en waarin het bedrijfsleven een integraal onderdeel gaat vormen. Met aandacht voor voedsel (foodlab), gezondheid (fitland) en sport (fitland en gemeente). Bèta-onderwijs. Het verder uitwerken van de doelen met betrekking tot het bètaonderwijs op de vestiging Molenstraat via Jet Net, Universum (Platform Bèta-Techniek) en Horizon en het vmbo Ambitie Programma (Platform Bèta-Techniek). Uitwerking geven aan de afgesloten convenanten met TU/e en Fontys Hogescholen betreffende stimulering bètakeuzes. Het verder implementeren van programma Hi-Level met daarin het project Junior Masterclass (Molenstraat) ten behoeve van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in Helmond In het kader van het Convenant voortijdig schoolverlaten van OC en W, de projecten Programma van Maatregelen en Aanval op Verzuim i.s.m. ORION, OMO en ROC s implementeren. Begeleiding met mentor als makelaar en oplossingsgericht werken als onderwijsondersteunings visie m.b.t. Passend Onderwijs een vaste plaats geven op de vestiging Deltaweg (als project Voortijdig School Verlaten VSV). Accentueren zorgverlening mede onder de vlag van Passend Onderwijs (onderwijsondersteuning) vestiging Deltaweg met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) en lgf als specialismen. In 2012 wordt voor alle andere scholen met een mavo/vmbo-t afdeling, in het Samenwerkingsverband VO/SVO Helmond regio, via een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO), indien ze voldoen aan de criteria, een lwoo licentie aangevraagd. Start tweetalig HAVO onderwijs vestiging Molenstraat per 1 augustus Bestuursverslag

16 Jan van Brabant blad 16 De verdere uitwerking van het kwaliteitsbeleid en intervisie op beide vestigingen o.a. via het project Vensters voor Verantwoording en ORION. Internationalisering Molenstraat. Samenwerking met de partnerschool Gesamtschule Ruhort uit Duisburg en het project Industry in our area and its influence on our lives waarin ook I.E.S. Laguna uit Santa Cruz Spanje participeerde. Het e-twinning project samen met partnerschool in Mumbai India is in 2011 van start gegaan. Aandacht voor sociaal burgermanskunde. ICT. Complementeren infrastructuur ICT op beide vestigingen mede in relatie tot virtualisatie, elektronische leeromgeving en de sociale media. Een visie uitwerken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zoals pilot wiskunde in L Étage, Molenstraat. Leermiddelenbeleid uitwerken met o.a. als doel om binnen 4 jaar 25 % digitale content aan te bieden en de sociale media als onderdeel van het onderwijsproces een plaats te geven. Het aantal SMART-borden uitbreiden in overeenstemming met de onderwijskundige vraag met het doel om in 2013 alle lokalen van een SMART-bord te voorzien. Na de pilot, convenant Opleiden in School i.s.m. Stedelijk College Eindhoven, het Jan van Brabant College en Fontys Lerarenopleidingen in Tilburg en Eindhoven, is het de bedoeling om een vast aantal studenten te gaan opleiden en onderzoek te laten doen in onze scholen (mede ook om uit eigen kweek sneller (specifieke tekortvakken) vacatures ingevuld te krijgen). Bestuursverslag

17 Jan van Brabant blad 17 De begroting 2012 waarin het bovenstaande verwerkt is geeft volgens onderstaand overzicht op hoofdlijnen het volgende resultaat. Begroot 2012 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten (rente) Resultaat negatief Vanaf 2011 wordt op advies van de commissie Don bij de beoordeling van de financiële positie uitgegaan van twee aspecten, namelijk het vermogensbeheer en het budgetbeheer. Bij de beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag of de stichting het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor het onderwijs. Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit is van de stichting om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen. Uit deze beoordeling kunnen nog geen conclusies worden getrokken. Zie schrijven Inspectie van het Onderwijs februari 2011 Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I december Helmond, juni 2012 Namens de Stichting Jan van Brabant Drs. L.M.M. van Genugten voorzitter college van bestuur Bestuursverslag

Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant

Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant Jan van Brabant postbus 150 5700 AD HELMOND tel. 0492-525246 fax 0492-546591 e-mail bestuur@janvanbrabant.nl bankrelatie: NL69 INGB 0686 5972 73 KvK 17147263 BESTUURSVERSLAG 2014 VOORWOORD Het Jan van

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad JAN VAN BRABANT COLLEGE. Verslag GMR-vergadering 05-10-2015

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad JAN VAN BRABANT COLLEGE. Verslag GMR-vergadering 05-10-2015 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad JAN VAN BRABANT COLLEGE Verslag GMR-vergadering 05-10-2015 Notulen: M.Rijs Aanwezig: E. Martens, T. van Dijk, B. Verstijnen, M. Rijs, L. Benders, P.Brink, H. Rooijakkers,

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins Nummer: 2013R0014 Afdeling: Samenleving GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Jaarverslag. Praktische informatie over je nieuwe school

Jaarverslag. Praktische informatie over je nieuwe school Jaarverslag 2014 Praktische informatie over je nieuwe school Voorwoord ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Enkele bijzonderheden uit 2014: Het convenant

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW Jaarverslag 2013 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel. Niet alleen

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant 4514545/41332 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 31075 Onderzoeksnummer : 4148024 Datum onderzoek : 2 juli 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557 RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij de Landstede Groep Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie

Nadere informatie

Bestuursnummer : 74374 Onderzoeksnummer : 249157 Documentnummer : 4372518

Bestuursnummer : 74374 Onderzoeksnummer : 249157 Documentnummer : 4372518 RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Tabor College Plaats : Hoorn Bestuursnummer : 74374 Onderzoeksnummer : 249157 Documentnummer : 4372518 Datum onderzoek : mei - juli

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 288226 edocs nummer : 4815988 Datum

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2013

Rapportage Eindresultaten 2013 Rapportage Eindresultaten 2013 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 23 mei 2013 auteur Jan Vermeulen status Definitief datum 23-05-2013 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina

Nadere informatie

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer Al in 2009 voortekenen daling kapitalisatiefactor 0,5 0,48 0,46 0,44 PO VO 0,42 0,4 0,38 2006 2007 2008 2009 Kapitalisatiefactor

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen.

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezicht Openbaar Onderwijs in Nijmegen Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB School : Basisschool De Hobbedob Plaats : Weesp BRIN-nummer : 11UH Onderzoeksnummer : 92563 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 3-7-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire Plaats : Kralendijk, Bonaire Datum onderbezoek : 11 november 2015 Rapport

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 4 februari 2016 Industrieweg

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Petrus Canisius College te Alkmaar

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Petrus Canisius College te Alkmaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Petrus Canisius College te Alkmaar Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 71436 Onderzoeksnummer : 249050 Datum onderzoek : januari 2014

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten Wat zijn de prestaties van onze scholen?

Rapportage Eindresultaten Wat zijn de prestaties van onze scholen? Rapportage Eindresultaten 2015 Wat zijn de prestaties van onze scholen? pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert de inspectie? pagina 4 3 Werkwijze pagina 6 4 Resultaten pagina

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Bestuursnummer : Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie :

Bestuursnummer : Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie : RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij ROC van Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40833 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie

Nadere informatie