Foto arbeid. Nulmeting ter voorbereiding op de implementatie van de participatiewet. December 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto arbeid. Nulmeting ter voorbereiding op de implementatie van de participatiewet. December 2014"

Transcriptie

1 Foto arbeid Nulmeting ter voorbereiding op de implementatie van de participatiewet December 04

2 . Intro.Inhoud. De kern van de participatiewet Gemeenten krijgen met de komst van de participatiewet verantwoordelijkheid voor het activeren van een grotere en lastiger te bemiddelen doelgroep. En tegelijkertijd krijgen zij daarvoor minder budget. Dit vraagt onder meer van gemeenten dat zij nadenken over hoe zij anders beter kunnen samenwerken. Daarvoor is het hebben van een gedeeld beeld van het werkveld essentieel. Daarom is met voorliggende Foto arbeid een nulmeting gedaan. De Foto arbeid laat zien wat we wel én niet weten van de diverse onderdelen van het werkveld. Het geeft geen oordeel, geen oplossingen noch antwoorden met betrekking tot het implementeren van de participatiewet. Het dient als houvast in het gezamenlijk werken aan een doelgerichte en samenhangende aanpak. Leeswijzer Elk hoofdstuk is een deelfoto en laat een stukje van het werkterrein zien. Samen geven zij een beeld van het geheel. Elk hoofdstuk laat zich daardoor afzonderlijk lezen. Deelfoto s vinden hun basis in verschillende informatiebronnen, die steeds in een pijl onderaan de pagina zijn vermeld. In deze pijlen is ook te lezen welke informatie mist of waar verdieping wenselijk is; de foto is immers een nulmeting. Gemeente Uden, november 04.De kern van de participatiewet p. 4.Coalitieakkoord p.4.trends in de markt p. 6.Waar staat Uden? p.7 7.Cliëntenbestand p.8 8.Hoe wij aan uitstroom werken p.9 9.Effecten van re-integratie p.0 0.Financiën algemeen p..financiën op cliëntniveau p..juridisch kader verordeningen p..juridisch kader aanbesteding p.6 4.Marktpartijen p.7.lopende projecten p.8 6.IBN p.9 7.Regionale samenwerking p. 8.AgriFoodCapital (* BNO) p.4 9.Colofon p.6 De overheid verwacht meer van burgers zelf. Legt de nadruk meer bij de mogelijkheden van mensen, dan bij hun beperkingen. Mensen moeten eerst gaan steunen op hulp uit het eigen netwerk en pas als dat niet volstaat op overheidsvoorzieningen. Gemeenten kunnen hierop het beste inspelen. Omdat zij de mensen en voorzieningen om hen te ondersteunen, kennen. Met dat doel zijn de afgelopen jaren de sociale wetten omgevormd in participatiewetten. Waarin meedoen aan de samenleving centraal staat. De participatiewet geeft twee centrale taken voor de gemeente: - Zorgen dat mensen werk krijgen bij reguliere werkgevers - Het inkomen aanvullen tot het minimumloon als dat nodig is Deze transitie, decentralisatie of transformatie gebeurt op drie gebieden: - Ontwikkeling naar gezond en volwaardig burgerschap (Jeugdwet) - Optimaal meedoen in de samenleving (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) - De kansen op werk of nuttige dagbesteding benutten (Participatiewet) Bron: Wettekst participatiewet Kluwer Schulinck

3 .Trends in de markt 4. Coalitieakkoord. Welke ambities raken de participatiewet? Koploper in duurzaamheid Duurzaamheid is een kans voor economische ontwikkeling, maar wordt pas structureel als er een gezond verdienmodel is. De gemeente zal duurzame initiatieven met die gedachte ondersteunen door regels te verminderen en procedures te vereenvoudigen. [ ] De coalitie onderschrijft het principe van de circulaire economie. [ ] Ook vinden wij dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven; door zich te richten op duurzaam inkopen, door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, door gebouwen duurzaam te beheren [ ]. Duurzaamheid gaat dus verder dan het vraagstuk over energie. Het gaat om allerlei toekomstbestendige initiatieven gericht op een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement tegen zo laag mogelijke kosten. Sociale en doelmatige aanpak Door de transities in het sociale domein doet de gemeente een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun sociale omgeving. Wie zelfredzaam is, kan zelf zorg organiseren zodat de beperkte middelen beschikbaar blijven voor de meest kwetsbare groep. Maatwerk is een belangrijk uitgangspunt. Het sociale vangnet voor hen die dat nodig hebben blijft een belangrijke basis. Actief burgerschap gericht op meehelpen is daarnaast een essentiële aanvulling op die basis. Iedereen aan het werk: investeren in meedoen Het hebben van werk is een belangrijke basis. De hele participatieladder van vrijwilligerswerk tot betaald werk komt daarbij in beeld. Meedoen is belangrijk. De gemeente zoekt hier nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten, zoals nu met de projecten HoUDEN van talent en de volgende StAPP is uitgevoerd. De gemeente maakt afspraken met bedrijven en organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen. We vinden het ook belangrijk dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een zinvol bestaan hebben. Dat kan door hen op te leiden voor het bieden van eenvoudige hulp en sociale ondersteuning in de vorm van aandacht en contact. Versterken economisch klimaat [ ] De gemeente gaat voor een goed vestigingsklimaat in het centrum, Uden Noord, lokaal bedrijfsleven en op de bedrijventerreinen. Een goed lopend bedrijventerrein, gecombineerd met een goed bedrijvenparkmanagement, is belangrijk voor de lokale economie en biedt werkgelegenheid. Samenwerken in de regio [ ] De gemeente ziet dat samenwerking binnen de AgriFoodCapital (Noordoost Brabant) een belangrijke poot onder de regionale economie is. De coalitie wil hier nadrukkelijk in participeren. Dat geldt ook voor de samenwerking met buurgemeenten. Landelijk Economische groei Volgens de ramingen klimt de economie voorzichtig uit de recessie (groei 0,%), gedragen door vooral de export (,4% en de investeringen (6,%). Herstel van de consumentenbestedingen laat langer op zich wachten. In 04 zorgen de inkomensdaling in 0, de huizenprijzendaling van de afgelopen jaren en de verdere krimp van de werkgelegenheid voor een afname van de consumptie. Hiertegenover staat een toename van het reëel beschikbaar inkomen in 04 van % door diverse maatregelen. Bovendien houdt de lichte groei in de eurozone als totaal aan. Werkgelegenheid De economische groei in 04 vertaalt zich niet direct in een groeiende werkgelegenheid. Enerzijds omdat gemiddeld gezien de productiviteit van arbeid groeit en anderzijds omdat werkgevers met vertraging hun personeelsbelstand aanpassen aan de afzetontwikkeling en op dit moment nog ruim personeel hebben. De verwachting is dat de werkloosheid in 04 verder stijgt en uitkomt op circa 7,% van de beroepsbevolking. Het totaal aantal werkzoekenden zal in 04 in elke opleidingscategorie stijgen. Voor middelbaar opgeleiden wordt de grootste toename voorzien Werkgelegenheid Uden Werkgel Bron: coalitieakkoord Samen voor een vitaal Uden

4 Profilering Uden Uden profileert zich met de 4 G s: Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig. Wat betreft werkgelegenheid zijn de volgende sectoren voor Uden van belang: zorgeconomie (o.m. Uden is trekker in AgrifoodCapital op dit onderwerp), vrijetijdseconomie/recreatie, retail/ detailhandel, horeca, cultuur, sport, creatieve economie. Daarnaast speelt defensie met de vliegbasis en de komst van de JSF een belangrijke rol. 6.Waar staat Uden? Ten opzichte van landelijke cijfers, scoort Uden gemiddeld als het gaat om in- en uitstroomresultaten. Ten aanzien van de financiële resultaten zijn we sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand (004) voordeelgemeente. Bron: CPB Decemberraming 0, CBS mei 04 Info die mist: een verdieping in de werkgelegenheid in Uden. Een link met klantpotentieel, een link met het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) GROTE BEDRIJVEN IN UDEN ( 0 WERKNEMERS) BERNHOVEN VLIEGBASIS VOLKEL IBN KRAAMZORG PANTEIN THUISZORGWINKEL PANTEIN GEMEENTE UDEN B.A.C. UDEN BAKKERIJ BETER BED UDEN De verklaring voor het resultaat wordt gezocht in de samenstelling van de Udense bevolking op basis waarvan het Ministerie van SZW de budgetten voor uitkeringsverlening vaststelt. Zo kent Uden ten opzichte van gemeenten van vergelijkbare grootte meer mensen met een laag inkomen, laag opleidingsniveau en arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met betrekking tot de uitstroomcijfers dient te worden opgemerkt dat deze diverse oorzaken hebben. Grofweg 40% is te herleiden naar re-integratie activiteiten. De overige 60% betreft handhaving, verhuizingen, aangaan van relaties en overige oorzaken. Geen uitkering wel traject 0 cliënten TRAJECT 690 cliënten Uitkering en traject 470 cliënten UITKERING 740 cliënten Bron: GWS4All, Kernkaart Werken Bijstand SZW, benchmark Divosa, CBS Wel uitkering geen traject 70 cliënten 40% stroomt uit door re-integratie 60% stroomt uit door handhaving, verhuizing, aangaan van relaties en overigen 6 7

5 7.Cliëntenbestand + + Duaal jr 69 Re-integratie ? 4 Inburgering +? Duaal 7 0? jr 4 Re-integratie ? 69 klanten in de re-integratiemodule 40 Inburgering Aantal openstaande trajecten waar geen activiteit aan gekoppeld is: ? Duaal Bron: GWS, mei 04. Info die mist: eenduidige definitie van traject en activiteit. Het is niet bekend of het gaat om trajecten die intern of extern worden uitgevoerd. Trajecten worden niet altijd afgesloten. Trajecten die de gemeente zelf doet (geen factuur) zijn niet altijd vastgelegd. Voor cliënten met een WSW-indicatie, zie hoofdstuk 6, IBN. -64jr Re-integratie c? Inburgering 4 Legenda >6jr Re-integratie 4 0 < Aantal cliënten Tredes < met groeipotentieel < zonder groeipotentieel < oude indeling < niet gedefinieerd Tredes op de participatieladder, +, 0 Geisoleerd, +, 0 Sociale contacten buitenshuis, +,0 Deelname georganiseerde activiteiten 4, 4+, 40 Onbetaald werk, +, 0 Betaald werk 6 Betaald werk met verwachte terugval < jaar 6+ Betaald werk zonder verwachte terugval < jaar Participatieladder De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand meedoet in de samenleving. De ladder is onder verdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd (trede ) tot werkend zonder ondersteuning (trede 6).). 8.Hoe wij aan uitstroom werken INTAKE MENSEN OP TRAJECT De intakers zetten waar mogelijk mensen meteen op traject. Men ervaart dat het proces stagneert, doordat er geen trajecten zijn ingekocht om mensen te plaatsen. Afstemming vindt plaats met de preventiemedewerker en externe partijen. Focus: iedereen op traject Caseload: circa 80, samengesteld uit de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt plus alle overige doelgroepen die zijn gecategoriseerd. Opvallend: het ontbreken van Schoon & Veilig trekt een lastige doelgroep naar Uden. Mensen op traject - Kleine afstand Jongeren: groepswerk loont. Hieronder vallen zowel makkelijk te bemiddelen mensen als multiproblem gevallen. Indien nodig wordt afgestemd met de sociaal makelaars en inkomensconsulenten. Afstemming met fraudepreventiemedewerker nog beperkt. Vanuit doelmatigheid kan het dan gebeuren dat er trajecten uitgezet zijn die doordat er geen afstemming heeft plaatsgevonden tussen preventiemedewerker en arbeidsconsulent weer teniet worden gedaan. Bedrijfsbezoeken worden afgelegd om zo informatie te geven over de werkplek aan jongeren. Mensen op traject - Grote afstand ESF: hieronder valt een grote groep: +, gedeeltelijk arbeidsbelemmerden en Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG). Het behalen van resultaten wordt momenteel wel bemoeilijkt, door het feit dat de benodigde trajecten niet kunnen worden ingekocht. Er vindt nog geen afstemming plaats met de sociaal makelaars, sporadisch met inkomensconsulenten. Heel zelden is een bedrijfs- of huisbezoek nodig. Inburgeren: de Wet Inburgering is wel weg, maar de groep niet en deze groep heeft steun nodig. Er is weinig uitstroom uit deze groep. Afstemming gebeurt met de inkomensconsulent. Bedrijfsbezoeken worden afgelegd en ede Nederlandse taallessen worden bezocht om zo de mensen te spreken. De praktijk leert: proactief begeleiden levert op. Het is een groep met potentie; maar kan niet zonder steun. Focus: iedereen op traject. Caseload: jongeren circa 70. ESF doelgroep circa 6; het project richt zich op circa 0 personen daarbinnen. Inburgering: circa 60. Opvallend: veel mensen uit deze groep stromen geheel of gedeeltelijk uit naar WSW. Opvallend: mensen mogen nu niet op traject omdat er (behalve life coaching) geen inkoophandboek is. Met name de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt neemt daardoor toe. UITSTROOM Er wordt een beperkte aanwas bemerkt. Alles wat bij intake en het op traject plaatsen gebeurt, is voelbaar bij het begeleiden naar uitstroom. Er wordt veel gewerkt aan jobcarving (oplossingen zoeken om het profiel te laten matchen met de kandidaat). Soms is het lastig matches te maken omdat mensen te vroeg de stap maken naar werk(stage) (door de focus: iedereen op traject). Goede matching kost tijd. Het werk bestaat uit de benadering van (potentiële) werkgevers. Instrumenten worden ingezet om plaatsing mogelijk te maken. Er wordt intern niet zo zeer afgestemd, maar vooral met werkgevers/ investeren in goede relaties. Focus: de vraag van de markt. Caseload: circa 90, gemiddelde leeftijd 40 4 jaar Opvallend: minimaal voortraject waardoor uitstroom/ matching niet altijd lukt. Bron: gesprek met medewerkers team dienstverlening mei 04. Info die mist: eenduidige terminologie, eenduidige definities en taakomschrijving per functie, een klantvolg- en matchingssysteem. 8 9

6 9.Effecten van re-integratie 0.Financiën: algemeen Effecten van re-integratie op korte termijn Trajecten leiden op korte termijn tot een kleine toename van de kans op een baan; Het lock-in-effect van trajecten vermindert de kans op een baan; Korte trajecten en trajecten die werklozen niet afhouden van het zoeken naar werk zijn effectiever dan lange trajecten. Het dreigeffect van verplichte trajecten vergroot de kans op een baan; Niet-deelnemers aan trajecten stromen sneller zonder baan uit de uitkering. Beschikbaar participatiebudget (exclusief WEB) 0-04 Realisatie participatiebudget 0 Effecten van re-integratie op lange termijn Op lange termijn zijn intensieve trajecten effectiever dan op korte termijn, doordat de toename van vaardigheden opweegt tegen het lock-in-effect; Dreigeffect op lange termijn minder positief dan op korte termijn; Geen verschil in effecten tussen korte en lange termijn naar persoonskenmerken en conjunctuur; Geen verschil in effecten tussen korte en lange termijn op uitkeringsafhankelijkheid. Kans op werk Voor bijstandsgerechtigden is arbeidsbemiddeling het meest effectief; Ook scholing en beroepskeuzeadvies vergroten de kans op werk; Op korte termijn: lock-in-effect groter voor WW ers dan voor bijstandsgerechtigden; Overheveling uit het jaar ervoor Inburgering Re-integratie Totaal aantal maanden werk Bijstandsgerechtigden: na één tot vier jaar meer maanden gewerkt door deelname traject; In de onderzoeksperiode, acht jaar gerekend vanaf het moment van instroom in de bijstand hebben bijstandsgerechtigden die arbeidsbemiddeling hebben ontvangen gemiddeld 7, maanden extra gewerkt, dan wanneer zij geen re-integratietraject hadden gekregen. met beroepskeuzeadvies is dit, maand die scholing hebben gevolgd,7 maanden Re-integratie Inburgering Bron: Langetermijneffecten van re-integratie, SEO Economisch Onderzoek, november 0 0

7 Waar gaven we in 0 het budget aan uit? % Participatieactiviteiten re-integratie inkoophandboek 48,% Inhuren (extra) personeel tbv re-integratie 6,8% Participatieactiviteiten inburgering inkoophandboek 4,% Participatieactiviteiten re-integratie niet inkoophandboek 6,0% Loonkostensubsidie,9% ID-banen,7% Medische advisering,6% Premie i.v.m. arbeid,% WIW-banen,9% Participatieactiviteiten inburgering niet inkoophandboek 0,% Bbv voorbereidingskrediet 0,% Overige projectkosten (Houden van Talent) 0,% Bbz begeleidingskosten 0,%.Financiën: cliëntniveau Externe kosten per cliënt per leeftijdscategorie Euro > Gemiddelde kosten:.99 per jaar -64 Leeftijd Het gemiddeld aantal jaren dat cliënt in uitkering zit (totaal, meerdere uitkeringsperiodes) > Leeftijd Huidige uitkeringsperiode Totaal uitkeringsperiodes Besteding aan re-integratie per cliënt Besteding aan re-integratie totaal Aantal cliënten < > Bron: Keyfinancien.

8 Vanuit de arbeidsmarktregio Brabant Noordoost is berekend dat een uitkering van de gemeente 4.400,- kost. SEO heeft onderzocht hoeveel maanden iemand korter in de uitkering zit na een re-integratietraject. De gemiddelde uitkeringslast per jaar zit in de gemeente Uden op ca..00,-. Wat levert uitstroom op? Als een uitkering op jaarbasis.00,- bedraagt, dan bespaart de gemeente iedere maand dat iemand korter in de uitkering zit een bedrag van.,-. Arbeidsbemiddeling = gemiddeld 7, maanden minder uitkering. Dat levert 8.,0 op. Beroepskeuzeadvies = gemiddeld, maanden minder uitkering. Dat levert op. Scholing = gemiddeld,7 maanden minder uitkering. Dat levert.07,0 op. NB: Deze opbrengst zou de all-in kosten van een traject moeten dekken. Deze all-in kosten bestaan uit de kosten van een extern re-integratiebureau plus interne kosten (uren). In GWS worden op dit moment alleen de externe kosten geregistreerd..juridisch kader: verordeningen Titel Omschrijving Datum besluit Verordening re-integratie WWB Regelt de re-integratietaak van de gemeente. Tevens wordt hierin de aanspraak van 8 juli burgers op ondersteuning bij re-integratie geregeld. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 0 Afstemmingsverordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ 0 Regelt de re-integratietaak van de gemeente. april 0 Deze dient om de verlaging of weigering van bijstand of uitkering bij wijze van sanctie bij verordening te regelen, en vanaf januari 0 in overeenstemming te brengen met de Wet aanscherping handhaving- en sanctiebeleid SZW-wetgeving. oktober 0 Verordening Inburgering Stelt regels vast over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen en de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld, alsmede de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd. 9 maart 007 Verordening Inburgering 0 Stelt regels vast over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen en de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld, alsmede de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd. 4 mei 0 Bron: GWS, arbeidsmarktregio en Langetermijneffecten van re-integratie, SEO Economisch Onderzoek, november 0. Info die mist: Interne kosten van re-integratietrajecten worden niet geregistreerd in GWS. Verordening subsidie bij uitstroom uit dienstbetrekking Wet inschakeling Werkzoekenden/ Besluit ID banen Verordening werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren gemeente Uden 00 Stelt subsidie bij uitstroom uit WIW- of ID-baan vast. 0 oktober 00 Regelt het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van jongeren van 8 jaar of ouder doch jonger dan 7 jaar. 8 juli 00 4

9 .Juridisch kader: aanbesteding en contracten 4.Marktpartijen Aanbesteding Inkoopvorm Leveringen / Diensten Werken A. Enkelvoudig inkoopprocedure Tot Voor ESF.000 B. Onderhandse inkoopprocedure (meervoudig) tot Voor ESF.000 tot C. Openbaar aanbesteden tot Europees drempelbedrag D. Europees aanbesteden Vanaf Europees drempelbedrag Contracten Life coaching gegund aan Picos Activiteit: orde op zaken om weer aan het werk te kunnen gaan. Aantal: trajecten geraamd. Looptijd: t/m december 04 (verlenging mogelijk van 4 keer een half jaar). Grondslag: collegebesluit en een contract. NT gegund aan ROC de Leijgraaf Activiteit: cursus Nederlands als tweede taal. Aantal: trajecten geraamd. Looptijd: t/m 6 april 0 (verlenging mogelijk van keer jaar). Grondslag: collegebesluit en een contract. Bron: gesprekken zijn gevoerd en dossiers zijn nagezocht, mei 04. Tot tot tot Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag Samenwerking vacaturevervulling 04 - IBN Activiteit: gemeente Uden levert kandidaten, IBN levert vacatures. Op basis van no cure no pay vindt de afrekening plaats. Aantal: geen volumeafspraken. Looptijd: tot december 04. Grondslag: een samenwerkingsovereenkomst. Medische keuring A-rea Activiteit: medische, arbeidsdeskundige en ergotherapeutische advisering voor cliënten. Looptijd: tot maart 0 Grondslag: collegebesluit en een contract. Picos Wat: werkervaringscentrum, trainingen, sociale activering, sollicitatieondersteuning, life coaching, leerwerkplekken. Voor: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zonder afbreukrisico, plus inburgeraars vanuit re-integratie. USG Restart Wat: participatie WWB; toeleiding naar werk, coaching, Wajong, mobiliteitscoaching binnen gemeenten. Voor: mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt. Werkconsult Wat: restmogelijkheden en passende beroepsalternatieven in kaart brengen, uitvoeren poortwachtersfunctie. Voor: een brede doelgroep. IBN Wat: uitvoerende organisatie van de WSW, beschut werk, detachering, re-integratie, project Schoon & Veilig. Voor: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. POR Wat: bemiddeling individuele trajecten, sollicitatietraining, beroepenoriëntatie, job hunting, coaching, werkstageplaatsen, scholing, netwerktraining, Direct Werk. Voor: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zonder afbreukrisico, plus inburgeraars vanuit re-integratie. Capabel onderwijsgroep Wat: Nederlandse taal, inburgeringstrajecten Voor: een brede doelgroep, maar vooral inburgeraars ROC de Leijgraaf Wat: Nederlandse taal, inburgeringstrajecten, WEB trajecten. Voor: een brede doelgroep maar vooral inburgeraars. Er zijn zo n 7 partijen op de markt die in de regio van Uden re-integratiediensten aanbieden. En nog eens 6 die scholing aanbieden. Op deze foto de leveranciers die in 0 > 0.000,- aan gemeente Uden hebben geleverd. Bron: Bizob. 6 7

10 .Lopende projecten 6.IBN Een project is een uniek complex van werkzaamheden dat is gericht op een vooraf met elkaar overeen gekomen uniek resultaat dat met beperkte middelen moet worden gerealiseerd. De organisatie wordt na het behalen van het resultaat weer opgeheven. Kennis van het cliëntenbestand Waarom: verkrijgen van een gedeeld en eenduidig beeld van cliënten, om zo aanbod op maat te kunnen bieden (trajecten, begeleiding en uitstroom) en om de organisatie/ continuïteit te versterken door alle consulenten toegang te geven tot de kenmerken en omstandigheden van het cliëntenbestand. Wat: software pakket aanschaffen en het gebruik ervan implementeren. Looptijd: 04. Projectfase: realisatie. Pilot IBN Waarom: het doel is tweeledig. Enerzijds het bieden van beschutte en reguliere werkplekken aan kwetsbare groepen en IBN voor 04 en 0 de zekerheid bieden op toestroom van cliënten. Anderzijds om informatie te verschaffen over de effecten voor de verschillende doelgroepen en (financiële) effecten voor de gemeente en IBN. Hoe: de gemeenten van de WSW regio leveren elk een bepaald aantal kandidaten die geplaatst worden bijof gedetacheerd worden via IBN. Projectfase: realisatie. De gemeente als Opdrachtgever Eigenaar Klant Belanghebbende Relatie gemeente - IBN IBN heeft de opdracht gekregen om de Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeente Uden uit te voeren. IBN is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noordoost- Brabant. In de gemeenschappelijke regeling participeren gemeenten, waaronder gemeente Uden IBN wordt door de gemeente Uden ingehuurd, onder andere voor facilitaire diensten en groenvoorziening. Uden creëert hiermee werkplekken voor WSW-geïndiceerden. Daarnaast wordt IBN ook ingehuurd voor re-integratieactiviteiten. IBN is één van de grotere werkgevers in de gemeente Uden. Concept HoUDEN van talent/ Edjoekeet Waarom: ontwikkelen nieuwe werkwijzen om dienstverlening te optimaliseren. Wat: extern: Edjoekeet is mei 04 gestart (HoUDEN van administratietalent). Momenteel wordt uitgewerkt hoe hetgeen in gang is gezet geborgd kan worden. Wat: intern: succesfactoren uit de methode die tijdens de pilot door consulenten zelf is ontwikkeld worden vertaald naar de reguliere werkwijze voor het team dienstverlening (groepsgewijs sollicitatietraining, consulenten zelf bieden job coaching). Projectfase: voorbereiding/ realisatie. Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden, Veghel gemeenten Gemeente Uden is deelnemende gemeente. Gemeenteraad ontvangt kadernota, begroting en jaarrekening van GR en geeft hier een zienswijze op Vervolgonderzoek mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong ) Waarom: in 0 is onderzoek gedaan naar het voorzieningenniveau voor Wajong-gerechtigden. Op basis van de uitkomsten is vervolgonderzoek gedaan naar hoe gemeenten het in de praktijk gaan organiseren, als Wajong-gerechtigden inderdaad gemeentelijke doelgroep worden. Wat: in gesprek met alle partners (onderwijs, re-integratie, zorg, IBN en UWV) is verder gesproken. Projectfase: afronding/ advisering. Algemeen Bestuur - leden, aangewezen door de aan het Werkvoorzieningschap deelnemende gemeenten. Dagelijks Bestuur - 6 leden die worden benoemd door en uit het Algemeen Bestuur met daaraan toegevoegd de voorzitter van de Raad van Commissarissen van IBN Ondersteund door secretaris WVS GR Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant Wethouder Overmans is lid van het Algemeen Bestuur en lid van het Dagelijks Bestuur Bron: navraag intern Info die mist: het blijft onduidelijk of het beeld volledig is; niet ieder project start volgens de stappen van het projectmatig werken, een gedeeld beeld en eenduidige definitie van wat een project is, ontbreekt. IBN HOLDING: Raad van Commissarissen - 9 leden, waarvan één (onafhankelijk) voorzitter, 6 wethouders (die het DB van het werkvoorzieningschap vormen), een commissaris van Vebego International BV en de algemeen directeur Rabobank Eindhoven-Veldhoven Ondersteund door adviseurs (Algemeen directeur IBN en Secretaris WVS) en een secreatis. Dagelijks bestuur ligt bij de groepsdirectie van IBN SAWOR: Raad van toezicht bestaat uit het Dagelijks Bestuur van het werkvoorzieningschap. Dagelijks bestuurder is de heer M.C.M. van Hintum. Stichting Sawor IBN Holding Gemeente Wethouder Uden Overmans is deelnemende Raad van gemeente. Commissarissen Gemeen-van IBN is lid van de teraad Holding ontvangt en toezichthouder kadernota, bij Sawor begroting en jaarrekening van GR en geeft hier een zienswijze op 8 9

11 Wat gemeente Uden van IBN afneemt als klant: De gemeente Uden neemt diverse diensten af van IBN. Denk bijvoorbeeld aan diensten op het gebied van: Schoonmaak en catering van het gemeentehuis Ambulant toezicht en technisch onderhoud sporthallen Schoonmaak gemeentewerf en kantoor begraafplaats Schoonmaak en leveren van bedrijfsleider MFA Werkzaamheden in de openbare ruimte. Detacheringsconstructies met de gemeente als werkgever. Re-integratiewerkzaamheden. Udenaren in dienst bij IBN, per regeling Regeling Aantal personen uit Uden Aantal FTE Uden %FTE tov Totaal WSW ,% WSW wachtlijst - - WWB* 7,,8% (Voormalig)WIW 0,% Productiepersoneel 0 9 4,6% Kader ,% TOTAAL 8 4,0 00% De 48 FTE WSW-geindiceerden zijn werkzaam in de volgende vormen van arbeid. Re-integratieladder Gemiddeld in fte s Begeleid werken extern 9 (%) Individuele detachering 04 (0%) Groepsdetachering (%) Facilitair 94 (7%) Productie/kwekerij 9 (4%) Re-integratieladder Gemiddeld in fte s 688 (7%) Per maart 04 staan er Udenaren met een wsw-indicatie op de wachtlijst. Gemiddeld staat een wachtende uit de gemeente Uden,6 maanden op de wachtlijst. Re-integratieladder Gemiddeld in fte s 80 (%) 767 (0%) 8 (%) 90 (7%) * WWB: Dit zijn mensen zonder WSW-indicatie. In het kader van een re-integratietraject wordt in sommige gevallen gekozen voor directe uitstroom uit de WWB in een dienstverband bij een reintegratiebedrijf, zoals IBN. Deze mensen ontvangen vaak loonkostensubsidie dan wel extra begeleiding. Vanuit Uden wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van 9, miljoen om onze WSW ers via het WVS beschut aan het werk te helpen. Bron: gesprek IBN, IBN Infoset Uden kwartaal 04, website website website Info die mist: lijn Bizob: als er een markt voor is: dan aanbesteden. Uit de informatie van IBN is niet volledig helder geworden in hoeverre hiermee het volledige personeel van IBN in beeld is gebracht. Begeleiders en bijvoorbeeld, jobcoaches behoren eveneens tot medewerkers van IBN, maar niet tot de doelgroep voor Arbeid. 0

12 Externe Projectstructuur Participatiewet 7.Regionale Brabant Noord samenwerking Oost Oost Bestuurlijk Strategisch Ambtelijk Strategisch Stuurgroep Werk & inkomen ( gemeenten) Wethouder SZ Projectgroep Werk & inkomen ( gemeenten) Projectleider/MD Stuurgroep Regionaal werkbedrijf (9 gemeenten) Gemeente Oss Stuurgroep Afstemming beleid (9 gemeenten) Strategisch tactisch adviseur MD Klankbordgroep Informatievoorziening & ICT (9 gemeenten) Portefeuillehouders overleg arbeidsmarktbeleid (9 gemeenten) Gemeente Oss Klankbordgroep dienstverlening (9 gemeenten) Teamleider dienstverlening Projectstructuur Participatiewet Brabant Noordoost Oost Den Bosch AgriFoodCapital voor samenwerking op duurzaamheid. Partners zijn: vertegenwoordigers onderwijs, ondernemers, de hele arbeidsmarktregio plus Heusden en de Provincie Centrumgemeente voor het Werkbedrijf en de arbeidsmarktregio Hoofdkantoor UWV s-hertogenbosh Maasdonk Oss As0 bestaat uit gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Veghel en Uden. Samenwerkingsverband gericht op uitwisseling en afstemming over allerlei thema s. Oss Bernheze Landerd Grave Mill en Sint Hubert Oss Werkvoorzieningschap Noord-Oost Brabant Een gemeenschappelijke regeling die voor de gemeenten Bernheze, Sint Anthonis, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Uden en Veghel de wet sociale werkvoorziening uitvoert. Uden Hoofdkantoor IBN De gemeenten [Bernheze, Sint Anthonis, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Uden en Veghel] zijn via het werkvoorzieningsschap eigenaar van IBN. Cuijk Tactisch Operationeel (Werkgroepen) - werkgroep scenario en beleid (Visie& pilot ibn) Strategisch tactisch adviseur MD - werkgroep Wwb maatregelen Adviseur arbeidsmarktbeleid MD - werkgroep educatie Adviseur MD - werkgroep regionaal werkbedrijf Gemeente Veghel - werkgroep Social return Strategisch tactisch adviseur MD - werkgroep afstemming beleid Strategisch tactisch advisuer MD - werkgroep Informatie voorzieningen & ICT Programmamanager D Portefeuillehouders overleg beleid ( gemeenten) Adviseur arbeidsmarktbeleid MD Haaren Vught Boxtel Sint-Michelsgestel Bron: projectstructuur aangereikt door gemeente Oss. Info die mist: Bron: UWV, gemeente Oss en gesprekken intern en in de regio. door de veelheid aan overleggen lijkt er overlap in agenda s en komt Info die mist: onduidelijk of het beeld zo volledig is. effectieve terugkoppeling nog niet altijd tot stand. Consequente en actieve deelname door Uden in de regio. UWV en gemeente Uden omtrent uitvoeringstaken. Schijndel Sint Oedenrode Veghel Uden Boekel Sint Antonis Boxmeer Veghel Optimisd is de intergemeentelijke sociale dienst voor Bernheze, Schijndel, Sint Michielsgestel en Veghel. Boekel en Optimisd hebben besloten om op het gebied van sociale zaken per januari jongstleden langdurig te gaan samenwerken. Boekel treedt vooralsnog niet toe tot de GR Optimisd. Werkplein Frisselstein. Samenwerking tussen Optimisd,

13 8. Agrifood Capital - * Noordoost Brabant werkt! Elke subregio in Brabant heeft sinds 004 samenwerking bestendigd tussen de O s op het brede terrein van: Onderwijs, Overheid en Ondernemers. Elke subregio richt zich daarbij op de eigen kwaliteit. Voor de regio Brabant Noordoost is dat sinds 9 februari 04 AgriFood Capital. Gericht dus op agricultuur, voeding en ook crossovers. De oorspronkelijke poot arbeidsmarktbeleid * BNO werkt! is aangesloten bij AgriFood Capital. Met als doelstelling Topregio in Agri en Food. De stichting is in Den Bosch gevestigd. Alle deelnemende gemeenten betalen daarvoor,- per inwoner voor Noordoost Brabant. Deelnemers zijn de arbeidsmarktregio, de Fontys Hogeschool, ROC s, werkgeversorganisaties, de vakbonden, UWV, SER en de Provincie. Secretariële ondersteuning wordt verzorgd door PSW Arbeidsmarktadvies. Vanuit AgriFood worden allerlei projecten uitgevoerd op regionale schaal. De intentie en ambitie is vanuit gemeenten bekrachtigd door ondertekening door burgemeesters. Daarmee is het fundament gelegd onder de ambitie om de regio in 00 tot topregio in agro en food te verheffen. Ondernemers Lift AgriFoodCapital Regio Noordoost Brabant * Noordoost Brabant Werkt! Partners O s O s Regionale samenwerking gemeenten, waterschappen en Provincie O s Bron: gesprekken intern en in de regio. Info die mist: een gedeeld beeld van verantwoordelijkheden, consequenties, rolverdeling en projecten. Thema Innovatieve starters Duurzame en innovatieve voedselketen Ruimtelijk economisch en infra Arbeidsmarkt Begroting Ca miljoen totaal Ca miljoen per jaar Ca. miljoen per jaar Ca miljoen per jaar 4

14 9.Colofon Bestuurlijk opdrachtgever: wethouder Gerrit Overmans. Ambtelijk opdrachtgever: William Agelink. Samenstelling en eindredactie: Francé Beks, Renske Meijers (projectleider). Vormgeving: Judith Vermeulen. Bijdragen van: Pim van As, Mariëlle van Berkom, Nelinka Biesheuvel, Erwin Decates, Inge Deckers, Mike van Driel, Jeroen Heijmans, Juanita van der Hoek, Marcel Hulleman, John Ermers, Berry Faassen, Marie-Julie van Gageldonk, Govert Groeneveld, Douwe van de Goorberg, Geert Jansen, Linda Jansen, Nadia Kettani, Els Kemperman, Letty van Lieshout, Jan Mans, Frances Marinussen, Mariëlle van Meijl, Paul Mulders, Patrick van der Sluijs, Lian Strik, Will Trienekens, Tom van Vessem, Jan van Vlijmen, Yvonne de Vries, Dorien Welten en David Woltering. Gemeente Uden, december

15 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening December 04

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Kiezen én delen. Conclusie

Kiezen én delen. Conclusie Opdrachtgever IWI Kiezen én delen Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Kiezen én delen: de selectie door gemeenten voor reïntegratietrajecten: casestudies bij acht gemeenten Einddatum 1 juni 2005 Categorie

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Aan de slag! Effectiviteit en efficiency van beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie Gulpen-Wittem 2009 2012

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie