Foto arbeid. Nulmeting ter voorbereiding op de implementatie van de participatiewet. December 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto arbeid. Nulmeting ter voorbereiding op de implementatie van de participatiewet. December 2014"

Transcriptie

1 Foto arbeid Nulmeting ter voorbereiding op de implementatie van de participatiewet December 04

2 . Intro.Inhoud. De kern van de participatiewet Gemeenten krijgen met de komst van de participatiewet verantwoordelijkheid voor het activeren van een grotere en lastiger te bemiddelen doelgroep. En tegelijkertijd krijgen zij daarvoor minder budget. Dit vraagt onder meer van gemeenten dat zij nadenken over hoe zij anders beter kunnen samenwerken. Daarvoor is het hebben van een gedeeld beeld van het werkveld essentieel. Daarom is met voorliggende Foto arbeid een nulmeting gedaan. De Foto arbeid laat zien wat we wel én niet weten van de diverse onderdelen van het werkveld. Het geeft geen oordeel, geen oplossingen noch antwoorden met betrekking tot het implementeren van de participatiewet. Het dient als houvast in het gezamenlijk werken aan een doelgerichte en samenhangende aanpak. Leeswijzer Elk hoofdstuk is een deelfoto en laat een stukje van het werkterrein zien. Samen geven zij een beeld van het geheel. Elk hoofdstuk laat zich daardoor afzonderlijk lezen. Deelfoto s vinden hun basis in verschillende informatiebronnen, die steeds in een pijl onderaan de pagina zijn vermeld. In deze pijlen is ook te lezen welke informatie mist of waar verdieping wenselijk is; de foto is immers een nulmeting. Gemeente Uden, november 04.De kern van de participatiewet p. 4.Coalitieakkoord p.4.trends in de markt p. 6.Waar staat Uden? p.7 7.Cliëntenbestand p.8 8.Hoe wij aan uitstroom werken p.9 9.Effecten van re-integratie p.0 0.Financiën algemeen p..financiën op cliëntniveau p..juridisch kader verordeningen p..juridisch kader aanbesteding p.6 4.Marktpartijen p.7.lopende projecten p.8 6.IBN p.9 7.Regionale samenwerking p. 8.AgriFoodCapital (* BNO) p.4 9.Colofon p.6 De overheid verwacht meer van burgers zelf. Legt de nadruk meer bij de mogelijkheden van mensen, dan bij hun beperkingen. Mensen moeten eerst gaan steunen op hulp uit het eigen netwerk en pas als dat niet volstaat op overheidsvoorzieningen. Gemeenten kunnen hierop het beste inspelen. Omdat zij de mensen en voorzieningen om hen te ondersteunen, kennen. Met dat doel zijn de afgelopen jaren de sociale wetten omgevormd in participatiewetten. Waarin meedoen aan de samenleving centraal staat. De participatiewet geeft twee centrale taken voor de gemeente: - Zorgen dat mensen werk krijgen bij reguliere werkgevers - Het inkomen aanvullen tot het minimumloon als dat nodig is Deze transitie, decentralisatie of transformatie gebeurt op drie gebieden: - Ontwikkeling naar gezond en volwaardig burgerschap (Jeugdwet) - Optimaal meedoen in de samenleving (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) - De kansen op werk of nuttige dagbesteding benutten (Participatiewet) Bron: Wettekst participatiewet Kluwer Schulinck

3 .Trends in de markt 4. Coalitieakkoord. Welke ambities raken de participatiewet? Koploper in duurzaamheid Duurzaamheid is een kans voor economische ontwikkeling, maar wordt pas structureel als er een gezond verdienmodel is. De gemeente zal duurzame initiatieven met die gedachte ondersteunen door regels te verminderen en procedures te vereenvoudigen. [ ] De coalitie onderschrijft het principe van de circulaire economie. [ ] Ook vinden wij dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven; door zich te richten op duurzaam inkopen, door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, door gebouwen duurzaam te beheren [ ]. Duurzaamheid gaat dus verder dan het vraagstuk over energie. Het gaat om allerlei toekomstbestendige initiatieven gericht op een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement tegen zo laag mogelijke kosten. Sociale en doelmatige aanpak Door de transities in het sociale domein doet de gemeente een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun sociale omgeving. Wie zelfredzaam is, kan zelf zorg organiseren zodat de beperkte middelen beschikbaar blijven voor de meest kwetsbare groep. Maatwerk is een belangrijk uitgangspunt. Het sociale vangnet voor hen die dat nodig hebben blijft een belangrijke basis. Actief burgerschap gericht op meehelpen is daarnaast een essentiële aanvulling op die basis. Iedereen aan het werk: investeren in meedoen Het hebben van werk is een belangrijke basis. De hele participatieladder van vrijwilligerswerk tot betaald werk komt daarbij in beeld. Meedoen is belangrijk. De gemeente zoekt hier nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten, zoals nu met de projecten HoUDEN van talent en de volgende StAPP is uitgevoerd. De gemeente maakt afspraken met bedrijven en organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen. We vinden het ook belangrijk dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een zinvol bestaan hebben. Dat kan door hen op te leiden voor het bieden van eenvoudige hulp en sociale ondersteuning in de vorm van aandacht en contact. Versterken economisch klimaat [ ] De gemeente gaat voor een goed vestigingsklimaat in het centrum, Uden Noord, lokaal bedrijfsleven en op de bedrijventerreinen. Een goed lopend bedrijventerrein, gecombineerd met een goed bedrijvenparkmanagement, is belangrijk voor de lokale economie en biedt werkgelegenheid. Samenwerken in de regio [ ] De gemeente ziet dat samenwerking binnen de AgriFoodCapital (Noordoost Brabant) een belangrijke poot onder de regionale economie is. De coalitie wil hier nadrukkelijk in participeren. Dat geldt ook voor de samenwerking met buurgemeenten. Landelijk Economische groei Volgens de ramingen klimt de economie voorzichtig uit de recessie (groei 0,%), gedragen door vooral de export (,4% en de investeringen (6,%). Herstel van de consumentenbestedingen laat langer op zich wachten. In 04 zorgen de inkomensdaling in 0, de huizenprijzendaling van de afgelopen jaren en de verdere krimp van de werkgelegenheid voor een afname van de consumptie. Hiertegenover staat een toename van het reëel beschikbaar inkomen in 04 van % door diverse maatregelen. Bovendien houdt de lichte groei in de eurozone als totaal aan. Werkgelegenheid De economische groei in 04 vertaalt zich niet direct in een groeiende werkgelegenheid. Enerzijds omdat gemiddeld gezien de productiviteit van arbeid groeit en anderzijds omdat werkgevers met vertraging hun personeelsbelstand aanpassen aan de afzetontwikkeling en op dit moment nog ruim personeel hebben. De verwachting is dat de werkloosheid in 04 verder stijgt en uitkomt op circa 7,% van de beroepsbevolking. Het totaal aantal werkzoekenden zal in 04 in elke opleidingscategorie stijgen. Voor middelbaar opgeleiden wordt de grootste toename voorzien Werkgelegenheid Uden Werkgel Bron: coalitieakkoord Samen voor een vitaal Uden

4 Profilering Uden Uden profileert zich met de 4 G s: Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig. Wat betreft werkgelegenheid zijn de volgende sectoren voor Uden van belang: zorgeconomie (o.m. Uden is trekker in AgrifoodCapital op dit onderwerp), vrijetijdseconomie/recreatie, retail/ detailhandel, horeca, cultuur, sport, creatieve economie. Daarnaast speelt defensie met de vliegbasis en de komst van de JSF een belangrijke rol. 6.Waar staat Uden? Ten opzichte van landelijke cijfers, scoort Uden gemiddeld als het gaat om in- en uitstroomresultaten. Ten aanzien van de financiële resultaten zijn we sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand (004) voordeelgemeente. Bron: CPB Decemberraming 0, CBS mei 04 Info die mist: een verdieping in de werkgelegenheid in Uden. Een link met klantpotentieel, een link met het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) GROTE BEDRIJVEN IN UDEN ( 0 WERKNEMERS) BERNHOVEN VLIEGBASIS VOLKEL IBN KRAAMZORG PANTEIN THUISZORGWINKEL PANTEIN GEMEENTE UDEN B.A.C. UDEN BAKKERIJ BETER BED UDEN De verklaring voor het resultaat wordt gezocht in de samenstelling van de Udense bevolking op basis waarvan het Ministerie van SZW de budgetten voor uitkeringsverlening vaststelt. Zo kent Uden ten opzichte van gemeenten van vergelijkbare grootte meer mensen met een laag inkomen, laag opleidingsniveau en arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met betrekking tot de uitstroomcijfers dient te worden opgemerkt dat deze diverse oorzaken hebben. Grofweg 40% is te herleiden naar re-integratie activiteiten. De overige 60% betreft handhaving, verhuizingen, aangaan van relaties en overige oorzaken. Geen uitkering wel traject 0 cliënten TRAJECT 690 cliënten Uitkering en traject 470 cliënten UITKERING 740 cliënten Bron: GWS4All, Kernkaart Werken Bijstand SZW, benchmark Divosa, CBS Wel uitkering geen traject 70 cliënten 40% stroomt uit door re-integratie 60% stroomt uit door handhaving, verhuizing, aangaan van relaties en overigen 6 7

5 7.Cliëntenbestand + + Duaal jr 69 Re-integratie ? 4 Inburgering +? Duaal 7 0? jr 4 Re-integratie ? 69 klanten in de re-integratiemodule 40 Inburgering Aantal openstaande trajecten waar geen activiteit aan gekoppeld is: ? Duaal Bron: GWS, mei 04. Info die mist: eenduidige definitie van traject en activiteit. Het is niet bekend of het gaat om trajecten die intern of extern worden uitgevoerd. Trajecten worden niet altijd afgesloten. Trajecten die de gemeente zelf doet (geen factuur) zijn niet altijd vastgelegd. Voor cliënten met een WSW-indicatie, zie hoofdstuk 6, IBN. -64jr Re-integratie c? Inburgering 4 Legenda >6jr Re-integratie 4 0 < Aantal cliënten Tredes < met groeipotentieel < zonder groeipotentieel < oude indeling < niet gedefinieerd Tredes op de participatieladder, +, 0 Geisoleerd, +, 0 Sociale contacten buitenshuis, +,0 Deelname georganiseerde activiteiten 4, 4+, 40 Onbetaald werk, +, 0 Betaald werk 6 Betaald werk met verwachte terugval < jaar 6+ Betaald werk zonder verwachte terugval < jaar Participatieladder De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand meedoet in de samenleving. De ladder is onder verdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd (trede ) tot werkend zonder ondersteuning (trede 6).). 8.Hoe wij aan uitstroom werken INTAKE MENSEN OP TRAJECT De intakers zetten waar mogelijk mensen meteen op traject. Men ervaart dat het proces stagneert, doordat er geen trajecten zijn ingekocht om mensen te plaatsen. Afstemming vindt plaats met de preventiemedewerker en externe partijen. Focus: iedereen op traject Caseload: circa 80, samengesteld uit de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt plus alle overige doelgroepen die zijn gecategoriseerd. Opvallend: het ontbreken van Schoon & Veilig trekt een lastige doelgroep naar Uden. Mensen op traject - Kleine afstand Jongeren: groepswerk loont. Hieronder vallen zowel makkelijk te bemiddelen mensen als multiproblem gevallen. Indien nodig wordt afgestemd met de sociaal makelaars en inkomensconsulenten. Afstemming met fraudepreventiemedewerker nog beperkt. Vanuit doelmatigheid kan het dan gebeuren dat er trajecten uitgezet zijn die doordat er geen afstemming heeft plaatsgevonden tussen preventiemedewerker en arbeidsconsulent weer teniet worden gedaan. Bedrijfsbezoeken worden afgelegd om zo informatie te geven over de werkplek aan jongeren. Mensen op traject - Grote afstand ESF: hieronder valt een grote groep: +, gedeeltelijk arbeidsbelemmerden en Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG). Het behalen van resultaten wordt momenteel wel bemoeilijkt, door het feit dat de benodigde trajecten niet kunnen worden ingekocht. Er vindt nog geen afstemming plaats met de sociaal makelaars, sporadisch met inkomensconsulenten. Heel zelden is een bedrijfs- of huisbezoek nodig. Inburgeren: de Wet Inburgering is wel weg, maar de groep niet en deze groep heeft steun nodig. Er is weinig uitstroom uit deze groep. Afstemming gebeurt met de inkomensconsulent. Bedrijfsbezoeken worden afgelegd en ede Nederlandse taallessen worden bezocht om zo de mensen te spreken. De praktijk leert: proactief begeleiden levert op. Het is een groep met potentie; maar kan niet zonder steun. Focus: iedereen op traject. Caseload: jongeren circa 70. ESF doelgroep circa 6; het project richt zich op circa 0 personen daarbinnen. Inburgering: circa 60. Opvallend: veel mensen uit deze groep stromen geheel of gedeeltelijk uit naar WSW. Opvallend: mensen mogen nu niet op traject omdat er (behalve life coaching) geen inkoophandboek is. Met name de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt neemt daardoor toe. UITSTROOM Er wordt een beperkte aanwas bemerkt. Alles wat bij intake en het op traject plaatsen gebeurt, is voelbaar bij het begeleiden naar uitstroom. Er wordt veel gewerkt aan jobcarving (oplossingen zoeken om het profiel te laten matchen met de kandidaat). Soms is het lastig matches te maken omdat mensen te vroeg de stap maken naar werk(stage) (door de focus: iedereen op traject). Goede matching kost tijd. Het werk bestaat uit de benadering van (potentiële) werkgevers. Instrumenten worden ingezet om plaatsing mogelijk te maken. Er wordt intern niet zo zeer afgestemd, maar vooral met werkgevers/ investeren in goede relaties. Focus: de vraag van de markt. Caseload: circa 90, gemiddelde leeftijd 40 4 jaar Opvallend: minimaal voortraject waardoor uitstroom/ matching niet altijd lukt. Bron: gesprek met medewerkers team dienstverlening mei 04. Info die mist: eenduidige terminologie, eenduidige definities en taakomschrijving per functie, een klantvolg- en matchingssysteem. 8 9

6 9.Effecten van re-integratie 0.Financiën: algemeen Effecten van re-integratie op korte termijn Trajecten leiden op korte termijn tot een kleine toename van de kans op een baan; Het lock-in-effect van trajecten vermindert de kans op een baan; Korte trajecten en trajecten die werklozen niet afhouden van het zoeken naar werk zijn effectiever dan lange trajecten. Het dreigeffect van verplichte trajecten vergroot de kans op een baan; Niet-deelnemers aan trajecten stromen sneller zonder baan uit de uitkering. Beschikbaar participatiebudget (exclusief WEB) 0-04 Realisatie participatiebudget 0 Effecten van re-integratie op lange termijn Op lange termijn zijn intensieve trajecten effectiever dan op korte termijn, doordat de toename van vaardigheden opweegt tegen het lock-in-effect; Dreigeffect op lange termijn minder positief dan op korte termijn; Geen verschil in effecten tussen korte en lange termijn naar persoonskenmerken en conjunctuur; Geen verschil in effecten tussen korte en lange termijn op uitkeringsafhankelijkheid. Kans op werk Voor bijstandsgerechtigden is arbeidsbemiddeling het meest effectief; Ook scholing en beroepskeuzeadvies vergroten de kans op werk; Op korte termijn: lock-in-effect groter voor WW ers dan voor bijstandsgerechtigden; Overheveling uit het jaar ervoor Inburgering Re-integratie Totaal aantal maanden werk Bijstandsgerechtigden: na één tot vier jaar meer maanden gewerkt door deelname traject; In de onderzoeksperiode, acht jaar gerekend vanaf het moment van instroom in de bijstand hebben bijstandsgerechtigden die arbeidsbemiddeling hebben ontvangen gemiddeld 7, maanden extra gewerkt, dan wanneer zij geen re-integratietraject hadden gekregen. met beroepskeuzeadvies is dit, maand die scholing hebben gevolgd,7 maanden Re-integratie Inburgering Bron: Langetermijneffecten van re-integratie, SEO Economisch Onderzoek, november 0 0

7 Waar gaven we in 0 het budget aan uit? % Participatieactiviteiten re-integratie inkoophandboek 48,% Inhuren (extra) personeel tbv re-integratie 6,8% Participatieactiviteiten inburgering inkoophandboek 4,% Participatieactiviteiten re-integratie niet inkoophandboek 6,0% Loonkostensubsidie,9% ID-banen,7% Medische advisering,6% Premie i.v.m. arbeid,% WIW-banen,9% Participatieactiviteiten inburgering niet inkoophandboek 0,% Bbv voorbereidingskrediet 0,% Overige projectkosten (Houden van Talent) 0,% Bbz begeleidingskosten 0,%.Financiën: cliëntniveau Externe kosten per cliënt per leeftijdscategorie Euro > Gemiddelde kosten:.99 per jaar -64 Leeftijd Het gemiddeld aantal jaren dat cliënt in uitkering zit (totaal, meerdere uitkeringsperiodes) > Leeftijd Huidige uitkeringsperiode Totaal uitkeringsperiodes Besteding aan re-integratie per cliënt Besteding aan re-integratie totaal Aantal cliënten < > Bron: Keyfinancien.

8 Vanuit de arbeidsmarktregio Brabant Noordoost is berekend dat een uitkering van de gemeente 4.400,- kost. SEO heeft onderzocht hoeveel maanden iemand korter in de uitkering zit na een re-integratietraject. De gemiddelde uitkeringslast per jaar zit in de gemeente Uden op ca..00,-. Wat levert uitstroom op? Als een uitkering op jaarbasis.00,- bedraagt, dan bespaart de gemeente iedere maand dat iemand korter in de uitkering zit een bedrag van.,-. Arbeidsbemiddeling = gemiddeld 7, maanden minder uitkering. Dat levert 8.,0 op. Beroepskeuzeadvies = gemiddeld, maanden minder uitkering. Dat levert op. Scholing = gemiddeld,7 maanden minder uitkering. Dat levert.07,0 op. NB: Deze opbrengst zou de all-in kosten van een traject moeten dekken. Deze all-in kosten bestaan uit de kosten van een extern re-integratiebureau plus interne kosten (uren). In GWS worden op dit moment alleen de externe kosten geregistreerd..juridisch kader: verordeningen Titel Omschrijving Datum besluit Verordening re-integratie WWB Regelt de re-integratietaak van de gemeente. Tevens wordt hierin de aanspraak van 8 juli burgers op ondersteuning bij re-integratie geregeld. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 0 Afstemmingsverordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ 0 Regelt de re-integratietaak van de gemeente. april 0 Deze dient om de verlaging of weigering van bijstand of uitkering bij wijze van sanctie bij verordening te regelen, en vanaf januari 0 in overeenstemming te brengen met de Wet aanscherping handhaving- en sanctiebeleid SZW-wetgeving. oktober 0 Verordening Inburgering Stelt regels vast over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen en de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld, alsmede de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd. 9 maart 007 Verordening Inburgering 0 Stelt regels vast over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen en de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld, alsmede de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd. 4 mei 0 Bron: GWS, arbeidsmarktregio en Langetermijneffecten van re-integratie, SEO Economisch Onderzoek, november 0. Info die mist: Interne kosten van re-integratietrajecten worden niet geregistreerd in GWS. Verordening subsidie bij uitstroom uit dienstbetrekking Wet inschakeling Werkzoekenden/ Besluit ID banen Verordening werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren gemeente Uden 00 Stelt subsidie bij uitstroom uit WIW- of ID-baan vast. 0 oktober 00 Regelt het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van jongeren van 8 jaar of ouder doch jonger dan 7 jaar. 8 juli 00 4

9 .Juridisch kader: aanbesteding en contracten 4.Marktpartijen Aanbesteding Inkoopvorm Leveringen / Diensten Werken A. Enkelvoudig inkoopprocedure Tot Voor ESF.000 B. Onderhandse inkoopprocedure (meervoudig) tot Voor ESF.000 tot C. Openbaar aanbesteden tot Europees drempelbedrag D. Europees aanbesteden Vanaf Europees drempelbedrag Contracten Life coaching gegund aan Picos Activiteit: orde op zaken om weer aan het werk te kunnen gaan. Aantal: trajecten geraamd. Looptijd: t/m december 04 (verlenging mogelijk van 4 keer een half jaar). Grondslag: collegebesluit en een contract. NT gegund aan ROC de Leijgraaf Activiteit: cursus Nederlands als tweede taal. Aantal: trajecten geraamd. Looptijd: t/m 6 april 0 (verlenging mogelijk van keer jaar). Grondslag: collegebesluit en een contract. Bron: gesprekken zijn gevoerd en dossiers zijn nagezocht, mei 04. Tot tot tot Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag Samenwerking vacaturevervulling 04 - IBN Activiteit: gemeente Uden levert kandidaten, IBN levert vacatures. Op basis van no cure no pay vindt de afrekening plaats. Aantal: geen volumeafspraken. Looptijd: tot december 04. Grondslag: een samenwerkingsovereenkomst. Medische keuring A-rea Activiteit: medische, arbeidsdeskundige en ergotherapeutische advisering voor cliënten. Looptijd: tot maart 0 Grondslag: collegebesluit en een contract. Picos Wat: werkervaringscentrum, trainingen, sociale activering, sollicitatieondersteuning, life coaching, leerwerkplekken. Voor: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zonder afbreukrisico, plus inburgeraars vanuit re-integratie. USG Restart Wat: participatie WWB; toeleiding naar werk, coaching, Wajong, mobiliteitscoaching binnen gemeenten. Voor: mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt. Werkconsult Wat: restmogelijkheden en passende beroepsalternatieven in kaart brengen, uitvoeren poortwachtersfunctie. Voor: een brede doelgroep. IBN Wat: uitvoerende organisatie van de WSW, beschut werk, detachering, re-integratie, project Schoon & Veilig. Voor: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. POR Wat: bemiddeling individuele trajecten, sollicitatietraining, beroepenoriëntatie, job hunting, coaching, werkstageplaatsen, scholing, netwerktraining, Direct Werk. Voor: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zonder afbreukrisico, plus inburgeraars vanuit re-integratie. Capabel onderwijsgroep Wat: Nederlandse taal, inburgeringstrajecten Voor: een brede doelgroep, maar vooral inburgeraars ROC de Leijgraaf Wat: Nederlandse taal, inburgeringstrajecten, WEB trajecten. Voor: een brede doelgroep maar vooral inburgeraars. Er zijn zo n 7 partijen op de markt die in de regio van Uden re-integratiediensten aanbieden. En nog eens 6 die scholing aanbieden. Op deze foto de leveranciers die in 0 > 0.000,- aan gemeente Uden hebben geleverd. Bron: Bizob. 6 7

10 .Lopende projecten 6.IBN Een project is een uniek complex van werkzaamheden dat is gericht op een vooraf met elkaar overeen gekomen uniek resultaat dat met beperkte middelen moet worden gerealiseerd. De organisatie wordt na het behalen van het resultaat weer opgeheven. Kennis van het cliëntenbestand Waarom: verkrijgen van een gedeeld en eenduidig beeld van cliënten, om zo aanbod op maat te kunnen bieden (trajecten, begeleiding en uitstroom) en om de organisatie/ continuïteit te versterken door alle consulenten toegang te geven tot de kenmerken en omstandigheden van het cliëntenbestand. Wat: software pakket aanschaffen en het gebruik ervan implementeren. Looptijd: 04. Projectfase: realisatie. Pilot IBN Waarom: het doel is tweeledig. Enerzijds het bieden van beschutte en reguliere werkplekken aan kwetsbare groepen en IBN voor 04 en 0 de zekerheid bieden op toestroom van cliënten. Anderzijds om informatie te verschaffen over de effecten voor de verschillende doelgroepen en (financiële) effecten voor de gemeente en IBN. Hoe: de gemeenten van de WSW regio leveren elk een bepaald aantal kandidaten die geplaatst worden bijof gedetacheerd worden via IBN. Projectfase: realisatie. De gemeente als Opdrachtgever Eigenaar Klant Belanghebbende Relatie gemeente - IBN IBN heeft de opdracht gekregen om de Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeente Uden uit te voeren. IBN is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noordoost- Brabant. In de gemeenschappelijke regeling participeren gemeenten, waaronder gemeente Uden IBN wordt door de gemeente Uden ingehuurd, onder andere voor facilitaire diensten en groenvoorziening. Uden creëert hiermee werkplekken voor WSW-geïndiceerden. Daarnaast wordt IBN ook ingehuurd voor re-integratieactiviteiten. IBN is één van de grotere werkgevers in de gemeente Uden. Concept HoUDEN van talent/ Edjoekeet Waarom: ontwikkelen nieuwe werkwijzen om dienstverlening te optimaliseren. Wat: extern: Edjoekeet is mei 04 gestart (HoUDEN van administratietalent). Momenteel wordt uitgewerkt hoe hetgeen in gang is gezet geborgd kan worden. Wat: intern: succesfactoren uit de methode die tijdens de pilot door consulenten zelf is ontwikkeld worden vertaald naar de reguliere werkwijze voor het team dienstverlening (groepsgewijs sollicitatietraining, consulenten zelf bieden job coaching). Projectfase: voorbereiding/ realisatie. Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden, Veghel gemeenten Gemeente Uden is deelnemende gemeente. Gemeenteraad ontvangt kadernota, begroting en jaarrekening van GR en geeft hier een zienswijze op Vervolgonderzoek mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong ) Waarom: in 0 is onderzoek gedaan naar het voorzieningenniveau voor Wajong-gerechtigden. Op basis van de uitkomsten is vervolgonderzoek gedaan naar hoe gemeenten het in de praktijk gaan organiseren, als Wajong-gerechtigden inderdaad gemeentelijke doelgroep worden. Wat: in gesprek met alle partners (onderwijs, re-integratie, zorg, IBN en UWV) is verder gesproken. Projectfase: afronding/ advisering. Algemeen Bestuur - leden, aangewezen door de aan het Werkvoorzieningschap deelnemende gemeenten. Dagelijks Bestuur - 6 leden die worden benoemd door en uit het Algemeen Bestuur met daaraan toegevoegd de voorzitter van de Raad van Commissarissen van IBN Ondersteund door secretaris WVS GR Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant Wethouder Overmans is lid van het Algemeen Bestuur en lid van het Dagelijks Bestuur Bron: navraag intern Info die mist: het blijft onduidelijk of het beeld volledig is; niet ieder project start volgens de stappen van het projectmatig werken, een gedeeld beeld en eenduidige definitie van wat een project is, ontbreekt. IBN HOLDING: Raad van Commissarissen - 9 leden, waarvan één (onafhankelijk) voorzitter, 6 wethouders (die het DB van het werkvoorzieningschap vormen), een commissaris van Vebego International BV en de algemeen directeur Rabobank Eindhoven-Veldhoven Ondersteund door adviseurs (Algemeen directeur IBN en Secretaris WVS) en een secreatis. Dagelijks bestuur ligt bij de groepsdirectie van IBN SAWOR: Raad van toezicht bestaat uit het Dagelijks Bestuur van het werkvoorzieningschap. Dagelijks bestuurder is de heer M.C.M. van Hintum. Stichting Sawor IBN Holding Gemeente Wethouder Uden Overmans is deelnemende Raad van gemeente. Commissarissen Gemeen-van IBN is lid van de teraad Holding ontvangt en toezichthouder kadernota, bij Sawor begroting en jaarrekening van GR en geeft hier een zienswijze op 8 9

11 Wat gemeente Uden van IBN afneemt als klant: De gemeente Uden neemt diverse diensten af van IBN. Denk bijvoorbeeld aan diensten op het gebied van: Schoonmaak en catering van het gemeentehuis Ambulant toezicht en technisch onderhoud sporthallen Schoonmaak gemeentewerf en kantoor begraafplaats Schoonmaak en leveren van bedrijfsleider MFA Werkzaamheden in de openbare ruimte. Detacheringsconstructies met de gemeente als werkgever. Re-integratiewerkzaamheden. Udenaren in dienst bij IBN, per regeling Regeling Aantal personen uit Uden Aantal FTE Uden %FTE tov Totaal WSW ,% WSW wachtlijst - - WWB* 7,,8% (Voormalig)WIW 0,% Productiepersoneel 0 9 4,6% Kader ,% TOTAAL 8 4,0 00% De 48 FTE WSW-geindiceerden zijn werkzaam in de volgende vormen van arbeid. Re-integratieladder Gemiddeld in fte s Begeleid werken extern 9 (%) Individuele detachering 04 (0%) Groepsdetachering (%) Facilitair 94 (7%) Productie/kwekerij 9 (4%) Re-integratieladder Gemiddeld in fte s 688 (7%) Per maart 04 staan er Udenaren met een wsw-indicatie op de wachtlijst. Gemiddeld staat een wachtende uit de gemeente Uden,6 maanden op de wachtlijst. Re-integratieladder Gemiddeld in fte s 80 (%) 767 (0%) 8 (%) 90 (7%) * WWB: Dit zijn mensen zonder WSW-indicatie. In het kader van een re-integratietraject wordt in sommige gevallen gekozen voor directe uitstroom uit de WWB in een dienstverband bij een reintegratiebedrijf, zoals IBN. Deze mensen ontvangen vaak loonkostensubsidie dan wel extra begeleiding. Vanuit Uden wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van 9, miljoen om onze WSW ers via het WVS beschut aan het werk te helpen. Bron: gesprek IBN, IBN Infoset Uden kwartaal 04, website website website Info die mist: lijn Bizob: als er een markt voor is: dan aanbesteden. Uit de informatie van IBN is niet volledig helder geworden in hoeverre hiermee het volledige personeel van IBN in beeld is gebracht. Begeleiders en bijvoorbeeld, jobcoaches behoren eveneens tot medewerkers van IBN, maar niet tot de doelgroep voor Arbeid. 0

12 Externe Projectstructuur Participatiewet 7.Regionale Brabant Noord samenwerking Oost Oost Bestuurlijk Strategisch Ambtelijk Strategisch Stuurgroep Werk & inkomen ( gemeenten) Wethouder SZ Projectgroep Werk & inkomen ( gemeenten) Projectleider/MD Stuurgroep Regionaal werkbedrijf (9 gemeenten) Gemeente Oss Stuurgroep Afstemming beleid (9 gemeenten) Strategisch tactisch adviseur MD Klankbordgroep Informatievoorziening & ICT (9 gemeenten) Portefeuillehouders overleg arbeidsmarktbeleid (9 gemeenten) Gemeente Oss Klankbordgroep dienstverlening (9 gemeenten) Teamleider dienstverlening Projectstructuur Participatiewet Brabant Noordoost Oost Den Bosch AgriFoodCapital voor samenwerking op duurzaamheid. Partners zijn: vertegenwoordigers onderwijs, ondernemers, de hele arbeidsmarktregio plus Heusden en de Provincie Centrumgemeente voor het Werkbedrijf en de arbeidsmarktregio Hoofdkantoor UWV s-hertogenbosh Maasdonk Oss As0 bestaat uit gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Veghel en Uden. Samenwerkingsverband gericht op uitwisseling en afstemming over allerlei thema s. Oss Bernheze Landerd Grave Mill en Sint Hubert Oss Werkvoorzieningschap Noord-Oost Brabant Een gemeenschappelijke regeling die voor de gemeenten Bernheze, Sint Anthonis, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Uden en Veghel de wet sociale werkvoorziening uitvoert. Uden Hoofdkantoor IBN De gemeenten [Bernheze, Sint Anthonis, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Uden en Veghel] zijn via het werkvoorzieningsschap eigenaar van IBN. Cuijk Tactisch Operationeel (Werkgroepen) - werkgroep scenario en beleid (Visie& pilot ibn) Strategisch tactisch adviseur MD - werkgroep Wwb maatregelen Adviseur arbeidsmarktbeleid MD - werkgroep educatie Adviseur MD - werkgroep regionaal werkbedrijf Gemeente Veghel - werkgroep Social return Strategisch tactisch adviseur MD - werkgroep afstemming beleid Strategisch tactisch advisuer MD - werkgroep Informatie voorzieningen & ICT Programmamanager D Portefeuillehouders overleg beleid ( gemeenten) Adviseur arbeidsmarktbeleid MD Haaren Vught Boxtel Sint-Michelsgestel Bron: projectstructuur aangereikt door gemeente Oss. Info die mist: Bron: UWV, gemeente Oss en gesprekken intern en in de regio. door de veelheid aan overleggen lijkt er overlap in agenda s en komt Info die mist: onduidelijk of het beeld zo volledig is. effectieve terugkoppeling nog niet altijd tot stand. Consequente en actieve deelname door Uden in de regio. UWV en gemeente Uden omtrent uitvoeringstaken. Schijndel Sint Oedenrode Veghel Uden Boekel Sint Antonis Boxmeer Veghel Optimisd is de intergemeentelijke sociale dienst voor Bernheze, Schijndel, Sint Michielsgestel en Veghel. Boekel en Optimisd hebben besloten om op het gebied van sociale zaken per januari jongstleden langdurig te gaan samenwerken. Boekel treedt vooralsnog niet toe tot de GR Optimisd. Werkplein Frisselstein. Samenwerking tussen Optimisd,

13 8. Agrifood Capital - * Noordoost Brabant werkt! Elke subregio in Brabant heeft sinds 004 samenwerking bestendigd tussen de O s op het brede terrein van: Onderwijs, Overheid en Ondernemers. Elke subregio richt zich daarbij op de eigen kwaliteit. Voor de regio Brabant Noordoost is dat sinds 9 februari 04 AgriFood Capital. Gericht dus op agricultuur, voeding en ook crossovers. De oorspronkelijke poot arbeidsmarktbeleid * BNO werkt! is aangesloten bij AgriFood Capital. Met als doelstelling Topregio in Agri en Food. De stichting is in Den Bosch gevestigd. Alle deelnemende gemeenten betalen daarvoor,- per inwoner voor Noordoost Brabant. Deelnemers zijn de arbeidsmarktregio, de Fontys Hogeschool, ROC s, werkgeversorganisaties, de vakbonden, UWV, SER en de Provincie. Secretariële ondersteuning wordt verzorgd door PSW Arbeidsmarktadvies. Vanuit AgriFood worden allerlei projecten uitgevoerd op regionale schaal. De intentie en ambitie is vanuit gemeenten bekrachtigd door ondertekening door burgemeesters. Daarmee is het fundament gelegd onder de ambitie om de regio in 00 tot topregio in agro en food te verheffen. Ondernemers Lift AgriFoodCapital Regio Noordoost Brabant * Noordoost Brabant Werkt! Partners O s O s Regionale samenwerking gemeenten, waterschappen en Provincie O s Bron: gesprekken intern en in de regio. Info die mist: een gedeeld beeld van verantwoordelijkheden, consequenties, rolverdeling en projecten. Thema Innovatieve starters Duurzame en innovatieve voedselketen Ruimtelijk economisch en infra Arbeidsmarkt Begroting Ca miljoen totaal Ca miljoen per jaar Ca. miljoen per jaar Ca miljoen per jaar 4

14 9.Colofon Bestuurlijk opdrachtgever: wethouder Gerrit Overmans. Ambtelijk opdrachtgever: William Agelink. Samenstelling en eindredactie: Francé Beks, Renske Meijers (projectleider). Vormgeving: Judith Vermeulen. Bijdragen van: Pim van As, Mariëlle van Berkom, Nelinka Biesheuvel, Erwin Decates, Inge Deckers, Mike van Driel, Jeroen Heijmans, Juanita van der Hoek, Marcel Hulleman, John Ermers, Berry Faassen, Marie-Julie van Gageldonk, Govert Groeneveld, Douwe van de Goorberg, Geert Jansen, Linda Jansen, Nadia Kettani, Els Kemperman, Letty van Lieshout, Jan Mans, Frances Marinussen, Mariëlle van Meijl, Paul Mulders, Patrick van der Sluijs, Lian Strik, Will Trienekens, Tom van Vessem, Jan van Vlijmen, Yvonne de Vries, Dorien Welten en David Woltering. Gemeente Uden, december

15 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening December 04

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11 Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1437 I-SZ/2015/82 Raadsvergadering : 12 maart 2015 Agendapunt : 11 Onderwerp : Vaststelling van het Regionaal Beleidskader Participatiewet (inclusief bijbehorende documenten)

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant

Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant AWBZ/WMO Participatiewetdoelgroepen: wsw-doelgroep, nieuwe doelgroep, klassieke doelgroep Dagbesteding 15.580 aanspraak AWBZ extramuraal 416 Wachtlijst

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1

IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1 IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 beleidsbepalingen WIJ Bepalingen participatiebudget september 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 5 2.1 Wet WIJ 5 2.2 Particpatiebudget 5 3 Wet investeren

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Project Tegenprestatie Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : Vervoort Datum college : 12-3-2013 Openbaar : Ja Afdeling : ISD Contactpersoon : R. Rongen

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen Aanvullende vragen burgerraadslid mw. A. van Esch (fractie PK) betreffende plan van aanpak re-integratie van uitkeringsgerechtigden (n.a.v. Politieke avond d.d. 12 maart 2009) en beantwoording. Politieke

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Bijlage 9: Advies cliëntenraad Roerdalen en reactie college Bijlage(n) ter inzage: N.v.t.

Bijlage 9: Advies cliëntenraad Roerdalen en reactie college Bijlage(n) ter inzage: N.v.t. Raadsvoorstel Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: J.G.A.M. den Teuling Gevraagd besluit: 1. De bijgevoegde

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

Effectmeting re-integratie

Effectmeting re-integratie Effectmeting re-integratie Gemeente Noordoostpolder Mei 2014 Versie 1.3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 1.1. Versiebeheer... 2 2. Inleiding... 3 3. Re-integratie... 4 3.1. Wat is re-integratie...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? WAT ZIJN DE BELANGRIJKE VERANDERINGEN IN 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen 3. Definiëring doelgroepen UITGANGSPUNTEN VISIENOTA Participatie op het hoogst haalbare niveau. Investeren in de hele groep. Bevorderen optimale loonwaardeontwikkeling. Integrale toeleiding WMO/Participatie/Jeugd.

Nadere informatie

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B.

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B. Raadsvergadering 15 december 2014 Nr.: 8 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Invoering Participatiewet Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema Ter inzage liggende stukken: 1. Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; Verordening tegenprestatie Participatiewet Ede 2015 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders gemeente Leiden t.a.v. mevrouw G Diender postbus 9100 2300 PC Leiden

College van burgemeester en wethouders gemeente Leiden t.a.v. mevrouw G Diender postbus 9100 2300 PC Leiden Adviesraad werk en inkomen Leiden en Leiderdorp Diaconaal Centrum de Bakkerij Oude Rijn 44b/c, 2312 HG Leiden Tel.: 06-16576775 http://www.adviesraadwerkinkomen.weebly.com awill@ziggo.nl College van burgemeester

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief Ingekomen stuk D2 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingenin 2015 2-3 1. De kostendelersnorm 4-5 2. Lagere uitkering alleenstaande ouders

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV)

Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV) Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV) Programma Kennismaking Presentatie participatieladder Demarrage Samenwerkingspilot met

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Regionale raadsbijeenkomst Baanstede. 2 december 2015

Regionale raadsbijeenkomst Baanstede. 2 december 2015 Regionale raadsbijeenkomst Baanstede 2 december 2015 Agenda Welkom & introductie Proces tot nu toe Presentatie regio Zaanstreek Presentatie regio Waterland Vervolgproces Proces tot nu toe September 2015

Nadere informatie

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Loonkostensubsidie Volgens maxima Europese verordeningen:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

De Participatiewet in Almere

De Participatiewet in Almere De Participatiewet in Almere Dit factsheet bevat de belangrijkste aspecten van de Participatiewet. We geven een toelichting op de belangrijkste wijzigingen, nieuwe instrumenten en voorzieningen die de

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, mei 2011 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde, doe ik u hierbij een initiatiefvoorstel Haarlemse Banen Begeleid Werken.

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie