Herstel en ervaringsdeskundigheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herstel en ervaringsdeskundigheid"

Transcriptie

1 Herstel en ervaringsdeskundigheid in het maatschappelijk domein Notitie van de werkgroep ervaringsdeskundigheid van de Regiokamer (LPGGZ) juni 2014 Samenstelling: Stichting Door en Voor RCO De Hoofdzaak Stichting Kompassie Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten (SCIP) Stichting Umah-hai

2 INLEIDING De Regiokamer is onderdeel van het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ). In de Regiokamer werken Regionale Cliëntenorganisaties (RCO s) samen met het LPGGZ. Een van de drie werkgroepen van de Regiokamer is de Werkgroep Ervaringsdeskundigheid. De Werkgroep Ervaringsdeskundigheid presenteert hierbij een notitie, gebaseerd op praktijkkennis en geschreven vanuit cliëntperspectief.* Doel hiervan is om over herstel en ervaringsdeskundigheid de stand van zaken te schetsen en een aantal aanbevelingen te doen. De nadruk ligt daarbij op het maatschappelijk domein. Dit document is samengesteld op basis van ervaringen van meerdere RCO s en een weergave van wat in de Werkgroep is besproken in de periode oktober februari Een aantal vragen vormt de structuur van dit document: 1. Herstel en ervaringsdeskundigheid als basis van RCO s 3 Wat is de waarde van ervaringsdeskundigheid m.n. buiten de GGz-instellingen? 2. Ervaringsdeskundigheid in maatschappelijk perspectief 5 Wat is de maatschappelijke waarde van (de inzet van) ervaringsdeskundigen? 3. Functioneren van ervaringsdeskundigen in de praktijk 7 Onder welke voorwaarden komt ervaringsdeskundigheid goed tot haar recht? 4. Ondersteuning, coaching en scholing van ervaringsdeskundigen 8 Wat hebben ervaringsdeskundigen nodig om zich optimaal in te kunnen zetten? 5. Aanbevelingen 10 Welke aanbevelingen doet de Werkgroep voor de inzet en doorontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in het maatschappelijk domein? Bijlage: Onderzoek naar ervaringsdeskundigheid 12 Literatuurlijst 15 * Het cliëntperspectief bestaat niet. Met dit begrip wordt een bundeling van ervaringen, meningen en perspectieven bedoeld ten aanzien van de thematiek. 2

3 1. Herstel en ervaringsdeskundigheid als basis van RCO s Wat is de waarde van ervaringsdeskundigheid? Herstel De RCO s in de werkgroep werken vanuit de herstelvisie. Twee veel gebruikte definities van herstel zijn: Herstel is een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarde, gevoelens, doelen en/of rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die veroorzaakt worden door de aandoening. Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen groeit (Anthony, 1993). Het fundament van herstel is dat mensen met psychiatrische aandoeningen zelf bepalen welke betekenis ze aan hun problemen geven (Plooy, 2009). Het verloop van psychiatrische problematiek gaat vaak met ups en downs. Periodes van herstel en terugval kunnen elkaar afwisselen. Herstel heeft binnen de langdurende ggz een specifieke betekenis. Het staat niet voor genezing in medische zin, maar voor het weer greep krijgen op het eigen leven, ondanks blijvende beperkingen. De aandacht gaat niet alleen uit naar de ziekte, maar juist ook naar wat de persoon wel wil en kan. Niet de persoon als patiënt, maar de persoon als burger staat centraal. Hulpverleners kunnen dit proces ondersteunen, maar zij kunnen het niet overnemen of forceren (LPGGZ, CG-raad en VCP, 2011). Andere benaderingen Enkele RCO s in het veld gaan (mede) uit van de presentiebenadering. Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat van verlangens tot angst. In aansluiting daarop gaat de zorggever begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn. Umah-hai heeft goede ervaringen met de Gentle teaching-methode. Grondlegger John McGee ( ) zegt hierover: De mensen die wij in ons werk tegenkomen hebben een gebroken hart. Hun ongewenste gedrag is daar het gevolg van. In plaats van hun gedrag te veranderen, kunnen we beter proberen hun gebroken hart te repareren. Dan verdwijnt het ongewenste gedrag vanzelf. Ervaringsdeskundigheid Naast herstel vormt ervaringsdeskundigheid de basis van Regionale Cliëntenorganisaties. RCO s ondersteunen (ex-)cliënten in hun weg naar herstel, en leiden hen veelal op tot ervaringsdeskundigen. Herstel is een noodzakelijke voorwaarde voor (het bereiken van) ervaringsdeskundigheid. 3

4 Enkele definities zijn: Ervaringsdeskundigheid betreft de (professionele) inzet en overdracht van kennis die vergaard is door: analyse van en reflectie op eigen ervaringen en ervaringen van lotgenoten, aangevuld met kennis uit andere bronnen zoals literatuur, presentatie en media. (Timmer, H.2009). Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel (Boertien en van Bakel, 2012). Ervaringsdeskundigheid is: - deskundigheid in het omgaan met je eigen lichaam, je eigen geest, je eigen gedrag en je eigen manieren van doen, je eigen leven, je eigen herstelproces; - deskundigheid in het omgaan met hulpverleners, gezondheidszorg en andere steunsystemen in jouw leven: hoe ze aan te spreken, hoe ze aan te wenden voor je eigen herstel, hoe om te gaan met de regels, hoe om te gaan met de bureaucratie, etc.; - deskundigheid in het omgaan met maatschappelijke reacties op jou, zowel positieve als negatieve. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met mantelzorg en burenhulp of hoe om te gaan met stigmatisering en uitstoting, hoe exclusie te voorkomen en participatie respectievelijk maatschappelijk herstel te realiseren; - deskundigheid in het omgaan met lotgenoten, hoe je anderen kunt steunen bij herstel, al dan niet in geformaliseerde kaders als zelfhulpgroepen, herstelgroepen, cliëntenorganisaties of cliëntgestuurde projecten (2013, van Haaster e.a.). De waarde van ervaringsdeskundigheid Ervaringsdeskundigheid biedt een breed onderkende meerwaarde, niet alleen ten opzichte van de reguliere hulpverlening en ondersteuning, maar vooral ook daarbuiten. Door RCO s opgeleide ervaringsdeskundigen hebben doorgaans een onafhankelijke, positief-kritische houding jegens (zorg)instellingen en maatschappelijke organisaties. Mede daardoor bieden zij een vernieuwende blik op zorg, maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning. Idealiter zijn ervaringsdeskundigen onafhankelijk van het zorgsysteem, zodat ze maatschappelijk herstel goed kunnen ondersteunen. Belangrijke aspecten van ervaringsdeskundigheid zijn: - eigen ervaringen goed kunnen hanteren en in staat zijn tot zelfreflectie; - verbinding kunnen leggen met andere cliëntverhalen en het bredere cliëntperspectief (collectieve kennis en vaardigheden); - ervaringskennis kunnen overdragen en toepassen in contact met anderen - ruimte maken voor het persoonlijk herstelproces voor anderen - bevorderen van een herstelondersteunende (maatschappelijke) omgeving 4

5 2. Ervaringsdeskundigheid in maatschappelijk perspectief Wat is de maatschappelijke waarde van (de inzet van) ervaringsdeskundigen? Specifieke eigenschappen en capaciteiten die ervaringsdeskundigen op uiteenlopende terreinen kunnen inbrengen zijn onder meer: inlevingsvermogen, bemiddeling (brugfunctie), een ander in zijn/haar kracht kunnen zetten, kunnen levelen (bondgenoot zijn) en het aanreiken van oplossingsrichtingen en adviezen. De maatschappelijke (meer)waarde van ervaringsdeskundigheid komt tot uitdrukking in een diversiteit aan taken en functies - binnen, maar met name ook buiten de zorg: - bereiken van kwetsbare burgers - fungeren als rolmodel/ voorbeeldfunctie - versterken van eigen kracht van anderen - bijdragen aan het herstelproces van anderen (bijv. d.m.v. coaching of training) - stimuleren tot het (her)nemen van de eigen regie - toegang bieden tot de ervaringswereld van anderen - aandragen van kennis, oplossingen en strategieën - behartigen van belangen van cliënten / kwetsbare burgers - bestrijden van vooroordelen en stigmatisering - overdragen van kennis d.m.v. training en scholing - ontwikkelen van kennis d.m.v. onderzoek - vormen van brug tussen (leefwereld van) cliënt en (systeem van) zorg/welzijn/ gemeente - ondersteunen van cliënten, bijv. bij herkeuringen, keukentafel- of PGB-gesprekken - adviseren in beleid van zorgverzekeraars/gemeenten/zorgaanbieders Daarbij is het van belang niet alleen een appel te doen op iemands rol als ervaringsdeskundige, maar ook op andere rollen die hij/zij heeft, bijvoorbeeld als trainer, voorlichter of onderzoeker. Onderzoek naar de (meer)waarde van herstelgerichte interventies en de inzet van ervaringsdeskundigheid Uit onderzoek kan worden vastgesteld dat m.n. het persoonlijk rendement van herstelgerichte cursussen evident is. Cursisten koesterden weer hoop en waren optimistischer na het volgen van o.m. Herstellen doe je zelf. Zulke bevindingen vallen onder de noemer persoonlijk of psychologisch herstel (Michon et al 2008). Onderzoek naar maatschappelijk herstel (mede) door de inzet van ervaringsdeskundigheid verdient nog veel aandacht. Hoewel de positieve opbrengst door zowel cliënten, familieleden, hulpverleners en vele anderen wordt ervaren, is hiervoor nog weinig wetenschappelijke evidentie. Onafhankelijk onderzoek is daarom zeer gewenst. 5

6 De Werkgroep Ervaringsdeskundigheid pleit voor (meer) inzet van ervaringsdeskundigheid buiten de zorg. Maatschappelijke ontwikkelingen brengen met zich mee dat er, buiten de ggz, steeds meer plekken zijn waar ervaringsdeskundigen van waarde kunnen zijn, zoals: Binnen gemeenten: decentralisaties / nieuw Wmo-beleid per 1 januari 2015, participatiewet en meer wijkgericht werken: bij deze ontwikkelingen past de herstelvisie en de inzet van ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld in wijkteams en wijkgebonden ondersteuning Bij huisartspraktijken: afbouw AWBZ en opbouw Basis GGz: Meer mensen met GGz-klachten gaan naar de huisarts. Ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke rol vervullen, bijvoorbeeld als POH-GGZ Ervaringsdeskundigen kunnen ook ingezet worden in o.m. het onderwijs, re-integratie / arbeidsbemiddeling en welzijnsorganisaties Ook kunnen zorgverzekeraars zorgaanbieders (m.n. GGz-instellinten) stimuleren om cliëntenorganisaties te betrekken bij hun beleid. In het kader van zorgmanagement is een aantal producten van RCO s (zoals herstelgerichte trainingen) zeer interessant. 6

7 3. Functioneren van ervaringsdeskundigen in de praktijk Onder welke voorwaarden komt ervaringsdeskundigheid goed tot haar recht? Ervaringsdeskundigen kunnen in verschillende settingen goed tot hun recht komen. Daarbij is het wel belangrijk dat er aan een aantal condities voldaan wordt. Hoewel deze niet voor iedereen gelden, geeft onderstaand overzicht wel de belangrijkste voorwaarden weer. Deze zijn afkomstig uit de praktijk: RCO s in de werkgroep, die veel contacten hebben met andere RCO s, alsook met ervaringsdeskundigen en andere professionals binnen en buiten zorginstellingen. Voor optimaal functioneren hebben ervaringsdeskundigen o.m. nodig: - een duidelijke taak- en functieomschrijving, afhankelijk van de werksetting - goede arbeidsvoorwaarden, die perspectief bieden op verdere ontwikkeling - samenwerking met andere ervaringsdeskundigen (geen geïsoleerde positie) - contact met andere ervaringsdeskundigen, m.n. ook op andere niveaus in de organisatie - intervisie, niet alleen binnen de eigen organisatie, maar vooral ook met ervaringsdeskundigen die elders werkzaam zijn - budget voor scholing en opleiding - aandacht voor de rol, positie, het draagvlak en de (meer)waarde binnen de organisatie - goede coaching en begeleiding; met extra aandacht voor risico s van overbelasting of terugval - (continue beschikbare) ondersteuning van een vertrouwd persoon - regelmatige evaluatie De Werkgroep Ervaringsdeskundigheid durft te stellen dat ervaringsdeskundigen in het algemeen beter tot hun recht komen in innovatieve organisaties. Binnen organisaties die openstaan voor verandering en (door)ontwikkeling zijn ervaringsdeskundigen goed in staat om de leefervaringswereld (van cliënten of kwetsbare burgers) en de systeemwereld (van organisaties) dichter bij elkaar te brengen. Platte organisaties met een duidelijke structuur en omkaderde verantwoordelijkheden genieten de voorkeur. Zelfsturing en zelfregie kunnen daarbinnen goed tot hun recht komen. In de aanloop naar een rol als ervaringsdeskundige in een bepaalde werksetting, biedt een cliëntenorganisatie voor ervaringsdeskundigen vaak mogelijkheden om zich daarop voor te bereiden. Bij RCO s kunnen ervaringsdeskundigen vaardigheden (door)ontwikkelen, die zij in hun verdere loopbaan nodig hebben. 7

8 4. Ondersteuning, coaching en scholing van ervaringsdeskundigen Wat hebben ervaringsdeskundigen nodig om zich optimaal in te kunnen zetten? (Toekomstige) ervaringsdeskundigen hebben vaak hun opleiding of werkervaring abrupt moeten onderbreken vanwege hun problematiek. Daarvoor gingen zij in behandeling bij de ggz, hetgeen veel tijd en aandacht vergde. In en na hun herstelfase kost het tijd en inspanningen om zich (oude) vaardigheden, zoals plannen en verantwoordelijkheid nemen, (weer) eigen te maken. Een goede basis van ondersteuning en scholing is daarom essentieel. Eerdergenoemde voorwaarden, tevens te beschouwen als noodzakelijke ondersteuningsvormen, zijn: coaching, intervisie, werkbegeleiding en regelmatige evaluaties. Daarnaast geven veel ervaringsdeskundigen er de voorkeur aan om ondersteund te worden door andere ervaringsdeskundigen, liefst met onderwijsen coachingservaring. Diverse soorten cursussen en opleidingen zijn gericht op het bereiken van - en werken met - ervaringsdeskundigheid: Algemene opleidingen, zoals: - Werken met eigen ervaring (WMEE) - Traject Opleiding Ervaringsdeskundigheid (TOED; IGPB Amsterdam en Eindhoven) - Leerweg Ervaringsdeskundigheid (LED; Alkmaar en Oost-Nederland) - GGz Ervaringsagoog Opleiding (GEO; Amsterdam, HvA en IGPB) - eigen opleidingen RCO s Verdiepingscursussen t.b.v.: - voorlichtingsvaardigheden - presentatievaardigheden - communicatievaardigheden - organisatorische vaardigheden (Reguliere) beroepsopleidingen: Sommige zorginstellingen eisen (vaak d.t.v. zorgverzekeraars) voor bepaalde ervaringsdeskundige functies een reguliere opleiding, zoals verpleegkunde of SPH. Meerdere hogescholen bieden beroepsopleidingen aan die mensen tweeledig opleiden. Daarnaast zijn er langere opleidingstrajecten voor ervaringsdeskundigen, o.a. bij Markieza in Eindhoven (o.a. SPH en andere MBO en HBO opleidingen) 8

9 Gangbare elementen in de opleidingen: - Verdieping Herstelconcept en het eigen verhaal (evt: gentle teaching/ presentiebenadering - Verdieping en onderzoeken van het begrip Ervaringsdeskundigheid - Eigen competenties/ onderzoeken van valkuilen - Presentatievaardigheden - Communicatie/samenwerken - Wet en Recht (ggz) - Maatschappelijke context (ontwikkelingen AWBZ, Wmo, sociaal domein ) - Bronnen van steun (kennis van lotgenotenverenigingen, (zelfhulp)organisaties, etc.) - Agogisch handelen (GEO) - Groepsdynamische processen (GEO) - Onderzoek doen en daarvan verslag doen (GEO) - Praktijkplan maken, uitvoeren en verslagleggen (LED) Bij sommige cursussen zoals WMEE is het mogelijk om, na een zekere proeve van bekwaamheid, zelf cursusleider te worden. Daarbij ontwikkelen mensen vaak additionele vaardigheden zoals groepsbegeleiding, organisatorische vaardigheden, didactische vaardigheden en presentatievaardigheden. 9

10 5. Aanbevelingen Welke aanbevelingen doet de Werkgroep voor de inzet en doorontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in het maatschappelijk domein? Als onderdeel van het Landelijk Platform GGZ is het wenselijk dat de Regiokamer de maatschappelijke waarde van ervaringsdeskundigheid uitdraagt. Dat kan o.a. op de volgende wijzen: - Aandacht genereren voor de herstelvisie en (de waarde van) ervaringsdeskundigheid binnen het maatschappelijk domein, alsook binnen het reguliere onderwijsveld - Naar buiten brengen van succesverhalen en concrete praktijkvoorbeelden - Bekendheid geven aan het opleidingsaanbod van RCO s op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid - Initiëren of stimuleren van innovatieve projecten met ervaringsdeskundigen als spil - Onderbouwen van het belang van de onafhankelijke inzet van ervaringsdeskundigen in het maatschappelijk domein De Werkgroep Ervaringsdeskundigheid doet de volgende aanbevelingen: De Regiokamer en het LPGGz dragen het belang en de meerwaarde van herstel en ervaringsdeskundigheid (meer) uit bij maatschappelijke organisaties zoals gemeenten, welzijnsorganisaties, hulpverleningsinstellingen en zorgverzekeraars. Dat kan o.m. door het verspreiden van praktijkvoorbeelden. De Regiokamer en het LPGGz richten zich (meer) op loopbaantrajecten/ arbeidsparticipatie/ re-integratietrajecten. In het verlengde hiervan ligt ook het stimuleren van toekomstgerichte, onafhankelijke opleidingstrajecten voor herstel en ervaringsdeskundigheid besloten. Ten behoeve van de onderbouwing van de maatschappelijke meerwaarde van ervaringsdeskundigheid kan het LPGGZ wetenschappelijk onderzoek initiëren en/of financieren. Voor de uitvoering kan gebruik worden gemaakt van onderzoekers uit het eigen netwerk. Ervaringsdeskundigen kunnen zich inzetten in de uitvoering en/of de begeleidingsgroep. Van belang is een gezamenlijk perspectief van zowel studenten/onderzoekers met kennis van herstel, als van studenten/wetenschappers met ervaringsdeskundigheid die het perspectief van de eigen beleving kunnen inbrengen. Mogelijke onderzoeksrichtingen zijn: - In hoeverre leidt de inzet van ervaringsdeskundigen in (specifieke) organisaties tot meer herstel en participatie van anderen (cliënten of burgers)? - Wat zijn de maatschappelijke baten van ervaringsdeskundigheid? - In hoeverre kan maatschappelijke kostenbesparing ten gevolge van de inzet van ervaringsdeskundigen worden aangetoond? 10

11 11

12 BIJLAGE ONDERZOEK NAAR ERVARINGSDESKUNDIGHEID * ONDERZOEK NAAR DE INZET VAN ERVARINGSDESKUNDIGHEID In het Kaderdocument Ervaringsdeskundigheid (2013) wordt gesteld dat de eerste verwijzingen naar ervaringsdeskundigheid bij Van Hoorn (1995) al snel hun opvolging kregen in de kwaliteitscriteria. Deze werden door de LOC-LPR (koepelorganisatie cliëntenraden) ontwikkeld voor toetsingen van de zorg vanuit cliëntenperspectief (LPR, 1996). Sindsdien is het begrip ervaringsdeskundigheid nogal populair geworden in de GGz. Anno 2014 zijn er talloze initiatieven binnen de GGz en verslavingszorg waarbij ervaringsdeskundigheid wordt ontwikkeld en waarbij ervaringsdeskundigen worden ingezet in de zorg en herstelondersteuning van cliënten. Deze ontwikkeling wordt op een aantal wijzen ondersteund met onderzoek. Zo heeft het lectoraat Participatie, Ondersteuning en Zorg van de Hoge School Utrecht (uitgever van het Kaderdocument) een onderzoeksprogramma naar de ontwikkeling en betekenis van ervaringsdeskundigheid (zie bijv. Karbouniaris, S. & Brettschneider 2008, 2009). Daarnaast zijn er ook andere organisaties die ervaringsdeskundigheid (zijdelings) als onderwerp van onderzoek hebben, zoals het Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid (IGPB), Trimbosinstituut (HEE; Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Empowerment), Tranzo (UVT), Kenniscentrum Phrenos, HVO/Querido, Hogescholen (Arnhem, Amsterdam, Eindhoven, Groningen. Leiden, Zwolle), Radboud Universiteit en ZonMw. Veel onderzoek betreft de vraag wat ervaringsdeskundigheid is en hoe deze ingezet kan worden. Zo onderzochten het Trimbos instituut (het HEE-team) samen met Kenniscentrum Phrenos bij 18 ggz-instellingen de inzet van ervaringsdeskundigheid (van Erp e.a. 2011). Dit was te beschouwen als een formatief evaluatieonderzoek. Want naast de onderzoeksvraag hoe ervaringsdeskundigen op welke posities in welke instellingen actief waren en wat daarbij de doelen waren van de organisatie, ging het om de bevordering en verspreiding van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz. Daarbij werd de beginsituatie gemeten, werd naar aanleiding daarvan verbeteradvies uitgebracht en werd tenslotte een eindmeting verricht. De conclusie luidde: Bij de eindmeting is er enige vooruitgang geboekt in de implementatie van ervaringsdeskundigheid, met name op het terrein van het creëren van draagvlak, het scholingsaanbod voor ervaringsdeskundigen en de coaching van ervaringsdeskundigen. Daarentegen zijn er weinig doelen gesteld en behaald op het terrein van het inzetten van ervaringsdeskundigen in herstelgroepen en in beleidsfuncties, en in het coachen van teams. Cliënten en ervaringsdeskundigen ontmoeten elkaar vooral binnen lotgenoten- of themagroepen. Minder vaak voorkomend zijn de zogenoemde vrijplaatsen als een Bureau Herstel of een Cliëntenbelangenbureau, die niet alleen een ontmoetingsplek zijn voor cliënten en ervaringsdeskundigen, maar ook de gelegenheid bieden om (cliënten)initiatieven en beleidsvoorstellen voor herstelondersteuning te ontwikkelen. 12

13 Deze constatering sluit aan bij onderzoek van Segal (2010) dat laat zien dat een horizontale, platte organisatievorm de resultaten van de inzet van ervaringsdeskundigheid bevordert. Bij Hogescholen wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar reguliere opleidingen (zoals SPH, MWD) en de rol van ervaringsdeskundigen daarbij. Interessant is bijvoorbeeld een onderzoek naar een experiment in Eindhoven, waarbij studenten in de rol van ervaringsdeskundigen werkzaam zijn binnen de GGz-Eindhoven en waarbij zou blijken dat er een directe verbinding is tussen hun inzet en herstelgerichte zorg. Volgens de onderzoekers (Erp e.a., 2011) geven cliënten aan dat zij dankzij ondersteuning van een ervaringsdeskundige weer structuur in hun leven hebben gekregen, zelfverzekerder zijn geworden en mogelijkheden zien zichzelf verder te ontwikkelen. Ook geeft de begeleiding hen hoop en vertrouwen in hun herstelproces. Het voorbeeld van het herstelproces van de ervaringsdeskundig begeleiders opent voor hen mogelijkheden voor hun eigen toekomst. De onderzoekers concluderen tevens dat inzet van ervaringsdeskundigheid in een impasse verkeert. Ze constateren dat deze impasse zich afspeelt op vier belangrijke domeinen: die van werkgevers, uitkeringsinstanties, onderwijs en de GGz-beroepsgroep (hulpverleners). De betrokken partners lijken gevangen in cirkels van machteloosheid. Binnen de gewone GGz-instellingen wordt ervaringsdeskundigheid onvoldoende herkend en ondersteund en ook de uitkerende instanties ondersteunen de ervaringsdeskundigen vaak onvoldoende op hun pad naar het weer vinden van een plek op de arbeidsmarkt als ervaringsdeskundige. Ook de scholing vanuit de opleidingsinstituten is vaak onvoldoende om volwaardige zorg te kunnen bieden. Uit het onderzoek blijkt dat de transitie naar herstelgericht denken en de inzet van ervaringsdeskundigheid een cultuuromslag in de organisaties vergt, die niet eenvoudig te realiseren is. Deze aspecten vereisen een nieuw zorgconcept, waarvoor de financiering vanuit bestaand beleid en regelgeving nog niet is geregeld. Bovendien komen ervaringsdeskundigen veel obstakels tegen. Zij krijgen te maken met stigmatisering, betutteling en belemmeringen om toegang te verkrijgen tot werk en opleidingen. Werkgevers, uitkeringsinstanties en onderwijs vrezen voor uitval en benadrukken de kwetsbare kanten van ervaringsdeskundigen. Zelf vinden de ervaringsdeskundigen het lastig om zich goed te verhouden tot collega s. In het algemeen blijkt er nog maar weinig besef van de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigen in de GGz. Ook is er dikwijls geen duidelijke visie waarom hun inzet een toegevoegde waarde kan hebben; de relatie tussen herstel, herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid dient sterker te worden benadrukt. De Hogeschool van Amsterdam kwam in haar door Raak gefinancierd onderzoek niet voldoende ingaan op de vraag welke opbrengst ervaringsdeskundigen hadden voor cliënten. Wel hebben zij het begrip ervaringsdeskundigheid in hun publicatie helder neergezet, met name door verhalen van ervaringsdeskundigen daarover op te nemen (Desain 2013; Driessen 2013). De opleiding tot ervaringsdeskundigen (TOED) werd positief geëvalueerd en de nieuwste herstelmethodiek uit Amerika (WRAP) geïntroduceerd. Op het symposium naar aanleiding van het onderzoek kwam apart aan de orde hoe ervaringsdeskundigheid in het curriculum van de opleiding wordt opgenomen. 13

14 ONDERZOEK NAAR ERVARINGSDESKUNDIGHEID * ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ERVARINGSDESKUNDIGHEID Evaluatie van het Trimbos-onderzoek leidt tot de vraag welke meerwaarde ervaringsdeskundigen in de zorg hebben ten opzichte van traditioneel opgeleide hulpverleners. Deze vraag is vaker gesteld, maar nooit goed beantwoord. In 2008 werd bijvoorbeeld in een rapport van het Trimbos-instituut over Rehabilitatie-onderzoek in Nederland gesteld dat er enkele veelbelovende programma s of cursussen zijn ontwikkeld die zich richten op het herstel van deelnemers (Michon & Weeghel, 2008). Deze zijn vanuit cliëntperspectief opgezet, met een (bege-)leidende rol van ervaringsdeskundigen. Een kennislacune waar de onderzoekers toen al op anticipeerden was dat de studies herstel nagenoeg uitsluitend als psychologisch begrip definiëren. Hiermee zal onbekend blijven in hoeverre er empirisch bewijs is voor de hypothese dat herstel en volwaardige maatschappelijke participatie nauw met elkaar samenhangen en dat het één nauwelijks zonder (een behoorlijke mate van) het ander kan. Dat is een uitspraak die nog steeds geldig lijkt. Vanuit Tranzo werd onderzoek gedaan naar het effect van de cursus Herstellen doe je zelf (Gestel 2013). Maar het bewijs dat de cursus herstel bevordert, is zwak. Wel werd er vooruitgang gemeten en geconstateerd dat cursisten na afronding van de cursus weer hoop koesterden en optimistischer waren. Ook hierbij ging het om persoonlijk (psychologisch) herstel. 14

15 Conclusie De feitelijke meerwaarde van ervaringsdeskundigheid voor persoonlijk en maatschappelijk herstel is nog onvoldoende aangetoond. Daarbij hebben onderzoeken zich met name gericht op een zorgcontext: de inzet van ervaringsdeskundigen in de GGz. Aan de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in het maatschappelijk domein is nog nauwelijks aandacht besteed. Dit wordt echter steeds urgenter, gezien de extramuralisering en transities vanuit de zorg naar de maatschappij (o.a. BasisGGZ). Cliëntengroeperingen verenigd in het LPGGZ hebben het cliëntperspectief, de herstelvisie en ervaringsdeskundigheid in de loop der jaren ontwikkeld en georganiseerd. Zij hebben de juiste visie, deskundigheid en ondersteunende netwerken in het maatschappelijk domein, alsook binnen onderwijs en wetenschap, om een adequaat onderzoeksprogramma voor ervaringsdeskundigheid vanuit cliëntperspectief te ontwikkelen en/of te monitoren. Concreet: Er is meer onderzoek nodig naar de behoeften van GGz-cliënten aan ondersteuning door ervaringsdeskundigen. Er is meer longitudinaal onderzoek nodig naar het effect van de inzet van ervaringsdeskundigheid op persoonlijk en maatschappelijk herstel, niet alleen binnen de GGz maar met name ook daarbuiten. Er dient meer onderzoek verricht te worden naar good practices m.b.t. de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen en buiten de GGz Er zouden meer systematische en gestructureerde evaluaties plaats moeten vinden van projecten en initiatieven op het gebied van onderwijs voor ervaringsdeskundigen. 15

16 Literatuur Anthony, W.A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 1990 s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 16(4), Boertien, D. en Bakel, M. van (2012). Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de ggz. Utrecht: Trimbos-instituut en KC Phrenos. Doughty, C., & Tse, S. (2011). Can consumer-led mental health services be equally effective? An integrative review of CLMH services in high-income countries. Community Mental Health Journal, 47(3), Desain, L. et al. (2013). Ervaringen met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Amsterdam: Hogeschool Amsterdam, Maatschappij en Recht. Driessen, E, e.a. (2013). Begrippenkader Ervaringsdeskundigheid en aanverwante begrippen. Amsterdam: Hogeschool Amsterdam, Maatschappij en Recht. Erp, van, N., Wezep, van M., Meijer, A., Henkens, H. Rooijen van, S. (2011). Werk en opleiding voor ervaringsdeskundigen. Transitie-experiment Eindhoven. Utrecht: Trimbos-instituut Gestel, H. van, Buitendijk, J., Brouwers, E., Nieuwenhuizen, C. van (2013). Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang. Een studie naar de uitvoerbaarheid en implementatie van de cursus Herstellen doe je zelf. Tilburg: Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse. Haaster, H. van, Wilken, J.P, Karbouniaris, S., Hidajattoellah, D. (2013). Kaderdocument ervaringsdeskundigheid. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie Hoge School Utrecht. Hoorn, E. van (1995). De zorggebruiker: wat wil de patiënt? In: Handboek Cliëntenparticipatie. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. Karbouniaris, S. & Brettschneider, E. (2008). Inzet en waarde van ervaringsdeskundigheid in de GGZ. Onderzoeksrapport Inzet en waarde Ervaringsdeskundigheid in hulpverlening en onderwijs. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Karbouniaris, S & Brettschneider, E. (2009). Ervaringsdeskundigheid in het onderwijs. Rapportage onderzoek inzet en waarde ervaringsdeskundigheid in hulpverlening en onderwijs. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. LPGGZ, CG-raad en VCP (2011). Kanteling WMO Iedereen doet mee. Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid. LPR (1996). Kwaliteitscriteria en visitatiecommissie, Utrecht. Michon, M., Weeghel, J. van (2008). Rehabilitatie-onderzoek in Nederland. Overzicht van onderzoek en synthese van bevindingen in de periode Utrecht: Trimbos-instituut, Kenniscentrum Rehabilitatie, ZonMw. Plooy A. (2009). Ervaringsdeskundige is in de eerste plaats bondgenoot. In: Psy, 5, Segal e.a. (2010) Steven P. Segal S.P, Carol J. Silverman C.J., Temkin T.L. (2010),).Self-Help and Community Mental Health Agency Outcomes: A Recovery- Focused Randomized Controlled Trial. Psychiatryonline.org, Vol. 61 No. 9, pp Transitie-experiment Eindhoven (2011). Werk en opleiding voor ervaringsdeskundigen. deervaringsdeskundige.nl/kennis/multimedia/get/7242) 16

Ervaring is de beste leermeester

Ervaring is de beste leermeester Jeroen Ruis 1 Ervaring is de beste leermeester De meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigen Opinie Begin eens te kijken wat iemand wél kan. Anouk, een vrouw van begin 40, zit tegenover ons en praat

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Dr. Hanneke van Gestel-Timmermans Dr. Evelien Brouwers Dr. Marcel van Assen Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen Herstellen doe je zelf Ontwikkeld

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de uitbouw van ervaringswerk met jullie delen Wie zijn wij?

Nadere informatie

Position paper Integratie Ervaringskennis binnen het HBO

Position paper Integratie Ervaringskennis binnen het HBO Position paper Integratie Ervaringskennis binnen het HBO Hogeschool Overleg Ervaringskennis en Ervaringsdeskundigheid (HOED) A. Weerman (Hogeschool Windesheim) C. van Slagmaat (Hogeschool Utrecht) J.A.

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis.

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis. De rol van de ervaringsdeskundige Overzicht Inleiding ervaringsdeskundigheid Relatie met herstel EDNAH ErvaringsDeskundigheid Niet-Aangeboren Hersenletsel Groningen 2 februari 2017 Scholing Implementatie

Nadere informatie

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Door & Voor Beleidsvoornemens 2014-2016 De ontwikkelingen 3 Voor de komende jaren staan enkele thema s centraal: meegaan in ontwikkeling van de Geestelijke

Nadere informatie

Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand. Nathalie Albert Ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen DENK Leuven & UilenSpiegel vzw

Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand. Nathalie Albert Ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen DENK Leuven & UilenSpiegel vzw Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand Nathalie Albert Ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen DENK Leuven & UilenSpiegel vzw Ik ben Nathalie Ik ben Mama Ik ben Oma Ik ben ervaringsdeskundige

Nadere informatie

Werk voor Ervaringsdeskundigen.

Werk voor Ervaringsdeskundigen. Werk voor ervaringsdeskundigen samenvatting van de maatschappelijke Business Case door H. Henkens, J.W. Eggink (maart 2010) In 2008 is het Transitie-experiment werk voor ervaringsdeskundigen gestart als

Nadere informatie

HEE in de praktijk. Improving Mental Health by Sharing Knowledge

HEE in de praktijk. Improving Mental Health by Sharing Knowledge HEE in de praktijk Improving Mental Health by Sharing Knowledge inhoud Wat is HEE Wat doet HEE Wie is HEE Waar is HEE Herstel Empowerment Wat is HEE Ervaringsdeskundigheid HEE geeft invulling aan deze

Nadere informatie

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014 NAH & Ervaringsdeskundigheid Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014 Korte introductie Drs. C.G.M. (Riny) Pepels NAH Ervaringsdeskundige en vrijwilliger ZBB Lid Stuurgroep Ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

(Concept) Functieomschrijving ervaringsdeskundige in reguliere beroepspraktijk

(Concept) Functieomschrijving ervaringsdeskundige in reguliere beroepspraktijk (Concept) Functieomschrijving ervaringsdeskundige in reguliere beroepspraktijk Versie: 6 september, Paulina Sedney (Who knows?! project) Voor deze functieomschrijving is een weergave van doelen, taken,

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Aanleiding onderzoek Meer kennis over cliëntgestuurde interventies nodig; belangrijk voor ontwikkelingen GGz Interventies door cliënten:

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Ervaringskennis werkt voor sociaal werk. Tranzo Zorgsalon 22 september 2016

Ervaringskennis werkt voor sociaal werk. Tranzo Zorgsalon 22 september 2016 Ervaringskennis werkt voor sociaal werk Tranzo Zorgsalon 22 september 2016 Programma 15.00-15.10 uur: Welkom door de dagvoorzitter Prof. Dr. Tine Van Regenmortel 15.10-15.50 uur: Presentaties van de sprekers:

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap. Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN

Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap. Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN Geen belangen Disclosure Persbericht 15 oktober 2014 Veranderend zorglandschap vraagt om vernieuwde

Nadere informatie

HAN Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid

HAN Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid HAN-0190 Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid WAAROM CURSUSSEN VAN ERVARING NAAR ERVARINGSDESKUNDIG? In de gezondheidszorg is er een groeiende behoefte

Nadere informatie

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid Voorlichtingsen cursusaanbod ervaringsdeskundigheid De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Aftrap Hersenletselcentra 27 juni 2014

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Aftrap Hersenletselcentra 27 juni 2014 NAH & Ervaringsdeskundigheid Aftrap Hersenletselcentra 27 juni 2014 Korte introductie Drs. J. (Jeroen) Kwak Manager zorgconsumenten Zorgbelang Brabant (o.a. NAH-Cafés en hersenletselnetwerken) Manager

Nadere informatie

IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg

IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg 1 Uit de missie van Brijder: De wensen en mogelijkheden van onze patiënten, hun omgeving en onze expertise vormen de bouwstenen van

Nadere informatie

COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER

COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER ANOIKSIS David Hidajattoellah Mette Lansen GGZ Ervarings werker ERVARINGSDESKUNDIGE JORIS KELDERMAN TANJA ROOSMA 1 OVERZICHT o TRAINING ERVARINGSWERKER o

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) 159 Ouders spelen een cruciale rol in het ondersteunen van participatie van kinderen [1]. Participatie, door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als

Nadere informatie

Voorwoord I Begripsomschrijving - Situering van de ervaringsdeskundigheid in de herstelvisie - Wat is ervaringsdeskundigheid?

Voorwoord I Begripsomschrijving - Situering van de ervaringsdeskundigheid in de herstelvisie - Wat is ervaringsdeskundigheid? December 2012 Voorwoord I Begripsomschrijving - Situering van de ervaringsdeskundigheid in de herstelvisie - Wat is ervaringsdeskundigheid? - Wie is ervaringsdeskundige? - Verschillende rollen en functies

Nadere informatie

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 (Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 Wat is een mbc? Een gestructureerde kosten-baten afweging van

Nadere informatie

GGZ Friesland in beweging: Implementatie van de IRB

GGZ Friesland in beweging: Implementatie van de IRB GGZ Friesland in beweging: Implementatie van de IRB Charlotte de Heer, c.de.heer@pl.hanze.nl Sanne van der Zee, sanne.van.der.zee@mind-up.nl Hilda van der Eems, hilda.van.der.eems@ggzfriesland.nl Workshop

Nadere informatie

Workshop herstel- en kracht- gericht werken

Workshop herstel- en kracht- gericht werken Workshop herstel- en kracht- gericht werken Studiedag beschermd wonen, 15 april 2014 Ursula Drexhage coördinator herstel (RIWIS), gemeenteraadslid berkelland, ervaringsdeskundige Diana Koolman, cliënt

Nadere informatie

Zinzorg en aandacht voor spiritualiteit

Zinzorg en aandacht voor spiritualiteit Zinzorg en aandacht voor spiritualiteit Een meerwaarde in de GGZ Walter Krikilion 1 Contact en literatuur Contactadres: walter.krikilion@opzgeel.be Boek: Walter Krikilion Geestelijke gezondheidszorg in

Nadere informatie

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat hgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht benaderen visie op de cliënt inleiding1.5 1 > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht

Nadere informatie

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

HOE INTEGREER JE ERVARINGSDESKUNDIG HEID IN EEN ROL ALS PROFESSIONELE HULPVERLENER? Hoe kan ervarings kennis beter benut worden in zorg en onderwijs?

HOE INTEGREER JE ERVARINGSDESKUNDIG HEID IN EEN ROL ALS PROFESSIONELE HULPVERLENER? Hoe kan ervarings kennis beter benut worden in zorg en onderwijs? HOE INTEGREER JE ERVARINGSDESKUNDIG HEID IN EEN ROL ALS PROFESSIONELE HULPVERLENER? Hoe kan ervarings kennis beter benut worden in zorg en onderwijs? DRIE KENNISBRONNEN VAN BELANG IN DE VERSLAVINGSZORG

Nadere informatie

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules VOOR WIE IS DEZE CRITERIAWAAIER? - Deze criteriawaaier is opgesteld voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de GGz. Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules Vanuit een cliënten- en

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen Kick off MMMensen met mogelijkheden 10 oktober 2013

Multidisciplinaire richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen Kick off MMMensen met mogelijkheden 10 oktober 2013 Multidisciplinaire richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen Kick off MMMensen met mogelijkheden 10 oktober 2013 Ellen Otto & Daniëlle van Duin Kenniscentrum Phrenos Ontwikkeling Richtlijn Achtergrond

Nadere informatie

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent Actieve Patiëntenparticipatie Jan Delvaux Gent Participatie start vanuit een stevige basis Poco Loco WED OXOt UilenSpiegel Art. 107 PsyGent Wisselwerkingen Aanloophuis Poco Loco Voor mensen met een psychosociale

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid Ervaringsdeskundigheid bij Niet Aangeboren Hersenletsel Jeroen Kwak Zorgbelang Brabant Inhoud Opbouw Focus op Visie Ervaringsdeskundigheid Toepassing Aandachtspunten en implementatie Participatie Voorstellen

Nadere informatie

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Colofon Opdrachtgevers Stuurgroep Toolkit Antistigma-interventies: Kenniscentrum Phrenos, Stichting

Nadere informatie

Herstelondersteunend omgaan met mensen met psychische aandoeningen

Herstelondersteunend omgaan met mensen met psychische aandoeningen Herstelondersteunend omgaan met mensen met psychische aandoeningen Jos Dröes Marianne Klein Bramel Nadelen van het gebruik van ziektediagnoses: * Normaal conflict-, of copinggedrag, en normale reacties

Nadere informatie

Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid

Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid Wanneer we praten over cliëntenparticipatie is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds de individuele en de collectieve cliëntenparticipatie.

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 1 - De inhoud 1 Inhoudsopgave Wat is cliëntondersteuning?... 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?... 4 Functies van cliëntondersteuning

Nadere informatie

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) Definitie consensus groep EPA¹ - Sprake van psychische stoornis

Nadere informatie

De ervaringsdeskundige, de nieuwe collega in de ggz

De ervaringsdeskundige, de nieuwe collega in de ggz De ervaringsdeskundige, de nieuwe collega in de ggz Simona Karbouniaris, Paulina Sedney en Eefje Driessen 1 2 De komst van ervaringsdeskundigen in de beroepspraktijk van de langdurige geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Ontwikkeling van de ouderrol als onderdeel van het herstelproces. Lectoraat Rehabilitatie Groningen

Ontwikkeling van de ouderrol als onderdeel van het herstelproces. Lectoraat Rehabilitatie Groningen Ontwikkeling van de ouderrol als onderdeel van het herstelproces Peter van der Ende Senior-onderzoeker onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen BOSTON-04 (Begeleid Ouderschap, Succes

Nadere informatie

Rehabilitatie & Herstel

Rehabilitatie & Herstel Symposium Rehabilitatie & Herstel Welkom Groningen 27 juni 2011 Betoging in Den Haag tegen de bezuinigingen in de GGz Teken de petitie!! http://www.ggznederland.nl/actueel/nieuwslijsten/petitie.html Lectoraat

Nadere informatie

Landelijk Platform GGz

Landelijk Platform GGz Herstel en Burgerschap Wat vinden cliënten belangrijk? Elske ten Vergert, LPGGz 17 november 2010 t.b.v. de vergadering Platform Herstel en Burgerschap 5 regionale conferenties Juni-sep 2010 280 bezoekers

Nadere informatie

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Beschermd wonen is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar 43 centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben voor beschermd

Nadere informatie

Ouderschap strategieën van vaders en moeders met een psychische ziekte.

Ouderschap strategieën van vaders en moeders met een psychische ziekte. Bespreking artikel Ouderschap strategieën van vaders en moeders met een psychische ziekte. Auteurs: P.C. Van der Ende, MSc, J.T. van Busschbach, phd, J. Nicholson, phd, E.L.Korevaar, phd & J.van Weeghel,

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Basismodule 3. Ervaringsdeskundigheid

Basismodule 3. Ervaringsdeskundigheid Basismodule 3 Ervaringsdeskundigheid 45 Basismodule 3 Ervaringsdeskundigheid Inleiding De begrippen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid vormen de basis van het werk van ervaringsdeskundigen. Een

Nadere informatie

Deze presentatie. Hoe werken we in het project? Toch weten we dat: Wat betekent een psychiatrische stoornis voor familieleden?

Deze presentatie. Hoe werken we in het project? Toch weten we dat: Wat betekent een psychiatrische stoornis voor familieleden? Deze presentatie Wat hulpverleners moeten weten over gezinnen 1. De start: het bewerken ( NAMI en Center for Psychiatric Rehabilitation Boston) en samenstellen van de eerste modules 2. Inhoud van de modules

Nadere informatie

Bestemming: werk. Supported employment en herstel. H. Michon, symposium Goed gestemd aan het werk AMC, 20 maart 2013

Bestemming: werk. Supported employment en herstel. H. Michon, symposium Goed gestemd aan het werk AMC, 20 maart 2013 Bestemming: werk Supported employment en herstel H. Michon, symposium Goed gestemd aan het werk AMC, 20 maart 2013 Inhoud Mensen met ernstige psychische aandoeningen Arbeidsparticipatie Arbeidsre-integratie

Nadere informatie

Inleiding Definitie Doel 1. Wat is ervaringsdeskundigheid?

Inleiding Definitie Doel 1. Wat is ervaringsdeskundigheid? Ervaringsdeskundigheid is de vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of aandoening zodanig te kunnen inzetten dat dit ondersteunend is voor anderen met een soortgelijke beperking. Inleiding

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Publicaties vanaf 1992, Dr J. Dröes, op datum van verschijnen

Publicaties vanaf 1992, Dr J. Dröes, op datum van verschijnen Publicaties vanaf 1992, Dr J. Dröes, op datum van verschijnen Dröes, J.T.P.M. (1992) Het proceskarakter van deïnstitutionalisering. In: H. Beijers, H. Henkens, K.Klein Ikkink (Red.) Psychiatrie als sociale

Nadere informatie

Herstelondersteunend behandelen. Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht

Herstelondersteunend behandelen. Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht Herstelondersteunend behandelen Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht Wat is herstel? Herstel is opkrabbelen na of bij ziekte Herstel is een proces van de cliënt Herstel is niet

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Onze visie is gebaseerd op literatuur, ervaringen van cliënten en de vele ontmoetingen met allerlei mensen, instellingen, onderwijs, gemeenten etc.

Onze visie is gebaseerd op literatuur, ervaringen van cliënten en de vele ontmoetingen met allerlei mensen, instellingen, onderwijs, gemeenten etc. Inleiding Het Zwarte Gat en Herstelgroep Nederland hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld over herstel en herstelondersteuning. Met deze visie willen beide een discussie opstarten binnen de publieke

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Workshop Zelfmanagement

Workshop Zelfmanagement Workshop Zelfmanagement Maaike van der Linden, ervaringsdeskundige Josine van Hamersveld, ADF Stichting, Werkgroep Zelfmanagement Depressie Hanke Timmermans, Kwaliteitsinstituut CBO, Zelfmanagementprogramma

Nadere informatie

Handleiding voor docenten en opleiders bij de film Verslaafd in het Hoofd

Handleiding voor docenten en opleiders bij de film Verslaafd in het Hoofd Handleiding voor docenten en opleiders bij de film Verslaafd in het Hoofd Door Alie Weerman In de film komen vier mensen aan het woord die hersteld zijn van hun verslaving. Vanwege de variatie aan achtergrond,

Nadere informatie

Ervaringsdeskun. Expertise (ex-)cliënten ggz steeds vaker ingezet in instellingen

Ervaringsdeskun. Expertise (ex-)cliënten ggz steeds vaker ingezet in instellingen Expertise (ex-)cliënten ggz steeds vaker ingezet in instellingen Ervaringsdeskun De inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz komt steeds vaker voor. Dat is een goede ontwikkeling maar nog niet iedere cliënt

Nadere informatie

Arbeidsrehabilitatie en herstel

Arbeidsrehabilitatie en herstel Arbeidsrehabilitatie en herstel Ontwikkelingen in kennis H. Michon, symposium GGNET Alternatief; werken aan perspectief 11 oktober 2011 Inhoud Arbeidsparticipatie Arbeidsrehabilitatie Herstel Gezamenlijk

Nadere informatie

Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inleiding

Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inleiding Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Inleiding Met dit programma bundelen 15 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ hun krachten om vraagsturing en zelfmanagement

Nadere informatie

Familie als bondgenoot

Familie als bondgenoot Familie als bondgenoot Wat hulpverleners moeten weten over gezinnen 14 december 2006 Hers Dinie Alemans Ellen van Berlo He 1 Centraal in het project Familieleden, clienten en professionals werken samen

Nadere informatie

Ledenvergadering VVvE 27 juni 2014 te Eindhoven

Ledenvergadering VVvE 27 juni 2014 te Eindhoven Ledenvergadering VVvE 27 juni 2014 te Eindhoven Er zijn 20 mensen aanwezig. Harrie van Haaster opent de vergadering Hij heet iedereen welkom en vertelt wie zich afgemeld hebben. In het programma staat

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie Petri Embregts Participatie Geplande ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met beperking

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis FA10A Basisopleiding FACT (Functie ACT) mensenkennis Basisopleiding FACT (Functie ACT) FACT-casemanager Het werken als casemanager in multidisciplinaire FACT-wijkteams stelt hoge eisen aan kennis, vaardigheden

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden Petri Embregts 11 april 2013 Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt

Nadere informatie

Beschut wonen; einde van een instituut?! Terugblik en doorkijk naar de toekomst. Artie van Tuijn 8 november 2016

Beschut wonen; einde van een instituut?! Terugblik en doorkijk naar de toekomst. Artie van Tuijn 8 november 2016 Beschut wonen; einde van een instituut?! Terugblik en doorkijk naar de toekomst Artie van Tuijn 8 november 2016 Collega s van Hand in Hand Proficiat met jullie 40-jarig bestaan vanuit Nederland 2 Voorstellen

Nadere informatie

Functieprofiel Peer Support Werker A

Functieprofiel Peer Support Werker A Functieprofiel Peer Support Werker A Functienaam : Peer Support Werker A Inschaling : FWG-40 Status : Vastgesteld februari 2017 Doelstelling van de functie Het maken van verbinding met cliënten en diens

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Het door VWS gesubsidieerde project Herstel en burgerschap is gestopt. De visie en ambities uit het gelijknamige visiedocument blijven echter actueel. Daarom

Nadere informatie

'Hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties en wat zijn daarbij de noodzakelijke voorwaarden?'

'Hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties en wat zijn daarbij de noodzakelijke voorwaarden?' Position Paper Werkplaats Herstelondersteuning Dienke Boertien, Marianne van Bakel, Martijn Kole maart 2012 I Inleiding Herstel is binnen de GGz een vernieuwend concept dat heeft geleid tot een steeds

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding Kenmerk 13s058 / augustus 2013 Inleiding In de komende maanden en jaren krijgen gemeenten te maken met een drietal decentralisaties van de rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid waarvan die in meer

Nadere informatie

Tanja Gouverneur 21 maart 2012

Tanja Gouverneur 21 maart 2012 Tanja Gouverneur 21 maart 2012 1. What s in a name? 2. Meerwaarde hersteldeskundigheid 3. Hersteldeskundigen in een zorgteam 4. Deskundigheid in de GGZ 5. Rol van de zorgkundige in de GGZ 6. Valkuilen

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

GGZ agoog: dubbele focus. Sociaal werker én erkend Basisberoep in de GGZ

GGZ agoog: dubbele focus. Sociaal werker én erkend Basisberoep in de GGZ De GGZ-agoog De gespecialiseerde sociaal werker en actieve en flexibele schakel tussen ggz en gemeentes. Specialist in het betekenisvol kunnen samenleven met psychiatrische problemen en verslaving. GGZ

Nadere informatie

Praktijkmodule 4. Inrichten herstelondersteunende zorg

Praktijkmodule 4. Inrichten herstelondersteunende zorg Praktijkmodule 4 Inrichten herstelondersteunende zorg 127 Praktijkmodule 4 Inrichten herstelondersteunende zorg Inleiding Deze module is het praktische vervolg op de basismodule Herstelondersteunende

Nadere informatie

Rehabilitatie & herstel in de langdurende zorg

Rehabilitatie & herstel in de langdurende zorg Rehabilitatie & herstel in de langdurende zorg Charlotte de Heer, Hanzehogeschool Loes Winkel, GGZ Friesland Innovatiewerkplaats Maatschappelijke participatie van mensen met een psychische beperking Inhoud

Nadere informatie

Visienotitie 2013. Zonneactiviteit. Stichting ZON

Visienotitie 2013. Zonneactiviteit. Stichting ZON Visienotitie 2013 Zonneactiviteit Stichting ZON 2 1. Inleiding: De Zorgvragers Organisatie Noord Zuid-Holland richt zich op normalisatie en integratie van mensen uit de Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijke

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

RIBW Zaanstreek Waterland en West-Friesland Herstel en herstelondersteunende zorg

RIBW Zaanstreek Waterland en West-Friesland Herstel en herstelondersteunende zorg Dit boekje is bestemd voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid en iedereen die met hen te maken heeft of krijgt, zoals onze medewerkers, familieleden, vrienden, kennissen, bestuurders, managers

Nadere informatie

Marjoke Verschelling MOVISIE Henk-Willem Klaassen GGZ NHN

Marjoke Verschelling MOVISIE Henk-Willem Klaassen GGZ NHN Marjoke Verschelling MOVISIE Henk-Willem Klaassen GGZ NHN ! MOVISIE kennis en advies sociale vraagstukken! Adviseur team participatie en burgerschap! Auteur Handreiking MSS! Bezig met transities sociale

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie