Zorgcoördinatie in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgcoördinatie in Nederland"

Transcriptie

1 Zorgcoördinatie in Nederland Een kort overzicht van elementen uit de Nederlandse praktijk voor effectieve zorgcoördinate van gezinnen en personen met meervoudige complexe problematiek Juli 2012 Mw. Drs. F.A.F. Kreuger GGD Rotterdam-Rijnmond/CEPHIR

2 2

3 Inleiding Coördinatie van zorg voor kwetsbare gezinnen en personen in Rotterdam is in de laatste jaren steeds complexer geworden. Zorgcoördinatie van verschillende soorten problematiek voor verschillende doelgroepen is over steeds meer verschillende organisatieonderdelen verdeeld. Zo ligt zorgcoördinatie voor (overlastgevende) jongeren die kampen met problemen en de daarbij betrokken gezinnen bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en de DOSA (Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak), zorgcoördinatie voor volwassenen met complexe problematiek ligt bij het LZN (Lokale Zorg Netwerken) en de zorgcoördinatie ingeval van huiselijk geweld ligt bij LTHG (Lokaal Team Huiselijk Geweld). Vanuit het college van Burgemeesters en Wethouders in Rotterdam is de wens geuit om de coördinatie van zorg voor kwetsbare gezinnen en personen te vereenvoudigen. In dat kader wordt gewerkt aan een nieuwe structuur waarin de zorgcoördinatie van zowel kwetsbare gezinnen als kwetsbare personen vanuit één lijn wordt ingezet. CEPHIR is een samenwerkingsverband van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het ErasmusMC. CEPHIR is opgericht in De doelstelling van CEPHIR is om samenwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk te intensiveren teneinde de kwaliteit en effectiviteit van de publieke gezondheid te verhogen. Kortdurende onderzoeksprojecten, Klein maar Fijn genoemd, is een project binnen CEPHIR waarbij actuele vragen vanuit praktijk of beleid met wetenschappelijke onderbouwing worden beantwoord. Meer informatie over CEPHIR en Klein maar Fijn is te vinden op Aan Klein maar Fijn is gevraagd om te inventariseren wat effectieve elementen zijn die elders in Nederland voor coördinatie van zorg en kwetsbare gezinnen en personen worden ingezet. Uit beschikbare literatuur zijn effectieve elementen beschreven. 3

4 4

5 ZORGCOÖRDINATIE IN NEDERLAND. Dit overzicht richt zich op coördinatie van zorg en niet per se op inhoudelijke aspecten van de zorg. De factsheet "Wat werkt in multi probleemgezinnen? " van het NJI beschrijft wel criteria voor inhoudelijke zorg (succes- en faalfactoren) 1. Deze factsheet is te downloaden via OGGZ-netwerken in Nederland Middels werkdocumenten en convenanten zijn door Movisie in 2009 lokale OGGZ- netwerken in Nederland in beeld gebracht 2. Een OGGZ- netwerk in dit overzicht is: Een multidisciplinair gebiedsgericht samenwerkingsverband van signalerende en zorgbiedende partners voor de aanpak van multiprobleemsituaties. Het doel is vroegtijdige signalering van multiprobleemsituaties en gerichte aanpak om ervoor te zorgen dat de betrokkenen een samenhangend pakket van hulp, zorg en dienstverlening ontvangen dat bij de persoonlijke leefsituatie past. Het netwerk kan ook overlastbestrijding en leefbaarheidsbevordering in de wijk als doelen hebben. De doelgroep bestaat uit multiprobleemhuishoudens: inwoners met problemen op meerdere leefgebieden voor wie maatschappelijke uitval dreigt of realiteit is. De OGGZ- netwerken komen onder verschillende benamingen voor; zoals signalerings- en zorg netwerken, wijk teams en sociale teams. De conclusie van het overzicht van Movisie was dat het werken met lokale OGGZ-netwerken wijdverbreid is in Nederland, meestal in combinatie met een regionaal meldpunt met daaraan gekoppeld een team van gespecialiseerde multidisciplinaire bemoeizorg voor signaalopvolging. GGDen zijn op twee manieren bij deze lokale zorgnetwerken betrokken: Op niveau van het regionale OGGZ- beleid: als beleidsadviseur/coördinatie en/of secretariaat stuurgroep OGGZ en tweedelijns ondersteuning van lokale zorgnetwerken en betrokken gemeenten en organisaties. Op het niveau van de OGGZ-uitvoering: als coördinerende partij voor meldpunten, coördinatie en voorzitterschap lokale netwerken, en coördinatie multidisciplinaire (meest regionaal werkende) bemoeizorg teams (met GGZ, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, maatschappelijk werk, et cetera). Het overzicht benoemt vier aandachtspunten waar OGGZ- samenwerkingsverbanden mee te maken hebben: Doorzettingsmacht Verplichtende afspraken over hoe te handelen bij wachtlijsten of over het overnemen van indicaties zijn vaak nog niet beschreven in convenanten of werkprocedures. Wel is er vaak iets opgenomen over het aanwezig moeten zijn van partijen, termijnen waarbinnen partijen actie dienen te ondernemen, en het bewaken van doorlooptijden en gemaakte afspraken. Meer recente convenanten blijken verder te gaan in het concreet beschrijven van taken, beschikbaarheid en doorlooptijden. Daar waar deze zaken in convenanten minder hard zijn vastgelegd, zijn er wellicht in de uitvoering wel al goede afspraken ontwikkeld. Methodische aanpak Uit de convenanten of werkprocedures komt niet naar voren of er wordt toegewerkt naar een afstemming van werkmethoden en of er überhaupt overleg daarover plaatsvindt. Het lijkt erop dat in veel gevallen de deelnemers ieder hun eigen aandeel invullen naar eigen professionele maatstaven. Wellicht, echter, is in de procedures niet volledig beschreven wat er in de praktijk wel gebeurt. Taakinvulling/functiebeschrijving coördinator De deskundigheid en de competenties van de voorzitter/coördinator zijn van groot belang voor de opbrengsten van de samenwerking. In een aantal regio's lijkt het erop alsof alle meldpunt medewerkers en/of sociaal verpleegkundigen automatisch ook de taak van coördinator van een lokaal OGGZ-netwerk krijgt. Het inschakelen van anderen en het bewaken van de onderlinge afstemming in samenwerking vraagt echter andere competenties dan zelf op een casus afstappen, contact leggen en beoordelen. 5

6 Alleen signalering en toe leiding of ook interventie? De meeste lokale zorgnetwerken beperken zich tot alleen signalering en toeleiding. Veel netwerken geven aan dat er in de regio ook een gespecialiseerd bemoeizorgteam werkzaam is dat zich richt op mensen met complexe multi problemen die niet makkelijk toe geleid kunnen worden. De lokale zorgnetwerken schakelen dit team zo nodig in. De GGD- medewerker zorgt dan vaak voor de verbinding tussen de netwerken en de teams. Op een aantal plaatsen schuiven de gespecialiseerde hulpverleners ook aan in de lokale zorgnetwerken en blijft het netwerk zelf bij het verloop van het traject betrokken. Achter de Voordeur Ministerie van BZK/WWI en het Ministerie van VWS/Jeugd zijn initiatiefnemers voor het experiment Achter de Voordeur. Dit experiment is gericht op een effectieve, samenhangende aanpak van huishoudens en gezinnen met meervoudige problemen. Zeven gemeenten doen mee: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen en Nijmegen. In de verschillende gemeentes worden verschillende werkwijzen gehanteerd. Het uitgangspunt van alle projecten is echter: per huishouden één integraal plan en gecoördineerde uitvoering. Ingezet worden wijkcoaches met verregaande bevoegdheden, een betere coördinatie van hulpverlening, een betere signalering en toeleiding naar voorzieningen, of inzet van specifieke variante van gezinscoaches. De aanpak richt zich op huishoudens (met en zonder kinderen). De ideale context om een effectieve methodiek ruimte te bieden Achter de voordeur heeft een e-boek uitgebracht 3 waarin de methode en ervaringen worden weergegeven. Hier wordt ook de ideale context geschetst. Deze ideale context bestaat in de praktijk nog nergens, maar schetst wel een beeld van een organisatorische en institutionele constellatie waar naartoe gewerkt kan worden. Het ideaalplaatje bestaat uit de volgende elementen: Beschikbaarheid van ervaren brede professionals met handelingsruimte om binnen een multiprobleemgezin (MPG) een relatie met het gezin op te bouwen op basis van moraliteit en empathie. Deze regisseur is in staat om op basis van (geaccepteerde) integrale diagnostiek met het huishouden tot een stappenplan te komen. Dat kan een herstelplan zijn gericht op stabilisatie (rust, overzicht, wegwerken overlast, ledigen ergste noden) en/of een plan gericht op het vergroten van welzijn (greep hebben op het eigen leven) dan wel sociale stijging van individuele leden van het gezin (opleiding, scholing, plek in sociaal gebeuren in de buurt). Het plan van aanpak wordt in nauw overleg met het gezin, en aansluitend op diens vermogens/motivatie opgesteld. Niet het aanbod vanuit de hulpverlening is leidend, maar de vraag en vermogens vanuit het gezin. De regisseurs worden gerekruteerd uit de instellingen die momenteel ook al gezinsmanagers leveren. De instellingen detacheren hun beste mensen in dit team: de begaafde generalisten. De regisseurs hebben hun roots en netwerk in de instellingen maar vallen niet meer onder hun protocollen. De instellingen zijn in die zin stakeholders geworden in een partnership. Het is begrijpelijk dat er met additioneel geld geïnvesteerd wordt in het bouwen van deze constructie. Maar om deze werkwijze te bestendigen is het onvermijdelijk dat de detachering van hun mensen in dit team vanuit hun bestaande budgetten plaats gaat vinden. Afspraken met deze regisseur (c.q. samenwerkingsovereenkomst) om in het herstelplan op maat gebruik te maken van diensten van al die verschillende specialistische hulptroepen (uitkerende instanties, re-integratiebedrijven, gezinszorg, leerplichtambtenaren, schulphulpverlening, GGZ, jeugdzorg, MEE, maatschappelijk werk, justitie, leerwerkbedrijven, dagopvang, ZAT teams op scholen, verslavingszorg, etc). Beschikbaarheid voor deze regisseur van hulp en instrumenten om een maatschappelijk steunsysteem in en om deze gezinnen te bouwen (familie, sociale (etnische) groep, buren, opbouwwerk, vrijwilligers(mentor)netwerken, burenhulp, opname gezinsleden in zelfhulpgroepen, etc). De regisseur is voor langere tijd beschikbaar en makkelijk toegankelijk/bereikbaar (bij voorkeur in de wijk) zonder van 9 tot 5 begrenzing. Werkend vanuit de presentie-methode (zie de publicaties van Baart en Van der Laan). De regisseur kan werken vanuit een team waarvan de leden voortkomen uit de verschillende kokers (multidisciplinair). Dus het zijn enerzijds allemaal generalisten met een brede integrale 6

7 scoop, anderzijds neemt elk van hen specialistische kennis mee en relevante netwerken binnen het systeem. Het multidisciplinaire team is in de gelegenheid om met de uitvoerders, studenten, wetenschappelijk (praktijk)onderzoekers en netwerkpartners een lerende omgeving te vormen (community of practice model, bijvoorbeeld van Fontys Actief in Eindhoven en de MPG Academie in Amsterdam). Er wordt permanent aan effectiviteitsmeting gedaan en er worden stappen ondernomen om de maatschappelijke en financiële baten van de aanpak te benoemen door de toepassing van maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA s). Belangrijk in dit verband is dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en in het krachtenveld van vele belangen een sturende rol neemt. Ideaal-typisch heeft dit team een entrepreneur (een ondernemend persoon met visie) aan het roer met veel handelingsruimte en wordt er rechtstreeks naar bestuurders (bijvoorbeeld georganiseerd in een stuurgroep) gerapporteerd. Met andere woorden: verticale verantwoordingsschotten worden zo veel als mogelijk verwijderd. Met voorgenoemd team en een goed functionerende bestuurlijke stuurgroep ontstaat een coördinerend vehikel om langjarig (want dit soort processen kosten heel veel tijd) dwars door vele beleidsdomeinen heen voort te bouwen aan een infrastructuur die de problematiek rondom multiprobleemhuishoudens fundamenteel aanpakt. De instellingen die met elkaar in buurten en wijken (welzijnswerk onder Wmo-bereik en re-integratie, inburgering, etc) de aanpak van multiproblematiek niet georganiseerd kregen, zullen mee moeten betalen aan een nieuwe frontlijnaanpak. Argument daarvoor is dat subsidiering van de instellingen in het verleden geen prikkel heeft betekend om juist de problematiek van de zwakste burgers integraal aan te pakken. Er moet worden ingezet op structurele financiering. De in deze paragraaf genoemde elementen zijn ook terug te vinden in het in de provincie Utrecht uitgevoerde Wraparound care model dat in de essentie gezinsondersteuning en coördinatie van zorg combineert 4. Stadregio Amsterdam De stadsregio Amsterdam, een van de deelnemers van "Achter de voordeur" ontwikkelde in 2007 een integrale aanpak van multiprobleemgezinnen met als doelstelling dat meer multiprobleemgezinnen betere zorg en hulpverlening ontvangen. Dit is de zogenaamde MPG aanpak 5 De belangrijkste uitgangspunten van de MPG- aanpak in de stadsregio Amsterdam zijn : Eérst de reguliere aanpak goed benutten met de bestaande instrumenten/routes voordat er voor intensieve en dure MPG aanpak gekozen wordt. Doelgroep voor MPG-aanpak is stagnatie van zorg: Er is geen gedeelde visie door hulpverleningsinstellngen Er is wel een gedeelde visie, maar hulp levert niet de gewenste resultaten op: het gezin mijdt zorg, of het integrale hulpaabod sluit onvoldoede aan bij de problematiek van het gezin. Eén gezin, één plan waarbij zorghulpverleners en dienstverleners binnen één aanpak met elkaar werken. Regie op het proces door de procesmanager. De procesmanager is in dienst van de gemeente en wordt per gebied aangesteld. Per gebied houdt de procesmanager het procesmatige overzicht over de aanpak van alle MPG s. De procesmanager kent alle lokale en regionale partijen die kunnen worden ingezet en stimuleert structurele samenwerking en informatie-uitwisseling tussen deze partijen. De taak van de procesmanager is signalen uit het veld verzamelen, samen met het lokaal team vaststellen of het om een MPG gaat, inbrengen bij juiste netwerk, zorgen dat er een plan van aanpak komt, lokale gezinsmanager aanwijzen, bewaken voortgang plan van aanpak, knelpunten oplossen. De procesmanager kan escaleren (dus een escalatiemodel inzetten) wanneer noodzakelijke expertise meermalen niet of verkeerd geleverd wordt. Dit houdt ondermeer in dat het management op het niet leveren van de afgesproken diensten aangesproken wordt. 7

8 Regie op de uitvoering van het plan van aanpak voor het gezin door de gezinsmanager. De gezinsmanager kan door diverse maatschappelijke partijen worden geleverd, ook afhankelijk van of er een indicatie is voor jeugdzorg of een jeugdbeschermingsmaatregel en of het gezin al of niet overlastgevend is. Soms is er een vorm van dwang en drang van toepassing wanneer de reguliere aanpak niet heeft geholpen. De basisregels van gezinsmanagement in de MPG in de stadregio Amsterdam aanpak zijn: Vanaf de start tot het moment van afsluiting voortdurend aansluiting zoeken bij het gezin. Samen met ouders en deskundigen een analyse maken van wat er aan de hand is. Vanuit een gedeelde analyse volgt een samen met de ouders en professionals gemaakt plan van aanpak. Denken vanuit de mogelijkheden van het gezin. Veel afstemmen over de resultaten en eventuele knelpunten van het plan en oplossingsgericht de regie nemen. Denken in mogelijkheden, benoemen wat er nodig is en op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor zich voordoende problemen. Steun en inzet van ALLE uitvoerders gebruiken. Het management van deze organisaties bij problemen gebruiken en escaleren als het nodig is. Schroom niet om nieuwe en andere wegen te bewandelen bij het oplossen van problemen. Op het doel focussen: ouders zoveel als mogelijk terug in hun rol als opvoeder om kinderen verantwoord op te laten groeien (Dienst Maatschappelijke Ondersteuning, 2010). Duur van de MPG aanpak Recent is een rapport verschenen van de Hoge School Rotterdam naar nazorg na beëindiging van de hulp door een gezinscoach 6. In het onderzoek zijn multiprobleemgezinnen uit Hoogvliet betrokken. Een overwegend deel van de gezinnen blijkt aangewezen op structurele hulp (stut- en steungezinnen 7 ). Zowel de geïnterviewde gezinnen als de gezinscoaches geven aan dat de inzet van de coaches niet na een vaste periode zou moeten worden beëindigt. Maatwerk voor de overgang van de inzet van de gezinscoach naar lichtere hulp in de nazorg is belangrijk. Duur van de MPG aanpak in de stadregio Amsterdam: De duur dat de gezinsmanager wordt ingezet is voor de gezinsmanagers van Bureau Jeugdzorg en de William Schrikker Groep (WSG) maximaal 20 weken 2 uur extra per week bovenop de beschikbare uren die er zijn voor de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregel. Met de aanbieders van gezinscoaching van de instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp (Altra, Spirit, MOC) is afgesproken dat de maximale inzet 104 declarabele uren is (minder mag, meer niet). De totale hulpverleningsplanning heeft een duur van minimaal drie en maximaal negen maanden met drie monitorcontacten na afsluiting. Gemiddeld is dit vier uur per week voor de duur van 6 maanden. Met de andere aanbieders van gezinsmanagement /coaching kunnen (lokaal) verschillen bestaan in de afspraken. Wanneer de stagnatie niet is opgeheven binnen de afgesproken termijn of verwacht wordt dat zonder een tijdelijke verlenging van de MPG-aanpak de problematiek opnieuw stagneert, dan kan in het casuïstiek overleg in uitzonderlijke gevallen worden bezien of en hoe lang verlenging nodig is. De procesmanager MPG wordt daar in alle gevallen bij betrokken en moet hiervoor toestemming verlenen. Ervaringen uit de praktijk In het e-boek Achter de voordeur worden ook ervaringen uit de praktijk gegeven 3. Naar voren komt dat essentieel is dat organisaties bereid zijn om buiten hun kaders te denken: Op papier kan alles 8

9 goed zijn geregeld, in de praktijk werk het soms anders; Soms staan zorg en veiligheid tegenover elkaar en kunnen zowel privacy-regels als verschillende wijze van financiering ervoor zorgen dat trajecten vastlopen. Dan is het nodig dat organisaties iedere situatie op zichzelf willen bekijken en over hun eigen belang heen kunnen stappen. Veel is op de werkvloer op te lossen. Als dat niet lukt, is opschalen een oplossing, escalatieladders kunnen echter ook goed werken als stok achter de deur. Verder is snelheid van handelen belangrijk, ook bij nieuwe gevallen die (nog) niet vallen onder MPGaanpak. Als iemand zijn huis uit dreigt gezet te worden, kun je niet wachten tot een vergadering van twee weken later. Literatuur 1. Berg-le Clercq, Kalsbeek A. wat werkt in multi probleemgezinnen? Factsheet. Utrecht: NJI, maart Bergen A van, Leur, J van, Poll A. OGGZ- netwerken inbeeld. Inventarisatie van documenten over lokale OGGZ-netwerken. Utrecht: MOVISIE, november Ministerie van VWS. Aan de slag achter de voordeur Van signaleren naar samenwerken. E-boek. Den haag: minsterie VWS, mei R. Schamhart, J. Colijn. Greep op wraparound care. Eindrapport onderzoeksprogramma Wraparound care in de Utrechtse jeugdzorg. Utrecht: Kenniscentrum sociale innovatie, Hogeschool Utrecht: april Bos, L van den,.hering M. Werkdocument. Multiprobleemgezinnen stadsregio Amsterdam. Onderdeel van de sluitende aanpak zorg. Amsterdam, februari A. Kooiman en F. Spierings (redactie) En wie zorgt er morgen? Nazorg na intensieve gezinscoaching. Rotterdam; Hoge School Rotterdam, juni M. Steketee, M. Vandenbroucke. Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam. Een studie in het kader van Klein maar Fijn CEPHIR. Utrecht; Verwey-Jonker Instituut, Juni Relevante websites: 9

10 10

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen

Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen 1 Landelijk projectleider: Jeanet Zonneveld 14 november 2012 1 REGEERAKKOORD 2012! 1 gezin/huishouden 1 plan 1 regisseur 1 budget 1 privacyprotocol 1 ontschot

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Lelystad

Uitkomsten toezichtonderzoek Lelystad Uitkomsten toezichtonderzoek Lelystad Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Delft

Uitkomsten toezichtonderzoek Delft Uitkomsten toezichtonderzoek Delft Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ)

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Alkmaar

Uitkomsten toezichtonderzoek Alkmaar Uitkomsten toezichtonderzoek Alkmaar Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Haarlemmermeer

Uitkomsten toezichtonderzoek Haarlemmermeer Uitkomsten toezichtonderzoek Haarlemmermeer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer 1. Introductie Verder 2. Doel, doelgroep en uitvoerders Verder 3. Organisatie

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Aanpak: Sociale wijkteams Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een gezin met chronische

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen De gebiedsgebonden aanpak van overlast en criminaliteit krijgt steeds meer aandacht bij gemeenten en ook door de veiligheidshuizen is deze manier van werken

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle : Bijzondere Doelgroepen en Bemoeizorg Jeugd Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Den Helder

Uitkomsten toezichtonderzoek Den Helder Uitkomsten toezichtonderzoek Den Helder Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Roadmap uitrol CJG Meppel 2013 Activiteit 2013 Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Eindverantwoordelijke 1. Realisatie sluitend aanbod jeugd-en opvoedinformatie

Nadere informatie

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp 2017 Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Annelies Kooiman Thijs van den Enden a.kooiman@movisie.nl t.vandenenden@movisie.nl Indeling Landelijke peiling

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Hengelo

Uitkomsten toezichtonderzoek Hengelo Uitkomsten toezichtonderzoek Hengelo Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017)

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid November 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Maastricht

Uitkomsten toezichtonderzoek Maastricht Uitkomsten toezichtonderzoek Maastricht Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

09 januari 2012. Pagina 1 / 7

09 januari 2012. Pagina 1 / 7 Pagina 1 / 7 Afsprakenkader MPG en wonen tussen de Amsterdamse gemeentelijke diensten Wonen, Zorg en Samenleven (WZS) en Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) en de Amsterdamse Woningcorporaties verenigd

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Dordrecht

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Dordrecht Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Dordrecht Aanpak: Sociale- en Jeugdteams en Reset (2013: Gezinscoaching en Reset Thuisbegeleiding) Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Piramide van Overlast in Utrecht Buurtbemiddeling in het kort De belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving Aanpak: Versterkt Verder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: MEE IJsseloevers

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon > Retouradres Postbus 19201 3501 DE Utrecht Gemeente Gouda T.a.v. de raadsgriffier Postbus 1086 2800 BB GOUDA Sa AUeling DSPÖoiT.^

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Doelgroep GRIP biedt hulpverlening aan gezinnen die op meerdere gebieden complexe problemen hebben.

Doelgroep GRIP biedt hulpverlening aan gezinnen die op meerdere gebieden complexe problemen hebben. Praktijkvoorbeeld GRIP-team - Hengelo GRIP is een vernieuwende vorm van hulpverlening voor multiprobleemgezinnen, die sinds 2011 wordt ingezet. Kenmerken zijn: zonder indicatie, intensief en vrijwillig.

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Oosterhout

Uitkomsten toezichtonderzoek Oosterhout Uitkomsten toezichtonderzoek Oosterhout Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid November 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Eindhoven

Uitkomsten toezichtonderzoek Eindhoven Uitkomsten toezichtonderzoek Eindhoven Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid November 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein

Regie binnen het Sociale Domein Regie binnen het Sociale Domein voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers CJG 4 kracht,

Nadere informatie

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Even voorstellen: Melissa Cabaret: JGT medewerker Alphen Linda

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie