Fontys Hogescholen. Opleiding Personeel en Arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fontys Hogescholen. Opleiding Personeel en Arbeid"

Transcriptie

1 Fontys Hogescholen Opleiding Personeel en Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010

2 2/57 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

3 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency (NQA) een bestaande hbo-bacheloropleiding heeft beoordeeld. Het beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding opgesteld. De rapportage heeft betrekking op: Instelling Fontys Hogescholen Opleiding(en) Personeel en Arbeid Variant(en) Voltijd/deeltijd Croho-nummer Locatie(s) Eindhoven, Tilburg en Sittard Auditdatum/-data 18 maart 2010 Auditteam Mevrouw mr. H.J.E. van Balen (vakdeskundige) De heer prof.dr. J.T.G. Gerrichhauzen (vakdeskundige) mevrouw L. Kreike (studentlid auditteam) mw. ir. M. Dekker-Joziasse (NQA-auditor) Door Fontys Hogescholen is een dossier ingediend bij NQA voor de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding stelt. Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de bestaande opleiding heeft NQA een auditteam samengesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. De opleiding Personeel en Arbeid van Fontys is gericht op de profilering Human Resources Management. De opleiding is voornamelijk nog nationaal gericht. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan internationale vergelijking. De opleiding sluit qua niveau en oriëntatie duidelijk aan bij de Dublin descriptoren en signalen uit het beroepenveld (zie facet 1.2). Het curriculum kent een duidelijke structuur en is georganiseerd rond de vier taakgebieden (BOZO, zie facet 1.1). Daarbij is de aandacht voor de Body of Knowledge versterkt en zijn de benodigde beroepsvaardigheden benoemd. In voorgaande jaren is het curriculum versterkt en meer praktijkgericht opgezet. Ook de onderzoeksvaardighedenlijn wordt versterkt. De didactische werkwijze en de toetsing zijn duidelijk afgestemd op de competentiegerichte invulling en structuur. Dit biedt docenten en studenten goede houvast en geeft duidelijk de samenhang weer. Er is duidelijk een wisselwerking tussen theorie en praktijk. In de organisatie van het onderwijs is een duidelijke verbetering waarneembaar. Voor de deeltijdopleiding resulteert dit nog niet in verbetering van de studeerbaarheid. De opleiding neemt gerichte maatregelen om de studeerbaarheid van de diverse instroom te verbeteren. NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 3/57

4 Het didactisch concept is goed uitgewerkt. Door de competentiegerichtheid in begeleiding en beoordeling krijgen studenten goed zich op hun vorderingen en competentieontwikkeling. In de toetsing zijn de beoordelingscriteria voor ieder onderdeel uitgeschreven. De aandacht voor de toetsing van de kenniscomponent is versterkt. Het personeel heeft duidelijke bindingen met de beroepspraktijk, wat tot uiting komt in de beroepsgerichtheid van het programma. Dit wordt vanuit het management gestimuleerd via werving en professionalisering. De werkdruk en de docent-student ratio zijn redelijk hoog. Tegelijkertijd zijn er geen slechte berichten over de inzet en bereikbaarheid van docenten of de kwaliteit van het onderwijs. De voorzieningen zijn toereikend. De studiebegeleiding is versterkt en wordt goed ondersteund vanuit de digitale onderwijssystemen. De opleiding evalueert het onderwijs structureel en onderneemt gerichte acties als niet aan streefnormen wordt voldaan. Deze cyclus wordt goed gedocumenteerd en de diverse stakeholders worden daar actief bij betrokken. De afstudeerfase is duidelijk van opzet en gericht op de toetsing van de opleidingscompetenties op afstudeerniveau. De werkstukken zijn van hbo-niveau. De opleiding heeft oog voor de verdere versterking van de onderzoeksvaardigheden en rapportagevaardigheden. Qua rendementen is er wel inzicht in behaalde resultaten, maar kan het beleid en de streefwaarden worden aangescherpt. Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid van Fontys Hogescholen, locaties Eindhoven, Tilburg en Sittard aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Een onderbouwing van deze conclusie is opgenomen in hoofdstuk 2. 4/57 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

5 1 Basisgegevens 7 2 Beoordeling Doelstellingen van de opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Resultaten 39 3 Bijlagen 43 Bijlage 1 Deskundigheden auditteam 45 Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 49 Bijlage 3 Bezoekprogramma 53 Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 55 Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 57 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 5/57

6 6/57 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

7 1 Basisgegevens De basisgegevens van de bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid (Bachelor of Human Resources Management, B HRM) zijn in onderstaande tabel weergeven. 1. Naam instelling Fontys Hogescholen 2. Status instelling Bekostigd 3. Naam opleiding in CROHO Personeel en Arbeid 4. Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau hbo - bachelor 6. Aantal studiepunten 240 EC 7. Afstudeerrichting(en) n.v.t. 8. Locaties Eindhoven, Tilburg en Sittard 9. Code of conduct ondertekend ja 10. Varianten Voltijd en deeltijd 11. Inhoudelijk profiel opleiding De opleiding Personeel en Arbeid richt zich op de studie van arbeidsrelaties, binnen de context van doelen, belangen en mogelijkheden van individuen, organisatie en samenleving. De opleiding stelt de balans centraal in spanningen op de zijden van de denkbeeldige driehoek tussen Samenleving, Organisatie en Mens (individu)(som); in relatie tot Arbeid en in perspectief van tijd. 12. Beoogd werkveld alumni HRM-professionals zijn werkzaam in een diversiteit aan functies op operationeel, tactisch en strategisch niveau, zoals: human resources manager, human development manager, loopbaanbegeleider, re-integratieconsulent, recruiter, decaan, jobcoach, medewerker arbeidsvoorwaarden. Afgestudeerden kunnen werkzaam zijn bij bedrijven, non-profit instellingen en de overheid. 13. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool 14. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO 15. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie De opleiding PenA vormt samen met de opleiding Toegepaste Psychologie de Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. FH HRM en Psychologie is één van de 34 instituten binnen Fontys voor het verzorgen van bacheloropleidingen. Het instituut is verbonden met het lectoraat Career Development. Via het Trefpunt Training en Advies (TTA) biedt de opleiding voor de zakelijke markt trainingen en cursussen op bachelor en postbachelorniveau, alsmede advies en begeleiding voor individuele deelnemers, teams en organisaties op het terrein van Personeel en Arbeid. Vorige visitatie: 18 en 19 maart 2004 Besluit NVAO: 15 maart 2005 Sinds accreditatiebesluit in 2005 is de kwaliteit van de toetsing verbeterd, is een instroomprocedure vastgesteld, is gewerkt aan de ervaren werkdruk, is de binding van docenten met de beroepspraktijk versterkt, het kwaliteitsbeleid verder geïmplementeerd en studieloopbaanbegeleiding geconcentreerd bij een vaste groep begeleiders. NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 7/57

8 16. Schema opbouw programma Overzicht Propedeuse, bron: Curriculumoverzicht/Toetsmatrix, maart 2010 Leerarrangement Bok Bos Toetsproducten van de onderdelen Competenties Studiepunten Beoordelen 1. Selectie en assessment 2. Economie en arbeidsmarkt 3. Onderwijsstelsels 4. Beroepenkunde en functieanalyse Ontwikkelen 1. Algemene psychologie 2. A&O psychologie 3. HRD 4. Loopbaantheorie Zorg 1. Verzuim en Arbo 2. PenO-thema s en gezondheid 3. Ethiek 4. Geschiedenis van de arbeid Organiseren 1. Organisatiekunde 2. Recht 3. Personeelsmanagement 4. Arbeidsverhoudingen IO: Functieanalyse Kennis ontwikkelen 3 Visie ontwikkelen Projectmatig werken BV: Beslisdocumenten en methodische Vakbekwaam handelen 3 verantwoording Inleven TO: Advies arbeidsmarktbenadering Samenwerken 3 Innoveren RO: Geschiktheidsportfolio Professionaliseren Anticiperen 3 IKT 2 IO: Loopbaananalyse Kennis ontwikkelen 3 Visie ontwikkelen Presentatievaardigheden BV: Presentatie over Vakbekwaam handelen 3 ontwikkelinstrumenten Inleven TO: Analyse van talentontwikkelinstrumenten Samenwerken 3 in reële organisatie Innoveren RO: Weblog Professionaliseren 3 Anticiperen IKT 2 IO: Managementadvies Kennis ontwikkelen 3 Visie ontwikkelen Gespreksvaardigheden BV: Attitude-interview Vakbekwaam handelen 3 Inleven TO: Verbetervoorstel n.a.v. risicoinventarisatie Samenwerken 3 Innoveren RO: Essay over normen en waarden Professionaliseren 3 Anticiperen IKT 2 IO: Beleidsnotitie Kennis ontwikkelen 3 Visie ontwikkelen Methodische BV: Intakegesprek adviesopdracht Vakbekwaam handelen 3 adviesvaardigheden Inleven Onderzoeksvaardigheden (SPSS) TO: Advies HRM beleid Samenwerken 3 Innoveren RO: Essay Professionaliseren 3 Anticiperen IKT 2 In het afsluitende Competentie-examen worden de competenties professionaliseren en samenwerken getoetst voor ieder 2 EC. Totaal leerarrangementen en propedeuse is 60 EC. IO= individuele opdracht, BV=toets beroepsvaardigheid, RO= reflectieopdracht, IKT= integrale kennistoets 8/57 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

9 Overzicht Hoofdfase 1 Leerarrangement Bok Bos Toetsproducten van de onderdelen Competenties Studiepunten Beoordelen 1. Beoordelen en functiewaardering 2. Verdieping arbeidsmarkt 3. Psychodiagnostiek Ontwikkelen 1. Loopbaantheorie 2. HRD 3. Groepsdynamica en didactiek Zorg 1. Re-integratie zieke werknemer 2. Reïntegratie werkzoekenden 3. PenO-thema s en gezondheid Organiseren 1. Organisatiekunde 2. Strategisch HRM en veranderkunde 3. Juridische en financiële aspecten Beoordelende gespreksvaardigheden Psychodiagnostische vaardigheden Trainingsvaardigheden Coachende gespreksvaardigheden Onderzoeksvaardighed en HR adviesvaardigheden IO incl. BV: Geschiktheidonderzoek TO incl. RO: Arbeidsmarktcampagne Kennis ontwikkelen Visie ontwikkelen Vakbekwaam handelen Inleven Samenwerken Innoveren Professionaliseren Anticiperen IKT 2 IO incl. BV: Training loopbaanontwikkeling Kennis ontwikkelen 6 Visie ontwikkelen Vakbekwaam handelen Inleven TO incl. RO: Beleidsnotitie HRD Samenwerken Innoveren Professionaliseren Anticiperen IKT 2 IO incl. BV: Kennis ontwikkelen 6 Reïntegratietraject (gesprek en verslag Visie ontwikkelen aan UWV) Vakbekwaam handelen TO incl. RO: Trajectplan (dg analyse en dg methodiek) Inleven Samenwerken Innoveren Professionaliseren Anticiperen IKT 2 IO incl. BV: HRM advies en 6 implementatieplan TO incl. RO: Organisatieanalyse in een veranderende omgeving Kennis ontwikkelen Visie ontwikkelen Vakbekwaam handelen Inleven Samenwerken Innoveren Professionaliseren Anticiperen IKT 2 Ook aan het einde van hoofdfase 1legt de student het competentie-examen (4 EC) af gericht op competenties professionaliseren en samenwerken. Totaal hoofdfase 1: 60 EC NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 9/57

10 Overzicht Hoofdfase 2 In hoofdfase 2 specialiseert de student zich door de keuze van de stageplaats, de keuze van twee van de vier BOZO taakgebieden en de keuze van een minor. De studenten zijn voor vier dagen per week werkzaam in de praktijk gedurende een semester of twee dagen per week gedurende een studiejaar. De opdrachten uit de leerarrangementen worden in de praktijk, op basis van maatwerk voor die organisatie uitgevoerd. Dit betekent dat de beroepskritische situaties voor elke student specifiek en uniek zijn. De student volgt in hoofdfase 2 twee leerarrangementen, waarbij elk leerarrangement bestaat uit een integrale opdracht en een tussentijdse integrale deelopdracht. Integrale opdrachten dragen bij aan de verwerving van alle competenties. Leer-arrangement Bok Bos Toetsproducten van de integrale opdrachten Beoordelen Psychodiagnostisch instrumentarium Observatievaardigheden Rapportagevaardigheden Ontwikkelen Talentontwikkeling Loopbaanmethodiek Zorg Arbeid en gezondheid Gezondheidsmanagement Interventietechnieken Organiseren Veranderkunde Kwalitatief onderzoek Opzet voor evaluatieonderzoek naar kwaliteit van diagnostiek Presentatie van onderzoeksresultaten evaluatieonderzoek Analyse ontwikkelingsvraag Keuze uit: individuele begeleidingstrajecten training ontwikkelingplan organisatie Beleidnotitie A en G Coachingstraject(en) op basis E-3 scan Plan van aanpak en beschrijving verandertraject Evaluatie en presentatie verandertraject 10/57 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

11 Toekenning van studiepunten vindt plaats tijdens het competentie-examen: Competenties majordeel hoofdfase (hoofdfase 1 + hoofdfase 2) Studiepunten 1. Kennis toepassen 8 2. Professionaliseren 7 3. Vakbekwaam handelen 8 4. Anticiperen 7 5. Samenwerken 8 6. Inleven 7 7. Visie ontwikkelen 8 8. Innoveren 7 Totaal 60 Zowel hoofdfase 1 als hoofdfase 2 bestaat uit een majordeel van 30 EC en een minordeel van 30 EC. De studenten van Cohort 2007 kennen een major-minorstructuur met twee minoren. De ene minor betreft een aan de examencommissie te verantwoorden minor; de tweede minor is een vrije minor. Minordeel hoofdfase (hoofdfase 1 + hoofdfase 2) Studiepunten Minor hoofdfase 1 30 Minor hoofdfase 2 30 Totaal 60 Overzicht afstudeerfase: Competenties Studiepunten 1. Kennis toepassen 7 2. Professionaliseren 8 3. Vakbekwaam handelen 7 4. Anticiperen 8 5. Samenwerken 7 6. Inleven 8 7. Visie ontwikkelen 7 8. Innoveren 8 Totaal 60 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 11/57

12 2 Beoordeling Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding 1 : Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Goed Goed Voldoende Goed Goed Goed VT Voldoende DT Voldoende Voldaan Goed Goed Goed Goed Voldoende Goed Goed Goed Goed Goed Voldoende Voldoende Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbobacheloropleiding Personeel en Arbeid van Fontys Hogescholen, locaties Eindhoven, Tilburg en Sittard aan de vereiste basiskwaliteit voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. 1 Daar waar het oordeel van de deeltijd afwijkt van het oordeel over de voltijd, is dit apart vermeld (VT, DT). 12/57 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

13 2.1 Doelstellingen van de opleiding Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Bevindingen De opleiding baseert zich op het landelijke beroepsprofiel Format PenA en de daarbij gevoegde ontwikkelingen vanuit het vakdomein (Formats PenA en ). Daarin is vastgesteld dat de opleidingen PenA opleiden voor functies op hbo-niveau in het gehele beroepsdomein van Personeel en Arbeid. De kern van het beroep is: het operationeel en beleidsmatig ondersteunen en adviseren bij het scheppen, in stand houden en afbouwen van productieve en zinvolle arbeidsrelaties binnen de context van doelen, belangen en mogelijkheden van individu, organisatie en samenleving. De opleiding PenA van Fontys Hogescholen leidt studenten op tot Bachelor Human Resources Management, gericht op de balans tussen het belang van de Samenleving, de Organisatie en de Mens. De opleiding profileert zich hiermee ten opzichte van andere PenA opleidingen die opleiden tot Bachelor Business Administration, waar de bedrijfskundige en beheersmatige benadering meer centraal staat. De opleiding heeft kernvraagstukken uit het landelijke beroepsprofiel vertaald naar vier taakgebieden (BOZO): het Beoordelen van, het Ontwikkelen van, het Zorgen voor en het Organiseren van competenties en talenten. Bij Beoordelen staat de matching tussen persoon en functie centraal. Bij Ontwikkelen staat de loopbaanontwikkeling centraal. Bij Zorg staan de gezonde medewerker en de gezonde organisatie centraal. Bij Organiseren staat het optimaliseren van arbeidsprocessen centraal. De landelijke kerncompetenties zijn uitgewerkt naar acht beroepscompetenties (bijlage 5). De beroepscompetenties (eindkwalificaties), samen met de taakgebieden (zie facet 1.1), vormen het opleidingsprofiel. Uit gesprekken met management, docenten en werkveldvertegenwoordigers constateert het auditteam dat de opleiding sterk de nadruk legt bij beroepstaken behorende bij personeelsmanagement en bij HRM-strategie. Uitvoerende HRM-taken worden meer en meer gerekend tot het takenpakket van lijnfunctionarissen. Dit beeld wordt bevestigd door vertegenwoordigers uit het werkveld en door de beroepenveldcommissie en alumni. De opleiding bevestigt in gesprekken dat afgestudeerden niet altijd direct zullen functioneren als volwaardige gesprekspartner op strategisch niveau. Studenten krijgen daartoe wel de tools aangeleerd om daar op termijn naar toe te groeien. De opleiding houdt het opleidingsprofiel actueel door de ontwikkelingen, landelijk en internationaal te volgen via het LOPA, via het lectoraat Career Development, via de opleidingsoverlegorganen (vergelijk facet 5.3) en via de praktijkcontacten die docenten onderhouden via de onderwijsactiviteiten. Jaarlijks organiseren studenten een congres waarin actuele thema s worden belicht. Ook vanuit het Startbekwaamhedenonderzoek 2009 onder eigen alumni destilleert de opleiding signalen over de ontwikkelingen in het werkveld. Actuele ontwikkelingen (zoals toenemende aandacht voor loopbaancoaching, vermenging van werk- en privéomgeving, wijzigende sociale interacties, associatieve NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 13/57

14 probleemoplossing) worden in thematieken in het programma opgenomen (vergelijk facet 2.1). Overwegingen Het auditteam constateert uit documentatie en gesprekken dat de opleiding een specifieke profilering hanteert gericht op Human Capital: het mensgerichte binnen de context van de organisatie. Dit in tegenstelling tot de meeste PenA opleidingen die meer de organisatorische en beheersmatige aspecten centraal stellen. Met de verschuiving van meer uitvoerende taken naar lijnfuncties, krijgt de PenA functionaris meer betekenis op strategisch niveau als sparringpartner van directies. Dit beeld wordt bevestigd vanuit de werkveldvertegenwoordigers, de beroepenveldcommissie en de alumni van de opleiding. Een vraagpunt in de vorige visitatie (2004) was, volgens de NVAO, het ontbreken van een internationaal referentiekader. De opleiding geeft aan dat dit op de agenda van de LOPA staat en dat de opleiding van plan is om een eigen internationale vergelijking te maken. Het auditteam vindt dit eerste stappen die verder vervolg verdienen, maar nog niet voldoende aangezet voor een oordeel goed. Dit kan in LOPA-verband sterker worden opgepakt. De opleiding is bezig met Erasmus-overeenkomsten met onderwijsinstellingen in Finland, Vlaanderen en Spanje. Via het Fontys going abroad -programma (Fontys International Office) kunnen studenten deelnemen aan studie of stage programma s buiten Europa. De opleiding heeft samen met de opleiding MER, een opleiding International Business Consultancy ontwikkeld met een Engelstalig programma. De opleiding onderzoekt de mogelijkheden voor meer minortrajecten in het buitenland. Ook participeert de opleiding in een het Erasmus netwerk NICE (een academisch netwerk gericht op onderzoek en innovatie van loopbaanontwikkeling. Conclusie Het auditteam komt op basis van bovenstaande tot het oordeel voldoende. Niveau bachelor (facet 1.2) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Bevindingen In het Format wordt het hbo-niveau geduid door de tien generieke hbo-kwalificaties, als afgeleide van de Dublin descriptoren. In het zelfevaluatierapport van de opleiding worden de beroepscompetenties van de Bachelor HRM gerelateerd aan de Dublin descriptoren. Dublin descriptor Kennis en Inzicht wordt gerelateerd aan de beroepscompetentie Kennis toepassen: maakt wetenschappelijk verantwoorde theorieën en methoden vanuit verschillende vakgebieden bruikbaar binnen arbeidsrelaties. Dublin descriptor Toepassen Kennis en Inzicht wordt gerelateerd aan de beroepscompetenties 1 (kennis toepassen), 3 (vakbekwaam handelen) en 8 (innoveren). Bij de beroepscompetenties zijn de gewenste Body of Knowledge, Body of Skills en professionele houdingsaspecten benoemd voor het te bereiken hbo-niveau. 14/57 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

15 Overwegingen Het auditteam constateert dat op landelijk en opleidingsniveau de competenties van de opleiding PenA aansluiten bij de tien generieke hbo-kwalificaties. Conclusie Het auditteam komt op basis van bovenstaande tot het oordeel goed. Oriëntatie hbo bachelor (facet 1.3) De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist of dienstig is. Bevindingen Bij dit aspect worden ook de bevindingen van facet 1.1 betrokken, waaruit blijkt dat de opleiding werkt met de landelijke Formats voor Personeel en Arbeid die vierjaarlijks landelijk met het werkveld worden afgestemd. De opleiding leidt brede HRM-professionals op voor een grote diversiteit aan functies, bijvoorbeeld Human Resources Manager, Human Development Manager, loopbaanbegeleider, re-integratieconsulent, recruiter, decaan, jobcoach of medewerker arbeidsvoorwaarden. Het werkveld waarin deze functies worden vervuld is even zo divers met organisaties in het profit veld, non-profit veld of bij de overheid; gericht op het primaire productieproces of op HRM-dienstverlening, bijvoorbeeld industriële bedrijven, uitzendbureaus, loopbaanadviesbureaus, MKB-bedrijven, scholen of overheidsinstellingen. De opleiding stemt haar opleidingsprofiel en competenties met het regionale werkveld af via de Raad van Advies (strategische ontwikkeling) en de beroepenveldcommissie Personeel en Arbeid (ontwikkelingen in het werkveld). Ook toetst de opleiding bij alumni en hun werkgevers of het opleidingsprofiel voldoende aansluit op de functies en werkzaamheden in de beroepspraktijk van de beginnende beroepsbeoefenaar op hbo-niveau. Uit het SBO blijkt dat studenten de opleiding een adequate voorbereiding vinden op de beroepspraktijk. Uit STO 2009 en SBO 2009 blijkt dat studenten positief oordelen over de wijze waarop de opleiding voorbereid op de beroepspraktijk. Overwegingen Het auditteam constateert dat de opleiding op landelijk en regionaal niveau voeling houdt met de ontwikkelingen in het beroepenveld. Uit gesprekken met management, alumni en vertegenwoordigers van de Raad van Advies en de beroepenveldcommissie blijkt dat de opleiding open staat voor deze ontwikkelingen en daar gericht op inspeelt. Daarnaast wordt via de reguliere onderwijscontacten door docenten (stage, projecten en afstuderen) signalen 2 SBO: StartBekwaamheden Onderzoek NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 15/57

16 meegenomen en besproken op mogelijke invloed op de eindkwalificaties en het programma. Zo kunnen leden van de beroepenveldcommissie bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de studentpresentaties aan het einde van iedere onderwijsperiode. Het auditteam is van mening dat de opleiding open staat voor nieuwe ontwikkelingen en daar realistisch mee om gaat en waar nodig incorporeert in haar doelstellingen en programma. Conclusie Het auditteam komt op basis van bovenstaande tot het oordeel goed. Samenvattend oordeel Doelstellingen opleiding Alle facetten zijn tenminste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp Doelstelling opleiding positief beoordeeld. 2.2 Programma De opleiding is sinds 2008 ingericht volgens het opleidingsprofiel met beroepscompetenties en BOZO taakgebieden. Per studiejaar zijn er vier leerarrangementen gerangschikt conform de taakgebieden (BOZO). Voor ieder leerarrangementen zijn de Body of Knowledge (BOK) en Body of Skills (BOS) vastgesteld met de bijbehorende toetsproducten. Ieder leerarrangement bestaat uit de onderdelen: a. individuele theorieverwerkingsopdracht (relatie met relevante theorieën), b. opdracht beroepsvaardigheden, toepassing van vaardigheden in trainingen en workshops, c. de teamopdracht, gericht op een beroepsproduct of beroepshandeling, d. de reflectieve opdracht en e. de Integrale Kennis Toets (IKT), de individuele toets van de BOK. Aan het einde van de propedeuse en hoofdfase 1 worden competentie-examens afgenomen, met name gericht op de competenties professionaliseren en samenwerken. Hoofdfase 2 is opgebouwd rond de stage, specialisatie in twee van de vier BOZOtaakgebieden en de keuze van een minor. De studenten zijn voor vier dagen per week werkzaam in de praktijk gedurende een semester of twee dagen per week gedurende een studiejaar. De opdrachten worden in de praktijk, op basis van maatwerk voor een organisatie uitgevoerd. De twee leerarrangementen van hoofdfase 2 bestaan uit een integrale opdracht. Deeltijdstudenten moeten na de propedeuse verplicht een werkplek hebben in een organisatie waar zij hun studieopdrachten kunnen uitvoeren. In de afstudeerfase zijn de vraagstukken niet meer geordend naar de taakgebieden, maar zijn ze integraal en overstijgend. De studenten zijn drie dagen per week werkzaam in de praktijk. De afstudeerfase bestaat uit de adviesopdracht (groepsopdracht aangaande een organisatievraagstuk), capita selecta, de individuele innovatieopdracht (Vakmanschap is Meesterschap; ontwikkeling van een innovatieve oplossing (theorie, instrument of methode voor een complex HRM vraagstuk), Reflective Practitioner (kritische metacognitieve reflectie op de beroepsgeschiktheid op micro, meso en macroniveau) en het afsluitende competentieexamen (beoordeling van reflectieverslag en assessmentdossier via een criteriumgericht interview). 16/57 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

17 De eindkwalificaties en de onderwijsprogramma s zijn voor alle varianten en locaties gelijk. Voor ontwikkeling van het programma zijn daarom ontwikkelgroepen samengesteld met medewerkers van alle locaties en varianten. Afstemming vindt plaats in een voorzittersoverleg dat zal worden omgevormd tot een curriculumcommissie per Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen Kennisontwikkeling: De inhoud van de leerarrangementen is verbonden aan de beroepskritische situaties van een taakgebied (BOZO). De opleiding heeft voor haar leerarrangementen de Body of Knowledge (BOK) en Body of Skills (BOS) vastgesteld. De BOK en BOS zijn rechtstreeks afgeleid van het Landelijk Opleidingsprofiel (LOPA 2000+, en 2008+). In de BOK zijn de relevante theorieën, modellen en concepten benoemd voor de belangrijkste kennisdomeinen van (arbeids- en organisatie)psychologie, sociologie, economie en (arbeids)recht. Dit is een herkenbaar referentiekader voor docenten en studenten, zo blijkt uit de gevoerde gesprekken. Studenten noemen diverse voorbeelden van basis en ook actuele onderwerpen die in de BOK en BOS aan de orde komen gedurende de studie, bijvoorbeeld het gebruik van ken- en stuurgetallen binnen een organisatie en aandacht voor thematieken als duurzaamheid en ethiek. De literatuurlijsten (propedeuse en hoofdfase1) zijn afgeleid van de BOK en bevatten zowel verplichte als aanbevolen literatuur. Vanaf hoofdfase 2 werkt men met aanbevolen literatuur en brengen studenten via hun leeropdrachten zelf gericht literatuur in. De literatuurlijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Het programma is opgezet volgens het GUIT-model voor opbouw in praktijkopdrachten. Gedurende de studie is er een opbouw: G: opdrachten gebaseerd op de praktijk, U: opdrachten uit de praktijk, I: opdrachten worden uitgevoerd in de praktijk, T: de uitwerking van de opdrachten is toevoegend aan de praktijk. Studenten leren van en in de praktijk. De opdrachten krijgen een steeds grotere omvang, waarbij studenten leren de vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te benaderen. De opleiding werkt aan een breed netwerk in de beroepspraktijk om een breed scala aan actuele opdrachten aan studenten te kunnen bieden. Bedrijven en organisaties adopteren bepaalde casussen en verversen deze vanuit hun eigen ervaring, inspelend op actualiteiten in het vakgebied. Ook maakt de opleiding veel gebruik van landelijke materialen en casussen. Studenten brengen ook casuïstiek in, de begeleider keurt dan het niveau en de diepgang van het onderwerp. NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 17/57

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Personeel en Arbeid

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Personeel en Arbeid Hogeschool Arnhem en Nijmegen Personeel en Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/57 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. HBO-Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Fontys Hogescholen. HBO-Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening Fontys Hogescholen HBO-Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2010 2/61 NQA Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006 Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Personeel en Arbeid, bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Visitatiedatum: 8 november 2006 Netherlands

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/67 NQA - HAN: audit bestaande hbo-bachelor geclusterde

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Basso r M.17 1 d1 519

Basso r M.17 1 d1 519 Sidrapolimare «81(1(11M/010 \lag M. 10.0 805 01.1101() Basso r M.17 1 d1 519 ~1~1~~~ ~01~~1~11~~11~ Netherlands Quality Agency I \I Q A Netherlands Quality Agency NQA avans AVANS Hogeschool, Breda HBO-Bacheloropleiding:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool. Personeel & Arbeid s-hertogenbosch AVANS Hogeschool Personeel & Arbeid s-hertogenbosch Netherlands Quality Agency (NQA) augutus 2010 2/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) juli 2010 2/85 NQA - HRO: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen LE en LTV

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie NHL Hogeschool HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - NHL Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2010 2/83 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie Alliantie Kunsten Fontys Zuyd Master Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-masteropleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA - Avans Hs.: audit bestaande hbo-bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen. Personeel en Arbeid HBO-Bachelor en Associate degree

Hanzehogeschool Groningen. Personeel en Arbeid HBO-Bachelor en Associate degree Hanzehogeschool Groningen Personeel en Arbeid HBO-Bachelor en Associate degree Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid en Associate

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding: Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)

Fontys Hogescholen. Opleiding: Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) Fontys Hogescholen Opleiding: Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/67 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Besluit. - bijzonder Accountantscontrole en Hoogleraar-directeur Postdoctoral Accountants- en Controllorsopleiding, Universiteit Maastricht;

Besluit. - bijzonder Accountantscontrole en Hoogleraar-directeur Postdoctoral Accountants- en Controllorsopleiding, Universiteit Maastricht; se accr editat eorgan sat e Christelijke Hogeschool Windesheim College van bestuur Postbus 10090 sooo B ZWOLLE Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde NHL Hogeschool HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel & Arbeid

Stenden Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel & Arbeid Stenden Hogeschool HBO-Bachelor Personeel & Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) oktober 2010 2/63 NQA Stenden Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hogeschool NTI. TNO Integrale Veiligheid

Hogeschool NTI. TNO Integrale Veiligheid Hogeschool NTI TNO Integrale Veiligheid Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/55 NQA - NTI: audit TNO hbo-bacheloropleiding TNO Integrale Veiligheid Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid (voltijd) Breda

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid (voltijd) Breda AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Personeel en Arbeid (voltijd) Breda Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - Avans: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid (voltijd) Breda

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool Inholland. HBO-Rechten. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Inholland. HBO-Rechten. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Inholland HBO-Rechten Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2014 2/67 NQA Hogeschool Inholland: HBO-Rechten UOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica Avans Hogeschool, Breda HBO-Bachelor Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/57 NQA Avans, Breda: Audit bestaande hbo-bacheloropleiding Technische Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Biologie

Nadere informatie