Jaarverslag Stichting Shakti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Stichting Shakti 2007-2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Shakti

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Inleiding 3 2. Problematiek 5 3. Organisatie 7 Doelstelling 7 Diversiteit en doelgroepen 7 Medewerkers 7 Beleid 8 4. Activiteiten 9 Kernactiviteiten 9 Telefonisch Spreekuur 9 Aanmelding 9 Intake 9 Huisbezoeken 9 Verstrekken van Informatie 9 Consultaties 11 Groepsactiviteiten 11 Ondersteunende Activiteiten 12 Methodiekontwikkeling en Onderzoek 12 Samenwerking Bijlagen I II II IV V VI VII VIII IX X Individuele Therapie of Begeleiding Consulten en Adviezen Verwijzers Doorverwijzingen Consultaties Samenwerking Overdracht Deskundigheid, Lezingen,Workshops, Interviews, Supervisie Methodiekontwikkeling Kwaliteitsbewaking en Deskundigheidsbevordering Beleidsgerichte Activiteiten

4

5 Voorwoord Hierbij hebben wij het genoegen u ons verslag over de jaren 2007 en 2008 aan te bieden. Met dit verslag willen wij u informeren over ontwikkelingen binnen de stichting, de door haar ontplooide activiteiten en al het daarmee samenhangende. Ook in deze periode heeft Shakti kunnen rekenen op een team van vrijwillige medewerkers dat zich ten volle heeft ingezet om de diverse werkzaamheden op het gebied van de genderspecifieke hulpverlening binnen een omgeving met diverse etnisch-culturele achtergronden uit te kunnen voeren. Deze inzet van onze medewerkers als vanouds waardering van verschillende kanten opgeleverd. Zo heeft het de Koningin In 2007 behaagd één van onze medewerkers mevrouw Ineke Thomeer te onderscheiden als Lid in de orde van Oranje Nassau. Een drietal rehabilitatie in Suriname en Indonesië projecten zijn in 2007, namens de gemeente Eindhoven met lokale partners uitgevoerd. In Suriname ging het om een bijdrage aan de watersnoodramp met een Klamboeproject ter bescherming tegen malaria, voor zwangere vrouwen en jonge kinderen, zendapparatuur voor een school in Bofokule. In Indonesië is een door een aardbeving verwoest gemeenschaphuis, opnieuw opgezet. In 2008 werden deze projecten door medewerkers van Shakti geïnspecteerd, waarbij gezegd mag worden dat genoemde projecten voortvarend en met succes zijn afgerond. De stichting is, haar partners, zeer erkentelijk voor deze succesvolle afronding. Door veranderd beleid van subsidiegevers en fondsen de stichting in 2008 heeft zich ten volle moeten inzetten om financiën voor haar projecten te verwerven. Dit heeft echter niet altijd tot een positief resultaat geleid. Een andere tegenvaller in 2008 betrof de continuïteit van de mannengroepen. Deze stagneerde door persoonlijke omstandigheden van een van onze mannelijke medewerkers. Ondanks het gebrek aan middelen is in een samenwerking met Bio-Energetische Praktijk, de methode Dans van Woede vastgelegd in een handboek getiteld Woede als uitdaging. Naar verwachting wordt dit handboek in het voorjaar 2009 uitgegeven. De ruime waardering waarvoor wij zeer erkentelijk zijn, geeft ons de hoop en kracht om in de komende jaren ons werk voort te kunnen zetten. Op onze geheel eigen manier zullen wij ook de komende tijd trachten een bijdrage te leveren aan het geestelijk welzijn van de cliënten die een beroep doen op de stichting. Eindhoven, april 2009 Stichting Shakti Kronehoefstraat HK Eindhoven Tel: Fax: Shakti staat voor kracht, energie en creativiteit. 1

6 2

7 1. Inleiding Stichting Shakti is een intercultureel consult-, therapie- en trainingscentrum voor seksespecifieke hulpverlening. De stichting schakelt voor haar werkzaamheden hulpverleners in uit verschillende etnische groepen en biedt advies en consultatie aan de reguliere zorgsector. Shakti ontvangt op haar spreekuur personen met diverse etnische achtergronden, uit verschillende leeftijdsgroepen. Het kan hierbij gaan om zowel oudkomers als nieuwkomers, migranten of vluchtelingen. Ze worden met problemen en vragen geholpen die verband houden met hun eigen achtergrond. Het kan gaan om trauma s die opgedaan zijn tijdens de vlucht, om migratiestress of problemen als gevolg van het missen van familiebanden of het ontberen van een sociaal netwerk, ongewild uithuwelijken, of die slachtoffer of getuige zijn van psychisch of fysiek geweld. Gesignaleerd wordt dat de maatschappelijke druk tot aan - en inpassing en de daarmee voortdurende verandering van overheidsbeleid bij velen angst, onzekerheid en vervreemding veroorzaakt. Veel vrouwen uit zowel de eerste, als de tweede generatie hebben ervaring met relationeel geweld, als slachtoffer en/of als getuige. Veel vrouwen worstelen ook met problemen rondom scheiding en alleenstaand ouderschap en het opvoeden van hun kinderen Mannen die gebukt gaan om het niet maatschappelijk te kunnen participeren, het verlies van hun status en positie in de samenleving. Bij hun leeft de behoefte in gesprek te komen met hun zonen, om ervaringen uit te wisselen, zowel over hun nieuwe rol in het gezin als de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op jongeren en de eigen gemeenschap. Oud- en nieuwkomers blijken ondanks hun inzet door hun geringe of geen scholing grote moeite met het communiceren in de Nederlandse taal, wat nodig is, om maatschappelijk adequaat mee te doen. Deze hulpzoekenden zijn niet in staat hun recht op adequate hulp bij de reguliere hulpverlenende instanties op te eisen wegens verwachting- of verwijzingsproblemen en soms het probleem van uitwijzing. De reguliere hulpverlening aan deze specifieke groepen blijkt niet altijd aan te slaan. Hulpverleners die uitsluitend het westerse referentiekader als uitgangspunt hebben, zullen onvoldoende in staat zijn hun niet-westerse cliënten adequaat te ondersteunen. Het is juist belangrijk de aansluiting te maken tussen het eigen culturele waarden- en normenstelsel van de cliënt en de westerse situatie. Er is behoefte aan aanbod dat beter bij deze groepen past. Shakti heeft een aanbod individuele ondersteuning en begeleiding/therapie maar ook voor de begeleiding/ondersteuning voor familie/gezin. Er is ook een mogelijkheid om aan groepen deel te nemen. Stichting Shakti wil de Interculturele hulpverlening in Noord-Brabant verder vorm geven door inschakeling van hulpverleners uit die groepen en door advies en consultatie aan de reguliere zorgsector. De gemeente Eindhoven, waar de stichting gevestigd is, gaat er bij haar beleid uit van één samenleving met een etnisch-culturele diversiteit. Verschillen worden verwelkomt, maar om te kunnen spreken van één samenleving dient er participatie van en dialoog tussen alle groepen zijn. Door de wijze waarop Shakti te werk gaat bij het aanbieden van hulpverlening sluit zij zich aan bij het beleid van de gemeente. Personen die in aan- 3

8 merking komen voor hulpverlening van of via Shakti zijn afkomstig uit diverse etnische groeperingen. Shakti s hulpverlening is er mede op gericht deze cliënten (weer) deel te laten nemen aan de samenleving. In dit verslag wordt getracht weer te geven in hoeverre de stichting in de jaren 2007 en 2008 er in geslaagd is een bijdrage te lenen aan de hierboven geschetste problematiek. Gesteld kan worden gesteld dat de stichting met tevredenheid terug kan blikken op een vruchtbaar jaar en verwacht zij ook in 2009 haar werkzaamheden, in de gemeente Eindhoven, kan voortzetten. 4

9 2. Problematiek Zoals eerder gesteld werkt Shakti met personen en groepen die de etnisch-culturele diversiteit van de hedendaagse samenleving weerspiegelen. Shakti s clientèle wordt ook wel aangeduid met de verzamelnaam ZMV. Deze naam staat voor zwarte, migranten- en vluchtelingen, mannen/vrouwen met een niet-westerse herkomst. Het begrip zegt zowel iets over de verscheidenheid aan herkomst, als over de verschillende redenen waarom zij naar Nederland zijn gemigreerd. Zij komen vanuit Koninkrijksverband (Suriname, Aruba, de Nederlandse Antillen), als arbeidsmigrant (Turkije, Marokko) als vluchteling of als partner van een arbeidsmigrant of vluchteling. Ook de tweede generatie wordt met het begrip ZMV aangeduid. Het vertrek naar Nederland is soms een bewuste keuze, maar even vaak het gevolg van omstandigheden zoals vlucht, studie, van gezinsvorming of van gezinshereniging. Migratie brengt altijd een vorm van verlies en ontworteling met zich mee. Migratie betekent dat een nieuw bestaan moet worden opgebouwd en nieuwe sociale verbanden moeten worden aangegaan. Veel migranten zijn prima in staat om nieuwe relaties aan te gaan en aansluiting te vinden bij de culturele waarden en de verwachtingen in hun nieuwe omgeving. Bij een deel lukt dit minder goed of verloopt het verblijf in het ontvangende land traumatisch. Hierbij speelt een complex aan factoren waarin de persoonlijke ontwikkeling, de mate waarin die persoon invloed op de eigen situatie heeft kunnen uitoefenen, maar ook de wijze waarop deze zich in het ontvangende land opgenomen voelt, een rol. Als iemand in staat is om in een nieuwe omgeving te integreren, is dit te merken aan het denken, voelen en handelen. Het Stone Center Wellesley, MA, USA heeft vijf toetscriteria beschreven die aangeven of een persoon voldoende vaardig is in het denken, voelen en handelen om nieuwe relaties aan te gaan en teleurstellingen te boven te komen. Het individu: 1. heeft energie. is niet depressief 2. is in staat om actie te ondernemen 3. heeft een positief zelfbeeld 4. is in staat positieve ideeën te ontwikkelen over de ander (ook over de nieuwe cultuur) 5. voelt zich meer verbonden met de ander en is gemotiveerd om contacten aan te gaan. Zowel de mannen als de vrouwen die zich bij stichting Shakti aanmelden, scoren vaak laag op alle vijf toetscriteria. Van invloed is ook de wijze waarop migranten de schakel van eigen culturele waarden naar die van het ontvangende land kunnen maken. In Nederland spelen individualistische waarden een belangrijke rol, terwijl veel ZMV-ers zijn opgegroeid in gemeenschappen met collectivistische waarden. Contacten in de Nederlandse samenleving daarom erg verwarrend voor hen zijn. Waar zij geleerd hebben het groepsbelang, hun gezin of familie, voorop te stellen, wordt in Nederland aangenomen dat zij voor zichzelf opkomen/kiezen. Als gevolg van de sociale controle en taboes rond persoonlijke of intieme zaken, wordt gezwegen, terwijl men in Nederland verwacht dat er over wordt gesproken. Jongeren ondergaan tijdens hun socialisatie zowel invloeden van de cultuur uit het herkomstland als van het ontvangende land. Zij ontwikkelen een samengestelde identiteit 5

10 met eigenschappen van beide culturen. Sommigen kunnen prima de verbinding leggen tussen beide culturen. Voor andere jongeren kan het leven tussen twee culturen echter verwarrend werken. Thuis, wordt van hen verwacht dat zij zich gedragen naar de waarden en normen van de eigen etnische groep; buiten, op school of op het werk, wordt van hen vereist dat zij zich naar de westerse normen en waarden gedragen. Jongeren die dit verwarrend vinden, kunnen hierdoor geblokkeerd raken. Oorzaken voor eventuele psychosociale problemen bij ZMV-ers liggen dus nooit bij de migratie op zichzelf, of het gegeven dat men een andere etnische herkomst heeft. De realiteit is complexer. Persoonlijkheid en de veerkracht waarmee mensen op nieuwe situaties in kunnen spelen zijn belangrijk. Ook speelt een rol of men de balans weet te vinden in het omgaan met een diversiteit aan culturele verwachtingen. Er is geen reden om de groep ZMV-ers te problematiseren, wel is het belangrijk om bij ondersteuning aan of behandeling van ZMV-ers de interculturele dimensie te betrekken. 6

11 3. Organisatie Stichting Shakti is een platte vrijwilligersorganisatie met korte communicatielijnen en participerend bestuur. De stichting heeft zich ten doel gesteld om te werken aan het verbeteren van het psychisch, sociaal en economisch functioneren van mannen, vrouwen en kinderen en hun relaties met een multiculturele achtergrond in de Nederlandse samenleving. Doelstelling 6. Uit bovenstaande algemene doelstelling worden in de praktijk de volgende subdoelstellingen gedefinieerd. 7. Voorlichting, informatie en advies geven aan mannen en vrouwen met gezondheidsklachten 8. Hulpverlenen aan vrouwen en mannen met multiculturele achtergrond, hun kinderen en partners in de vorm van consult, begeleiding, therapie, verwijzing. 9. Hulp en ondersteuning aan vrouwen en mannen met een vluchteling achtergrond 10. Initiëren van vrouwen en mannengroepen. 11. Training aan hulpverleners met een multiculturele achtergrond 12. Bijdrage leveren aan de methodiek ontwikkeling van seksespecifieke hulpverlening met als specialisatie multiculturele thema s. 13. Bevorderen van deskundigheid d.m.v. consultaties en training aan de reguliere en autonome hulpverlening en maatschappelijke instellingen. 14. Samenwerken met reguliere en autonome instellingen met betrekking tot interculturele vraagstukken en diversiteit. Diversiteit en doelgroepen Binnen de diversiteit aan etnische culturen wordt het accent gelegd op enkele specifieke doelgroepen. De doelgroepen waaraan het bovenstaande kan worden gekoppeld komen neer op de volgende groepen. 15. Vrouwen en mannen met een multiculturele achtergrond en hun systeem (relaties, kinderen, gezin) met accent op transculturele problematiek. 16. Interculturele relaties 17. Slachtoffers van vrouwenhandel 18. Vluchtelingen 19. Vrouwen en kinderen die met geweld in huiselijke kring te maken hebben De hierboven genoemde groepen vormen een dwarsdoorsnede uit de diversiteit die binnen de samenleving kan worden waargenomen. Met name de verschillen in etnisch-culturele afkomst zijn duidelijk terug te vinden in de doelgroepen. Door Shakti s unieke hulpverlening wordt een directe bijdrage geleverd aan het betrekken van deze groepen bij de samenleving. Medewerkers Stichting Shakti is een vrijwilligersorganisatie bestaande uit een team van 15 vrouwen en 2 mannen. Alle medewerkers zijn HBO of universitair geschoold in de gezondheidszorg. Ze representeren verschillende culturele en professionele achtergronden. Ze zijn door hun eigen migratie/vluchtproces betrokken bij de problematiek van zwarte, migranten en vluchtelingen. De achtergrond, opleiding, werkervaring en betrokkenheid garanderen dat zij de bestaande behoefte en problematiek goed aanvoelen en beantwoorden. 7

12 Voor het uitvoeren van specifieke klussen o.a. tolken, vervoer worden externe medewerksters aangetrokken. Er is binnen het team een algemene coördinator en een projectcoördinator die de verantwoordelijkheid voor projecten draagt. In 2007 en 2008 hebben in totaal 10 kandidaten gesolliciteerd naar stageplekken en vijf personen hebben gesolliciteerd naar een vrijwilligersplaats. Er is in 2007 een stageplaats aangeboden voor de masteropleiding bij de Sociale Faculteit departement Psychologie en Gezondheid van de Universiteit Tilburg en één aan Fontys Hogeschool en ROC Maatschappelijke Dienstverlening. In 2008 hebben 7 kandidaten gesolliciteerd naar een stageplaats. De kandidaten hadden weinig of geen ervaring met de hulpverleningspraktijk, en zouden van de instelling te veel inzet aan begeleiding zo vergen. In 2008 is een vrijwilliger bereid gevonden het handboek Woede als uitdaging te redigeren. Anderzijds is in dit jaar van 2 medewerkers afscheid genomen vanwege remigratie en persoonlijke omstandigheden. In 2009 zullen 3 nieuwe medewerkers het team versterken. Teneinde te kunnen garanderen dat medewerkers hun werkzaamheden op deskundige wijze kunnen blijven uitvoeren en daar de kwaliteit van hun werk niveau blijft, hebben medewerkers in diverse scholingsactiviteiten geparticipeerd. Al met al heeft de stichting in de verslagperiode kunnen rekenen op een stabiel en betrouwbaar team van medewerkers. Beleid Shakti streeft naar een zorgaanbod van goede kwaliteit, dat gedifferentieerd is en dat goed aansluit bij de verschillende behoeften van de hulpvragers. Om de hulpvragers maximaal te kunnen bereiken kenmerkt het beleid van Shakti zich met name door laagdrempeligheid. Ander sleutelbegrippen in het beleid zijn: Empowerment Directe hulpverlening en/of verwijzing Actie tegen alle vormen van geweld. Kwaliteitsbewaking en toetsing: meewerken in/aan landelijke beroepsontwikkeling Samenwerken met reguliere en autonome organisaties. Deelnemen aan de activiteiten op provinciaal en landelijk niveau. De stichting beseft dat door een bewuste toepassing van deze beleidselementen om de gestelde doelen te behalen, in belangrijke mate bijdragen aan het succes van Shakti. 8

13 4. Activiteiten Kernactiviteiten De kernactiviteiten van de stichting hebben betrekking op het aanbieden van seksespecifieke hulpverlening in een multiculturele omgeving. Om een maximaal aantal hulpbehoevenden te bereiken gaat het om een aantal activiteiten met een zo laag mogelijke drempel. Binnen deze laagdrempelige activiteiten kan het volgende worden onderscheiden. Telefonisch spreekuur en Open spreekuur Shakti is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van tot uur. Op dezelfde tijd houdt Shakti een open spreekuur in haar kantoor op de Kronehoefstraat. Daarnaast houden de medewerksters op verzoek van een instelling intakes elders indien dit nodig wordt geacht. De begeleiding en behandeling van cliënten vinden buiten het spreekuur plaats, evenals het opzetten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten en groepsactiviteiten. Aanmelding Mannen en vrouwen kunnen zich telefonisch of schriftelijk aanmelden. Veel aanmeldingen vinden telefonisch plaats. Het is ook mogelijk dat een afspraak gemaakt wordt, voor de cliënt, door naaste familieleden of andere hulpverleners. Cliënten of familieleden kunnen ook gebruik maken van het inloop- spreekuur. Intake Van elke cliënte die zich aanmeldt, wordt telefonisch of persoonlijk een intake afgenomen. Dit geldt ook voor vrouwen/mannen die doorverwezen zijn door andere organisaties. Afhankelijk van de zwaarte en complexiteit van de problematiek worden er maximaal 3 intake gesprekken gehouden. Daarna wordt een beslissing genomen met betrekking tot het advies voor behandeling of verwijzing. Indien noodzakelijk wordt er huisbezoek afgelegd. Er vindt eveneens een intake gesprek plaats bij consulten of adviezen Huisbezoeken Naar aanleiding van het telefonische gesprek en/of het open spreekuur leggen de medewerkers huisbezoeken af, als het nodig wordt geacht, kan ondersteuning plaatsvinden naar instanties. De hulpverlening kan zich toespitsen op zowel individuele hulpverlening als familie of systeemhulp. Verstrekken van informatie Er is veel vraag naar informatie over het werk, de visie en de methode van Shakti, zowel regionaal als landelijk. De vragen komen uit de wijde omgeving waaronder de vrijgevestigde psychotherapeuten, autonome hulporganisaties, gezondheidsinstellingen, migrantenorganisaties, vrouwenorganisaties, scholen en vluchtelingenorganisaties. Stichting Shakti spant zich in om zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Informatie wordt ook gevraagd door studenten, HBO en Universitair, die graag stage willen lopen bij Shakti. Helaas kan Shakti die vraag niet altijd honoreren. De organisatie heeft onvoldoende financiële middelen om structureel studenten te kunnen begeleiden. De in 2007 als in 2008 aangeboden stageplaatsen voor een student voor de masteropleiding tot gezondheidspsycholoog voor het ROC verliepen goed. Naar verwachting zullen deze stages in 2009 dan ook worden gecontinueerd. 9

14 Onderstaand overzicht geeft een beeld van de door Shakti verleende hulp. Tabel 1 overzicht van uitvoerende activiteiten activiteit aantal contacten Inzet in uren telefonisch spreekuur/ intake/kennismaking individuele hulpverleningsgesprekken familie/systeemhulp huisbezoek/begeleiding naar instellingen consultaties/folderaanvragen totaal Uit het overzicht blijkt dat er sprake is geweest van een groei in zowel het aantal contacten, als in de hoeveelheid ingezette uren. Hoewel het aantal contacten via het internet en via in de afgelopen periode is toegenomen, zijn de telefonische contacten niet afgenomen. Ten opzichte van de vorige verslagperiode is er zelfs sprake van een behoorlijke toename. Het aantal uren dat medewerkers jaarlijks beschikbaar zijn om deze contacten af te handelen kan echter niet worden uitgebreid. De telefonische contacten zijn beperkt tot drie dagen in de week, namelijk maandag, woensdag en donderdag van tot Met twee medewerkers en 52 weken per jaar blijft het aantal contacturen op totaal 1560 uur. Aangezien het aantal uren constant is, zal het tempo waarmee de telefonische contacten worden afgehandeld in toenemende mate onder druk komen te staan. In de categorie intake/kennismaking geldt voor alle aanmeldingen 3 gesprekken van 1 uur waarbij 1 medewerker betrokken is. Na intake volgt verwijzing intern of elders. individuele- of Systems - of groepshulp soms zijn 2 of meerdere medewerkers hier in betrokken vanwege taal, vakdeskundigheid of anders. Individuele hulpverleningsgesprekken komen gemiddeld neer op 24 gesprekken van een uur. Voor systemen geldt gemiddeld twee uur per gesprek. Afhankelijk van het aantal personen kan dit uitlopen. Hieraan besteedde uren worden geregistreerd. Huisbezoeken en begeleiding en overleg met andere instellingen en verwijzers kunnen per geval verschillen. De uren worden telkens geregistreerd. Aan families wordt gemiddeld 2 uur zonder voorbereiding/administratie ingezet. Uren besteed aan consultaties/ folderaanvragen per telefoon, , telefoon worden geregistreerd. De groep die Shakti in de afgelopen jaren heeft weten te bereiken is voor wat de leeftijdsopbouw betreft vrij constant geweest en benaderd de leeftijdsopbouw van de nietwesterse allochtone bevolking. Tabel 2 Leeftijdsindeling in procenten leeftijd * niet-westerse allochtonen** en ouder *voorlopige cijfers **per eind bron: CBS 10

15 Consultaties Consultaties zijn aangevraagd voor de volgende probleemgebieden door organisaties in verband met verwijzingen, samenwerking en beleid. problemen in de relatie hulpverlener/cliënt vastlopen in de hulpverlening en het aanbod samenwerking, interculturalisatie van teams opzetten van transculturele groepsactiviteiten transculturele hulpverlening Ook in de verslagjaren zijn door reguliere instanties cliënten naar Shakti verwezen. Deze groep van cliënten heeft langdurig begeleiding nodig waarbij een intensievere samenwerking met de verwijzer nodig was. Voor een gedetailleerd overzicht van de typen van hulpverlening wordt verwezen naar bijlage I. In de bijlagen treft u eveneens overzichten aan van verwijzende instanties. Groepsactiviteiten Vrouwen en mannen komen in aanmerking voor een groep na de intake-gesprekken, na verwijzing of na een aantal individuele sessies. De volgende groepen hebben in 2007 en 2008 plaatsgevonden: Zelfhulpgroep voor vrouwen; Nederlandse taal/conversatiegroepen ; Empowerment groep voor vrouwen (2007); Maak je plekje (2007); Groepsbehandeling Ik in relatie (2007); Training Op weg naar werk voor vluchtelingen; Groepsbehandeling Dans van Woede ; Wegwijs met formulieren. Wie ben ik, wie ben jij. In 2008 zijn de mannengroepen niet gecontinueerd door persoonlijke omstandigheden van een van de mannelijke hulpverleners. De mannenhulpverlening heeft zich ook in 2007 voornamelijk gericht op het aanbieden van individuele hulpverlening al dan niet in samenwerking met GGZ- hulpverleners. In tabel 3 zijn de verschillende groepsactiviteiten van de jaren 2006, 2007 en 2008 opgenomen. Tabel 3 Groepsactiviteiten Groepen bijeenkomsten contacten inzet in uren Zelfhulpgroepen Nederlandse taal/conversatie Empowerment Maak je plekje Ik in relatie Op weg naar werk Dans van Woede/ woede als uitdaging Wegwijs met formulieren Totaal In vergelijking met 2007 is in 2008 in de uitvoering, van het aantal geplande groepen, een terugval waar te nemen. Behalve door het wegvallen van de mannengroepen heeft 11

16 dit ook te maken met de afwijzing van subsidieaanvragen wegens veranderd beleid zijdens de subsidieverstrekkers. Het vastleggen van methodiek Woede als uitdaging in een handboek heeft veel tijd gevergd van de coördinatoren. Vergeleken met eerdere perioden is het groepsaanbod stabiel te noemen. Ondersteunende activiteiten Naast de activiteiten gericht op hulpverlening wordt er een zekere hoeveelheid tijd geïnvesteerd in activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van medewerkers en dienstverlening. Tabel 4 geeft hiervan een beeld. Tabel 4 overzicht van organisatieondersteunende activiteiten activiteiten aantal medewerkers aantal uren deskundigheidbevordering/overdracht verslaglegging Coördinatie/Projecten Sur. Indonesië Stage/vrijwilligersbegeleiding externe contacten/teamaansturing totaal Uit bovenstaand overzicht valt op te maken dat in 2007 nog rond de 80 uur per medewerker werd besteed aan deskundigheidsbevordering, terwijl in 2008 het aantal uren terug was gevallen naar circa 60 uur per medewerker. Medewerkers en bestuursleden een aanzienlijk aantal uren aan organisatorische en ondersteunende activiteiten. Methodiekontwikkeling en Onderzoek De activiteiten rondom de directe hulpverlening en de organisatieontwikkeling, zijn in belangrijke mate mogelijk gemaakt door continuering van de financiële bijdragen van de gemeente Eindhoven. Hiernaast ontplooit Shakti ook activiteiten die liggen op het vlak van methodiekontwikkeling en onderzoek. Deze activiteiten hebben een projectmatig karakter en worden gefinancierd uit diverse bronnen. Table 5 geeft een overzicht van het aantal ingezette medewerkers en het aantal aan deze activiteiten besteedde uren. Tabel 5 Inzet medewerkers en tijd t.b.v. methodiekontwikkeling en onderzoek Projecten aantal medewerkers aantal uren projectaanvragen Draaiboekontwikkeling/schrijven Onderzoek jongeren/ uitvoering enquête onderzoek begeleidingscommissie opleiding groepsbegeleider vluchtelingen conferenties/congressen/studiedagen totaal In 2007 is veel tijd gestoken in de afronding van het onderzoek Determinanten van psychosociale problemen onder jongeren. Het resultaat van het onderzoek naar de problematiek rond allochtone/vluchtelingen jongeren in relatie tot omstandigheden thuis, op school en daarbuiten is met deelnemende scholen besproken en gestreefd 12

17 wordt twee pilot-projecten op te zetten. Door gebrek aan financiële middelen is dit echter gestagneerd. Het onderzoeksrapport is op aanvraag te verkrijgen bij de stichting. In 2008 is veel aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling en uitgave van draaiboeken. Het doel van het uitgeven van publicaties komt neer op het werken naar een systematische en consistente aanpak van de onderhavige problematiek. Veel tijd gestoken in de afronding van het handboek Woede als uitdaging die in het voorjaar 2009 landelijk gepubliceerd wordt, Evaluatieverslagen van de projecten liggen ter inzage bij Shakti. Vermeldenswaard is ten slotte het feit dat in de verslagperiode 10 vrouwen de opleiding tot lotgenoten groepsbegeleider voor vluchtelingen succesvol hebben afgesloten. 13

18 14

19 5. Samenwerking Verschillende activiteiten en projecten kunnen slechts worden gerealiseerd door samenwerking met andere organisaties en instellingen. In de bijlagen treft u volledige overzichten van instellingen waarmee er Shakti samenwerkt op zowel reguliere basis ten behoeve van de directe hulpverlening, als op projectmatig niveau. Vanwege de intensieve samenwerking kan de relatie met de GGz Eindhoven hier apart worden genoemd. Met de GGzE ontwikkelt zich een werkvorm ten behoeve van cliënten waarbij de GGzE het voorschrijven en controle van medicatie verzorgt en therapeuten van SHAKTI de begeleiding c.q. therapie. De implementatie van het groepsaanbod Van verwarring naar verheldering die in samenwerking met de GGzE in de afgelopen jaren uitgevoerd is stagneert echter en zo ook de afronding van het concept draaiboek. Stichting SHAKTI zal in het komende jaar trachten de gezamenlijke rechten van het concept over te nemen zodat tot een eind publicatie kan worden gekomen. Met het GGz Midden-Brabant is er sprake geweest van intensieve samenwerking op het gebied van de lotgenoten groepen. Ook de goede samenwerking bij het opzetten en uitvoeren van het jongeren project kan niet ongenoemd blijven. Op het gebied van projectontwikkeling en uitvoering kunnen als bijzondere partners Movisie (Transact) en de Stichting Pharos worden genoemd. In een samenwerking met Movisie is de methode Dans van Woede vastgelegd in een handboek Woede als uitdaging en zal in 2009 landelijk worden gepubliceerd. Movisie leverde een bijdrage door advisering en meelezen van het manuscript en is bereid de landelijke verspreiding te verzorgen. Met de Stichting Pharos is voor vluchtelingen een training Op weg naar werk verzorgd. 15

20 16

21 2009 Mede vanwege de positieve resultaten en respons zal Shakti in 2009 haar werkzaamheden in Eindhoven voortzetten. De in de afgelopen jaren geïnitieerde activiteiten zullen de komende tijd voortgang vinden. De mannenhulp zal verder vorm worden gegeven. Groepsactiviteiten zullen verder worden uitgediept en vastgelegd in draaiboeken. Voor zowel jongeren als voor ouders zullen pilot-projecten worden geïnitieerd. Voor leerkrachten zal worden gewerkt aan het ontwikkelen van een deskundigheidsprogramma. 17

22 18

23 BIJLAGE I Individuele Therapie of Begeleiding Indicaties die in aanmerking komen voor individuele therapie zijn: traumaverwerking: PTSD, incest, verkrachting, besnijdenis, mishandeling, overlijden onder traumatische omstandigheden van familieleden of vrienden, moord, oorlog, stalken. Omgaan met woede; agressie relationeel geweld, eer gerelateerd geweld, vrouwenhandel psychotische klachten (pseudo) posttraumatische stress syndroom verwerken van verlies: rouwtherapie verslavingen: eetproblemen, medicatie, gok, drugs en alcohol angst en paniek aanvallen; fobieën identiteitsproblematiek gedragsproblemen, achterdocht, het reguleren van agressieve buien autonomie/afhankelijkheid/niet kunnen opkomen voor zichzelf leven met twee culturen migratieproblemen, cultuurschok, acculturatie depressieve klachten psychosomatische klachten, stress, spanningsklachten, chronische pijn, vermoeidheid ADHD discriminatie uithuwelijken kinderloosheid relatieproblemen, echtscheiding en alleenstaand ouderschap onder toezichtstelling gezinsbegeleiding; opvoedingsondersteuning isolement thuisloos zijn budgettering conflicten met instanties Relatietherapie is geïndiceerd als er problemen zijn over: ouder/ kind relatie man/ vrouw relatie interculturele relatie en gemengde huwelijken groot familie systeem 19

Jaarverslag Stichting Shakti 2005-2006. Voorwoord

Jaarverslag Stichting Shakti 2005-2006. Voorwoord Voorwoord Hierbij hebben wij het genoegen u het jaarverslag over de jaren 2005 en 2006 aan te bieden. Met dit verslag willen wij u informeren over ontwikkelingen binnen de stichting, de door haar ontplooide

Nadere informatie

Stichting Shakti. jaarverslag 2009-2010

Stichting Shakti. jaarverslag 2009-2010 Stichting Shakti jaarverslag 2009-2010 Jaarverslag 2009-2010 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag voor de jaren 2009 en 2010 aan. Met dit verslag willen wij u informeren over ontwikkelingen

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Stichting Shakti. Huishoudelijk reglement. 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden. 1. Bestuur

Stichting Shakti. Huishoudelijk reglement. 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden. 1. Bestuur Stichting Shakti Huishoudelijk reglement 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden 1. Bestuur 1.1 Bestuursleden kunnen niet tevens medewerkers uit arbeidsverhouding en/of cliënt zijn. 1.2 Het bestuur

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> Complexe trauma s kunnen grote

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden?

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden? De interculturele aanpak van huiselijk en seksueel geweld Wat heeft TransAct u te bieden? Huiselijk en seksueel geweld komt in alle lagen van de Nederlandse samenleving voor, onder autochtonen en allochtonen.

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> COMPLEXE TRAUMA S KUNNEN GROTE

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Inhoudelijke registratiegegevens

Inhoudelijke registratiegegevens Inhoudelijke registratiegegevens Problematiek (in %) Geslacht (in %) Leeftijd (in %) Onbekend Man Vrouw 20 40 60 80 Etniciteit (in %) Westers allochtoon! Turks Surinaams Overig niet westerse allochtonen

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Cogis Cogis is het landelijke kennisinstituut dat zich richt op het voorkomen en verminderen van de persoonlijke en maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders

Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders Aya Crébas Programma - Voorstellen, ZBK gezamenlijk project - Optimale preventie begint voor de geboorte - Geboortecultuur en nieuwe Nederlanders

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

Recent seksueel geweld. Zorgcoördinatie in cijfers

Recent seksueel geweld. Zorgcoördinatie in cijfers Recent seksueel geweld Zorgcoördinatie in cijfers Amsterdam, januari 2016 Deel 1 - Wie zijn de slachtoffers? Recent seksueel geweld - Zorgcoördinatie in cijfers 1. Aantal slachtoffers per jaar Slachtoffers

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 Fasen in het leven van een vluchteling Vlucht Asielprocedure & verblijf OC Terugkeer

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Welkom. Regiobijeenkomst onderwijs: Psychische kwetsbaarheid

Welkom. Regiobijeenkomst onderwijs: Psychische kwetsbaarheid Welkom Regiobijeenkomst onderwijs: Psychische kwetsbaarheid Datum: : Spreker: https://www.youtube.com/watch?v=lym WPSKpRpE Programma Missie & Visie Stichting 113Online Diensten 113Online / 113Preventie

Nadere informatie

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland.

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland. 13 december 2007 Bestedingsplan Bijlage Regio Midden-Holland Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ Inleiding Op 3 oktober 2007 heeft het portefeuillehoudersoverleg Wmo ingestemd met

Nadere informatie

Onderzoek Muziektherapie in Nederland

Onderzoek Muziektherapie in Nederland Onderzoek Muziektherapie in Nederland Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie Onderzoeksdoelstelling Tweeledige doelstelling Inventarisatie van muziektherapeuten in het vak Hoeveel muziektherapeuten

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

Vluchtelingenjeugd Centraal

Vluchtelingenjeugd Centraal pilot cursus Vluchtelingenjeugd Centraal Trainerspool VWMN april 2012 Programma Introductie Uitleg project en cursus Informatie over vluchtelingenjeugd ~ korte pauze ~ Rol VluchtelingenWerk Houding, tips

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Langdurig Problematische Gezinssituaties:

Langdurig Problematische Gezinssituaties: Langdurig Problematische Gezinssituaties: de outliers van de samenleving Jelle Drost 12-11-2013 1 Thema s Langdurig Problematische Gezinssituatie Systeemgericht werken Persoon van de hulpverlener als middel

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Kennisatelier Participatie van Vluchtelingen in Nederland workshop Gezondheid 7 december 2011. Helena Kosec, senior projectleider / adviseur Pharos

Kennisatelier Participatie van Vluchtelingen in Nederland workshop Gezondheid 7 december 2011. Helena Kosec, senior projectleider / adviseur Pharos Kennisatelier Participatie van Vluchtelingen in Nederland workshop Gezondheid 7 december 2011 Helena Kosec, senior projectleider / adviseur Pharos Pharos Landelijk kennis- en adviescentrum op het gebied

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

Aan de slag. Geestelijk gezond

Aan de slag. Geestelijk gezond Direct aan de slag Geestelijk gezond Iedereen streeft naar een gezond leven. Daarin past de zorg voor lichaam en geest. Niet alleen omdat mensen daar zelf bij gebaat zijn, maar ook omdat onze omgeving

Nadere informatie

Crisisopvang. onderzoek naar het oneigenlijk gebruik

Crisisopvang. onderzoek naar het oneigenlijk gebruik onderzoek naar het oneigenlijk gebruik Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek april 2003 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling en onderzoeksopzet 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Probleemstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Landelijke publiekscampagne op 16 april van start! Op maandag 16 april start de landelijke publiekscampagne over huiselijk geweld.

Nadere informatie

Suïcidepreventie. Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online

Suïcidepreventie. Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online Suïcidepreventie Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online Missie en visie @113 Taboe op praten over zelfmoord doorbreken Drempels bij zoeken en vinden van hulp verlagen Landelijk

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Van ver gekomen Gezondheid van Eritrese vluchtelingen. Eindhoven, 20 juni 2017 Inge Goorts en Dlama Legiag

Van ver gekomen Gezondheid van Eritrese vluchtelingen. Eindhoven, 20 juni 2017 Inge Goorts en Dlama Legiag Van ver gekomen Gezondheid van Eritrese vluchtelingen Eindhoven, 20 juni 2017 Inge Goorts en Dlama Legiag 1 Wat gaan we vandaag doen? Verkenning Van ver gekomen Uit de praktijk > werken met sleutelpersonen

Nadere informatie

Psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen

Psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen Psychologie, medische (kind & jeugd) Psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Kinderen en jeugdigen met indicaties die samenhangen met medische zorg... 3 Medische

Nadere informatie

Wat doet u als u problemen krijgt. en er zelf niet goed uitkomt?

Wat doet u als u problemen krijgt. en er zelf niet goed uitkomt? Wat doet u als u problemen krijgt en er zelf niet goed uitkomt? De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Ze hebben moeite met zichzelf, hun emoties, gedrag, hun gezondheid,

Nadere informatie

Wat is Altrecht? centrum seksuologie

Wat is Altrecht? centrum seksuologie centrum seksuologie Centrum Seksuologie Seksualiteit is een belangrijk thema in het leven van ieder mens. 2 Inhoud Algemene informatie 4 Problemen 4 Aanmelding 4 Behandeling 5 Behandelteam 7 Ontwikkeling

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen www.babyextra.nl Dineke Brouwers (JGZ) en Cecilia van der Zeeuw (GGzE) Baby Extra Transformeren doe je

Nadere informatie

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld?

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? ARTIKEL - 30 OKTOBER 2015 Het Platform Eer en Vrijheid organiseerde op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over eergerelateerd geweld. Hilde Bakker (Kennisplatform

Nadere informatie

Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname?

Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname? CRITERIA ROZEHULPVERLENING.NL Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname? 1. Hulpverleners, vrijgevestigd en/of werkzaam binnen instellingen, met een beroepsopleiding (HBO of academisch)

Nadere informatie

Verslag en Sfeerimpressie Werkconferentie & Netwerkbijeenkomst Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk?

Verslag en Sfeerimpressie Werkconferentie & Netwerkbijeenkomst Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk? Verslag en Sfeerimpressie Werkconferentie & Netwerkbijeenkomst Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk? Op donderdag, 8 december 2016 organiseerde Stichting Kleurrijk Gezin

Nadere informatie

Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op:

Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op: Sociaal Welbevinden Vragenlijst Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op: 03-03-2017 Aangepast op: 03-03-2017 Gedownload op:

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Oudere migranten: psychologische bijdragen

Oudere migranten: psychologische bijdragen Oudere migranten: psychologische bijdragen Carolien Smits,, Congres Ouderenpsychologie, 2 februari 2017, Amsterdam Wat gaan we doen? 1. Presentatie over oudere migranten en psychologen 2. Uitproberen van

Nadere informatie

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Van de twaalfhonderd beroepskrachten die reageerden op een enquête van het Tijdschrift Kindermishandeling vermoedde liefst 83 procent

Nadere informatie

Familiewerking CAT Gent

Familiewerking CAT Gent Familiewerking CAT Gent deelwerking CCG ECLIPS Congres Geestelijke Gezondheidszorg Gent, 15 september 2010 Tomas Van Reybrouck Speerpunten werking CAT: Ambulante werking voor mensen met verslavingsproblematiek

Nadere informatie

Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug

Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug MISSIE, UITGANGSPUNTEN, ONTWIKKELINGEN EN TAKEN De Brug is een ontmoetingscentrum dat toegankelijk is voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Groepstraining Kinderen uit de Knel

Groepstraining Kinderen uit de Knel Groepstraining Kinderen uit de Knel Ouders en kinderen uit de klem van de vechtscheiding start. Startpunt! Over ons Startpunt! is een associatie van vier ervaren mediators met hun wortels in de psychologie,

Nadere informatie

Interculturele Competenties:

Interculturele Competenties: Interculturele Competenties: Een vak apart W. Shadid Leiden, mei 2010 Interculturele Competenties 2 Inleiding Vooral in multiculturele samenlevingen wordt de laatste tijd veel nadruk gelegd op interculturele

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011 Inleiding Voor u ligt het protocol vroegsignalering van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De werkgroep vroegsignalering werkt aan verbetering van de ondersteuning die kwetsbare zwangeren in en rond Assen

Nadere informatie

Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels

Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels Huiselijk geweld: achtergronden Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels 29 mei 2008 Congres Huiselijk Geweld: Families onder Druk Amsterdam, De Meervaart Meeste plegers zijn mannen,

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Medische Psychologie

Medische Psychologie Medische Psychologie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de afdeling Medische Psychologie van Zuyderland Medisch Centrum. Aan de orde komt onder meer: Met welke klachten en vragen kan iemand

Nadere informatie

wegwijzer eergerelateerd geweld

wegwijzer eergerelateerd geweld wegwijzer eergerelateerd geweld Eer Eer is de waarde van een persoon of zijn familie in een omgeving met een collecttivistische structuur en gedeelde waarden en normen. Eer is iets concreets, het is bezit.

Nadere informatie

Relatie & thuissituatie. Deel met ons je vragen of zorgen!

Relatie & thuissituatie. Deel met ons je vragen of zorgen! Relatie & thuissituatie Deel met ons je vragen of zorgen! 1 !JES: je goed blijven ontwikkelen tijdens of na een scheiding Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis, voor zowel ouders als kinderen.

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

kenniscentrum interculturele zorg

kenniscentrum interculturele zorg kenniscentrum interculturele zorg Mikado Mikado is het landelijke kenniscentrum voor interculturele zorg. Wij adviseren en helpen bij het toegankelijk maken en houden van zorg voor iedereen, ongeacht etnische

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Top Referent TraumaCentrum

Top Referent TraumaCentrum GGzE centrum psychotrauma Top Referent TraumaCentrum Informatie over behandeling van mensen met ernstige traumagerelateerde stoornissen Algemene informatie >> BIJ HET TOP REFERENT TRAUMACENTRUM WORDEN

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)... 2 1.2 Inhoud en doelgroep... 2 1.3 Beoogd eindresultaat... 3 1.4 Werkwijze... 3 1.5 Aanpak... 3 1.6 Door wie... 4 1.7 Duur... 4 1.8 Waar... 4 1.9 Op welke

Nadere informatie

Uit Passende Zorg Voor een bijzonder doelgroep. GGZ nederland. Innovatie van de Geestelijke gezondheidszorg Voor asielzoekers

Uit Passende Zorg Voor een bijzonder doelgroep. GGZ nederland. Innovatie van de Geestelijke gezondheidszorg Voor asielzoekers Uit Passende Zorg Voor een bijzonder doelgroep GGZ nederland Innovatie van de Geestelijke gezondheidszorg Voor asielzoekers 41 Mind-Spring Psycho-educatie en psychosociale ondersteuning voor en door asielzoekers

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie