Voorlopers passend onderwijs en zorg voor de jeugd Samenvatting plannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlopers passend onderwijs en zorg voor de jeugd Samenvatting plannen"

Transcriptie

1 Voorlopers passend onderwijs en zorg voor de jeugd Samenvatting plannen Oberon, 20 april 2012 Deze notitie bevat korte samenvattingen van de plannen van 34 voorlopers die begin 2012 bij de ministeries van OCW en VWS zijn ingediend. Daarbij is het volgende format gevolgd. Format Titel: naam regio + titel 1. Visie & ambitie: wat heeft men voor ogen? 2. Werkwijze: hoe willen de partijen dat voor elkaar krijgen? 3. Beoogde opbrengst: welke resultaten moet dat opleveren en waaruit blijkt dat? 4. Vragen: welke aandachtspunten moeten getackeld? Achterhoek/Doetinchem - Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt - jeugdzorg In de Achterhoek bestaat een lange cultuur van publiek-private samenwerking. Zo treffen Overheid, onderwijs en ondernemers treffen elkaar in het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) Achterhoek. Daarnaast bestaat er een structureel samenwerkingsverband tussen VO en MBO; Profijt. Hierbinnen worden afspraken gemaakt over doorlopende leerlijnen en over het ontwikkelen van de voorwaarden die ertoe leiden dat meer onderwijsdeelnemers hun opleiding afronden met een beroepskwalificatie. Vanuit deze samenwerkingsverbanden wil de Achterhoek zich binnen het kader van de voorlopersaanpak inzetten op: Samenwerking onderwijs-jeugdzorg: ondersteuning en begeleiding teamnabij door inzet van schoolmaatschappelijk werk en een trajectcoach. Soepele overgang school-werk: jongeren krijgen begeleiding bij het vinden van eerste baan vanuit het Loopbaanplein waaraan arbeidstoeleidende partijen als het Leerwerkloket Achterhoek, Start people en Graafschap Re-integratie meewerken. Doorlopende zorglijnen over sectoren: Om aansluiting van het VSO naar het MBO te verbeteren wordt het concept middelbaar speciaal beroepsonderwijs verder uitgewerkt. Almere Beter en effectiever ondersteunen De gemeente Almere, onderwijs en zorgaanbieders zetten in de context van passend onderwijs en de decentralisaties Werken naar vermogen, AWBZ-begeleiding en Jeugdzorg gezamenlijk in op een nieuw ondersteuningsstelsel. Het uitgangspunt daarbij is één gezin, één plan, één aanpak, ook op school. De provincie is gevraagd om daar in de periode tot 2015 proactief aan mee te werken en ook zorgverzekeraars zijn betrokken. Voortbouwend op de pilot Sterk in de Klas wordt onder andere gewerkt aan vroegtijdige inzet en integrale en structurele financiering van zorg in het onderwijs en het vormgeven van een nieuwe toegang daartoe inclusief instroomcriteria. Voortbouwend op ZAT (0-4, 4-12, 12+), PCL, CVI, Integrale Vroeghulp en opschalingsmodel wordt

2 toegewerkt naar integrale zorgtoewijzing. Voortbouwend op de Werkschool wordt ingezet verregaande afspraken over doorloop naar werk voor scholieren. Aandachtspunten zijn o.a.: Eén model voor financiering en besturing van de inzet van zorg in het onderwijs; Verdeling verantwoordelijkheden en regie tussen gemeenten, onderwijs en zorgverzekeraars; Integrale zorgtoewijzing efficiënt, eenduidig en laagdrempelig voor kind en ouders. Amersfoort-Eemland Koploper Pilot Onderwijs en Jeugdzorg De VO scholen binnen Eemland en het Arbeid Training Centrum (ATC) in Amersfoort nemen met het CJG deel aan de koploper pilot. Daarbij wordt aangesloten bij het onderwijsexperiment van het Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland, dat al sinds 2009 is ingericht. De centrale uitgangspunten voor de pilot zijn: vraaggericht ipv aanbodgericht; van curatief naar preventief; flexibele en samenhangende inzet van partners; een pro-actieve houding; van indiceren naar arrangeren. In het plan van aanpak voor de pilot worden vier projecten uitgewerkt. Een pilot in de onderbouw van twee VO scholen: wat kunnen externe partners bijdragen aan de zorgplicht van de scholen? Een pilot in de bovenbouw van twee VO scholen: de kennis en kunde van het ZAT wordt naar voren gehaald. Een pilot op een VMBO school: de resultaten van een test van het sociaal emotionele niveau van tweede of derdejaars leerlingen wordt gebruikt voor inschatting van de haalbaarheid van de schoolloopbaan en de noodzaak van één plan voor school-kind-thuis. Een pilot op het ATC: het inzetten van een nieuw concept voor leerlingbegeleiding bij stages en behalen van een startkwalificatie. Amsterdam Samenvatting volgt. Brabant Noord Oost Verbanden verbinden De gemeenten in de regio Brabant Noord Oost hebben voor de transitie jeugdzorg een samenwerkingsstructuur ingericht. Het streven is om daar voor het overleg met de beide subregio s passend onderwijs bij aan te sluiten. Wat betreft werkwijze gaat men naast doorontwikkeling van HandelingsGericht Werken en diagnosticeren voortbouwen op het programma Jeugdzorg naar voren organiseren en de pilot Jeugdzorg dichter bij het onderwijs (vo). In beide aanpakken is geëxperimenteerd met het inschakelen van ondersteuning voor leerling en/of gezin direct via het ZAT, zonder indicering vooraf door Bureau Jeugdzorg. Men wil deze werkwijze op grote schaal inzetten en mogelijk verbreden naar bijvoorbeeld de inzet van GGZ-Jeugd en AWBZ-begeleiding. Met de voorloperaanpak wil men zicht krijgen op effecten en kosten. Vragen zijn o.a.: Wat is de meest efficiënte overleg structuur voor gemeenten, samenwerkingsverbanden, en zorgpartners in de regio? Kan er (voortijdige) ontheffing worden verkregen van de nu landelijk geldende criteria voor diagnose en indicaties en de huidige indicatiestelling voor de jeugdzorg?

3 Kunnen er keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inzet van professionals uit CJG of jeugdzorg die afwijken van de geldende wet en regelgeving? Breda eo. Samenvatting volgt. Delft Stedelijk Punt Jeugd Per maart 2012 is in Delft het Stedelijk Punt Jeugd ingericht. Daarin gaan de samenwerkingsverbanden po en vo (i.o.), de Centra voor Jeugd en Gezin en Bureau Jeugdzorg samenwerken. De komende maanden wil men het Stedelijk Punt Jeugd operationaliseren door in enkele werkgroepen te werken aan samenhang in de dienstverlening, niveaus en domeinen van toeleiding, uitwerking van stroomprocessen. Het doel is dat alle complexere hulpvragen rond onderwijs en zorg en de zorgtoewijzing integraal en samenhangend worden opgepakt. Daarvoor gaan de partners onder meer één gemeenschappelijke vragenlijst voor signalering, diagnose en zorgtoewijzing en één gemeenschappelijk client-volgsysteem hanteren. Aandachtspunten zijn o.a.: Hoe kunnen processtromen worden uitgewerkt zodat samenhang tussen toewijzing zorg vanuit Passend Onderwijs en Jeugdzorgaanbod ontstaat? Kunnen we (bestaande en toekomstige) gescheiden budgetten voor jeugdzorg en passend onderwijs gedeeltelijk gemeenschappelijk inzetten? Den Haag Koplopersaanpak Passend Onderwijs en Zorg voor de jeugd Het doel van de pilot in Den Haag is om op basis van het ontvlechtingsprincipe school en jeugdzorg hebben onderscheiden taken en verantwoordelijkheden de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg te organiseren. Hiervoor wordt op school een vaste medewerker vanuit de jeugdzorg aangesteld. Deze sleutelfiguur wordt in een vroeg stadium betrokken als leerlingen zorg nodig hebben, richt zich op het gezin en openbare domein en stemt af met de schoolfunctionaris en schakelt door naar CJG indien nodig. Deze constructie maakt het ZAT overbodig. Aan de pilot doen drie geselecteerde scholen mee. Op deze scholen wordt het schoolmaatschappelijk werk met extra uren uitgebreid voor de aanstelling of invulling van de sleutelpositie. De te ontwikkelen werkkaders en methoden van handelen zullen worden beschreven op een wijze die overdraagbaar is naar andere scholen. Deventer samen sterk voor het kind Gemeente en onderwijsinstellingen staan samen voor de kinderen van Deventer en willen voor hen een optimale ontwikkeling mogelijk maken. De aanpak van kinderen die in het nauw zitten wordt helaas nog vaak vanuit verschillende professies opgepakt. Zorg en onderwijs zijn nog te veel gescheiden werelden. Daarom wil de gemeente de zorg dichterbij, preventiever en efficiënter inrichten. Zij wil dit bereiken door: Zorg dichterbij natuurlijke inlooppunten te organiseren Zorgtoewijzing en regie voor zowel jeugdzorg als de arrangementen passend onderwijs onder één aansturing en aanmelding via één loket Doorlopende leer- en zorglijnen Overgang van onderwijs naar werk door mogelijkheid te bieden binnen het vmbo een startkwalificatie te behalen Inzet van triple P door alle zorgverleners en onderwijspersoneel

4 De genoemde onderwerpen worden uitgewerkt in het nieuwe beleidskader LEA en de visie transitie jeugdzorg. Eindhoven en Helmond Schoolteams In regio Eindhoven en Helmond is in 2011 het samenwerkingsmodel Integrale aanpak Passend onderwijs, welzijn en jeugdzorg ontwikkeld. De kern van dit model is de inzet van multidisciplinaire schoolteams voor vroegtijdige ondersteuning in de school om doorverwijzing te voorkomen. De samenwerkingsverbanden VO van Helmond en Eindhoven Kempenland en de zorgaanbieders willen de schoolteams op zetten. De schoolteams bestaan uit schoolse ondersteuners (ambulant begeleiders) en nietschoolse ondersteuners (schoolmaatschappelijk werk en jeugdzorguitvoerders). Het inzet van schoolteams moet leiden tot versterking van mogelijkheden van leerlingen binnen reguliere setting, terugdringen en verbetering van doorverwijzing naar speciaal onderwijs en geïndiceerde jeugdzorg, beter samenwerking tussen onderwijszorg en jeugdzorg en de ontwikkeling van methodiek die aansluit bij aanstaande beleidswijzigingen. Het uiteindelijk doel van het project is een structurele inbedding van de ontwikkelde systematiek in de VO-scholen van de samenwerkingsverbanden. Flevoland-Lelystad Samen zorgen dat het past! Onderwijsinstellingen, jeugdzorgorganisaties, de gemeente Lelystad en de provincie hebben de ambitie om jongeren onderwijs te bieden dat aansluit bij hun talenten en hen adequate ondersteuning en zorg te bieden wanneer zij (en hun ouders) dit nodig hebben. Om deze ambitie te kunnen realiseren willen zij in het kader van de voorlopers-aanpak langs twee sporen gaan samenwerken. Binnen de regio Lelystad ligt het verwijzingspercentage naar het Vso hoger dan het landelijk gemiddelde. De onderwijs- en jeugdzorgpartners willen samen verkennen welke mogelijkheden er zijn om leerlingen op te vangen binnen het regulier onderwijs dan wel sneller terug te leiden naar het regulier onderwijs. De partners willen afspraken maken hoe om te gaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben binnen en naast het onderwijs. De partners willen aan de hand van onderzoek meer zicht krijgen op de groep jongeren waarop meerdere wets- en stelselwijzingen betrekken heeft. Op basis van de resultaten willen de partners, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, afspraken maken over de voorzieningen die in de toekomstige situatie nodig zijn om alle jongeren naar vermogen te kunnen laten participeren in de maatschappij (waaronder op de arbeidsmarkt). Goeree-Overflakkee Voorlopersaanpak passend onderwijs en zorg voor jeugd De gemeenten van Goeree-Overflakkee willen in het kader van de decentralisatieontwikkeling samen met CJG en onderwijs de opvoedcontext en zorgstructuur versterken. De som der delen moet groter zijn dan de afzonderlijke delen. De regio Goeree-Overflakkee wil in haar voorlopersaanpak het huidige CJG doorontwikkelen en verbinden aan ZAT teams op PO en VO. Daarbinnen wordt de integrale zorgtoewijzing uitgewerkt. Voor het PO wil men de juiste zorg op het juiste moment aan de leerling kunnen bieden. Daarvoor moet de overgang van school naar CJG makkelijker verlopen. Er worden hiervoor verschillende hulpverleningsstappen onderscheiden. Voor het VO wil men het

5 ZAT en CJG integreren. Het expertisecentrum dient een verbindende schakel tussen onderwijs en zorg te zijn. Dit moet leiden tot integraal indiceren of integraal zorg toewijzen. Gooi en Vechtstreek Multidisciplinair Zorgteam op school en handelingsgericht indiceren Binnen het samenwerkingsverband PO in de Gooi- en Vechtstreek wordt de pilot Multidisciplinair Zorgteam op school uitgevoerd. Doel van de pilot is het vergroten van de kennis en het handelingsrepertoire van de leerkracht en de ib-er. Als in de leerlingbespreking de ondersteuningsbehoefte van een kind de school overstijgt, wordt het Multidisciplinair Zorgteam ingeschakeld. Een deskundige wordt ingezet uit een pool die beschikbaar is voor het samenwerkingsverband PO in de regio. Beoogd wordt dat de methodiek van Handelingsgericht werken en Handelingsgericht indiceren zowel op binnenschools als op bovenschools niveau wordt toegepast, zodat een gemeenschappelijk werkkader ontstaat. Concreet moet de pilot leiden tot een uniforme en transparante werkwijze waarbij Handelingsgericht Indiceren een onderwijszorgarrangement oplevert dat gebaseerd is op de behoeften en belangen van het kind, de leerkracht en/of de ouders. Groningen gebundelde aanmelding De provincie Groningen dient een gebundelde aanmelding in voor de voorlopers-aanpak passend onderwijs zorg voor jeugd. De aanmelding bestaat uit 4 initiatieven die elk pionieren op een ander thema. In de gemeente Groningen is een model ontwikkeld om de samenwerking tussen de domeinen werk-onderwijs-zorg steviger vorm te geven. Het doel van het model is om jongeren zo lang mogelijk in het onderwijs te houden door zowel zorg als werk te laten aansluiten bij het MBO. De gemeente wil dit model verder ontwikkelen en uitzetten. Gemeente Veendam wil uitvinden hoe de afspraken die moeten worden gemaakt rondom passend onderwijs en de decentralisatie van de AWBZ aangesloten kunnen worden op afspraken rondom het CJG. De regio Westerkwartier/Noordenveld wil de zorgroutes tussen CJG, onderwijs en zorg verder uitwerken met zorginstellingen, po- en vo-scholen en stad Groningen. Gemeente Oldambt wil onderwijs en zorg integraal huisvesten in een onderwijszorgcentrum. Helmond MKD-dienstverlenging naar voren bewegen De regio Helmond (gemeenten, samenwerkingsverband PO in oprichting, jeugdzorgaanbieder en kindervang wil de instroom in het Medisch Kleuterdagverblijf en daarmee ook de logische doorstroom richting speciaal onderwijs zoveel mogelijk beperken. De aanpak beoogt de reguliere kinderopvang, de peuterspeelzalen en het basisonderwijs daartoe passend toe te rusten. Daarvoor gaan de partners combinatiearrangementen met ambulante MDK-ondersteuning ontwikkelen, een route van toeleiding naar deze ondersteuningsvorm uitwerken en de samenwerking tussen reguliere opvang en jeugdzorg verbeteren. Deze zaken worden in een leersetting met een beperkt aantal kinderen uitgewerkt, daarna wordt gekeken naar mogelijkheden voor opschaling.

6 Holland Rijnland Zuid Holland Noord; Naar een integrale ondersteuningstoewijzing De gemeenten en samenwerkingsverbanden in de regio Holland Rijnland gaan gezamenlijk een werkwijze ontwikkelen om de ondersteuningstoewijzing integraal te kunnen uitvoeren. De de methodiek 1Gezin 1Plan wordt verbreed naar de ondersteuningstoewijzing. Het kind én zijn gezin staan centraal en ouders zijn altijd betrokken bij de totstandkoming van het gezinsondersteuningsplan. Beoogde opbrengst is een aantal beproefde werkwijzen van ondersteuningstoewijzing, die als basis kunnen dienen voor een werkwijze die uitgerold kan worden over de regio. Vragen zijn o.a.: Welke ondersteuning vinden ouders en jeugdigen zelf belangrijk; welke specialismen zijn nodig en welke kwaliteitseisen en competenties stellen we aan professionals; op welk schaalniveau moet de ondersteuningstoewijzing georganiseerd worden; wat kost het en wat levert het op? Hoogeveen - Een soepele overgang van school naar werk Het Alfa-college en de gemeente Hoogeveen hebben periodiek overleg over de afstemming tussen onderwijs, begeleiding en werkgelegenheid. Met de voorloperaanpak willen deze partijen een maximale synergie tussen school, zorg en de gemeente vanaf de start van de jongere in de beroepsopleiding bereiken. De beoogde opbrengst is een integrale aanpak om schooluitval te voorkomen en de jeugdwerkloosheid te verminderen. Deze aanpak moet zijn geborgd binnen alle partijen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Aandachtspunten zijn o.m.: Bepalen van doelgroep en consequenties voor de overdracht VMBO-MBO; Bestuurlijk vormgeven van het jeugdbeleid (onderwijs en arbeidsmarkt), in relatie met de jeugdzorg; Consequenties van bestaande wet- en regelgeving op het bevorderen van participatie van jongeren op de arbeidsmarkt; Verdeling taken en verantwoordelijkheden ketenpartners. IJssel-Berkel; Eén kind, één gezin, één plan In de regio IJssel Berkel werken gemeenten, het nieuwe SWV en zorgpartners in de regio samen in de voorlopersaanpak. Deze aanpak zal starten in de gemeenten Lochem en Zutphen; daarna worden ook andere gemeenten betrokken. Het doel is om meer effectief en efficiënt schakelen van de beschikbare expertise bij (alle vormen van) onderwijs en de zorgpartners mogelijk te maken. Partijen willen dit bereiken door het realiseren en versterken van combinatiearrangementen van onderwijs en zorg en het realiseren van integrale zorgtoewijzing. Vragen: Welke vorm en structuur passen bij de integrale benadering van zorg voor kinderen (4-12 jaar)? Hoe moeten gezamenlijke werkprocessen worden ingericht? Wat betekent deze integrale aanpak voor de verschillende financieringsstromen? IJsselland Een integrale benadering passend onderwijs en jeugdzorg

7 Gemeenten in de regio IJsselland hebben een gezamenlijke visie geformuleerd op de transitie van de jeugdzorg. Gemeente Zwolle en de VO-scholen hebben deze visie op de jeugdzorg en de visie op passend onderwijs van het VO-onderwijs op elkaar afgestemd. Dit heeft geresulteerd is een integrale visie en een daarop gebaseerde werkagenda. Uitgangspunten zijn het versterken van de opvoeding en opvoedende leefomgeving, hulp in de directe leefomgeving en het neerzetten van een samenhangend aanbod. Gewenste opbrengsten zijn: Een integrale zorgtoewijzing (o.a. verbinding zorgstructuur VO en ondersteuning in de thuissituatie); Ondersteuningsarrangementen (expertise centra in de scholen en professionele ondersteuning op alle leefdomeinen van jongeren in intramurale voorzieningen); Verdieping van experimenten niet geïndiceerde zorg (vaststellen kaders voor provincie, gemeente en onderwijs en samenhang met passend onderwijs). Landelijk reformatorisch samenwerkingsverband: Pioniers Passend onderwijs en zorg voor de jeugd De landelijke samenwerkingsverbanden PO en VO willen samen met de ketenpartners komen tot integrale zorg voor jeugdigen en een maximale synergie bereiken tussen schoolbesturen, ketenpartners, gemeenten en het samenwerkingsverband. Hiertoe wil het SWV de samenwerking met ketenpartners, gemeenten en provincies intensiveren en inpassen in de ontwikkelingen rond passend onderwijs en jeugdzorg. Thema s waarop het samenwerkingsverband wil inzetten zijn: Integrale zorgtoewijzing via het regionale loket; belangrijke taken van dit loket zijn adviseren en informeren, indiceren (speciaal onderwijs en zwaardere zorg) en trajectbegeleiding; het ondersteunen van opvoeding en onderwijs in reguliere kaders: gebruik expertise ketenpartners, professionalisering van zorg in school, samenwerking met CJG s als frontoffice; vernieuwende arrangementen onderwijs en zorg; ondersteuning zoveel mogelijk thuis- en schoolnabij; soepele overgang van school naar werk; in samenwerking met onderwijs uitwerken van drie uitstroom-profielen om uitstroom naar passende arbeidsplaats te realiseren. Leeuwarden - Arbeidsteam SAW en School als vindplaats en arbeidsteam Sinds oktober 2010 wordt op het Friesland college (mbo) gewerkt met de aanpak School als Werkplaats (SAW). In deze aanpak werken hulpverleners en welzijnswerkers samen met docenten/coaches. Hierdoor zijn de lijnen tussen onderwijs en zorg kort, de zorgtoewijzing integraal en kunnen combinatiearrangementen van onderwijs en zorg worden aangeboden. In het kader van de voorlopersaanpak en in het verlengde van School als Werkplaats, wordt het Arbeidsteam SAW ontwikkeld. Het Arbeidsteam heeft als doel de driehoek tussen onderwijs-zorg-werk sluitend te maken door kwetsbare scholieren voor te bereiden op werk en ervoor te zorgen dat ze werk bemachtigen en behouden. Mensen vanuit onder meer het onderwijs, werkplein, zorg en bedrijfsleven zullen inzet leveren aan het arbeidsteam. Aandachtspunten voor de komende periode zijn: Wat kan het arbeidsteam betekenen voor de doorstroming van cursisten naar werk?

8 Hoe kunnen oud-scholieren begeleid en gevolgd worden? Hoe kan het Arbeidsteam goed aansluiten bij School als Werkplaats? Ook wordt de methodiek van School als Werkplaats (onder de naam School als Vindplaats) uitgerold naar het VO. Nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, eerstelijns- en tweedelijnszorg moet zorgen voor integrale zorgtoewijzing en hulpverlening en een hoger percentage leerlingen dat een VO-diploma behaalt. De komende periode staan de volgende vragen centraal: Hoe kan de methodiek van School als Werkplaats het best geïmplementeerd worden in het VO? Wat betekent dit voor de bestaande zorgstructuur en inzet van zorg in het VO? Wat betekent dit voor de professionalisering van docenten? Lekstroom Indicatievrije jeugdzorg trajecten in het VO Samenwerkingsverband LZVO Zuid-Utrecht en wethouders in de regio Lekstroom hebben afspraken gemaakt om te experimenteren met indicatievrije trajecten gekoppeld aan de ZAT s. Doel is het ontwikkelen van een werkwijze om vsv tegen te gaan en te voorkomen dat gezinnen in zwaardere zorgvormen terecht komen (preventieve aanpak). Tegelijkertijd wordt hiermee gewerkt aan de relatie tussen gemeenten en onderwijs en een koppeling gemaakt tussen de ontwikkelingen rond passend onderwijs en jeugdzorg. Op basis van een nader op te stellen projectplan zullen gemeenten, onderwijs en provincie gezamenlijk experimenteren met de inzet van generalistische hulpverleners van de jeugdzorg, gekoppeld aan de ZAT s. Vragen zijn o.a.: Wie beslist of jongeren gebruik mogen maken van indicatievrije trajecten; Hoe worden partners (zorgcoördinatoren, ZAT s, CJG, scholen) betrokken; Hoe kan kennis over bestaande knelpunten worden gebruikt; Hoe kan deze activiteit worden geplaatst in de transitie jeugdzorg (rol CJG). Midden-Holland: Voorlopersaanpak passend onderwijs en zorg voor de jeugd langs 3 lijnen In het Regionaal Bestuurlijk Overleg Passend onderwijs (RBO-plus) werken schoolbesturen (po/ vo), provincie en gemeenten uit de regio Midden Holland samen. Het RBO-plus wil voortvarend kaderstellende afspraken maken over het ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden. Met de voorlopersaanpak wil het RBO-plus dit langs drie lijnen uitwerken: Een bestuurlijke verbinding tussen jeugdzorg en passend onderwijs: betrokkenen geven in een aantal sessies de invulling van het ondersteuningsplan verder vorm. Opbrengst: een kader voor afspraken op verschillende bestuurlijke niveaus; Integrale zorgtoewijzing: het opstellen van een integraal plan vanuit onderwijs en opvoeden/ opgroeien. Opbrengst: specifieke kennis vanuit onderwijs, zog, welzijn en veiligheid worden zo dicht mogelijk bij de school toegankelijk gemaakt. Ontwikkelen van arrangementen jeugdzorg/ speciaal onderwijs: inventariseren van de mogelijkheden voor brede/ integrale arrangementen in de regio. Opbrengst: het kunnen bieden van thuisnabije zorg. Nieuwe Waterweg Noord - pilot schoolgebonden zorgteams in het PO/VO In de regio Nieuwe Waterweg Noord willen de gemeenten en de samenwerkingsverbanden PO en VO de expertise van zorg en onderwijs zo dicht mogelijk

9 bij de scholen organiseren. Om dit doel te bereiken wil men de huidige zorgteams versterken en omvormen tot schoolgebonden zorgteams. Ambitie is dat minimaal 80% van de vraagstukken van leerlingen en hun ouders opgelost wordt op het niveau van de schoolgebonden zorgteams. Het plan wordt in de periode maart maart 2013 in pilotvorm uitgevoerd. De pilot moet een antwoord geven op de volgende vragen: Welke expertise, competenties en specialisten moeten aanwezig zijn in de schoolgebonden zorgteams? Welke mandaten zijn er nodig voor specialisten om integrale arrangementen te organiseren? Hoe verhoudt het nieuwe schoolgebonden zorgteam zich tot het CJG? Kunnen casussen die niet binnen de schoolgebonden teams opgelost kunnen worden, doorgeleiden naar één centraal loket? Noord Kennemerland - Afstemmen zorg rond jeugd en gezin en onderwijs In Alkmaar wil men een structuur opzetten waarbinnen de basiszorg op school en de basiszorg vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin goed op elkaar zijn afgestemd. Een sterke basis vanuit de werkwijze één gezin, één plan en middels een herkenbaar coördinatiepunt zorg rond jeugd en gezin voor het onderwijs. Kern daarbij is dat er altijd iemand verantwoordelijk is voor de totale coördinatie van zorg. Het uitgangspunt is: zorg verlenen of problemen oplossen rondom het gezin met gebruikmaking van het netwerk van de jongere, de school en de buurt. Er wordt gestart met een inventarisatie van de huidige situatie (startfoto), draagvlakverkenning en planvorming. Op basis hiervan wordt na de zomer 2012 de nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Voorstel is om 100 cases uit het PO en 50 cases uit het VO te gaan aanpakken volgens de nieuwe werkwijze. De ervaringen resulteren in een beschrijving van de werkwijze. Het doel is de nieuwe werkwijze in oktober 2013 breder te implementeren. Aandachtspunten: Hoe krijg je draagvlak en betrokkenheid van alle partijen (gemeente en onderwijs)? Hoe kan de LVG-sector worden betrokken? Hoe betrek je professionals uit de buurt, o.a. bij signalering? Noord en Midden Drenthe aansluiting zorg op het onderwijs De regio-gemeenten in Noord en Midden Drenthe en de samenwerkingsverbanden (i.o.) voor Passend onderwijs willen gezamenlijk werken aan afstemming en samenwerking van de zorgstructuren in en om de school. Daarbij is ook aandacht voor de borging van bestuurlijke en organisatorische samenwerking en de beleidsmatige afstemming. De gezamenlijke aanpak wordt uitgewerkt in een samenwerkingsagenda. Doel is het versterken van het onderwijs- en opvoedingsaanbod in de school, door het verbeteren van de aansluiting van zorg op het onderwijs. Een eerste stap is het in kaart brengen van bestaande zorgstructuren in scholen en binnen gemeenten (CJG en CJG+). Vervolgens worden situaties geïnventariseerd waarin lokale/regionale zorg meerwaarde heeft voor de zorgstructuur en het onderwijsaanbod in de scholen. Daarbij is de Drentse pilot Jeugdzorg van invloed op de wijze waarop die zorg in gemeenten/regio s georganiseerd kan worden in en/of voor het onderwijs. Aandachtspunten zijn:

10 Afstemming (procedures en criteria) van signalering, verwijzing en diagnose m.b.t. probleemleerlingen door scholen en zorgpartijen (bijv. in de ZAT s). Aansluiten bij regionale projecten t.b.v. leerlingen van PRO-REC en ter voorbereiding op de werkschool (De Navigator, MEE Drenthe). Roermond- geïntegreerd aanbod zorg/onderwijs/arbeidsmarkt Het speciaal onderwijs, het regulier voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en een zorginstelling in de regio Roermond hebben initiatief genomen tot een regionaal Kennis en Expertise Centrum (KEC) voor de doelgroep jongeren met complexe leer- en gedragsproblemen. Vanuit dit initiatief wil men samen met de gemeente Roermond en andere partners toewerken naar een geïntegreerd aanbod zorg, onderwijs en arbeidsmarkt. Beoogde resultaten: Integrale zorgtoewijzing en uitvoeringspraktijk via de ZAT s en de eerste- en tweedelijns jeugdzorg, zonder indicatiestelling. Het realiseren en versterken van combinatie-arrangementen onderwijs en zorg: een kind, een plan. Het versterken van de samenwerking tussen speciaal (VSO) en regulier onderwijs (VO en MBO). Gezamenlijke verantwoordelijkheid in doorstroom naar diplomering cq. arbeidsmarkttoeleiding. Het realiseren van een soepele overgang van school naar werk (werkschool) door samenwerking tussen onderwijs, gemeente, UWV, zorgpartners en werkgevers. Utrecht- Jeugd, zorg en passend onderwijs verbonden In Utrecht trekken gemeenten (Utrecht en Stichtse Vecht) en schoolbesturen (PO/SO en VO/VSO) samen op bij het voorbereiden en invoeren van Passend onderwijs en de zorg voor jeugd. Er wordt vanuit een gezamenlijke visie, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden, gewerkt aan een samenhangende aanpak. Daarvoor is een bestuurlijke en uitvoerende overlegstructuur opgezet. Belangrijke uitgangspunten in de gezamenlijke visie zijn o.a. versterken van de eigen kracht van kind, gezin en professional, ondersteuning dichtbij jeugdigen en ouders, een samenhangende aanpak (één kind, één plan) en vereenvoudiging van werkwijzen. Utrecht vat de visie samen in: een sterke basis, steun waar nodig en speciaal als het moet. De ambitie is om vooruitlopend op de wet vast deels te werken volgens de nieuwe wettelijke kaders. Binnen het gezamenlijk kader worden er nieuwe aanpakken uitgewerkt en geëxperimenteerd, waaronder de volgende: In proeftuinen met buurtteams jeugd en gezin wordt de samenwerking tussen onderwijs en zorg verbeterd. Het gewenste resultaat is dat gezinnen vanuit één plan snel integrale en afgestemde ondersteuning en hulp krijgen. De versnellingsaanpak VO richt zich op het versneld ontwikkelen van een team Passend onderwijs (bundeling van expertise van ambulant begeleiders uit cluster 3 en 4 en zorgconsulenten van het SWV) en een nieuwe systematiek van zorgtoewijzing. Het gewenste resultaat is flexibele ondersteuning van docenten en scholen en een systematiek van zorgtoewijzing die handelingsgericht is en een snelle inzet van de juiste ondersteuning bevordert. Bij deze versnelling wordt direct een relatie gelegd met de jeugdzorgontwikkelingen. Voorne-Putten de Gouden Driehoek

11 Vanaf de 1 e helft 2011 wordt onder regie van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne geïnvesteerd in verdergaande samenwerking tussen gemeenten, CJG, drie samenwerkingsverbanden po en het samenwerkingsverband vo op Voorne-Putten. De gouden driehoek kind-thuis-school is het startpunt voor doorontwikkeling van een gezamenlijke werkwijze van zorg, onderwijs en publieke jeugdzorg. In het po is daartoe een pilot gestart met de zorgteams van vier basisscholen. In de loop van 2012 wordt die werkwijze uitgebreid naar andere scholen in de regio. In het vo werkt men aan dwarsverbanden op professionele momenten (PM), te weten intake/vooraanmelding (PM1), leerlingbespreking (PM2), zorgteambespreking (PM3) en ZAT-bespreking (PM4). Vragen zijn o.a.: Is handelingsgerichte integrale zorgtoewijzing op alle basisscholen betaalbaar? Hoe te besluiten over zorgtoewijzing op basis van objectieve toetsbare criteria? Voor welke zorg is indicatiestelling noodzakelijk en wie regelt dat? Hoe komen ouders voldoende tot hun recht in het proces? Wijchen Passend onderwijs en zorg voor jeugd De gemeente Wijchen wil door middel van de voorlopersaanpak ervaring opdoen met het integraal toewijzen, organiseren en aanbieden van interventies op het vlak van onderwijs en zorg. Men gaat zich o.a. richten op het bieden van hulp in acute situaties, het overleg tussen instellingen, ruimere consultatiemogelijkheden op school of in het CJG, het opzetten van een integraal casusoverleg en het implementeren van onderwijszorgarrangementen. Er zal gebruik gemaakt worden van de ervaringen met de pilot Jeugdzorg dichtbij. Daarnaast wil de gemeente zich richten op de bijscholing van leerkrachten in het signaleren van problemen. Ook staat het verstevigen van de positie van het praktijkonderwijs op de agenda. De voorlopersaanpak moet uiteindelijk resulteren in een integrale aanpak voor zorgkinderen die bekend is bij alle partners in het onderwijs, de jeugdhulpverlening en de jeugdzorg. Het definitieve plan van aanpak wordt de komende periode in samenspraak met de onderwijsbesturen uit de gemeente opgesteld. Zoetermeer Meerpunt (CJG) Bij Meerpunt de Zoetermeerse benaming van het CJG zijn onderwijs (PO en VO) en zorg (huisartsen, diverse zorginstellingen waaronder bureaujeugdzorg, kinderopvang) aangesloten. Zoetermeer wil tot synergie tussen Passend Onderwijs en de decentralisatie van de zorg voor de jeugd komen, onder de gezamenlijke paraplu van Meerpunt. Daarvoor dient een aantal doelen gerealiseerd te worden: efficiënt en transparant omgaan met beschikbare middelen; investering in de professionalisering van de leraar; minder bureaucratie; passend onderwijsprogramma voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; een betere afstemming van voorzieningen en ondersteuning die iemand ontvangt. De centrale vraag is: Op welke wijze kan de onderwijs- en zorgondersteuning voor kind en gezin zo snel/vroeg en zo adequaat mogelijk én in samenhang ingezet worden, rekening houdend met de uitgangspunten van Meerpunt en de huidige werkwijzen binnen het Passend Onderwijs? Om deze vraag te beantwoorden wordt in een plan van aanpak verschillende stappen verder uitgewerkt. In dat plan zal de oplossingsrichting, de gewenste resultaten en een evaluatie worden opgenomen.

12 Zuid-Holland-Zuid Aansluiting passend onderwijs - zorg voor jeugd Drechtsteden De zes gemeenten in de Drechtsteden willen dat kinderen zoveel mogelijk ondersteuning krijgen in de eigen omgeving, in het gezin of in de groep/klas. Dit moet worden bereikt door het naar voren halen van gespecialiseerde zorg door medewerkers in het onderwijs en van het CJG toe te rusten en bij te staan met expertise vanuit de jeugdzorg. Ook willen de gemeenten dat ondersteuning die wordt geboden op kdv s, psz, en scholen en de ondersteuning vanuit de gemeente samenkomen in combinatiearrangementen, een Regionaal Educatieve Agenda zou daarbij een instrument kunnen zijn waarbinnen verantwoordelijkheden en afspraken hierover worden vastgelegd. De pilot moet voor kinderen en gezinnen opleveren dat minder kinderen worden verwezen naar gespecialiseerde zorg en dat minder kinderen voortijdig het onderwijs verlaten of geen onderwijs genieten. Voor de samenwerkende organisaties moet de pilot opleveren dat ondersteuning integraal en efficiënter georganiseerd wordt: minder overlap van diensten, minder bureaucratie en minder kosten. In de periode februari april wordt een plan van aanpak opgesteld waarin stapsgewijs wordt weergegeven wat er wordt georganiseerd om voorgenoemde resultaten te bereiken en hoe dat gezamenlijk wordt aangepakt. Zuid-Kennemerland Pionieren gezamenlijke aanpak Passend Onderwijs en Jeugdzorg De regio Zuid-Kennermerland heeft in overleg met gemeenten, het V(S)O, Bureau Jeugdzorg, de jeugd & opvoedhulp aanbieder en MEE het volgende gezamenlijke doel geformuleerd: Een kansrijke, relevante en intensieve verbinding aangaan tussen onderwijs, de verschillende partners van jeugdzorg en de gemeenten, om problemen van leerlingen vroegtijdig te onderkennen, snel en effectief op te pakken en tegelijkertijd deskundigheid te importeren in de school. Om problemen snel en effectief op te pakken (a) moet het loopvermogen worden verkort door middel van het koppelen van een CJG professional aan de school, (b) worden leerlingen gekoppeld aan de interne zorgstructuur/trajectgroep en (c) heeft de CJG professional directe lijnen met de ketenpartners. De CJG professional importeert zijn deskundigheid in de school door het geven van handelingsadviezen. In de pilot wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande trajectgroepen op zes scholen in het voortgezet onderwijs. Deze trajectgroepen dienen de uit- en afstroom van leerlingen vanwege gedragsproblematiek te verminderen en te voorkomen.

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012 passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek SWV VO Utrecht en Vechtstreek 22 scholen voor VO 15.000 leerlingen 152 rugzakleerlingen verwijzing naar VSO bijna op landelijk gemiddelde gemiddeld

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Wettelijk kader: Zorgen dat leerlingen met een onderwijs- en zorgbehoefte een passend onderwijsaanbod krijgen aangeboden. Eerst alleen gericht op de leerlingen

Nadere informatie

Notitie samenwerking gemeenten en onderwijs Samenhang decentralisatie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Notitie samenwerking gemeenten en onderwijs Samenhang decentralisatie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Notitie samenwerking gemeenten en onderwijs Samenhang decentralisatie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Inleiding Met de stelselwijzingen Passend Onderwijs en de decentralisatie Jeugdzorg wordt de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 Gestart vanuit gezamenlijke visie Professionals, ondersteuners, bestuurders werken samen aan: een sterke basis: goed onderwijs, gewoon

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

pilot projectvoorstel Preventieve en vroegtijdige inzet ZAT

pilot projectvoorstel Preventieve en vroegtijdige inzet ZAT pilot projectvoorstel Preventieve en vroegtijdige inzet ZAT Versie 1 oktober 2013 Inleiding Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Integraal indiceren. Implementatie Kader Integraal Indiceren

Integraal indiceren. Implementatie Kader Integraal Indiceren Integraal indiceren Op dit moment bestaan er veel verschillende routes en verschillende instanties voor het verkrijgen van indicaties voor speciale onderwijszorg en voor specialistische jeugdzorg. Zo kennen

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

SWV Eemland Zorgplan 2011-2012. Collectieve Ambitie

SWV Eemland Zorgplan 2011-2012. Collectieve Ambitie SWV-VO Eemland Postbus 1558 3800 BN Amersfoort 033 4480304 06 20539906 www.swveemland.nl - info@swveemland.nl SWV Eemland Zorgplan 2011-2012 Collectieve Ambitie I. Algemeen Op 11 februari 2010 heeft een

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Context is Jong@Breda Uitgangspunten Bredaas jeugd- en onderwijsbeleid 2011-2014 Focus op wat jeugd en ouders (al) wél kunnen! Positief, talentontwikkeling

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Samenwerken aan de beste jeugdzorg

Samenwerken aan de beste jeugdzorg Onderwijs & jeugdzorg Visie op jeugdzorg in 2015 Samenwerken aan de beste jeugdzorg Hoe ziet de Jeugdzorg eruit in 2015? En hoe kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen en tegelijkertijd zorgen voor een

Nadere informatie

Traject van de toekomst

Traject van de toekomst Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013 Traject van de toekomst Bovenschoolse opvang Groningen Hans Everhardt Programmamanager VSV regiogelden Aanleiding Traject vd Toekomst Regionale analyse

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Nederlands Jeugdinstituut Landelijk steunpunt ZAT ZAT infolijn t (030) 230 65 64 e infozat@nji.nl i www.zat.nl 1. Realisatie van de doelen/prestaties doelen/prestaties

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Verandert de wereld op 1 augustus 2014??

Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Passend Onderwijs voor alle leerlingen? Alle jongeren succesvol op school Onderwijs dat past bij ieders talenten en beperkingen Regionale Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

School en Wijk verbonden

School en Wijk verbonden School en Wijk verbonden Congres Toegang en Teams in het Sociaal Domein Chaja Deen c.deen@nji.nl Dick Rasenberg en Edith Warmerdam info@ondersteuningpassendonderwijs.nl Jeannet Buurman Manager Kwaliteit

Nadere informatie

Projectplan Passend Onderwijs

Projectplan Passend Onderwijs Projectplan Passend Onderwijs Naam van het project Passend Onderwijs Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

Handelingsgerichte diagnostiek, gelijkwaardigheid en transparantie

Handelingsgerichte diagnostiek, gelijkwaardigheid en transparantie Handelingsgerichte diagnostiek, gelijkwaardigheid en transparantie Het multidisciplinair overleg (MDO) tussen ouders, leerlingen en school in Zuid-Kennemerland Met de invoering van passend onderwijs verandert

Nadere informatie

Samenwerken en Afstemmen in de doorgaande lijn

Samenwerken en Afstemmen in de doorgaande lijn Samenwerken en Afstemmen in de doorgaande lijn BALV 30 november 2016 Ben Plandsoen wethouder gemeente Leek, Westerkwartier Werkagenda Werkagenda Passend Onderwijs en Gemeenten 6 thema s: basisvoorzieningen

Nadere informatie

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Versie 5, augustus 2017 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Nu twee SWV: Schagen e.o. en Den Helder/Texel. Fusie verplicht per , wij streven naar voorjaar 2013.

Nu twee SWV: Schagen e.o. en Den Helder/Texel. Fusie verplicht per , wij streven naar voorjaar 2013. Nu twee SWV: Schagen e.o. en Den Helder/Texel. Fusie verplicht per 01 11 2013, wij streven naar voorjaar 2013. Samenwerkingsverband? Wettelijke taak: Zorgplicht voor VO scholen Vorm: Scholen werken samen

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PASSEND ONDERWIJS EN ONTWIKKELAGENDA SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS EN REGIOGEMEENTEN EEMLAND 1

UITGANGSPUNTEN PASSEND ONDERWIJS EN ONTWIKKELAGENDA SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS EN REGIOGEMEENTEN EEMLAND 1 UITGANGSPUNTEN PASSEND ONDERWIJS EN ONTWIKKELAGENDA SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS EN REGIOGEMEENTEN EEMLAND 1 30 januari 2014 bevestigden de samenwerkingsverbanden tegenover de regiogemeenten

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013 Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014 9 december 2013 Vooraf Formele bekrachtiging evaluatie doelstellingen 2013 en vaststellen doelstelling 2014 In tegenstelling

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

1.1 Visie en missie project schoolteams 3. 1.4. Kenmerken van een ST 3, 4. 2.1. Het kader van opereren 5. 2.2. Interventies 5 t/m 7

1.1 Visie en missie project schoolteams 3. 1.4. Kenmerken van een ST 3, 4. 2.1. Het kader van opereren 5. 2.2. Interventies 5 t/m 7 Tussenevaluatie, februari 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding project 3 1.1 Visie en missie project schoolteams 3 1.2. Doelen 3 1.3. Traject 3 1.4. Kenmerken van een ST 3, 4 1.5. Startpositie

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

DE ZORG VOOR DE JEUGD VAN DE TOEKOMST

DE ZORG VOOR DE JEUGD VAN DE TOEKOMST DE ZORG VOOR DE JEUGD VAN DE TOEKOMST Visiedocument Transitie Jeugdzorg & Versnelling Transitie Jeugdzorg Raadsbijeenkomst 5 september 2012 Indeling 1. Context 2. Visie 3. VoortgangtransitieLand van Cuijk

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1414870 Behandelend ambtenaar : G. van der Wende Directie/afdeling : SCO/Programma Jeugd Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Passend Onderwijs en de Brede School. Hoe een brede school bij kan dragen aan passend onderwijs Alfons Timmerhuis Sardes Utrecht

Passend Onderwijs en de Brede School. Hoe een brede school bij kan dragen aan passend onderwijs Alfons Timmerhuis Sardes Utrecht Passend Onderwijs en de Brede School Hoe een brede school bij kan dragen aan passend onderwijs Alfons Timmerhuis Sardes Utrecht Workshop Wat verstaan we onder een brede school? Wat betekent passend onderwijs

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

Pho Madivosa 11 februari 2016, bijlage agendapunt 11 DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND

Pho Madivosa 11 februari 2016, bijlage agendapunt 11 DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond van een Regionale educatieve agenda 1.1. Inleiding 1.2. Definitie Regionale educatieve agenda (REA) 1.3. Relatie Lokaal educatieve

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Aanleiding: steeds meer dure rugzakken

Aanleiding: steeds meer dure rugzakken PASSEND ONDERWIJS Van rugzak naar maatpak Auteurs José Hermanussen, Expertisecentrum Beroepsonderwijs & Ria Groenenberg november 2014 Ouderen weten het nog wel: leerlingen die niet goed konden meekomen

Nadere informatie

Onderwijs-zorgarrangementen

Onderwijs-zorgarrangementen Onderwijs-zorgarrangementen Corian Messing Marij Bosdriesz www.nji.nl Samenwerken onderwijs en jeugdhulp Een hechte samenwerking van onderwijs en jeugdhulp levert een voorname bijdrage aan het ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp dinsdag 2 december 2014 toelichting Om de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen zowel op school als thuis in samenhang te realiseren

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

InFORMATIE VOOR OUDERS

InFORMATIE VOOR OUDERS Samenwerkingsverband VO REGIO UTRECHT WEST Passend Onderwijs InFORMATIE VOOR OUDERS Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West mei 2014 1 Inleiding Uw kind volgt of gaat onderwijs volgen

Nadere informatie

Bijlage 5 ECT in beeld

Bijlage 5 ECT in beeld Bijlage 5 ECT in beeld Het Referentiekader Passend onderwijs geeft aan dat er een multidisciplinaire structuur aanwezig moet zijn in het SWV (of de regio) die het proces van toekenning van extra ondersteuning

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie