Meer r u i m t e. voor samenwerking VO-BVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer r u i m t e. voor samenwerking VO-BVE"

Transcriptie

1 Meer r u i m t e voor samenwerking VO-BVE

2 Meer r u i m t e voor samenwerking VO-BVE

3 iinhoud 1. Inleiding: nieuwe wetgeving voor samenwerking vo-bve 2. Uitbesteding: nieuwe mogelijkheden voor verschillende soorten leerlingen 3. Algemene voorwaarden voor samenwerking 4. Voorwaarden en verantwoordelijkheden bij uitbesteding 4.1 Uitbesteding anders dan naar een vavotraject 4.2 Uitbesteding naar vavo 5. Financiën en verantwoording bij uitbesteding 5.1 Overdracht van bekostiging: wie betaalt wat? 5.2 Hoe verloopt de financiële verantwoording? 6. Bekostiging meegeven als een leerling tussentijds overstapt 7. Wat verandert de nieuwe wetgeving nog meer? 8. Meer weten? 1

4 1Inleiding nieuwe wetgeving voor samenwerking vo-bve Op 1 januari 2006 treden in werking de Wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen in die wetten geregelde onderwijsinstellingen en het Besluit samenwerking VO/BVE. Deze wet en dit besluit worden samen aangeduid als de wetgeving samenwerking vo-bve of de nieuwe wetgeving. Doel van de nieuwe wetgeving is meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen die in deze wetten geregeld zijn. De nieuwe wetgeving stelt daartoe een kader voor de samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs (verder scholen genoemd) onderling, en tussen scholen en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (verder instellingen genoemd). Binnen dit kader worden vorm en omvang van de samenwerking zo veel mogelijk overgelaten aan de samenwerkende scholen en instellingen zelf. Scholen krijgen zo meer ruimte om hun leerlingen maatwerk te leveren en hun onderwijs doelmatiger te maken. Deze wetgeving is een van de maatregelen die zijn genomen om het scholen mogelijk te maken maatwerk te leveren ten behoeve van leerlingen voor wie de gewone weg niet adequaat is. Scholen kunnen binnen de reguliere kaders al veel doen. Zie bijvoorbeeld de VMBO-brief van 11 april Ook samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en instellingen is natuurlijk niets nieuws. Scholen en instellingen werken steeds meer samen met het oog op een betere aansluiting: ze stemmen bijvoorbeeld hun programma s en zorgstelsels op elkaar af en overleggen over warme overdracht. Ook kunnen ze samenwerken door elkaars diensten en voorzieningen in te huren om hun onderwijstaken uit te voeren. Zo kunnen ze personeel bij elkaar detacheren. Daarbij gaat het nadrukkelijk steeds om instrumenten om hun wettelijke taken uit te voeren, met behoud van de verantwoordelijkheid die de wet op het bevoegd gezag van de eigen school legt. Aan al deze punten stond de wetgeving niet in de weg. De wetgeving samenwerking vo-bve maakt echter meer mogelijk als het gaat om samenwerking waarbij middelen worden overgedragen om gezamenlijk iets tot stand te brengen. De nieuwe wetgeving regelt bijvoorbeeld dat leerlingen voor wie de gewone weg niet voldoet voor een deel van het programma kunnen worden uitbesteed naar een andere school of naar een instelling, en dat daarvoor een deel van de bekostiging kan worden overgedragen. Ook maakt de wetgeving het mogelijk dat als een leerling tussentijds overstapt naar een andere school of een instelling, een deel van de bekostiging wordt meegegeven. In deze brochure zetten we de kernpunten van de nieuwe wetgeving voor u op een rijtje. U leest alles over de nieuwe mogelijkheden voor uitbesteding. Welke doelen dient het? Welke algemene en meer specifieke voorwaarden en regels gelden er bij uitbesteding? Verder komt aan de orde welke school welke financiële verantwoordelijkheden heeft als een leerling tussentijds overstapt. Tot slot informeren we u in deze brochure over twee andere veranderingen die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt. 2 3

5 2 Nieuwe mogelijkheden voor verschillende soorten leerlingen Uitbesteding Volgens de nieuwe wetgeving samenwerking vo-bve mogen leerlingen worden uitbesteed naar een andere school of instelling. Anders gezegd: leerlingen mogen ook onderwijs krijgen bij een andere school of instelling, en leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo-leerlingen) mogen deelnemen aan een traject binnen het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). De school waaraan de leerlingen zijn ingeschreven werkt daartoe samen met een andere school of een instelling. Zij streven ernaar met deze samenwerking een van de hierondergenoemde specifieke doelen te bereiken: 1. leerlingen met bijzondere kenmerken meer kans te bieden op een vo-diploma; 2. leerlingen meer kansen geven om vervolgonderwijs te volgen met gunstig resultaat; 3. onderwijsvoorzieningen doelmatiger te gebruiken. Deze doelen lichten we hieronder toe. Leerlingen met bijzondere kenmerken meer kans bieden op een vo-diploma Het gaat hierbij om twee typen leerlingen: de zogenoemde risicoleerlingen en tweedewegleerlingen. Risicoleerlingen zijn leerlingen die in het derde of vierde leerjaar van vmbo (vbo en mavo) zitten en een vergrote kans lopen om het onderwijs te verlaten zonder ten minste een diploma op niveau twee van het mbo te halen. Door de wetswijziging heeft een school meer mogelijkheden om deze risicoleerlingen vast te houden en eerst een vo-diploma te laten halen voordat zij een normale overstap naar het mbo maken (zie de kaderbrief 2004: meer maatwerk binnen het vo). In dit geval is het niet zozeer de omgeving van de instelling die geschikter is voor de leerling, maar bijvoorbeeld een specifieke methodiek die de instelling inbrengt, of de praktijkoriëntatie die zij verzorgt. Het tweede type leerling dat door uitbesteding beter in staat wordt gesteld een vodiploma te halen, is de tweedewegleerling: een leerling voor wie het goed is om tussentijds over te stappen naar het vavo aan een regionaal opleidingscentrum (roc). Hij kan dan via die tweede weg in een andere, meer volwassen, omgeving zijn vwo-, havo- of mavodiploma halen. Bij zo n uitbesteding naar vavo geldt als voorwaarde dat de leerling zestien jaar of ouder is. Is hij achttien jaar of ouder, dan kan hij alleen terecht in een vavotraject als hij ononderbroken bij een school ingeschreven is geweest (zie kader). Het moet dan gaan om een leerling die nu volledig tot de verantwoordelijkheid van de school behoort. Als het een leerling betreft die gezakt is voor het examen en alsnog het diploma wil halen, kan hij worden uitbesteed naar het deeltijdvavo. Hij kan dan gebruikmaken van de sprokkelregeling. 4 5 Wanneer spreken we van ononderbroken inschrijving? Van ononderbroken inschrijving is sprake als een leerling altijd bij één school of instelling ingeschreven is geweest. Maar ook als een leerling ooit van school is gewisseld spreken we van ononderbroken inschrijving, of als een leerling tijdelijk ingeschreven was bij een school die volgens de Leerplichtwet 1969 vervangend is voor vo, bijvoorbeeld een buitenlandse school.

6 Algemene voorwaarden voor samenwerking 3 Leerlingen meer kansen geven om vervolgonderwijs te volgen met gunstig resultaat Uitbesteding kan leerlingen ook meer kansen bieden om vervolgonderwijs met gunstig resultaat te volgen. Het gaat dan om leerlingen die deze grotere kans hebben als ze, naast hun reguliere opleiding in het voortgezet onderwijs, extra verrijking, verdieping en oriëntatie krijgen, of alvast onderdelen volgen van een beroepsopleiding of een opleiding educatie. Ze kunnen bijvoorbeeld een extra klein vak volgen dat de eigen school niet aanbiedt. Of een betere keuze maken voor het vervolgonderwijs door alvast kennis te maken met het vervolgonderwijs. Ook kunnen leerlingen alvast onderdelen van beroepsopleidingen volgen om overlap met het vmbo-programma te verzilveren en zo een doorlopende leerlijn te realiseren. Onderwijsvoorzieningen doelmatiger gebruiken Het derde doel van uitbesteding is onderwijsvoorzieningen doelmatiger te gebruiken. Dit geldt voor alle vo-leerlingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitbesteding naar ander vo zodat vakken met weinig leerlingen worden gecombineerd. Het is ook mogelijk de leerling uit te besteden naar een instelling, bijvoorbeeld om hem gebruik te laten maken van praktijkvoorzieningen. De algemene voorwaarden voor alle nieuwe mogelijkheden van samenwerking zijn: De samenwerking moet plaatsvinden op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen scholen onderling of tussen een school en een instelling. Staan beide partijen onder eenzelfde bevoegd gezag, dan komt er in plaats van de samenwerkingsovereenkomst een eigen regeling van het bevoegd gezag. Het is belangrijk dat zo n overeenkomst of eigen regeling transparant is. Ook moeten de Inspectie van het Onderwijs, de bestuurlijke partners en andere belanghebbenden haar gemakkelijk kunnen opvragen. Het moet volstrekt helder zijn bij welke school of instelling de leerling is ingeschreven en welke school of instelling dus voor de leerling verantwoordelijk is. In alle gevallen is dubbele inschrijving en dus dubbele bekostiging uitgesloten. In de samenwerkingsovereenkomst (en dus ook in de eigen regeling), moet op grond van de wetgeving samenwerking vo-bve ten minste opgenomen worden: o het doel van de samenwerking; o de doelgroep; o de manier waarop wordt nagegaan of het doel wordt bereikt; o het onderwijsprogramma dat volgens de samenwerking wordt vormgegeven. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om rekenschapsproblemen te voorkomen, te zorgen dat de samenwerking gericht is op één van de doelen die in hoofdstuk twee zijn genoemd en om ervoor te zorgen dat scholen en instellingen ook binnen de samenwerking de doelen blijven nastreven van de onderwijssoorten waarvoor zij worden bekostigd. Het is immers in ieders belang om te voorkomen dat scholen zich er uitsluitend op richten de rijksbekostiging of rijksbijdrage te maximaliseren, of oneigenlijk concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van andere scholen of instellingen. 6 7

7 4 Voorwaarden en verantwoordelijkheden bij uitbesteding Als een school een leerling uitbesteedt, geldt hiervoor naast de algemene voorwaarden ook nog een aantal meer specifieke voorwaarden. Welke dat zijn, is afhankelijk van het onderwijs waarnaar de leerling wordt uitbesteed: niet-vavo of vavo. We zetten ze hier op een rijtje, eerst voor leerlingen die worden uitbesteed naar een ander traject dan het vavotraject, vervolgens voor leerlingen die wel worden uitbesteed naar een vavo. Ook komt voor beide scenario s aan de orde welke school of instelling welke verantwoordelijkheid heeft. 4.1 Uitbesteding anders dan naar een vavotraject Bij uitbesteding van de leerling staat voorop dat de inrichtings- en examenvoorschriften en de daaraan verbonden doelen van kracht blijven van het onderwijs waarvoor de leerling is ingeschreven. Door samenwerking veranderen immers wel de middelen, maar niet de doelen van de oorspronkelijke schoolsoort. In al deze gevallen van uitbesteding is daarom het perspectief dat de leerling uiteindelijk de reguliere opleiding met een examen afsluit. Is dit perspectief er bij risicoleerlingen niet meer, dan ligt het meer voor de hand dat de leerling overstapt naar een instelling en dus wordt uitgeschreven als vo-leerling. Wat zijn de voorwaarden voor uitbesteding? De nieuwe wetgeving samenwerking vo-bve stelt de volgende voorwaarden aan uitbesteding: De uitbesteding vindt in alle gevallen plaats voor ten hoogste de helft van het aantal klokuren dat per schooljaar wordt besteed aan het volgen van lessen op de school, volgens het onderwijsprogramma zoals uitgewerkt in het schoolplan (zie artikel 24, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs - WVO). De docenten van een instelling die het aan de instelling uitbestede onderwijs verzorgen, voldoen aan de bekwaamheidseisen voor het vo (artikel 33 e.v. WVO). Welke school heeft welke verantwoordelijkheid? In alle gevallen van samenwerking binnen deze categorie (uitbesteding, maar niet naar vavotraject) blijft de leerling ingeschreven bij de uitzendende school. Die school blijft verantwoordelijk voor de leerling en moet ervoor zorgen dat deze de doelen realiseert van de onderwijsvorm en de leerweg waarin de leerling is ingeschreven. De ontvangende school of instelling is er alleen verantwoordelijk voor de activiteit uit te voeren die gezamenlijk overeengekomen is. De school waar de leerling is ingeschreven, draagt de eindverantwoordelijkheid voor het examen van de leerling en reikt ook het diploma uit. Als de leerling ook voor examenvakken wordt uitbesteed, kan het examen voor dat vak ook worden afgelegd aan de school of instelling waaraan de leerling wordt uitbesteed. Artikel 8 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo geeft ook nu al de mogelijkheid dat 8 9

8 examenkandidaten op een andere school of een instelling een bepaald vak volgen waarin zij examen zullen afleggen. Welke keuzemogelijkheden de examenkandidaat heeft, hangt af van de afspraken die de school van inschrijving daarover heeft gemaakt met de andere school of met de instelling. 4.2 Uitbesteding naar vavo Er zijn ook leerlingen op hoger niveau - ten minste mavo - die er nu voor kiezen zich te melden bij het vavo. Ook hier betreft het leerlingen die anders het onderwijs mogelijk voortijdig zouden verlaten. In de situatie van uitbesteding volgens de nieuwe wettelijke regels moet de school op tijd constateren dat een andere omgeving voor de leerling beter is. De school moet immers zorgen voor de uitbesteding en de overdracht van bekostigingsmiddelen. Zij moet daartoe ook actief samenwerken met het roc. Wat zijn de voorwaarden? De nieuwe wetgeving regelt dat het vavotraject alleen bestemd is voor wat nu de tweedewegdeelnemers zijn, inclusief de zestien- en zeventienjarigen in het vavo, ook om een aanzuigende werking te voorkomen. Binnen deze voorwaarde kan alleen de school een leerling aanmerken om deel te nemen aan een vavotraject. Deelnemers die zichzelf - dus niet vanuit een vo-school - bij een roc melden voor vavo, kunnen alleen worden ingeschreven als regulier deelnemer educatie. In dat geval zijn de regels van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) van toepassing. Moet de gemeente toestemming geven? Tot 1 januari 2006 konden16- en 17-jarigen alleen een vavotraject volgen als de gemeente daar toestemming voor gaf. Vanaf 1 januari 2006 geldt dat niet meer. Er hoeft dus geen toestemming aan de gemeente gevraagd te worden. Ook de leerplichtambtenaar hoeft geen toestemming te geven. Natuurlijk vallen leerplichtige leerlingen onder de Leerplichtwet, maar omdat zij aan de vo-school blijven ingeschreven, wordt aan de inschrijvingsverplichting voldaan. Hoe zit het met de tegemoetkoming in de studiekosten en het lesgeld voor de leerling die naar het vavo wordt uitbesteed? Deze leerling valt onder de regels zoals die voor alle leerlingen van vo-scholen gelden. Zij hoeven dus geen les- of cursusgeld te betalen en de zogenaamde urennorm die voor reguliere vavo-deelnemers van belang is voor de vaststelling of zij recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten is voor hen niet van toepassing. Vanaf het moment dat een vo-leerling vavo gaat volgen, is hij volledig onderworpen aan de inrichtings- en examenvoorschriften van de WEB. Dit betekent bijvoorbeeld dat de leerling een smaller examenpakket heeft dan in het dagonderwijs. Ook betekent dit dat de 1000-ureneis in artikel 12, vijfde lid, van de WVO niet meer van toepassing is. De WEB kent dit voorschrift immers niet. Welke school heeft welke verantwoordelijkheid? Ook bij uitbesteding naar vavo blijft de leerling ingeschreven bij de school en is deze school eindverantwoordelijk. Anders dan bij de hierboven genoemde vorm van uitbesteding vervangt het ingekochte traject de reguliere leerweg binnen de school echter volledig, en is een terugkeer van de leerling naar de school hier niet aan de orde. De verantwoordelijkheid van de school is hierbij in feite die van opdrachtgever: zij draagt de uitvoering van het onderwijs voor bepaalde leerlingen voor wie dat beter is, op aan een instelling die een voor deze leerling meer geschikt pedagogisch klimaat kan bieden. Het roc is er binnen deze opdracht volledig verantwoordelijk voor onderwijs en examen uit te voeren binnen de voorschriften van de WEB voor het vavo. Het roc kan dus zowel deze vavotrajecten verzorgen als het vavo dat als educatie is bekostigd door de gemeenten (voor tweedekansdeelnemers)

9 Financiën en verantwoording bij uitbesteding 5 Hierboven schetsten we de doelen van samenwerking en de toegenomen mogelijkheden om leerlingen maatwerk te bieden, door ze bijvoorbeeld voor een deel van het programma uit te besteden of aan een vavotraject te laten deelnemen. Maar wie betaalt in zulke gevallen, en wie heeft de financiële verantwoording? Dat komt in dit hoofdstuk aan de orde. 5.1 Overdracht van bekostiging: wie betaalt wat? De nieuwe wetgeving samenwerking vo-bve legt vast dat in alle gevallen van samenwerking de bekostiging gebeurt bij de school waar de leerling is ingeschreven op 1 oktober. Dit sluit dubbele bekostiging uit. De school of instelling waarmee wordt samengewerkt maakt echter ook kosten voor de leerlingen. Daarom mag een deel van de bekostiging die voor de leerling wordt ontvangen, worden overgedragen aan die school of instelling. De samenwerkende partijen bepalen zelf in onderling overleg hoeveel van de bekostiging wordt overgedragen voor de samenwerking. 5.2 Hoe verloopt de financiële verantwoording? De school die de bekostiging ontvangt, verzorgt de financiële verantwoording. Daarbij gelden de volgende regels: Het moet transparant zijn dat de bekostigde activiteiten voor een deel zijn uitgevoerd door uitbesteding, waarbij een deel van de bekostigingsmiddelen zijn overgedragen. De school of instelling waaraan bekostiging wordt overgedragen moet de bestemming van de overgedragen bekostigingsmiddelen verantwoorden, duidelijk onderscheiden van de eigen rijksbekostiging respectievelijk rijksbijdrage. Het jaarverslag van de school of instelling moet duidelijk maken hoe zij omgaat met deze mogelijkheid om bekostiging over te dragen. Onderwijsinstellingen zullen erop worden aangesproken als er systematisch oneigenlijk gebruik zou optreden, wat bijvoorbeeld zou blijken uit stelselmatige overstap na 1 oktober Let op! De bekostiging voor uitbesteding naar een vavotraject mag alleen overgedragen worden gedurende het aantal leerjaren dat de leerling nog maximaal in het regulier onderwijs te gaan zou hebben, vermeerderd met één leerjaar voor het geval de leerling vertraging oploopt. Voor vo-leerlingen die gezakt zijn voor een examen en die aan een roc worden uitbesteed om een vavotraject te volgen, ontvangt de voschool 50 procent van de reguliere bekostiging. Deze leerlingen gaan immers sprokkelen : zij doen alleen de vakken over waarvoor zij een onvoldoende hebben gehaald.

10 Bekostiging meegeven als een leerling tussentijds overstapt 6 Naast de hierboven beschreven mogelijkheden voor uitbesteding biedt de nieuwe wet nog een mogelijkheid voor maatwerk in specifieke gevallen. Als een vo-leerling tussentijds overstapt naar een instelling - dus wordt uitgeschreven bij de school en aansluitend wordt ingeschreven bij een instelling - kan de school een deel van de bekostigingsmiddelen meegeven met de leerling voor de instelling. Hiermee pakt de wetgeving samenwerking vo-bve het probleem aan dat instellingen in de praktijk ondervonden bij hun maatwerktrajecten, als een leerling na de teldatum instroomde. De school en instelling beslissen in onderling overleg of het voor een bepaalde leerling de beste oplossing is hem binnen de instelling te plaatsen. Dat voor sommige leerlingen een instelling een geschiktere leeromgeving is, hangt samen met de gespecialiseerde methodiek die de maatwerktrajecten daar hebben ontwikkeld. Ook hebben de leerlingen er de mogelijkheid praktische en gerichte beroepsopleidingen te volgen. Ook als een vo-leerling naar een andere school overstapt, kan de eerste school een deel van de bekostiging meegeven. Volgens de wetgeving samenwerking vo-bve kan de bekostiging alleen worden overgedragen voor die leerlingen die ná 1 oktober worden uitgeschreven omdat zij aangewezen zijn op een andere school of op onderwijs aan een instelling en direct aansluitend worden ingeschreven als deelnemer van die andere school of instelling. Er mag geen sprake zijn van een vooropgezette bedoeling: eerst inschrijven in vo voor de hogere bekostiging, dan overdragen. Als deze bedoeling toch blijkt, bijvoorbeeld als leerlingen op een school stelselmatig kort na 1 oktober overstappen, kan dat reden geven om de bekostiging terug te vorderen

11 Wat verandert de nieuwe wetgeving nog meer? 7 Hierboven hebben we de kern van de nieuwe wetgeving geschetst. Daarnaast verandert er met de nieuwe wetgeving iets op het gebied van medezeggenschap en op het gebied van de Zwolse variant. Medezeggenschap Vo-leerlingen die op een regionaal (roc) of een agrarisch opleidingscentrum (aoc) onderwijs volgen, kunnen ook deelnemen aan de medezeggenschapsvoorzieningen van die instelling. Deze leerlingen blijven voor het vo-deel van hun school onverkort leerling in de zin van de WVO, en hebben als zodanig ook de in de Wet medezeggenschap scholen (WMO) opgenomen rechten ten aanzien van het bevoegd gezag van de school. De Zwolse variant vervalt Door de nieuwe wetgeving wijzigt het Inrichtingsbesluit zodanig dat de zogenoemde Zwolse variant vervalt. De Zwolse variant bevatte voorwaarden voor het verzorgen van onderdelen van vmbo-programma s door een andere school dan de school van inschrijving. De nieuwe wetgeving samenwerking vo-bve komt in de plaats van de Zwolse variant. Cohort 2005 valt grotendeels onder de nieuwe wetgeving Het cohort 2005 valt in de overgang van de oude naar de nieuwe wetgeving. Voor dit cohort gelden in grote lijnen de nieuwe samenwerkingsregels, zoals aan de scholen al is gemeld in de brief van 1 juli Er zijn een paar uitzonderingen: Volgens de nieuwe regels geldt voor 16- en 17-jarige schoolverlaters niet de eis dat zij ononderbroken aan een school ingeschreven moeten zijn geweest om via de vo-school aan een vavotraject te kunnen deelnemen. Maar voor het cohort 2005 geldt die eis wel. Schoolverlaters van zestien en zeventien jaar konden zich immers nog tot 1 januari 2006 als deelnemer vavo (binnen educatie) aanmelden (de dispensatieregeling geldt tot 1 januari 2006 en wordt verlengd om zeker te stellen dat zittende deelnemers hun opleiding kunnen afmaken) Volgens de nieuwe regels mogen gezakten voor het examen worden uitbesteed naar deeltijdvavo (zodat zij van de sprokkelregeling gebruik kunnen maken, dat wil zeggen deeleindexamens kunnen afleggen in losse vakken). Maar voor het cohort 2005 geldt die regeling niet. Deze uitzonderingen op de nieuwe regels wordt gemaakt omdat de noodzakelijke aanpassing van het Bekostigingsbesluit WVO en de telsystematiek pas in september 2006 kunnen worden doorgevoerd voor de gezakten Op dit punt treedt de nieuwe wetgeving daarom op een later tijdstip in werking dan 1 januari

12 Meer weten? 8 Mocht u zich afvragen of uw samenwerkingsverband voldoet aan alle voorwaarden, dan kunt u dit toetsen met de routeschema s, die u kunt vinden op Cfi-Online ( Alle Sectoren Samenwerking VO-BVE). Daar kunt u ook voorbeelden vinden van samenwerkingsovereenkomsten. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt over de nieuwe wetgeving samenwerking vo-bve, dan kunt u terecht bij het Informatiecentrum Onderwijs (ICO) ICO/VO: en ICO/BVH: Alle vragen en antwoorden worden gepubliceerd op CFI-online:

13 Dit is een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Productie Leo Wijnhoven/Angela Vink/Petra Feenstra Vormgeving JB&A Raster, Delft Druk Drukkerij Romer, Schiedam Uitgave oktober 2005 Nabestellen Postbus 51 Telefoon (0800) 8051 (gratis) of ISBN X Prijs 6,00 Meer informatie OCW36.009/1.000/08BK2006B006

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 642 Besluit van 1 december 2005, houdende nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen

Nadere informatie

r u i m t e voor samenwerking vo-bve

r u i m t e voor samenwerking vo-bve r u i m t e voor samenwerking vo-bve n o g m e e r n o g m e e r r u i m t e v o o r s a m e n w e r k i n g v o - b v e r u i m t e voor samenwerking vo-bve n o g m e e r nog meer ruimte voor samenwerking

Nadere informatie

Vavo en Rutteleerlingen

Vavo en Rutteleerlingen Vavo en Rutteleerlingen In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden. 1. Voor wie is het

Nadere informatie

nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruim voor samenwerking vo-bve

nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruim voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruim nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Voortgezet Onderwijs ROC de Leijgraaf

Samenwerkingsovereenkomst. Voortgezet Onderwijs ROC de Leijgraaf Bijlage 7.1 Samenwerkingsovereenkomst Voortgezet Onderwijs ROC de Leijgraaf Opgemaakt in juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 INLEIDING Pagina: 1.1. PREAMBULE 3 1.1.a. Aanleiding voor de samenwerkingswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 068 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 283 Besluit van 1 juli 2010, houdende wijziging van enkele uitvoeringsbesluiten van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verruiming

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR (19ZQ-02) TE ALKMAAR Utrecht, 9 oktober 2015 Voorwoord Dit

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o.-v.m.b.o. Bestemd voor scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Besluit van tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE inzake verruiming van uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo

Besluit van tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE inzake verruiming van uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo Besluit van tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE inzake verruiming van uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 348 Besluit van 17 september 2007, houdende wijziging van het Besluit samenwerking VO-BVE in verband met het verruimen van de kring van leerlingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 068 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen

Nadere informatie

Uitbesteding VO-leerling aan het VAVO

Uitbesteding VO-leerling aan het VAVO Uitbesteding VO-leerling aan het VAVO De regels en de uitvoering in Amsterdam Onderzoeker: Kristel de Wit Datum: Amsterdam, 29 mei 2012 Versie: Definitief Opdrachtgever: Onderwijs Consumenten Organisatie

Nadere informatie

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien

Nadere informatie

informatie maatwerk risicoleerlingen

informatie maatwerk risicoleerlingen informatie maatwerk risicoleerlingen 1. context Terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat centraal in de ambities die in Koers BVE zijn neergelegd. Terugdringen van voortijdig schoolverlaten is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 892 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o.

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling examenprogramma

Nadere informatie

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2012/13 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Nadere analyse van de eerste ervaringen met de nieuwe regels over samenwerking VO-BVE

Nadere analyse van de eerste ervaringen met de nieuwe regels over samenwerking VO-BVE Nadere analyse van de eerste ervaringen met de nieuwe regels over samenwerking VO-BVE Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving wijzigingen 0.1 10-1-2007 Vaststelling onderzoeksopzet & vraagstelling

Nadere informatie

Gelet op artikel 11a.1, eerste, tweede, zesde en zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Gelet op artikel 11a.1, eerste, tweede, zesde en zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; Besluit van houdende voorschriften over experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo2 (Experimenteerbesluit vm2) Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxxxxxxxx,

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 mei 2011, nr. W /I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 mei 2011, nr. W /I); Besluit van tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Op de voordracht van

Nadere informatie

Vavo. ROC Horizon College 2015-2016. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Een vierbaansweg om je diploma te halen! Voortgezet onderwijs voor volwassenen

Vavo. ROC Horizon College 2015-2016. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Een vierbaansweg om je diploma te halen! Voortgezet onderwijs voor volwassenen Voortgezet onderwijs voor volwassenen 2015-2016 Vavo Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6 ROC Horizon College Een vierbaansweg om je diploma te halen! HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND ROC

Nadere informatie

Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport

Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) voor diploma-erkenning

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) voor diploma-erkenning Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO)

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

VAVO VMBO-TL HAVO 4 HAVO 5 VWO 6. horizoncollege.nl ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

VAVO VMBO-TL HAVO 4 HAVO 5 VWO 6. horizoncollege.nl ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs 2016-2017 VAVO VMBO-TL HAVO 4 HAVO 5 VWO 6 ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND vavo Alsnog je vwo, havo of vmbo-tl diploma halen? Pak je kans op het vavo! 2

Nadere informatie

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van bestuur van mbo-instellingen Rij nstraat so Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Wijziging van de sectorvakken in het vmbo

Wijziging van de sectorvakken in het vmbo Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs. inwerkingtreding

Nadere informatie

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet

Nadere informatie

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school Stroomschema 1: Leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) een VMBO diploma De leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) VMBO diploma blijft en nieuwe schoolar in BRON nieuwe schoolar in

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 18-12-2013) Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

3 VMBO pre-examenjaar. Het kiezen van een vervolgopleiding

3 VMBO pre-examenjaar. Het kiezen van een vervolgopleiding 3 VMBO pre-examenjaar Het kiezen van een vervolgopleiding Leerplichtige leeftijd: Samenvatting v.d. belangrijkste wet- en regelgeving in de Leerplichtwet 1969: Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar die

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 25 en 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 25 en 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36797 22 december 2014 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014,

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Nota van toelichting Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Algemene toelichting Inleiding Dalende leerlingenaantallen zorgen ervoor dat scholen in problemen

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 194 Wet van 29 april 2010 tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus

Nadere informatie

VAVO. ROC Horizon College. Een vierbaansweg om je diploma te halen! 2013-2014. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Voortgezet onderwijs voor volwassenen

VAVO. ROC Horizon College. Een vierbaansweg om je diploma te halen! 2013-2014. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Voortgezet onderwijs voor volwassenen Voortgezet onderwijs voor volwassenen 2013-2014 VAVO Een vierbaansweg om je diploma te halen! Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6 ROC Horizon College HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND ROC

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal

Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal Bestemd voor scholen voor

Nadere informatie

Gelet op artikel 29, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gelet op artikel 29, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Besluit van tot wijziging van het Besluit van 23 april 2012 (Stb. 2012, 217) in verband met examinering van de rekentoets als inspanningsverplichting in de invoeringsfase Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juni 2010, nr. BVE/Stelsel/214309, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 292 Wet van 26 juni 2003 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met leer-werktrajecten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 127 BRIEF

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I); Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen is met

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 54607 29 september 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2017, nr.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2017, nr. VO 1238651, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2017, nr. VO 1238651, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het

Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het invoeren van nieuwe intra- of intersectorale

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2014 nr. VO/F-2014/658845, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van 31 januari 2003, nr. W /III);

De Raad van State gehoord (advies van 31 januari 2003, nr. W /III); Besluit van houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. onder meer in verband met versoepeling van de uitslagregeling

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool.

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool. Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Noord Limburg (regio 38), inzake de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 295 Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector Algemeen Verbindend Voorschrift BVE/Stelsel- 2005/51572 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Wijziging Regeling aanvullende bekostiging

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

samenvatting van de inventarisatie van verschillen algemeen één wettelijk kader, verschillen in uitwerking en effect

samenvatting van de inventarisatie van verschillen algemeen één wettelijk kader, verschillen in uitwerking en effect Bijlage samenvatting van de inventarisatie van verschillen Ter voorbereiding van het Plan van aanpak is een inventarisatie uitgevoerd van verschillen tussen het groene en het overige stelsel voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Veel gestelde vragen VAVO 2014-2015

Veel gestelde vragen VAVO 2014-2015 Veel gestelde vragen VAVO 2014-2015 vavo Breda Verviersstraat 8 4826 HT Breda 076-5048269 of 076-5784704 infovavobreda@rocwb.nl www.kellebeek.nl vavo Roosendaal Hoogstraat 126 4702 ZW Roosendaal 0165-554990

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 106 Besluit van 4 maart 2003, houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: [concept 23 april 2014, versie t.b.v. internetconsultatie] wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer.

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer. Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven vormgeving Wim Zaat, Moerkapelle fotografie Bart Versteeg, Den Haag Mood Factory, Amsterdam

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

De secretaris van het eindexamen: De directeur: Handtekening van de kandidaat: ...

De secretaris van het eindexamen: De directeur: Handtekening van de kandidaat: ... Bijlage 1 Bijlage 1 DIPLOMA De ondergetekenden verklaren dat.., geboren.. te...., met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs., aan... te.. welk examen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 30DV Onderzoek uitgevoerd op : 7 december 2010 Documentnummer : 3047730

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 390 Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs NOVEMBER 2010 Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs Wetsvoorstel Het Wetsvoorstel kwaliteit (v)so zal volgens de laatste berichten van het Ministerie van OCW vanaf 2012 gaan gelden

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2012 nr. VO/F-2012/441872, houdende de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor kalenderjaar

Nadere informatie

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus 98 2215 ZH VOORHOUT t.a.v. de heer drs. H. Kelderman Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs MAART 2013 Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs Nieuwe wetgeving De wet kwaliteit (v)so gaat vanaf 1 augustus 2013 gelden voor het so en vso. Een aantal artikelen treedt echter

Nadere informatie

Educatie. Volwassenenonderwijs VAVO. Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. vmbo-t havo vwo. Amersfoort Veenendaal Zeist

Educatie. Volwassenenonderwijs VAVO. Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. vmbo-t havo vwo. Amersfoort Veenendaal Zeist Educatie Volwassenenonderwijs 2007 2008 VAVO Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs vmbo-t havo vwo Amersfoort Veenendaal Zeist Amersfoort Veenendaal Zeist VAVO Het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

Nadere informatie