evaluatie direct actief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "evaluatie direct actief"

Transcriptie

1 evaluatie direct actief Oktober 2013

2 Evaluatie Direct Actief Status: Definitief Datum: 24 oktober 2013 Auteur: Pieter Guis, Projectleider Direct Actief

3 Inhoudsopgave 1 Totstandkoming Direct Actief Investeren in mensen Ontwikkeling van de aanpak Direct Actief In- en uitstroom Zoektijd Trainingscentrum Stage Leer/werksetting Totalen Personele bezetting Andere competenties Formatie Werkdruk Communicatie en beeldvorming Politiek en VWI-raad Mediaberichtgeving Ervaringen van deelnemers Klachten Complimenten Kosten en baten Kosten en baten per klant Conclusies Vervolg

4 1 Totstandkoming Direct Actief De eenheid Werkplein Activerium heeft te maken met een afname van de beschikbare reintegratiemiddelen. Met een overigens relatief klein bestand kent Apeldoorn begin 2013 een bovengemiddelde groei van het aantal WWB ers. Daar komen met de verwachte Participatiewet nog nieuwe klantgroepen bij. Dit heeft geleid tot de ambitie om de groei van het bijstandsvolume zoveel mogelijk te beperken. Er moet meer bereikt worden met minder middelen. Bovendien zijn zowel wethouder als management overtuigd van de werking van een activerende aanpak. Uit onderzoek blijkt: mensen die werken zijn gelukkiger, voelen zich gezonder en vitaler. Het hebben van een dagstructuur, het krijgen van feedback, het deel uitmaken van een sociaal netwerk heeft een positieve invloed op mensen. Werken en/of leren op reguliere werkplekken is inhoudelijk voor klant en voor de gemeenschap financieel rendabeler. Onze ambitie gaat daarom verder dan beperking van het bijstandsvolume op korte termijn. We willen mensen arbeidsfit maken en houden, zodat zij als de arbeidsmarkt weer aantrekt direct aan de slag kunnen. Eén en ander is ook ingegeven door de veranderende rol van de overheid. Naast het appèl op zelfredzaamheid wordt tegelijkertijd vanuit het Rijk de wetgeving aangescherpt. Zoveel mogelijk mensen met een uitkering moeten werken naar vermogen op de reguliere arbeidsmarkt en als werken (nog) niet kan, maatschappelijk participeren. Verschillende rapporten 1 van Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hebben er tevens toe geleid dat er vanuit het Rijk meer aandacht, focus en druk gelegd gaat worden op scherpere handhaving. Dat betreft niet alleen de rechtmatigheid, maar juist ook de inspanningsverplichting om (weer) aan het werk te komen en/of te participeren. 1.1 Investeren in mensen 2 Tegen deze achtergrond hebben we onze missie en visie op dienstverlening aangescherpt. Iedereen neemt volwaardig deel aan de (regionale) samenleving. Het belang van de klant staat voorop. We gaan primair uit van wederkerigheid en zetten vol in op (de ondersteuning van) zelfredzaamheid van bijstandscliënten. We ondersteunen burgers positief maar niet vrijblijvend om (weer) regie over hun eigen leven te nemen; doel daarbij is dat zij zoveel mogelijk bijstandsonafhankelijk worden en blijven. De kernwaarden daarbij zijn: (1) werken is normaal en (2) uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid. 1.2 Ontwikkeling van de aanpak De verdere focus op zelfredzaamheid en activering is al in 2012 ingezet. In samenwerking met Gilde Re-integratie is een gedegen onderbouwde methodiek voor klantmanagement geïntroduceerd waarbij gedragsbeïnvloeding centraal staat. Klantmanagers zijn opgeleid om volgens deze methodiek te gaan werken. Vervolgens is een delegatie van het Werkplein Activerium op bezoek geweest bij de Gemeente Eindhoven. Eindhoven had op dat moment met ondersteuning van hetzelfde Gilde Re-integratie een complete activeringsaanpak ingericht. Geïnspireerd en enthousiast is vervolgens het concept van Direct Actief uitgewerkt, toegesneden op onze eigen visie en situatie in Apeldoorn. Bestuurlijk en ambtelijk wordt hierbij nauw samengewerkt. Het management heeft een projectleider aangesteld en er is een projectgroep samengesteld van medewerkers uit de verschillende betrokken teams (klantmanagement, werkgeversdiensten, 1 Handhaving, preventie boven repressie, Inspectie voor Werk en Inkomen, juli 2010 Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk, Astri beleidsonderzoek en advies, juli 2012 Verzorgd uit de bijstand, SCP, augustus 2012 (deze rapporten zijn vrij beschikbaar op internet) 2 Zie verder de missie en visie Investeren in Mensen van 9 april

5 risicosturing en controle, inkomensadvies). Het projectteam heeft het concept van Direct Actief vertaald in een praktische werkwijze met alle bijbehorende instrumenten (trainingsmaterialen, formats, registratiesystemen, voorlichtingsmateriaal, brieven, roosters, etc.). Gilde Re-integratie heeft bij de uitwerking van de aanpak best practices van andere gemeenten en wetenschappelijk onderbouwde principes ingebracht. In februari dit jaar is een bedrijfshal van de Felua Groep vrijgemaakt voor Direct Actief. Deze bedrijfshal is ingericht als trainingscentrum: een lesruimte voor 20 personen met PC s en internet, kantoorruimte voor klantmanagement, werkgeversdienstverlening en werkbegeleiding en een grote werkruimte voor het verrichten van assemblage- en productiewerk. Half april is het trainingscentrum opgeleverd en op 22 april zijn we gestart met de eerste groep klanten. Hierbij is nadrukkelijk de ruimte gegeven en genomen om de aanpak gaandeweg te verfijnen. De eerste ervaringen met deze groep hebben al geleid tot diverse aanpassingen: van de inrichting van de ruimte tot de inhoud van het lesmateriaal en de correspondentie met de klant. Na drie weken is een tweede groep gestart en vanaf dat moment is elke twee weken een nieuwe groep gestart. Sinds september starten we iedere week een nieuwe groep en benutten we de maximale capaciteit van ons trainingscentrum. Er is voor gekozen om de training te laten verzorgen door eigen medewerkers. Dit is steeds een koppel van klantmanager en accountmanager werkgeversdiensten. Hiermee geven we direct in de praktijk vorm aan intensieve samenwerking tussen deze twee disciplines, die samen gaan voor het resultaat met de klant. Gaandeweg zijn hier een jobhunter en een jobcoach bijgekomen om nog meer te investeren in de kans op werk. Het proces wordt ondersteund met eenvoudige hulpmiddelen. Dit geeft maximale flexibiliteit maar is tevens kwetsbaar. Ook hier is gekozen voor de geleidelijke weg. Eerst uitvinden wat nodig is en wat werkt, vervolgens steeds verder professionaliseren. De aanpak staat, maar is tevens nog volop in ontwikkeling. Zo is in de afgelopen maand één groep gereserveerd voor klanten die al langer in de bijstand zitten. De ervaringen met deze groep worden weer gebruikt om de aanpak verder te verbreden en gelijktijdig te verfijnen. 4

6 2 Direct Actief Burgers die een beroep willen doen op de WWB melden zich bij het Werkplein Activerium. Een klantmanager begint in het eerste gesprek met de klant al met het motiveren van de klant om vooral zelf alles in het werk te stellen om aan het werk te gaan, omdat dit voor de klant het beste is. De klant krijgt de opdracht om zich in te schrijven bij uitzendbureaus, het CV op orde te maken al zoveel mogelijk te solliciteren. De klant wordt geïnformeerd over de Direct Actief en krijgt direct de oproep om de voorlichting over rechten en plichten bij te wonen. In de twee of drie weken die volgen onderhoudt de klantmanager intensief contact met de klant. Uitzendbureaus en werkgeversdienstverlening zijn aanwezig op de beursvloer om snel te kunnen schakelen. Is de klant na 2 á 3 weken nog niet aan het werk, dan start de klant in het trainingscentrum. Vier weken lang volgt de klant twee dagdelen sollicitatietraining en werkt de klant vier dagdelen per week. De training en begeleiding worden verzorgd door klantmanagement, werkgeversdienstverlening en Felua in nauwe onderlinge samenwerking. In het trainingscentrum worden regelmatig vacatures gepresenteerd. Op passende vacatures wordt direct gesolliciteerd. Het Test- en Diagnosecentrum wordt ingeschakeld om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden voor de klant. Klanten worden begeleid in het verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Onze medewerkers leren de klant hierdoor in korte tijd goed kennen. In vier weken zien we meer dan voorheen in een heel jaar. Dit helpt enorm bij het gericht begeleiden van de klant en bij het aanbieden van de juiste persoon op de juiste vacatures. Als de klant in deze vier weken geen werk vindt, gaat de klant op stage bij één van de deelnemende stagebedrijven. In deze periode van ongeveer 9 weken gaat de begeleiding van klantmanagement en werkgeversdienstverlening door, zij het op meer afstand. Het stagebedrijf begeleidt de klant m.b.t. werknemersvaardigheden. Een jobcoach is beschikbaar om klanten verder te helpen ontwikkelen in hun werk. Na de stageperiode kunnen klanten deelnemen aan een leer/werksetting. Zij doen hiermee gericht ervaring op en kwalificeren zich zo om aan de slag te gaan in een branche waar perspectief voor hen is. In alle fasen is de klant zoveel mogelijk bezig met het toewerken naar een plaats op de arbeidsmarkt. 5

7 3 In- en uitstroom Tussen 1 april en 13 september dit jaar, is door 619 mensen in totaal 676 keer een beroep gedaan op de WWB. In 542 gevallen is de aanpak van Direct Actief gevolgd. Dit is 80%. Voor de overige 20% is niet de Direct Actief-aanpak gevolgd, omdat er bij de klant sprake was van onvoldoende capaciteit bij Direct Actief of van werkverhinderende factoren. De capaciteit van Direct Actief was beperkt, omdat het project nog in de opstartfase zat. Inmiddels is de capaciteit toereikend voor nieuwe instroom. Bij werkverhinderende factoren gaat het om klanten met een niet stabiele woon/leefsituatie (bijvoorbeeld dakloos), niet gestabiliseerde verslaving of psychische aandoening) vaak in combinatie met onvoldoende levensvaardigheden en onvoldoende zelfregulerend vermogen). Daardoor hebben zij (nog) geen reëel arbeidsmarktperspectief. 3.1 Zoektijd De Direct Actief-aanpak begint met een zoektijd van 2 á 3 weken, waarin de klant meerdere keren contact heeft met de klantmanager, zich inschrijft bij uitzendbureaus en zoveel mogelijk solliciteert om direct al aan een baan te komen. We noemen deze periode de screening. In deze periode vindt tevens een voorlichting over rechten en plichten rond de bijstand en deelname aan Direct Actief plaats. Deze voorlichting wordt verzorgd in het trainingscentrum aan de Egerlaan. Op 13 september zitten 52 klanten in deze eerste fase. 490 klanten hebben deze fase afgesloten, met diverse uitkomsten: Screening afgerond % 1. Ziet af van uitkering 82 17% 2. Geen recht 35 7% 3. Naar trainingscentrum % 4. Ander vervolg % 5. Parttime werk gevonden 11 2% 6. Werk gevonden 31 6% De klanten die afzien van de uitkering (17%) zien we voor een deel na verloop van tijd terugkomen voor een nieuwe melding. In totaal zijn er nu 55 klanten die zich een tweede of derde keer melden. Verder zien we bij degenen die afzien van de uitkering klanten die inkomsten hebben uit werk of pensioen (14), mensen die een KVK inschrijving op hun adres hebben (6) en mensen die verhuizen (3) of worden onderhouden door familieleden (2). De klanten die een ander vervolg krijgen (40%) blijken meer baat te hebben bij een ander vervolgtraject. Regelmatig wordt alsnog geconstateerd dat er sprake is van eerder genoemde werkverhinderende factoren. 6

8 3.2 Trainingscentrum Van de klanten die gestart zijn in de screening start na 2 á 3 weken 28% in het trainingscentrum, waar zij gedurende vier weken een sollicitatietraining volgen en werkzaamheden verrichten. Op 13 september zijn 27 klanten actief in het trainingscentrum. 108 klanten hebben deze fase inmiddels ook afgesloten, met diverse uitkomsten: Trainingscentrum afgerond % 1. Ziet af van uitkering 4 4% 2. Geen recht 8 7% 3. Naar stageplek 32 30% 4. Ander vervolg 17 16% 5. Parttime werk gevonden 14 13% 6. Werk gevonden 33 31% In enkele gevallen (4) komt het voor dat de klant na een dag of een aantal dagen aanwezig te zijn geweest in het trainingscentrum alsnog afziet van het indienen van een aanvraag. Na eerste aanwezigheid in het trainingscentrum vindt de daadwerkelijke uitkeringsintake plaats. Hier blijkt dat 7% van de klanten geen recht heeft op de uitkering. Voor deze klanten wordt het traject dan ook beëindigd. Van alle klanten die starten in het trainingscentrum wordt 31% in deze periode bemiddeld naar werk en 13% naar parttime werk. De intensieve training, de werkbegeleiding en de hulp bij het vinden van vacatures en bij het solliciteren, werpen hier hun vruchten af. Overigens verwachten we niet dat deze hoge uitstroom naar werk gehandhaafd blijft nu we meer groepen bedienen in dezelfde tijd. We zijn voor steeds meer klanten afhankelijk van hetzelfde aanbod aan vacatures. 3.3 Stage Als klanten na de vier weken training en werk nog geen baan hebben gevonden, gaan zij door naar een stageplek bij één van onze samenwerkingspartners (Landal Eerbeek, Plurijn, Van de Valk, Wassink, Beheer en Onderhoud, e.a.). Op 13 september zijn 32 klanten doorgegaan naar een stage. In één geval is de uitkering ingetrokken wegens het zich herhaaldelijk niet houden aan de afspraken. Het grootste deel is nog actief op de stageplek. 3.4 Leer/werksetting Actief in stage 28 Stage afgerond 4 100% 1. Ziet af van uitkering 0 0% 2. Uitkering ingetrokken 1 25% 3. Naar leer/werksetting 0 0% 4. Ander vervolg 2 50% 5. Parttime werk gevonden 1 25% 6. Werk gevonden 0 0% Als ook in de stage periode geen regulier werk wordt gevonden, wordt overwogen of een leerwerktraject de kans op werk kan vergroten. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de deelnemer. Op het moment van meten waren er nog geen klanten zover in het proces dat zij zijn begonnen in een leer-werktraject. De eerste instroom in deze fase zal spoedig plaatsvinden. De werkgroep leerwerksettings neemt initiatieven om bestaande leerwerksettings uit te breiden en nieuwe leerwerksettings te ontwikkelen. Deze werkgroep probeert binnen alle branches dergelijke settings te realiseren, waar mogelijk bij reguliere werkgevers. Het is de ambitie om deelnemers op te leiden tot het niveau van een startkwalificatie (mbo niveau 2). Waarschijnlijk wordt de kwaliteit van het opleidingstraject bewaakt door Aventus. 7

9 3.5 Totalen Als we de cijfers van de verschillende fasen bij elkaar optellen, komen we tot de volgende resultaten: Actief binnen Direct Actief 107 Direct Actief afgerond % Ziet af van uitkering 86 20% Geen recht 44 10% Ander vervolg % Parttime werk gevonden 26 6% Werk gevonden 64 15% 8

10 4 Personele bezetting Direct Actief is zo veel mogelijk bemand met eigen personeel. We zijn ervan overtuigd dat de groepsgewijze aanpak en het sturen op zelfredzaamheid en gedragsverandering bij klanten de toekomst heeft. Daarom vinden we dat onze eigen mensen dit moeten kunnen en dat we hierin niet afhankelijk moeten zijn van externe partijen. Dit heeft een stevige impact op onze medewerkers. We zien dit terug in de competenties die de nieuwe aanpak vraagt en in de werkdruk die dit, zeker in een beginperiode, met zich meebrengt. 4.1 Andere competenties De nieuwe aanpak vraagt om sturing op zelfsturing. Dit is een belangrijk principe dat bij de Gildetraining in 2012 al is geïntroduceerd. Destijds is op individueel niveau bij klantmanagers gekeken hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen op dit punt. Voor de een is dit een verandering, voor de ander sluit het aan bij hoe men al gewend was te werken. Het gaat erom klanten weer de regie te laten nemen over hun eigen leven. Inzetten op motivatie en zorgen voor verbinding met realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt is daarbij het credo. De nieuwe aanpak bij Direct Actief is daarnaast vooral een groepsaanpak. Klantmanagers en accountmanagers trainen en begeleiden groepen van klanten tegelijk. Dit vraagt om didactische vaardigheden, begeleiding van groepen en vaardigheden om binnen groepen een proces op gang te brengen waarin deelnemers elkaar helpen en motiveren om in actie te komen. Gaandeweg doen medewerkers hier meer en meer ervaring in op, maar voor veel trainers is dit in eerste instantie een sprong in het diepe. Ook is niet gezegd of iedereen zich hier uiteindelijk voldoende in kan bekwamen en zich hier voldoende prettig bij voelt. Verder mist soms de aansluiting bij de reguliere werkzaamheden: accountmanagers werken branchegericht, terwijl de klanten van Direct Actief niet ingedeeld zijn op branche. Bovendien biedt niet elke branche even veel mogelijkheden voor Direct Actief-deelnemers, terwijl de accountmanagers van deze branches wel worden ingezet als trainer en begeleider. Jobhunting en jobcoaching zijn grotendeels nieuwe disciplines binnen ons proces. Deze worden dan ook nog ingevuld met speciaal hiervoor aangetrokken tijdelijke krachten. Ook hier zijn de gevraagde competenties voor een deel anders dan waar onze medewerkers zich al in bewezen hebben. Jobhunting blijkt een cruciale taak te zijn. Wij zien dat een groot probleem - wellicht wel het grootste probleem van onze doelgroep is dat mensen niet goed zoeken naar en screenen op vacatures. Als de trainers meer kunnen doen om actief en specifiek per groep/persoon mee te hunten, kunnen de resultaten nog verder omhoog. 4.2 Formatie De netto personele inzet per groep per week betreft: 16 uur (0,64 fte 3 ) klantmanagement, waarvan: o 8 uur klanten trainen o 4 uur klanten begeleiden in het trainingscentrum o 4 uur met klanten aan de slag zijn, buiten het trainingscentrum 16 uur (0,64 fte) accountmanagement, waarvan: o 8 uur klanten trainen o 4 uur klanten begeleiden in het trainingscentrum o 4 uur met klanten aan de slag zijn, buiten het trainingscentrum 9 uur (0,36 fte) jobhunting 9 uur (0,36 fte) jobcoaching 7 uur (0,28 fte) administratieve ondersteuning 1 uur (0,04 fte) handhaving 3 16 uur * 52 weken / 1300 productieve uren 9

11 In totaal is dit 2,36 fte per jaar, bij het bedienen van één groep tegelijkertijd. Hiermee kunnen in één jaar 13 groepen achter elkaar bediend worden (52 weken / 4 weken per groep= 13 groepen). De uren van de werkleider en assistent werkleider zijn hier niet in meegenomen, kosten hiervoor zijn opgenomen in de totale voorziening die bij Felua wordt ingekocht. Inmiddels zitten we op vier groepen die tegelijk bediend worden en wordt dus 9,44 fte ingezet in het trainingscentrum. Naast de extra inzet in het trainingscentrum vraagt ook de screeningsfase en de fase waarin klanten stage lopen of een leer/werksetting volgen meer tijd qua begeleiding. Daar tegenover staat dat een deel van de werkzaamheden buiten het trainingscentrum vervalt, omdat hier in het trainingscentrum al aandacht voor is. De ervaringen hiermee zijn nog te beperkt om deze effecten te kwantificeren. De teams die het personeel leveren voor het trainingscentrum hebben de mogelijkheid gekregen de gevraagde capaciteit te vervangen. 4.3 Werkdruk Medewerkers die een rol hebben binnen Direct Actief ervaren een hoge werkdruk. In de voorbereidende projectfase was het moeilijk om wekelijks een dag vrij te spelen om Direct Actief uit te werken. Een veelgehoorde klacht is dat het er allemaal even bij moet. Inzet in het trainingscentrum leidt door achterblijvende vervanging niet voor alle medewerkers tot minder taken buiten het trainingscentrum. Ander werk blijft liggen. Ook is er in de tijd buiten het trainingscentrum geen tijd om verder te investeren in de klanten van Direct Actief en in de verbetering van de aanpak, terwijl dit soms wel nodig is. De nieuwe aanpak koste zeker in het begin meer tijd dan gepland, omdat men nog vertrouwd moest raken met deze aanpak. De groepsgrootte en de groepssamenstelling zijn ook sterk bepalend voor de werkdruk. Er zijn kleine, makkelijke groepen, maar ook grote en complexe groepen. Omdat gewerkt wordt met nieuwe instroom is vooraf niet bekend hoe de groep zal zijn. In september zijn we van 2 naar 4 groepen tegelijk gegaan. De capaciteit die dit vraagt is nog niet vervangen in het reguliere proces. De werkdruk is hiermee opnieuw omhoog gegaan. 10

12 5 Communicatie en beeldvorming Interne collega s hebben we op de hoogte gehouden via diverse kanalen. Begin 2013 is op een bijeenkomst van de hele eenheid aandacht besteed aan Direct Actief, als belangrijke ontwikkeling in Regelmatig zijn artikelen op A-net gepubliceerd over de voortgang en de eerste ervaringen in de praktijk. Medewerkers hebben op 5 en 24 juli de gelegenheid gehad om te komen kijken in het trainingscentrum. Daar is goed gebruik van gemaakt. 5.1 Politiek en VWI-raad Direct Actief is een regelmatig terugkerend onderwerp in het wethoudersoverleg bij het Werkplein Activerium. Wethouder Kruithof heeft samen met Eenheidsmanager Theo Beijer het startschot gegeven voor Direct Actief, toen we klaar stonden om de eerste groep klanten te ontvangen. Een belangrijke steun in de rug voor alle betrokkenen! Op 20 juni is op uitnodiging van wethouder Kruithof een delegatie van de gemeenteraad op bezoek geweest bij Direct Actief. Ook de VWI-raad was hierbij vertegenwoordigd. Raadsleden en leden van de VWI-raad hebben met leidinggevenden, medewerkers en deelnemers van Direct Actief gesproken over de werkwijze, ervaringen en resultaten. De reacties waren positief en naderhand heeft de VWI-raad een lovend bericht over Direct Actief op haar website geplaatst. Eind september hebben we de VWI-raad nader geïnformeerd over de resultaten van Direct Actief en over wat er gebeurt met klanten die afzien van een uitkering. 5.2 Mediaberichtgeving Tijdens de voorbereiding van Direct Actief heeft de Stentor vragen gesteld over de ontwikkelingen in onze aanpak voor de WWB. Naar aanleiding daarvan is een persgesprek georganiseerd met wethouder en eenheidsmanager. Dit heeft geresulteerd in een heldere publicatie in de Stentor. Bij de start van de eerste groepen in Direct Actief zijn we zelf terughoudend geweest met het actief informeren van de media. Dit om medewerkers te tijd te gunnen om ervaring op te doen en de aanpak door te ontwikkelen, zonder in het glazen huis onder een vergrootglas te werken. In die beginperiode zijn wel regelmatig verzoeken binnengekomen van de Stentor en RTV Apeldoorn. We hebben deze media enig geduld voor publicatie gevraagd. De Stentor is na het raadsbezoek van 20 juni uitgenodigd voor een rondleiding bij Direct Actief. Daarnaast is de Stentor in contact gebracht met deelnemers van Direct Actief, die vrijwillig en op persoonlijke titel hun medewerking hebben verleend aan een gesprek met de regionale krant. Op 27 juli is hier uitgebreid over gepubliceerd in een evenwichtig en positief artikel. Vervolgens is er een interview geweest met de projectleider van Direct Actief voor radio Apeldoorn. De landelijke radiozender BNR Nieuwsradio heeft ook interesse getoond, maar uiteindelijk heeft dit om praktische redenen niet tot berichtgeving geleid. Op 5 september heeft Sprank, hét opinieblad voor professionals over participatie, werk en inkomen, aandacht besteed aan het thema 'Effectiviteit & Vakmanschap' binnen de sociale zekerheid. In het artikel 'Een lasser moet geen brieven schrijven' vertelt Theo Beijer over het vakmanschap van het Werkplein Activerium en over de Direct Actief-aanpak. Daarnaast zijn ook Rob van der Maden, hoofd van het WWB-team van het Werkplein in Eindhoven en Gejo Duinkerken van de Gilde Re-integratie aan het woord in dit artikel. Opnieuw een mooie publicatie over onder meer de Apeldoornse aanpak. Kortom: de regionale en vakpers volgt de ontwikkelingen in Apeldoorn met interesse en slaat tot op heden een positieve toon aan in de berichtgeving over Direct Actief. Dit is een mooi resultaat, zeker gezien de kritische geluiden verder in het land als het gaat om de aanpak van de bijstand. 11

13 6 Ervaringen van deelnemers De geluiden die we horen bij deelnemers van Direct Actief zijn divers. Er zijn zowel klachten als complimenten. Klanten zijn aan het begin van het traject vaak terughoudend en sceptisch. Na korte tijd ziet men dat de aanpak effect heeft en wordt de stemming positief. Men ervaart dat er wordt geïnvesteerd in mensen. Tegelijk is de dienstverlening niet vrijblijvend. Ook dat wordt ervaren. Klanten die zich niet houden aan de afspraken of onvoldoende meewerken worden hierop aangesproken. Dat maakt dat de spanning nog wel eens oploopt. 6.1 Klachten De aandacht voor Direct Actief in de Stentor heeft geleid tot reacties, vooral gericht aan wethouder Kruithof. Hij heeft een aantal mensen gesproken die zorgen, ideeën of kritiek hadden op de werkwijze. In enkele gevallen is H.W. Pas namens het management bij deze gesprekken aanwezig geweest. Ook is naar aanleiding van de berichtgeving een WOB-verzoek ingediend, waarin gevraagd werd om de besluitvorming tot en onderbouwing van de aanpak. Met de indiener is gesproken en de gestelde vragen zijn tevens schriftelijk beantwoord. HBO+ geschoolde klanten hebben soms moeite met de aanpak. Echter, ook voor hen geldt dat alle werk passend is en Direct Actief helpt hen dit onder ogen te zien. Deelnemers hebben twee gele kaarten en drie klachten ingediend. Bij een klacht volgt een gesprek met een formele schriftelijke afhandeling; een gele kaart is een mogelijkheid voor de klant om ontevredenheid te uiten over de service die wordt verleend. Een gele kaart van een mevrouw die zich niet prettig voelde in een groep. Een gele kaart over het traject en begeleiding, waarbij de klant zich niet serieus genomen voelde en die de behandeling onprofessioneel en ineffectief vond. Een klacht over de werkwijze. In een gesprek werd duidelijk dat juist door het traject iemand aan een baan werd geholpen. De klacht is afgehandeld als ongegrond. Een klacht over kinderopvang in combinatie met Direct Actief. Er moet nog vastgesteld worden of deze klacht gegrond is. Een klacht over de plichten en inspanningen voor de klant voor Direct Actief, die niet zouden leiden tot enig resultaat. De klacht is afgehandeld met een gesprek tussen indiener en wethouder Kruithof. Al met al kunnen we zeggen dat Direct Actief niet tot een toename van klachten en/of gele kaarten heeft geleid. 6.2 Complimenten Deelnemers reageren ook enthousiast. Naar de begeleiders toe en in enkele gevallen ook naar de pers. Inkomensadvies hoort regelmatig positieve geluiden. Met name het verschil dat mensen ervaren qua begeleiding door het UWV (tijdens de WW) ten opzichte van de gemeente is zeer groot. De indruk bestaat dat vooral oudere mensen Direct Actief als heel prettig ervaren. Zij geven aan de training zeer nuttig te vinden. Een aantal citaten van deelnemers: De werkgevers zijn bij Direct Actief vertegenwoordigd en de werkzoekenden worden actief bemiddeld bij uitzendbureaus en potentiële werkgevers. Dit door mensen met grote ervaring in de uitzendbranche en netwerken bij werkgevers. Opleidingen of (bij) scholing wordt mogelijk gemaakt indien dat perspectief biedt bij je volgende baan. Daarnaast is er licht en eenvoudig productiewerk om werkritme op te doen en leren samen te werken. Dit wordt permanent begeleidt door ervaren en betrokken medewerkers van de Felua Groep. Dit initiatief van de gemeente Apeldoorn is een opsteker in crisistijd en laat zien dat nu investeren in haar burgers op termijn een enorme 12

14 besparing oplevert door minder uitkeringen en meer belastinginkomsten door de werkenden. Voor de betrokkenen is het een warm bad om zoveel hulp te krijgen met de moeilijke zoektocht naar een betaalde baan. Je wordt bijna persoonlijk begeleid. Zoiets doet zoveel goed dat heb ik in de drie jaar dat ik werkeloos ben, niet gehad. Ik moest overal zelf achteraan. Dan neemt na een tijd de motivatie ook af; je komt steeds later uit bed, het hoeft allemaal niet zo. En nu hoor je ook weer ergens bij. Dat doet gewoon goed. Ik heb jaren in m n eentje achter een bureau zitten knokken. Nu kwam ik weer in een sociale omgeving. Een verademing. Je spreekt weer mensen. Een afspiegeling van de samenleving. Ik vind dat fantastisch. Ik ging er echt met plezier naartoe. Bijzonder was ook het moment waarop één van de deelnemers uit de eerste groep klanten zichzelf liet fotograferen bij het bord Direct Actief. Om op Facebook te zetten en iedereen te laten weten dat ik dankzij jullie een baan heb! 13

15 7 Kosten en baten Post Toelichting Kosten tot eind 2013 Jaarlijkse kosten 4 Ontwikkeling trainingsprogramma In verband met de ontwikkeling van het programma en de training van de medewerkers is gebruik gemaakt van de diensten van Gilde Re-integratie Eenmalig Training van medewerkers Trainingsacteur Vervanging klantmanagement Vervanging accountmanagement Jobhunter Jobcoach Training groepsaanpak voor klantmanagers en accountmanagers, verzorgd door Gilde Re-integratie. Deelnemers oefenen het sollicitatiegesprek en krijgen op maat gesneden feedback terug van de trainingsacteur. Vervanging van de klantmanagers die uit hun reguliere takenpakket zijn ontheven en in Direct Actief werkzaam zijn. Op jaarbasis 4 groepen x 0,64 fte = 2,56 fte à Vervanging m.i.v. 14 oktober Op jaarbasis 4 groepen x 0,64 fte = 2,56 fte à In het trainingscentrum wordt een jobhunter ingezet om extra vacatures op te halen voor de klanten van Direct Actief. Op jaarbasis 4 groepen x 0,36 fte = 1,44 fte à Inzet per 1 september Eenmalig Op jaarbasis 4 groepen x 0,36 fte = 1,44 fte à Administratieve Uit de huidige bezetting is een ondersteuning administratieve ondersteuner verplaatst naar Direct Actief. Op jaarbasis 4 groepen x 0,28 fte = 1,12 fte à Huisvesting en Huisvesting, inrichting en de uren van de werkbegeleiding personele inzet van de Felua. Huur m.i.v. Felua april Projectleiding Vanuit het managementbureau van de Gemeente Apeldoorn is een projectleider aangesteld. Inzet m.i.v. februari Totaal Jaarlijkse kosten bij één bedrijfshal met wekelijks één nieuwe groep klanten. Zie formatieberekening per groep in het hoofdstuk Personele inzet 14

16 7.1 Kosten en baten per klant De extra kosten ten opzichte van het reguliere proces zitten in de tweede fase, waarin klanten vier weken actief zijn in het trainingscentrum. Deze extra kosten zijn hierboven gespecificeerd. Uitgaande van 50 groepen per jaar, met een gemiddelde groepsgrootte van 15 klanten per groep en jaarlijkse kosten van kost het traject van eerste melding tot en met het doorlopen van het trainingscentrum per klant een kleine bovenop de reguliere aanpak. Voor deze 1.200: Is elke klant een stuk actiever in de bijstand dan voorheen. Dit maakt en houdt de afstand tot de arbeidsmarkt zo kort mogelijk, zodat zij bij een aantrekkende arbeidsmarkt snel weer aan de slag kunnen. Heeft elke klant een actueel cv plus sollicitatie-ervaring, zodat zij beter kunnen solliciteren dan voorheen en daarmee meer kans maken om aan het werk te gaan. Vindt 31% binnen de 4 weken in het trainingscentrum een baan 5. In absolute aantallen komt dit neer op zo n 230 klanten per jaar. Vindt 13% binnen de genoemde 4 weken een parttime baan. In absolute aantallen komt dit neer op zo n 100 klanten per jaar. 5 Dit is moeilijk te vergelijken met de situatie vóór Direct Actief. De beste vergelijking is te maken als we de uitstroom naar werk voor screening en trainingscentrum bij elkaar op tellen en dit afzetten tegen de uitstroom voorheen in de eerste 7 weken van de uitkering. Zo bezien is de uitstroom naar werk nu 15% tegenover circa 6% voorheen. 15

17 8 Conclusies De achterliggende tijd is met man en macht gewerkt aan het neerzetten van een vernieuwende maar vooral ook effectieve aanpak. De resultaten mogen er zijn: 30% van de klanten die starten in het trainingscentrum stroomt binnen 4 weken uit naar werk. Ruim 10% vindt parttime werk. De projectaanpak is een gezonde mix gebleken van denken en doen: inbreng van wetenschappelijk onderbouwde en in praktijk bewezen instrumenten en tegelijkertijd gewoon beginnen, ervaren hoe het gaat en gaandeweg verbeteren. De werkdruk is van tijd tot tijd ongezond hoog geweest. Medewerkers moeten prioriteiten kunnen stellen en moeten taken die dreigen te blijven liggen voortijdig over kunnen dragen aan vervangend personeel. Er wordt veel gevraagd van onze medewerkers en medewerkers zijn bereid om veel te geven. Zonder deze geest van pionieren, uitvinden en verbeteren waren we nooit gekomen waar we nu staan. Deelnemers reageren overwegend positief. De positieve maar niet vrijblijvende aanpak slaat aan. De boodschap van investeren in mensen komt overeen met wat er in praktijk gebeurt en dat wordt gezien. Toch zijn er net als voorheen met enige regelmaat klachten van deelnemers die zich niet goed behandeld voelen. Daar waar klachten gegrond zijn worden deze zeer serieus genomen. De beeldvorming bij de politiek en in de pers is goed. De VWI-raad staat positief tegenover onze aanpak en heeft al vroeg aangegeven dat deze aanpak ook voor klanten die al langer in de bijstand wenselijk is. Hier gaan we mee aan de slag. De aanpak lijkt in zijn huidige vorm ook goed bruikbaar voor klanten die al langer een WWBuitkering krijgen. In september is een groep samengesteld uit deze klanten en volgens de aanpak van Direct Actief begeleid. Deze klanten blijken gemiddeld wat meer aandacht te vragen. De uitstroom naar werk blijft achter bij de reguliere groepen. Toch is bijna de helft de deelnemers op sollicitatiegesprek geweest, iets wat deze klanten soms al jaren niet meer hebben meegemaakt. De aanpak staat, maar kan tegelijkertijd nog verder worden geprofessionaliseerd. De aanpak vraagt nieuwe vaardigheden van de medewerkers, die zich hierin moeten blijven ontwikkelen. De bedrijfsvoering vraagt nieuwe faciliteiten om de uitvoering nog stabieler te maken. 16

18 9 Vervolg Het vervolg van Direct Actief kent twee sporen: professionalisering van de huidige aanpak en inrichting van een vergelijkbaar proces voor klanten die al langer een WWB-uitkering krijgen. Voor de professionalisering van de huidige aanpak gelden de volgende aandachtspunten: Afstemming in de regio m.b.t. het aanbod van de Direct Actief aanpak voor regioklanten. Verkenning van de mogelijkheden van de Direct Actief aanpak voor nieuwe doelgroepen in de Participatiewet en de steeds nauwere samenwerking van partijen in het toekomstige werkbedrijf. Inrichting van een op- en terugschakelstation, dat de regie voert over het plaatsen van klanten bij stagebedrijven, leer/werksettings en andere trajecten. De klant komt nooit tussen wal en schip en er wordt maximaal rekening gehouden met de prioriteiten bij deelnemende stagebedrijven. Verdere vormgeving van het trajectbureau, waar administratieve ondersteuners de spil vormen in de communicatie tussen stagebedrijven, accountmanagers, klantmanagers, trainingscentrum, screening, werkbegeleiding en verzuimbegeleiding. Selectie en implementatie van een solide registratiesysteem, ter ondersteuning van de logistieke stroom klanten door de verschillende fasen van Direct Actief. Het betrekken van alle klantmanagers werk in de screening en in de training. Dit perspectief is al aangegeven, maar in praktijk wordt de screening en de training uitgevoerd door een select aantal klantmanagers. Dit geldt overigens ook voor accountmanagement. Zorgvuldige besluitvorming rond de verandering van de functie van klantmanager werk en accountmanager en de introductie van de functie van jobcoach. Dit traject is inmiddels gestart met Personeelsmanagement. De Ondernemingsraad zal hier intensief bij worden betrokken. Werving van extra accountmanagers om accountmanagers die worden ingezet in de training te ontlasten in hun overige werkzaamheden. Deze werving loopt. Aansturing van Direct Actief als er niet langer sprake is van een project, maar van core business. In feite is dat nu al het geval voor het huidige trainingscentrum. Voor de uitbreiding van de aanpak naar mensen die al langer een bijstandsuitkering krijgen gelden de volgende aandachtspunten: Een tweede testgroep samenstellen met klanten die al langer een WWB-uitkering krijgen. Er wordt voor gekozen om een groep klanten uit de regio Brummen te selecteren. Inrichting van de tweede bedrijfshal bij de Felua Groep. Momenteel wordt hier een voorstel voor uitgewerkt. Na besluitvorming hierover kan de tweede bedrijfshal binnen 12 werkbare weken operationeel zijn. Naar verwachting is dit begin februari Blijven inzetten op meer stagebedrijven en leer/werksettings, met name in de branches waar perspectief is voor onze klanten. Werving van klantmanagers en accountmanagers om capaciteit vrij te spelen om het tweede trainingscentrum te bemensen. Uitwerken hoe we straks groepen willen samenstellen uit het zittend bestand. Bijvoorbeeld op regio of op branche. 17

Investeren in mensen

Investeren in mensen Investeren in mensen Missie en visie op dienstverlening voor Direct Actief en verder Versie: 9 april 2013 (definitieve versie) Penvoering namens MT: Gejo Duinkerken Eindredactie: Johan Miener - senior

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Jose Gravesteijn Jaap de Koning Kim Weistra Presentatie voor een bijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar en Recht, 14 april 2016 Inhoud Hoofdpunten

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

1431 EH Aalsmeer Lijn 340, halte Drie Kolommenplein 1 T (0297) Lijn 198, halte Drie Kolommenplein 1

1431 EH Aalsmeer Lijn 340, halte Drie Kolommenplein 1 T (0297) Lijn 198, halte Drie Kolommenplein 1 Uw contact E. Schneider T (020) 540 47 89 info@aalsmeer.nl Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Betreft Datum 27 juni 2017

Nadere informatie

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Bureau Vlot! scoort bovengemiddeld Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Door: Marijke Vromans / Fotografie: Kees Winkelman Vorig jaar droegen 51 medewerkers van de gemeente Haarlem

Nadere informatie

Aan de leden van de raadsadviescommissie Sociaal Bestuurlijk. 21 juni 2016 E. Biezen. Dienstverlening aan 50-plussers. Geachte Commissieleden,

Aan de leden van de raadsadviescommissie Sociaal Bestuurlijk. 21 juni 2016 E. Biezen. Dienstverlening aan 50-plussers. Geachte Commissieleden, Aan de leden van de raadsadviescommissie Sociaal Bestuurlijk Stadsbeleid Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Borne Borne, september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inhoud van de wet... 4 3 De tegenprestatie en ons re-integratie- en participatiebeleid...

Nadere informatie

Groepsbijeenkomst. Terugmelden, werkintake & meenemen documenten; Vragen? Graag na de presentatie!

Groepsbijeenkomst. Terugmelden, werkintake & meenemen documenten; Vragen? Graag na de presentatie! Groepsbijeenkomst Kennismaken; Baanbrekers & Participatiewet; Opdrachten inspanningsperiode; Inloopspreekuur; Wat kunt u van ons verwachten: voorbeelden!; Transferium & Mobiliteitscentrum; Sociale kaart.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 Rapport Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem onvoldoende begeleiding heeft gegeven

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne

Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne Borne, september 2014 Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen gemeenten aan mensen die een WWB-uitkering ontvangen of aanvragen, de verplichting

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder F.J.P.M. Cuijpers. Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget Voorstelnummer : 16.

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder F.J.P.M. Cuijpers. Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget Voorstelnummer : 16. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder F.J.P.M. Cuijpers Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget 2016 Voorstelnummer : 16.42 Info bij afdelingshoofd : Fred Donk Telefoonnummer :

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Project Ontsluiting werkzoekendenbestand Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden

Project Ontsluiting werkzoekendenbestand Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden Project Ontsluiting Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden UWV WERKbedrijf Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Innovatie als katalysator, de eigen kracht van de klant centraal. Marlé Nijhuis Annie Hoeijmakers 14-02-2014. Zo doen wij dat in Horst aan de Maas

Innovatie als katalysator, de eigen kracht van de klant centraal. Marlé Nijhuis Annie Hoeijmakers 14-02-2014. Zo doen wij dat in Horst aan de Maas Innovatie als katalysator, de eigen kracht van de klant centraal Marlé Nijhuis Annie Hoeijmakers 14-02-2014 Zo doen wij dat in Horst aan de Maas Doel presentatie: Informeren en enthousiasmeren over werkwijze

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016 Best Practice Gemeente Westland Tekst Aida Jaber Januari 2016 Gemeente Westland laat bestandsanalyse van 650 zittende uitkeringsgerechtigden maken Westland brengt met Dariuz Works Wegwijzer arbeidspotentieel

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid Factsheet Thema Werkgelegenheid Inleiding Rotterdam wil dromers, denkers en doeners ondersteunen bij het realiseren van ideeën en initiatieven waarmee maatschappelijke vraagstukken in de stad worden aangepakt.

Nadere informatie

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard IEDEREEN HEEFT RECHT OP WERK Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Lingewaard startte ruim een jaar geleden een onconventionele

Nadere informatie

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap > voor de werkgever iedereen weer succesvol aan de slag tijd voor jouw volgende stap iedereen weer succesvol aan de slag Moet u medewerkers ontslaan? Omdat uw organisatie krimpt? Of omdat een medewerker

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid Businesscase WAO 1. Inleiding In de begrotingsafspraken 2014 van de regeringspartijen met D66, CU en SGP is het volgende afgesproken: Het UWV maakt een businesscase over hoe en voor welke groepen de kansen

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat?

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Project vrijwillige respijtzorg Spijkenisse 2010 2012 Waarom is gekozen voor dit concept? Vanwege prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Checklist re-integratie alleenstaande moeders

Checklist re-integratie alleenstaande moeders Checklist re-integratie alleenstaande moeders Beroepsproduct Door: Rachel van den Berg Studentnummer: 500610639 Datum en plaats: 24-06-2013, Amsterdam Opleiding: SJD Opdrachtgever: FNV Vrouwenbond Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

De Sociale Raad Tilburg onderschrijft een aantal wijzigingen en voorstellen. Daarnaast geven wij u nog een aantal aandachtspunten en vragen mee.

De Sociale Raad Tilburg onderschrijft een aantal wijzigingen en voorstellen. Daarnaast geven wij u nog een aantal aandachtspunten en vragen mee. Sociale Raad Tilburg Postbus 1443 5004 BK TILBURG Gemeente Tilburg College van burgemeester en wethouders Postbus 90155 5000 LH TILBURG Tilburg, 22 juli 2016 Betreft: Advies Aanvalsplan Noma Kenmerk: 16/019

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

Sluitende aanpak jongeren. Participatiewet

Sluitende aanpak jongeren. Participatiewet Sluitende aanpak jongeren Participatiewet Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Het gaat meestal goed met jongeren in Noordoostpolder... 3 1.2. Een diploma is geen garantie voor

Nadere informatie

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Inzet participatiebudget voor jongeren Portefeuillehouder S. Bak1J.C.W. Nederstigt Coliegevergadering 19 oktober 201 0 Inlichtingen Jessica van Teeffelen

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Risico s voor jongeren met een arbeidsbeperking

Risico s voor jongeren met een arbeidsbeperking Op weg van school via gemeente naar uitval met lage arbeidsproductiviteit Op weg van school via gemeente naar De kans dat jongeren na het verlaten van de school aan het kunnen neemt toe als de samening

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/140011800. Datum uw brief 21 oktober 2014

Ons kenmerk MO10/140011800. Datum uw brief 21 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke raadsvragen SP-fractie over Workfast Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie van de SP van

Nadere informatie

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE Resumé bevindingen Inleiding Ekdé werk&mobiliteit BV is juli 07 gestart met een screening van samenlopers ingeschreven bij de gemeente Zwolle. Over elke kandidaat is

Nadere informatie

Notitie Vangnetuitkering Participatiewet 2016

Notitie Vangnetuitkering Participatiewet 2016 Notitie Vangnetuitkering Participatiewet 2016 Globale analyse en effectrapportage 1. Inleiding Het rijk heeft het verdeelmodel voor de financiering van de gemeentelijke uitkeringen met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O*

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O* -O* RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00027 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 26 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Sociaal Domein; Participatie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociale Zaken

Nieuwsbrief Sociale Zaken Nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen binnen Sociale Zaken Bekijk deze e-mail in uw browser Nieuwsbrief Sociale Zaken april 2016 INDEX Hierbij ontvangt u de 4e digitale Nieuwsbrief (april 2016). U leest

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren.

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6448 Inboeknummer 15bst01156 Beslisdatum B&W 25 augustus 2015 Dossiernummer 15.35.103 (2.2.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek

Nadere informatie

Baan op eigen kracht

Baan op eigen kracht Baan op eigen kracht Groepsbijeenkomst Kennis maken met Baanbrekers Visie Baanbrekers Opdrachten inspanningsperiode voor 4 weken Randvoorwaarden Participatiewet & Arbeid Tips en uitleg CV Sociale kaart

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

KPC groep Den Bosch 5 10 2011

KPC groep Den Bosch 5 10 2011 PAG 1 KPC groep Den Bosch 5 10 2011 De rol van de Wajong netwerken; arbeidstoeleiding nu en in de toekomst Erik Voerman Businessadviseur UWV WERKbedrijf PAG 2 Inhoud Doelstelling samenwerking PrO/VSO scholen

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie