Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum"

Transcriptie

1 Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan

2 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING Overwegingen van dit beleidsplan Kaderstellende keuzes Beleidsterreinen verbonden Wat wil Sozawe bereiken ARBEIDSMARKTBELEID Inleiding Definitie van arbeidsmarktbeleid Ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt Analyse van de lokale situatie Onderkant van de arbeidsmarkt Gemeente als belangrijke speler op de regionale arbeidsmarkt Discrepanties tussen de partijen Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor arbeidsmarktbeleid Voorwaarden op opzet en deelname Beïnvloeding en regievoering Conclusie Nieuw beleid Doel regionaal arbeidsmarktbeleid ARMOEDEBELEID Inleiding Minimabeleid als onderdeel van het armoedebeleid Gemeentelijk beleidskader Relatie met andere beleidsterreinen De rol van maatschappelijke organisaties Meetbare doelstellingen Ontwikkelingen regionaal en lokaal Conclusie Nieuw beleid BESTAANDE REGELINGEN STIMULEREN Inleiding Actief opsporen van rechthebbenden Actieve gezamenlijke benadering Informatie via maatschappelijke organisaties Samenwerking met maatschappelijke organisaties Vernieuwen van het bestaande informatiemateriaal Gebruik van het internet Directe informatie Vereenvoudigen van de bestaande aanvraagformulieren Uitbreiden pakket collectieve verzekering Schuldhulpverlening Conclusie Nieuw beleid 28 SAMENVATTING 29 BIJLAGEN: 2

3 B 1. Analyse van de lokale situatie: tabellen 35 B 2 Landelijke ontwikkelingen Inleiding 37 B 2.1 Publieke dienstverlening 37 B 2.2 Algemene ontwikkelingen 38 B Regionaal arbeidsmarktbeleid 38 B Bestuurlijk akkoord SZW-VNG 39 B Aantal bijstandsuitkeringen flink gedaald 40 B Inning van partneralimentatie 40 B Digitaal klantdossier 41 B 2.3 Arbeidsmarktontwikkelingen 41 B WSW 41 B Participatiebudget 42 B Scholingsplicht voor alleenstaande ouders in de WWB 42 B Experiment: alleenstaande ouders aan werk te helpen 43 B Werkleerplicht (arbeidsmarkt) 43 B Stimulering arbeidsparticipatie 44 B Participatieplaatsen 44 B 2.4 Ontwikkelingen armoedebestrijding 44 B Kwijtschelding 44 B Algemene bijstand voor 65-plussers naar SVB 45 B Kinderen doen mee 45 B Decentralisering langdurigheidtoeslag en categoriale bijstand 45 B Verordening langdurigheidtoeslag 46 B Geen beslag op langdurigheidtoeslag 46 B Participatie en ontwikkeling 46 B Schuldhulpverlening 46 Voorwoord 3

4 Het Sozawe beleidsplan 2009/2010 is op twee pijlers gebouwd. De eerste pijler betreft het ontwikkelen van integraal gemeentelijk beleid op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. De tweede pijler heeft betrekking op de armoedevraagstukken. Voor beide beleidsterreinen zijn er doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd. In de inleiding worden de kaders, de overwegingen en de keuzes geschetst, waarbinnen dit beleidsplan geschreven is. Het doel van arbeidsmarktbeleid (hoofdstuk 1), is heldere gemeentelijke regievoering om op de ontwikkelingen in de lokale/regionale arbeidsmarkt in te spelen. Met als subdoelen: uitstroom uit de bijstand, mobiliteit van de beroepsbevolking, verhoging participatiegraad en de vermindering van schooluitval. Belangrijk verschil met de huidige situatie is, dat niet alleen wordt uitgegaan van de WWB-populatie, maar van de hele beroepsbevolking. In hoofdstuk 2, Armoedebeleid, wordt ingegaan op een samenhangend beleid gericht op armoede, schuldhulpverlening en inkomensondersteuning, waar mogelijk in samenhang met het bevorderen van arbeidsparticipatie. De gemeentelijke overheid is door de korte afstand naar de burgers bij uitstek in staat de individuele problemen van haar inwoners te onderkennen. Dit impliceert een integrale benadering van diverse beleidsvelden als sociale zaken, welzijn en zorg. Kennis mbt het economische en maatschappelijk perspectief van inwoners, is daarbij van essentieel belang. Op basis van de samenstelling van de huidige (beroeps)bevolking kunnen een aantal conclusies getrokken worden. In hoofdstuk 3, Bestaande regelingen stimuleren, worden de mogelijkheden beschreven van de gemeente bij het leveren van maatwerk in het ondersteunen van inwoners met financiële problemen. Inkomensafhankelijke regelingen zoals de bijzondere bijstand en de kwijtschelding van lokale heffingen zijn bedoeld om huishoudens met een lager inkomen financieel tegemoet te komen. Op verschillende manieren kunnen personen, die recht hebben op een bepaalde regeling, worden opgespoord. De omvang van dit beleidsplan is door de hoeveelheid gegevens, die als onderbouwing gebruikt zijn om de voorgestelde beleidskeuzes te verduidelijken, behoorlijk te noemen. In de samenvatting wordt daarom in 6 pagina s op hoofdlijnen, de inhoud, de lokale achtergronden en de concrete doelstellingen van dit beleidsplan, weergegeven. In de bijlagen, staan naast de tabellen over de opbouw en de samenstelling van de bevolking, ook de landelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn de uitgangspunten van dit beleidsplan voor de komende jaren. Inleiding 4

5 Het programma sociale zaken en werk, naast het voorzien in een (tijdelijk) inkomen, een breder perspectief, dan slechts het ondersteunen naar werk of het maatschappelijk participeren van burger met een WWB uitkering. Als gevolg van vergrijzing, ontgroening, economische vooruitgang richt het kabinetsbeleid zich op verhoging van de participatiegraad. Onder de noemer iedereen doet mee wordt er van gemeenten (incl. Sozawe) verwacht daar invulling aan te geven. In de afgelopen jaren heeft er een wijziging plaatsgevonden in de klantbenadering binnen de afdeling Sozawe. Het rechtmatigheidaspect is meer verweven in de dienstverlening en in de uitvoering wordt meer doelmatig gehandeld, waardoor de focus van de organisatie nu meer ligt op participatie in de samenleving. Werk staat voorop en als dat (nog) niet lukt biedt Sozawe een financieel vangnet. De afdeling Sozawe, het samenwerkingsverband van De Marne en Winsum, heeft de interne organisatie aangepast om een dienstverlening te kunnen bieden, die aansluit op de visie: de klant centraal. Vanuit het principe ken de klant, worden de wettelijke taken t.a.v. uitstroombevordering, instroombeperking, inkomensvoorziening en inkomensondersteuning uitgevoerd. Met de veranderende rol van de gemeenten, het Rijk decentraliseert immers steeds meer bevoegdheden en budgetten, wordt de beslisvrijheid van gemeenten vergroot. De gemeenten kunnen in toenemende mate, eigen specifiek beleid bepalen voor hun burgers, omdat de gemeente dicht bij de burger staat. Deze tendens komt tot uitdrukking in wetgeving op het terrein van WWB, WI, WMO maar ook de WSW. Wetten die niet los van elkaar staan, maar samenhangen en elkaar op het niveau van de dagelijkse uitvoeringspraktijk vaak overlappen. Beleid Sozawe: Re-integratie, Inkomensvoorziening, Inkomensondersteuning, Inburgering Doelstellingen: Inwoners/klantgroepe Uitvoering van beleid Aantal WWBafhankelijke inwoners naar beneden Voorzieningen mbt minima toegankelijker maken Intergemeentelijke aanpak arbeidsmarkt: samenwerking met keten en netwerkpartners Samenwerking met andere afdelingen gemeentelijke organisatie WWB bestand: % 40 % direct bemiddelbaar op termijn bemiddelbaar amper tot niet bemiddelbaar - NUGGERS - Kinderen arme gezinnen - Inwoners op Doelgroep aanpak: - Alleenstaande ouders - Pardonners Sozawe: ontwikkeling van de dienstverlening Gezamenlijke gemeentelijke beleidsformulering en uitvoering De taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van alle landelijke ontwikkelingen ten aanzien van armoedebestrijding, participatatiebudget, vorming centrum jeugd & gezin, modernisering WSW, werk/leerplicht etc. biedt mogelijkheden te kijken vanuit een breder perspectief op basis van integrale beleidsvorming en uitvoering. 5

6 De taak van de afdeling Sozawe voor de toekomst, is dan ook om meer samenhang te zoeken. Door de focus te verleggen van interne organisatieontwikkeling naar de ontwikkeling van integraal beleid en ketendienstverlening, worden de wettelijke taken van Sozawe verankerd en in samenhang met andere voorzieningen aangeboden. De afdeling Sozawe zal zich meer gaan richten op interne en externe afstemming en coördinatie van beleid. Zo ontstaat meer inzicht in probleemgebieden van (groepen) inwoners, omdat meerdere inwoners bekend zijn bij verschillende afdelingen/instanties. Het doel van Sozawe voor de komende jaren ligt op het vergroten van de regiefunctie en het creëren van een sluitende keten van gemeentelijke voorzieningen voor onder andere, kwetsbare burgers in onze lokale samenleving. 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan Om invulling te geven aan de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van armoedebestrijding, participatatiebudget, vorming van het centrum jeugd & gezin, modernisering WSW, werk/leerplicht etc. is de gemeente aan zet. De taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van alle landelijke ontwikkelingen, biedt gemeenten de mogelijkheid te kijken vanuit een breder perspectief op basis van integrale beleidsvorming en uitvoering i.p.v. uitvoering van beleid per afdeling, zonder onderlinge samenhang te organiseren. Vanuit interne afstemming en coördinatie van beleid, is het mogelijk om een eigen gemeentebrede visie te formuleren op dienstverlening aan burgers en deze te vertalen naar gemeentebrede doelstellingen, die in één programmabegroting terug zijn te vinden. Integrale beleidsvorming en uitvoering vergroot de regiefunctie van de gemeente vanwege de éénduidigheid. Dit biedt ruimte en de mogelijk om een betere gesprekspartner/opdrachtgever te zijn naar lokaal/regionaal/landelijk georganiseerde publiek-maatschappelijke instanties. De gemeentelijke organisatie heeft, door de diversiteit in de uitvoering van wet en regelgeving, meerdere relaties met burgers. Vaak hebben afdelingen met hun beleidsterreinen daarbij verschillende belangen. Onderstaand schema geeft de verschillende rollen van zowel de burger als de gemeentelijke organisatie aan. Handhavin Inwoner Kortom; gemeentelijke doelstellingen en nieuwe voorstellen, worden efficiënter in samenhang benaderd en effectiever beoordeeld met de vragen: wat dit betekent voor alle beleidsterreinen? en wat zou de gemeent Burger burger daarvan moeten merken?, op het gebied van: welzijnsbeleid, armoedebeleid, arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheid- en Ondersteuning Client Ontwikkeling Werknemer economisch beleid, jeugd- en ouderenbeleid, onderwijsbeleid, huisvestingsbeleid, recreatie- en toerismebeleid, verkeer- en vervoersbeleid, veiligheidsbeleid, sport en cultuurbeleid, P&O/HRM beleid, ruimtelijke ordening en financieel beleid. 0.2 Kaderstellende keuzes Voor de afdeling Sozawe worden er, bij de verbinding van beleid met uitvoering, keuzes gemaakt. Keuzes, die invloed hebben op het voorzieningen niveau van inwoners: 6

7 Ligt bij het aanvragen van inkomensondersteuning het initiatief bij de burger (eigen verantwoordelijkheid) of biedt de gemeente deze proactief aan? Hoe groot is het gemeentelijke armoedebudget? En wat wordt gemeente breed ingezet of kwijtgescholden en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Ligt de nadruk op betaalde materiële ondersteuning of op immateriële ondersteuning? Wat zijn de effecten van verstrekking en zorg en hulpverlening? Welke inkomensgrens en eigen bijdrage (draagkracht) worden gehanteerd? Zijn er doelgroepen of problemen waarvoor (extra) voorzieningen noodzakelijk zijn? Met welke andere gemeentelijke beleidsterreinen moet het armoedebeleid worden afgestemd? Voert de gemeente preventief en/of curatief beleid voor mensen met (dreigende) schulden? Voor welke periode geldt het beleid? Welke meetbare doelstellingen worden geformuleerd? Kiest de gemeente voor keuzevrijheid van de burger, of bepaalt de gemeente voor welke kosten burgers een vergoeding kunnen krijgen? Hoe gaat de gemeente om met particuliere initiatieven, zoals voedselbanken, fondsen e.d.? Hoe gaat de gemeente om met de concentratie van armoede in bepaalde wijken en/of buurten? De gemaakte keuzes geven handvaten om in de toekomst op gedetailleerd voorzieningenniveau afwegingen te maken, passende regelingen te ontwerpen en vorm te geven aan de uitvoering. Dit beleidsplan biedt nog niet aan alle kaders richting, maar biedt wel een eerste aanzet om armoedebeleid in een breder perspectief te zien, dan alleen financiële ondersteuning en dat vooral gericht op de WWB populatie. De verwachting is dat het armoedebeleid aan het eind van et eerste kwartaal 2009 voorgelegd kan worden. Het Sozawe beleidsplan 2009/2010 is daarom op twee pijlers gebouwd. De eerste pijler betreft het ontwikkelen van integraal gemeentelijk beleid op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken om daarmee de gemeentelijke regierol te verstevigen. De tweede pijler heeft betrekking op de armoedevraagstukken. Door meer en beter samen te werken met externe maatschappelijke organisaties ontstaat een beter beeld op de vragen en probleemsituatie van onze burgers. 0.3 Beleidsterreinen verbonden In het arbeidsmarktbeleidsplan wordt geschetst hoe de afdeling Sozawe invulling geeft aan effectieve arbeidstoeleiding van burgers die niet in eigen inkomen kunnen voorzien door middel van werk. Ook de onderlinge relaties met externe dienstverleners zoals het CWI/UWV, onderwijs, werkgevers en andere gemeenten in het kader van regionaal arbeidsmarktbeleid, komen hierin aan bod. In het armoedebeleidsonderdeel wordt geschetst op welke wijze de afdeling Sozawe invulling geeft aan financiële ondersteuning aan burgers met weinig arbeidsperspectief of een inkomen hebben iets boven het sociaal minimum. Naast financiële ondersteuning i.h.k.v. de WWB heeft de afdeling Sozawe tot taak, het voorkomen van sociale uitsluiting en het bieden van schuldhulpverlening aan alle inwoners van de gemeente. Voor het realiseren van duurzame resultaten, zowel op het gebied van arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie, als op het gebied van armoedebestrijding voor kwetsbare burgers in onze gemeenten zijn de kwaliteit van de eigen infrastructuur en de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden, cruciale succesfactoren. 7

8 De afdeling Sozawe heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de kwaliteit van de eigen organisatie. Voor de komende jaren ligt de nadruk voor de afdeling Sozawe op het versterken van samenwerkingsverbanden om van daaruit meer zicht te krijgen op probleemvelden in de lokale samenleving en zonodig samengestelde dienstverlening en voorzieningen te bieden. 0.4 Wat wil Sozawe bereiken Gemeenten hebben in de afgelopen jaren binnen het arbeidsmarkt- en reïntegratiebeleid, verschillende nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen. De Wet Werk en Bijstand, in 2004 geïntroduceerd met als motto 'werk boven inkomen', maakt gemeenten financieel verantwoordelijk voor de kosten van uitkeringen en re-integratie. De omslag van uitkeringsverstrekking naar activering (gecombineerd met de introductie van de WMO en overheveling van AWBZ-activiteiten op dit terrein) geeft de gemeente verantwoordelijkheden voor de maatschappelijke participatie van haar burgers. Deze participatie kan daarnaast ook bestaan uit inkomensondersteunende maatregelen. In veel gemeenten hebben politiek en bestuur dan ook ambities geformuleerd, die niet beperkt blijven tot re-integratie. Ook het stimuleren van de lokale economie en het verbeteren van de aansluiting van onderwijs en scholing op de arbeidsmarkt worden hierbij betrokken. Daarbij speelt uiteraard mee, dat het financiële belang van gemeenten bij een effectief arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid sterk is toegenomen. De samenhangende doelstellingen van de afdeling Sozawe voor 2009 en 2010 zijn: Alle WWB gerechtigden, inburgeraars en nuggers op traject; gesplitst naar zorg en activering, maatschappelijke participatie (40% van de klanten per gemeente) en re-integratie, arbeidsparticipatie (60% per gemeente). Invulling geven aan het participatieakkoord; landelijk WWB-ers en nuggers aan het werk in Dat betekent voor De Marne en Winsum een daling van het bestand van 8% in 2008; 5% in 2009 en 5% in Rechthebbende WWB klanten een uitkering toekennen binnen 4 weken. 25% meer-gebruik van alle burgers met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum bereiken met de huidige inkomensondersteunende voorzieningen; participatiefonds, computerregeling, tegemoetkoming voor kinderen die voor het eerst naar het voorgezet onderwijs gaan. Niet-gebruik van landelijke en lokale regelingen tegengaan door een proactieve benadering. Aansluiten op doelgroepenbeleid van het kabinet t.a.v. pardonners, kinderen in arme gezinnen, jongeren tot 27 jaar, alleenstaande ouders, 65 plussers, nuggers. Interne gemeentelijke afstemming en coördinatie met andere beleidsvelden op gebeid van wonen, werk en inkomen, zorg, onderwijs en economische zaken om beter zicht te krijgen op problematiek en mogelijkheden van de doelgroepen. Samenwerking met maatschappelijke organisaties verbeteren/vergroten om doelgroepen beter te bereiken en dienstverlening op elkaar aan te sluiten. Vorming van netwerkorganisatie. Primair uitgaan van bestaande voorzieningen en deze beter op elkaar afstemmen. HOOFDSTUK 1 ARBEIDSMARKTBELEID Inleiding 8

9 Het huidige kabinet streeft er naar om mensen extra aan het werk te helpen. Het rijk heeft daarover een bestuursakkoord gesloten met de VNG: Samen aan de slag. Daarin is afgesproken dat de gemeenten zich inzetten voor de ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid. Ter ondersteuning van de doelstelling om extra mensen aan het werk te helpen is in het akkoord opgenomen dat gemeenten streven naar de specifieke doelstelling om bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigde werklozen aan het werk te helpen. De VNG heeft dit vervolgens uitgewerkt in de notitie Ruimte voor de regio. Centraal in deze notitie staat de doelstelling dat er overal in Nederland regionaal arbeidsmarktbeleid wordt gevoerd dat aansluit op de natuurlijke schaal van de lokale arbeidsmarkt. Landelijk zijn 50 á 60 gemeenten gevraagd om daarin een voortrekkersrol te willen vervullen. In de provincie Groningen zijn inmiddels 3 initiatieven gestart: Groningen-stad, Veendam en Appingedam/Delfzijl/Loppersum. 1.1 Definitie van arbeidsmarktbeleid De arbeidsmarkt is het samenhangend geheel van vraag naar en aanbod van betaalde arbeid. Het doel van arbeidsmarktbeleid is het beïnvloeden van alle factoren die een optimale werking van de arbeidsmarkt mogelijk maken. Kortom gericht op het bij elkaar brengen van de vraag naar betaalde arbeid (banen) en het aanbod van arbeidsvermogen/loonwaarde (beroepsbevolking). Het begrip markt kent naast een kwantitatieve en kwalitatieve dimensie ook de aspecten van tijd en plaats. De vraag naar arbeid kan ingevuld worden indien er op het juiste moment op de juiste plaats voldoende gekwalificeerd aanbod aanwezig is. Of omgekeerd geredeneerd: de werkzoekende vindt een betaalde arbeidsplaats indien hij/zij zich op het juiste moment en op de juiste plaats aanbiedt met de juiste kwalificaties. Voor de ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid is het van belang om de deelnemers op die regionale markt bijeen te brengen, waarbij de gemeenten de regie in handen nemen. 1.2 Ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn in rap tempo gewijzigd. Nog steeds vinden bedrijfssluitingen plaats en komen op die manier werknemers op straat te staan. Maar door de maatschappelijke ontwikkeling van vergrijzing en ontgroening, is tevens de tendens ontstaan dat bedrijven en instellingen steeds moeilijker aan goed gekwalificeerd personeel komen. De vraag naar personeel is op dit moment groter dan het aanbod. Er is op onze regionale arbeidsmarkt ook sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. De oorzaak daarvan is vaak gelegen in de scholing: de aansluiting tussen scholing en arbeidsmarkt is niet goed, het aantal voortijdig schoolverlaters is groot en het kwalificatieniveau van de werkenden en werkzoekenden is niet voldoende. Sozawe stemt haar individuele klantgerichte re-integratiebeleid op de ontwikkelingen af. Kwantitatieve en kwalitatieve discrepanties op de arbeidsmarkt vragen om maatregelen die gericht zijn op het verhogen van de arbeidsparticipatie (meer mensen moeten meedoen) en op het verhogen van het kwalificatieniveau van degenen die werk zoeken of aan het werk zijn. Daarvoor is het nodig dat overheid, onderwijs en werkgevers op het niveau van de regionale arbeidsmarkt afspraken met elkaar maken. Bedrijven zijn zich bewust van deze ontwikkelingen en zijn steeds meer bereid om te investeren in zowel eigen als nieuw personeel. Dit bleek ook op de vervolgconferentie over Integraal Arbeidsmarktbeleid in onze regio op 31 januari Bedrijven en instellingen gaven aan te willen investeren in leerwerkbanen, stageplaatsen en trajecten. Om daarmee het zittende personeel te scholen en ze daardoor de kans te geven om op een hoger kwalificatieniveau te komen en dan nieuw personeel op te leiden om op de vrij gekomen plekken in te stromen. 9

10 1.3 Analyse van de lokale situatie In de Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2008 (Universiteit Groningen) en de arbeidsmarktanalyse van CWI worden een aantal groeisectoren benoemd voor de Noord Groningse regio: Zorg en Zakelijke dienstverlening. Specifiek voor de Eemsdelta regio, zijn dat daarnaast de sectoren: Industrie, Bouw, Metaal en Schoonmaak. Om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken op de noordelijke arbeidsmarkt en specifiek in onze regio, is informatie verzameld. Deze informatie is ook van belang om gezamenlijk met de partners, doelstellingen te kunnen formuleren voor de komende jaren. In deze tabel, wordt de totale beroepsbevolking opgedeeld in de diverse groepen die wel en niet beschikbaar zijn, en niet deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Tabel opbouw en samenstelling bevolking DOELGROEPEN DE MARNE WINSUM EEMSMOND BEDUM Inwonertal Beroepsbevolking NWW Jongeren jaar (niet naar school) (184) (289) ZW WAO WIA Wajong WW WSW WWB Bron: CBS per 1/ Bron: CWI per mei Bron: Kengetallen CWI Winsum juli Bron: Ministerie SZW (aantal geïndiceerde inwoners per 1/1-2007) Onderkant van de arbeidsmarkt In de Atlas voor gemeenten wordt ook gebruik gemaakt van CBS en SZW bronnen om inzicht te geven in de onderkant van de arbeidsmarkt. De samenstelling van de onderkant van de arbeidsmarkt bestaat uit WWB, Wajong, WAO, WW, WSW, maar is exclusief NUGgers (Niet Uitkerings Gerechtigden). Tabel percentage onderkant arbeidsmarkt Gemeenten onderkant van Absoluut Waarvan WWB de arbeidsmarkt * De Marne 15,1% Winsum 11,2% Eemsmond 17% Bedum 12,7% *onderkant van de arbeidsmarkt als percentage van de potentiële beroepsbevolking Een tabel met een uitgebreid overzicht van de opbouw en samenstelling van de bevolking, is opgenomen in bijlage 1. Daarin wordt het aantal inwoners, afgezet tegen het aantal lage inkomens en het gemiddelde besteedbare inkomen per huishouden. 10

11 Daarnaast worden het aantal werkzoekenden zonder baan, de leeftijdsopbouw, herkomst, burgerlijke staat, huishoudens, deelname onderwijs, bedrijfsvestigingen en sociale zekerheid, onderling vergeleken en afgezet tegen het gemiddelde van Groninger gemeenten. 1.4 Gemeente als belangrijke speler op de regionale arbeidsmarkt Lokaal arbeidsmarktbeleid: kan dat wel? De gemeentelijke arbeidsmarkt is geen eiland. Inwoners pendelen van woonplaats naar werklocatie en er worden banen bezet door forensen van buiten de gemeente. Ook de bedrijven en instellingen blijven niet altijd op dezelfde plek. De gemeente is zelf geen partij op de arbeidsmarkt, behalve als één van de grotere werkgevers. Op het vestigingsbeleid van bedrijven en op de keuzes die bedrijven en instellingen maken bij de werving en selectie van medewerkers heeft de gemeente alleen indirect invloed. Hetzelfde geldt in feite voor de keuzes die werknemers maken: de gemeente kan niet meer dan proberen om die keuzes te beïnvloeden en werkzoekenden te stimuleren en te ondersteunen. Maar lokaal arbeidsmarktbeleid is wel degelijk mogelijk. De gemeente kan zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, kan betere randvoorwaarden voor de lokale economie scheppen, kan de kwalificaties van de (werkzoekende) inwoners vergroten en beter afstemmen op de vraag op de arbeidsmarkt en kan vraag en arbeid op andere (nieuwe) manieren bij elkaar brengen. Het gaat daarbij om het benoemen van de onderlinge afhankelijkheden en het creëren van een wederzijds voordeel. Economie: lokaal/regionaal Re-integratie & participatie Arbeidsmarkt: lokaal/regionaal In de meeste gemeenten houden afzonderlijke afdelingen zich bezig met terreinen als economische zaken, onderwijs en re-iïntegratie en maatschappelijke participatie. Elke afdeling werkt daarbij veelal vanuit een verschillend perspectief en met eigen taak- en doelstellingen. Maar de gemeente is ook één organisatie en heeft inmiddels in het spel rond de arbeidsmarkt veel kaarten in handen. Door daar gebruik van te maken kan de gemeente betere resultaten boeken. Dat vereist goed samenspel tussen de afdelingen: integraal arbeidsmarktbeleid. 1.5 Discrepanties tussen de partijen Onderwijs: lokaal/regionaal Wanneer gesproken wordt over de discrepanties op de arbeidsmarkt, gaat het over mismatches tussen vraag en aanbod: het arbeidsaanbod in de gemeente sluit niet goed aan bij de vraag en ondanks onvervulde vacatures blijft een deel van de mensen toch langdurig werkloos. Het is opvallend, dat er vaak ook tussen de partijen rond de arbeidsmarkt flinke mismatches zijn: bedrijven die niets zeggen te hebben aan het CWI, een sociale dienst die de taal van de bedrijven niet spreekt, een CWI dat volgens gemeentelijke casemanagers de harde kern van de WWB'ers weinig te bieden heeft, de moeizame relatie tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven. Het UWV, die (nieuwe) 11

12 WW gerechtigden, vaak amper ziet en begeleidt. Onderwijs dat niet afgestemd is op de regionale arbeidsmarktontwikkelingen of een verkokert aanbod biedt in plaats van samenwerkingsgericht te opereren. Voor het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid liggen hier kansen. De partijen hebben elkaar hard nodig, maar weten elkaar in de praktijk - ook op lokaal niveau - onvoldoende te vinden. Netwerken van belangen Vanuit het perspectief van re-integratie wordt meestal hoopvol gekeken naar de bedrijven en instellingen in de gemeente: hoeveel werkzoekenden kunnen daar geplaatst worden? En naar het onderwijs: kan dat het aantal jongeren zonder startkwalificatie niet beperken? En als de opleidingen en kwalificaties beter aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt, dan zullen meer mensen direct een baan kunnen vinden. Het onderwijsveld heeft daar uiteraard ook belang bij. Het succes op de arbeidsmarkt vergroot de aantrekkelijkheid van een opleiding. Daarvoor is goede aansluiting bij de beroepspraktijk nodig. De bedrijven en instellingen kunnen bijdragen aan de actualiteit en de inhoud van het onderwijs, leerlingen moeten stage kunnen lopen en docenten willen bijblijven op hun vakgebied. Samenwerken loont Bedrijven en instellingen in de gemeente, zijn er niet primair om mensen aan werk te helpen. Succesvol ondernemerschap draagt bij aan de lokale economie en de werkgelegenheid, maar daarvoor moet de ondernemer zijn eigen keuzes kunnen maken. De bedrijven en instellingen hebben echter wel degelijk belangen waarvoor ze de gemeente nodig hebben: niet alleen voor het realiseren van voorzieningen (bedrijventerrein, winkelcentrum) en randvoorwaarden (veiligheid, aantrekkelijkheid van de gemeente voor recreanten et cetera), maar ook voor de arbeidsmarkt. Bedrijven hebben, zeker in tijden van hoogconjunctuur, mensen met de juiste kwalificaties nodig. Zij hebben er belang bij om samen te werken met het re-integratieveld en met het onderwijsveld. Gemeenten die de taal van het bedrijfsleven spreken en hun belangen en problemen begrijpen, kunnen daar hun voordeel mee doen. 1.6 Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor arbeidsmarktbeleid Met de invoering van de WWB per 1 januari 2004 hebben de gemeenten meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid gekregen voor het vorm en inhoud geven van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. De gemeenten hebben daarnaast met de invoering van deze wet een groter financieel belang bij een uitstroom van personen vanuit een uitkeringssituatie naar betaalde arbeid. Het ministerie van SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben medio 2004 een gezamenlijke beleidsagenda gemeentelijk arbeidsmarktbeleid opgesteld. VNG en SZW spreken hierin af dat zij uit hoofde van sociale en economische overwegingen een bijdrage willen leveren aan een succesvolle ontwikkeling van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. VNG en SZW willen vooral de regionale component van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid benadrukken en zowel op lokaal als op landelijk niveau meer samenhang brengen tussen de beleidsterreinen werk en inkomen enerzijds en onderwijs, economie en zorg anderzijds (gewenste ontkokering). Verder geeft de gezamenlijke beleidsagenda aan dat VNG en SZW de totstandkoming van gewenste samenwerking tussen alle betrokken actoren op het terrein van werk en inkomen (vooral tussen gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs- en scholingsinstellingen, CWI en UWV) te willen bevorderen Voorwaarden voor opzet en deelname Met de invoering van de WWB staan gemeenten voor de taak een gemeentelijk arbeidsmarktbeleid op te zetten. Dat levert direct de vraag op hoe gemeenten eigenlijk 12

13 op een effectieve wijze de arbeidsmarkt kunnen beïnvloeden. Wil een gemeente effectief opereren op de arbeidsmarkt dan moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: 1. Integraal Integrale aanpak tussen de beleidsterreinen ruimtelijke ordening/economische zaken, sociale zaken en onderwijs. Dwarsverbanden met andere beleidsterreinen zoals welzijn/zorg en openbare orde/veiligheid zijn ook wenselijk. De meerwaarde van arbeidsmarktbeleid als apart te onderscheiden beleidsterrein zit juist in de integrale aanpak. 2. Regionaal Werknemers zijn mobiel en "hun" arbeidsmarkt bevindt zich in de regio. Werkgevers werven hun personeel niet alleen in de plaats waar het bedrijf is gevestigd, maar in de regio. Gemeenten hebben in hun eentje nauwelijks een onderhandelingspositie; samenwerkende gemeenten hebben dat wel. Ook onderwijs en opleidingen zijn in het algemeen regionaal georganiseerd. Ook afspraken met het onderwijs zullen moeten worden gemaakt in regionaal verband. Hetzelfde geldt voor het CWI en het UWV. 3. Middellange termijn Voor het opleiden van mensen is tijd nodig. Daarom moet arbeidsmarktbeleid inspelen op de verwachte toekomstige vraag naar arbeidskrachten. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met gewenste economische ontwikkelingen en met de verwachte demografische ontwikkelingen. Voor een effectief arbeidsmarktbeleid zal dus ook "vooruitgedacht" moeten worden Beïnvloeding en regievoering Om een sluitende keten te organiseren rond regionaal arbeidsmarktbeleid wil Sozawe als gemeentelijke afdeling naar een gezamenlijke aanpak toe met alle partijen. Dit beleidsplan vormt samen met het bestuursakkoord Eemsdelta, het kader voor de verdere ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid in de regio. De afgelopen jaren zijn al veel goede initiatieven gestart en opgezet, denk daarbij aan het Vacatureservicepunt. Veel initiatieven bleken echter (te) sterk gebonden aan personen. Met het vertrek van deze personen stokte regelmatig het initiatief en de voortgang. De gemeentelijke afdelingen Sozawe van de 4 gemeenten en hun ketenpartners hebben daarom de wens uitgesproken de goede initiatieven en projecten te borgen in een bredere structuur van arbeidsmarktbeleid, zodat zaken doorgang kunnen vinden als bepaalde centrale figuren andere carrière mogelijkheden kiezen. Een organisatiestructuur die minder persoonsafhankelijk en meer georganiseerd is. Hoewel mensen natuurlijk altijd de kern en het elan van het arbeidsmarktbeleid zullen blijven vormen. Er zijn vele partijen in de regio betrokken bij het regionale arbeidsmarktbeleid, zoals in het overzicht is te zien. Die partijen zijn te verdelen in netwerkpartners en ketenpartners. Daardoor zijn er verschillen in de onderlinge relaties en de rollen: opdrachtgever, (on)afhankelijk van, financier, uitvoeringsverantwoordelijk en deelnemer. 13

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemiddeld

Onbekend maakt onbemiddeld Onbekend maakt onbemiddeld Re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigden door gemeenten Alex Driesens Studentnummer 114105 Parttime Masteropleiding Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit

Nadere informatie

Multiproblematiek bij cliënten

Multiproblematiek bij cliënten Multiproblematiek bij cliënten Verslag van een verkenning in relatie tot (arbeids)participatie mr. dr. Hans Bosselaar, MECCANO drs. Erica Maurits, AStri drs. Petra Molenaar-Cox, AStri dr. Rienk Prins,

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie