Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum"

Transcriptie

1 Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan

2 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING Overwegingen van dit beleidsplan Kaderstellende keuzes Beleidsterreinen verbonden Wat wil Sozawe bereiken ARBEIDSMARKTBELEID Inleiding Definitie van arbeidsmarktbeleid Ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt Analyse van de lokale situatie Onderkant van de arbeidsmarkt Gemeente als belangrijke speler op de regionale arbeidsmarkt Discrepanties tussen de partijen Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor arbeidsmarktbeleid Voorwaarden op opzet en deelname Beïnvloeding en regievoering Conclusie Nieuw beleid Doel regionaal arbeidsmarktbeleid ARMOEDEBELEID Inleiding Minimabeleid als onderdeel van het armoedebeleid Gemeentelijk beleidskader Relatie met andere beleidsterreinen De rol van maatschappelijke organisaties Meetbare doelstellingen Ontwikkelingen regionaal en lokaal Conclusie Nieuw beleid BESTAANDE REGELINGEN STIMULEREN Inleiding Actief opsporen van rechthebbenden Actieve gezamenlijke benadering Informatie via maatschappelijke organisaties Samenwerking met maatschappelijke organisaties Vernieuwen van het bestaande informatiemateriaal Gebruik van het internet Directe informatie Vereenvoudigen van de bestaande aanvraagformulieren Uitbreiden pakket collectieve verzekering Schuldhulpverlening Conclusie Nieuw beleid 28 SAMENVATTING 29 BIJLAGEN: 2

3 B 1. Analyse van de lokale situatie: tabellen 35 B 2 Landelijke ontwikkelingen Inleiding 37 B 2.1 Publieke dienstverlening 37 B 2.2 Algemene ontwikkelingen 38 B Regionaal arbeidsmarktbeleid 38 B Bestuurlijk akkoord SZW-VNG 39 B Aantal bijstandsuitkeringen flink gedaald 40 B Inning van partneralimentatie 40 B Digitaal klantdossier 41 B 2.3 Arbeidsmarktontwikkelingen 41 B WSW 41 B Participatiebudget 42 B Scholingsplicht voor alleenstaande ouders in de WWB 42 B Experiment: alleenstaande ouders aan werk te helpen 43 B Werkleerplicht (arbeidsmarkt) 43 B Stimulering arbeidsparticipatie 44 B Participatieplaatsen 44 B 2.4 Ontwikkelingen armoedebestrijding 44 B Kwijtschelding 44 B Algemene bijstand voor 65-plussers naar SVB 45 B Kinderen doen mee 45 B Decentralisering langdurigheidtoeslag en categoriale bijstand 45 B Verordening langdurigheidtoeslag 46 B Geen beslag op langdurigheidtoeslag 46 B Participatie en ontwikkeling 46 B Schuldhulpverlening 46 Voorwoord 3

4 Het Sozawe beleidsplan 2009/2010 is op twee pijlers gebouwd. De eerste pijler betreft het ontwikkelen van integraal gemeentelijk beleid op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. De tweede pijler heeft betrekking op de armoedevraagstukken. Voor beide beleidsterreinen zijn er doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd. In de inleiding worden de kaders, de overwegingen en de keuzes geschetst, waarbinnen dit beleidsplan geschreven is. Het doel van arbeidsmarktbeleid (hoofdstuk 1), is heldere gemeentelijke regievoering om op de ontwikkelingen in de lokale/regionale arbeidsmarkt in te spelen. Met als subdoelen: uitstroom uit de bijstand, mobiliteit van de beroepsbevolking, verhoging participatiegraad en de vermindering van schooluitval. Belangrijk verschil met de huidige situatie is, dat niet alleen wordt uitgegaan van de WWB-populatie, maar van de hele beroepsbevolking. In hoofdstuk 2, Armoedebeleid, wordt ingegaan op een samenhangend beleid gericht op armoede, schuldhulpverlening en inkomensondersteuning, waar mogelijk in samenhang met het bevorderen van arbeidsparticipatie. De gemeentelijke overheid is door de korte afstand naar de burgers bij uitstek in staat de individuele problemen van haar inwoners te onderkennen. Dit impliceert een integrale benadering van diverse beleidsvelden als sociale zaken, welzijn en zorg. Kennis mbt het economische en maatschappelijk perspectief van inwoners, is daarbij van essentieel belang. Op basis van de samenstelling van de huidige (beroeps)bevolking kunnen een aantal conclusies getrokken worden. In hoofdstuk 3, Bestaande regelingen stimuleren, worden de mogelijkheden beschreven van de gemeente bij het leveren van maatwerk in het ondersteunen van inwoners met financiële problemen. Inkomensafhankelijke regelingen zoals de bijzondere bijstand en de kwijtschelding van lokale heffingen zijn bedoeld om huishoudens met een lager inkomen financieel tegemoet te komen. Op verschillende manieren kunnen personen, die recht hebben op een bepaalde regeling, worden opgespoord. De omvang van dit beleidsplan is door de hoeveelheid gegevens, die als onderbouwing gebruikt zijn om de voorgestelde beleidskeuzes te verduidelijken, behoorlijk te noemen. In de samenvatting wordt daarom in 6 pagina s op hoofdlijnen, de inhoud, de lokale achtergronden en de concrete doelstellingen van dit beleidsplan, weergegeven. In de bijlagen, staan naast de tabellen over de opbouw en de samenstelling van de bevolking, ook de landelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn de uitgangspunten van dit beleidsplan voor de komende jaren. Inleiding 4

5 Het programma sociale zaken en werk, naast het voorzien in een (tijdelijk) inkomen, een breder perspectief, dan slechts het ondersteunen naar werk of het maatschappelijk participeren van burger met een WWB uitkering. Als gevolg van vergrijzing, ontgroening, economische vooruitgang richt het kabinetsbeleid zich op verhoging van de participatiegraad. Onder de noemer iedereen doet mee wordt er van gemeenten (incl. Sozawe) verwacht daar invulling aan te geven. In de afgelopen jaren heeft er een wijziging plaatsgevonden in de klantbenadering binnen de afdeling Sozawe. Het rechtmatigheidaspect is meer verweven in de dienstverlening en in de uitvoering wordt meer doelmatig gehandeld, waardoor de focus van de organisatie nu meer ligt op participatie in de samenleving. Werk staat voorop en als dat (nog) niet lukt biedt Sozawe een financieel vangnet. De afdeling Sozawe, het samenwerkingsverband van De Marne en Winsum, heeft de interne organisatie aangepast om een dienstverlening te kunnen bieden, die aansluit op de visie: de klant centraal. Vanuit het principe ken de klant, worden de wettelijke taken t.a.v. uitstroombevordering, instroombeperking, inkomensvoorziening en inkomensondersteuning uitgevoerd. Met de veranderende rol van de gemeenten, het Rijk decentraliseert immers steeds meer bevoegdheden en budgetten, wordt de beslisvrijheid van gemeenten vergroot. De gemeenten kunnen in toenemende mate, eigen specifiek beleid bepalen voor hun burgers, omdat de gemeente dicht bij de burger staat. Deze tendens komt tot uitdrukking in wetgeving op het terrein van WWB, WI, WMO maar ook de WSW. Wetten die niet los van elkaar staan, maar samenhangen en elkaar op het niveau van de dagelijkse uitvoeringspraktijk vaak overlappen. Beleid Sozawe: Re-integratie, Inkomensvoorziening, Inkomensondersteuning, Inburgering Doelstellingen: Inwoners/klantgroepe Uitvoering van beleid Aantal WWBafhankelijke inwoners naar beneden Voorzieningen mbt minima toegankelijker maken Intergemeentelijke aanpak arbeidsmarkt: samenwerking met keten en netwerkpartners Samenwerking met andere afdelingen gemeentelijke organisatie WWB bestand: % 40 % direct bemiddelbaar op termijn bemiddelbaar amper tot niet bemiddelbaar - NUGGERS - Kinderen arme gezinnen - Inwoners op Doelgroep aanpak: - Alleenstaande ouders - Pardonners Sozawe: ontwikkeling van de dienstverlening Gezamenlijke gemeentelijke beleidsformulering en uitvoering De taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van alle landelijke ontwikkelingen ten aanzien van armoedebestrijding, participatatiebudget, vorming centrum jeugd & gezin, modernisering WSW, werk/leerplicht etc. biedt mogelijkheden te kijken vanuit een breder perspectief op basis van integrale beleidsvorming en uitvoering. 5

6 De taak van de afdeling Sozawe voor de toekomst, is dan ook om meer samenhang te zoeken. Door de focus te verleggen van interne organisatieontwikkeling naar de ontwikkeling van integraal beleid en ketendienstverlening, worden de wettelijke taken van Sozawe verankerd en in samenhang met andere voorzieningen aangeboden. De afdeling Sozawe zal zich meer gaan richten op interne en externe afstemming en coördinatie van beleid. Zo ontstaat meer inzicht in probleemgebieden van (groepen) inwoners, omdat meerdere inwoners bekend zijn bij verschillende afdelingen/instanties. Het doel van Sozawe voor de komende jaren ligt op het vergroten van de regiefunctie en het creëren van een sluitende keten van gemeentelijke voorzieningen voor onder andere, kwetsbare burgers in onze lokale samenleving. 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan Om invulling te geven aan de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van armoedebestrijding, participatatiebudget, vorming van het centrum jeugd & gezin, modernisering WSW, werk/leerplicht etc. is de gemeente aan zet. De taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van alle landelijke ontwikkelingen, biedt gemeenten de mogelijkheid te kijken vanuit een breder perspectief op basis van integrale beleidsvorming en uitvoering i.p.v. uitvoering van beleid per afdeling, zonder onderlinge samenhang te organiseren. Vanuit interne afstemming en coördinatie van beleid, is het mogelijk om een eigen gemeentebrede visie te formuleren op dienstverlening aan burgers en deze te vertalen naar gemeentebrede doelstellingen, die in één programmabegroting terug zijn te vinden. Integrale beleidsvorming en uitvoering vergroot de regiefunctie van de gemeente vanwege de éénduidigheid. Dit biedt ruimte en de mogelijk om een betere gesprekspartner/opdrachtgever te zijn naar lokaal/regionaal/landelijk georganiseerde publiek-maatschappelijke instanties. De gemeentelijke organisatie heeft, door de diversiteit in de uitvoering van wet en regelgeving, meerdere relaties met burgers. Vaak hebben afdelingen met hun beleidsterreinen daarbij verschillende belangen. Onderstaand schema geeft de verschillende rollen van zowel de burger als de gemeentelijke organisatie aan. Handhavin Inwoner Kortom; gemeentelijke doelstellingen en nieuwe voorstellen, worden efficiënter in samenhang benaderd en effectiever beoordeeld met de vragen: wat dit betekent voor alle beleidsterreinen? en wat zou de gemeent Burger burger daarvan moeten merken?, op het gebied van: welzijnsbeleid, armoedebeleid, arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheid- en Ondersteuning Client Ontwikkeling Werknemer economisch beleid, jeugd- en ouderenbeleid, onderwijsbeleid, huisvestingsbeleid, recreatie- en toerismebeleid, verkeer- en vervoersbeleid, veiligheidsbeleid, sport en cultuurbeleid, P&O/HRM beleid, ruimtelijke ordening en financieel beleid. 0.2 Kaderstellende keuzes Voor de afdeling Sozawe worden er, bij de verbinding van beleid met uitvoering, keuzes gemaakt. Keuzes, die invloed hebben op het voorzieningen niveau van inwoners: 6

7 Ligt bij het aanvragen van inkomensondersteuning het initiatief bij de burger (eigen verantwoordelijkheid) of biedt de gemeente deze proactief aan? Hoe groot is het gemeentelijke armoedebudget? En wat wordt gemeente breed ingezet of kwijtgescholden en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Ligt de nadruk op betaalde materiële ondersteuning of op immateriële ondersteuning? Wat zijn de effecten van verstrekking en zorg en hulpverlening? Welke inkomensgrens en eigen bijdrage (draagkracht) worden gehanteerd? Zijn er doelgroepen of problemen waarvoor (extra) voorzieningen noodzakelijk zijn? Met welke andere gemeentelijke beleidsterreinen moet het armoedebeleid worden afgestemd? Voert de gemeente preventief en/of curatief beleid voor mensen met (dreigende) schulden? Voor welke periode geldt het beleid? Welke meetbare doelstellingen worden geformuleerd? Kiest de gemeente voor keuzevrijheid van de burger, of bepaalt de gemeente voor welke kosten burgers een vergoeding kunnen krijgen? Hoe gaat de gemeente om met particuliere initiatieven, zoals voedselbanken, fondsen e.d.? Hoe gaat de gemeente om met de concentratie van armoede in bepaalde wijken en/of buurten? De gemaakte keuzes geven handvaten om in de toekomst op gedetailleerd voorzieningenniveau afwegingen te maken, passende regelingen te ontwerpen en vorm te geven aan de uitvoering. Dit beleidsplan biedt nog niet aan alle kaders richting, maar biedt wel een eerste aanzet om armoedebeleid in een breder perspectief te zien, dan alleen financiële ondersteuning en dat vooral gericht op de WWB populatie. De verwachting is dat het armoedebeleid aan het eind van et eerste kwartaal 2009 voorgelegd kan worden. Het Sozawe beleidsplan 2009/2010 is daarom op twee pijlers gebouwd. De eerste pijler betreft het ontwikkelen van integraal gemeentelijk beleid op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken om daarmee de gemeentelijke regierol te verstevigen. De tweede pijler heeft betrekking op de armoedevraagstukken. Door meer en beter samen te werken met externe maatschappelijke organisaties ontstaat een beter beeld op de vragen en probleemsituatie van onze burgers. 0.3 Beleidsterreinen verbonden In het arbeidsmarktbeleidsplan wordt geschetst hoe de afdeling Sozawe invulling geeft aan effectieve arbeidstoeleiding van burgers die niet in eigen inkomen kunnen voorzien door middel van werk. Ook de onderlinge relaties met externe dienstverleners zoals het CWI/UWV, onderwijs, werkgevers en andere gemeenten in het kader van regionaal arbeidsmarktbeleid, komen hierin aan bod. In het armoedebeleidsonderdeel wordt geschetst op welke wijze de afdeling Sozawe invulling geeft aan financiële ondersteuning aan burgers met weinig arbeidsperspectief of een inkomen hebben iets boven het sociaal minimum. Naast financiële ondersteuning i.h.k.v. de WWB heeft de afdeling Sozawe tot taak, het voorkomen van sociale uitsluiting en het bieden van schuldhulpverlening aan alle inwoners van de gemeente. Voor het realiseren van duurzame resultaten, zowel op het gebied van arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie, als op het gebied van armoedebestrijding voor kwetsbare burgers in onze gemeenten zijn de kwaliteit van de eigen infrastructuur en de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden, cruciale succesfactoren. 7

8 De afdeling Sozawe heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de kwaliteit van de eigen organisatie. Voor de komende jaren ligt de nadruk voor de afdeling Sozawe op het versterken van samenwerkingsverbanden om van daaruit meer zicht te krijgen op probleemvelden in de lokale samenleving en zonodig samengestelde dienstverlening en voorzieningen te bieden. 0.4 Wat wil Sozawe bereiken Gemeenten hebben in de afgelopen jaren binnen het arbeidsmarkt- en reïntegratiebeleid, verschillende nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen. De Wet Werk en Bijstand, in 2004 geïntroduceerd met als motto 'werk boven inkomen', maakt gemeenten financieel verantwoordelijk voor de kosten van uitkeringen en re-integratie. De omslag van uitkeringsverstrekking naar activering (gecombineerd met de introductie van de WMO en overheveling van AWBZ-activiteiten op dit terrein) geeft de gemeente verantwoordelijkheden voor de maatschappelijke participatie van haar burgers. Deze participatie kan daarnaast ook bestaan uit inkomensondersteunende maatregelen. In veel gemeenten hebben politiek en bestuur dan ook ambities geformuleerd, die niet beperkt blijven tot re-integratie. Ook het stimuleren van de lokale economie en het verbeteren van de aansluiting van onderwijs en scholing op de arbeidsmarkt worden hierbij betrokken. Daarbij speelt uiteraard mee, dat het financiële belang van gemeenten bij een effectief arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid sterk is toegenomen. De samenhangende doelstellingen van de afdeling Sozawe voor 2009 en 2010 zijn: Alle WWB gerechtigden, inburgeraars en nuggers op traject; gesplitst naar zorg en activering, maatschappelijke participatie (40% van de klanten per gemeente) en re-integratie, arbeidsparticipatie (60% per gemeente). Invulling geven aan het participatieakkoord; landelijk WWB-ers en nuggers aan het werk in Dat betekent voor De Marne en Winsum een daling van het bestand van 8% in 2008; 5% in 2009 en 5% in Rechthebbende WWB klanten een uitkering toekennen binnen 4 weken. 25% meer-gebruik van alle burgers met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum bereiken met de huidige inkomensondersteunende voorzieningen; participatiefonds, computerregeling, tegemoetkoming voor kinderen die voor het eerst naar het voorgezet onderwijs gaan. Niet-gebruik van landelijke en lokale regelingen tegengaan door een proactieve benadering. Aansluiten op doelgroepenbeleid van het kabinet t.a.v. pardonners, kinderen in arme gezinnen, jongeren tot 27 jaar, alleenstaande ouders, 65 plussers, nuggers. Interne gemeentelijke afstemming en coördinatie met andere beleidsvelden op gebeid van wonen, werk en inkomen, zorg, onderwijs en economische zaken om beter zicht te krijgen op problematiek en mogelijkheden van de doelgroepen. Samenwerking met maatschappelijke organisaties verbeteren/vergroten om doelgroepen beter te bereiken en dienstverlening op elkaar aan te sluiten. Vorming van netwerkorganisatie. Primair uitgaan van bestaande voorzieningen en deze beter op elkaar afstemmen. HOOFDSTUK 1 ARBEIDSMARKTBELEID Inleiding 8

9 Het huidige kabinet streeft er naar om mensen extra aan het werk te helpen. Het rijk heeft daarover een bestuursakkoord gesloten met de VNG: Samen aan de slag. Daarin is afgesproken dat de gemeenten zich inzetten voor de ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid. Ter ondersteuning van de doelstelling om extra mensen aan het werk te helpen is in het akkoord opgenomen dat gemeenten streven naar de specifieke doelstelling om bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigde werklozen aan het werk te helpen. De VNG heeft dit vervolgens uitgewerkt in de notitie Ruimte voor de regio. Centraal in deze notitie staat de doelstelling dat er overal in Nederland regionaal arbeidsmarktbeleid wordt gevoerd dat aansluit op de natuurlijke schaal van de lokale arbeidsmarkt. Landelijk zijn 50 á 60 gemeenten gevraagd om daarin een voortrekkersrol te willen vervullen. In de provincie Groningen zijn inmiddels 3 initiatieven gestart: Groningen-stad, Veendam en Appingedam/Delfzijl/Loppersum. 1.1 Definitie van arbeidsmarktbeleid De arbeidsmarkt is het samenhangend geheel van vraag naar en aanbod van betaalde arbeid. Het doel van arbeidsmarktbeleid is het beïnvloeden van alle factoren die een optimale werking van de arbeidsmarkt mogelijk maken. Kortom gericht op het bij elkaar brengen van de vraag naar betaalde arbeid (banen) en het aanbod van arbeidsvermogen/loonwaarde (beroepsbevolking). Het begrip markt kent naast een kwantitatieve en kwalitatieve dimensie ook de aspecten van tijd en plaats. De vraag naar arbeid kan ingevuld worden indien er op het juiste moment op de juiste plaats voldoende gekwalificeerd aanbod aanwezig is. Of omgekeerd geredeneerd: de werkzoekende vindt een betaalde arbeidsplaats indien hij/zij zich op het juiste moment en op de juiste plaats aanbiedt met de juiste kwalificaties. Voor de ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid is het van belang om de deelnemers op die regionale markt bijeen te brengen, waarbij de gemeenten de regie in handen nemen. 1.2 Ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn in rap tempo gewijzigd. Nog steeds vinden bedrijfssluitingen plaats en komen op die manier werknemers op straat te staan. Maar door de maatschappelijke ontwikkeling van vergrijzing en ontgroening, is tevens de tendens ontstaan dat bedrijven en instellingen steeds moeilijker aan goed gekwalificeerd personeel komen. De vraag naar personeel is op dit moment groter dan het aanbod. Er is op onze regionale arbeidsmarkt ook sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. De oorzaak daarvan is vaak gelegen in de scholing: de aansluiting tussen scholing en arbeidsmarkt is niet goed, het aantal voortijdig schoolverlaters is groot en het kwalificatieniveau van de werkenden en werkzoekenden is niet voldoende. Sozawe stemt haar individuele klantgerichte re-integratiebeleid op de ontwikkelingen af. Kwantitatieve en kwalitatieve discrepanties op de arbeidsmarkt vragen om maatregelen die gericht zijn op het verhogen van de arbeidsparticipatie (meer mensen moeten meedoen) en op het verhogen van het kwalificatieniveau van degenen die werk zoeken of aan het werk zijn. Daarvoor is het nodig dat overheid, onderwijs en werkgevers op het niveau van de regionale arbeidsmarkt afspraken met elkaar maken. Bedrijven zijn zich bewust van deze ontwikkelingen en zijn steeds meer bereid om te investeren in zowel eigen als nieuw personeel. Dit bleek ook op de vervolgconferentie over Integraal Arbeidsmarktbeleid in onze regio op 31 januari Bedrijven en instellingen gaven aan te willen investeren in leerwerkbanen, stageplaatsen en trajecten. Om daarmee het zittende personeel te scholen en ze daardoor de kans te geven om op een hoger kwalificatieniveau te komen en dan nieuw personeel op te leiden om op de vrij gekomen plekken in te stromen. 9

10 1.3 Analyse van de lokale situatie In de Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2008 (Universiteit Groningen) en de arbeidsmarktanalyse van CWI worden een aantal groeisectoren benoemd voor de Noord Groningse regio: Zorg en Zakelijke dienstverlening. Specifiek voor de Eemsdelta regio, zijn dat daarnaast de sectoren: Industrie, Bouw, Metaal en Schoonmaak. Om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken op de noordelijke arbeidsmarkt en specifiek in onze regio, is informatie verzameld. Deze informatie is ook van belang om gezamenlijk met de partners, doelstellingen te kunnen formuleren voor de komende jaren. In deze tabel, wordt de totale beroepsbevolking opgedeeld in de diverse groepen die wel en niet beschikbaar zijn, en niet deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Tabel opbouw en samenstelling bevolking DOELGROEPEN DE MARNE WINSUM EEMSMOND BEDUM Inwonertal Beroepsbevolking NWW Jongeren jaar (niet naar school) (184) (289) ZW WAO WIA Wajong WW WSW WWB Bron: CBS per 1/ Bron: CWI per mei Bron: Kengetallen CWI Winsum juli Bron: Ministerie SZW (aantal geïndiceerde inwoners per 1/1-2007) Onderkant van de arbeidsmarkt In de Atlas voor gemeenten wordt ook gebruik gemaakt van CBS en SZW bronnen om inzicht te geven in de onderkant van de arbeidsmarkt. De samenstelling van de onderkant van de arbeidsmarkt bestaat uit WWB, Wajong, WAO, WW, WSW, maar is exclusief NUGgers (Niet Uitkerings Gerechtigden). Tabel percentage onderkant arbeidsmarkt Gemeenten onderkant van Absoluut Waarvan WWB de arbeidsmarkt * De Marne 15,1% Winsum 11,2% Eemsmond 17% Bedum 12,7% *onderkant van de arbeidsmarkt als percentage van de potentiële beroepsbevolking Een tabel met een uitgebreid overzicht van de opbouw en samenstelling van de bevolking, is opgenomen in bijlage 1. Daarin wordt het aantal inwoners, afgezet tegen het aantal lage inkomens en het gemiddelde besteedbare inkomen per huishouden. 10

11 Daarnaast worden het aantal werkzoekenden zonder baan, de leeftijdsopbouw, herkomst, burgerlijke staat, huishoudens, deelname onderwijs, bedrijfsvestigingen en sociale zekerheid, onderling vergeleken en afgezet tegen het gemiddelde van Groninger gemeenten. 1.4 Gemeente als belangrijke speler op de regionale arbeidsmarkt Lokaal arbeidsmarktbeleid: kan dat wel? De gemeentelijke arbeidsmarkt is geen eiland. Inwoners pendelen van woonplaats naar werklocatie en er worden banen bezet door forensen van buiten de gemeente. Ook de bedrijven en instellingen blijven niet altijd op dezelfde plek. De gemeente is zelf geen partij op de arbeidsmarkt, behalve als één van de grotere werkgevers. Op het vestigingsbeleid van bedrijven en op de keuzes die bedrijven en instellingen maken bij de werving en selectie van medewerkers heeft de gemeente alleen indirect invloed. Hetzelfde geldt in feite voor de keuzes die werknemers maken: de gemeente kan niet meer dan proberen om die keuzes te beïnvloeden en werkzoekenden te stimuleren en te ondersteunen. Maar lokaal arbeidsmarktbeleid is wel degelijk mogelijk. De gemeente kan zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, kan betere randvoorwaarden voor de lokale economie scheppen, kan de kwalificaties van de (werkzoekende) inwoners vergroten en beter afstemmen op de vraag op de arbeidsmarkt en kan vraag en arbeid op andere (nieuwe) manieren bij elkaar brengen. Het gaat daarbij om het benoemen van de onderlinge afhankelijkheden en het creëren van een wederzijds voordeel. Economie: lokaal/regionaal Re-integratie & participatie Arbeidsmarkt: lokaal/regionaal In de meeste gemeenten houden afzonderlijke afdelingen zich bezig met terreinen als economische zaken, onderwijs en re-iïntegratie en maatschappelijke participatie. Elke afdeling werkt daarbij veelal vanuit een verschillend perspectief en met eigen taak- en doelstellingen. Maar de gemeente is ook één organisatie en heeft inmiddels in het spel rond de arbeidsmarkt veel kaarten in handen. Door daar gebruik van te maken kan de gemeente betere resultaten boeken. Dat vereist goed samenspel tussen de afdelingen: integraal arbeidsmarktbeleid. 1.5 Discrepanties tussen de partijen Onderwijs: lokaal/regionaal Wanneer gesproken wordt over de discrepanties op de arbeidsmarkt, gaat het over mismatches tussen vraag en aanbod: het arbeidsaanbod in de gemeente sluit niet goed aan bij de vraag en ondanks onvervulde vacatures blijft een deel van de mensen toch langdurig werkloos. Het is opvallend, dat er vaak ook tussen de partijen rond de arbeidsmarkt flinke mismatches zijn: bedrijven die niets zeggen te hebben aan het CWI, een sociale dienst die de taal van de bedrijven niet spreekt, een CWI dat volgens gemeentelijke casemanagers de harde kern van de WWB'ers weinig te bieden heeft, de moeizame relatie tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven. Het UWV, die (nieuwe) 11

12 WW gerechtigden, vaak amper ziet en begeleidt. Onderwijs dat niet afgestemd is op de regionale arbeidsmarktontwikkelingen of een verkokert aanbod biedt in plaats van samenwerkingsgericht te opereren. Voor het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid liggen hier kansen. De partijen hebben elkaar hard nodig, maar weten elkaar in de praktijk - ook op lokaal niveau - onvoldoende te vinden. Netwerken van belangen Vanuit het perspectief van re-integratie wordt meestal hoopvol gekeken naar de bedrijven en instellingen in de gemeente: hoeveel werkzoekenden kunnen daar geplaatst worden? En naar het onderwijs: kan dat het aantal jongeren zonder startkwalificatie niet beperken? En als de opleidingen en kwalificaties beter aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt, dan zullen meer mensen direct een baan kunnen vinden. Het onderwijsveld heeft daar uiteraard ook belang bij. Het succes op de arbeidsmarkt vergroot de aantrekkelijkheid van een opleiding. Daarvoor is goede aansluiting bij de beroepspraktijk nodig. De bedrijven en instellingen kunnen bijdragen aan de actualiteit en de inhoud van het onderwijs, leerlingen moeten stage kunnen lopen en docenten willen bijblijven op hun vakgebied. Samenwerken loont Bedrijven en instellingen in de gemeente, zijn er niet primair om mensen aan werk te helpen. Succesvol ondernemerschap draagt bij aan de lokale economie en de werkgelegenheid, maar daarvoor moet de ondernemer zijn eigen keuzes kunnen maken. De bedrijven en instellingen hebben echter wel degelijk belangen waarvoor ze de gemeente nodig hebben: niet alleen voor het realiseren van voorzieningen (bedrijventerrein, winkelcentrum) en randvoorwaarden (veiligheid, aantrekkelijkheid van de gemeente voor recreanten et cetera), maar ook voor de arbeidsmarkt. Bedrijven hebben, zeker in tijden van hoogconjunctuur, mensen met de juiste kwalificaties nodig. Zij hebben er belang bij om samen te werken met het re-integratieveld en met het onderwijsveld. Gemeenten die de taal van het bedrijfsleven spreken en hun belangen en problemen begrijpen, kunnen daar hun voordeel mee doen. 1.6 Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor arbeidsmarktbeleid Met de invoering van de WWB per 1 januari 2004 hebben de gemeenten meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid gekregen voor het vorm en inhoud geven van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. De gemeenten hebben daarnaast met de invoering van deze wet een groter financieel belang bij een uitstroom van personen vanuit een uitkeringssituatie naar betaalde arbeid. Het ministerie van SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben medio 2004 een gezamenlijke beleidsagenda gemeentelijk arbeidsmarktbeleid opgesteld. VNG en SZW spreken hierin af dat zij uit hoofde van sociale en economische overwegingen een bijdrage willen leveren aan een succesvolle ontwikkeling van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. VNG en SZW willen vooral de regionale component van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid benadrukken en zowel op lokaal als op landelijk niveau meer samenhang brengen tussen de beleidsterreinen werk en inkomen enerzijds en onderwijs, economie en zorg anderzijds (gewenste ontkokering). Verder geeft de gezamenlijke beleidsagenda aan dat VNG en SZW de totstandkoming van gewenste samenwerking tussen alle betrokken actoren op het terrein van werk en inkomen (vooral tussen gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs- en scholingsinstellingen, CWI en UWV) te willen bevorderen Voorwaarden voor opzet en deelname Met de invoering van de WWB staan gemeenten voor de taak een gemeentelijk arbeidsmarktbeleid op te zetten. Dat levert direct de vraag op hoe gemeenten eigenlijk 12

13 op een effectieve wijze de arbeidsmarkt kunnen beïnvloeden. Wil een gemeente effectief opereren op de arbeidsmarkt dan moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: 1. Integraal Integrale aanpak tussen de beleidsterreinen ruimtelijke ordening/economische zaken, sociale zaken en onderwijs. Dwarsverbanden met andere beleidsterreinen zoals welzijn/zorg en openbare orde/veiligheid zijn ook wenselijk. De meerwaarde van arbeidsmarktbeleid als apart te onderscheiden beleidsterrein zit juist in de integrale aanpak. 2. Regionaal Werknemers zijn mobiel en "hun" arbeidsmarkt bevindt zich in de regio. Werkgevers werven hun personeel niet alleen in de plaats waar het bedrijf is gevestigd, maar in de regio. Gemeenten hebben in hun eentje nauwelijks een onderhandelingspositie; samenwerkende gemeenten hebben dat wel. Ook onderwijs en opleidingen zijn in het algemeen regionaal georganiseerd. Ook afspraken met het onderwijs zullen moeten worden gemaakt in regionaal verband. Hetzelfde geldt voor het CWI en het UWV. 3. Middellange termijn Voor het opleiden van mensen is tijd nodig. Daarom moet arbeidsmarktbeleid inspelen op de verwachte toekomstige vraag naar arbeidskrachten. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met gewenste economische ontwikkelingen en met de verwachte demografische ontwikkelingen. Voor een effectief arbeidsmarktbeleid zal dus ook "vooruitgedacht" moeten worden Beïnvloeding en regievoering Om een sluitende keten te organiseren rond regionaal arbeidsmarktbeleid wil Sozawe als gemeentelijke afdeling naar een gezamenlijke aanpak toe met alle partijen. Dit beleidsplan vormt samen met het bestuursakkoord Eemsdelta, het kader voor de verdere ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid in de regio. De afgelopen jaren zijn al veel goede initiatieven gestart en opgezet, denk daarbij aan het Vacatureservicepunt. Veel initiatieven bleken echter (te) sterk gebonden aan personen. Met het vertrek van deze personen stokte regelmatig het initiatief en de voortgang. De gemeentelijke afdelingen Sozawe van de 4 gemeenten en hun ketenpartners hebben daarom de wens uitgesproken de goede initiatieven en projecten te borgen in een bredere structuur van arbeidsmarktbeleid, zodat zaken doorgang kunnen vinden als bepaalde centrale figuren andere carrière mogelijkheden kiezen. Een organisatiestructuur die minder persoonsafhankelijk en meer georganiseerd is. Hoewel mensen natuurlijk altijd de kern en het elan van het arbeidsmarktbeleid zullen blijven vormen. Er zijn vele partijen in de regio betrokken bij het regionale arbeidsmarktbeleid, zoals in het overzicht is te zien. Die partijen zijn te verdelen in netwerkpartners en ketenpartners. Daardoor zijn er verschillen in de onderlinge relaties en de rollen: opdrachtgever, (on)afhankelijk van, financier, uitvoeringsverantwoordelijk en deelnemer. 13

Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: A. Hoogsteen, (t.a.v. A. Hoogsteen)

Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: A. Hoogsteen, (t.a.v. A. Hoogsteen) Vergadering: 20 januari 2009 Agendanummer: 7 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar: A. Hoogsteen, 0595-750303 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hoogsteen) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz Gemeentelijk armoedebeleid Martijn Schut Adviseur Stimulansz Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Verwey- Jonker Instituut Samenvatting

Nadere informatie

Minimabeleid 't Hoogeland

Minimabeleid 't Hoogeland Beleidskader BMWE- gemeenten Minimabeleid 't Hoogeland 3 september 2013 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...4 1.2 Het algemeen landelijk kader...5 1.3 Huidig kader Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2 Programma 2 Sociale Zaken Programma 2: Sociale Zaken Maatsch. effecten Beleidsterreinen Beleidsdoelen Prestaties (wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?) Iedere

Nadere informatie

Samen maken we er werk van!

Samen maken we er werk van! Strategische visie 2008 ISD Voorne-Putten-Rozenburg Samen maken we er werk van! Goedkeuring MT : 06-08-2007 Goedkeuring DB : 16-08-2007 Vaststelling AB : 30-08-2007 Strategische visie ISD-VPR 2008, versie

Nadere informatie

Verkenning probleemstelling. armoedebeleid Heerenveen. Rekenkamercommissie Heerenveen

Verkenning probleemstelling. armoedebeleid Heerenveen. Rekenkamercommissie Heerenveen Verkenning probleemstelling armoedebeleid Heerenveen Rekenkamercommissie Heerenveen April 2011 Inhoud. INLEIDING..2 ARMOEDEBELEID IN HEERENVEEN 3 AFBAKENING PROBLEEMSTELLING...4 3.1 AFBAKENING 4 3.2 OVERZICHT

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Doelstelling en Visie Onze doelstelling is dat we op klantgerichte en kostenbewuste wijze onze inwoners ondersteunen, zodat deze zolang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland Martijnschut.wordpress.com Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTBELEID. Mensen actief laten deelnemen aan de samenleving. Gemeente Sint Anthonis November Arbeidsmarktbeleid Land van Cuijk

ARBEIDSMARKTBELEID. Mensen actief laten deelnemen aan de samenleving. Gemeente Sint Anthonis November Arbeidsmarktbeleid Land van Cuijk ARBEIDSMARKTBELEID Mensen actief laten deelnemen aan de samenleving Gemeente Sint Anthonis November 2006 ARBEIDSMARKTBELEID Mensen actief laten deelnemen aan de samenleving 1 Doel De gemeenten in het Land

Nadere informatie

Mededeling B&W. Raadsvergadering : 08 september 2005 Agendapunt : A5. Toelichting

Mededeling B&W. Raadsvergadering : 08 september 2005 Agendapunt : A5. Toelichting Mededeling B&W Raadsvergadering : 08 september 2005 Agendapunt : 080905-05A5 Onderwerp : Armoedebeleid Toelichting Aanleiding De Provincie Noord-Brabant heeft op 13 juni 2005 een brief met een rapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Armoede en Arbeidsmarkt

Armoede en Arbeidsmarkt 2 Armoede en Arbeidsmarkt Presentatie Masterclass 4: Armoede en arbeidsmarkt op het congres Overerfbare Armoede, Emmen, 25 september 2017 Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Arjen

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

gemeente roerdalen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft;

gemeente roerdalen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft; gemeente roerdalen Beleidsregel maatschappelijk actief bonus 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft; gelet op het gemeentelijk minimabeleid zoals beschreven in

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014.

Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014. Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014. Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder : a. wet: Wet werk en bijstand; b. bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Rekenkamerrapport 10 september 2007 Bijzondere bijstand; wel beschikbaar, maar te weinig gebruikt. Conclusies & Aanbevelingen Rekenkamercommissie

Rekenkamerrapport 10 september 2007 Bijzondere bijstand; wel beschikbaar, maar te weinig gebruikt. Conclusies & Aanbevelingen Rekenkamercommissie Rekenkamerrapport 10 september 2007 Bijzondere bijstand; wel beschikbaar, maar te weinig gebruikt. Conclusies & Aanbevelingen Rekenkamercommissie gemeente Enschede 1 Inleiding De Nederlandse samenleving

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Kadernota minimabeleid 2015

Kadernota minimabeleid 2015 Kadernota minimabeleid 2015 1. UITGANGSPUNTEN... Pag. 2 1.1 Definitie Minima 1.2 Definitie Participatie 1.3 Doel 2 GEMEENTELIJKE BELEIDSVRIJHEID. Pag. 3 2.1 Landelijk beleid 2.2 Gemeentelijk Beleid 2.2.1

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-056 Houten, 30 mei 2017 Onderwerp: Herijking armoedebeleid Beslispunten: 1. De raad voor te stellen de beleidsnota herijking armoedebeleid 2017-2020 -als integraal onderdeel

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

Ik Kan Overdie. Wijkservicebedrijf Overdie (WSB)

Ik Kan Overdie. Wijkservicebedrijf Overdie (WSB) Ik Kan Overdie Wijkservicebedrijf Overdie (WSB) De inhoud De aanleiding en de noodzaak Hoe we het gaan organiseren De caseloadnader beschouwd De organisatie De financiering De stand van zaken 6644 inwoners

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad;

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; Bijlage nr. : 79-2007 AAN Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; 1. Inleiding Sinds eind 2006 wordt in onze gemeente gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw armoedebeleid. De bedoeling is om het

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Karabulut (SP) over het benutten van inkomensvoorzieningen.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Karabulut (SP) over het benutten van inkomensvoorzieningen. > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade. SP Kerkrade Kaardebol HV Kerkrade. Vragen artikel 38 inzake armoede.

College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade. SP Kerkrade Kaardebol HV Kerkrade. Vragen artikel 38 inzake armoede. Aan: Van: Betreft: Antwoord: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade SP Kerkrade Kaardebol 26 6467HV Kerkrade Vragen artikel 38 inzake armoede. Schriftelijk Datum: 18 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016;

gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016; De raad der gemeente Aa en Hunze; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Agendanummer: 11-31 Registratienummer raad: 612390 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer: 612389 Moet in elk geval behandeld zijn in

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Samenleving 1 13. SAM

Samenleving 1 13. SAM Samenleving 1 13. SAM 13.01. Sociale zaken: Sociale Zekerheid Eindterm 13.01. De kandidaat kan het stelsel van de Sociale Zekerheid in Nederland omschrijven. 13.01.01. Kan de Werknemersverzekeringen, de

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas,

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, 2810014 Vooraf In de notitie Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg Beleidskaders 2014 2015 (definitieve versie, 25 augustus

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE JULI 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De tegenprestatie 4 1.1 Wettelijk kader 4

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie