Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief informeren wij de gemeenteraad over de ontwikkelingen van het Nijmeegse bijstandsbestand en onze inspanningen op het terrein van werk en re-integratie om mensen in de bijstand aan werk te helpen. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Anne van den Ende, 2471 Datum ambtelijk voorstel 19 februari 2014 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De brief aan de Raad over de bijstandsontwikkeling 2013 vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Beleidsadviseur A. van den Ende Alleen ter besluitvorming door het College X Actief informeren van de raad Besluit B&W d.d. 11 maart 2014 nummer: 3.14 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder collegevoorstel jaarbrief.docx

2 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 11 maart 2014 Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Anne van den Ende Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Wij informeren u in deze brief over de ontwikkelingen van het Nijmeegse bijstandsbestand en onze inspanningen op het terrein van werk en re-integratie om mensen in de bijstand aan werk te helpen. We staan eerst stil bij (1) de bijstandsontwikkeling in 2013 en (2) de regionale arbeidsmarktontwikkeling, vervolgens gaan we in op (3) enkele in het oog springende resultaten op het terrein van werk en re-integratie, (4) werkgeversbenadering en (5) jeugdwerkloosheid. Tevens geven wij conform onze toezegging in de kamerbespreking van 20 maart 2013 in deze brief aan, (6) hoe vaak maatregelen zijn toegepast en hoe wij ons maatregelbeleid laten uitvoeren en monitoren. Tenslotte informeren wij u kort over een onderzoek naar (7) verhuisbewegingen in relatie tot de Wwb dat wij door onze afdeling Onderzoek en Statistiek hebben laten uitvoeren. 1. Bijstandsontwikkeling In 2013 zijn de Wwb-uitkeringen in Nijmegen met 5,4% toegenomen. Eind 2013 waren huishoudens afhankelijk van een bijstandsuitkering. Begin 2013 waren dit er jaarbrief Werk en Inkomen bijstandsontwikkeling 2013.docx

3 1 Resultaten - Ontwikkelingen bijstandsbestand in Nijmegen Voorgaande jaren WWB Ontwikkeling WWB 2013 WWB Ontwikkeling WWB dec mrt ,9% dec ,1% jun ,0% dec ,6% sep ,0% dec ,3% dec ,4% dec ,3% dec ,8% dec ,4% dec ,5% De eerste helft van het jaar 2013 kenmerkt zich door een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. In het derde kwartaal is er daarentegen sprake van een lichte afname van het aantal bijstandsgerechtigden. In het vierde kwartaal neemt het aantal weer wat toe. In 2013 neemt het aantal bijstandsgerechtigden weliswaar nog steeds toe, maar minder sterk dan in De aantallen blijven op een vergeleken met de tijd voor de economische crisis hoog niveau. Nijmegen is niet de enige stad die het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering heeft zien stijgen. Overal in het land heeft de financiële crisis van 2008 geresulteerd in een diepe economische recessie wat de werkloosheid sterk heeft doen oplopen. Vergeleken met andere grote gemeenten doet Nijmegen het in 2013 relatief goed. Van de 19 referentiegemeenten eindigt Nijmegen met de stijging van 5,4% op de zevende plaats. Gemiddeld is het aantal bijstandsgerechtigden bij de referentiegemeenten in 2013 met 8,7% gestegen. Onderstaande grafiek brengt de bijstandsontwikkeling over 2013 in beeld. 16% 14% 12% 10% 08% 06% 04% 02% 00% 17% 07% 09% 11% 05% 13% 05% 12% 11% 10% 09% 05% 03% dec-13 05% 11% 16% 08% 05% 03% Amersfoort Zwolle Den Haag Zaanstad Alkmaar Apeldoorn Almere Rotterdam Eindhoven Utrecht Enschede Den Bosch Amsterdam Drechtsteden Nijmegen Tilburg Groningen Arnhem Breda

4 2 In de afgelopen maanden heeft het merendeel van de referentiegemeenten het aantal bijstandsgerechtigden sterker zien stijgen dan Nijmegen. Met name in Breda, Zaanstad en de Drechtsteden is de stijging fors. Almere, Amersfoort en Apeldoorn doen het beter dan Nijmegen. Overigens is de ontwikkeling maand op maand heel grillig. De onderstaande tabel laat de bijstandsontwikkeling over de periode 2005 tot en met 2013 zien in Nijmegen en vijf andere steden. Financiële resultaten op de bijstandsuitgaven Voor 2013 hadden we een tekort op de bijstandsuitkeringen geprognosticeerd van 1,7 miljoen, het gerealiseerd tekort voor 2013 is een stuk lager, namelijk 0,4 miljoen. Het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen is eind september naar boven bijgesteld: in plaats van 86,3 miljoen krijgen we 95,1 miljoen voor de bijstandslasten in Deze meevaller aan de batenkant in combinatie met de geringe stijging van Nijmeegse bijstandsgerechtigden (in vergelijking met de landelijke ontwikkeling), heeft een lager tekort op bijstand opgeleverd dan begin 2013 verwacht.

5 3 2. Arbeidsmarktontwikkeling De instroom vanuit en uitstroom naar werk wordt vooral bepaald door de arbeidsmarktomstandigheden. Ook andere instroom- en uitstroomredenen zijn niet door de gemeente te beïnvloeden (samenwonen, scheiden, verhuizen, overlijden). In deze paragraaf staan we stil bij de actuele en regionale arbeidsmarktontwikkelingen; de context waarin we opereren. Het aantal werkzoekenden in Nederland is het afgelopen jaar met 34% gestegen. Het aantal werkzoekenden ingeschreven in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen steeg afgelopen jaar met 15%. Eind december 2013 stonden werkzoekenden ingeschreven in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen. Bijna éénderde van deze werkzoekenden ontvangt een bijstandsuitkering (met arbeidsplicht) van de gemeente Nijmegen. Het percentage geregistreerde werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking kwam in onze arbeidsmarktregio eind december uit op 10,3% (landelijk: 9,7%). De werkloosheid in deze regio blijft daarmee wat hoger dan in heel Nederland. De stijging van de werkloosheid in het afgelopen jaar heeft zich vooral voorgedaan bij hoger opgeleiden. Eind december 2013 stonden bij het UWV in de arbeidsmarktregio 372 vacatures open. Het aantal vacatures is een jaar tijd met 31% gedaald. Vergeleken met de landelijke tendens, waar een afname van vacatures is van 5%, staat onze arbeidsmarkt er een stuk minder rooskleurig voor. Het aantal banen van werknemers in Nijmegen is de afgelopen jaren teruggelopen met 5,6%. Ten opzichte van vergelijkbare steden is dat een sterke daling (gemiddeld -1,7%). Van oudsher zijn er veel banen in onderwijs en gezondheidszorg in Nijmegen. Voor beide sectoren geldt dat we in 2013 voor het eerst een daling van het aantal banen zien in plaats van een stijging van het aantal banen in de jaren daarvoor Werk en re-integratie Met het programma Werk en Inkomen hebben we als doel om inwoners van Nijmegen volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Onze eerste prioriteit is mensen aan werk helpen. Wij vinden dat mensen zekerheid, maatschappelijke participatie en persoonlijk welbevinden het best kunnen bereiken via betaald werk. Via werk wordt perspectief geboden aan mensen. We zetten verschillende instrumenten in om de (partiële) uitstroom naar werk te bevorderen zoals leerwerkplekken, werkgeversbonus, scholing en begeleiding. De specifieke instrumenten voor jongeren, zoals startersbeurzen en banen bespreken we in de laatste paragraaf van deze brief. Naast deze instrumenten organiseren we tal van activiteiten, waaronder: werkmarkten, workshops en trainingen. De hoofdgedachte bij de inzet en uitvoering van de instrumenten en activiteiten is: het stimuleren en faciliteren van werkzoekenden én bedrijven om de match tussen aanbod en vraag te realiseren. De afdeling Werk voert deze activiteiten uit in nauwe samenwerking met de stad en bedrijven. In 2013 zijn 558 werkzoekenden volledig uitgestroomd naar betaald werk, hiermee is voldaan aan de doelstelling. Naast volledige uitstroom uit de uitkering, zijn er (t/m oktober) Stads- en Wijkmonitor 2014

6 4 werkzoekenden gedeeltelijk uitgestroomd, deze groep heeft parttime betaald werk gevonden (zij verwerven partiële inkomsten voor een periode van tenminste 3 maanden). In totaal hebben het afgelopen jaar 750 werkzoekenden partiële inkomsten verdiend naast hun uitkering. Een mooi initiatief van afgelopen jaar is DROOMvilla LUX, donderdag 23 januari heeft zij officieel haar deuren geopend. We zijn trots op het concept zoals dat er nu staat. Twee mooie filmzalen, vergaderzalen, flexwerkplekken, een eigentijds restaurant met terras en stadstuin waar werkzoekenden met én zonder grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag zijn. Een nauwe samenwerking tussen gemeente en DROOMvilla LUX ligt hieraan ten grondslag. Vijftien bijstandsgerechtigden aan het werk, negen leerwerkplekken en zes startersbanen. Zij werken in de bediening, keuken en bij de receptie. Allemaal vacatures waar op korte termijn invulling aan gegeven kon worden. Kandidaten vanuit werkcorporaties als Wereldkoks, Salus Gelria en Voskookt zijn doorgestroomd naar DROOMvilla LUX. Voor hen een nieuw perspectief en wederom een stap dichterbij de reguliere arbeidsmarkt. Leerwerkplekken Een belangrijk uitgangspunt is dat re-integratie van mensen niet in een spreekkamer vorm krijgt, maar op een (leer)werkplek bij een werkgever. Vanuit deze gedachte zijn leerwerkplekken als (breed) instrument bij bedrijven én werkcorporaties ontwikkeld. Voor veel werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is een leerwerkplek een eerste stap richting betaald werk. Momenteel hebben we 13 werkcorporaties, 47 raamovereenkomsten met bedrijven (zij bieden doorlopend meerdere leerwerkplek aan) en 62 individuele leerwerkplekken: gezamenlijk goed voor ruim 500 leerwerkplekken waar werkzoekenden ervaring opdoen. In 2013 zijn er 100 werkzoekenden vanuit een leerwerkplek uitgestroomd naar werk. Zonder die leerwerkplek waren zij niet aan het werk gekomen. Op de leerwerkplek hebben zij werkervaring en ritme opgedaan en hebben zij een (praktijkgerichte) opleiding doorlopen. Met deze extra bagage hebben zij de stap naar werk kunnen zetten. Naast dit positieve resultaat blijven we extra inzetten op de uitstroom naar regulier werk. Hoewel werkgevers bereid zijn om een (additionele) leerwerkplek aan te bieden blijft de stap groot, gezien het huidige economische klimaat, om werknemers een (vaste) baan aan te bieden. Succesvol re-integreren is grotendeels afhankelijk van de mogelijkheden en onmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Activeringstrajecten We starten dit jaar met een pilot rondom arbeidsactivering. Deze arbeidsactiverende trajecten zetten we in voor mensen waarvoor een leerwerkplek (nog) niet haalbaar is. Na dit traject hebben we een beter zicht in iemands belastbaarheid (diagnose en voorspelling) en welke richting men in de arbeidsmarkt op zou kunnen. Nieuwe aanpak aan de poort Vanaf april 2013 heeft uw raad extra middelen ingezet om de werkzaamheden aan de poort te intensiveren. Het gaat om handhavings- en re-integratieactiviteiten. Vanuit de filosofie investeren aan de voorkant zetten we extra in op intensieve begeleiding gedurende het eerste half jaar dat iemand een uitkering ontvangt. Het doel is het voorkomen van instroom en een versnelde uitstroom naar werk. De effectiviteit van re-integratie valt of staat met een goede screening en activering in de startfase. Hoe langer in de uitkering, hoe moeilijker de weg terug naar de arbeidsmarkt.

7 5 Workfast Augustus 2013 zijn we gestart met Workfast. Workfast richt zicht op een specifieke groep mensen die een bijstandsuitkering aanvragen, zelfredzaam zijn, maar door de huidige arbeidsmarktomstandigheden gebaat zijn bij intensieve en kortdurende ondersteuning om (weer) aan het werk te komen. De resultaten tot dusver zijn veelbelovend, 68% is uitgestroomd naar werk. SAMK Sluitende Aanpak Moeilijke Klanten Voor niet-willers en/of kandidaten met een fraudesignaal is er een extra intensieve aanpak vanuit handhaving en re-integratie. We zijn tevreden over de aanpak en de resultaten hiervan. Afgelopen jaar zijn, vanuit de SAMK, 21 kandidaten succesvol uitgestroomd naar werk, dit betreft 57%. Bij 41 % van de kandidaten is de uitkering op grond van rechtmatigheid beëindigd. 4. Werkgeversbenadering We beschouwen de werkgevers in onze stad als partners als het gaat om het activeren en zo mogelijk weer aan het werk helpen van degenen die een WWB- uitkering hebben. Bestuurlijk en ambtelijk besteden we veel tijd aan het bezoeken van bedrijven. Vanuit de portefeuille Werk en Inkomen alleen al hebben we de afgelopen twee jaar bijna 80 bestuurlijke bedrijfsbezoeken afgelegd, naast de ambtelijke bedrijfsbezoeken. Insteek bij deze bezoeken is steeds werkgelegenheid. Ook vanuit andere portefeuilles vinden bestuurlijke bezoeken plaats aan bedrijven en organisaties, waarbij onder meer ook werkgelegenheid aan de orde komt. In sommige projecten werken de portefeuillehouders nauw samen, zoals dat bij DROOMvilla LUX is gebeurd. Deze samenwerking tussen de portefeuillehouders gebeurt ook binnen de Social return- aanpak. We zoeken ook de samenwerking met bedrijventerreinen en de daar gevestigde ondernemers. We doen dit in nauw overleg met de ondernemers en hun organisaties. Op Bijsterhuizen bijvoorbeeld hebben we een project gedaan De samenwerking met het bedrijfsleven leidt tot nieuwe kansen. Een voorbeeld daarvan is Primark, een nieuw bedrijf aan Plein '44 dat in maart 2014 de deuren opent: vooruitlopend op het nieuwe Werkbedrijf hebben we in nauwe samenwerking met het UWV een groot aantal kandidaten (80) kunnen leveren die samen met UWVkandidaten voor een groot deel aan de personeelsvraag van Primark kunnen voldoen. in samenwerking met de bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en een commercieel bureau. Op deze manier zijn 8 mensen aan een baan geholpen. Social return In 2013 hebben we het social return-beleid dat in 2012 is ingezet, succesvol verder uitgebouwd. Naast de lijn om bij inkoop van opdrachten vanaf ,- afspraken te maken over (leer) werkplekken voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt, hebben we ook de eerste ervaringen opgedaan in toepassing van social return in subsidierelaties. Deze inspanningen hebben er toe geleid dat in 2013 in totaal 218 mensen (vanuit de Wwb, UWV of Breed) voor kortere of langere termijn werkzaam zijn geweest.

8 6 5. Bestrijden jeugdwerkloosheid Ontwikkeling jeugdwerkloosheidscijfers 2013 Het bestrijden en voorkomen van de jeugdwerkloosheid had ook in 2013 onze prioriteit, temeer vanwege de zorgwekkende toename van de jeugdwerkloosheid, die in Nijmegen eind % van het totale NWW- bestand 2 bedroeg. Om de rappe stijging van de jeugdwerkloosheid een halt toe te kunnen roepen, bleek een extra inzet noodzakelijk en is medio 2013 het plan van aanpak Jeugd aan het werk gepresenteerd, waarover wij uw Raad in de brief van 18 juni over hebben geïnformeerd. Met dit plan hebben wij ingezet op drie speerpunten: 1. Versterking van het bestaande; 2. Creëren van kansen; 3. Verbetering aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt. De grafiek hieronder laat de ontwikkeling van het aandeel van niet-werkende werkzoekende jongeren tot 27 jaar in Nijmegen zien (in het totale NWW-bestand). Deze ontwikkeling is afgezet tegen de andere kennissteden (plus Arnhem) en het landelijke aandeel van jongeren in het totale niet-werkende werkzoekenden bestand. In de grafiek is de ontwikkeling van het aandeel in de periode van januari 2013 tot november 2013 op basis van de gegevens van het UWV in beeld gebracht. 22% Vergelijking aandeel <27 in totale NWW kennissteden 20% 18% 16% 14% 12% 10% Nijmegen Nederland Groningen Enschede Leiden Maastricht Tilburg Eindhoven Arnhem 08% NWW: Niet- werkende werkzoekenden (dit betreft zowel werkzoekende jongeren mét als zonder uitkering).

9 7 Een aantal positieve conclusies die we op basis van de gegevens kunnen trekken: De ontwikkeling van het aantal jongere NWW ers ten opzichte van het totaal loopt praktisch gelijk aan de landelijke ontwikkelingen (met de historisch gegroeide afwijking van 2% hogere jeugdwerkloosheid in Nijmegen). Het aandeel niet- werkende werkzoekende jongeren ten opzichte van het totaal is in Nijmegen, op Tilburg na, gedurende het jaar het hardst gedaald ten opzichte van de andere steden en het landelijke gemiddelde. We zetten een scherpe daling in vanaf medio augustus, wat zou kunnen betekenen dat de extra inzet op de aanpak van de jeugdwerkloosheid nu al effect lijkt te hebben. De grafiek laat zien dat, ondanks de aanhoudende crisis, het aantal niet werkende werkzoekende jeugdigen in Nijmegen met 1,4% is gereduceerd en hoewel we nog steeds niet op het landelijke niveau zitten, we wel meer in de pas gaan lopen met het landelijke gemiddelde. Versterking van het bestaande Het Jongerenloket zag eind 2012 een hogere instroom die begin 2013 heeft doorgezet. Om het Jongerenloket in staat te stellen de jongeren adequaat te begeleiden en het plan van aanpak Jeugd aan het Werk uit te voeren, is het Jongerenloket versterkt. Dit heeft ertoe geleid dat de doelstellingen van het Jongerenloket van 2013 ruimschoots zijn behaald, de uitstroom naar beroepsbegeleidende leerweg (BBL) leerwerkplekken uitgezonderd. Dit lichten wij later in deze brief toe. Het aantal Nijmeegse jongeren in de Wwb is de afgelopen maanden gestaag verminderd. In juni 2013 had het Jongerenloket nog 898 jongeren in de Wwb, eind oktober zijn dit er 787. Deze verlaging is te verklaren aan de hand van de start van het begin van het schooljaar in september, de strengere inrichting van de poort, maar ook de introductie van twee nieuwe instrumenten die zijn opgenomen in Jeugd aan het Werk , namelijk de Startersbeurs en de Startersbaan. Creëren van kansen In augustus zijn wij met de regiogemeenten van start gegaan met de Startersbeurs, een instrument waarmee jongeren met een startkwalificatie zes maanden lang op passend niveau werkervaring op kunnen doen bij een bedrijf. Met het instrument voorkomen we dat kansrijke jongeren vanwege de laagconjunctuur een beroep moeten doen op de Wwb. De Startersbeurs wordt in meerdere gemeenten ingezet maar blijkt in onze regio het meest succesvol te zijn. Na een half jaar hebben al meer dan 100 starters gebruik gemaakt van deze regeling, die wij voor 160 jongeren beschikbaar hebben gesteld tot Dit zien wij ook terug in de forse afname van het aantal hogeropgeleiden dat zich meldt bij het Jongerenloket. Naast preventie is ook ingezet op het stimuleren van uitstroom van jongeren uit de Wwb om uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen. In september hebben wij 50 startersbanen, een loonkostensubsidie voor een jaar voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, gecreëerd. Op dit moment zijn 50 jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de hand van een Startersbaan een jaar lang werkervaring en werknemersvaardigheden op aan het doen waarmee hun positie op de arbeidsmarkt wordt versterkt. Wat de langer termijn resultaten zijn van de instrumenten, is nog niet te zeggen. De eerste resultaten zijn echter veelbelovend. De Taskforce jeugdwerkloosheid monitort de resultaten ieder kwartaal en stuurt bij waar dat nodig is.

10 8 Vanwege de grote behoefte van jongeren aan de Startersbanen en de Startersbeurzen, zijn wij de mogelijkheden van uitbreiding voor 2014 en 2015 aan het verkennen. Zo hebben wij een beroep gedaan op de ESF-middelen die eind vorig jaar beschikbaar zijn gekomen voor de aanpak van de Jeugdwerkloosheid tot medio Verbetering aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt Om de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, worden momenteel diverse initiatieven ontplooid. Een voorbeeld daarvan is de implementatie van de methodiek Borisbaan, dat Vso en Pro leerlingen gedurende de opleiding aan een werkgever koppelt waarbij de werkgever ondersteund wordt in het begeleiden van jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (Vso) en praktijkonderwijs (Pro). Het initiatief van Borisbaan komt te liggen bij het Vso en Pro. Op dit moment zit dit in de voorbereidingsfase. Ook zijn met het bedrijfsleven en andere (maatschappelijke) opdrachtgevers afspraken gemaakt om in breed verband meer leer-werkplekken te realiseren in de technische sector. De afspraken zijn vastgelegd in het convenant Techniek Werkt!. BBL (beroepsbegeleidende leerweg) In december 2012 heeft de meerderheid van uw raad de motie van Groen Links, Laat onze jeugd niet thuiszitten aangenomen waarmee wij hebben toegezegd het aantal BBL- leerwerkplekken te bevorderen. Ondanks de vele extra inspanningen en initiatieven die hierna zijn genomen, zoals de startsubsidie aan het Stimuleringsfonds en het convenant Techniek Werkt! dat vorig jaar is gesloten, blijft het aantal traditionele BBL- plekken nog steeds achter op het gestelde doel. De traditionele BBL- constructie loopt uit de pas met wat haalbaar en betaalbaar is. Om alsnog in het lerend werken te kunnen voorzien, hebben wij naast BBL plekken de leerwerkplekken bij de werkcorporaties zoals het Ambachtsplein en Voskookt ook opengesteld voor jongeren en hebben op die wijze 40 leerwerkplekken gerealiseerd voor jongeren. We blijven in gesprek met sectoren over hoe wij op een andere wijze leerwerkplekken kunnen creëren voor jongeren, waar alle partijen baat bij hebben. Ook de provincie Gelderland heeft aangekondigd een subsidie ter beschikking te zullen stellen ter bevordering (leer) werkplekken voor jongeren. Wij gaan de mogelijkheden hiertoe in gezamenlijkheid met de regio verkennen. Tot slot wordt er op landelijk niveau binnen diverse branches gelobbyd met als doel knelpunten op het gebied van BBL als gevolg van CAO- afspraken op te lossen. Wajong in beeld In onze brief aan uw raad, van 18 juni 2013, hebben wij u geïnformeerd over het onderzoek Wajong in beeld, dat wij in voorbereiding op de overheveling van de Wajong van het UWV naar de gemeenten in 2015 aan het uitvoeren zijn. Met het onderzoek beogen wij inzicht te krijgen in de Wajongers met arbeidsmogelijkheden in de regio Nijmegen en de wijze waarop wij deze doelgroep kunnen ondersteunen naar arbeid. Inmiddels hebben meerdere expertmeetings plaatsgevonden met de professionals uit het veld zoals zorg- en onderwijsinstellingen maar ook het bedrijfsleven en de jongeren zelf. Het onderzoek is in een afrondende fase en het eindresultaat, de paper Wajong in beeld, zal binnenkort worden gepresenteerd. Inmiddels heeft het kabinet besloten dat huidige Wajongers met en zonder arbeidsvermogen niet overgedragen worden aan de gemeenten. Voor hen blijft de Wajong bestaan. De nieuwe instroom komt wél naar de gemeenten toe.

11 9 6. Maatregelbeleid In de raadskamer van 20 maart 2013 is het raadsvoorstel Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZWwetgeving besproken. Daarbij is toegezegd om uw raad te informeren over het aantal maatregelen dat is opgelegd. Ook is toegezegd om te zorgen voor een goede werkinstructie voor medewerkers om willekeur in de uitvoering van het sanctiebeleid tegen te gaan en zorg te dragen voor een dusdanig registratiesysteem dat uitvoerders over dezelfde informatie op klantniveau kunnen beschikken. Tot 1 oktober 2013 is er sprake van een stijging van het aantal maatregelen en boetes in vergelijking met In 2012 zijn in totaal 1080 maatregelen opgelegd, in 2013 tot oktober Deze stijging komt vooral voor rekening van het niet nakomen van afspraken met betrekking tot re-ïntegratieactiviteiten. We hebben onze medewerkers geïnstrueerd hoe zij de wetswijzigingen in de praktijk moeten brengen. Sinds oktober 2013 werken zowel de werkconsulenten als de medewerkers inkomen met hetzelfde systeem (GWS), zodat over en weer alle relevante informatie beschikbaar is. 7. Onderzoek verhuizingen en WWB Op ons verzoek heeft de afdeling Onderzoek en Statistiek onderzocht in hoeverre de toename van het WWB-bestand in de periode te wijten is aan verhuizingen. Uitkomst van het onderzoek is allereerst dat ongeveer 500 van de 2000 uitkeringen op jaarbasis worden verstrekt aan personen die het voorgaande jaar een uitkering in een andere gemeente ontvingen (en dus het afgelopen jaar verhuist zijn naar Nijmegen). Omgekeerd verhuizen ongeveer 250 personen met een WWB-uitkering vanuit Nijmegen naar óf een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland. Het is echter te kort door de bocht om te zeggen dat het bijstandsbestand per jaar met 250 personen groeit door verhuizing. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

Halfjaarbrief Inkomen

Halfjaarbrief Inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Halfjaarbrief Inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In deze brief informeren we de raad over de bijstandsontwikkeling

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 15 september 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D25 (PA 30 januari 2013) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk 12.0020648. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D25 (PA 30 januari 2013) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk 12.0020648. Datum uw brief Ingekomen stuk D25 (PA 30 januari 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk'

Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk' Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Op

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/140011800. Datum uw brief 21 oktober 2014

Ons kenmerk MO10/140011800. Datum uw brief 21 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke raadsvragen SP-fractie over Workfast Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie van de SP van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ons kenmerk 13.0002921. Datum uw brief

Ons kenmerk 13.0002921. Datum uw brief Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Verzenddatum 2 april 2013

Nadere informatie

Effectrapportage sancties

Effectrapportage sancties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Effectrapportage sancties Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben de raad toegezegd informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsinformatiebrief uitstroomresultaten werkcorporaties Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Naar aanleiding

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen.

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66 m.b.t. stages MBO scholieren Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014)

Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1

Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1 Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Door de

Nadere informatie

Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties

Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Vaststellen raadsbrief Toezeggingen Werk en Inkomen uit de Kamerronde van 21 mei 2014 (jaarrekening 2013)

Vaststellen raadsbrief Toezeggingen Werk en Inkomen uit de Kamerronde van 21 mei 2014 (jaarrekening 2013) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen raadsbrief Toezeggingen Werk en Inkomen uit de Kamerronde van 21 mei 2014 (jaarrekening 2013) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke raadsvragen over werkcorporatie Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke raadsvragen over werkcorporatie Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke raadsvragen over werkcorporatie Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie van GroenLinks

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 en Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert /

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten

Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben met de gemeenteraad

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie D66 over elektrische oplaadpalen

Artikel 39 vragen van de fractie D66 over elektrische oplaadpalen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over elektrische oplaadpalen Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Door de fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Vaststellen raadsinformatiebrief over passend onderwijs

Vaststellen raadsinformatiebrief over passend onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen raadsinformatiebrief over passend onderwijs Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D8 (4 september 2013) Beleidsontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D8 (4 september 2013) Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D8 (4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX. Openbaar Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 en Zorg & Welzijn / 1051 en Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en B. Frings

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP Nijmegen heeft

Nadere informatie

Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO

Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op 9 november 2015 heeft

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Jaarbrief Inkomen 2016

Jaarbrief Inkomen 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Inkomen 2016 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting De jaarbrief Inkomen is onderdeel van onze periodieke

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen.

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezicht Openbaar Onderwijs in Nijmegen Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L110/07. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L110/07. Datum uw brief nvt Ingekomen stuk D3 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De adviescommissie LHBT-beleid

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Schriftelijke vragen VVD starterslening

Schriftelijke vragen VVD starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen VVD starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie van de VVD heeft

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande berichtgeving over Royal Haskoning en de Belastingdienst. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme

Nadere informatie

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit Embargo tot 19 mei 2016 Onderwerp Nijmegen Fietsstad Programma Mobiliteit BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Nijmegen voert al jaren een actief fietsbeleid, als integraal onderdeel

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Nijmegen heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum Programma / Programmanummer Milieu / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Raadsvragen inhuur personeel. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij die vragen.

Raadsvragen inhuur personeel. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij die vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvragen inhuur personeel Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de inhuur van personeel

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie