Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief informeren wij de gemeenteraad over de ontwikkelingen van het Nijmeegse bijstandsbestand en onze inspanningen op het terrein van werk en re-integratie om mensen in de bijstand aan werk te helpen. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Anne van den Ende, 2471 Datum ambtelijk voorstel 19 februari 2014 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De brief aan de Raad over de bijstandsontwikkeling 2013 vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Beleidsadviseur A. van den Ende Alleen ter besluitvorming door het College X Actief informeren van de raad Besluit B&W d.d. 11 maart 2014 nummer: 3.14 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder collegevoorstel jaarbrief.docx

2 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 11 maart 2014 Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Anne van den Ende Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Wij informeren u in deze brief over de ontwikkelingen van het Nijmeegse bijstandsbestand en onze inspanningen op het terrein van werk en re-integratie om mensen in de bijstand aan werk te helpen. We staan eerst stil bij (1) de bijstandsontwikkeling in 2013 en (2) de regionale arbeidsmarktontwikkeling, vervolgens gaan we in op (3) enkele in het oog springende resultaten op het terrein van werk en re-integratie, (4) werkgeversbenadering en (5) jeugdwerkloosheid. Tevens geven wij conform onze toezegging in de kamerbespreking van 20 maart 2013 in deze brief aan, (6) hoe vaak maatregelen zijn toegepast en hoe wij ons maatregelbeleid laten uitvoeren en monitoren. Tenslotte informeren wij u kort over een onderzoek naar (7) verhuisbewegingen in relatie tot de Wwb dat wij door onze afdeling Onderzoek en Statistiek hebben laten uitvoeren. 1. Bijstandsontwikkeling In 2013 zijn de Wwb-uitkeringen in Nijmegen met 5,4% toegenomen. Eind 2013 waren huishoudens afhankelijk van een bijstandsuitkering. Begin 2013 waren dit er jaarbrief Werk en Inkomen bijstandsontwikkeling 2013.docx

3 1 Resultaten - Ontwikkelingen bijstandsbestand in Nijmegen Voorgaande jaren WWB Ontwikkeling WWB 2013 WWB Ontwikkeling WWB dec mrt ,9% dec ,1% jun ,0% dec ,6% sep ,0% dec ,3% dec ,4% dec ,3% dec ,8% dec ,4% dec ,5% De eerste helft van het jaar 2013 kenmerkt zich door een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. In het derde kwartaal is er daarentegen sprake van een lichte afname van het aantal bijstandsgerechtigden. In het vierde kwartaal neemt het aantal weer wat toe. In 2013 neemt het aantal bijstandsgerechtigden weliswaar nog steeds toe, maar minder sterk dan in De aantallen blijven op een vergeleken met de tijd voor de economische crisis hoog niveau. Nijmegen is niet de enige stad die het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering heeft zien stijgen. Overal in het land heeft de financiële crisis van 2008 geresulteerd in een diepe economische recessie wat de werkloosheid sterk heeft doen oplopen. Vergeleken met andere grote gemeenten doet Nijmegen het in 2013 relatief goed. Van de 19 referentiegemeenten eindigt Nijmegen met de stijging van 5,4% op de zevende plaats. Gemiddeld is het aantal bijstandsgerechtigden bij de referentiegemeenten in 2013 met 8,7% gestegen. Onderstaande grafiek brengt de bijstandsontwikkeling over 2013 in beeld. 16% 14% 12% 10% 08% 06% 04% 02% 00% 17% 07% 09% 11% 05% 13% 05% 12% 11% 10% 09% 05% 03% dec-13 05% 11% 16% 08% 05% 03% Amersfoort Zwolle Den Haag Zaanstad Alkmaar Apeldoorn Almere Rotterdam Eindhoven Utrecht Enschede Den Bosch Amsterdam Drechtsteden Nijmegen Tilburg Groningen Arnhem Breda

4 2 In de afgelopen maanden heeft het merendeel van de referentiegemeenten het aantal bijstandsgerechtigden sterker zien stijgen dan Nijmegen. Met name in Breda, Zaanstad en de Drechtsteden is de stijging fors. Almere, Amersfoort en Apeldoorn doen het beter dan Nijmegen. Overigens is de ontwikkeling maand op maand heel grillig. De onderstaande tabel laat de bijstandsontwikkeling over de periode 2005 tot en met 2013 zien in Nijmegen en vijf andere steden. Financiële resultaten op de bijstandsuitgaven Voor 2013 hadden we een tekort op de bijstandsuitkeringen geprognosticeerd van 1,7 miljoen, het gerealiseerd tekort voor 2013 is een stuk lager, namelijk 0,4 miljoen. Het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen is eind september naar boven bijgesteld: in plaats van 86,3 miljoen krijgen we 95,1 miljoen voor de bijstandslasten in Deze meevaller aan de batenkant in combinatie met de geringe stijging van Nijmeegse bijstandsgerechtigden (in vergelijking met de landelijke ontwikkeling), heeft een lager tekort op bijstand opgeleverd dan begin 2013 verwacht.

5 3 2. Arbeidsmarktontwikkeling De instroom vanuit en uitstroom naar werk wordt vooral bepaald door de arbeidsmarktomstandigheden. Ook andere instroom- en uitstroomredenen zijn niet door de gemeente te beïnvloeden (samenwonen, scheiden, verhuizen, overlijden). In deze paragraaf staan we stil bij de actuele en regionale arbeidsmarktontwikkelingen; de context waarin we opereren. Het aantal werkzoekenden in Nederland is het afgelopen jaar met 34% gestegen. Het aantal werkzoekenden ingeschreven in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen steeg afgelopen jaar met 15%. Eind december 2013 stonden werkzoekenden ingeschreven in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen. Bijna éénderde van deze werkzoekenden ontvangt een bijstandsuitkering (met arbeidsplicht) van de gemeente Nijmegen. Het percentage geregistreerde werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking kwam in onze arbeidsmarktregio eind december uit op 10,3% (landelijk: 9,7%). De werkloosheid in deze regio blijft daarmee wat hoger dan in heel Nederland. De stijging van de werkloosheid in het afgelopen jaar heeft zich vooral voorgedaan bij hoger opgeleiden. Eind december 2013 stonden bij het UWV in de arbeidsmarktregio 372 vacatures open. Het aantal vacatures is een jaar tijd met 31% gedaald. Vergeleken met de landelijke tendens, waar een afname van vacatures is van 5%, staat onze arbeidsmarkt er een stuk minder rooskleurig voor. Het aantal banen van werknemers in Nijmegen is de afgelopen jaren teruggelopen met 5,6%. Ten opzichte van vergelijkbare steden is dat een sterke daling (gemiddeld -1,7%). Van oudsher zijn er veel banen in onderwijs en gezondheidszorg in Nijmegen. Voor beide sectoren geldt dat we in 2013 voor het eerst een daling van het aantal banen zien in plaats van een stijging van het aantal banen in de jaren daarvoor Werk en re-integratie Met het programma Werk en Inkomen hebben we als doel om inwoners van Nijmegen volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Onze eerste prioriteit is mensen aan werk helpen. Wij vinden dat mensen zekerheid, maatschappelijke participatie en persoonlijk welbevinden het best kunnen bereiken via betaald werk. Via werk wordt perspectief geboden aan mensen. We zetten verschillende instrumenten in om de (partiële) uitstroom naar werk te bevorderen zoals leerwerkplekken, werkgeversbonus, scholing en begeleiding. De specifieke instrumenten voor jongeren, zoals startersbeurzen en banen bespreken we in de laatste paragraaf van deze brief. Naast deze instrumenten organiseren we tal van activiteiten, waaronder: werkmarkten, workshops en trainingen. De hoofdgedachte bij de inzet en uitvoering van de instrumenten en activiteiten is: het stimuleren en faciliteren van werkzoekenden én bedrijven om de match tussen aanbod en vraag te realiseren. De afdeling Werk voert deze activiteiten uit in nauwe samenwerking met de stad en bedrijven. In 2013 zijn 558 werkzoekenden volledig uitgestroomd naar betaald werk, hiermee is voldaan aan de doelstelling. Naast volledige uitstroom uit de uitkering, zijn er (t/m oktober) Stads- en Wijkmonitor 2014

6 4 werkzoekenden gedeeltelijk uitgestroomd, deze groep heeft parttime betaald werk gevonden (zij verwerven partiële inkomsten voor een periode van tenminste 3 maanden). In totaal hebben het afgelopen jaar 750 werkzoekenden partiële inkomsten verdiend naast hun uitkering. Een mooi initiatief van afgelopen jaar is DROOMvilla LUX, donderdag 23 januari heeft zij officieel haar deuren geopend. We zijn trots op het concept zoals dat er nu staat. Twee mooie filmzalen, vergaderzalen, flexwerkplekken, een eigentijds restaurant met terras en stadstuin waar werkzoekenden met én zonder grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag zijn. Een nauwe samenwerking tussen gemeente en DROOMvilla LUX ligt hieraan ten grondslag. Vijftien bijstandsgerechtigden aan het werk, negen leerwerkplekken en zes startersbanen. Zij werken in de bediening, keuken en bij de receptie. Allemaal vacatures waar op korte termijn invulling aan gegeven kon worden. Kandidaten vanuit werkcorporaties als Wereldkoks, Salus Gelria en Voskookt zijn doorgestroomd naar DROOMvilla LUX. Voor hen een nieuw perspectief en wederom een stap dichterbij de reguliere arbeidsmarkt. Leerwerkplekken Een belangrijk uitgangspunt is dat re-integratie van mensen niet in een spreekkamer vorm krijgt, maar op een (leer)werkplek bij een werkgever. Vanuit deze gedachte zijn leerwerkplekken als (breed) instrument bij bedrijven én werkcorporaties ontwikkeld. Voor veel werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is een leerwerkplek een eerste stap richting betaald werk. Momenteel hebben we 13 werkcorporaties, 47 raamovereenkomsten met bedrijven (zij bieden doorlopend meerdere leerwerkplek aan) en 62 individuele leerwerkplekken: gezamenlijk goed voor ruim 500 leerwerkplekken waar werkzoekenden ervaring opdoen. In 2013 zijn er 100 werkzoekenden vanuit een leerwerkplek uitgestroomd naar werk. Zonder die leerwerkplek waren zij niet aan het werk gekomen. Op de leerwerkplek hebben zij werkervaring en ritme opgedaan en hebben zij een (praktijkgerichte) opleiding doorlopen. Met deze extra bagage hebben zij de stap naar werk kunnen zetten. Naast dit positieve resultaat blijven we extra inzetten op de uitstroom naar regulier werk. Hoewel werkgevers bereid zijn om een (additionele) leerwerkplek aan te bieden blijft de stap groot, gezien het huidige economische klimaat, om werknemers een (vaste) baan aan te bieden. Succesvol re-integreren is grotendeels afhankelijk van de mogelijkheden en onmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Activeringstrajecten We starten dit jaar met een pilot rondom arbeidsactivering. Deze arbeidsactiverende trajecten zetten we in voor mensen waarvoor een leerwerkplek (nog) niet haalbaar is. Na dit traject hebben we een beter zicht in iemands belastbaarheid (diagnose en voorspelling) en welke richting men in de arbeidsmarkt op zou kunnen. Nieuwe aanpak aan de poort Vanaf april 2013 heeft uw raad extra middelen ingezet om de werkzaamheden aan de poort te intensiveren. Het gaat om handhavings- en re-integratieactiviteiten. Vanuit de filosofie investeren aan de voorkant zetten we extra in op intensieve begeleiding gedurende het eerste half jaar dat iemand een uitkering ontvangt. Het doel is het voorkomen van instroom en een versnelde uitstroom naar werk. De effectiviteit van re-integratie valt of staat met een goede screening en activering in de startfase. Hoe langer in de uitkering, hoe moeilijker de weg terug naar de arbeidsmarkt.

7 5 Workfast Augustus 2013 zijn we gestart met Workfast. Workfast richt zicht op een specifieke groep mensen die een bijstandsuitkering aanvragen, zelfredzaam zijn, maar door de huidige arbeidsmarktomstandigheden gebaat zijn bij intensieve en kortdurende ondersteuning om (weer) aan het werk te komen. De resultaten tot dusver zijn veelbelovend, 68% is uitgestroomd naar werk. SAMK Sluitende Aanpak Moeilijke Klanten Voor niet-willers en/of kandidaten met een fraudesignaal is er een extra intensieve aanpak vanuit handhaving en re-integratie. We zijn tevreden over de aanpak en de resultaten hiervan. Afgelopen jaar zijn, vanuit de SAMK, 21 kandidaten succesvol uitgestroomd naar werk, dit betreft 57%. Bij 41 % van de kandidaten is de uitkering op grond van rechtmatigheid beëindigd. 4. Werkgeversbenadering We beschouwen de werkgevers in onze stad als partners als het gaat om het activeren en zo mogelijk weer aan het werk helpen van degenen die een WWB- uitkering hebben. Bestuurlijk en ambtelijk besteden we veel tijd aan het bezoeken van bedrijven. Vanuit de portefeuille Werk en Inkomen alleen al hebben we de afgelopen twee jaar bijna 80 bestuurlijke bedrijfsbezoeken afgelegd, naast de ambtelijke bedrijfsbezoeken. Insteek bij deze bezoeken is steeds werkgelegenheid. Ook vanuit andere portefeuilles vinden bestuurlijke bezoeken plaats aan bedrijven en organisaties, waarbij onder meer ook werkgelegenheid aan de orde komt. In sommige projecten werken de portefeuillehouders nauw samen, zoals dat bij DROOMvilla LUX is gebeurd. Deze samenwerking tussen de portefeuillehouders gebeurt ook binnen de Social return- aanpak. We zoeken ook de samenwerking met bedrijventerreinen en de daar gevestigde ondernemers. We doen dit in nauw overleg met de ondernemers en hun organisaties. Op Bijsterhuizen bijvoorbeeld hebben we een project gedaan De samenwerking met het bedrijfsleven leidt tot nieuwe kansen. Een voorbeeld daarvan is Primark, een nieuw bedrijf aan Plein '44 dat in maart 2014 de deuren opent: vooruitlopend op het nieuwe Werkbedrijf hebben we in nauwe samenwerking met het UWV een groot aantal kandidaten (80) kunnen leveren die samen met UWVkandidaten voor een groot deel aan de personeelsvraag van Primark kunnen voldoen. in samenwerking met de bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en een commercieel bureau. Op deze manier zijn 8 mensen aan een baan geholpen. Social return In 2013 hebben we het social return-beleid dat in 2012 is ingezet, succesvol verder uitgebouwd. Naast de lijn om bij inkoop van opdrachten vanaf ,- afspraken te maken over (leer) werkplekken voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt, hebben we ook de eerste ervaringen opgedaan in toepassing van social return in subsidierelaties. Deze inspanningen hebben er toe geleid dat in 2013 in totaal 218 mensen (vanuit de Wwb, UWV of Breed) voor kortere of langere termijn werkzaam zijn geweest.

8 6 5. Bestrijden jeugdwerkloosheid Ontwikkeling jeugdwerkloosheidscijfers 2013 Het bestrijden en voorkomen van de jeugdwerkloosheid had ook in 2013 onze prioriteit, temeer vanwege de zorgwekkende toename van de jeugdwerkloosheid, die in Nijmegen eind % van het totale NWW- bestand 2 bedroeg. Om de rappe stijging van de jeugdwerkloosheid een halt toe te kunnen roepen, bleek een extra inzet noodzakelijk en is medio 2013 het plan van aanpak Jeugd aan het werk gepresenteerd, waarover wij uw Raad in de brief van 18 juni over hebben geïnformeerd. Met dit plan hebben wij ingezet op drie speerpunten: 1. Versterking van het bestaande; 2. Creëren van kansen; 3. Verbetering aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt. De grafiek hieronder laat de ontwikkeling van het aandeel van niet-werkende werkzoekende jongeren tot 27 jaar in Nijmegen zien (in het totale NWW-bestand). Deze ontwikkeling is afgezet tegen de andere kennissteden (plus Arnhem) en het landelijke aandeel van jongeren in het totale niet-werkende werkzoekenden bestand. In de grafiek is de ontwikkeling van het aandeel in de periode van januari 2013 tot november 2013 op basis van de gegevens van het UWV in beeld gebracht. 22% Vergelijking aandeel <27 in totale NWW kennissteden 20% 18% 16% 14% 12% 10% Nijmegen Nederland Groningen Enschede Leiden Maastricht Tilburg Eindhoven Arnhem 08% NWW: Niet- werkende werkzoekenden (dit betreft zowel werkzoekende jongeren mét als zonder uitkering).

9 7 Een aantal positieve conclusies die we op basis van de gegevens kunnen trekken: De ontwikkeling van het aantal jongere NWW ers ten opzichte van het totaal loopt praktisch gelijk aan de landelijke ontwikkelingen (met de historisch gegroeide afwijking van 2% hogere jeugdwerkloosheid in Nijmegen). Het aandeel niet- werkende werkzoekende jongeren ten opzichte van het totaal is in Nijmegen, op Tilburg na, gedurende het jaar het hardst gedaald ten opzichte van de andere steden en het landelijke gemiddelde. We zetten een scherpe daling in vanaf medio augustus, wat zou kunnen betekenen dat de extra inzet op de aanpak van de jeugdwerkloosheid nu al effect lijkt te hebben. De grafiek laat zien dat, ondanks de aanhoudende crisis, het aantal niet werkende werkzoekende jeugdigen in Nijmegen met 1,4% is gereduceerd en hoewel we nog steeds niet op het landelijke niveau zitten, we wel meer in de pas gaan lopen met het landelijke gemiddelde. Versterking van het bestaande Het Jongerenloket zag eind 2012 een hogere instroom die begin 2013 heeft doorgezet. Om het Jongerenloket in staat te stellen de jongeren adequaat te begeleiden en het plan van aanpak Jeugd aan het Werk uit te voeren, is het Jongerenloket versterkt. Dit heeft ertoe geleid dat de doelstellingen van het Jongerenloket van 2013 ruimschoots zijn behaald, de uitstroom naar beroepsbegeleidende leerweg (BBL) leerwerkplekken uitgezonderd. Dit lichten wij later in deze brief toe. Het aantal Nijmeegse jongeren in de Wwb is de afgelopen maanden gestaag verminderd. In juni 2013 had het Jongerenloket nog 898 jongeren in de Wwb, eind oktober zijn dit er 787. Deze verlaging is te verklaren aan de hand van de start van het begin van het schooljaar in september, de strengere inrichting van de poort, maar ook de introductie van twee nieuwe instrumenten die zijn opgenomen in Jeugd aan het Werk , namelijk de Startersbeurs en de Startersbaan. Creëren van kansen In augustus zijn wij met de regiogemeenten van start gegaan met de Startersbeurs, een instrument waarmee jongeren met een startkwalificatie zes maanden lang op passend niveau werkervaring op kunnen doen bij een bedrijf. Met het instrument voorkomen we dat kansrijke jongeren vanwege de laagconjunctuur een beroep moeten doen op de Wwb. De Startersbeurs wordt in meerdere gemeenten ingezet maar blijkt in onze regio het meest succesvol te zijn. Na een half jaar hebben al meer dan 100 starters gebruik gemaakt van deze regeling, die wij voor 160 jongeren beschikbaar hebben gesteld tot Dit zien wij ook terug in de forse afname van het aantal hogeropgeleiden dat zich meldt bij het Jongerenloket. Naast preventie is ook ingezet op het stimuleren van uitstroom van jongeren uit de Wwb om uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen. In september hebben wij 50 startersbanen, een loonkostensubsidie voor een jaar voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, gecreëerd. Op dit moment zijn 50 jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de hand van een Startersbaan een jaar lang werkervaring en werknemersvaardigheden op aan het doen waarmee hun positie op de arbeidsmarkt wordt versterkt. Wat de langer termijn resultaten zijn van de instrumenten, is nog niet te zeggen. De eerste resultaten zijn echter veelbelovend. De Taskforce jeugdwerkloosheid monitort de resultaten ieder kwartaal en stuurt bij waar dat nodig is.

10 8 Vanwege de grote behoefte van jongeren aan de Startersbanen en de Startersbeurzen, zijn wij de mogelijkheden van uitbreiding voor 2014 en 2015 aan het verkennen. Zo hebben wij een beroep gedaan op de ESF-middelen die eind vorig jaar beschikbaar zijn gekomen voor de aanpak van de Jeugdwerkloosheid tot medio Verbetering aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt Om de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, worden momenteel diverse initiatieven ontplooid. Een voorbeeld daarvan is de implementatie van de methodiek Borisbaan, dat Vso en Pro leerlingen gedurende de opleiding aan een werkgever koppelt waarbij de werkgever ondersteund wordt in het begeleiden van jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (Vso) en praktijkonderwijs (Pro). Het initiatief van Borisbaan komt te liggen bij het Vso en Pro. Op dit moment zit dit in de voorbereidingsfase. Ook zijn met het bedrijfsleven en andere (maatschappelijke) opdrachtgevers afspraken gemaakt om in breed verband meer leer-werkplekken te realiseren in de technische sector. De afspraken zijn vastgelegd in het convenant Techniek Werkt!. BBL (beroepsbegeleidende leerweg) In december 2012 heeft de meerderheid van uw raad de motie van Groen Links, Laat onze jeugd niet thuiszitten aangenomen waarmee wij hebben toegezegd het aantal BBL- leerwerkplekken te bevorderen. Ondanks de vele extra inspanningen en initiatieven die hierna zijn genomen, zoals de startsubsidie aan het Stimuleringsfonds en het convenant Techniek Werkt! dat vorig jaar is gesloten, blijft het aantal traditionele BBL- plekken nog steeds achter op het gestelde doel. De traditionele BBL- constructie loopt uit de pas met wat haalbaar en betaalbaar is. Om alsnog in het lerend werken te kunnen voorzien, hebben wij naast BBL plekken de leerwerkplekken bij de werkcorporaties zoals het Ambachtsplein en Voskookt ook opengesteld voor jongeren en hebben op die wijze 40 leerwerkplekken gerealiseerd voor jongeren. We blijven in gesprek met sectoren over hoe wij op een andere wijze leerwerkplekken kunnen creëren voor jongeren, waar alle partijen baat bij hebben. Ook de provincie Gelderland heeft aangekondigd een subsidie ter beschikking te zullen stellen ter bevordering (leer) werkplekken voor jongeren. Wij gaan de mogelijkheden hiertoe in gezamenlijkheid met de regio verkennen. Tot slot wordt er op landelijk niveau binnen diverse branches gelobbyd met als doel knelpunten op het gebied van BBL als gevolg van CAO- afspraken op te lossen. Wajong in beeld In onze brief aan uw raad, van 18 juni 2013, hebben wij u geïnformeerd over het onderzoek Wajong in beeld, dat wij in voorbereiding op de overheveling van de Wajong van het UWV naar de gemeenten in 2015 aan het uitvoeren zijn. Met het onderzoek beogen wij inzicht te krijgen in de Wajongers met arbeidsmogelijkheden in de regio Nijmegen en de wijze waarop wij deze doelgroep kunnen ondersteunen naar arbeid. Inmiddels hebben meerdere expertmeetings plaatsgevonden met de professionals uit het veld zoals zorg- en onderwijsinstellingen maar ook het bedrijfsleven en de jongeren zelf. Het onderzoek is in een afrondende fase en het eindresultaat, de paper Wajong in beeld, zal binnenkort worden gepresenteerd. Inmiddels heeft het kabinet besloten dat huidige Wajongers met en zonder arbeidsvermogen niet overgedragen worden aan de gemeenten. Voor hen blijft de Wajong bestaan. De nieuwe instroom komt wél naar de gemeenten toe.

11 9 6. Maatregelbeleid In de raadskamer van 20 maart 2013 is het raadsvoorstel Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZWwetgeving besproken. Daarbij is toegezegd om uw raad te informeren over het aantal maatregelen dat is opgelegd. Ook is toegezegd om te zorgen voor een goede werkinstructie voor medewerkers om willekeur in de uitvoering van het sanctiebeleid tegen te gaan en zorg te dragen voor een dusdanig registratiesysteem dat uitvoerders over dezelfde informatie op klantniveau kunnen beschikken. Tot 1 oktober 2013 is er sprake van een stijging van het aantal maatregelen en boetes in vergelijking met In 2012 zijn in totaal 1080 maatregelen opgelegd, in 2013 tot oktober Deze stijging komt vooral voor rekening van het niet nakomen van afspraken met betrekking tot re-ïntegratieactiviteiten. We hebben onze medewerkers geïnstrueerd hoe zij de wetswijzigingen in de praktijk moeten brengen. Sinds oktober 2013 werken zowel de werkconsulenten als de medewerkers inkomen met hetzelfde systeem (GWS), zodat over en weer alle relevante informatie beschikbaar is. 7. Onderzoek verhuizingen en WWB Op ons verzoek heeft de afdeling Onderzoek en Statistiek onderzocht in hoeverre de toename van het WWB-bestand in de periode te wijten is aan verhuizingen. Uitkomst van het onderzoek is allereerst dat ongeveer 500 van de 2000 uitkeringen op jaarbasis worden verstrekt aan personen die het voorgaande jaar een uitkering in een andere gemeente ontvingen (en dus het afgelopen jaar verhuist zijn naar Nijmegen). Omgekeerd verhuizen ongeveer 250 personen met een WWB-uitkering vanuit Nijmegen naar óf een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland. Het is echter te kort door de bocht om te zeggen dat het bijstandsbestand per jaar met 250 personen groeit door verhuizing. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Aan de slag! Effectiviteit en efficiency van beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie Gulpen-Wittem 2009 2012

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

College. Raadsinformatie. Aan Portefeuillehouder Onderwerp

College. Raadsinformatie. Aan Portefeuillehouder Onderwerp College Raadsinformatie Aan Portefeuillehouder Onderwerp Datum 20-08-13 Afschrift aan Commissie Welzijn Wethouder Sperber Informatie over de voortgang en resultaten van Hart van Brabant voor domein arbeidsmarkt

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Afbeelding 2: Aantal NWW <27 jaar in de Drechtsteden periode 2011-2012. Afbeelding 1: geïndexeerde ontwikkeling Jeugdwerkloosheid (januari 2008=100).

Afbeelding 2: Aantal NWW <27 jaar in de Drechtsteden periode 2011-2012. Afbeelding 1: geïndexeerde ontwikkeling Jeugdwerkloosheid (januari 2008=100). Inleiding Het is bekend dat jongeren stevig worden geraakt door de gevolgen van de economische crisis. Voor hen is de kans op betaald werk dat aansluit bij de opleidingsrichting klein. Het aantal baanopeningen

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 31 924 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie