2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005"

Transcriptie

1 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005

2

3 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie Kankerregistratie / Trialbureau Onderzoek Integrale Zorg Medische Zaken Ondersteunende Zorg Palliatieve Zorg 23 Gebruikte afkortingen 26 Organogram IKN 27 Jaarplan IKN

4

5 Ten geleide Dit jaarplan beschrijft de activiteiten en projecten die in 2005 zullen worden voortgezet of opgestart door de Stichting Integraal Kankercentrum Noord-Nederland (IKN). Een deel van deze activiteiten is al in gang gezet (ver) voor 2005, een deel is nieuw. Vele activiteiten zijn voortgekomen uit het beleidsplan ( ) van de Verenigde Integrale Kankercentra (VIKC), waarin de activiteiten zijn beschreven die alle Integrale Kankercentra (IKC s) in gezamenlijkheid uitvoeren. Andere activiteiten en projecten zijn additioneel en gestoeld op het beleidsplan van het IKN. Al deze activiteiten zijn verwerkt in de begroting In het jaarverslag over 2005 zal worden aangegeven wat er vanuit deze activiteiten en projecten gerealiseerd is. Het succes van de implementatie hangt samen met het enthousiasme en motivatie van de betrokken professionals en organisaties binnen het netwerk. Samenwerking is een voorwaarde voor de optimalisering en waarborg van de kankerzorg; vertrouwen in elkaar is daarbij even belangrijk. Het IKN-bureau zal zijn coördinerende, stimulerende, faciliterende, initiërende, ondersteunende en regisserende rollen inzetten om de realisatie van dit jaarplan mogelijk te maken. Dr. Renée Otter directeur Jaarplan IKN

6 1. Directie Vanuit de VIKC zijn de directie en de IKN-medewerkers betrokken bij het besturen en uitvoeren van een aantal activiteiten, verwoord in het activiteitenplan van het VIKC. Deze activiteiten zijn voor de uitvoering ondergebracht bij de verschillende afdelingen van het IKN (zie aldaar). Iedere IKC-directeur heeft binnen het kader van het VIKC een programma aan te sturen. De directeur van het IKN heeft de portefeuille Buitenland. De VIKC-activiteiten voor 2005 behelzen: implementatie van het NPK (Nationaal Programma Kankerbestrijding) ontwikkelen, implementeren en evalueren van richtlijnen (tumor- en symptoomgebonden, inclusief palliatieve zorg) ontwikkelen en implementeren van kaders op het gebied van organisatie van zorg (bijv. de visitatie, elektronische gids, revalidatieprogramma, palliatieve zorg) nieuw programma voor de landelijke kankerregistratie en documentatieprojecten (GRA) de landelijke kankerregistratie zelf landelijke systeem voor trials (TRIAS) ikcnet: de gezamenlijke website van de IKC s kanker.info: het portaal via internet voor de patiënt met kanker evaluatie van de gezamenlijke bibliotheekfunctie wetenschappelijke programma s met buitenland zoals: Eurocare, Concord, Eurochip, samenwerking op het gebied van wetenschappelijke bijeenkomsten met UK, GIN, CocanCPG. Naast de reguliere taken van het bestuur/de directie begeleidt deze ook enkele promovendi samen met enkele MT-leden en met de RUG/faculteit Medische Wetenschappen en RUG/faculteit Bedrijfskunde waaronder het project zoals hieronder beschreven. De overige projecten zijn ondergebracht bij een specifiek onderdeel, bijv. palliatieve zorg, revalidatie van kankerpatiënten en de relevantie en beperkingen van de kankerregistratie bij pattern of care van borstkankerpatiënten (zie hoofdstuk 5 Onderzoek). Onderzoek naar het ontwikkelen van stuurbare indicatoren die de kwaliteit van de zorg beïnvloeden Met als doel de kwaliteit van de oncologische zorg te kunnen beheren en te verbeteren. Dit zal plaats vinden middels een exploratief onderzoek, gebruik makend van de verschillende databanken van het IKN. De duur van het onderzoek is 4 jaar ( ). eind 2005 zijn er indicatoren geïdentificeerd voor enkele vormen van kanker eind 2005 is het vervolgtraject tot 2007 duidelijk. 6 Jaarplan IKN 2005

7 2. Staf In 2005 is de staf uitgebreid met een 0,5 FTE ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van het netwerk en 0,3 FTE voor het (bege)leiden van het intern kwaliteitssysteem. Binnen de reguliere taakstellingen en begroting wordt in 2005 aandacht besteed aan specifieke onderdelen. Projectmatig (met een * aangeduid) worden additionele activiteiten ondernomen. Personeelszaken herstructureren en standaardiseren van de sollicitatieprocedure herstructureren en standaardiseren van de procedure introductie nieuwe medewerkers herstructureren en standaardiseren van jaargesprekken hernieuwde risico-inventarisatie & evaluatie (RIE) procedures zijn eind 2005 operationeel eenduidige wijze van opbouw en verslaglegging van het jaargesprek inclusief het formuleren van individuele targets. RIE is afgerond met het daarbij passende invoeringstraject Opstellen competentieprofielen * met als doel het optimaliseren van de match tussen wat de IKN-organisatie nodig heeft en wat de IKN-medewerker kan leveren. Resultaat: in 2006 zijn de competentieprofielen opgesteld. Automatisering/ICT vernieuwing contracten kopieermachines vervanging PC s vervanging / vernieuwing van Uninterrupted Power Supplies (UPS) overstap naar Office 2003 opwaardering netwerk aanschaf centrale database server met als doel: het realiseren van één datawarehouse. Alle bovenstaande stappen zijn medio 2005 gerealiseerd. *projectmatig Jaarplan IKN

8 Kwaliteitsmanagement Coördineren van de visitaties oncologische zorg Onderdelen met betrekking tot de palliatieve zorg en mammazorg zullen aan de huidige visitatie worden toegevoegd. Direct betrokken medewerkers van de ziekenhuizen kregen met behulp van TNO-PG, een training aangeboden. Gelet op het feit dat de visitaties doorlopen tot juni 2006, is er voor gekozen om twee trainingen te organiseren. De eerste helft van de ziekenhuizen heeft de training inmiddels gevolgd, de andere helft volgt in In 2004 is afgesproken dat het IKN ten aanzien van de visitatie zijn expertise inzet voor de drie integrale kankercentra, n.l. IKO, IKMN en IKST. Het doel is om de visitatie van oncologische zorg professioneel op te zetten, voort te zetten en te waarborgen en gebruik te maken van elkaars expertise, ook van de visitatoren. In 2005 zal deze samenwerking worden voortgezet. Resultaten in 2005: zes ziekenhuizen in de IKN-regio gevisiteerd handboek Visitatie gereed aanbod aan de ziekenhuizen om gezamenlijk de aanbevelingen te vertalen in een concreet plan van aanpak evaluatie van de gids door gebruikers en IKN uitwisseling van visitatoren tussen de vier bovengenoemde IKC S. Coördineren en begeleiden van de landelijke visitatie Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals tumoren (NWHHT)* met als doel nagaan of de visitatie, gebruikmakend van de elektronische mogelijkheden, efficiënter uitgevoerd kan worden. De NWHHT zal i.s.m. het IKN onderzoeken of er een integratie plaats kan vinden tussen de NWHHT-enquête en de landelijke elektronische zelfvaluatiegids. Resultaten in 2005: samenwerkingsovereenkomst NWHHT en IKN op het gebied van visitatie opgesteld landelijke elektronische zelfevaluatiegids geschikt maken voor NWHHT-visitatie handboek NWHHT-visitatie gereed drie hoofd-halscentra gevisiteerd. Waarborgen van een kwalitatief goed draaiende interne organisatie middels het invoeren en up-to-date houden van een intern kwaliteitssyteem.* Door de processen van de interne organisatie te identificeren en te beschrijven, wordt de samenhang en de afhankelijkheid tussen de verschillende deelprocessen en afdelingen duidelijk, worden de afspraken explicieter, de lacunes inzichtelijk en de organisatie beter beheersbaar. Door prestatie-indicatoren aan de processen te koppelen, zijn deze ook te monitoren en kan men tijdig ingrijpen wanneer dat nodig is. Aangezien er intern nog niet voldoende kennis is op dit gebied, zal de kwaliteitsmedewerker zich laten adviseren vanuit een extern bureau tot medio Hiervoor is een realisatieplan opgesteld voor de periode 1 oktober juli Resultaten 2005: eind 2005 zijn 80% van de processen beschreven en toegankelijk voor iedereen in een ICT-omgeving (Protos) eind 2005 zijn de procesindicatoren van de ingevoerde processen benoemd. *projectmatig 8 Jaarplan IKN 2005

9 Deskundigheidsbevordering Doel is het actualiseren van de kennis en vaardigheden van de professionals betrokken bij de zorg van de (ex )patiënt met kanker. aan de hand van de agenda voor 2005 het organiseren van scholing, themabijeenkomsten, vaardigheidstrainingen e.a. er zullen nieuwe trainingsmogelijkheden opgezet worden, bijv via e-learning. Voorlopig overzicht Deskundigheidsbevordering IKN 2005 (zie ook Scholing IKN Basismodule Oncologie MBRT Data: 21 december, 11 januari, 15, 22 en 29 maart Doelgroep: studenten HBO. Locatie: Hanze Hogeschool Scholing Palliatieve Zorg Datum: 27 januari Doelgroep: studenten verpleegkunde. Locatie: Windesheim te Zwolle Cursus ethiek en palliatieve zorg voor artsen Data: 24 januari, 1 en 15 februari Doelgroep: artsen. Locatie: IKN Groningen Scholing IKN aan HBO-V Data: 2 en 22 februari Doelgroep: studenten verpleegkunde. Locatie: IKN Groningen / Hanze Hogeschool Keuzecursus Oncologie 2005 Datum: 9 februari Doelgroep: medische studenten. Locatie: IKN Groningen Invitational Conference Oncologie vraagt om visie, indicatoren en durf provincie Friesland Datum: 8 maart Doelgroep: medische professionals uit Friesland Locatie: Tjaarda Oranjewoud Cursus ethiek en palliatieve zorg voor verpleegkundigen Data: 23 en 30 maart en 13 april Doelgroep: verpleegkundigen, verzorgenden Locatie: IKN Groningen Scholing Palliatieve Zorg aan vervolgopleiding voor oncologieverpleegkundigen Datum: 5 april Doelgroep: verpleegkundigen. Locatie: UMCG AVV-cursus Kanker, wiens zorg? 2005 Data: 4 7 april Doelgroep: studenten RUG. Locatie: IKN Groningen Invitational Conference Oncologie vraagt om visie, indicatoren en durf provincie Groningen Datum: 12 april Doelgroep: medische professionals uit de provincie Groningen. Locatie: wordt nader bepaald Scholing Palliatieve Zorg Datum: 19 april Doelgroep: studenten verpleegkunde. Locatie: Alfa College Scholing IKN aan Acade Module oncologie voor verpleegkundigen Datum: 13 mei Doelgroep: verpleegkundigen. Locatie: IKN Groningen Cursus Ethiek en palliatieve zorg multidisciplinair Data: 24 en 31 mei en 15 juni Doelgroep: oncologiecommissies, medische staf Locatie: IKN Groningen Invitational Conference Oncologie vraagt om visie, indicatoren en durf provincie Drenthe/Overijssel Datum: 31 mei Doelgroep: medische professionals uit de provincies Drenthe en Overijssel. Locatie: wordt nader bepaald Training Implementatie Kwaliteitssysteem Oncologische Zorg Datum: 3 of 10 juni Doelgroep: oncologiecommissies. Locatie: IKN Groningen Invitational Conference Oncologie vraagt om visie, indicatoren en durf 3 grote ziekenhuizen Datum: 14 juni Doelgroep: oncologiecommissie van de 3 grote ziekenhuizen. Locatie: wordt nader bepaald Symposium Werkgroep Medisch Maatschappelijk Werkenden Oncologie Datum: 6 oktober Doelgroep: maatschappelijk werkers (in de oncologische zorg). Locatie: MCL Dag van de Palliatieve Zorg 2005 Datum: 8 oktober 2005 Doelgroep: wordt nader bepaald. Locatie: wordt nader bepaald Symposium RPKN met informatiemarkt Datum: 8 oktober 2005 Doelgroep: belangstellenden. Locatie: wordt nader bepaald Jan Oldhoff congres 2005 Spreiding Datum: 22 november Doelgroep: alle hulpverleners in de oncologische zorg Locatie: wordt nader bepaald Symposium Palliatieve Zorg Datum: najaar Doelgroep: hulpverleners in de palliatieve zorg Locatie: provincie Groningen Cursus Kwaliteit voor IKN-medewerkers Datum: najaar Doelgroep: medewerkers IKN. Locatie: IKN Thema-avond tumorwerkgroep Datum: wordt nader bepaald Doelgroep: werkgroepleden en geïnteresseerden Locatie: IKN Groningen Symposium KOP-psychologen Datum: wordt nader bepaald Doelgroep: (KOP-)psychologen. Locatie: wordt nader bepaald Scholing Palliatieve Zorg aan verzorgenden Datum: wordt nader bepaald Doelgroep: verzorgenden Locatie: Verpleeghuis t Zonnehuis in Zuidhorn Jaarplan IKN

10 PR & Communicatie IKCnet.nl Deze website regionaal nader implementeren met als doel het optimaliseren van de externe en interne communicatie middels een verbeterde intranet-, extranet- en internetstructuur. De IKC s hebben inmiddels gezamenlijk een nieuwe website met een goed besturingssysteem, een zogenaamd content management syteem. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van intranet door de IKN-medewerkers en extranet voor de leden van het IKN-netwerk. Daarnaast kan de indeling aansluiten op de wensen van de klanten en zijn de producten van de IKC s inzichtelijker gemaakt. In 2005 wordt de nieuwe interactieve site verder ingevuld en zullen er nog een aantal applicaties gerealiseerd worden. Ook zal het gebruik van intranet en extranet extra gestimuleerd worden zodat in de loop van 2005 t.b.v. de werkgroepen de communicatie voornamelijk via ikcnet zal verlopen. in 2005 wordt de nieuwe structuur vervolmaakt in 2005 worden de leden van de IKN-werkgroepen verder gestimuleerd om optimaal gebruik te maken van extranet (denk aan het beschikbaar stellen van de notulen van vergaderingen op extranet, het delen van documenten, het opzetten van een forum, e.d.) Interne en externe communicatie algemeen In 2005 zal continue aandacht besteed worden aan het verbeteren van de externe en interne communicatie. 10 Jaarplan IKN 2005

11 3. Kankerregistratie / Trialbureau 3.1 Kankerregistratie Door de introductie van een nieuw, ditmaal landelijk, softwareprogramma voor het registreren van tumoren, zal er een en ander aangepast moeten worden: scholing medewerkers, implementatie van het programma, adequate conversie van de oude gegevens, enz. Om tevens de gegevens, ongeacht vanuit welke IKC-regio deze afkomstig zijn, maximaal vergelijkbaar te hebben, wordt er extra aandacht besteed aan de kwaliteit van de verzamelde gegevens en aan die van de KR-medewerkers. De meeste van deze landelijke activiteiten worden in natura gefinancieerd door de inzet van het competente personeel van de verschillende IKC s. Bij de Gemeenschappelijk Registratie Applicatie (GRA) is een extern bureau betrokken; de kosten worden door de negen IKC s worden gedragen. Implementatie GRA: gezamenlijk met de andere IKC s invoeren van een nieuw, meer flexibel systeem voor de kankerregistratie. Koppeling GRA aan andere databases. Landelijke uniformering van opleidingen en opleidingseisen voor medewerkers Kankerregistratie (KR). Deelname aan kwaliteitsbevorderende activiteiten VIKC t.b.v. het verhogen van de geleverde kwaliteit van de diensten en registraties door de KR-medewerkers. Deelname aan de landelijke kwaliteitstest voor alle registratiemedewerkers van de IKC s voorjaar Deelname aan landelijke nascholingsdag voor de registratiemedewerkers van de IKC s najaar Het doel van de kankerregistratie is ondersteuning bieden aan de beleidsplanning in de gezondheidszorg op het gebied van kanker epidemiologisch onderzoek documentatieprojecten t.b.v. optimalisering van de kwaliteit van de oncologische zorg evaluatie van bevolkingsonderzoeken en andere projecten. Dit doel is alleen te realiseren indien er up-to-date voorlopige registraties beschikbaar zijn van nagenoeg alle patiënten de registratie voldoet aan de landelijk gestelde eisen er voldoende inzicht is in de productieprocessen rond de KR om de KR van kwalitatief hoog niveau te waarborgen. In 2005 zal een haalbaarheidsstudie* worden uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de koppelingen van GRA aan PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) en ziekenhuisdatabases mogelijk zijn i.v.m. de kwaliteitsverhoging en efficiencyverbetering voor de KR en het gebruik ervan door de ziekenhuizen. Resultaat: In mei 2005, indien de haalbaarheid mogelijk lijkt, zal er een plan van aanpak (incl. kosten) worden opgesteld. *projectmatig Jaarplan IKN

12 3.2 Trialbureau De reguliere activiteiten van het Trialbureau worden in 2005 voorgezet. De datamanagers zullen daarvoor wederom scholing nodig hebben en naar de ziekenhuizen gaan ten behoeve van de registratie van de gegevens. Landelijke samenwerking op het terrein van klinisch vergelijkend onderzoek is in volle gang. Het doel is efficiency bereiken door kennisdeling, kwaliteitsverbetering en afstemming van activiteiten rond klinisch vergelijkend onderzoek met landelijke ICT-ondersteuning door het uniformeren van het centraal datamanagement binnen de IKC s en formuleren van kwaliteitseisen voor oncologisch datamanagement. Regionaal wordt aan de volgende actviteiten extra aandacht besteed: uitvoeren van lokaal en decentraal datamanagement bevorderen trialparticipatie in de IKN-regio middels inzet van de trialconsulent optimalisering van de dienstverlening aan de vier grotere ziekenhuizen in de IKN-regio beter gebruik automatisering door medewerkers Trialbureau. Resultaten 2005: een efficiënte landelijke ICT-ondersteuning voor de trials een toename van patiënten in trials van 20%. 12 Jaarplan IKN 2005

13 4. Onderzoek Om de toenemende vraagstellingen die de afdeling Onderzoek krijgt, nog adequaat te kunnen beantwoorden, zal er een extra onderzoeksmedewerker worden aangetrokken, volledig gefinancierd door het IKN. De activiteiten en projecten die extra aandacht zullen krijgen in 2005 zijn: natraject bevolkingsonderzoeken * (gefinancieerd door derden) - natraject cervixkankerscreening - natraject borstkankerscreening reguliere feedback over gegevens uit o.a. de KR aan de verschillende partijen waardoor - het gebruik van de regionale kankerregistratie wordt bevorderd - kwaliteit van de zorg wordt verbeterd door middel van het geven van spiegelinformatie op lokaal niveau aan de professionals opstellen en implementeren van kwaliteitscriteria binnen de chirurgische oncologie t.b.v. het chirurgisch oncologisch netwerk documentatieprojecten en pattern of care studies t.b.v. de werkgroepen, w.o. - opstellen en implementeren van kwaliteitscriteria binnen de chirurgische oncologie - kwaliteitsverbetering door middel van het geven van spiegelinformatie op regionaal en/of lokaal niveau aan de professionals met betrekking tot richtlijnimplementatie en richtlijnnaleving. Op dit moment lopende of op stapel staande studies zijn: behandeling en follow-up van patiënten met de ziekte van Hodgkin; duur Resultaat: de registratiefase van dit project is afgesloten en de gegevens zijn in 2005 geanalyseerd kwaliteitsonderzoek van de diagnostiek van de schildkliernodus; duur Resultaat: in 2005 wordt naar aanleiding van de in 2004 gepresenteerde tussenrapportage besloten over de voortzetting van deze studie registratie schildwachtklier procedure, opzetten, analyse en publicatie studie naar invoering schildwachtklier procedure in Nederland ; duur Resultaat: de gegevens van deze studie zijn geanalyseerd en beschreven eind pattern of care studie onder auspiciën van de werkgroep urologie (onderwerp nog nader in te vullen); duur Resultaat: de gegevens voor de studie zijn eind 2005 verzameld chirurgische behandeling distale oesophaguscarcinoom en cardiacarcinoom bij patiënten gediagnosticeerd in de IKN-regio. Resultaat 2005: de gegevens zijn geanalyseerd en gepubliceerd. *projectmatig Jaarplan IKN

14 5. Integrale zorg Inleiding In 2003 werd een afdeling Palliatieve Zorg opgericht, een en ander ten gevolge van de opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de IKC s. De Integrale Zorg omvat met ingang van dat jaar drie afzonderlijke subafdelingen, te weten: 5.1 Medische Zaken 5.2 Ondersteunende Zorg 5.3 Palliatieve Zorg In 2004 ging de prioriteit naar het opzetten en optimaliseren van de afzonderlijke subafdelingen, terwijl een aanzet werd gegeven tot het houden van regulier overleg teneinde het Integrale aspect niet uit het oog te verliezen. Dit is slechts ten dele gelukt zodat in 2005 hier extra aandacht aan zal worden besteed. 5.1 Medische Zaken Om slagvaardiger de activiteiten te kunnen uitvoeren zal er voor de komende jaren twee extra medewerkers op projectbasis worden aangetrokken ter ondersteuning van projecten. Een aantal landelijke programma s en activiteiten zijn mogelijk gemaakt door de inzet van de IKC-medewerkers. Zo ondersteunt het hoofd Medische Zaken: de landelijke werkgroep Schildkliertumoren de implementatie van de landelijke richtlijn Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Werkgroep VII (Indicatoren) van het NPK de landelijke werkgroep Richtlijnen consensusbijeenkomst landelijke richtlijn Schildkliercarcinoom najaar 2005 implementatieplan landelijke richtlijn NSCLC een lijst van indicatoren voor het monitoren van de voortgang van de uitvoering van het NPK en van de prestaties van het Nederlands Oncologisch Zorgsysteem het programma Richtlijnen & Organisatie oncologische zorg behoeft extra aandacht met het doel de gezamenlijke ontwikkeling van middelen en methoden ter bevordering van de kwaliteit van de oncologische zorg. De belangrijkste doelstellingen voor 2005 zijn: de ontwikkeling van het Kwaliteitskader/Elektronische Gids wordt, in samenwerking met NIAZ en TNO, voortgezet de ontwikkeling van landelijke richtlijnen volgens het Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling principe vindt doorgang en wordt op onderdelen verbeterd en versneld ontwikkeling Oncoline gaat door, waarbij de gebruiker nauw wordt betrokken implementatie van richtlijnen wordt een wezenlijk onderdeel van het landelijke en regionale programma. 14 Jaarplan IKN 2005

15 Een deel van deze doelstellingen bevindt zich (landelijk) nog in de fase van beleidsvoornemens. Het IKN zal de concretisering hiervan, waar mogelijk, ondersteunen en faciliteren. Enkele reguliere activiteiten zullen onder de loep worden genomen naar aanleiding van de resultaten uit evaluaties en worden projectmatig aangepakt. De overige activiteiten zoals de werkgroepbijeenkomsten en consultdiensten worden voortgezet, doch de voortzetting ervan zijn wel aan de resultaten uit de projecten onderhevig. Projecten Voor het ondersteunen van deze projecten zullen 2 FTE medewerkers worden aangesteld, beiden voor de duur van 3 jaar. Het project Pocket Guide (eerder bekend als PalmPilot) Dit project behelst de toegankelijkheid van de RL te verbeteren via een beslisboom die beschikbaar gemaakt is voor pocket PC s. Tevens zullen de actuele trials eraan worden gekoppeld. Het project is redelijk volgens de planning in (tijd) verlopen in Resultaat: in 2005 is het projectgedeelte afgerond. Daarna zal het onderhoud (technisch en inhoudelijk) moeten worden opgenomen in de reguliere werkzaamheden van de diverse afdelingen. Mogelijk dat, behalve de samenwerking met het IKST, in 2005 ook landelijke activiteiten ontplooid zullen worden in verband met het samenstellen van een landelijk database met beslisbomen bij de richtlijnen. Project Verbetering consulentendiensten: ProConsul Doel: het laten aansluiten van de consulentendiensten bij de wijzigingen in de organisatie van de oncologische zorg en de differentiatie binnen een discipline van de consulenten het laten aansluiten van de consulentendiensten bij de wensen van de oncologiecommissies en de consulenten. Een in het voorjaar van 2004 gehouden enquête onder de consulenten liet zien dat de oncologische patiëntenbesprekingen in aanwezigheid van de IKN-consulenten nog niet overal optimaal verlopen. Desgevraagd geven oncologiecommissies van de diverse ziekenhuizen ook een wisselend beeld van de satisfactie met de huidige gang van zaken. Enerzijds wil men niet graag afscheid nemen van de fysieke aanwezigheid van de consulenten, anderzijds geeft men aan dat de toegevoegde waarde van het huidige systeem niet altijd (meer) wordt gezien. In 2004 is daarom besloten om dit te herzien, temeer daar de nieuwe uitdaging op het gebied van de organisatie van de oncologische zorg in de regio ook zijn schaduw over de consulenten werpt. In 2004 is, uit het consulentenbestand van het IKN, een beleidsgroep geformeerd die een analyse van de bestaande problematiek zal koppelen aan oplossingen. Oplossingen die rekeningen houden met eisen en wensen van de klanten, maar ook bestand zijn tegen de veranderingen in de zorg. Last but not least zal bij deze oplossingen ook het gebruik van ICT een belangrijke rol gaan spelen. Dit geldt zowel voor het voorbereiden van de besprekingen, het registreren van de uitkomsten van de besprekingen als voor het verlenen van de consulten zelf. Uit het herzien van de organisatie en doel van de consulentendiensten zijn twee projecten voortgekomen, te weten: WebConsult: realisatie van beveiligd verkeer volgens een toegesneden format om afzonderlijke consultvragen vóór behandeling van de patiënt te kunnen stellen en te beantwoorden. RegiOn +: herontwerp van het programma dat patiëntenbesprekingen helpt voor te bereiden en uitkomsten te registeren. Met name zal hierbij aandacht worden besteed aan koppelingen met bestaande applicaties en het Jaarplan IKN

16 registratiegedeelte voor het IKN. Bouw en implementatie zijn sterk afhankelijk van functioneel ontwerp en vereiste/mogelijke koppelingen. E.e.a. zal in nauwe samenwerking met de KR en de afdeling Automatisering plaatsvinden, zie Koppeling GRA aan PALGA en ziekenhuisdatabases. feasibility studie voor ProConsul eind 2005 afgerond, zowel technisch als inhoudelijk pilot WebConsult loopt voor de chirurgen in de regio en mogelijk voor één van de speciële consulentendiensten (bijvoorbeeld urologie) RegiOn + is functioneel beschreven en getoetst aan bestaande paketten. Project voor het genereren van feedback aan het netwerk: Backbench Eind 2004 is een standaard pakket samengesteld voor feedbackinformatie dat minimaal jaarlijks aan de ziekenhuizen/oncologiecommissies zal worden verzonden. Doelstelling in 2005 is om te evalueren in hoeverre deze informatie voldoet aan de wensen van de klanten en op basis daarvan het standaard pakket aan te passen dan wel maatwerk te leveren. Mammamia Het project is gestart in 2004 om de organisatie rondom de patiënten met borstkanker te structureren en de toegangstijden en doorlooptijden optimaal te krijgen en te waarborgen. Dit zal in 2005 verder worden uitgebouwd, mede door de komst van de projectmedewerkers. Resultaat eind 2005: Een plan van aanpak waarin zowel organisatorische al inhoudelijke aspecten van de mammacare aan de orde komen. SIER: Succesvolle Implementatie en Evaluatie van Richtlijnen In het onderzoek naar het ontwikkelen van stuurbare indicatoren die de kwaliteit van zorg beïnvloeden, gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar proces- en organisatie-indicatoren. Bij het implementeren van richtlijnen voor allerlei tumorsoorten zal de aandacht echter meer uitgaan naar outcome parameters waarmee het effect (of het ontbreken daarvan) op de kwaliteit van de zorg kan worden gemeten. De literatuur op dit gebied is veelomvattend en het onderwerp staat in de schijnwerpers. Aangezien het IKN ook in toenemende mate gevraagd zal worden om hulp bij het bereiken van verbeteringen naar aanleiding van visitaties, dient ook de kennis op het gebied van succesvolle verandermethodieken (best practices) en verandermanagement te worden versterkt en doorgegeven. Resultaat eind 2005: Een literatuurreview en een plan van aanpak. 16 Jaarplan IKN 2005

17 5.2 Ondersteunende Zorg De uit het VIKC voortkomend beleid zijn de volgende programma s: Implementeren van landelijke verpleegkundige richtlijnen Het implementeren en evalueren van de landelijke verpleegkundigen richtlijnen is in de IKN-regio nog niet tot stand gekomen. Het IKO heeft daarvoor een implementatiemodel gebruikt dat het IKN in haar regio wil toepassen. In dit model wordt naast de implementatie van een richtlijn ook aandacht geschonken aan de evaluatie van de implementatie. Resultaten eind 2005: implementatie en evaluatie van een richtlijn in drie ziekenhuizen in de IKN-regio afstudeerrapport student Zorgwetenschap GUMC. Landelijk programma revalidatie en nazorg Herstel & Balans Doel: Het aanbieden van een revalidatieprogramma aan kankerpatiënten en het evalueren van de effectiviteit daarvan. Toelichting: Het IKN participeert op een aantal verschillende manieren in activiteiten gerelateerd aan revalidatieprogramma s. 1. Herstel en Balans is een revalidatieprogramma voor kankerpatiënten die na de behandeling fysieke en psychische problemen blijven houden. Instellingen die dit programma verzorgen krijgen wanneer zij het programma aanbieden volgens de Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie: Herstel & Balans een licentie van de Stichting Herstel en Balans. De kwaliteitscriteria scheppen het kader waarbinnen het behandelprotocol aangepast kan worden aan de lokale situatie. Drie instellingen in de IKN-regio (Revalidatiecentrum AZG locatie Beatrixoord, Revalidatie Friesland locatie MCL, Scheperziekenhuis Emmen) zijn in 2003/2004 begonnen met het aanbieden van dit programma aan kankerpatiënten. Het IKN ondersteunt de uitvoering van het revalidatieprogramma in deze instellingen en zal zich tevens inzetten tot het realiseren van het aanbieden van dit programma in een vierde instelling. De licentie is tevens een voorwaarde voor patiënten verzekerd bij De Friesland, Menzis en t Groene Land om het programma gefinancierd te krijgen. 2. De effectiviteit van een dergelijk revalidatieprogramma wordt in een multicenter trial, genaamd Oncorev, onderzocht door het functioneren van patiënten die een multidisciplinair programma volgen (fysieke en psychosociale componenten) te vergelijken met dat van patiënten die een unidisciplinair programma volgen (fysieke component alleen) en met dat van patiënten in een wachtlijstconditie. 3. Gegevens van een pilot revalidatieprogramma Herstel en Balans worden geanalyseerd, beschreven en als artikel aangeboden aan internationale tijdschriften. 4. Ten bate van het Steunfonds IKN wordt een fundraising-activiteit georganiseerd. Daartoe is contact gelegd tussen het IKN en Stichting Golf for Health. Deze stichting zet zich in om gelden te genereren voor de IKC s voor het programma Herstel en Balans. ondersteuning t.b.v. continuering van het programma in de drie instellingen realisering van het programma in een vierde instelling voortgang multicenter trial, de instroom van patiënten in de IKN-regio voor het landelijk onderzoek is afhankelijk van de medewerking van Beatrixoord twee artikelen pilot onderzoek ter publicatie aangeboden Jaarplan IKN

18 golftoernooi georganiseerd met behulp van de Stichting Golf for Health ( , Assen) De opbrengst uit het golftoernooi, aangevuld met de resterende gelden van Rotary Noord-Nederland, wordt aangewend om de vierde lokatie voor revalidatie voor kankerpatiënten gereed te maken en voor het subsidiëren van de eventuele tekorten omdat sommige zorgverzekeraars het programma niet vergoeden. De reguliere regionale activiteiten zijn de werkgroepondersteuning, het informatiecentrum IKN en het RPKN (Regionaal Platform Kankerpatiëntenverenigingen Noord-Nederland). Werkgroepen Doel werkgroepen Ondersteunende Zorg: netwerkfunctie uitwisseling van kennis en ervaring deskundigheidsbevordering intervisie advisering bij ontwikkelen procesbeschrijvingen positiebepaling in (psychosociale) zorg en organisatie. In 2005 zal meer aandacht worden besteed aan de raakvlakken en complementariteit tussen deze werkgroepen om de ondersteunenden zorg nog beter te kunnen structureren. Het IKN kent daartoe de volgende werkgroepen: Werkgroep Verpleegkundigen Oncologie (WVO) Het beleidsplan voor de periode en het daaruit voortgevloeide activiteitenplan zullen de werkzaamheden van deze werkgroep voor 2005 leiden. Resultaat: Uitvoering activiteitenplan door: participatie in visitatie s door lid WVO vaststellen rol oncologieverpleegkundige in oncologiecommissie en (zo nodig) uitbrengen van advies over gewenste rol inzicht in samenwerking en taakverdeling tussen oncologieverpleegkundige en andere disciplines (maatschappelijk werk, psychologen, geestelijk verzorgers) deskundigheidsbevordering door uitnodigen van een spreker op twee bijeenkomsten symposium, het onderwerp van deze bijscholing wordt vastgesteld in samenspraak met de werkgroep. Werkgroep Mammacareverpleegkundigen Deze recent opgerichte werkgroep heeft zich inmiddels gezet aan het schrijven van en beslissen over een beleids- en activiteitenplan. beleids- en activiteitenplan gereed en geaccordeerd activiteitenplan in uitvoering door: - inventarisatie gereed van taken en positie in de ketenzorg van de mammacareverpleegkundigen in de instellingen in de IKN-regio - bijstellen daarvan door uitwisseling ervaringen en kennis - uitnodigen spreker op twee bijeenkomsten; onderwerpen bepaald door de werkgroepleden. 18 Jaarplan IKN 2005

19 Werkgroep Fysiotherapeuten Oncologie De oriënterende bijeenkomsten van afgelopen jaar hebben geresulteerd in de beslissing om de werkgroep voor fysiotherapeuten, werkzaam in de ziekenhuizen in de IKN-regio, op te richten. In 2005 zal een beleids- en activiteitenplan voor de periode t/m 2007 worden geschreven. beleidsplan en activiteitenplan ter besluitvorming gereed belasting/belastbaarheid van de patiënt behandeld voor kanker zal het komende jaar het hoofdonderwerp zijn als het gaat om vergroting van kennis vier subgroepen werken de volgende vraagstellingen uit: Wat is de relatie tussen chemotherapie en 1) mobiliteit, 2) spierfunctie, 3) cardiovasculair systeem, en 4) vermoeidheid ter ondersteuning daarvan geeft een deskundige op het gebied daarover een lezing tijdens de werkgroepbijeenkomst plaatsbepaling wat betreft richtlijnontwikkeling. Werkgroep Medisch Maatschappelijk Werkenden Oncologie Eind 2004 ligt het beleidsplan voor ter besluitvorming bij de werkgroepleden. Op basis daarvan zal een activiteitenplan worden vastgesteld dat de activiteiten voor 2005 duidelijk zal aangeven. beleidsplan en activiteitenplan ter besluitvorming gereed afhankelijk van definitieve plan maar in ieder geval het ontwikkelen van een model voor: - bepaling van de positie van de maatschappelijk werkende in de zorg - beschrijving van de specifieke taken van de maatschappelijk werkende - symposium, het onderwerp van deze bijscholing wordt vastgesteld in samenspraak met de werkgroep. Informatiecentrum Doel: Informatieverstrekking m.n. aan hulpverleners; bibliotheekfunctie. Het informatiecentrum verzorgt de aanvragen om informatie van hulpverleners, docenten, studenten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en de interne distributie van tijdschriften. Het voorziet het bibliotheeksysteem Adlib, dat via ikcnet met inlogcode toegankelijk is, van titels van boeken, artikelen en tijdschriften die voor aanvragers van informatie relevant zijn en heeft deze ook zelf in beheer. activiteiten ten behoeve van informatieverstrekking, bibliotheek en interne tijdschriftdistributie als in voorgaande jaren, ondersteuning RPKN-activiteiten ondersteuning van projecten die patiënten direct aangaan (zoals de patiënteninformatiecentra in de ziekenhuizen in de IKN-regio). Regionaal Platform van Kankerpatiëntenverenigingen Noord-Nederland (RPKN) Doel: het informeren over en het betrekken van de patiënt(enverenigingen) bij IKN-activiteiten informatie-uitwisseling over landelijke en regionale ontwikkelingen het versterken van de positie van de patiënt, belangenbehartiging het uitwisselen van informatie tussen de verschillende patiëntenverenigingen. Jaarplan IKN

20 Het RPKN en het IKN zijn belangrijke partners voor elkaar. De patiënt krijgt in de zorg een steeds nadrukkelijkere plaats toegewezen en eist deze ook steeds meer op. De knelpunteninventarisatie, gehouden onder de leden, toonde vooral een gebrek aan de juiste informatie op het juiste moment door de juiste persoon aan als een struikelblok. Het betrekken van de patiënt bij projecten als het kankerinformatiecentrum en bij het ontwikkelen/reviseren van richtlijnen kan tot een betere invulling van de zorg voor de patiënt bijdragen. deelname aan een of meerdere IKN-projecten/werkgroepen het RPKN heeft een vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht en in de Regionale Commissie van Toezicht onderhouden van de agenda voor patiëntenactiviteiten in de IKN-regio op ikcnet symposium, onderwerpen te bepalen door de stuurgroep met de RPKN-vertegenwoordigers. Projecten De onderstaande projecten worden uitgevoerd door twee projectmedewerkers. In 2004 is de eerste projectmedewerker voor de duur van vier jaar aangetrokken. In 2005 wordt de tweede aangenomen voor de duur van drie jaar. Kwaliteitsprojecten met betrekking tot voorlichting en begeleiding Doel: De kwaliteit van de voorlichting en begeleiding van kankerpatiënten te optimaliseren door verbetering van de infrastructuur en het proces van voorlichting aan en begeleiding van patiënten en naasten in de oncologische zorgverlening in de IKN-regio. Uit de visitatierondes of uit de instellingen zelf komen regelmatig ideeën voor kwaliteitsverbetering naar voren. Het IKN ondersteunt deze initiatieven d.m.v. personele inzet en methodisch-inhoudelijke hulp. Resultaten in 2005: het kwaliteitsproject Best practice mamma care, gestart in 2004 in Delfzijl, zal afgerond worden in 2005 evaluatie en verslaglegging daarvan volgens bestaande afspraken start twee nieuwe kwaliteitsprojecten de blauwdruk longkanker zal beschikbaar komen. Informatiecentra in ziekenhuizen opzetten en ondersteunen Doel: Goede informatie voor de patiënt dicht bij huis. Een van de grootste problemen waar patiënten over rapporteren, is de beschikking over de juiste informatie op het juiste moment van de juiste persoon. Patiënten wordt informatie gegeven over hun ziekte, de behandeling daarvan, de mogelijke bijwerkingen van behandeling etc. Echter veel informatie wordt gegeven op voor de patiënt emotioneel beladen momenten waardoor de gegeven informatie niet goed opgenomen wordt. Een informatiecentrum in het eigen ziekenhuis waar de patiënt informatie kan vinden in schriftelijke en digitale vorm, of in beeld, waar een persoon is die in staat is om vragen te beantwoorden of te verhelderen en/of waar lotgenoten contact kan plaatsvinden zou patiënten kunnen helpen. rapport over inventarisatie in de ziekenhuizen in de IKN-regio en daarbuiten en een review van de literatuur op basis van de inventarisatie en de literatuur voorstellen doen tot realisering en inrichting van dergelijke informatiecentra in de IKN-regio pilot in twee ziekenhuizen 20 Jaarplan IKN 2005

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging 25 jaar Ambities van het IKMN in beweging Het Integraal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN) is een samenwerkingsverband van hulpverleners, instellingen en patiëntenverenigingen in de provincie Utrecht

Nadere informatie

Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden

Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden Jan Oldhoff congres 31 maart 2008 Henk Hummel Manager Kwaliteitszorg IKN Onderwerpen Achtergrond Aanleiding tumorspecifieke visitatie Ontwikkelen tumorspecifieke

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

richtlijnen basis voor kwaliteit

richtlijnen basis voor kwaliteit richtlijnen basis voor kwaliteit het IKNL alles-in-één concept Alle kankerpatiënten in Nederland hebben recht op de best mogelijke zorg tijdens en na hun behandeling. U, als zorgprofessional, zet zich

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur BELEIDSPLA VPO 2011-2013 I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur II. Terugblik beleidsperiode 2005-2010 - De NVPO en het NPK - Realisatie NVPO beleid m.b.t. de organisatie III. Vooruitblik

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG

REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG l0l00l00l0ll0l0l0ll0l0l0ll0l0l0l REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG 0l0l0ll0l HET BELANG VAN KANKERREGISTRATIE Wereldwijd vindt onderzoek plaats naar kanker. Bijvoorbeeld naar welke vormen veel voorkomen

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

Activiteitenplan voor de. periode

Activiteitenplan voor de. periode Activiteitenplan voor de periode 2008-2010 December 2007 Inleiding In oktober 2006 heeft de Stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen, afgekort Stichting Pal haar beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Uitnodiging Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Aan de slag! Kwaliteitsinstrumenten in de Palliatieve Zorg Platform Palliatieve zorg provincie

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk www.embraze.net Aanleiding Toename kanker patiënten, complexe behandelingen, maatwerk. Toename van kwaliteitseisen/normen, krimpend budget, wijziging rol

Nadere informatie

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Revalidatie Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Kanker is een ingrijpende ziekte.

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

PROGRAMMA scholing Oncologische revalidatie (CONCEPT)

PROGRAMMA scholing Oncologische revalidatie (CONCEPT) PROGRAMMA scholing Oncologische revalidatie (CONCEPT) Hierbij vindt u het programma van de IKNL-scholing oncologische revalidatie. De scholing is bedoeld voor de professionals die werkzaam (gaan) zijn

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Inclusiecriteria/ indicatie

Inclusiecriteria/ indicatie Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie/Stichting Herstel & Balans, Utrecht 2003 Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie Herstel & Balans/2003 Deze kwaliteitscriteria zijn vastgesteld door

Nadere informatie

Regionale uitwisseling

Regionale uitwisseling Regionale uitwisseling UMCG route 2020, de rol van het UMCG in de regionale ontwikkelingen en wat de ICT hierin kan en moet betekenen René de Vink Directeur IFM UMCG De rol van ICT in de ontwikkelingen

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard In de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard is een werkgroep actief die zich richt op

Nadere informatie

Samenvatting antwoorden Revalidatie:

Samenvatting antwoorden Revalidatie: Samenvatting antwoorden Revalidatie: VRAAG: Vraag met betrekking tot oncologische revalidatie 1. Wie volgt al de nieuwe richtlijn? 2. Hoe hebben jullie dit vormgegeven? 3. Voor welke doelgroepen is de

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker De zorg voor patiënten met hoofd-halskanker is goed geregeld in

Nadere informatie

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief SONCOS-symposium 28 september 2016 Irene Dingemans Projectleider kwaliteit van zorg Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties disclosure Geen andere belangen

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Outline Zorgstandaard Kanker

Outline Zorgstandaard Kanker Outline Zorgstandaard Kanker Opdrachtomschrijving en werkplan werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel. 0294 491 400

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 Professioneel opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek www.deresearchmanager.nl Striksteeg 7 7411 KR Deventer 0570 594 789 info@deresearchmanager.nl Ontwikkeling Afdeling Innovatie

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Lectoraat Acute Intensieve Zorg Dr. Lilian Vloet (projectleider) Marijke Noome MSc (onderzoeker en verpleegkundige) Drs. Boukje Dijkstra (onderzoeker en IC-verpleegkundige) Lectoraat Acute Intensieve Zorg Inhoud Aanleiding project End-of-life

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013 Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn Hans Nortier Nazorg Nazorg is een essentieel onderdeel van individuele patiëntenzorg na behandeling voor kanker Nazorg behelst voorlichting, begeleiding, ingaan

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Jaar. Kwaliteit. Omkijken naar de toekomst

Jaar. Kwaliteit. Omkijken naar de toekomst Jaar Kwaliteit Omkijken naar de toekomst Integraal Kankercentrum Noord-Nederland Gebouw La Belle Alliance Waterloolaan 1/13 9725 BE Groningen Telefoon: (050) 521 59 00 Fax: (050) 521 59 99 E-mail: ikn@ikn.nl

Nadere informatie

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC s (regionale expertise centra) voor tbc-bestrijding Colofon Opgesteld door de Plenaire Visitatiecommissie

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Je bent jong, krijgt kanker en dan

Je bent jong, krijgt kanker en dan Nazorgproject jongeren en kanker Maril van Kimmenade 03 oktober 2014 Je bent jong, krijgt kanker en dan Nazorgproject jongeren en kanker Maril van Kimmenade Nazorgproject jongeren en kanker Maril van Kimmenade

Nadere informatie

NOKS. Netwerkoverleg, kind en systeem VISIEDOCUMENT

NOKS. Netwerkoverleg, kind en systeem VISIEDOCUMENT NOKS Netwerkoverleg, kind en systeem VISIEDOCUMENT september 2009 1 Inleiding Een groep zorgverleners en instellingen uit de eerste, tweede en derde lijn komen al een aantal jaren bijeen om in het Netwerkoverleg,

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Survivor ship care Zorg na de diagnose en behandeling van kanker Ellen Passchier, RN MSc.

Survivor ship care Zorg na de diagnose en behandeling van kanker Ellen Passchier, RN MSc. Survivor ship care Zorg na de diagnose en behandeling van kanker Ellen Passchier, RN MSc. INhoud Toename overleving meer patienten leven langer met kanker Effecten en behoeften na kankerbehandeling? Survivorship

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd.

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd. PROJECTAANVRAAG REGIOTAFEL ONDERDEEL: ZORGVERNIEUWING 1 INLEIDING - Deadline voor het indienen van uw projectvoorstel is 24 juni 2016 - Voor 1 oktober 2016 krijgt u bericht over toekenning of afwijzing

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Opleidingscentrum UMC Utrecht A.A. Hijmans van den Bergh gebouw

Opleidingscentrum UMC Utrecht A.A. Hijmans van den Bergh gebouw Bij- en nascholingen Palliatieve zorg voor verpleegkundigen Tineke Aantjes Senior opleider/ adviseur Opleidingscentrum UMC Utrecht Opleidingscentrum UMC Utrecht A.A. Hijmans van den Bergh gebouw BijBij-en

Nadere informatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie drs. Brigitte Gijsen, b.gijsen@iknl.nl adviseur productontwikkeling - programmaleider Herstel na kanker, IKNL Inhoud Oncologie: cijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak en leeswijzer 1 2 Doelen 2.1 Doelen van beleid 3 2.2 Doelen van sociale wijkteams Krimpenerwaard

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Casemanagement bij kankerpatiënten

Casemanagement bij kankerpatiënten Casemanagement bij kankerpatiënten Marieke Schreuder-Cats V&VN Oncologie Procesmanager projectteam 24 januari 2012 Aanleiding» Tekortkomingen in de ketenzorg: zorg te gefragmenteerd» Oncologische keten

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Samenwerking binnen het UKC Gespecialiseerde behandelteams

Samenwerking binnen het UKC Gespecialiseerde behandelteams Onze zorg voor u Voor het verlenen van optimale zorg aan patiënten met kanker, werkt HMC (Haaglanden Medisch Centrum) samen met het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC) binnen het Universitair Kanker

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

De VIKC en de kankerregistratie

De VIKC en de kankerregistratie woensdag 21 januari 2009 De VIKC en de kankerregistratie O. Visser, IKA De integrale kankercentra zijn Regionale kennis- en kwaliteitscentra Netwerkorganisaties En hebben als participanten: alle algemene

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

(Studie)loopbaanadviseur

(Studie)loopbaanadviseur (Studie)loopbaanadviseur Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten omtrent (studie)loopbaankeuzes, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit

Nadere informatie

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden.

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Nr. Werving/eerste contact/aanmelding 1. Op de doelgroep gerichte publiciteit

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie