Op weg naar een Kennispact: het mbo en de Brabantse ambities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar een Kennispact: het mbo en de Brabantse ambities"

Transcriptie

1 Op weg naar een Kennispact: het mbo en de Brabantse ambities De Brabantse BVE instellingen

2 Op weg naar een Kennispact: het mbo en de Brabantse ambities Inleiding De kern van de Agenda van Noord-Brabant is de ambitie om tot de Europese top van kennis- en innovatieregio s te behoren. De toekomst van de provincie wordt mede bepaald door de mate waarin we erin slagen deze ambitie te bereiken. Hoe Noord-Brabant er momenteel voorstaat blijkt ondermeer uit een SWOT-analyse. Deze geeft ondermeer aan: - Een zwakte: onder het MKB zijn weinig innovatieve koplopers. - Een bedreiging: afnemende beroepsbevolking met gevolgen voor onderwijs, zorg en arbeidsmarkt. - Een sterkte: bestaande verbindingen tussen hoogwaardige kennis, maak industrie en design. - Een kans: verdere ontwikkeling kennis- en onderwijsstructuur. Rekening houdend met deze analyse en haar ambities, formuleert de provincie twee kerntaken: - Versterking van het concurrerend vermogen van de provincie. - Komen tot een regionaal economisch beleid. In die context wordt een aantal thema s benoemd die door de provincie als belangrijk worden aangemerkt. Één van deze thema s is het onderwijs. Het mbo in Brabant in beeld De mbo-instellingen leiden jaarlijks ongeveer inwoners van Brabant op. Het betreft hier opleidingen op verschillende niveaus, zowel bol als bbl-opleidingen: Tabel: Brabants mbo-onderwijs in cijfers Instelling Brin Groen Combinatie Economie Techniek Zorg&Welzijn Totaal ROC de Leijgraaf 28DE Sint Lucas - De Eindhovense 30BC school ROC Ter AA 25LJ ROC Tilburg 25LZ ROC West-Brabant 25LX SG De Rooi Pannen 25LV ROC Eindhoven 25MB ROC Koning Willem I 04FO Helicon Opleidingen 26CC Totaal Tabel: Deelnemers als percentage naar soort onderwijs Instelling Brin bol vt* Niveau 1-2 bol vt Niveau 3-4 bol dlt** Niveau 1-2 bol dlt Niveau 3-4 bbl*** Niveau 1-2 bbl Niveau 3-4 ROC de Leijgraaf 28DE Sint Lucas - De Eindhovense school 30BC ROC Ter AA 25LJ ROC Tilburg 25LZ ROC West-Brabant 25LX SG De Rooi Pannen 25LV ROC Eindhoven 25MB ROC Koning Willem I 04FO Helicon Opleidingen 26CC Bron: DUO-CFI Bekostigingstelling * bol vt = BeroepsOpleidende Leerweg Voltijd ** bol dlt = BeroepsOpleidende Leerweg Deeltijd *** bbl = BeroepsBegeleidende Leerweg

3 De ROC s hebben hierin een meervoudige taak: - Het opleiden van jonge mensen voor de toekomstige arbeidsmarkt en voor de doorstroom naar het hbo. - Het opleiden, trainen en begeleiden van risicogroepen naar de arbeidsmarkt en vervolgstudie (zowel volwassenen als jongeren). De ROC s hebben daartoe een maatschappelijke opdracht (in tegenstelling tot vakcolleges) en moeten daarom werken met drempelloze instroom. - Het opleiden en trainen van medewerkers in de bedrijven en instellingen in het kader van een Leven Lang Leren. Bekostiging De ROC s ontvangen voor hun onderwijsactiviteiten reguliere bekostiging van het Ministerie van OC&W. Voor speciale doelgroepen en activiteiten ontvangen ROC s vaak projectgebonden financiering, zoals de aanval op Vroegtijd School Verlaten VSV, voorkomen jeugdwerkloosheid, stimuleren van leren & werken et cetera. Deze financieringen kunnen afkomstig zijn van de provincie, van andere ministeries, gemeenten en bedrijven, en zijn meestal tijdelijk van aard. De rol van de ROC s Brabant kent een negental mbo-instellingen waarvan 6 ROC s, 1 AOC en 2 vakscholen. Deze instellingen verzorgen de opleidingen voor een belangrijk deel van de Brabantse beroepsbevolking. Niet alleen initieel voor jongeren (vanaf 16 jaar: leerplicht), maar in toenemende mate ook voor het personeel van bedrijven en instellingen (opscholen naar een hoger niveau in het kader van een Leven Lang Leren). Daarnaast verzorgen de ROC s ook een deel van de participatiemarkt (het educatiedeel) en hebben de ROC s zich in de voorbijgaande jaren als gevolg van marktwerking op de twee andere onderdelen van de participatie (inburgering en re-integratie) aangepast. Het AOC verzorgt de opleidingen in de groene sector, de 2 vakinstellingen verzorgen opleidingen in een specifieke sector. Zij onderscheiden zich van de ROC s doordat ze geen taak hebben in de volwasseneneducatie, integratie en participatie. Zoals gezegd wil de provincie Brabant zich in Europa positioneren als een kennis- en innovatieregio. Het mbo, in het bijzonder de ROC s, kunnen en moeten daarin hun rol en verantwoordelijkheid nemen. Zonder een breed en goed opgeleide beroepsbevolking, ook aan de basis, is een innovatieve kenniseconomie niet mogelijk. De Brabantse regio s De SER maakt in haar rapport World Class Onderwijs onderscheid in drie innovatieve clusters in Brabant. Bron: SER Brabant, Investeren in World Class Onderwijs. Aanbevelingen voor de Agenda van Brabant. Juni, 2010 Fundament Elk van deze clusters moet zijn onderwijsbehoefte benoemen. Daarbij zijn de drie O s (Onderwijs, Overheid en Ondernemingen) de actoren die elkaar moeten vinden en het fundament moeten vormen voor een succesvol cluster. Een onderwijsagenda per cluster bestaat uit meerdere facetten en bevat ondermeer de aansluiting tussen de onderwijsniveaus (vmbo/mbo/thbo), een Leven Lang Leren en bijscholing (naast toponderwijs op hbo/wo-niveau ).

4 Cruciaal Een Slimme Economie (SER, januari 2010) koestert zowel haar grote als kleine bedrijven, die door samenwerking inspelen op de kansen van de wereldmarkt. Daarbij worden zij gefaciliteerd door de overheid en de onderwijssector. Goed onderwijs zorgt voor goed vakmanschap (slimme ambachtelijkheid ). Goede scholingsvoorzieningen voor een Leven Lang Leren zijn van cruciaal belang in een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. Waarschuwing Op tal van onderdelen waar het mbo een belangrijke bijdrage kan en moet leveren, geeft de eerste Kennisinvesteringsagenda-foto een waarschuwing (oranje in het stoplichtenmodel) hoewel er in de voorbije jaren, mede door de impulsen van de landelijke en provinciale en lokale overheden, een sterke vooruitgang is geboekt. Bron: Innovatieplatform: Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet Circuleren. Voorstel voor een Nederlandse valorisatie agenda. Juli 2010, blz. 16. Brabantse arbeidsmarkt De Brabantse arbeidsmarkt kent nog veel laagopgeleiden vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking. Bron: CBS Statline De toekomstige arbeidsmarkt van Brabant kent (nog) geen krimp, maar groeit wel minder hard dan de Randstand-regio.

5 Bron: Rabobank, Demografische Krimp. De nieuwe realiteit in perspectief Voorwaarden Het is belangrijk om bij het toekomstbestendig maken van Brabant (in een samenspel tussen de drie O s) de voorwaarden te scheppen voor arbeidsparticipatie, sociale innovatie en werkzekerheid in een flexibeler wordende arbeidsmarkt. Gegeven deze ambities en ontwikkelingen is het belangrijk dat ook laaggeschoolde mensen zich naar hun mogelijkheden blijven ontwikkelen (PSW, 2010). Scholing rendeert en de productiviteit gaat substantieel omhoog. Investeren in scholing bij participatie en bij laagopgeleide werknemers is geen prioriteit voor het bedrijfsleven en de uitkerende instanties. Laaggeschoolde mensen investeren zelf ook niet of nauwelijks in hun opleiding (het ontbreekt de werknemer aan de juiste competenties om dit te doen en aan het vermogen tot reflectie/loopbaanleren). De SER Brabant vat de ontwikkelingen als volgt samen: Bron: SER Brabant, Presentatie Pact Brabant, november 2010

6 Propositie mbo De klassieke taak van het mbo-onderwijs is het opleiden en trainen van middelbaar opgeleide vakmensen en kaderpersoneel. Daarnaast doet het mbo nog veel meer. Zeker ook omdat het mbo-onderwijs georganiseerd en aangeboden wordt door ROC s. De ROC s hebben ook een taak in volwasseneneducatie, integratie en participatie. Verschillende rapporten ondersteunen en beargumenteren de propositie van het mbo in Brabant. De ontwikkelingen vereisen een krachtige mbo-sector die samen met de bedrijven en gefaciliteerd door de provincie en lokale overheden, in staat is om op deze ontwikkelingen en vraagstukken in te spelen: a. Een krimpende beroepsbevolking (krimp en vergrijzing, ontgroening) noopt tot arbeidsparticipatie van iedereen. b. Een Leven Lang Leren schoolt werknemers op in hogere niveaus en maakt ruimte vrij aan de onderkant van de arbeidsmarkt (principe trek in de schoorsteen ). c. Een Leven Lang Leren is noodzakelijk om innovatie in de bedrijven mogelijk te maken. d. Innovatie in (met name) MKB-bedrijven kan ondersteund worden door het mbo (hoogwaardig prestatieleren). Innovatie is ook het slimmer maken en produceren met minder mensen. Maar daartoe moeten ook de werknemers door middel van een Leven Lang Leren de innovatie en de verandering die het teweegbrengt als het ware begrijpen en er mee kunnen werken. Een Leven Lang Leren (en dus blijvende arbeids participatie) en innovatie horen dus bij elkaar. De Economische Agenda De ROC s in Brabant zijn zich bewust van hun rol en taak in de ambities van de provincie. Zij zoeken aansluiting door middel van de ontwikkeling voor Centra voor Innovatief Vakmanschap zoals IJ5 in Noordoost-Brabant, de Automotive Campus in Zuidoost-Brabant en ontwikkelingen m.b.t. maintenance in West-Brabant. Eén focus op het MKB is daarbij onontbeerlijk. Die dreigt achter te blijven. De ontwikkelingen van campussen richt zich vooral op het hbo en wo, waarbij opleiden en onderzoek centraal staan. Er wordt nog te weinig verbinding gelegd met het mbo: - Het mbo is een belangrijke hofleverancier van het hbo. - Opleidingsvarianten die de verbinding kunnen leggen zijn onder andere de Associated Degree-opleidingen (mbo+). - De bedrijven rond de campussen kennen de toeleveranciers waarbij personeel werkzaam is dat opgeleid is of wordt in het mbo. Hier ontstaat de noodzaak van bij- en opscholen en verhoogde arbeidsparticipatie bij een krimpende arbeidsmarkt. Kennisplaza: een voorbeeld van innovatie in het MKB Cups4You (voorheen Vadeal Plastics) bestaat al 37 jaar en heeft vestigingen in onder andere Oss en Veghel. Het bedrijf produceert verpakkingen voor voedingsmiddelen. Het bedrijf werkt voor de top-10 bedrijven in de food-sector. Het blijkt voor Cups4You niet altijd eenvoudig te zijn om met name kleinere potentiële klanten te overtuigen van het gemak waarmee de geleverde bakjes gevuld en gesloten kunnen worden in de vullijnen van die potentiële klant. Operationeel manager Ron Vogels: We hebben ROC de Leijgraaf verzocht om een tafelmodel demomachine te ontwikkelen, zodat prospects overtuigd kunnen worden van de eenvoudige wijze waarop de door Cups4You vervaardigde bakjes gevuld en gesloten kunnen worden. Het moest een demonstratie-unit zijn voor het handlen van cups en deksels in een productievullijn. De unit moet op beurzen gebruikt kunnen worden om daar te demonstreren hoe de gestapelde bakjes en deksels in een productielijn kunnen worden gevuld. Ons doel was om één prototype te laten ontwikkelen door het ROC. Hiervan zullen vervolgens elders nog tien exemplaren geproduceerd worden. Resultaat Aan deze opdracht is door drie studenten van het ROC de Leijgraaf gebouwd. De machine leidt lege bekers langs een vulmachine, plaatst er een deksel op en kan ze op een lopende band plaatsen. Een staaltje van technisch vernuft volgens Kees Overkleeft, hoofd technische dienst bij Cups4You. Overkleeft : Ik ben erg blij met de samenwerking met het ROC. De studenten hadden met name in de eerste weken van de ontwikkeling intensief overleg gehad met mij en andere mensen van Cups4You. Dit jaar gaat operationeel manager Ron Vogels met de machine naar een beurs in Duitsland en in het najaar naar de Verenigde Staten. Automotive Campus Helmond ROC Ter AA heeft drie volwaardige niveau 4-opleidingen Automotive in huis. De opleiding Technicus Automotive is een nieuwe uitstroomrichting bij Engineering & Mechatronics. De twee commerciële opleidingen Automotive zijn specialisaties voor studenten die de opleiding Vestigingsmanager Groothandel of Ondernemer Detailhandel volgen. De afgelopen jaren heeft ROC Ter AA met bedrijven in de regio en de gemeente Helmond gewerkt aan het fundament voor deze opleidingen. Destijds is gestart met Automotive als plusprogramma (minor) bij een aantal bol 3 en 4 opleidingen. Nu wordt daar, samen met Kenteq (kenniscentrum voor technisch vakmanschap), met deze opleidingen op voortgebouwd. Voor studenten die als verbreding van hun opleiding willen kennismaken met Automotive, blijft de minor overigens bestaan. De nieuwe opleidingen worden grotendeels op de High Tech Automotive Campus (HTAC) in Helmond gegeven. Met name de technische opleiding is uniek: het is in Nederland de enige mbo-opleiding in zijn soort. ROC Ter AA ontwikkelt verder, samen met de ROC De Leijgraaf, Koning Willem I College, ROC Eindhoven, bedrijven en gemeenten aan het mbo Automotive Center, een centrum voor innovatief vakmanschap.

7 Verantwoordelijkheid nemen Het kennispact dat het mbo met de provincie wil sluiten is vooral een kennispact gericht op het MKB als aanvulling op het landelijk beleid dat gericht is op hbo en WO. De ROC s willen hun verantwoordelijkheid nemen, hun rol waarmaken en een wezenlijke bijdrage leveren aan de Agenda van Noord-Brabant. Daar hoort risicokapitaal bij door het opzetten van innovatieprojecten, participatieprojecten en onderwijsinnovatieprojecten. Voor een deel kan de bijdrage komen van de bedrijven zelf, voor een deel zal de provincie hieraan een bijdrage kunnen leveren, met name in het kader van haar ambitie om tot de Europese top van kennis- en innovatie regio s te behoren. De Sociale Agenda Uit de Economische Agenda volgt de noodzaak van een Sociale Agenda. De Sociale Agenda is zowel preventief als curatief. Preventief Het mbo leidt op voor de (regionale) arbeidsmarkt. Het mbo doet al veel op het vlak van participatie en re-integratie, vaak in samenwerking met het afnemende bedrijfsleven. - Drempelloze instroom in het mbo (geen selectie, m.u.v. de vakcolleges). - Preventieve projecten ter bestrijding van jeugdwerkloosheid. - De ontwikkeling van het leer/werk loket (landelijke overheid) en de HRM-servicepunten (provincie) als inlooppunt (zie ook PSW-rapport). Deze ontwikkeling behoeft echter wel verdere ondersteuning vooraleer het een volwassen instrument kan worden. Dit is des te meer urgent als het gaat om het Leven Lang Leren van lager opgeleiden. Landelijke cijfers ETV: Jaar 2010 ETV.nl Taalklas.nl Lees en Schrijf! Klik & Tik Bezoeken Absoluut unieke bezoekers In het project ETV.nl Brabant participeren de zes Brabantse ROC s, de 23 Brabantse basisbibliotheken, Omroep Brabant en de Provincie Noord-Brabant. Hierdoor is dekking in de hele Provincie gegarandeerd. Missie: Het is de missie van ETV.nl Brabant om vooral laaggeschoolde Brabanders te motiveren om weer te gaan leren. De (interactieve) televisie is bij uitstek het medium om mensen in hun eigen veilige en vertrouwde omgeving te laten ervaren dat ze kunnen leren en dat leren leuk kan zijn. Vanaf 24 september 2010 is Google Analytics zo ingesteld dat er informatie te halen valt over het aantal bezoekers van de site ETV.nl dat afkomstig is uit de provincie. Bezoekersoverzicht provincie Brabant: Bezoeken Absoluut unieke bezoekers Paginaweergaves Gemiddelde paginaweergaves 5,53 Tijd op site 00:04:27 Nieuwe bezoeken 62,34% Bron: ETV.nl

8 Curatief Het mbo voert nog wel de educatieactiviteiten uit, maar de budgetten (die deel uitmaken van de participatiebudgetten van de lokale overheden) staan onder zware druk. Hiervoor wordt vaak maatwerk gevraagd en op basis van maatschappelijke ontwikkelingen vaak ook om snelle interventies (bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid). Bron: Eurostat De vraag in deze context is hoe de ROC s de gemeenten kunnen ondersteunen (gekoppeld aan duurzame gebiedsontwikkeling, agenda Brabant). Vanuit het participatiebudget kan er structurele aandacht zijn voor het Leven Lang Leren. Dit zal voor de doelgroep de positie in de samenleving versterken en hun kansen op de arbeidsmarkt doen toenemen. Het PSW rapport 4xL: Lang Leve Leren Laagopgeleiden (2010) trekt een aantal conclusies in de context van de kenniseconomie: - Het is van belang dat ook laag- en middelbaar opgeleiden zich blijven ontwikkelen: aan werkgevers de uitdaging om te investeren in hun werknemers. - Ook het streven naar duurzame re-integratie i.p.v. snelle plaatsing op de arbeidsmarkt is belangrijk. - Vraag is of de werknemer wel voldoende competent is om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. - Versterk de vraagzijde door de scholing in de vorm van leerwerkpunten naar de mensen te brengen: in leerwerkpunten worden mensen op weg geholpen in hun leren en kunnen zij begeleid worden. Gemeenten en provincie kunnen hier samen met ROC s voorkomen dat de al aanwezige (fijnmazige) infrastructuur van de ROC s wordt afgebroken en anderzijds nieuwe infrastructuren worden gecreëerd.

9 De rol van de ROC s: oftewel wat willen wij Het mbo wil haar verantwoordelijkheid nemen. Zowel richting de arbeidsmarkt (preventief en curatief in de context van vergrijzing en ontgroening) als richting het MKB (innovatie en bij en opscholen). Er is al veel gerealiseerd, maar nog niet geborgd. Er moet dus nog veel gedaan worden, willen wij gezamenlijk de ambities van Brabant waar kunnen maken. Het Kennispact Om de gezamenlijke ambities (overheid onderwijs - ondernemingen) mogelijk te maken vragen wij om de oprichting van een kennispact met bijbehorend fonds, waarmee het mbo de noodzakelijke stappen kan zetten in overleg met de provincie en het bedrijfsleven. Om te komen tot de oprichting van een dergelijk fonds is ook input op dit position paper van belang door lokale overheden, de provincie, het bedrijfsleven (ook het MKB). Zij zullen als feitelijke opdrachtgevers moeten optreden voor de ROC s en de vakinstellingen van Brabant. Wat bereikt wordt is een Brabantse samenleving die zich richt op en positioneert binnen Europa, waar nieuwe bedrijven zich willen vestigen, nieuwe bedrijvigheid ontstaat en (maar minstens zo belangrijk) een Brabantse social inclusive society wordt: iedereen is belangrijk, iedereen is gewenst en iedereen doet mee. Literatuur SER Brabant, Investeren in World Class Onderwijs. Aanbevelingen voor de Agenda van Brabant. juni SER Brabant, Agenda van Brabant, een verkenning op hoofdlijnen. januari PSW 4xL: Leven lang Leren Laagopgeleiden, september ECBO, De bbl als leerweg voor volwassenen. Achtergronden en cijfers, september Kennis en Innovatie Agenda , juni Kies in kennis! Investeringsimpuls voor mbo en hbo maart Nederland 2020: terug in de Top 5. De Economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend, Innovatieplatform, april Innovatieplatform: Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet Circuleren. Voorstel voor een Nederlandse valorisatie agenda, juli Hoger Onderwijsdocument Brabant: samen excelleren voor de toekomst van Brabant. oktober Rabobank, Demografische Krimp. De nieuwe realiteit in perspectief Afzender De Brabantse MBO en vakinstellingen

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 meer technologietalent voor Nederland 1 Masterplan Bèta en Technologie Colofon Deze brochure is een uitgave van de Topsectoren van de Nederlandse Economie in samenwerking met het Platform

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO

A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO 8 A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO auteurs drs. Merel Hennink dr. Harm van Lieshout 8.1 Inleiding De Dienst Uitvoering Onderwijs (duo) is op 1 januari 2010 ontstaan

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding We worden er beiden beter van Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding December 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. De aanleiding... 5 1.2. Dit advies...

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf Geïntegreerd jaardocument brinnummer 28DE ROC de Leijgraaf Mijn ouders dachten dat ik deze status niet zou behalen Waar licht is, daar is Ashwin Zondag (22). Tijdens zijn opleiding elektrotechniek aan

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Position paper PARTICIPATIETOP Den Haag

Position paper PARTICIPATIETOP Den Haag Kansen in de krachtwijken Recent zijn de 4 wijkactieplannen van de Haagse krachtwijken bestuurlijk vastgesteld. Een belangrijke constatering in deze plannen is de huidige onderbenutting van het talent

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016

SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 Meer studenten hbo techniek via Centres of Expertise Plan Commissie De Boer Den Haag, 20 oktober 2009 SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 Leden commissie Drs.

Nadere informatie

De Kracht van de Achterhoek

De Kracht van de Achterhoek De Kracht van de Achterhoek Koersnotitie voor de Achterhoekse Human Capital Agenda versie 26-05-14 Inleiding De Achterhoekse economie drijft als vanouds op de kwaliteit van de regionale arbeidsmarkt. Ondernemers

Nadere informatie

Deuren open! Advies internationale scholen

Deuren open! Advies internationale scholen Deuren open! Advies internationale Inhoudsopgave Voorwoord 4 Management samenvatting 6 Waarom dit advies? 6 Internationaal onderwijs in Nederland 7 Drie belangrijke knelpunten 7 Drie acties 7 Aanleiding

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant

Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Provincie wil méér mensen goed opgeleid aan het werk De arbeidsmarkt verandert snel. Dat ondervinden

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Zorg voor mensen, mensen voor de zorg Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Inhoudsopgave 1. Inleiding: De noodzaak om het arbeidsaanbod van zorgpersoneel

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie