Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht"

Transcriptie

1 Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider: Ien van der Waal Telefoonnummer: Postadres: postbus 2158, 3500 GD Utrecht d. Ambassadeur: Wouter Rust Telefoonnummer: Postadres: postbus 2158, 3500 GD Utrecht II. Projectvoorstel: 1. Inleiding en samenvatting Vanaf 2006 is er de WMO. De strekking van de wet is dat mensen langer zelfstandig blijven wonen, gebruikmakend van algemene voorzieningen en ondersteund door hun familie en buren. Vanwege de WMO wordt een aantal verstrekkingen uit de AWBZ overgeheveld naar de gemeente. In Utrecht richten we ons in eerste instantie op de nieuwe verplichtingen. Pas in tweede instantie gaan we onderzoeken hoe we de algemene strekking van de wet vorm kunnen geven in een zogenaamde brede visie 1. De proeftuin in Utrecht wordt ingezet bij de voorbereiding van deze brede visie. Sinds de zomer van 04 is de coördinerend wethouder WMO van Utrecht de heer Gispen in gesprek met de directeur generaal van VWS de heer Van Gastel. Vanuit VWS is destijds verzocht om als grote stad ons te richten op huishoudelijk werk en civil society. De proeftuin in Utrecht richt zich in de eerste fase op het huishoudelijk werk gerelateerd aan het welzijns- en vrijwilligerswerk. Daarmee valt de tuin in het prestatieveld 5 het verlenen van voorzieningen aan mensen met beperkingen waarbij het zich richt op het thema civil society. Primair doel van de tuin is om huishoudelijke verzorging optimaler in te zetten om ouderen en mensen met een lichamelijke of psychische beperking langer en zo volwaardig mogelijk thuis te laten wonen. Dat willen we bereiken door eerder en meer preventieve activiteiten van welzijn, vrijwilligers en mantelzorgondersteuning in te zetten. In principe richten wij ons in de proeftuin op de enkelvoudige huishoudelijke zorg. De tuin is echter buitengewoon eenvoudig uit te breiden naar meervoudige huishoudelijke zorg 2. 1 Geïnspireerd op de notitie van Divosa: De gevolgen van de WMO voor gemeenten, een verkenning. 2 Meervoudig huishoudelijk werk: een cliënt doet niet alleen een beroep op huishoudelijk werk maar ook op een andere AWBZfunctie. Enkelvoudig huishoudelijk werk: een cliënt doet naast het huishoudelijk werk geen beroep op enige AWBZ-functie. 1

2 Fase 1: de huishoudelijk werker signaleert op cliënten én mantelzorgers. Zij geeft signalen door aan haar teamleider die zelf actie onderneemt of het signaal doorgeeft aan de ouderenadviseur of meldpuntmedewerker vrijwilligerswerk. Allen kennen zij de sociale kaart van de wijk. Fase 2: de mantelzorgers en vrijwilligers gaan op eenzelfde wijze als huishoudelijk werkers signaleren, doorverwijzen en inzetten. Fase 3: het totale aanbod in de wijk vormt een keten. De huishoudelijk werkers staan hiërarchisch én voor deze tuin in verbinding met hun teamleider. De teamleider werkt samen met de ouderenadviseur en de meldpuntmedewerker vrijwilligerswerk in een centrale uitvoeringsclub. De projectleider stuurt deze uitvoeringsclub op afstand aan. De hiërarchisch leidinggevenden van de leden van de uitvoeringsclub vormen samen met enkele ambtenaren de stuurgroep. Het niveau boven de stuurgroep, ic het bestuur van de diverse organisaties, wordt ieder kwartaal geïnformeerd. Het resultaat van de tuin is niet alleen dat mensen langer thuis blijven wonen, maar ook dat ze een aangenaam en volwaardig leven in de wijk leiden. De visie van deze tuin is dat wij in deze wijk van Utrecht ons als lokale overheid, aanbieders en burgers gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor mensen die hulp (zouden moeten) ontvangen om daarmee de civil society vorm te geven. Prestaties zijn - de signalen van de huishoudelijk werkers, vrijwilligers en mantelzorgers - de adviezen over en mobilisatie van en naar welzijns- of vrijwilligersactiviteiten - burgers die vanwege de proeftuin gebruik maken van activiteiten van welzijn, vrijwilligers of mantelzorgondersteuning. Belangrijkste opbrengsten die we nastreven: Verminderen van de doorstroom naar duurdere AWBZ-zorg. Kwaliteit van leven verbeteren voor burgers met een zorgbehoefte die zelfstandig wonen. Een aanbod van zorg, welzijn, vrijwilligers, en mantelzorgondersteuning dat dekkend is. De planning van de proeftuin is als volgt: Opstellen werkwijze gezamenlijk met partners Voorjaar 05 Opstellen sociale kaart van de wijk Voorjaar 05 Opzetten organisatie (ouderenadviseur, meldpuntmedewerker, teamleider Voorjaar 05 huishoudelijk werk) Opstellen monitor en evaluatie, ism Bestuurs Informatie Voorjaar 05 Opstellen trainingsprogramma huishoudelijk werkers door Sting Voorjaar 05 Training van huishoudelijk werkers en de teamleider Voorjaar 05 Nulmeting Voorjaar 05 Startbijeenkomst proeftuin 20 juni 05 Start proeftuin 1 juli 05 Informeren van de wijk Zomer 05 Thema/ trainingsbijeenkomst voor mantelzorgers en vrijwilligers Na de zomer 05 Werkbijeenkomst Najaar 05 Monitor (1-meting) Voorjaar 06 Invullen derde fase: de keten Voorjaar 06 Werkbijeenkomst Najaar/ winter Evaluatie (2-meting) Voorjaar 07 Utrecht vraagt voor twee jaar euro per jaar aan voor de proeftuin, en euro per jaar om de rol van ambassadeur te vervullen. 2

3 Initatieven die reeds zijn genomen Partijen in de stad hebben inmiddels overeenstemming over de invulling van de tuin. De cursus voor de huishoudelijk werkers waarmee zij worden getraind op signalering en doorverwijzing, is ontwikkeld en uitgevoerd. De startbijeenkomst is gehouden, de nulmeting is verricht. Op verzoek van VWS hierna onderdelen een gedetailleerde uitwerking, mede op basis van (interne) projectdocumenten. Doelstelling en organisatie a. Prestatieveld (en): het verlenen van voorzieningen aan mensen met beperkingen b. Thema: civil society c. Doelstelling van het project: Primair doel van de tuin is om huishoudelijke verzorging optimaler in te zetten om ouderen en mensen met een lichamelijke of psychische beperking langer en zo volwaardig mogelijk thuis te laten wonen. Dat willen we bereiken door eerder en meer preventieve welzijns- en vrijwilligersactiviteiten in te zetten. In deze proeftuin verstaan we onder vrijwilligersactiviteiten met nadruk ook de mantelzorgers en de ondersteuning daarvan. In tweede instantie zal ook door mantelzorgers en vrijwilligers de inzet van preventieve welzijns- en vrijwilligersactiviteiten worden vergroot. d. het project is innovatief. Huishoudelijk werk wordt met de WMO de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Dat biedt de gemeente de mogelijkheid huishoudelijk werkers te vragen breder te signaleren dan alleen op zorg. In de huidige situatie signaleren de huishoudelijk werkers wel, edoch niet systematisch. Voorzover ze wel signaleren gaat het alleen over de vraag naar zorg van hun cliënt. Een vraag naar ondersteuning wordt niet gesignaleerd. Dat verandert met de proeftuin. Op een laag en toegankelijk niveau, namelijk bij de mensen thuis door de huishoudelijk werkers leggen we concreet verbinding tussen zorg, welzijn en vrijwilligers. De activiteiten van welzijn en vrijwilligers/ mantelzorgondersteuning krijgen daarnaast meer nadrukkelijk dan voorheen een prominente rol als preventie bij zorg. e. Doelgroepen In de eerste fase: iedereen die huishoudelijk werk ontvangt. In de wijk waar wij de proeftuin uitvoeren zijn zo n 150 cliënten van enkelvoudige huishoudelijke verzorging met daarbij zo n 45 huishoudelijk werkers. In de tweede fase komt iedereen met een zorgbehoefte in de proeftuin. In de wijk wonen in totaal mensen. Zo n 4550 mensen in de wijk zijn ouder dan 55 jaar. Registraties van mensen met een beperking hebben we helaas niet. Als we uitgaan van het gemiddeld landelijk percentage mensen met een verstandelijke beperking van 0,7%(Calliope Consult, 2004), houdt dat in dat er zo n 175 mensen met een verstandelijke beperking in de wijk zouden kunnen wonen. Voor mensen met een lichamelijke beperking is 10% een algemeen te hanteren percentage. Dat houdt in dat er 2500 mensen in de wijk West een beperking zouden hebben. Cijfers voor mensen met een psychiatrische beperking zijn nog niet te verkrijgen. De projectorganisatie In de stuurgroep van de proeftuin zijn de volgende ambtelijke gremia en partners uit de stad vertegenwoordigd: De gemeente: - de voorzitter, projectverantwoordelijke en opdrachtgever WMO, ic afdelingshoofd Welzijnszaken, mevrouw Da Lima - Welzijnszaken, ontwikkelaar en penvoerder van de proeftuin, projectleider, mevrouw Van der Waal 3

4 - GG&GD, ontwikkelaar van de proeftuin, vervangend projectleider, mevrouw Welboren - de wijkaccountmanager en de wijkwelzijnsmedewerker West, mevrouw Quist en Van Bergeijk Aveant (thuiszorginstelling): - divisiemanager huishoudelijk werk, mevrouw Van Gaal Portes (wijkwelzijnsorganisatie): - productgroepleider Ouderen West, mevrouw Dörr Platform Vrijwillige Thuishulp: - de voorzitter, mevrouw Lenting Steunpunt Mantelzorg Utrecht: - de coördinator, mevrouw Hoencamp taken en verantwoordelijkheden van de stuurgroep - formuleert de richting van de proeftuin: werkwijze, werkgebied, taakinvulling, - volgt het proces - maakt eventueel inhoudelijke aanpassingen aan de werkwijze of invulling van de tuin (bijvoorbeeld op basis van de monitor). - zorgt voor voldoende mensen en middelen (binnen de eigen organisaties en/of met het budget van de proeftuin). - zorgt voor faciliteiten en instrumenten voor de ouderenadviseur, meldpuntmedewerker en teamleider huishoudelijk werk - maakt afspraken over behandelingswijzen, dossieroverdracht (of juist niet) en terugkoppeling van resultaten, gezamenlijk inkopen van materieel of opleiding van personeel 3. - Formuleert strategisch beleid voor reguliere inbedding van de proeftuin op basis van evaluatie. Taken en verantwoordelijkheden van de projectleider: - faciliteren van de stuurgroep, secretariaat voeren (uitnodigen, organiseren, agenda opstellen, (laten) notuleren) - rapporteren aan relevante gremia - opstellen/ aanpassen visie van de proeftuin, eerste fase, tweede fase en derde fase - opstellen van de VWS project-aanvraag - opstellen overzicht van vrijwilligers- en welzijnsaanbod en aanbod van mantelzorgondersteuning voor de meldpuntmedewerker, ouderenadviseur en teamleider huishoudelijk werken, en zorgdragen voor actualisatie van dit overzicht - ondersteunen meldpuntmedewerker, ouderenadviseur en teamleider huishoudelijk werk bij het uitvoeren van hun nieuwe taak, bijvoorbeeld bij het opstellen van leaflets voor de werkers in de verschillende organisaties die (in)direct met de proef hebben te maken. - beschrijven van het proces op basis van de waarnemingen van de stuurgroep voor de evaluatie. - Organiseren van een startbijeenkomst, werkbijeenkomsten en bijeenkomst voor mantelzorgers en vrijwilligers. - Ouderenadviseur, meldpuntmedewerker en teamleider huishoudelijk werk goed op de hoogte te stellen van de bedoeling van de proeftuin en hun rol erin, en hen daarin ondersteunen. Daarbij valt te denken aan het ontwikkelen van methodieken om de huishoudelijk werkers de nieuwe taak van de huishoudelijk werker, namelijk het signaleren, te 3 zie het boekje van Binnenlandse Zaken Ruimte voor regie. 4

5 laten beklijven (een ansichtkaart, een creditcard, een briefje, een telefoontje, etc). - presentatie van de organisaties die vallen onder het Platform Vrijwillige Thuishulp Utrecht, van de activiteiten van het Steunpunt Mantelzorg en van projecten van de verschillende werkers binnen Portes - afspreken of opzetten van de faciliteiten die niet tussen de partners zijn af te spreken of op te zetten. onderhandelen met Sting over het ontwikkelen en uitvoeren van de cursus Tijdens de afwas. - met de uitvoeringsclub en andere instellingen methodieken ontwikkelen om mantelzorgers en vrijwilligers in de tweede fase te bereiken. - Bewaken planning en begroting van de proeftuin. - collegiaal informeren van diverse gremia. - op basis van informatie van de uitvoeringsclub vaststellen of de resultaten worden gehaald. Als dat onvoldoende het geval is met de uitvoeringsclub uitzoeken waar het door komt en gezamenlijk een creatieve oplossing zoeken. Als dat niet mogelijk is het knelpunt voorleggen aan de stuurgroep. De leden van de uitvoeringsclub hebben de volgende taken: - volgen het proces en signaleren als er dingen niet goed in gaan - rapporteren over mankementen in het proces aan de projectleider en indien mogelijk suggesties doen voor verbeteringen; de stuurgroep stelt vast of en hoe eventueel inhoudelijke aanpassingen aan de werkwijze of invulling van de tuin worden gegeven. - Volgen of er voldoende mensen, middelen, faciliteiten, opleiding en instrumenten zijn voor henzelf en de huishoudelijk werkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Zo niet rapporteren aan het eigen stuurgroep-lid en aan de projectleider. - waarnemen van tekort in aanbod van welzijn/ zorg/ vrijwilligers/ mantelzorgondersteuning in aard en/ of omvang. Als dat het geval is doorgeven aan het eigen stuurgroep-lid en aan de projectleider. Volgen van de behandelingswijzen, dossieroverdracht (of juist niet) en terugkoppeling van resultaten opleiding van personeel. Als hierin tekortkomingen zijn, hierover rapporteren. - Roulerend voorzitten van de uitvoeringsclub - Roulerend verslagleggen van de uitvoeringsclub mede voor de projectleider - Actuele aanvullingen en veranderingen van het grote verwijsoverzicht doorgeven aan de projectleider, zodat zij ervoor kan zorgen dat de sociale kaart van de wijk up to date blijft. - naar een zorgvrager toegaan als een signaal bij hem/ haar terechtkomt om samen met deze burger uit te zoeken welk aanbod van welzijn/ vrijwilligers/ mantelzorgondersteuning wellicht interessant is. daarbij niet alleen kijken naar de behoefte van de zorgvrager maar ook naar de rest van het systeem, met name de mantelzorgers. - ervoor zorgen dat de zorgvrager een goed antwoord op de al dan niet impliciet gesteldevraag heeft. Een antwoord kan bestaan uit: * een suggestie uit de sociale kaart (het zogenaamde grote verwijsoverzicht), afhankelijk van de mogelijkheden van de zorgvrager wel of niet gedetailleerd uitzoeken en doorverwijzen. * het, met toestemming van de zorgvrager, mobiliseren van een andere professional naar de zorgvrager, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. * andersoortig - Rapporteren over de actie nav het ingebrachte signaal in de uitvoeringsclub aan de hand van het rapportage formulier (zie bijlage). - In de uitvoeringsclub mee debatteren over de ingebrachte signalen en de acties die erop zijn genomen: zijn het de beste acties geweest, is er aanbod in de wijk over het hoofd gezien, etc. - verstrekken van gegevens voor de monitor en evaluatie, onder andere door de rapportage formulieren. - Waarnemen en rapporteren over de wijze waarop de signalen bij de meldpuntmedewerker, 5

6 ouderenadviseur of teamleider huishoudelijk werk onderling worden uitgewisseld, aan de hand van de rapportage formulieren. - Indien aan de orde, uitdragen van gedachtegoed van de proeftuin in andere gremia. - in de gaten houden of er nieuwe huishoudelijk werkers in zijn wijk zijn. Als dat een substantieel aantal is, ervoor zorgen dat er een nieuwe cursus-ronde wordt gehouden. - de huishoudelijk werkers die een cursus-signalering hebben gehad op hun qui vive houden zodat zij inderdaad signaleren en met de signalen iets doen. - Zorgen dat de huishoudelijk werkers voldoende rapportage formulieren hebben om de signalen te kunnen rapporteren en deze formulieren verzamelen en verwerken. - waarnemen van en rapporteren aan de stuurgroep over knelpunten in het signaleren door huishoudelijk werkers en het doorsluizen van deze signalen naar de teamleider huishoudelijk werk - waarnemen van, en rapporteren aan het eigen stuurgroep-lid en de projectleider over knelpunten in het optreden door de huishoudelijk werkers - Waarnemen en rapporteren over of/ de wijze waarop de signalen van de vrijwilligers en mantelzorgers doorkomen. Als hierin mankementen zijn te ontdekken doorgeven aan de projectleider. Indien mogelijk suggesties voor verbeteringen doen. Indien gewenst nader informeren van de leden van de uitvoeringsclub over het aanbod. - geven burgers uit de wijk met animo voor de proeftuin gelegenheid zich in te zetten voor een vrijwilligersproject voor ouderen of andere zorgvragers in de wijk. Maandelijks ontvangt de coördinerend wethouder een rapportage over de proeftuin. Overige besturen en directies worden a. via hiërarchische lijnen geïnformeerd en b. driemaandelijks door de projectleider van de proeftuin. Personele inzet: Inzet van personeel (kwalitatief en kwantitatief) - Extra taken ouderenadviseur, meldpuntmedewerker en teamleider huishoudelijk werk; elk 2 uur per week extra. In onderling overleg tussen de partners in de tuin is bepaald dat we vooralsnog uit kunnen gaan van deze capaciteitsinzet, mede vanwege het feit dat de aanvullende taken zeer nauw aansluiten bij de eigen bestaande taken. De inzet wordt gemonitord. - Ambtelijk projectleider één dagdeel per week. - Stuurgroep 50 dagen per projectjaar. 3. Samenwerking met anderen: a. Burgers/cliënten - de volgende organisaties van cliënten, patiënten c.q. burgers zijn betrokken Platform Ouderen Utrecht West (POUW), Netwerk 55+, PP/CP, COSBO, Nisbo, Adviescommissie voor het Ouderenbeleid, Solgu (mensen met een functiebeperking). - burgers of groepen van burgers worden op de volgende wijze bij het project betrokken Ten minste twee maal een werkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zal de proeftuin worden geëvalueerd. Bijstelling van de eerste en tweede fase vindt mede op basis van deze bijeenkomst plaats. Bovendien kunnen partijen aangeven op welke wijze zij een bijdrage willen leveren aan de derde fase van de proeftuin, waarin getracht zal worden het volledige netwerk in de wijk op te zetten. De partijen zijn al met al van groot belang bij het door ontwikkelen van de proeftuin. b. Samenwerking met andere partijen 6

7 Aveant- de grootste thuiszorgorganisatie in de stad. Portes- één van de drie wijkwelzijnsorganisaties in de stad, namelijk die voor de wijk West. Platform Vrijwillige Thuishulp- een platform van tien initiatieven op het vlak van de vrijwillige thuishulp. De vrijwilligerscentrale voert het secretariaat met eraan gekoppeld een telefonisch Meldpunt. Het Platform wijst de weg naar de juiste vrijwilligersorganisatie of naar professionele hulpverlening. De diensten worden geboden door vrijwilligers in de persoonlijke omgeving. Ze kunnen een goede aanvulling zijn op het werk van beroepskrachten, maar vervangen nooit de inzet van beroepskrachten. Steunpunt Mantelzorg Utrecht- Het Steunpunt is er voor mantelzorgers, vrijwilligers, beroepskrachten en andere geïnteresseerden die meer willen weten over het zorgen voor iemand uit de naaste omgeving en komt op voor de belangen van mantelzorgers in de stad Utrecht. Sting- Sting is de landelijke beroepsvereniging van de verzorging. Sting beschouwt de proeftuin als een belangrijk experiment op huishoudelijk werk, waarmee zij een visie op huishoudelijk werk -die zij van harte ondersteunt- in de praktijk gebracht ziet. Sting heeft de cursus voor de huishoudelijk verzorgenden ontwikkeld, gedeeltelijk uitgevoerd en daarna met een training van de Aveant-trainers overgedragen aan Aveant. In de tweede fase van de proeftuin zal bovendien de Thuishulpcentrale een rol gaan spelen. - De inzet van deze partijen is als volgt: Aveant- inzet bij uitvoering en aansturing van de proeftuin. De huishoudelijk werkers van Aveant gaan signaleren en doorverwijzen op de wijze zoals dat bedoeld is in de proeftuin. Hiervoor worden ze aanvullend geschoold. De teamleider huishoudelijk werk van Aveant ontvangt de signalen van de huishoudelijk werkers en onderneemt actie voor de cliënt. Dat doet hij zelf of vraagt de ouderenadviseur van Portes of de meldpuntmedewerker van het Platform om dat te doen. Aveant heeft ook welzijns- en servicediensten in de wijk die ingezet worden bij de proeftuin. Deze activiteiten moeten in de proeftuin meer en eerder worden ingezet. Aveant draagt bovendien bij aan de visieontwikkeling door deelname aan de stuurgroep. Portes- inzet bij uitvoering en aansturing van de proeftuin. De ouderenadviseur krijgt in de eerste fase signalen van de teamleider huishoudelijk werk, in de tweede fase ook van mantelzorgers en vrijwilligers. De adviseur onderneemt actie voor de cliënt. De ouderenadviseur is bij uitstek degene die goed op de hoogte is van de sociale kaart van de wijk. Hij houdt de teamleider huishoudelijk werk en de meldpuntmedewerker hiervan op de hoogte. Portes heeft zeer veel welzijnsactiviteiten in de wijk, die ingezet worden bij de proeftuin. Deze activiteiten moeten in de proeftuin juist meer en eerder worden ingezet. We gaan ervan uit dat lopende de tuin aanvullend aanbod moet komen. Portes draagt bovendien bij aan de visieontwikkeling door deelname aan de stuurgroep. Platform Vrijwillige Thuishulp- inzet bij uitvoering en aansturing van de proeftuin. De meldpuntmedewerker van het Platform krijgt signalen van de teamleider huishoudelijk werk. De medewerker onderneemt actie voor de cliënt. De meldpuntmedewerker is bij uitstek degene die goed op de hoogte is van het vrijwillige aanbod in de wijk. Zij houdt de teamleider huishoudelijk werk en de ouderenadviseur hiervan op de hoogte. Het Platform heeft aanbod van vrijwillige thuishulp activiteiten die ingezet worden bij de proeftuin. Deze activiteiten moeten in de proeftuin juist meer en eerder worden ingezet. We gaan ervan uit dat lopende 7

8 de tuin aanvullend aanbod moet komen. Het Platform draagt bovendien bij aan de visieontwikkeling door deelname aan de stuurgroep. Steunpunt Mantelzorg Utrecht- inzet bij vormgeven van de inhoud en beperkte inzet bij uitvoering en aansturing van de proeftuin. Het Steunpunt Mantelzorg neemt deel aan het overleg tussen ouderenadviseur, meldpuntmedewerker en teamleider huishoudelijk werk. Het Steunpunt brengt het aanbod voor mantelzorgers, zo blijkt keer op keer in alle gremia nodig te zijn, onder de aandacht. Ook in de stuurgroep is het Steunpunt met nadruk waakhond van de mantelzorgers. Het Steunpunt heeft aanbod voor mantelzorgers dat ingezet kan worden bij de proeftuin. Deze activiteiten moeten in de proeftuin juist meer en eerder worden ingezet. We gaan ervan uit dat lopende de tuin aanvullen aanbod moet komen. Het Steunpunt draagt bij aan de visieontwikkeling door deelname aan de stuurgroep. - Sting- ontwikkeling en gedeeltelijke uitvoering van de cursus signaleren en doorverwijzen voor de huishoudelijk werkers. Sting heeft in opdracht van de gemeente Utrecht speciaal voor de proeftuin een cursus ontwikkeld voor de huishoudelijk werkers. De cursus omvat drie bijeenkomsten, elk van drie uur. De eerste bijeenkomst gaat over vraaggericht werken, de tweede over keuzes maken en signaleren en de derde over doorverwijzen, waarbij ook de sociale kaart van de wijk aan de orde komt. Sting heeft de cursus bij één groep huishoudelijk werkers uitgevoerd. Bij de tweede groep heeft Sting de cursus overgedragen aan Aveant. Aveant voert de cursus uit bij de derde groep cursisten. Aangezien het verloop onder huishoudelijk werkers redelijk groot is, zal Aveant ook later gedurende de proeftuin zo nu en dan een groep huishoudelijk werkers scholen. - de Thuishulpcentrale zal in de tweede fase worden betrokken bij de uitvoering van de tuin op het vlak van mantelzorgers en vrijwilligers. 4. Beoogde resultaten en effecten a. Te bereiken resultaten De afdeling Bestuurs Informatie van de gemeente Utrecht voert voor de proeftuin de monitoring en evaluatie uit. Daarbij is aandacht voor evaluatie van het proces (werkt het systeem) alsook voor evaluatie van de resulaten (wat levert het op). Om te weten wat de beginsituatie is zal er een zogenaamde nulmeting worden gehouden. De prestaties - een cursus ontwikkelen voor vraaggericht werken, signaleren en doorverwijzen voor huishoudelijk werkers. - het aantal huishoudelijk werkers dat meedoet aan de cursus; ten minste viervijfde van de huishoudelijk werkers in de wijk moet zijn geschoold - het aantal keren dat de cursus gedurende de proeftuin wordt uitgevoerd - signaleren en doorverwijzen door alle huishoudelijk werkers in de wijk West. Hiervoor is een rapportage formulier ontwikkeld waarop is aangegeven welk signaal een zorgontvanger heeft afgegeven, wat daarmee is gedaan (door huishoudelijk werker zelf, door de teamleider of door een ander uit het netwerk), wat het effect ervan is geweest en of er verdere actie noodzakelijk is. Daarmee kan het proces van de tuin worden geëvalueerd. We gaan ervan uit dat 15 á 20% van de zorgontvangers in de loop van de proeftuin signalen afgeeft wellicht aanvullende ondersteuning nodig te hebben. De signalen die worden afgegeven en gerapporteerd moeten voor een succesvolle proeftuin voor minimaal 95% in een advies aan de cliënt resulteren. Wij verwachten dat voor 50-75% van de signalen van cliënten enig aanbod van welzijn of vrijwilligers/ mantelzorgers 8

9 kan worden ingezet. - actie op een cliënt door de ouderenadviseur, meldpuntmedewerker en teamleider huishoudelijk werk: het feitelijke doorverwijzen naar het welzijns- en vrijwilligersaanbod. De ouderenadviseur, meldpuntmedewerker of teamleider huishoudelijk werk kan indien nodig professionals mobiliseren. Zie ook hiervoor voor het rapportageformulier, zie hiervoor voor de normen. het aantal cliënten dat daadwerkelijk overgaat tot het gebruik van het aanbod van welzijn of vrijwilligers/ mantelzorgers; zie hiervoor voor de normen. - in de tweede fase: signaleren en doorverwijzen door mantelzorgers en vrijwilligers in de wijk West. Deze vrijwillige verzorgers zijn natuurlijk minder gemakkelijk te bereiken dan de huishoudelijk werkers. Om zoveel mogelijk mantelzorgers en vrijwilligers te bereiken zullen we gebruik maken van de bestaande organisaties en structuren. De effectiviteit van de inzet van vrijwilligers en mantelzorg(ondersteuning) normeren we niet. het aantal vrijwilligers/ mantelzorgers dat we bereiken door middel van een bijeenkomst of andere gerichte communicatie methode. Wij verwachten dat we zo n 75 mantelzorgers/ vrijwilligers in de wijk kunnen bereiken. - In de derde fase: het volledige aanbod coördineren en ervoor zorgen dat het goed op elkaar is afgestemd en dat de werkwijzen van de verschillende professionals op elkaar aansluiten, dat informatie overdracht plaatsvindt, een gemeenschappelijke visie ontwikkelen. Het opzetten van een keten. Deze fase moet nog verder worden ontwikkeld, alsook de normen en evaluatiecriteria. De resultaten Vanwege de beperkte duur van de proeftuin en de complexiteit van de materie is het niet eenvoudig om zichtbare invloed op processen van zorgvraag te hebben. Met deze proeftuin beogen we dat echter wel. - Mensen met een zorgbehoefte kunnen langer thuis blijven wonen - Mensen met een zorgbehoefte kunnen bovendien een aangenaam en volwaardig leven in de wijk leiden. Wij gaan ervan uit dat het aanbod van welzijn en vrijwilligers/ mantelzorgondersteuning bijdraagt aan het welbevinden van de wijkbewoners/ zorgontvangers. Door het signaleren van vragen van de zorgontvangers, én het koppelen van het aanbod van welzijn en vrijwilligers aan de zorgontvanger is het de bedoeling dat wijkbewoners in een vroeger stadium dan nu gebruik maken van welzijn, vrijwilligers of mantelzorgondersteuning. - De vraag naar duurdere AWBZ-zorg neemt af. Wij gaan ervan uit dat burgers die een sociaal netwerk hebben, activiteiten om handen hebben, en meer informele zorg ontvangen, minder snel gebruik maken van duurdere zorg (in instellingen bijvoorbeeld). In deze stelling worden wij ondersteund door onderzoek (zie Binnenlands Bestuur 10 dec 04 Zwolse ouderen doen minder beroep op zorg). Zorgvragers in de wijk West die lopende de proeftuin overgaan van het WMO segment naar het AWBZ segment zullen worden geïnterviewd. Wij gaan ervan uit dat de reden dat deze mensen overgaan naar het duurdere zorgsegment, mede vanwege de proeftuin, slechts in een zeer beperkt aantal gevallen gelegen zal zijn in onvoldoende ondersteuning van welzijn, vrijwilligers of versterking van de mantelzorg. - Het aanbod van zorg, welzijn, vrijwilligers en mantelzorgondersteuning is dekkend. Het is in deze proeftuin niet zozeer de bedoeling dat individuele voorzieningen worden vervangen door algemene voorzieningen, maar dat door intensievere en gerichtere inzet van algemene (welzijns en vrijwilligers) voorzieningen het gebruik van individuele voorzieningen wordt voorkomen. In deze proeftuin zetten we de kracht in van welzijn en vrijwilligers/ mantelzorgers. De kracht hiervan is per definitie een preventieve: door bijvoorbeeld de ontmoetingsmogelijkheden te vergroten, de sociale verbanden te versterken en de mogelijkheden tot ontplooiing te versterken zullen mensen individueel 9

10 én collectief weerbaarder worden en minder snel aangewezen zijn op duurdere zorg. Met deze preventieve werkwijze wordt de toegankelijkheid van algemene voorzieningen verlaagd, door mensen thuis op het aanbod van voorzieningen van welzijn, vrijwilligers en mantelzorgondersteuning te attenderen en hen indien gewenst te begeleiden bij de eerste stappen naar de voorzieningen. Door de activiteiten in deze proeftuin zetten we in op het voorkómen van een beroep op dure AWBZ-zorg. De proeftuin activiteiten- welzijn, vrijwilligers, mantelzorgondersteuningzijn betrekkelijk goedkoop, maar kosten wel degelijk geld. Door investering in deze sectoren ontlast de gemeente Utrecht de AWBZ, wat het in feite het tegenovergestelde van afschuifgedrag genoemd kan worden. b. Aanpak De proeftuin houdt min of meer verandermanagement in. Werkers en uitvoerders moeten op een (iets) andere manier gaan werken, waarvoor ander gedrag, kennis en vaardigheden nodig is. Het doen veranderen vraagt zorg en aandacht; dat wordt geboden op de volgende wijzen. fase 1 Vergroten en benutten van de signalering door de huishoudelijk werkers bij alle wijkbewoners waar het huishoudelijk werk komt, zoals ouderen, ex-psychiatrisch patiënten en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en hun eventuele mantelzorgers om daarmee te komen tot een snellere en bredere inzet van welzijn, vrijwilligers en mantelzorgondersteuning door inzet van de ouderenadviseur, meldpuntmedewerker of teamleider huishoudelijk werk. Concreet komt de aanpak neer op het volgende: Huishoudelijk werkers werken vanuit het Hart van Lombok voor hun eigen wijk, met daarin een vaste groep van zorgontvangers. Daarmee kunnen de werkers relaties opbouwen in de wijk met zorgvragers, andere burgers en andere werkers. De huishoudelijk werker verricht de huishoudelijke taken. Idealiter nemen mantelzorgers en vrijwilligers allerlei andere taken op zich. De huishoudelijk werker signaleert als het niet zo goed gaat met de zorgontvanger of de eventuele mantelzorger. Ook vrijwilliger, professional of een mantelzorger (zoals een buurvrouw of familielid) kan een dergelijk signaal van de zorgontvanger oppikken. Huishoudelijk werkers hebben nu al een signalerende functie. Deze signalerende functie wordt echter voornamelijk binnen de kolom van de thuiszorg ingevuld en betekent over het algemeen een herindicatie van zorg. Deze signalerende functie wordt binnen de proeftuin uitgebouwd. Daarvoor is aanvullende scholing van de huishoudelijk werkers noodzakelijk. De huishoudelijk werker (en in latere fasen van de tuin ook de vrijwilliger, professional of mantelzorger) heeft gesignaleerd. Vervolgens is er een aantal mogelijkheden het signaal is eenvoudig en eenduidig: de huishoudelijk werker kan zelf mede op basis van de sociale kaart die voor hen van de wijk is gemaakt, de zorgvrager attenderen op activiteiten in de wijk en de stad. Dit is echter geen verplichting voor de huishoudelijk werker. De huishoudelijk werker rapporteert hierover aan haar teamleider huishoudelijk werk. het signaal is minder eenvoudig of eenduidig: de huishoudelijk werker geeft het signaal door aan haar teamleider, uitsluitend met instemming van de cliënt. De teamleider doet mede op basis van de sociale kaart van de wijk en de kennis die hij verwerft uit de contacten met de ouderenadviseur, meldpuntmedewerker en mantelzorgondersteuner, een suggestie aan de zorgontvanger. Indien nodig kan de teamleider huishoudelijk werk andere vormen van professionele ondersteuning adviseren. Bovendien adviseert de 10

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie