Een uitkering: wat moet u weten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een uitkering: wat moet u weten?"

Transcriptie

1 Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt. Het is belangrijk dat u deze map goed doorleest, zodat u weet wat uw rechten, plichten en mogelijkheden zijn. Ook kunt u alle papieren, brieven en informatie over uw uitkering in deze map opbergen. Zo hebt u alle gegevens over uw uitkering bij de hand. De gemeente wijst u twee klantmanagers toe: een klantmanager Re-integratie en een klantmanager Inkomen. Uw klantmanager Re-integratie begeleidt u op uw weg naar de arbeidsmarkt. Uw klantmanager Inkomen geeft antwoord op al uw vragen over uw uitkering en bijzondere bijstand. Uw klantmanagers zijn bereikbaar via het telefoonnummer dat zij u hebben gegeven. U kunt hen ook bereiken per . Wij geven de voorkeur aan communicatie per . Deze map is een naslagwerk. Raadpleeg om op de hoogte te blijven ook regelmatig de website van de gemeente: Op de website vindt u een schat aan informatie: niet alleen de meest actuele versie van alle regelingen, maar ook de formulieren die u nodig hebt om bijvoorbeeld een vakantiemelding te doen of de participatieregeling aan te vragen. Ook houden we u via de website en via de gemeentepagina Best Informatief in Groeiend Best op de hoogte van het actuele nieuws. Heeft u vragen of begrijpt u iets niet? Neem dan gerust contact op met uw klantmanager. Hij of zij helpt u graag verder! Adres- en contactgegevens van de gemeente Best Bezoekadres : Raadhuisplein 1 Postadres : Postbus AB Best Website : Algemeen telefoonnummer :

2 Inhoudsopgave 1. De Participatiewet 2. Re-integratie 3. Uitkering 4. Extra mogelijkheden voor u 5. Wat gebeurt er als u uw plichten niet nakomt? 6. Onderzoeken 7. Hoe gaan we met elkaar om? 8. Bent u niet tevreden? 9. Handige adressen en telefoonnummers 10. Correspondentie / folders

3 1. De Participatiewet Het kabinet wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving. Dit wil ze bereiken door het invoeren van de Participatiewet. Deze wet voegt een aantal wetten samen. Dat zijn de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Er is straks dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een bijstandsuitkering mogelijk. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen een bijstandsuitkering blijven ontvangen. Nieuwe regels voor bijstand Er zijn nieuwe regels gemaakt die moeten helpen bij het ondersteunen van personen die recht hebben op een bijstandsuitkering. Deze regels vindt u in deze informatiemap in de verschillende hoofdstukken terug. Enkele zaken die zullen wijzigen in de bijstandsuitkering zijn: 1. Strengere en heldere regels voor personen met een bijstandsuitkering (een uitkeringsgerechtigde) die hun arbeidsverplichtingen niet nakomen en regels voor het accepteren van algemeen passende arbeid; 2. Als een uitkeringsgerechtigde zich ernstig misdraagt kan de gemeente de uitkering voor drie maanden stopzetten; 3. Personen die een bijstandsuitkering aanvragen moeten eerst aantonen dat ze in de voorafgaande weken er zelf alles aan gedaan hebben om werk te vinden; 4. De hoogte van een uitkering wordt aangepast als men met meerdere volwassen mensen in één huis woont; 5. De langdurigheidstoeslag verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al drie jaar weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een laag inkomen moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie

4 2. Re-integratie Met re-integratie bedoelen we alle activiteiten die bijdragen aan uw deelname aan de arbeidsmarkt (arbeidsinschakeling) of aan de maatschappij (participatie). Het doel van reintegratie is dat u (weer) in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Daarom gaat de wet er vanuit dat voor u elk werk passend is. Dit betekent dat u verplicht bent om ook werk beneden uw niveau aan te nemen. Uw klantmanager Re-integratie voert gesprekken met u over uw re-integratieverplichtingen. Het is van belang dat u bewijsstukken, zoals sollicitatiebrieven, reacties hierop en inschrijvingsbewijzen meebrengt. U kunt dan aantonen wat u allemaal hebt gedaan. Breng deze bewijsstukken en uw CV mee tijdens het gesprek. 2.1 Wat wij van u verwachten in de beginfase In de beginfase bij het aanvragen van een uitkering Participatiewet is er de verplichte zoekperiode voor mensen die jonger zijn dan 27 jaar en de inspanningsverplichting voor mensen die 27 jaar of ouder zijn Wat moet u doen wanneer u jonger bent dan 27 jaar? Nadat u begonnen bent met uw uitkeringsaanvraag bent u verplicht de eerste vier weken uw uiterste best te doen om betaald werk te vinden. Ook moet u de mogelijkheid onderzoeken om weer naar school te gaan of te gaan studeren. Indien u nog aanspraak kunt maken op studiefinanciering, dan is dit een voorliggende voorziening en bent u verplicht hiervan gebruik te maken. Na vier weken beslist u of u de aanvraag doorzet of er vanaf ziet. Vraagt u na vier weken alsnog een bijstandsuitkering aan? Dan bent u verplicht aan te tonen dat u voldoende hebt gedaan om betaald werk te krijgen. Dit doet u door aan de volgende voorwaarden te voldoen: U staat als werkzoekende ingeschreven bij UWV Werkbedrijf. U spreekt met een studieadviseur van een school(instelling) om uw studiemogelijkheden te onderzoeken. Wanneer u géén startkwalificatie hebt (niet in bezit van een MBO-2,-3,-4, HAVO- of VWO-diploma) dient u contact op te nemen met Straks.nu (www.straks.nu). U zoekt naar vacatures in kranten, op internet en via andere mogelijkheden. U schrijft zich in bij tenminste 5 uitzendbureaus. U reageert op tenminste 20 vacatures per maand Wat moet u doen wanneer u ouder bent dan 27 jaar? Als u ouder bent dan 27 jaar dan hebt u een inspanningsverplichting. U dient al het mogelijke te doen om aan betaalde arbeid te komen. Dit doet u door aan de volgende voorwaarden te voldoen: U staat als werkzoekende ingeschreven bij UWV. U zoekt naar vacatures in kranten, op internet en via andere mogelijkheden; U schrijft zich in bij tenminste 5 uitzendbureaus; U reageert op tenminste 20 vacatures per maand.

5 2.2 Welke plichten hebt u? Arbeidsverplichting De Participatiewet is een vangnetregeling. Dit betekent dat u alleen van deze regeling gebruik kunt maken als er echt geen andere mogelijkheid is om in uw levensonderhoud te voorzien. Het verrichten van betaalde arbeid is de meest voorkomende manier om geen, of minder, gebruik te hoeven maken van een uitkering. Wat zijn de arbeidsverplichtingen? Vanaf januari 2015 hebt u met een bijstandsuitkering in principe de volgende arbeidsverplichtingen: U bent als werkzoekende ingeschreven bij UWV. Welllicht kunt u hierdoorzo snel mogelijk weer in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien zonder gebruik te maken van gemeentelijke voorzieningen, zoals een uitkering. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de inschrijving tijdig te verlengen. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan. U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (11/2 uur heen en 11/2 uur terug) mag u niet weigeren. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt. U helpt de gemeente om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met de gemeente maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen die de gemeente u biedt aan. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook. U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt. Moet u aan alle arbeidsverplichtingen voldoen? Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen. U moet er naar vermogen alles aan doen om werk te vinden of te behouden. Wij zullen daarom nagaan wat u kunt doen om werk te zoeken en wat misschien niet. In het trajectplan dat uw klantmanager voor u maakt, staat daarom precies wat wij van u verwachten. Indien u bent ontheven van de arbeidsverplichting zijn deze verplichtingen niet voor u van toepassing Re-integratieverplichting Re-integratietraject U bent verplicht om gebruik te maken van alle aangeboden voorziening(en) die gericht zijn op reintegratie. Dit betekent dat u verplicht bent om mee te werken aan bijvoorbeeld (taal)cursussen, bij- en omscholing, medische en/of psychische onderzoeken en capaciteitsonderzoeken. Uw klantmanager Re-integratie kan u ook doorverwijzen naar een re-integratiebedrijf. Als hij of zij u aanmeldt bij een re-integratiebedrijf bent u verplicht daaraan mee te werken. Als u ziek wordt tijdens

6 een traject of om een andere reden niet kunt verschijnen op de plek waar u verwacht wordt, dan bent u verplicht u af te melden bij uw klantmanager Re-integratie én bij degene die u verwacht. Vrijwilligerswerk U bent verplicht om u nuttig te maken voor de samenleving als tegenprestatie voor de uitkering die u ontvangt. Dit betekent dat u, voor zover dat voor u mogelijk is, maatschappelijke werkzaamheden moet verrichten. Dit kan onder andere vrijwilligerswerk zijn. Bij twijfel hierover kan door middel van een medisch en/of psychisch en/of capaciteitsonderzoek vastgesteld worden of u hiertoe in staat bent. De eisen die wij aan het vrijwilligerswerk stellen zijn: Het vrijwilligerswerk gebeurt in georganiseerd verband. Dat wil zeggen dat het vrijwilligerswerk wordt gedaan in opdracht van een organisatie. Er is een vrijwilligersovereenkomst afgesloten tussen de organisatie en de persoon die het vrijwilligerswerk doet. In de overeenkomst is afgesproken wanneer en waar het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd. Voordat een vrijwilligersovereenkomst wordt afgesloten heeft u contact hierover met uw klantmanager Re-integratie Tegenprestatie U ontvangt een uitkering van de gemeente. De gemeente mag u vragen om daarvoor naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Ook vrijwilligerswerk kan door de gemeente onder bepaalde omstandigheden als tegenprestatie worden beschouwd Hoe komt u aan een tegenprestatie? Er zijn verschillende mogelijkheden: de gemeente heeft een klus voor u of u kunt kiezen uit een aantal activiteiten. U kunt ook zelf een voorstel voor een tegenprestatie doen. Als u zelf iets mag uitkiezen, zoek dan een organisatie of vereniging die u aanspreekt. U kunt bellen of langsgaan. Maar u kunt ook bij de vrijwilligerscentrale van Welzijn Best Oirschot terecht. U vindt hen in Bestwijzer waar u terecht kunt voor meer informatie. Wat zijn de voordelen voor u? Een tegenprestatie doen kan heel nuttig zijn. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor u zelf! U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en u doet iets nuttigs voor andere mensen. Wat gebeurt er als u niet meewerkt? Als de gemeente van u een tegenprestatie vraagt, maar u wilt hieraan niet meewerken, dan legt de gemeente u een maatregel (sanctie) op. Dat betekent dat u één of een aantal maanden een lagere uitkering of helemaal geen uitkering krijgt. Hoeveel lager en hoe lang, dat bepaalt de gemeente zelf. De gemeente heeft daarvoor regels vastgelegd in een verordening. Deze verordeningen zijn terug te vinden op de website van de gemeente: Overige verplichtingen U moet ook voldoen aan alle verplichtingen die in de andere hoofdstukken van deze map beschreven zijn.

7 2.2.5 Verblijf in het buitenland of tijdelijk verblijf buiten de gemeente Best U bent verplicht om minimaal twee weken vooraf bij Sociale Zaken te melden dat u in het buitenland of tijdelijk buiten de gemeente Best verblijft. Deze melding geldt niet alleen als u op vakantie gaat, maar óók als u om andere reden buiten de gemeente Best verblijft. Een kortdurend verblijf ergens in Nederland, bijvoorbeeld voor enkele dagen, wordt niet beschouwd als vakantie en dus niet op uw vakantiedagen in mindering gebracht, maar moet wel gemeld worden. Na uw melding krijgt u van Sociale Zaken een brief waarin staat wat de eventuele gevolgen van uw plannen zijn. Uw melding kunt u doen via het formulier melding verblijf buiten gemeente dat u opvraagt bij uw klantmanager of downloadt van de gemeentelijke website. U vindt het internetformulier op Download het formulier, print het uit, vul het in en onderteken het. Geef op het formulier altijd exact aan op welke datum u vertrekt en wanneer u weer terug bent. Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar of afgeven bij Sociale Zaken. U kunt uw melding ook digitaal doen met uw DigiD via de gemeentelijke website. Hier vindt u ook een link naar de website van DigiD, waar u uw eigen DigiD kunt aanvragen indien u deze nog niet hebt. Op de eerstvolgende werkdag na uw verblijf buiten de gemeente Best moet u zich persoonlijk melden aan de receptie van het gemeentehuis tussen 8.30 en uur. Neemt u dan altijd uw legitimatiebewijs en eventuele reispapieren mee! Als u een partner of andere gezinsleden hebt die ook buiten de gemeente Best verblijven, moeten deze personen dezelfde procedure volgen en dus ook een formulier melding verblijf buiten gemeente invullen. Als u een re-integratietraject volgt, gelden de volgende voorwaarden voor uw tijdelijk verblijf buiten de gemeente: U mag alleen buiten de gemeente Best verblijven als dit geen vertraging oplevert voor uw re-integratietraject. Overleg dit altijd met uw klantmanager Re-integratie. Als u een opleiding volgt, mag u alleen weg tijdens schoolvakanties. Als u werkt, moet u ook altijd toestemming vragen aan uw werkgever voor uw verblijf elders. Als u een ander soort traject volgt, zal uw klantmanager Re-integratie altijd eerst contact opnemen met uw trajectbegeleider. Wacht het resultaat hiervan altijd af. Let op! Meld minimaal twee weken voordat u weggaat uw vertrek en verblijf elders via de website of het formulier melding verblijf buiten gemeente. Oók als u om een andere reden dan vakantie in het buitenland of tijdelijk buiten Best verblijft. Als u een re-integratietraject volgt, overlegt u eerst met uw klantmanager Re-integratie. Geef precies door wanneer u weggaat, wanneer u weer terug bent en meldt u zich na terugkomst persoonlijk aan de balie van Sociale Zaken. Als u twijfelt of u melding moet doen, overleg dan altijd eerst met uw klantmanager Re-integratie! Hoe lang mag u buiten uw gemeente verblijven? Alle mensen van 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd met een uitkering op grond van de Participatiewet mogen maximaal vier weken per jaar buiten de gemeente Best verblijven met behoud van uitkering. Dit mag één periode van vier weken zijn, maar kan ook in kortere periodes gebeuren. Deze periodes mogen niet aansluiten op die van het voorafgaande

8 kalenderjaar als daarmee de totale periode van vier weken wordt overschreden. U mag dus nooit langer dan vier weken aaneengesloten buiten de gemeente verblijven. Vakantie in Nederland Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt en binnen Nederland met vakantie gaat, mag u langer dan vier weken wegblijven. Dan moet u wel het volgende doen: Toestemming vragen aan Sociale Zaken. Doorgeven waar u verblijft en gedurende welke periode. Zorgen dat eventuele post van Sociale Zaken wordt doorgestuurd naar uw vakantieadres. Actief blijven zoeken naar een baan (solliciteren). Direct terugkeren naar huis als er werk voor u is. Als u een re-integratietraject volgt gelden voor u ook de hierboven genoemde voorwaarden. 2.3 Wat mag u bij uw re-integratie van ons verwachten? Inspanningsverplichting van de gemeente en uzelf De gemeente is verplicht u, waar nodig, te ondersteunen bij uw re-integratie. Denkt u bijvoorbeeld aan sollicitatiebegeleiding, een leerwerktraject, een leerwerkplek, scholing en Work First. Work First betekent dat de gemeente u een baan aanbiedt waarbij u direct aan de slag kunt. U bent verplicht mee te werken aan de ondersteuning die de gemeente u op dit gebied geeft Trajectplan De afspraken over uw re-integratie worden vastgelegd in een trajectplan. Deze afspraken zijn leidend voor uw re-integratietraject. Het trajectplan is bindend voor de gemeente en uzelf: beide partijen zijn dus verplicht de afspraken uit het plan na te komen. Op verschillende momenten gaat uw klantmanager Re-integratie na of u uw afspraken voldoende nakomt en wat het resultaat daarvan is Scholing In het trajectplan kunnen afspraken staan over het volgen van een opleiding of cursus. Uw klantmanager Re-integratie beoordeelt of een cursus of opleiding noodzakelijk is voor het vinden van een baan. Daarnaast beoordeelt uw klantmanager Re-integratie of de cursus of opleiding haalbaar is Ontheffing van de arbeidsverplichting en/of re-integratieverplichting De klantmanager Re-integratie onderzoekt samen met u de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. In het uitzonderlijke geval dat werken op dit moment voor u niet mogelijk is, kan uw klantmanager Re-integratie ontheffing verlenen van de arbeidsverplichting. Deze ontheffing geldt altijd voor een nader vast te stellen periode. Bent u een alleenstaande ouder en is uw jongste kind jonger dan vijf jaar, dan zou u tot deze doelgroep kunnen behoren. U wordt dan niet vrijgesteld van de re-integratieverplichting, maar u moet in de vastgestelde periode een opleiding volgen of meewerken aan het bevorderen van uw kansen op betaald werk voor de toekomst. Kinderopvang kan dan vergoed worden door de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag. U leest hierover meer in paragraaf

9 Een ontheffing van de arbeidsverplichting en/of re-integratieverplichting en de duur hiervan delen we altijd via een beschikking aan u mee. Een beschikking is een besluit dat enkel voor u persoonlijk geldt. U krijgt pas ontheffing voor de arbeids- en/of re-integratieverplichting als u een beschikking hebt ontvangen waarin dit vermeld staat Medisch en/of psychisch onderzoek Soms is het nodig dat Sociale Zaken een medisch en/of psychisch onderzoek laat uitvoeren om te beoordelen of er sprake is van medische of psychische beperkingen. Een verklaring van uw eigen arts is onvoldoende. Een door de gemeente aangewezen onafhankelijke arts adviseert over uw beperkingen in relatie tot uw arbeids(on)geschiktheid. Als een medisch advies aanleiding geeft tot ontheffing van de arbeidsverplichting, krijgt u dit altijd via een beschikking te horen Kosten met betrekking tot re-integratie Als u deelneemt aan een re-integratietraject kan Sociale Zaken bepaalde kosten vergoeden. U moet vooraf toestemming krijgen van uw klantmanager Re-integratie om in aanmerking te komen voor een mogelijke vergoeding van deze kosten. Ook moet u (achteraf) bewijsstukken van deze kosten overleggen Kinderopvang Heeft u kinderen tot twaalf jaar? En/of volgt u (en uw partner) een re-integratietraject waardoor u thuis afwezig bent? Via de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen om de opvangkosten van uw kinderen tot twaalf jaar te vergoeden. Het is dus erg belangrijk dat u zelf kinderopvangtoeslag aanvraagt bij de Belastingdienst. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst: Als er daarnaast nog extra kosten zijn in verband met de kinderopvang kunt u dat bespreken met uw klantmanager Re-integratie. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren, dan kunt u terecht bij het Infopunt Welzijn Best. Dit informatiepunt vindt u in Bestwijzer: Nazarethstraat 173 in Best, telefoon Inkomstenvrijstelling Als u bijstand ontvangt en in deeltijd gaat werken, worden uw inkomsten aangevuld met uw uitkering. In bepaalde situaties kunt u tijdelijk een vrijstelling krijgen op uw inkomsten. U moet dit zelf aanvragen. Uw klantmanager Re-integratie kan u hierover meer informatie geven.

10 3 Uitkering Uw klantmanager Inkomen geeft antwoord op al uw vragen rondom uw uitkering en bijzondere bijstand. 3.1 Waar moet u aan voldoen? Inlichtingenplicht U bent verplicht om alle informatie die van invloed kan zijn op uw uitkering direct bij uw klantmanager Inkomen te melden. Dit doet u door een wijzigingsformulier in te vullen. Het wijzigingsformulier hebt u van Sociale Zaken gekregen. Als u het wijzigingsformulier niet meer hebt, kunt u bij uw klantmanager Inkomen een nieuwe opvragen of via onze website downloaden en printen. Nadat u het formulier hebt ingevuld en opgestuurd of afgegeven, stuurt Sociale Zaken u een nieuw exemplaar toe. Zo heeft u altijd een exemplaar in huis om wijzigingen door te geven. U bent ook verplicht om persoonlijke gegevens en inlichtingen over uw persoonlijke situatie te verstrekken. Natuurlijk is uw privacy belangrijk. Daarom gaan we voorzichtig om met persoonlijke gegevens. Daarnaast beschermt de Wet bescherming persoonsgegevens uw privacy. Maar het is onmogelijk om uw recht op uitkering vast te stellen als we uw gegevens niet kunnen controleren. Daarom is in de wet geregeld dat een uitkeringsinstantie uw gegevens op waarheid mag controleren. Inkomsten U moet al uw inkomsten via het inkomsten- of wijzigingsformulier aan Sociale Zaken doorgeven. Niet alleen uw eigen inkomsten, maar ook de inkomsten van uw eventuele kind(eren) vanaf 16 jaar en uw eventuele partner. Deze inkomsten zijn namelijk van invloed op de hoogte van uw uitkering. Onder inkomen wordt onder andere verstaan: loon; uitkeringen (bijvoorbeeld WAO, Wajong); inkomsten uit vermogen (bijvoorbeeld dividend, rente en spaargeld); inkomsten uit verhuur, onderhuur, kostgangers; heffingskortingen van de Belastingdienst; alimentatie; giften; uw pensioen. Vermogen Met vermogen bedoelen we al uw bezittingen. Denkt u hierbij aan: tegoeden op lopende rekening(en), spaarrekeningen, internetrekeningen, certificaten en spaarplannen of contant geld (ook van uw minderjarige kinderen); een eigen huis, een vakantiehuis of andere onroerende zaken; een eigen auto, motor, caravan, boot; vermogen en onroerende zaken in het buitenland;

11 beleggingen, zoals aandelen en obligaties; levensverzekeringen, particuliere pensioenopbouw; giften en erfenissen; vermogen uit boedelscheiding; vee (paarden, pony s enzovoorts). Op basis van uw aanvraag stelt de gemeente uw vermogen vast. Men telt daarvoor de bezittingen bij elkaar op en brengt de eventuele, aantoonbare, schulden hierop in mindering, met uitzondering van uw studieschuld. In de Participatiewet is geregeld dat een deel van uw vermogen wordt vrijgelaten. Het is dus belangrijk dat u al uw bezittingen en schulden correct aan ons doorgeeft. Ook als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht uw klantmanager(s) op de hoogte te houden van uw bezittingen. Wijzigings- en inkomstenformulier Uw levenssituatie is erg belangrijk om de hoogte van uw uitkering te bepalen. Daarom moet u wijzigingen in de levenssituatie van u en uw gezinsleden altijd zo snel mogelijk aan uw klantmanager(s) doorgeven. Denk hierbij aan: huwelijk; samenwonen; echtscheiding; overlijden; verhuizing; kind op kamers; opname in inrichting of detentie. Geef wijzigingen in uw persoonlijke leefomstandigheden zo snel mogelijk door via het wijzigingsformulier. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Voorbeelden van zulke wijzigingen zijn: u gaat weer (betaald) werken; uw leefsituatie is veranderd; u hebt een andere auto gekocht. Alle mogelijke wijzigingen staan overzichtelijk op het wijzigingsformulier en zijn in de toelichting verder beschreven. Weet u niet zeker of u iets moet melden? Neem dan altijd contact op met uw klantmanager Inkomen. Als u het wijzigingsformulier hebt ingeleverd, ontvangt u een nieuw wijzigingsformulier. Inkomstenformulier Afhankelijk van uw situatie (bij wisselende inkomsten) ontvangt u een inkomstenformulier. Als u dit formulier ontvangt, moet u dit iedere maand invullen en terugsturen, inclusief bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld uw loonstrook) Medewerkingplicht U bent verplicht alle medewerking te verlenen die Sociale Zaken van u vraagt. Dit betekent onder andere dat u verplicht bent om bij uw klantmanager(s) op gesprek te komen. Daarmee voorkomt u dat uw uitkering wordt verlaagd of zelfs stopgezet wordt. Ook moet u alle gevraagde informatie tijdig aan uw klantmanager(s) aanleveren.

12 3.1.3 Overige inkomstenbronnen Heffingskortingen (Belastingdienst) Heffingskortingen zijn teruggaven op uw inkomstenbelasting of uw premie volksverzekering. U moet de voor u van toepassing zijnde heffingskortingen zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Sommige heffingskortingen worden gezien als inkomsten. In die gevallen kort Sociale Zaken die bedragen op uw uitkering en ontvangt u dus een lagere uitkering. Let op! Heffingskorting(en) worden altijd gekort op uw uitkering, ook als u deze niet hebt aangevraagd. Het is daarom erg belangrijk dat u zelf de voor u van toepassing zijnde heffingskortingen op tijd aanvraagt. U kunt recht hebben op meerdere heffingskortingen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website kunt u de teruggaaftest invullen voor heffingskortingen. Als u niet over een computer beschikt, dan kunt u een aanvraagformulier aanvragen via de belastingtelefoon Als u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren, dan kunt u terecht bij het Infopunt Welzijn Best. Dit informatiepunt vindt u in Bestwijzer: Nazarethstraat 173 in Best, telefoon Voor het invullen van belastingformulieren kunt u onder bepaalde voorwaarden ook terecht bij de Belastingdienst. U moet dan een afspraak maken via de Belastingtelefoon. Houd bij het maken van een afspraak uw burgerservicenummer bij de hand. Toeslagen (Belastingdienst) Naast heffingskortingen kunt u ook recht hebben op toeslagen. Deze toeslagen kent de Belastingdienst apart toe. De Belastingdienst betaalt de toeslagen ook uit. Met een laag inkomen heeft u of uw partner vaak recht op verschillende toeslagen van de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De Belastingsdienst kent onder andere huurtoeslag, zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Op de website kunt u de teruggaaftest invullen voor een proefberekening van uw toeslag. Ook kunt u via deze website toeslagen aanvragen. Als u niet over een computer beschikt kunt u een aanvraagformulier aanvragen via de belastingtelefoon: Overige verplichtingen U moet ook voldoen aan alle verplichtingen die in de andere hoofdstukken beschreven zijn. 3.2 Waar hebt u recht op? Woon/leefsituatie Uw woonsituatie is belangrijk voor de hoogte van uw uitkering. In de Participatiewet wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën die hiervoor belangrijk zijn. Deze zijn: 1. Alleenstaande U bent ongehuwd en voert geen gezamenlijke huishouding. 2. Gehuwden U wordt aangemerkt als gehuwden als u gehuwd bent of samenwoont

13 3.2.2 Alleenstaande ouders In de WWB werden ook de alleenstaande ouders als categorie aangemerkt. Dit is in de Participatiewet niet meer het geval. Het bedrag dat u extra kreeg, omdat u alleenstaand ouder bent, is daarmee vervallen. Van de Belastingdienst ontvangt u het zogenaamde kindgebonden budget. Dit bedrag, wordt voor alleenstaande ouders zonder toeslagpartner verhoogd met een speciale toeslag. Deze toeslag heet de alleenstaande ouder-kop. Uitzonderingen Woont u bij uw ouder, verblijft uw huwelijkspartner in een verpleeginrichting of in de gevangenis, of is uw huwelijkspartner met onbekende bestemming vertrokken? Dan heeft u volgens de belastingregels meestal een toeslagpartner en daardoor geen recht op de alleenstaande ouder-kop. In dat geval wordt uw bijstandsuitkering pas op 1 januari 2016 verlaagd. U heeft hierdoor meer tijd om u voor te bereiden op een lager inkomen. Wilt u weten of u volgens de belastingregels een toeslagpartner heeft? Kijk dan op de website van de Belastingdienst, Ontvangt u nog geen kindgebonden budget? Dan kunt u op uitrekenen of u recht hebt op kindgebonden budget. Als dat zo is, kunt u dit zelf aanvragen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl Op de website kunnen alleenstaande bijstandsouders hun inkomen berekenen Kostendelersnorm Als u een woning deelt met meer volwassenen past de gemeente de kostendelersnorm toe. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning verblijven, hoe lager uw bijstandsuitkering is. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee? jongeren tot 21 jaar studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos) kamerhuurders en kostgangers die een commerciële huurprijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning Hoe werkt de kostendelersnorm? In de tabel ziet u hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden (ongeveer 1360 euro).

14 Aantal personen in één woning Bijstandsnorm per persoon* Totale uitkering als alle personen uitkering ontvangen Eén volwassene (alleenstaande) 70,00% (ongeveer 955) 70% van de norm voor een echtpaar Twee kostendelers 50,00% (ongeveer 680) 100% van de norm voor een echtpaar Drie kostendelers 43,33% (ongeveer 590) 130% van de norm voor een echtpaar Vier kostendelers 40,00% (ongeveer 545) 160% van de norm voor een echtpaar Vijf kostendelers 38,00% (ongeveer 520) 190% van de norm voor een echtpaar * Dit zijn afgeronde bedragen. De precieze bedragen worden twee maal per jaar, in december en juni bekend gemaakt. Wonen er vier mensen in één huis en tellen ze allemaal mee voor de kostendelersnorm? Dan ontvangt iedere bijstandsgerechtigde een uitkering van maximaal 40% van de bijstandsuitkering voor gehuwden. Ontvangen alle vier de bewoners van de woning bijstand? Dan krijgen ze samen maximaal 160% van de bijstandsuitkering voor gehuwden. De tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden. Maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen. Wanneer gaat de kostendelersnorm in? De kostendelersnorm gaat op 1 januari 2015 in. Voor mensen die (opnieuw) een bijstandsuitkering aanvragen na 1 januari 2015 zal de kostendelersnorm direct gelden. Als u op 31 december 2014 een bijstandsuitkering ontvangt en op die dag met anderen een woning deelt en de uitkering ook in 2015 ontvangt, valt u onder het overgangsrecht. U krijgt tot 1 juli 2015 een bijstandsuitkering die op de oude manier is berekend. Daarna geldt ook voor u de kostendelersnorm. 3.3 Betaaldata Wilt u weten rond welke datum u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Hieronder vindt u het overzicht met de data voor Maand Datum uitbetaling (na 12:00 uur) Januari 13 Februari 13 maart 2015 Maart 15 april 2015 April 13 mei 2015 Mei 15 juni 2015 Vakantiegeld 19 juni 2015 Juni 15 juli 2015 Juli 14 augustus 2015 Augustus 15 september 2015 September 15 oktober 2015 Oktober 13 november 2015 November 15 december 2015 December 15 januari 2016

15 4 Extra mogelijkheden voor u 4.1 Collectieve zorgverzekering De gemeente Best heeft bij de zorgverzekeraar CZ en VGZ een Collectieve Zorg-verzekering Minima (CZM) afgesloten. Veel uitkeringsgerechtigden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via deze regeling een zorgverzekering met aanvullende verzekering af te sluiten. Hoewel het afsluiten van deze verzekering niet verplicht is, heeft de CZM wel gevolgen voor de toekenning van bijzondere bijstand bij diverse medische kosten. Over bijzondere bijstand leest u meer in paragraaf 4.2. Sociale Zaken kijkt bij de beoordeling van een aanvraag voor bijzondere bijstand altijd naar wat u had kunnen ontvangen als u collectief verzekerd zou zijn geweest. Dit bedrag wordt dus altijd in mindering gebracht, óók wanneer u niet deelneemt aan de CZM. Om de collectieve zorgverzekering van de gemeente nog iets aantrekkelijker voor u te maken, wordt een deel van de premie door de gemeente aan u terugbetaald in maandelijkse termijnen in de vorm van bijzondere bijstand. Voorbeeld Gemaakte tandartskosten: 25,00 Vergoeding bij deelname CZM: 15,00 Bijzondere bijstand: 10,00 U krijgt dus maximaal 10,00 uitgekeerd via de bijzondere bijstand, óók als u niet deelneemt aan de CZM. Let op! Kosten die vallen onder uw wettelijk bepaalde eigen risico worden nooit vergoed. Aanmelden Aanmelden voor de CZM doet u via Sociale Zaken van de gemeente Best. U neemt hiervoor telefonisch contact op met uw klantmanager Inkomen. Als u al verzekerd bent bij CZ of VGZ, dan kunt u zich via Sociale Zaken het hele jaar door aanmelden. Als u niet bij CZ of VGZ verzekerd bent, is het alleen mogelijk uzelf in november en december aan te melden via Sociale Zaken. Als voorwaarden geldt in alle gevallen dat u geen betalingsachterstand van de zorgpremie hebt en dat er geen andere betalingen bij uw zorgverzekeraar openstaan. Wat doet u als u een achterstand in de betaling van uw zorgpremie hebt? Als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt, stuurt uw zorgverzekeraar na twee maanden betalingsherinneringen of aanmaningen. Het deel van de premie dat de gemeente maandelijks aan u vergoedt en uw aanvullende verzekering worden vanaf dat moment stopgezet. U hebt dan alleen nog een basisverzekering bij CZ of VGZ. Uw zorgverzekeraar zal u vervolgens een betalingsregeling aanbieden. Reageert u hier niet op en hebt u na zes maanden nog steeds niet betaald, dan meldt uw zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het College van Zorgverzekeringen (CVZ). Uw zorgverzekeraar brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte. Bent u het oneens met het besluit, dan moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

16 Zodra u bent aangemeld als wanbetaler bij het CVZ betaalt u geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar. U moet vanaf dat moment de premie plus een boete betalen aan het CVZ. Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, zullen de standaardpremie en de boete automatisch door de gemeente van uw uitkering worden ingehouden en worden doorbetaald aan uw zorgverzekeraar. Dit is de gemeente wettelijk verplicht. U kunt pas worden afgemeld bij het CVZ als u een officieel schuldhulpverleningstraject bent gestart én u dit hebt doorgegeven aan CZ of VGZ óf als u alle schulden hebt afgelost. Als u de schulden volledig hebt afgelost kunt u zich weer aanmelden bij CZ of VGZ voor deelname aan de aanvullende verzekering. Let op! Bovenstaande geldt voor alle zorgverzekeringen, dus niet alleen voor de collectieve zorgverzekering via de gemeente. 4.2 Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor bijzondere kosten. Het gaat om noodzakelijke extra kosten die u niet uit uw eigen inkomen of bezit kunt betalen en waarvoor ook geen vergoeding mogelijk is vanuit een andere regeling of verzekering. In principe gaat het om bijzondere, noodzakelijke kosten als gevolg van individuele omstandigheden. Niet de aard van de kosten zijn bepalend, maar de omstandigheden van u of uw gezin. Welke kosten komen voor vergoeding via bijzondere bijstand in aanmerking? Het is moeilijk een opsomming te geven van alle soorten kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking kunnen komen. Op hoofdlijnen kunnen de soorten onderverdeeld worden naar de volgende categorieën (dit is dus geen uitputtende opsomming): kosten met betrekking tot of in verband met: kinderopvang; thuiszorg; werk en scholing; medische voorzieningen; overige kosten. Voor uitgaven die iedereen doet (zoals eten, kleding, huur en de aanschaf van een koelkast of wasmachine) kunt u in de regel geen bijzondere bijstand aanvragen. U kunt nóóit bijzondere bijstand krijgen voor onder andere: het betalen van een boete, zoals een verkeersboete; het betalen van alimentatie voor uw kinderen of ex-partner; de kosten van geleden schade of toegebrachte schade, zoals brandschade of schade aan uw auto; de premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering; vrijwillig genomen eigen risico bij de zorgverzekering; een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland die niet via de verzekering of via de AWBZ wordt vergoed; kosten die vallen onder uw wettelijk bepaald eigen risico.

17 Let op! U moet bijzondere bijstand altijd aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Bij medische kosten moet Sociale Zaken vooraf de medische noodzakelijkheid kunnen bepalen voordat bijzondere bijstand toegekend kan worden. Aanvragen van bijzondere bijstand Het aanvraagformulier kunt u verkrijgen via uw klantmanager Inkomen. Deze kan u dan meteen vertellen of het zinvol is een aanvraag voor bijzondere bijstand in te dienen. Daarnaast kunt u het aanvraagformulier downloaden vanaf de website van de gemeente via Download het formulier, print het uit, vul het in en onderteken het. Als u het hebt ingevuld en ondertekend, kunt u het in de brievenbus van Sociale Zaken doen of per post opsturen naar Sociale Zaken. Uw klantmanager Inkomen beoordeelt de aanvraag voor bijzondere bijstand op de noodzaak hiervan. Bij de beoordeling van de hoogte van de vergoeding houdt Sociale Zaken rekening met de collectieve ziektekostenvergoeding. 4.3 Individuele inkomenstoeslag De langdurigheidstoeslag is vervangen door de individuele inkomenstoeslag. Wat is de individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag lijkt op de langdurigheidstoeslag. Het is ook een geldbedrag dat de gemeente Best u, één keer per jaar kan geven als u al 24 maanden weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie. Om voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn onder andere: U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd. Uw inkomen is de afgelopen 24 maanden niet veel hoger geweest dan de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm. U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben. U ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag. U bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen. 4.4 Participatieregeling PW Als u een uitkering hebt, is het soms financieel moeilijk om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of de kosten te betalen voor een uitstapje. Daarom heeft de gemeente Best een speciale regeling ingesteld: de Verordening maatschappelijke participatie PW. Deze regeling staat ook wel bekend als de participatieregeling. Deze regeling vergoedt de kosten van maatschappelijke activiteiten en de

18 kosten voor schoolgaande kinderen. De gemeente wil dat deze kinderen voldoende deel kunnen nemen aan activiteiten van de school. Denk daarbij aan het schoolreisje of schoolkamp, schooltas, gymkleding, schriften, pennen en potloden. Wie komt in aanmerking voor de participatieregeling? Deze regeling is bestemd voor elke inwoner van Best die negentien jaar of ouder is met een inkomen dat beneden 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm ligt. De participatieregeling geldt dus niet alleen voor inwoners die een uitkering ontvangen. U komt alleen in aanmerking voor deze regeling als het totale eigen vermogen (spaargeld en bezittingen, zoals auto, huis, caravan of dure sieraden) niet hoger is dan het bedrag dat volgens de Wet werk en bijstand vrijgelaten wordt. Vraag uw klantmanager Inkomen naar meer informatie hierover. Hoeveel geld kunt u via de participatieregeling ontvangen? Het bedrag dat u vanuit de participatieregeling kunt ontvangen is afhankelijk van de samenstelling van uw gezin. De bijdrage is voor de aanvrager en zijn of haar meerderjarige gezinsleden 150,00 per jaar per persoon. De bijdrage voor kinderen van 0 tot 4 jaar is 150,00 per jaar per kind. De bijdrage voor kinderen van 4 tot 12 jaar is 300,00 per jaar per kind. De bijdrage voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar is 500,00 per jaar per kind. Om de hoogte van de bijdrage vast te stellen is de leeftijd van de kinderen op 1 januari van dit jaar bepalend. Dus bijvoorbeeld: u vraagt de bijdrage vanuit de participatieregeling aan en uw kind wordt op 3 februari jaar, dan hebt u voor dit kind recht op 300,00, want het kind was op 1 januari 2014 nog 11 jaar oud. Wanneer ontvangt u het geld? Nadat is vastgesteld dat u recht hebt op een bijdrage vanuit de participatieregeling en wat de hoogte van dat bedrag is, krijgt u het bedrag in zijn geheel uitbetaald. Waar mag dit geld voor gebruikt worden? U mag het geld van de participatieregeling gebruiken voor twee verschillende soorten kosten: 1. Kosten in verband met sociale, culturele en sportieve activiteiten: abonnementen en seizoenskaarten voor onder andere het zwembad, de schouwburg, de bibliotheek, musea en sportverenigingen; contributies en attributen als u lid bent van een vereniging of een club, zoals sportverenigingen, hobbyclubs, ouderenverenigingen, buurtverenigingen, politieke partijen en vakbonden, jeugd- en jongerenwerk en dansles; cursusgelden gericht op hobby en creativiteit op het gebied van jongerenwerk, volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, club- en buurthuiswerk en emancipatieactiviteiten; eenmalige activiteiten zoals excursies en uitstapjes naar dierentuin of attractiepark, theater- of bioscoopbezoek, sportwedstrijden en festivals; abonnementskosten voor telefoon, dagblad of internetgebruik. Staat uw activiteit er niet bij? Vraag dan altijd even na of deze in aanmerking komt voor de participatieregeling. Sociale Zaken neemt andere mogelijkheden in overweging als ze

19 passen binnen de uitgangspunten van deze regeling. U kunt hierover altijd advies vragen aan uw klantmanager Inkomen. 2. Indirecte kosten in verband met scholing van uw inwonende kind. Hiermee bedoelt men de kosten die niet door Duo (voorheen IB Groep) worden vergoed. U kunt hierbij denken aan: schoolreisje of schoolkamp; ouderbijdrage; boekentas of gymtas; gymkleding; schoolbenodigdheden als pennen, potloden, etui, schriften, passer en liniaal. Hoe controleert de gemeente of het geld op de juiste manier besteed is? De gemeente controleert steekproefsgewijs of het geld van de participatieregeling op de juiste manier gebruikt wordt. Het is daarom van belang dat u bonnetjes, facturen en bankafschriften goed bewaart tot 1 mei van het volgende jaar! Als u dat niet doet en u krijgt controle, dan kunt u niet afdoende aantonen dat u het geld hebt gebruikt waarvoor het bedoeld is. U moet het geld van de participatieregeling dan terug betalen. Voor uw kinderen van 4 tot 19 jaar oud hoeft u geen bonnetjes te bewaren. Hoe vraagt u de participatieregeling aan? Het aanvraagformulier kunt u verkrijgen via uw klantmanager Inkomen. Deze kan u dan meteen vertellen of het zinvol is een aanvraag voor de participatieregeling in te dienen. Daarnaast kunt u het aanvraagformulier downloaden vanaf de website van de gemeente via Download het formulier, print het uit, vul het in en onderteken het. Als u het hebt ingevuld en ondertekend, kunt u het in de brievenbus van Sociale Zaken doen of per post opsturen naar Sociale Zaken. Uw aanvraag kunt u bij de gemeente indienen tot en met 31 december van het jaar waarin u de regeling aanvraagt. Vraag bij twijfel altijd na bij Sociale Zaken of u recht hebt op de participatieregeling. 4.5 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen U kunt eenmalig een aanvraag indienen voor kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen. Sinds 1 januari 2013 wordt het gehele bedrag kwijtgescholden. Zolang u een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt u vervolgens jaarlijks automatisch kwijtschelding van de volgende gemeentelijke belastingen: onroerend zaakbelasting; afvalstoffenheffing tot een maximum bedrag; rioolrecht. Voor vragen over kwijtschelding gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij de balie van Vergunningen. U moet vooraf een afspraak maken.

20 Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen U kunt kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen. U vindt het formulier op Download het, print het uit, vul het in en onderteken het. Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar of afgeven bij de gemeente Best. U kunt het formulier ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. 4.6 Schuldhulpverlening Als u door problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen en u vindt daar op eigen kracht geen oplossing voor, dan hebt u problematische schulden. Uw klantmanager Inkomen kan u doorverwijzen naar organisaties die u helpen schuldenvrij te raken. U moet zich wel realiseren dat het vinden van een oplossing vooral afhankelijk is van uw eigen inzet. Ook als u wordt begeleid bij het oplossen van uw schulden blijft de aflossing van schulden uw eigen verantwoordelijkheid. 4.7 Zelfstandig ondernemen Als u vanuit de bijstand zelfstandig ondernemer wilt worden kunt u hulp krijgen bij het opzetten van uw bedrijf. Heeft u interesse om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan? Geef dit aan bij uw klantmanager(s) zodat zij u kunnen doorverwijzen naar de klantmanager die belast is met de uitvoering van de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). 4.8 WMO Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet verplicht gemeenten om alle inwoners zo goed mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Daarnaast heeft de wet als doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. U kunt bij de gemeente Best (locatie Bestwijzer) terecht voor onder andere de volgende WMO-producten: hulp bij het huishouden; rolstoelvoorziening; vervoersvoorzieningen; woonvoorzieningen. Hebt u vragen over de Wmo? De Wmo-klantmanagers helpen u graag. U kunt hiervoor terecht bij één van de klantadviseurs van de gemeente in Bestwijzer. Meer informatie vindt u op en

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD IGSD 2 Inhoud Deel algemene bijstand inclusief Bbz 2004, IOAW en IOAZ... 3 Hoofdstuk 1 Bijzondere aanvraagprocedures Participatiewet... 4 Hoofdstuk 2 Voorschotten... 7 Hoofdstuk 3 Overbruggingsuitkering...

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine Juli 2009 Wie stuurt bij u de informatie? In een tijd waarin de hoeveelheid informatie elke dag sneller groeit, wordt het steeds belangrijker om

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie