DR-HVK-X. Deelreglement Hogere Veiligheidskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DR-HVK-X. Deelreglement Hogere Veiligheidskunde"

Transcriptie

1 DR-HVK-X Deelreglement Hogere Veiligheidskunde Uitgave: oktober 2012

2 DR-HVK-X 2 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding wordt verzorgd door Reed Business Opleidingen. Naast dit deelreglement Hogere Veiligheidskunde is het Examenreglement Koninklijke PBNA (DR-PBNA-X) (nader te noemen PBNA) van toepassing. Dit reglement DR-HVK-X wordt de student ter beschikking gesteld. Het cohort is met een eerdere versie van dit deelreglement gestart. Het deelreglement is echter tussentijds aangepast in het kader van de procedure voor Hobéon SKO toelating. Studenten uit het cohort kunnen hierdoor op een beperkt aantal punten een ander programma hebben doorlopen. 2 Doelstellingen opleiding Hoofddoel De opleiding heeft als doel het aanleren van specifieke kennis, het verwerven van inzichten en het bijbrengen van vaardigheden, die een hoger veiligheidskundige nodig heeft om de functie van adviseur gericht op veiligheid in bedrijven te kunnen uitoefenen. 2.1 Subdoelen De student moet tijdens het tentamen en het examen kunnen aantonen dat hij of zij, binnen het vakgebied van de hoger veiligheidskundige: voldoende kennis op het gebied van veiligheid, wetgeving, arbeidsinhoud en -organisatie (welzijn) en ergonomie, arbeidshygiëne, risicobeheersing en arbomanagement heeft opgedaan; zich de vereiste praktische vaardigheden als adviseren, presenteren, onderzoeken, inventariseren en rapporteren voldoende heeft eigen gemaakt; de gewenste attitude, zoals initiatieven nemen, bereid zijn kennis op peil houden en in teamverband te werken zich eigen heeft gemaakt; in staat is de organisatie op basis van goed onderbouwde argumenten te overtuigen van de noodzaak voor uitvoering, handhaving en/of aanpassing van het gevoerde (veiligheids)beleid; bij veiligheidsvraagstukken in de organisatie informatie kan zoeken en deze kan wegen op relevantie; op basis van door hem of haar zelf of elders uitgevoerde onderzoeken het veiligheidsbeleid van de organisatie kan handhaven en de lead kan nemen om dit beleid naar een ieder te vertalen zodat het gedragen wordt in de gehele organisatie; de consequenties van veranderende wetgeving en onverwachte gebeurtenissen (bijvoorbeeld een calamiteit in de branche gerelateerde organisatie) die van invloed kunnen zijn op de organisatie kan onderzoeken en op basis daarvan voorstellen kan doen voor veranderingen in de eigen organisatie; een veiligheidsmanagementsysteem kan uitvoeren en beheersen: nieuwe tools, werkmethodes, observatietechnieken, etc. kan toepassen in de organisatie; medewerkers en management kan stimuleren tot veilig werken. PBNA/Reed business opleidingen, Postbus 68, 3331 AB Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit is eveneens van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking van de uitgave.

3 DR-HVK-X 3 3 Competenties Hogere Veiligheidskundige Een Hogere Veiligheidskundige moet voldoen aan algemene competenties en beroepsspecifieke competenties. In paragraaf 3.1 zijn de algemene competenties vermeld en in paragraaf 3.2 de beroepsspecifieke competenties. 3.1 Algemene competenties Algemene competenties voor de Hogere Veiligheidskundige zijn: Klantgericht handelen; De Hogere Veiligheidskundige kan op adequate wijze contact onderhouden met de externe of interne klant(functionarissen), zodat de werkzaamheden naar wens van de klant worden uitgevoerd. Adviesvaardigheden; De Hogere Veiligheidskundige kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk rapporteren over de werkzaamheden, zodat opdrachtgever en/of zijn collega s doelmatig worden geïnformeerd en hierop kunnen voortbouwen. Resultaatgericht functioneren; De Hogere Veiligheidskundige kan op adequate wijze met alle betrokkenen in het werkproces communiceren, zodat dit ten goede komt aan het verloop en de uitkomst van de werkzaamheden en leidt tot het gewenste resultaat. Professioneel handelen; De Hogere Veiligheidskundige handelt conform de gedragscode en stelt zich continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. De deskundige is in staat op hbo-plus/wetenschappelijk niveau (nieuwe) kennis toe te passen en dit om te vormen tot toepasbare modellen en instrumenten. Daarnaast kan hij relevante instrumenten, methodieken, modellen en data interpreteren en beoordelen op hbo-plus/wetenschappelijk niveau. Samenwerken, verbinden en integreren; De Hogere Veiligheidskundige werkt samen met andere deskundigen en betrokkenen in klantorganisaties. Hij verbindt de uitkomsten van analyse en onderzoek met de vraagstelling en met resultaten van andere relevante activiteiten en komt tot integrale advisering. Ondernemen; De Hogere Veiligheidskundige signaleert kansen bij klanten en contactpersonen (extern of intern) en speelt hierop in. De Hogere Veiligheidskundige verwerft opdrachten en levert kwaliteit. Hij bouwt en onderhoudt relaties met relevante partijen en profileert zich als deskundig professional. 3.2 Beroepsspecifieke competenties Beroepsspecifieke competenties voor de Hogere Veiligheidskundige zijn: Onderzoek en analyse; De Hogere Veiligheidskundige kan onderzoek en analyse praktisch en zo nodig op wetenschappelijk niveau uitvoeren, beoordelen en hierover rapporteren en adviseren. Voorlichting, training en instructie; De Hogere Veiligheidskundige kan kennis en ervaring overbrengen aan alle lagen van de beroepsbevolking. Hiertoe ontwerpt hij methodieken en past deze toe. Implementatievaardigeheden; De Hogere Veiligheidskundige kan adviezen implementeren, veranderingstrajecten uitvoeren, (nieuwe) modellen en methodieken invoeren en borgen in de organisatie. Ook kan hij effectiviteit van deze modellen en methodieken beoordelen. Borgen en bewaken; De Hogere Veiligheidskundige ziet toe op de uitvoering en effectiviteit van werkwijzen en maatregelen die tot doel hebben de gezondheid en de veiligheid op de werkplek te verzekeren.

4 DR-HVK-X 4 4 Opleiding 4.1 Inhoud De opleiding bestaat uit de volgende modulen: Module Naam Uitvoering Studiebelasting 0 Introductie 1 Taak, positie en wetgeving 2 Veiligheidrisico s op de werkplek 3 Veiligheidsrisico s in werkprocessen 4 Communicatieve vaardigheden 5 6 Arbeidshygiëne, ergonomie en Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Risicobeheersing en -management & Ongevallenonderzoek 7 Management en organisatiekunde 14 uur 2 dagdelen * 87 uur 4 dagdelen 79 uur 4 dagdelen 79 uur 4 dagdelen 87 uur 6 dagdelen 87 uur 6 dagdelen 87 uur 4 dagdelen 58 uur 6 dagdelen - Adviesvaardigheden 2 dagdelen - Capita selecta 2 dagdelen - Intervisie/scriptiebegeleiding bijeenkomsten 8 dagdelen zelfstudie 578 uur ** Totaal cursorisch*** 48 dagdelen = 192u Interactie DLO = 58u * Een dagdeel omvat 4 lesuren van 50 minuten; ** Exclusief afstudeertraject. Hiervoor geldt een studiebelasting van 200 uur inclusief interactie via de digitale leeromgeving (DLO); *** De norm van 250 uren cursorisch onderricht wordt als volgt gerealiseerd: 40 dagdelen klassikaal onderwijs (4 lesuren per dagdeel = 160 lesuren in totaal) 8 dagdelen intervisie (4 lesuren per dagdeel = 32 lesuren in totaal) voorbereidingsopdrachten in 8 modules (1 lesuur per module = 8 lesuren in totaal) verwerkingsopdrachten in 7 modules (1 lesuur per module = 7 lesuren in totaal) bedrijfsopdrachten in 6 modules (2 lesuren per module = 12 lesuren in totaal) memotrainer vragenbanken (1 lesuur per module = 7 lesuren in totaal) discussieforum (24 lesuren in totaal)

5 DR-HVK-X Cursorische uren Cursorische uren worden gerealiseerd op basis van contact tussen docent en student of studenten onderling. De cursorische uren maken deel uit van de totale studiebelasting van de opleiding en worden zowel met bijeenkomsten als online leeractiviteiten via de DLO gerealiseerd. De bijeenkomsten zijn geconcentreerd in 8 modules die bestaan uit klassikale bijeenkomsten. Bovendien zijn 4 intervisie/scriptie bijeenkomsten gepland: 2 bijeenkomsten tussen de modules en 2 bijeenkomsten na afronding van module 7. Via de DLO vindt tussen de bijeenkomsten door contact plaats tussen docent en student die betrekking heeft op de diverse opdrachten. Ook bij het doorlopen van de memotrainer vragenbank worden contactmogelijkheden via de DLO geboden. Tot slot wordt het forum op de DLO ingezet om studenten, docent(en) en begeleiders te laten discussiëren over de inhoud van het vakgebied veiligheidskunde. Het gebruik van de DLO maakt hiermee integraal onderdeel uit van het cursorisch onderricht van de opleiding en wordt gemonitord door Reed Business Opleidingen voor opleidingsdoeleinden. Ook toezichthouder Hobéon SKO krijgt bij audits steekproefsgewijs inzage in de DLO. 4.3 Diplomavoorwaarden De opleiding is bij Reed Business Opleidingen en PBNA bekend onder de afkorting HVK. De student ontvangt een diploma, indien hij of zij: 1. De bedrijfsopdrachten behorende bij de modulen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 met voldoende resultaat heeft afgesloten; 2. Minimaal 80% van de hierna genoemde onderdelen van het cursorisch onderricht heeft gerealiseerd: o 48 dagdelen bijeenkomsten en intervisie (80% = 153,6 lesuur) o 8 voorbereidings- en 7 verwerkingsopdrachten (80% = 12 opdrachten) o actief op het discussieforum (80% = 19,2 lesuren) 3. Het theoretisch deel van het PBNA examen (het individuele tentamen) met voldoende resultaat heeft afgesloten of hiervoor een vrijstelling heeft ontvangen; 4. De scriptie, onderdeel van het PBNA examen, met voldoende resultaat heeft afgesloten; 5. De studieresultaten in de periode van 3 jaar voorafgaand aan de diploma-aanvraag heeft behaald. 4.4 Verklaring diplomavoorwaarden Reed Business Opleidingen monitort bij iedere kandidaat de voortgang van de eerste twee diplomavoorwaarden en stuurt PBNA een verklaring wanneer aan deze voorwaarden is voldaan. 4.5 Vrijstelling voor het individuele tentamen Indien de studenten bij alle 7 modulen van de opleiding HVK van Reed Business Opleidingen de vragen in de Memotrainer met succes hebben doorlopen, kunnen zij eenmalig in aanmerking komen voor een vrijstelling voor het individuele tentamen. De Memotrainer is met succes doorlopen, als 80% van alle vragen van iedere HVK-module (7) minimaal 3 keer goed zijn beantwoord. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moet de student tijdens de eerste bijeenkomst van module 7 van de opleiding een Persoonlijke Memotoets afleggen. Deze toets bestaat uit 20 vragen uit de Memotrainer en wordt samengesteld op basis van de persoonlijke scores van de student bij de gevolgde memotrainer. De Persoonlijke Memotoets wordt schriftelijk afgenomen door een surveillant van PBNA. De opgaven worden hierbij door de surveillant van PBNA aan de studenten uitgereikt. Tijdens de persoonlijke memotoets moet de student zich met een geldig identiteitsbewijs kunnen legitimeren. De student moet minimaal 16 van de 20 vragen (= 80%) goed beantwoorden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling voor het tentamen. De student ontvangt in dat geval van PBNA een schriftelijke bevestiging van deze vrijstelling.

6 DR-HVK-X 6 Afname van de persoonlijke memotoets wordt slechts eenmalig aangeboden aan alle studenten die 2 weken voor deze afnamedatum in de digitale leeromgeving een kennisopname van minimaal 80% laten zien. Op deze peildatum wordt de persoonlijke memotoets ook door Reed Business Opleidingen uitgedraaid, zodat gebruik van de DLO daarna geen positieve of negatieve invloed meer heeft op de norm van 80% kennisopname. De afname wordt uitsluitend aangeboden tijdens de eerste bijeenkomst van module 7. In alle gevallen waarin niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op vrijstelling. 5 Toetsprotocollen Doel tentamen Het tentamen Hogere Veiligheidskunde heeft als doel vast te stellen of de deelnemers voldoende kennis en inzicht hebben in de content die voor het functioneren in het werkveld van een Hogere Veiligheidskundige noodzakelijk is. Deze content is hierna in deze paragraaf beschreven. Toetsorganisatie Studenten kunnen deelnemen aan het individueel tentamen. Het tentamen kan na afronding van module 7 worden afgelegd. Aanmelding Studenten die willen deelnemen aan het individueel tentamen kunnen zich online voor deze toets aanmelden. Deelname is éénmaal kosteloos. Indien het tentamen opnieuw afgelegd moet worden kunt u zich via de website van PBNA aanmelden. De procedure voor het aanmelden voor tentamens wordt voor aanvang van de bijeenkomsten bij de Introductiemodule (0) uitgereikt. Toetsvorm De toets wordt via een computer afgenomen in één van de landelijke toetscentra, waarbij namens PBNA een toezichthouder aanwezig is. Toetsduur De toets duurt maximaal 90 minuten. Vraagvorm en aantal vragen De toets omvat 40 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden waarbij slechts één antwoord goed is. Eerste toetsafname 8 mei 2012 Laatste toetsafname Niet van toepassing.

7 DR-HVK-X Nadere specificatie van de toets Spreiding Onderwerp Taxonomie Aantal vragen Module Titel Kennis Inzicht 1 Taak, positie en wetgeving Veiligheidsrisico s op de werkplek Veiligheidsrisico s in werkprocessen Communicatieve vaardigheden Arbeidshygiëne Ergonomie en Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Risicobeheersing en -management & ongevallen onderzoek Management en organisatiekunde Totaal De onderverdeling in de typering van de vragen is: Kennis: Reproductie van de lesstof (definitieomschrijving). Inzicht: Verbanden kunnen aanbrengen tussen lesstof (tekstanalyse). Toetsinhoud De inhoud van de toets heeft betrekking op de leerstof en boeken behorende bij de modules: Taak, positie en wetgeving; Veiligheidsrisico s op de werkplek; Veiligheidsrisico s in werkprocessen ; Communicatie; Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale arbeidsbelasting (PSA); Risicobeheersing en -management & ongevallenbeheersing; Management en organisatiekunde. Materialen tijdens de toets Tijdens de toets mag de student de leerstof en de uitgereikte boeken, eventueel voorzien van aantekeningen, raadplegen. De kandidaat dient dit materiaal zelf mee te nemen. De uitgereikte handouts en aparte vellen met aantekeningen zijn niet toegestaan. Eindtermen (kennis en inzicht) Module 1- Taak, positie en wetgeving Kennis: de student is in staat om te benoemen: wat veilig werken is en waarom dat belangrijk is; de volgorde van risicoreductie; de structuur van relevante wetgeving, de wettelijke verplichtingen van werkgever en werknemers en de bijstand die de veiligheidskundige daarbij biedt. Inzicht: de student heeft inzicht in: de relatie van veiligheid met techniek, bedrijfsorganisatie en menselijk gedrag; de aspecten die een rol spelen met betrekking tot de positie en taken van de veiligheidskundige in de bedrijfsorganisatie en het beheersen van veiligheid. Module 2 - Veiligheidsrisico s op de werkplek Kennis: de student is in om staat te benoemen: veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico s zijn op de werkplek; de volgorde van risicoreductie aan omtrent risico s op de werkplek;

8 DR-HVK-X 8 de structuur van relevante wet- en regelgeving, vakliteratuur en overige multimedia op het gebied van risico s op de werkplek en de bijstand die de veiligheidskundige daarbij biedt. Inzicht: de student heeft inzicht in: de relatie van veiligheid met techniek, bedrijfsorganisatie en menselijk gedrag; de aspecten die een rol spelen met betrekking tot de positie en taken van de veiligheidskundige in de bedrijfsorganisatie en het beheersen van veiligheid. Module 3 - Veiligheidsrisico s in werkprocessen Kennis: de student is in staat om te benoemen: veiligheids- en gezondheidsrisico s van de behandelde werkprocessen herkennen; advies geven over risicoreductie bij werkprocessen (inclusief de voorkeursvolgorde conform de arbeidshygiënische strategie); relevante eisen uit de betreffende wet- en regelgeving toepassen. Inzicht: de student heeft inzicht in: de algemene factoren die bijdragen aan risico s in werkprocessen; specifieke factoren die bijdragen aan risico s van enkele hoogrisicoprocessen zoals procesindustrie, luchtvaart, transport, (petro)chemie en bouw. Module 4 - Communicatieve vaardigheden Kennis en inzicht: de student heeft kennis van en inzicht in: de wijze waarop vakliteratuur, internet en overige multimedia bijdraagt aan het kennisonderhoud; de wijze waarop het begrip SMART toegepast kan worden; de wijze waarop informatieoverdracht effectief kan plaatsvinden; de communicatievormen; de wijze waarop groepsontwikkeling en samenwerking effectief is te maken; de wijze waarop gedrag beïnvloed kan worden; rapportage- en presentatietechnieken gehanteerd kunnen worden; de wijze waarop adviesvaardigheden toegepast kunnen worden. Module 5 - Arbeidshygiëne, ergonomie en PSA Kennis: de student is in staat om te benoemen: de begrippen welzijn, ergonomie en PSA; welzijnsrisico s en de eventuele verbetermogelijkheden; risico s en te nemen maatregelen ten aanzien van agressie en geweld in de organisatie; de arbeidshygiënische strategie; beoordelingsmethoden en -technieken van PSA, ergonomie en arbeidshygiëne. risico s en te nemen maatregelen ten aanzien van geluid, trillingen, klimaat, ioniserende en niet-ioniserende straling en toxische stoffen; of van PSA, ergonomie en arbeidshygiëne. de verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen. Inzicht: de student heeft inzicht in: in de belangrijkste normen en risico s die gelden voor ergonomie, PSA en arbeidshygiëne; de ontstaanswijze van werkdruk en werkstress; de samenhang tussen veiligheid, gezondheid en PSA; de arbeidshygiënische strategie; de richtlijnen met betrekking tot de risicobeheersing van respectievelijk geluid, klimaat en toxische stoffen in arbeidssituaties; de mate van bescherming van Pbm s.

9 DR-HVK-X 9 Module 6 - Risicobeheersing- en management & ongevallenonderzoek Kennis: de student is in staat om te benoemen: hoe een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) opgesteld moet worden, inclusief plan van aanpak; hoe ongevallen aan de hand van een geselecteerde methodiek onderzocht moeten worden. Inzicht: de student heeft inzicht in: het doel van de diverse RI&E-methodieken en hoe de meest geschikte methodiek geselecteerd kan worden; de samenhang tussen RI&E en plan van aanpak; de veranderingen in bedrijfsvoering in relatie tot wetgeving en omgekeerd; de verantwoordelijkheden ten aanzien van bedrijfshulpverlening; het doel van diverse methodieken ten behoeve van ongevalsonderzoek en hoe de meest geschikte methodiek geselecteerd kan worden; directe en indirecte oorzaken van ongevallen. Module 7 - Management en organisatiekunde Kennis: de student is in staat om te benoemen: de belangrijkste kenmerken van organisaties; hoe eenvoudige organisaties bestuurd worden; kenmerken van managementsystemen; hoe de onderdelen van een managementsysteem en van VCA vertaald worden naar de praktijk van een organisatie; verschillende stijlen van leidinggeven en organisatieculturen. Inzicht: de student heeft inzicht in: het belang van het denken in processen (processenmanagement); de wijze waarop organisaties bestuurd worden (plan- en controlemechanismen); de overeenkomsten en de verschillen tussen de verschillende soorten managementsystemen; het belang van de cultuur van een organisatie bij het opzetten van veiligheidsmanagement; teamrollen, persoonlijke voorkeursstijl in combinatie met de rol van de Hoger Veiligheidskundige. 5.2 De afstudeeropdracht Als afsluiting van de opleiding voert de student een eigen onderzoek uit over een bepaald onderwerp of vraagstuk dat de student schriftelijk weergeeft en mondeling verdedigt. Doel afstudeeropdracht Het uitvoeren van de afstudeeropdracht heeft als doel aan te tonen of de deelnemer in staat is om als Hoger Veiligheidskundige: a. zelfstandig een onderzoek uit te voeren en advies uit te brengen over een veiligheidskundig onderwerp; b. de opzet, inhoud en resultaten van een onderzoek schriftelijk weer te geven en mondeling te presenteren en verdedigen. Voor nadere informatie omtrent de afstudeerprocedure en de daarbij behorende richtlijnen wordt verwezen naar document 7750_590 afstudeerprocedure Hogere Veiligheidskunde. Examencommissie en afstudeercommissie De afstudeercommissie beoordeelt de schriftelijke uitgewerkte afstudeeropdracht en de mondelinge presentatie en verdediging. Namens de examencommissie wordt een afstudeercommissie samengesteld die bestaat uit onafhankelijke (niet bij de opleiding betrokken) examinatoren, te weten: een voorzitter, die namens de examencommissie PBNA optreedt;

10 DR-HVK-X 10 een veiligheidskundige. Hobéon SKO heeft het recht om een toehoorder of waarnemer de mondelinge presentatie en verdediging te laten bijwonen. Toetsorganisatie De student rondt na module 7 van de opleiding een onderzoeksopdracht af. De uitwerking van deze opdracht in de vorm van een adviesrapport wordt beoordeeld door de afstudeercommissie van PBNA. Wanneer de inhoud en het niveau (diepgang) als voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de deelnemer de uitnodiging voor de presentatie en verdediging van het adviesrapport voor de afstudeercommissie. Indien de inhoud en het niveau niet als voldoende zijn beoordeeld, past de student het adviesrapport aan en stuurt dit opnieuw in. De student levert uiterlijk 8 weken na de laatste bijeenkomst het adviesrapport in bij Reed Business Opleidingen. De datum waarop hij het adviesrapport bij de afstudeercommissie moet verdedigen, vindt circa 8 weken na de inleverdatum plaats. De deelnemer wordt hierover nader door PBNA geïnformeerd. Beoordeling van het afstudeerrapport Richtlijnen en eisen waar het onderzoek aan moet voldoen zijn opgenomen in de "Afstudeerprocedure Hogere Veiligheidskunde" (7750_590), die de deelnemer ontvangt in de map van de introductiemodule voorafgaand aan de 1 e bijeenkomst. De onderdelen Rapporteren, Presenteren en Adviseren worden als vaardigheid getoetst als onderdeel bij de presentatie van de afstudeeropdracht. De beoordeling vindt plaats op de volgende onderdelen: 1. de inhoud en het niveau van het onderzoek en het gegeven advies (vakinhoudelijke aspecten): minimaal 30 en maximaal 50 punten; 2. het rapport als communicatiemiddel (leesbaarheid, helderheid, geschikt voor de doelgroep): minimaal 15 en maximaal 25 punten; 3. de wijze van mondeling presenteren (overbrengen van de essentie, eventueel het gebruik van audiovisuele middelen, tempo): minimaal 5 en maximaal 10 punten; 4. de verdediging tijdens het examen (antwoorden op de vragen, kennis van context en achtergronden, wijze van mondeling formuleren): minimaal 10 en maximaal 15 punten. Een student is geslaagd als hij/zij: voor ieder van de vier bovenvermelde onderdelen meer dan het minimum aantal punten heeft behaald. Uit deze vier cijfers wordt een beredeneerd eindcijfer voor het gehele afstudeerrapport afgeleid. De afstudeercommissie komt in gezamenlijk overleg tot de beoordeling. Het eindoordeel wordt uitgedrukt in één van de cijfers 1 t/m 10. Het indienen van het rapport en de verdediging voor de afstudeercommissie is de eerste maal kosteloos. Indien een student is gezakt, kan een herexamen plaatsvinden, in de vorm van een nieuwe verdediging. Dit herexamen vindt plaats op een door PBNA te bepalen datum, doch uiterlijk binnen 8 weken na het opnieuw indienen van het (aangepaste) rapport. Eindtermen Voor de afstudeeropdracht met de presentatie en verdediging zijn de eindtermen 'Vaardigheid en beroepshouding' (zie paragraaf 5.4) van toepassing. Eerste toetsafname De beoordeling van de afstudeeropdracht wordt voor het eerst afgenomen bij de studenten van de eerste opleiding die bij Reed Business Opleidingen na 1 september 2011 van start zijn gegaan. Laatste toetsafname Niet van toepassing.

11 DR-HVK-X Bedrijfsopdrachten HVK Toetsorganisatie en -inhoud De studenten moeten tijdens de opleiding zes bedrijfsopdrachten maken. Deze opdrachten moeten van eigen hand zijn en worden beoordeeld door de docent namens Reed Business Opleidingen. Wanneer de student heeft voldaan aan deze diplomavoorwaarde, stuurt Reed Business Opleidingen een verklaring hiervan naar PBNA. De bedrijfsopdrachten worden op drie hoofdaspecten beoordeeld: 1. vorm en opbouw; 2. vakinhoudelijke kwaliteit; 3. advisering. Voor ieder aspect kan de deelnemer een onvoldoende, voldoende of goed behalen. Alle drie aspecten moeten minimaal voldoende zijn. Eindtermen Voor de bedrijfsopdrachten zijn de eindtermen 'vaardigheid en beroepshouding' (zie paragraaf 5.4) van toepassing. 5.4 Eindtermen bedrijfsopdrachten en afstudeeropdracht Eindtermen (Vaardigheid) De student kan op het niveau van een hoger veiligheidskundige: 1. mondeling en schriftelijk adviezen formuleren en presenteren; 2. adviseren over het toepassen, controleren en onderhouden veiligheidsmaatregelen; 3. adviseren over werkhouding en werkplekinrichting op basis van ergonomische inzichten; 4. beoordelen welke gegevens van belang zijn voor het Arbobeleid van de onderneming; 5. een ongevalrapportage, -registratie en -analyse uitvoeren en aanvullend daarop verbetervoorstellen te ontwikkelen; 6. zelfstandig indicatieve, arbeidshygiënische onderzoeken uitvoeren, gericht op specifieke werkplekken of probleemgebieden; 7. afwegen welke risicobeheersmaatregelen nodig zijn met inachtneming van de arbeidshygiënische strategie en hierover adviseren; 8. binnen bedrijven risico's inventariseren en vervolgens evalueren op veiligheidstechnisch terrein; 9. voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken, alsmede over welzijn bij de arbeid ten overstaan van diverse doelgroepen binnen een organisatie; 10. overleggen met instellingen, instanties en specialisten die op het werkterrein van de veiligheidskunde of aanpalend terrein van belang kunnen zijn of een specifieke taak vervullen; 11. schriftelijke rapportages opstellen; 12. adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren en onderhouden van procedures, werkinstructies, productie- en werksystemen en complete Arbo-managementsystemen; 13. samenwerken met partijen die invloed hebben op het werk van de veiligheidskundige; 14. samenwerken en overleggen met (kern)deskundigen en conclusies en aanbevelingen kunnen vertalen naar het veiligheidsbeleid in de organisatie; 15. analyseren en een advies vormen over alle veiligheidskundig gerelateerde activiteiten in werkprocessen binnen de organisatie; 16. veiligheidsbeleid (of plannen op dit terrein) opstellen en implementeren binnen het kader de taak en positie en wetgeving; 17. de juiste wettelijke verplichtingen hanteren als argumentatie bij het adviseren, coördineren, stimuleren en initiëren van verbeteringen in het arbo- en veiligheidsbeleid; 18. onderzoeken kritisch beoordelen op validiteit.

12 DR-HVK-X 12 Eindtermen (Beroepshouding) De student kan op het niveau van een hogere veiligheidskundige: 1. gevraagd en ongevraagd (gebruikmakend van interventies op het persoonlijke vlak) adviseren aan management op diverse echelons, personeel en personeelsvertegenwoordiging; 2. contacten aangaan en onderhouden met relevante externe partijen; 3. kan ontwikkelingen op het terrein van de veiligheidskunde volgen en actief werken aan het actueel houden van zijn/haar kennis; 4. kan in multidisciplinaire teams werken; 5. vanuit de taak en positie van een hogere veiligheidskundige aspecten analyseren, evalueren en hier over voorlichting en advies geven. 0213/12

DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde

DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde DR-MVK-X Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde Uitgave: augustus 2013 DR-MVK-X 1 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding

Nadere informatie

DR-HVK-X. Deelreglement Hogere Veiligheidskunde

DR-HVK-X. Deelreglement Hogere Veiligheidskunde DR-HVK-X Deelreglement Hogere Veiligheidskunde Uitgave: september 2012 DR-HVK-X 2 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding

Nadere informatie

DR-HVK-X Deelreglement Hogere Veiligheidskunde

DR-HVK-X Deelreglement Hogere Veiligheidskunde DR-HVK-X Deelreglement Hogere Veiligheidskunde van toepassing op de HVK-groepen die zijn gestart na 1 september 2011 Uitgave: Maart 2012 DR-MVK-X 2 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a,

Nadere informatie

DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde

DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde DR-MVK-X Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde Uitgave: september 2014 DR-MVK-X 1 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding

Nadere informatie

DR-HVK-X. Deelreglement Hogere Veiligheidskunde

DR-HVK-X. Deelreglement Hogere Veiligheidskunde DR-HVK-X Deelreglement Hogere Veiligheidskunde Uitgave: april 2014 DR-HVK-X 2 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding wordt

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) DR-LSAKP-X Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) Uitgave: december 2012 DR-LSAKP-X 2 1 Algemeen Naam

Nadere informatie

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator DR-KAM-X Deelreglement KAM-coördinator Uitgave: december 2008 DR-KAM-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Arnhem en Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB)

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Uitgave: september 2010 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke

Nadere informatie

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP)

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) DR-UAVP-X Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) Juni 2013 DR-UAVP-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is

Nadere informatie

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C)

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) DR-MRKC-X Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) Uitgave: september 2008 DR-MRKC-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen

Nadere informatie

DR-IT2-X A3068. Deelreglement Instrumentatietechnicus-2 (Commissioning, start-up and maintenance) (IT-2)

DR-IT2-X A3068. Deelreglement Instrumentatietechnicus-2 (Commissioning, start-up and maintenance) (IT-2) DR-IT2-X A3068 Deelreglement Instrumentatietechnicus-2 (Commissioning, start-up and maintenance) (IT-2) Uitgave: augustus 2006 DR-IT2-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard

Nadere informatie

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP)

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) DR-UAVP-X Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) Concept: maart 2008 DR-UAVP-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

DR-ET1-X. Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1

DR-ET1-X. Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1 DR-ET1-X Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1 Uitgave: januari 2012 DR-ET1-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Deeltijd, mondeling onderwijs met praktijkbijeenkomsten

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS)

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS) DR-VBS-X Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS) Uitgave: augustus 2013 DR-VBS-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte

Nadere informatie

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS)

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS) DR-VBS-X Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS) Uitgave: augustus 2010 Leskern DR-VBS-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht

Nadere informatie

DR-BTA-X. Deelreglement Basisopleiding Technische Automatisering (BTA)

DR-BTA-X. Deelreglement Basisopleiding Technische Automatisering (BTA) DR-BTA-X Deelreglement Basisopleiding Technische Automatisering (BTA) Uitgave: februari 2012 DR-BTA-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning Pagina 1 van 7 - Allround Vakbekwaam Persoon meting en beveiliging Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOP Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Pagina 1 van 7 VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

DR-KLI-A-X. Deelreglement Klimaattechniek algemeen (Kli-A)

DR-KLI-A-X. Deelreglement Klimaattechniek algemeen (Kli-A) DR-KLI-A-X Deelreglement Klimaattechniek algemeen (Kli-A) DR-KLI-A-X Uitgave: juli 2007 DR-KLI-A-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : deeltijd,

Nadere informatie

DR-ICT-X. Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT)

DR-ICT-X. Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT) DR-ICT-X Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT) Uitgave: mei 2013 DR-ICT-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte mondelinge bijeenkomsten

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOPt VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend

Certificatieschema VIAG-VOPt VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

DR-OV-X. Deelreglement Openbare Verlichting (OV)

DR-OV-X. Deelreglement Openbare Verlichting (OV) DR-OV-X Deelreglement Openbare Verlichting (OV) Uitgave: juni 2011 DR-OV-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs.

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Mijn hobby maak ik zo veilig mogelijk. En ook binnen mijn organisatie ben ik de specialist.

Mijn hobby maak ik zo veilig mogelijk. En ook binnen mijn organisatie ben ik de specialist. Mijn hobby maak ik zo veilig mogelijk. En ook binnen mijn organisatie ben ik de specialist. Johan, 41 jaar, oldtimer-fan en veiligheidskundige bij een levensmiddelenproducent post-mbo-opleiding middelbare

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOPt Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement Opleiding OVK/MVK

Examenreglement Opleiding OVK/MVK Gelling Publishing bv Examenreglement Opleiding OVK/MVK Versie 9.0 april 2017 1 Algemeen 1 2 Structuur van de examinering 1 3 Toelichting examenonderdelen 2 4 Weging en beoordeling 3 5 Deelname 3 6 Herkansingen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1 Examenlijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 1.2 Geldig Vastgesteld Juni 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel Administratief Rapporteren en Adviseren door Financials vergelijkbaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Arts Safety Consultants

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB)

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Pagina 1 van 8 Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Voorstellen (1) Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD

TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD bijlage Algemeen Examenreglement BOB bv 9011.13 NADERE BEPALINGEN VOOR TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD 1 Examencommissie (artikel 4) Technisch Beheerder/Opzichter

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Leerganginfo Leergang Brandonderzoeker

Leerganginfo Leergang Brandonderzoeker Leerganginfo Leergang Brandonderzoeker De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs

TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs Doel van het diploma Met dit diploma laten makelaars en taxateurs zien dat ze kritische professionals zijn met kennis van de ethiek. Deze kennis en houding

Nadere informatie