Het adviseurprofiel binnen SCIO Consult

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het adviseurprofiel binnen SCIO Consult"

Transcriptie

1 Het adviseurprofiel binnen SCIO Consult Voor alle adviseurs binnen SCIO Consult bestaat een adviseurprofiel dat als basis dient voor selectie, ontwikkeling, doorgroei en beoordeling. Het adviseurprofiel bestaat uit een viertal dimensies: enerzijds het rolprofiel (de output of toegevoegde waarde voor SCIO Consult van de functie) en anderzijds het expertise-, vaardigheden- en competentieprofiel (de input of de benodigde bagage voor de functie). Elke dimensie kent een aantal aspecten, die elk zijn verdeeld in drie niveaus. Deze drie niveaus zijn te beschouwen als de fasen die elke adviseur doorloopt als hij zich ontwikkelt binnen het betreffende aspect. De niveaus zijn dus niet éénop-één gekoppeld aan de functies junior, medior en senior adviseur. Voor de aspecten geldt verder dat sommige in meer of mindere mate verplicht zijn voor alle adviseurs en dat andere behoren bij een bepaalde rol of functie. Schematisch ziet dit er als volgt uit: INPUT THROUGHPUT (transformatie) OUTPUT Expertises ( Expertiseprofiel ) Vaardigheden ( Vaardighedenprofiel ) Blackbox Resultaten ( Rolprofiel ) Competenties ( Competentieprofiel ) Pagina 1 van 8

2 Het Rolprofiel Doelstelling van de functie van de adviseur Het volgens afspraak uitvoeren van projecten op het gebied van advisering over cliënten, strategie & beleid, cursussen & coaching, detachering en interim-management in de markt van de sociale zekerheid, zorg en welzijn. Alle adviseurs werken volgens de uitgangspunten van en dragen bij aan de doelstellingen van de strategische kaart van SCIO Consult. De gewenste gedragskenmerken van de adviseur worden nader omschreven in het document Gedragskenmerken van de SCIO Consult medewerker. Resultaatgebieden Uitvoeren van bovenstaande projecten Het uitvoeren van de genoemde projecten volgens afspraken met de opdrachtgever: o Het uitvoeren van een klein en/of standaard adviesproject/cursus met een beperkte impact op de organisatie (project binnen bestaand beleid of op operationeel niveau); o Het uitvoeren van een specifiek adviesproject/cursus voor een structurele verandering in de organisatie (nieuw beleid voor een afgebakend gebied of op tactisch niveau); o Het uitvoeren van een groot en/of complex adviesproject/cursus met een grote impact op de organisatie (specialistisch of op strategisch niveau). Verbinder De verbinder creëert de randvoorwaarden, waardoor een project efficiënt kan draaien: o Het verbinden binnen een project waarin het resultaat gerealiseerd moet worden door één personen van SCIO Consult en van de opdrachtgever; o Het verbinden binnen een project waarin het resultaat gerealiseerd moet worden door meerdere personen zowel van SCIO Consult als van de opdrachtgever; o Het verbinden binnen een project waarin het resultaat gerealiseerd moet worden door zowel SCIO Consult, de opdrachtgever als ketenpartners van de opdrachtgevers. Opstellen projectplannen en offertes Het opstellen van projectplannen, zowel in de offertefase bij nieuwe opdrachten als in lopende opdrachten: o Het meedenken over de invulling van het projectplan; o Het opstellen van het projectplan; o Het bespreken van het projectplan met de opdrachtgever, inclusief het opstellen van de offerte en het maken van de afspraken. Ontwikkelen eigen professionaliteit (het ontwikkelen van een Personal Brand) Zorg voor en uitdragen van de eigen professionele ontwikkeling, zowel op het gebied van visie, expertise, vaardigheden als competenties ten behoeve van de groei en ontwikkeling van SCIO Consult: o Op de hoogte blijven van opvattingen en ontwikkelingen binnen het vak en ontwikkelen van verworven kennis en vaardigheden binnen het huidige ontwikkelingsniveau en deze kenbaar maken en op benaderd worden binnen SCIO Consult; o Verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden, bepalen van eigen standpunten en/of ontwikkelen van verworven kennis en vaardigheden tot een hoger ontwikkelingsniveau en deze actief kenbaar maken in, benaderd worden door, de regionale markt; o Combineren van verworven kennis en ervaringen tot nieuwe inzichten en deze actief kenbaar maken in, benaderd worden door, de landelijke markt. Pagina 2 van 8

3 Bijdragen aan expertiseontwikkeling en innovatie Een bijdrage leveren aan de expertiseontwikkeling en innovaties binnen SCIO Consult, zowel door eigen kennis uit te dragen als door gerichte ontwikkeling/overdracht op specifieke expertisegebieden of binnen innovatieprojecten: o Delen van eigen kennis en ervaringen, ad-hoc en volgens algemene afspraken; o Ondersteunen en/of begeleiden van collega s bij hun ontwikkeling of ideeënvorming voor innovaties door (gestructureerde) kennisoverdracht of coaching; o Optreden als intern kenniscentrum voor een expertisegebied, inclusief het ontwikkelen van nieuwe innovaties voor de markt. Vertegenwoordigen van SCIO Consult visie en werkwijze In woord en daad laten zien vanuit welk gedachtegoed en met welke aanpak SCIO Consult haar werkzaamheden uitvoert: o Overdragen van de SCIO Consult visie en werkwijze (ik weet hoe het zit); o Toepassen van de SCIO Consult visie en werkwijze (ik pas het toe); o Actief bijdragen aan de ontwikkeling van de SCIO Consult visie en werkwijze. Klantrelatiebeheerder o Het onderhouden en uitbouwen van relaties binnen bestaande projecten en het beheren van deze relaties met als doel het bouwen van lange termijn relaties. Zie voor een verder uitwerking Hoe maken we het verschil? :Onderhoudt een goede relatie met de klant waardoor een goed beeld van de wensen van de klant ontstaat en communiceert daarover met de klant en houdt de klant tevreden o Bouwt naast bovenstaande aan een netwerk. Levert een bijdrage aan het gewenste imago van de organisatie in de markt; o Denkt na over mogelijke ontwikkelingen en de rol van de eigen organisatie daarin en handelt daarnaar. Treedt zodanig naar buiten dat hiermee het gewenste imago van de organisatie tot stand wordt gebracht. Pagina 3 van 8

4 Het Expertiseprofiel Niveaus 1. Beschikt over voldoende kennis van het expertisegebied en een aantal methoden en technieken om standaardopdrachten uit te voeren. Demonstreert voldoende inhoudelijke kennis om 60% van de vragen op het expertisegebied af te handelen; 2. Wordt erkend als kundig op het expertisegebied. Weet inhoudelijke vragen adequaat af te handelen. Kent de gangbare methoden en technieken die bij het expertisegebied horen en zet deze in voor opdrachten. Beheerst alle basic tools en kan 80% van de vragen op het expertisegebied afhandelen; 3. Wordt in de markt gezien als de deskundige/expert op (Personal Brand) een bepaald gebied. Weet alles van de gespecialiseerde methoden en technieken op het expertisegebied en weet deze met de nodige toepassingsvariatie op samenhangende wijze in complexe opdrachten te hanteren. Expertisegebieden 1. Ziekteleer (somatische, psychiatrische, geriatrische, psycho-geriatrische ziektebeelden, MOA s, verstandelijke beperkingen) 2. Sociale wetenschappen, sociologie, psychologie en/of bouwkunde 3. (Para-)medische, verpleegkundige, revalidatie, bewegingstechnologische en ergonomische en/of bouwkundige kennis 4. Classificatie-/indelings-/beschrijvingssystemen van ziekten 5. Methodiek van het indicatie- en adviesproces (probleemanalyse/hulpvraaganalyse/oplossingsrichtingen) 6. Protocollen met betrekking tot de indicatiestelling en wet-/regelgeving 7. (Aanpalende) Wet- en regelgeving op het terrein van de indicatiestelling voor zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking 8. (Ontwikkelingen) in de organisatie, structuur en financiering van de markt van de indicatiestelling voor zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking (1 e, 2 e en 3 e - lijnszorg, intra-, extra- en transmurale zorg) 9. Hulp bij het huishouden; kent de producten, de alternatieven en daarbij behorende financieringsvormen 10. Rolstoelen en vervoersvoorzieningen; kent de producten, de alternatievenen daarbij behorende financieringsvormen 11. Woningaanpassingen en woonvoorzieningen; kent de producten, de alternatieven en daarbij behorende financieringsvormen en/of de bouwkundige en bouwtechnische mogelijkheden 12. Begeleiding; kent de doelgroep, de producten en diensten, de alternatieven en daarbij behorende financieringsvormen 13. Algemene kennis van Officeapplicaties (Outlook, Excel, Word, PowerPoint, SharePoint) en specifiek van de door de markt gebruikte applicaties. 14. Managementkennis en bedrijfskunde 15. Mogelijkheden voor maatschappelijke participatie voor ouderen en mensen met een beperking ( sociale kaart, incl. welzijnsvoorzieningen) 16. Gezondheidsrecht, cliëntparticipatie en privacywetgeving 17. Kwaliteitssystemen binnen de uitvoeringspraktijk van de indicatiestelling (ISO, EFQM, INK, Balance Scorecard, HKZ) 18. Opleiding, vorming en coaching (=Opleidingskunde) Pagina 4 van 8

5 Vaardighedenprofiel 1 Projectmanagement Plannen en organiseren van projecten en bewaken van de voortgang: o Opstellen van een projectplan en planning voor de eigen activiteiten, bewaken van de voortgang van het eigen project en informeren van de opdrachtgever hierover; o Opstellen van een projectplan, inclusief planning en rolverdeling, voor eigen activiteiten en activiteiten van anderen, bewaken van de voortgang van het project en bespreken van problemen hierbij met de opdrachtgever en projectleden (w.o. voorzitten van projectvergaderingen); o Opstellen van een geïntegreerd programma van verschillende van elkaar afhankelijke deelprojecten, bewaken van de voortgang van het programma en oplossen van problemen hierbij, in overleg met de opdrachtgever en projectleden 2 Voorzitten Leiden van (project-)vergaderingen: o Procedureel leiden van een informatieve vergadering (opstellen agenda, tijdbeheer, samenvatten, maken actielijst); o Begeleiden van het proces van probleemoplossing en besluitvorming over een afgebakend onderwerp; o Begeleiden van het proces van probleemoplossing en besluitvorming in een complexe situatie en/of op strategisch niveau. 3 a Adviseren van de cliënten en/of zijn omgeving Vanuit een niet-hiërarchische positie cliëntsituaties beïnvloeden: o Hanteren van fasen in het adviesproces; o Variëren met adviesstijlen, herkennen van verschillende weerstandsniveaus en daarop adequaat reageren; o Variëren met adviesstijlen, herkennen van verschillende weerstandsniveaus en daarop adequaat reageren in situaties met diverse belangen en/of grote weerstand. 3 b Adviseren van organisaties Vanuit een niet-hiërarchische positie situaties in een organisatie beïnvloeden: o Hanteren van fasen in het adviesproces; o Variëren met adviesstijlen, herkennen van verschillende weerstandsniveaus en daarop adequaat reageren middels het stellen van een diagnose en kiezen van een strategie en interventies voor een tevoren vastgestelde doelstelling; o Variëren met adviesstijlen, herkennen van verschillende weerstandsniveaus en daarop adequaat reageren in situaties met diverse belangen en/of grote weerstand middels het stellen van een diagnose en kiezen van een strategie en interventies voor een doelstelling die bereikt wordt onder invloed van diverse actoren en op basis van voortschrijdend inzicht; 4 Rapporteren Schrijven van rapportages: o Schrijven van een informatief rapport met een heldere opbouw en een correct taalgebruik volgens een vast format/indeling/lay-out; o Schrijven van een overtuigend rapport met aannemelijke en relevante argumentatie afgestemd op de vraag/opdracht van de opdrachtgever op basis van een passende schrijfstijl; o Schrijven van rapporten met verschillende schrijfstijlen, aangepast aan verschillende doelgroepen. Pagina 5 van 8

6 5 Presenteren Geven van presentaties/trainingen: o Geven van een informatieve presentatie/training met een heldere opbouw en met gebruikmaking van basale presentatieregels (houding, stemgebruik, etc.); o Geven van een overtuigende presentatie/training met aannemelijke en relevante argumenten; o Geven van presentaties/trainingen met verschillende presentatiestijlen, aangepast aan verschillende doelgroepen met verschillende belangen op eenzelfde moment. 6 Timemanagement Plannen en organiseren van eigen werk: o Zelf indelen van eigen werkzaamheden binnen een gegeven planning, zaken afmaken, ordelijk en systematisch werken; o Toepassen van principes voor effectiviteit en efficiëntie, prioriteiten stellen binnen een afgebakend geheel en hiernaar handelen; o Zelfstandig stellen van realistische doelen en deze realiseren. 7 Opdrachten genereren Het genereren van (vervolg-)opdrachten bij bestaande of nieuwe klanten: o Positioneren van de adviseur als acquisiteur, relatiebeheerder en het onderscheidend vermogen van SCIO Consult laten ervaren; o Het opbouwen van een relatie (afstemmen en inleven in opdrachtgever, motieven bij de opdrachtgever herkennen, in staat context en situatie te verhelderen); o Planmatig werken aan een vertrouwensrelatie (realistische commerciële doelen formuleren en het acquisitieproces daarop sturen). 8 Coachen Begeleiden van anderen bij het ontwikkelen van effectief werkgedrag o Voor- en of nabespreken van het gedrag van een ander in een specifieke situatie; o Bespreken van zich herhalende gedragspatronen van een ander, gericht op verandering van dit gedrag; o Bespreken van onderliggende overtuigingen en waarden aan het gedrag van een ander, gericht op verandering van het gedrag. 9 a Onderhandelen met de cliënt en/of zijn omgeving Sluiten van een voordelig compromis: o Kiezen van een positie en naar voren brengen van en vasthouden aan een standpunt; o Gezamenlijk en op constructieve wijze zoeken naar een compromis, terwijl het eigen belang/belang van de opdrachtgever wordt veilig gesteld; o Zoeken naar een compromis in een situatie met meerdere belangen en/of complexe materie, terwijl het eigen belang/belang van de opdrachtgever wordt veilig gesteld. 9 b Onderhandelen met de opdrachtgever Sluiten van een voordelig compromis: o Kiezen van een positie en naar voren brengen van en vasthouden aan een standpunt; o Gezamenlijk en op constructieve wijze zoeken naar een compromis, terwijl het eigen belang wordt veilig gesteld; o Zoeken naar een compromis in een situatie met meerdere belangen en/of complexe materie, terwijl het eigen belang wordt veilig gesteld. Pagina 6 van 8

7 10 Verandermanagement Begeleiden van veranderingsprocessen: o Stellen van een diagnose en kiezen van een strategie en interventies voor een tevoren vastgestelde doelstelling; o Stellen van een diagnose en kiezen van een strategie en interventies voor een doelstelling die bereikt wordt onder invloed van diverse actoren en op basis van voortschrijdend inzicht; o Stellen van een diagnose en kiezen van een strategie en interventies voor een onzekere doelstelling die zich vormt via het stimuleren van leer- en evolutieprocessen van de betrokkenen Pagina 7 van 8

8 Het Competentieprofiel 1 Flexibiliteit Indien zich problemen of kansen voordoen, doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan de veranderde omgeving, taken verantwoordelijkheden en/of mensen: o Reageert effectief op bepaalde onverwachte zaken en is bereid ideeën of percepties te veranderen op basis van nieuwe informatie of gegronde redenen. Past de gangbare werkwijze aan om het werk gedaan te krijgen of doelen te bereiken; o Bereikt zijn doel via verschillende wegen (niet voor een gat te vangen). Onderneemt actie om aan te sluiten bij een bepaalde situatie of persoon. Stelt aanpak tijdig bij, teneinde effectief te kunnen blijven opereren. Schakelt bij weerstanden over op een aanpak die wel tot het doel leidt; o Verandert het doel of de aanpak van een project om de doelstelling van de klant te realiseren met behoudt van vooraf vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen. 2 Prestatiemotivatie Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan eigen werk en die aansluit bij de kennisvraag van de klant. Laten zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie. Zonder hierbij de eigen grenzen en die van de klant te overschrijden: o Creëert eigen maatstaven voor uitstekende prestaties, stelt hoge doch haalbare- eisen aan het eigen functioneren en probeert hieraan te voldoen (gericht op het verbeteren van de medewerker); o Brengt specifieke veranderingen aan in systemen of in eigen werkmethode (bijvoorbeeld: doet iets beter, sneller, tegen lagere kosten, efficiënter, verbetert kwaliteit). Tracht continu tot verbetering in bestaande werksituaties en van bestaande werkpraktijken te komen, komt met voorstellen ter verbetering ten behoeve van SCIO Consult (gericht op het verbeteren van de organisatie); o Is continu bezig zijn grenzen te verleggen, zonder zichzelf te forceren. Tracht te ontwikkelen en zwakke punten te verbeteren. Daagt ook anderen binnen SCIO Consult uit om tot hogere prestaties te komen (gericht op de interactie tussen medewerkers en de organisatie). 3 Klantgerichtheid Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant/gebruiker en ernaar handelen: o Onderhoudt duidelijke communicatie met de klant over de voortgang van projecten. Corrigeert problemen snel en is niet defensief ten opzichte van de klant. Speelt in op wensen van de klant binnen de opdracht; o Gaat, ook buiten de opdracht, op zoek naar informatie over (mogelijke) behoeften van de klant. Komt met voorstellen/innovaties die inspelen op de belangen van de klant. Biedt extra service aan; o Werkt met een lange termijn perspectief aan het oplossen van klantproblemen. Doet investeringen met het oog op de lange termijn relatie. Zoekt naar lange termijn opbrengsten voor de klant. 4 Organisatiesensitiviteit Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van SCIO Consult en de organisatie van de opdrachtgever: o Herkent en gebruikt de formele structuur binnen de organisatie. Handelt volgens de regels en procedures; o Schat verhoudingen, relaties binnen de organisatie goed in en gebruikt deze (machtsverhoudingen, sleutelfiguren en dergelijke). Herkent onuitgesproken grenzen binnen de organisatie. Heeft een aanpak waarbij rekening is gehouden met de gevoeligheden en acceptatie in de organisatie. Betrekt diverse partijen in de oordeelsvorming over een bepaald voorstel; o Begrijpt waarom de organisatie zich op de gekozen manier positioneert. Gebruikt politieke relaties binnen de organisatie (allianties, coalities en dergelijke). Weet wie hij moet benaderen ten behoeve van besluitvorming. Pagina 8 van 8

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Persoonsgebonden competenties

Persoonsgebonden competenties Persoonsgebonden competenties Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Denkkracht en ontwikkeling... 4 1.1 Opleidingsniveau... 4 1.2 Ontwikkelingsbreedte... 5 2 Informatie verzamelen/informeren/analyseren... 7 2.1

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie