Het adviseurprofiel binnen SCIO Consult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het adviseurprofiel binnen SCIO Consult"

Transcriptie

1 Het adviseurprofiel binnen SCIO Consult Voor alle adviseurs binnen SCIO Consult bestaat een adviseurprofiel dat als basis dient voor selectie, ontwikkeling, doorgroei en beoordeling. Het adviseurprofiel bestaat uit een viertal dimensies: enerzijds het rolprofiel (de output of toegevoegde waarde voor SCIO Consult van de functie) en anderzijds het expertise-, vaardigheden- en competentieprofiel (de input of de benodigde bagage voor de functie). Elke dimensie kent een aantal aspecten, die elk zijn verdeeld in drie niveaus. Deze drie niveaus zijn te beschouwen als de fasen die elke adviseur doorloopt als hij zich ontwikkelt binnen het betreffende aspect. De niveaus zijn dus niet éénop-één gekoppeld aan de functies junior, medior en senior adviseur. Voor de aspecten geldt verder dat sommige in meer of mindere mate verplicht zijn voor alle adviseurs en dat andere behoren bij een bepaalde rol of functie. Schematisch ziet dit er als volgt uit: INPUT THROUGHPUT (transformatie) OUTPUT Expertises ( Expertiseprofiel ) Vaardigheden ( Vaardighedenprofiel ) Blackbox Resultaten ( Rolprofiel ) Competenties ( Competentieprofiel ) Pagina 1 van 8

2 Het Rolprofiel Doelstelling van de functie van de adviseur Het volgens afspraak uitvoeren van projecten op het gebied van advisering over cliënten, strategie & beleid, cursussen & coaching, detachering en interim-management in de markt van de sociale zekerheid, zorg en welzijn. Alle adviseurs werken volgens de uitgangspunten van en dragen bij aan de doelstellingen van de strategische kaart van SCIO Consult. De gewenste gedragskenmerken van de adviseur worden nader omschreven in het document Gedragskenmerken van de SCIO Consult medewerker. Resultaatgebieden Uitvoeren van bovenstaande projecten Het uitvoeren van de genoemde projecten volgens afspraken met de opdrachtgever: o Het uitvoeren van een klein en/of standaard adviesproject/cursus met een beperkte impact op de organisatie (project binnen bestaand beleid of op operationeel niveau); o Het uitvoeren van een specifiek adviesproject/cursus voor een structurele verandering in de organisatie (nieuw beleid voor een afgebakend gebied of op tactisch niveau); o Het uitvoeren van een groot en/of complex adviesproject/cursus met een grote impact op de organisatie (specialistisch of op strategisch niveau). Verbinder De verbinder creëert de randvoorwaarden, waardoor een project efficiënt kan draaien: o Het verbinden binnen een project waarin het resultaat gerealiseerd moet worden door één personen van SCIO Consult en van de opdrachtgever; o Het verbinden binnen een project waarin het resultaat gerealiseerd moet worden door meerdere personen zowel van SCIO Consult als van de opdrachtgever; o Het verbinden binnen een project waarin het resultaat gerealiseerd moet worden door zowel SCIO Consult, de opdrachtgever als ketenpartners van de opdrachtgevers. Opstellen projectplannen en offertes Het opstellen van projectplannen, zowel in de offertefase bij nieuwe opdrachten als in lopende opdrachten: o Het meedenken over de invulling van het projectplan; o Het opstellen van het projectplan; o Het bespreken van het projectplan met de opdrachtgever, inclusief het opstellen van de offerte en het maken van de afspraken. Ontwikkelen eigen professionaliteit (het ontwikkelen van een Personal Brand) Zorg voor en uitdragen van de eigen professionele ontwikkeling, zowel op het gebied van visie, expertise, vaardigheden als competenties ten behoeve van de groei en ontwikkeling van SCIO Consult: o Op de hoogte blijven van opvattingen en ontwikkelingen binnen het vak en ontwikkelen van verworven kennis en vaardigheden binnen het huidige ontwikkelingsniveau en deze kenbaar maken en op benaderd worden binnen SCIO Consult; o Verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden, bepalen van eigen standpunten en/of ontwikkelen van verworven kennis en vaardigheden tot een hoger ontwikkelingsniveau en deze actief kenbaar maken in, benaderd worden door, de regionale markt; o Combineren van verworven kennis en ervaringen tot nieuwe inzichten en deze actief kenbaar maken in, benaderd worden door, de landelijke markt. Pagina 2 van 8

3 Bijdragen aan expertiseontwikkeling en innovatie Een bijdrage leveren aan de expertiseontwikkeling en innovaties binnen SCIO Consult, zowel door eigen kennis uit te dragen als door gerichte ontwikkeling/overdracht op specifieke expertisegebieden of binnen innovatieprojecten: o Delen van eigen kennis en ervaringen, ad-hoc en volgens algemene afspraken; o Ondersteunen en/of begeleiden van collega s bij hun ontwikkeling of ideeënvorming voor innovaties door (gestructureerde) kennisoverdracht of coaching; o Optreden als intern kenniscentrum voor een expertisegebied, inclusief het ontwikkelen van nieuwe innovaties voor de markt. Vertegenwoordigen van SCIO Consult visie en werkwijze In woord en daad laten zien vanuit welk gedachtegoed en met welke aanpak SCIO Consult haar werkzaamheden uitvoert: o Overdragen van de SCIO Consult visie en werkwijze (ik weet hoe het zit); o Toepassen van de SCIO Consult visie en werkwijze (ik pas het toe); o Actief bijdragen aan de ontwikkeling van de SCIO Consult visie en werkwijze. Klantrelatiebeheerder o Het onderhouden en uitbouwen van relaties binnen bestaande projecten en het beheren van deze relaties met als doel het bouwen van lange termijn relaties. Zie voor een verder uitwerking Hoe maken we het verschil? :Onderhoudt een goede relatie met de klant waardoor een goed beeld van de wensen van de klant ontstaat en communiceert daarover met de klant en houdt de klant tevreden o Bouwt naast bovenstaande aan een netwerk. Levert een bijdrage aan het gewenste imago van de organisatie in de markt; o Denkt na over mogelijke ontwikkelingen en de rol van de eigen organisatie daarin en handelt daarnaar. Treedt zodanig naar buiten dat hiermee het gewenste imago van de organisatie tot stand wordt gebracht. Pagina 3 van 8

4 Het Expertiseprofiel Niveaus 1. Beschikt over voldoende kennis van het expertisegebied en een aantal methoden en technieken om standaardopdrachten uit te voeren. Demonstreert voldoende inhoudelijke kennis om 60% van de vragen op het expertisegebied af te handelen; 2. Wordt erkend als kundig op het expertisegebied. Weet inhoudelijke vragen adequaat af te handelen. Kent de gangbare methoden en technieken die bij het expertisegebied horen en zet deze in voor opdrachten. Beheerst alle basic tools en kan 80% van de vragen op het expertisegebied afhandelen; 3. Wordt in de markt gezien als de deskundige/expert op (Personal Brand) een bepaald gebied. Weet alles van de gespecialiseerde methoden en technieken op het expertisegebied en weet deze met de nodige toepassingsvariatie op samenhangende wijze in complexe opdrachten te hanteren. Expertisegebieden 1. Ziekteleer (somatische, psychiatrische, geriatrische, psycho-geriatrische ziektebeelden, MOA s, verstandelijke beperkingen) 2. Sociale wetenschappen, sociologie, psychologie en/of bouwkunde 3. (Para-)medische, verpleegkundige, revalidatie, bewegingstechnologische en ergonomische en/of bouwkundige kennis 4. Classificatie-/indelings-/beschrijvingssystemen van ziekten 5. Methodiek van het indicatie- en adviesproces (probleemanalyse/hulpvraaganalyse/oplossingsrichtingen) 6. Protocollen met betrekking tot de indicatiestelling en wet-/regelgeving 7. (Aanpalende) Wet- en regelgeving op het terrein van de indicatiestelling voor zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking 8. (Ontwikkelingen) in de organisatie, structuur en financiering van de markt van de indicatiestelling voor zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking (1 e, 2 e en 3 e - lijnszorg, intra-, extra- en transmurale zorg) 9. Hulp bij het huishouden; kent de producten, de alternatieven en daarbij behorende financieringsvormen 10. Rolstoelen en vervoersvoorzieningen; kent de producten, de alternatievenen daarbij behorende financieringsvormen 11. Woningaanpassingen en woonvoorzieningen; kent de producten, de alternatieven en daarbij behorende financieringsvormen en/of de bouwkundige en bouwtechnische mogelijkheden 12. Begeleiding; kent de doelgroep, de producten en diensten, de alternatieven en daarbij behorende financieringsvormen 13. Algemene kennis van Officeapplicaties (Outlook, Excel, Word, PowerPoint, SharePoint) en specifiek van de door de markt gebruikte applicaties. 14. Managementkennis en bedrijfskunde 15. Mogelijkheden voor maatschappelijke participatie voor ouderen en mensen met een beperking ( sociale kaart, incl. welzijnsvoorzieningen) 16. Gezondheidsrecht, cliëntparticipatie en privacywetgeving 17. Kwaliteitssystemen binnen de uitvoeringspraktijk van de indicatiestelling (ISO, EFQM, INK, Balance Scorecard, HKZ) 18. Opleiding, vorming en coaching (=Opleidingskunde) Pagina 4 van 8

5 Vaardighedenprofiel 1 Projectmanagement Plannen en organiseren van projecten en bewaken van de voortgang: o Opstellen van een projectplan en planning voor de eigen activiteiten, bewaken van de voortgang van het eigen project en informeren van de opdrachtgever hierover; o Opstellen van een projectplan, inclusief planning en rolverdeling, voor eigen activiteiten en activiteiten van anderen, bewaken van de voortgang van het project en bespreken van problemen hierbij met de opdrachtgever en projectleden (w.o. voorzitten van projectvergaderingen); o Opstellen van een geïntegreerd programma van verschillende van elkaar afhankelijke deelprojecten, bewaken van de voortgang van het programma en oplossen van problemen hierbij, in overleg met de opdrachtgever en projectleden 2 Voorzitten Leiden van (project-)vergaderingen: o Procedureel leiden van een informatieve vergadering (opstellen agenda, tijdbeheer, samenvatten, maken actielijst); o Begeleiden van het proces van probleemoplossing en besluitvorming over een afgebakend onderwerp; o Begeleiden van het proces van probleemoplossing en besluitvorming in een complexe situatie en/of op strategisch niveau. 3 a Adviseren van de cliënten en/of zijn omgeving Vanuit een niet-hiërarchische positie cliëntsituaties beïnvloeden: o Hanteren van fasen in het adviesproces; o Variëren met adviesstijlen, herkennen van verschillende weerstandsniveaus en daarop adequaat reageren; o Variëren met adviesstijlen, herkennen van verschillende weerstandsniveaus en daarop adequaat reageren in situaties met diverse belangen en/of grote weerstand. 3 b Adviseren van organisaties Vanuit een niet-hiërarchische positie situaties in een organisatie beïnvloeden: o Hanteren van fasen in het adviesproces; o Variëren met adviesstijlen, herkennen van verschillende weerstandsniveaus en daarop adequaat reageren middels het stellen van een diagnose en kiezen van een strategie en interventies voor een tevoren vastgestelde doelstelling; o Variëren met adviesstijlen, herkennen van verschillende weerstandsniveaus en daarop adequaat reageren in situaties met diverse belangen en/of grote weerstand middels het stellen van een diagnose en kiezen van een strategie en interventies voor een doelstelling die bereikt wordt onder invloed van diverse actoren en op basis van voortschrijdend inzicht; 4 Rapporteren Schrijven van rapportages: o Schrijven van een informatief rapport met een heldere opbouw en een correct taalgebruik volgens een vast format/indeling/lay-out; o Schrijven van een overtuigend rapport met aannemelijke en relevante argumentatie afgestemd op de vraag/opdracht van de opdrachtgever op basis van een passende schrijfstijl; o Schrijven van rapporten met verschillende schrijfstijlen, aangepast aan verschillende doelgroepen. Pagina 5 van 8

6 5 Presenteren Geven van presentaties/trainingen: o Geven van een informatieve presentatie/training met een heldere opbouw en met gebruikmaking van basale presentatieregels (houding, stemgebruik, etc.); o Geven van een overtuigende presentatie/training met aannemelijke en relevante argumenten; o Geven van presentaties/trainingen met verschillende presentatiestijlen, aangepast aan verschillende doelgroepen met verschillende belangen op eenzelfde moment. 6 Timemanagement Plannen en organiseren van eigen werk: o Zelf indelen van eigen werkzaamheden binnen een gegeven planning, zaken afmaken, ordelijk en systematisch werken; o Toepassen van principes voor effectiviteit en efficiëntie, prioriteiten stellen binnen een afgebakend geheel en hiernaar handelen; o Zelfstandig stellen van realistische doelen en deze realiseren. 7 Opdrachten genereren Het genereren van (vervolg-)opdrachten bij bestaande of nieuwe klanten: o Positioneren van de adviseur als acquisiteur, relatiebeheerder en het onderscheidend vermogen van SCIO Consult laten ervaren; o Het opbouwen van een relatie (afstemmen en inleven in opdrachtgever, motieven bij de opdrachtgever herkennen, in staat context en situatie te verhelderen); o Planmatig werken aan een vertrouwensrelatie (realistische commerciële doelen formuleren en het acquisitieproces daarop sturen). 8 Coachen Begeleiden van anderen bij het ontwikkelen van effectief werkgedrag o Voor- en of nabespreken van het gedrag van een ander in een specifieke situatie; o Bespreken van zich herhalende gedragspatronen van een ander, gericht op verandering van dit gedrag; o Bespreken van onderliggende overtuigingen en waarden aan het gedrag van een ander, gericht op verandering van het gedrag. 9 a Onderhandelen met de cliënt en/of zijn omgeving Sluiten van een voordelig compromis: o Kiezen van een positie en naar voren brengen van en vasthouden aan een standpunt; o Gezamenlijk en op constructieve wijze zoeken naar een compromis, terwijl het eigen belang/belang van de opdrachtgever wordt veilig gesteld; o Zoeken naar een compromis in een situatie met meerdere belangen en/of complexe materie, terwijl het eigen belang/belang van de opdrachtgever wordt veilig gesteld. 9 b Onderhandelen met de opdrachtgever Sluiten van een voordelig compromis: o Kiezen van een positie en naar voren brengen van en vasthouden aan een standpunt; o Gezamenlijk en op constructieve wijze zoeken naar een compromis, terwijl het eigen belang wordt veilig gesteld; o Zoeken naar een compromis in een situatie met meerdere belangen en/of complexe materie, terwijl het eigen belang wordt veilig gesteld. Pagina 6 van 8

7 10 Verandermanagement Begeleiden van veranderingsprocessen: o Stellen van een diagnose en kiezen van een strategie en interventies voor een tevoren vastgestelde doelstelling; o Stellen van een diagnose en kiezen van een strategie en interventies voor een doelstelling die bereikt wordt onder invloed van diverse actoren en op basis van voortschrijdend inzicht; o Stellen van een diagnose en kiezen van een strategie en interventies voor een onzekere doelstelling die zich vormt via het stimuleren van leer- en evolutieprocessen van de betrokkenen Pagina 7 van 8

8 Het Competentieprofiel 1 Flexibiliteit Indien zich problemen of kansen voordoen, doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan de veranderde omgeving, taken verantwoordelijkheden en/of mensen: o Reageert effectief op bepaalde onverwachte zaken en is bereid ideeën of percepties te veranderen op basis van nieuwe informatie of gegronde redenen. Past de gangbare werkwijze aan om het werk gedaan te krijgen of doelen te bereiken; o Bereikt zijn doel via verschillende wegen (niet voor een gat te vangen). Onderneemt actie om aan te sluiten bij een bepaalde situatie of persoon. Stelt aanpak tijdig bij, teneinde effectief te kunnen blijven opereren. Schakelt bij weerstanden over op een aanpak die wel tot het doel leidt; o Verandert het doel of de aanpak van een project om de doelstelling van de klant te realiseren met behoudt van vooraf vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen. 2 Prestatiemotivatie Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan eigen werk en die aansluit bij de kennisvraag van de klant. Laten zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie. Zonder hierbij de eigen grenzen en die van de klant te overschrijden: o Creëert eigen maatstaven voor uitstekende prestaties, stelt hoge doch haalbare- eisen aan het eigen functioneren en probeert hieraan te voldoen (gericht op het verbeteren van de medewerker); o Brengt specifieke veranderingen aan in systemen of in eigen werkmethode (bijvoorbeeld: doet iets beter, sneller, tegen lagere kosten, efficiënter, verbetert kwaliteit). Tracht continu tot verbetering in bestaande werksituaties en van bestaande werkpraktijken te komen, komt met voorstellen ter verbetering ten behoeve van SCIO Consult (gericht op het verbeteren van de organisatie); o Is continu bezig zijn grenzen te verleggen, zonder zichzelf te forceren. Tracht te ontwikkelen en zwakke punten te verbeteren. Daagt ook anderen binnen SCIO Consult uit om tot hogere prestaties te komen (gericht op de interactie tussen medewerkers en de organisatie). 3 Klantgerichtheid Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant/gebruiker en ernaar handelen: o Onderhoudt duidelijke communicatie met de klant over de voortgang van projecten. Corrigeert problemen snel en is niet defensief ten opzichte van de klant. Speelt in op wensen van de klant binnen de opdracht; o Gaat, ook buiten de opdracht, op zoek naar informatie over (mogelijke) behoeften van de klant. Komt met voorstellen/innovaties die inspelen op de belangen van de klant. Biedt extra service aan; o Werkt met een lange termijn perspectief aan het oplossen van klantproblemen. Doet investeringen met het oog op de lange termijn relatie. Zoekt naar lange termijn opbrengsten voor de klant. 4 Organisatiesensitiviteit Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van SCIO Consult en de organisatie van de opdrachtgever: o Herkent en gebruikt de formele structuur binnen de organisatie. Handelt volgens de regels en procedures; o Schat verhoudingen, relaties binnen de organisatie goed in en gebruikt deze (machtsverhoudingen, sleutelfiguren en dergelijke). Herkent onuitgesproken grenzen binnen de organisatie. Heeft een aanpak waarbij rekening is gehouden met de gevoeligheden en acceptatie in de organisatie. Betrekt diverse partijen in de oordeelsvorming over een bepaald voorstel; o Begrijpt waarom de organisatie zich op de gekozen manier positioneert. Gebruikt politieke relaties binnen de organisatie (allianties, coalities en dergelijke). Weet wie hij moet benaderen ten behoeve van besluitvorming. Pagina 8 van 8

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen. Functiebeschrijving Functienaam Medewerker beleidsuitvoering II Normfunctienaam Medewerker beleidsuitvoering II Code Peildatum N03.03.04 1-1-2013 Functiereeks Beleid Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Resultaatgebied Resultaat Competenties

Resultaatgebied Resultaat Competenties Algemene Informatie Functienaam Beleidsmedewerker Doel van de functie Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en realiseren van het beleid binnen het eigen aandachtsgebied middels projecten, activiteiten

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer 1. Interpersoonlijk Competent De docent zorgt voor een prettig leef- en werkklimaat. De docent die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke en coöperatieve

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt Twee Onderzoekers Voor 24-36 uur per week Wij zijn op zoek naar flexibele onderzoekers op niveau. De onderzoeker draagt bij aan verbetering van het onderzoek en

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren.

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren. Profiel directeurbestuurder Stichting KEaRN Beheer Inleiding De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk en belast met de aansturing van alle beleidsgebieden van Stichting KEaRN Beheer. De directeurbestuurder

Nadere informatie

Rapport over de functie

Rapport over de functie Rapport over de functie van Accountmanager Dit rapport is vastgesteld door Jeroen Visscher. Informatie voor deze functietypering was aangeleverd door 1 respondenten. De gedetailleerde informatie is beschikbaar

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3)

Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3) Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3) Vanaf 2016 maken stad Roeselare en OCMW Roeselare verder werk van één organisatiestructuur. Binnen de brede samenwerking is er de nood aan de aanleg

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer 1. Interpersoonlijk Competent De docent zorgt voor een prettig leef- en werkklimaat. De docent die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke en coöperatieve

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

VRAGENLIJST COMPETENTIES

VRAGENLIJST COMPETENTIES VRAGENLIJST COMPETENTIES Inleiding De voor u liggende vragenlijst brengt de managementstijl in kaart. Het doel van deze vragenlijst is inzicht te verwerven in het feitelijke en dus zichtbare handelen van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Begeleiden van de cliënt van waar hij is naar waar hij wil zijn, een dynamische interactie

Begeleiden van de cliënt van waar hij is naar waar hij wil zijn, een dynamische interactie De resultaatsgebieden beschrijven de belangrijkste domeinen waarop van de functiehouder resultaten verwacht worden. Het gaat hierbij om de permanente en belangrijkste resultaatgebieden die samen minstens

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige cultuurbeleid. Graad: consulent B1-B3

Functiebeschrijving Deskundige cultuurbeleid. Graad: consulent B1-B3 Functiebeschrijving Deskundige cultuurbeleid Graad: consulent B1-B3 Versie: 17_12_2015 Plaats in de organisatie stadssecretaris directeur cultuur deskundige cultuurbeleid Het stadsbestuur en de directie

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

zorgkundige woonzorgcentrum hoofdverpleegkundige

zorgkundige woonzorgcentrum hoofdverpleegkundige Zorgkundige FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Functietitel Niveau zorgkundige VC1 VC2 Competenties 1/2/3/4/7/15/17/20 2 PLAATS IN HET ORGANOGRAM (situatie op 01/09/2010)

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Rapport Sales Assessment

Rapport Sales Assessment Rapport Sales Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 21-02-2017 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van

Nadere informatie

BIM-rollen & competenties. BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet

BIM-rollen & competenties. BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet BIM-rollen & competenties BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet Introductie Wouter Notenbomer Projectmanager SBRCURnet Bouwtechniek BIM JUNI 2013 2 Kennisinstituut + = JUNI 2013

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Bestuur... 2 1.1. Verantwoordelijkheden... 2 1.2. Kenmerken directeur-bestuurder...

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Overzicht BIM rollen en competenties (SBRCURnet & Bouw in Balans)

Overzicht BIM rollen en competenties (SBRCURnet & Bouw in Balans) Overzicht BIM rollen en competenties (SBRCURnet & Bouw in Balans) Typering / Kenmerk Manager Regisseur Coördinator Aspectadviseur Modelleur Kernrol Organisatieniveau / Strategisch / tijdelijk voor initiatiefase

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Accountmanager

Rapport over het werkprofiel van Accountmanager Rapport over het werkprofiel van Accountmanager Identificatienummer: Publicatiedatum: 9 april 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Accountmanager' zoals die door Torck International

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Stafmedewerker beleidsafdeling

Functiebeschrijving. Stafmedewerker beleidsafdeling Functiebeschrijving Stafmedewerker beleidsafdeling Functiefamilie beleidsthemabeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening HRM20141021_FB_stafmedewerker

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Educatief medewerker Sociale zaken Buitenschoolse kinderopvang Ravot

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

B. Resultaatgebied 2 Projectvoorstelanalyse Verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van het toegewezen projectvoorstel.

B. Resultaatgebied 2 Projectvoorstelanalyse Verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van het toegewezen projectvoorstel. Functietitel: Projectbeheerder De projectbeheerder is verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van een hem/haar toegewezen project en oproep en is daarvoor aanspreekpunt voor

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Competentieprofiel van de subsidieadviseur in niveau s

Competentieprofiel van de subsidieadviseur in niveau s Competentieprofiel van de subsidieadviseur in niveau s Niveaus Competenties Vaardigheden Communicatieve - mondelinge Communicatieve - schriftelijke Communicatieve - advies Procesmanagement Commerciële

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Rapport Selectie E-Assessment

Rapport Selectie E-Assessment Rapport Selectie E-Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Sample Consultant Datum 28-10-2015 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van de

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

Organisatie-sensitiviteit (ambtelijk)

Organisatie-sensitiviteit (ambtelijk) Kernprofiel Senior Adviseur Bedrijfsvoering S11-13 Ontwikkelt, adviseert en implementeert inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of processen Resultaatgebieden Resultaten Gedragsindicatoren

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger Diestsepoort 1 3000 Leuven T 016-24 53 24 I www.acerta.be E consult@acerta.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie