J A A R V E R S L A G V A N D E I O N A S T I C H T I N G. i o n a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 V A N D E I O N A S T I C H T I N G. i o n a 2 0 0 7"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G V A N D E I O N A S T I C H T I N G i o n a

2 iona 2007 Jaarverslag van de Iona Stichting

3 Doelstelling stichting, bestuurders en medewerkers Doelstelling Iona Stichting De Iona Stichting is een internationaal werkende instelling ten dienste van cultuurvernieuwende initiatieven en ontwikkelingen. De stichting laat zich bij haar werkzaamheden inspireren door de antroposofie, zonder zich in haar doelen tot de antroposofie te beperken. Bestuurssamenstelling per 31 december 2007 Mevrouw M.J. van Beuningen-Chabot De heer H.R. van Aalderen De heer mr. M.W. ter Horst De heer mr. A.E. Roest Crollius Mevrouw ir. C.M.E. van Lookeren Campagne De heer drs. J.H. Huisman Mevrouw drs. I.M.E. Chavannes - Fortuyn De heer drs. M. Trouw erebestuurslid erebestuurslid voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester Secretariaat per 31 december 2007 De heer J.I.M. Anderson, directeur Mevrouw S. Otten - Bönisch, boekhouding en algemeen Mevrouw drs. F. Flieringa, projectaanvragen en algemeen Mevrouw A.C. van Aalderen - Timmerman, studiefinanciering Mevrouw ir. C.M.E. van Lookeren Campagne, projectmedewerker antroposofie en samenleving Mevrouw ir. C.M.C. Hesper, projectmedewerker Iona activiteiten en algemeen Mevrouw drs. L. Emmelkamp, projectmedewerker ouderschap Iona Stichting Herengracht BX Amsterdam Tel: Fax: Internet: Postbank rekeningnummer Afbeelding omslag: Benno Sloots, snede uit Parcival 1997 (gouache op linnen, 50 x 50 cm)

4 Jaarverslag 2007 Voorwoord Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag aan. Onze kernactiviteit is schenken uit betrokkenheid. Betrokkenheid bij hen die ons met vernieuwende vragen benaderen en betrokkenheid bij hen die ons het vertrouwen hebben geschonken door middelen ter beschikking te stellen. Hartelijk dank voor uw bijdragen in 2007! De omslag van dit verslag grijpt terug op het thema dat als een rode draad door ons werk loopt: Binden, opnieuw verbinden. U leest hierover meer op de volgende pagina. In goed overleg met de fin, de vereniging van Fondsen in Nederland, is de belastingdienst in 2007 bezig geweest met het voorbereiden van een nieuwe fiscale regeling. De artikel 24 status werd vervangen door de nieuwe anbi-status, geen nieuwe diersoort, maar een registratie als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor deze instellingen voor 100% vrijgesteld zijn van successiebelasting. In dit proces hebben wij de grote inzet van onder andere Jan Scherpenhuis, toen nog voorzitter van de fin, van nabij kunnen volgen. De vrijstelling van successiebelasting is een stimulans voor ons om met nog meer middelen te kunnen bijdragen aan doelen die onze leefwereld (natuur en cultuur) willen verbeteren. Opnieuw hebben we, door deelname aan de Transparantprijs, aanbevelingen gekregen waarmee we deze verslaglegging algemeen en financieel hebben kunnen verbeteren. In het directieverslag leest u meer hierover. Dankzij de inzet van onze banken, adviseurs, accountant en boekhouding lukte het wederom vroegtijdig ons jaarverslag digitaal en in druk beschikbaar te hebben. Traditiegetrouw mogen we ons hiermee bij de eersten rekenen die een jaarverslag aan kunnen bieden. Rest mij u nogmaals te danken en erop te wijzen dat in dit verslag niet alleen teruggekeken wordt, maar ook vooruit geblikt op 2008 om er, hopelijk met u samen, een inspirerend jaar van te maken. Namens bestuur en medewerkers, Ignaz Anderson Iona Stichting Jaarverslag 2007

5 Inhoudsopgave Doelstelling, lijst bestuurders en medewerkers 2 Voorwoord 3 Ten geleide 5 Bestuursverslag 8 Directieverslag 11 Financiële verslaglegging Beleggingsstatuut 14 Financiële aspecten 14 Balans 15 Staat van baten en lasten 16 Meerjarenoverzichten 17 Fondsenoverzicht 18 Accountantsverklaring 20 Overzicht schenkingen 21 Voornemens Iona Stichting Jaarverslag

6 Ten geleide: Waterkolk; middelpuntzoekende kracht De boel bij elkaar houden als maatschappelijke opgave Op de bres voor nieuwe bindingskaders? * Als Iona Stichting stellen we ons steeds opnieuw de vraag: hoe verhoudt ons werk, onze doelstelling als stichting, zich tot de veranderende samenleving, de veranderende natuur en tot de mens, staande in deze veranderende wereld? Iedere studieaanvraag, projectaanvraag, eigen initiatief maakt dit vraagstuk heel concreet. Het moet dringend anders, ik zie een ideaal en wil het concreet gaan uitvoeren, doen jullie als stichting mee? Het engagement uit de aanvragen spreekt ons aan. Iona Stichting Jaarverslag Een andere ingang tot dezelfde vraagstelling is: waaraan ontleent de Iona Stichting haar inspiratie voor het bestedingsbeleid? Hoe verkrijgt de stichting haar middelen en haar aanvragen? In de statuten worden bovenstaande vragen duidelijk beantwoord. De Stichting laat zich bij haar werkzaamheden inspireren door de antroposofie, zonder zich tot die inspiratiebron te beperken en de Stichting richt zich op initiatieven van algemeen nut. Ook in de praktijk ervaren wij hoe antroposofie een stimulans betekent voor persoonlijke groei in samenhang met maatschappelijke ontwikkeling. Concreet betekent dit een voortdurend zoeken naar vernieuwing, heen en weer bewegend tussen materiële en immateriële waarden. Bij dit zoekproces wordt de stichting enerzijds geholpen door schenkers (zijnde donateurs, sociale ondernemers, erflaters, fondsen op naam) en anderzijds door aanvragers. Zo kan met het geld een vertrouwensband groeien tussen beiden. Het geld als materieel

7 Betrokken op de natuur; project kalveren bij de koe Foto: Joke Bloksma (koop)middel wordt gerevitaliseerd en zo bruikbaar voor een gezamenlijk nieuw doel (project)! Door zelf ook projecten te initiëren blijft de stichting actief zoekend betrokken in beide gebieden. De heer Mr Job Cohen, burgemeester van Amsterdam, schrijft * dat wij met ons allen, op verschillende manieren, vertrouwde bindingskaders vaarwel hebben gezegd: gezin, familie, buurt, eigen stad, kerk en godsdienst, politieke partij, natuur. Ze hebben allemaal aan invloed ingeboet. We zijn terwijl we vaarwel zeiden aan de oude en vertrouwde instituties er niet in geslaagd nieuwe bindingskaders te creëren. We zoeken naar nieuwe bindingskaders, naar een nieuw-wij. Iedere handeling, ieder initiatief, iedere onderneming kan zo n uniek nieuw bindingskader vormen. Bewust streven naar een integrale verbinding waarmee we met de heer Cohen gesproken de boel bij elkaar kunnen houden. In het geld zien we ook een afspiegeling van dit proces; geld zoekt ook naar nieuwe bindingsmogelijkheden. Met dit jaarverslag willen we u laten zien hoe we samen met anderen dit concreet in 2007 hebben gedaan. Uit onze toekenningen, welke u achterin dit verslag kunt vinden of via kunt bekijken, maken we hier een kleine, willekeurige, selectie. Iona Stichting Jaarverslag Betrokken op de natuur: onderzoeksteun naar onder andere ontwikkeling bodemcentrum, profilering naar natuur en biologische landbouw, project kalveren bij de koe, beoordeling melkkristallisaties door het Louis Bolk-instituut (www.louisbolk.nl) de aanleg van helende tuinen op de boerderij de Hoge Born door de Arta Lievegoedgroep (www.artalievegoedgroep.nl)

8 Keltisch kruis, Iona; middelpuntzoekende kracht Betrokken op de medemens: project voor straatkinderen in Calcutta en New Delhi door Partnerschip Foundation (www.partnershipfoundation.nl), project voor gehandicapte kinderen in Israël door Kamah (www.kamah.org.il), uitwisselingsprogramma tussen jongeren uit Nederland en Tanzania door XS21World (www.xs21world.nl), het operaproject De waterman door Muziektheater Hollands Diep (www.hldiep.nl). Betrokken op spirituele waarden: Internationale biografieconferentie door het Instituut voor Biografiek (www.biografiek.nl), ontwikkelen van trainingsprogramma s voor jongeren en vrede unoy (www.unoy.org). Betrokken op persoonlijke groei: Middels dertig Iona awards in 2007 voor onder andere Een vrijeschool lerares, die zag hoezeer de ouders van haar leerlingen met opvoedingsvragen worstelden. Ze vroeg een Iona Award aan voor een opleiding tot ouderschapsconsulent bij het Instituut voor Biografiek (www.biografiek.nl) om ouders professioneel tegemoet te kunnen treden en steun te kunnen bieden. Een groepsleidster in de heilpedagogie, die zich graag meer wilde verbinden met de antroposofie. Haar leidinggevende vond het belangrijk voor het instituut dat groepsleiders vanuit de antroposofie willen werken. Zij zocht contact met de Iona Stichting en vroeg een Award aan voor de opleiding tot sociaal therapeut aan het Edith Maryon College (www.maryoncollege.nl) De bovenstaande projecten hebben een primaire betrokkenheid tot één van de genoemde aspecten, maar krijgen hun meerwaarde doordat ze ook de overige drie aspecten actief erbij betrekken. Samengevat zien we binding werkzaam worden als middelpuntzoekende kracht tussen: een natuurlijk aspect (tussen doelen en de materiële middelen), sociaal aspect (tussen individu en gemeenschap), spiritueel aspect (tussen bron/visie en realiteit) en persoonlijk aspect (tussen innerlijke groei en persoonlijke ontwikkeling). In het project Antroposofie en samenleving wordt dit concreet uitgewerkt in een leergang leiderschap ontwikkeling. Het onderzoekstraject dat wij met de beide auteurs van de Iona publicatie * hebben doorlopen heeft voor de stichting een nieuwe oriëntatie voor beleidsvorming opgeleverd. Op diverse terreinen zal dit in 2008 worden geïmplementeerd. Iona Stichting Jaarverslag *Verwijzing naar de Iona publicatie: Zonder wij, geen ik, samenhang in een uiteenvallende maatschappij. (verschijnt medio maart 2008, Uitgeverij Christofoor; isbn )

9 Jaarvergadering Nutshuis 2007 Foto: Ad Hupkes Bestuursverslag 2007 Zo veel schenkingen verrasten ons op de laatste dag van het jaar, dat daarmee tien velletjes vol girobijschrijvingen gevuld werden. Een verheugende toegift op alle eerdere schenkingen als steun voor ons werk! Een woord van warme dank aan onze schenkers is dan ook het eerste thema dat ik in dit bestuursverslag naar voren wil brengen. Vele schenkers mogen wij hopelijk begroeten op onze Jaarvergadering op 14 maart in de Rode Hoed in Amsterdam. De sprekers van de vorige jaarvergadering Christine Gruwez en Klaas van Egmond hebben samen met ons door het jaar heen het toenmalige thema Individu en samenleving; de boel bij elkaar houden! vergroot en verdiept en zullen de resultaten voorleggen. De titel deze keer luidt hetzelfde als de publicatie die dan verschijnt; Zonder Wij geen Ik; samenhang in een uiteenvallende maatschappij. De honderdste geboortedag van onze stichter wijlen Jan van der Linden werd op 17 februari herdacht met een boekje, gevuld met een serie kunstfoto s van Poort Zuylenstein, de voormalige woning van het echtpaar Van der Linden en een bijeenkomst met de kinderen van vroegere bestuursleden en huidig bestuur. Iona Stichting Jaarverslag Twee Iona projecten vanuit de Stichting zelf ontwikkelde projecten eisten dit jaar veel tijd en aandacht. Beide projecten waren reeds in 2006 in hun verkennende en besluitvormende fase, maar zullen in 2008 volop naar buiten komen was het jaar van de voorbereidingen. Wij geven hier alleen een korte aanduiding.

10 Jaarvergadering Nutshuis 2007 Foto: Ad Hupkes Het project Ruimte voor Ouderschap onderstreept de maatschappelijke en persoonlijke waarde van ouderschap-zonder-stress, met name voor de periode met kleine kinderen. In een vergrijzende samenleving waarin economische groei het leidende principe is en waarin onder emancipatie vooral financiele onafhankelijkheid wordt verstaan, dreigt het welzijn van het kind in het gedrang te komen. Ouders zullen bewuste keuzes moeten maken om, afgestemd op hun persoonlijke en maatschappelijke mogelijkheden, hun eigen balans te vinden tussen arbeid en zorg. Echter, zij moeten maatschappelijk wel in staat gesteld worden realistische keuzes te maken. Lili Chavannes, Merlijn Trouw, Ignaz Anderson, Lotti Hesper, Sonja Copijn, Linda Emmelkamp en Bons Voors werken aan dit initiatief, dat op 25 juni 2008 zal uitmonden in een manifestatie in het Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam voor 700 ouders, beleidsmakers en ouderschapsondersteuners: Ouderschap met Lef, kiezen en kunnen kiezen. Iona Stichting Jaarverslag Het project Antroposofie en Samenleving, heeft ten doel de dienstbaarheid van de antroposofie aan de behoeften van de samenleving te bevorderen. Michiel ter Horst, Clarine Campagne, Jan Huisman en Ignaz Anderson werken aan dit project, dat inmiddels drie vertakkingen kent. Clarine is benoemd als projectleider in dit project. De eerste tak aan deze stam is de maandelijkse toekenning van Iona Awards. Maximaal aan vijf personen per maand wordt zo n award, een bijdrage in de opleidingskosten, toegekend. De Awardcommissie kiest de naar hun oordeel meest overtuigende aanvragen voor ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling van individuele medewerkers in antroposofische instellingen.

11 De tweede tak beoogt de ondersteuning van instellingen op instituutsniveau, op het gebied van leiderschap en persoonlijke spirituele ontwikkeling van leidinggevenden, aangezien daaraan behoefte bestaat. In de loop van de zomer is binnen dit project een intensieve samenwerking met Adviesbureau Hasper en van der Torn ontstaan. In februari 2008 gaat een pilot leergroep van start met 12 directeuren van antroposofische instellingen. De derde tak is gericht op studenten. In samenwerking met de Vrije Hogeschool en de Hogeschool Utrecht is een keuzevak, een zogenaamde minor in voorbereiding. Wij hopen op goede, verdere samenwerking met beide instellingen. Twee bestuursleden moesten ons dit jaar verlaten, het oudste en het jongste. Wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens moesten wij afscheid nemen van Dirk Jan de Geer, lid van ons bestuur sedert 1993 en reeds vele jaren gastheer van onze tweedaagse zomervergadering. Een van zijn bijzondere thema s was het bevorderen van de Afsprakencultuur in antroposofische instellingen. Dit was dan ook het thema van zijn afscheidssymposium, waarin inspirerende impulsen voor de uitwerking van bovengenoemd project Antroposofie en Samenleving ontstonden. Ook ons jongste bestuurlid Hester Anschütz moesten wij helaas uitzwaaien. Uit München zond zij ons de volgende korte terugblik op haar bestuurslidmaatschap: Hartelijkheid, oprechte belangstelling, gezamenlijk thema s bespreken, een wereld van ideële projecten en antroposofisch geïnspireerde initiatieven die zich aan mij openbaart. Dat is voor mij de Iona Stichting. Ik kende de stichting voorheen alleen uit verhalen. De Iona, dat was het financiële bolwerk aan de gracht. Indrukwekkend, op afstand, iets met geld en dan voelt het al snel ingewikkeld en als iets heel moeilijks. Mijn persoonlijke kennismaking was op de promovendidag in Een geweldig inspirerende dag, waarin ik werd gegrepen door de vrije manier van uitwisselen van ideeën en idealen. En het klikte blijkbaar van beide kanten, want ik werd benaderd bestuurslid te worden van de Iona Stichting. Helaas is mijn tijd als bestuurslid veel korter geweest dan ik deze had gepland. De wegen der liefde zijn ondoorgrondelijk en leiden je soms zelfs over de landsgrenzen. Daarom neem ik afscheid als bestuurslid. Ik zal de gesprekken missen, het gezamenlijk als bestuur een thema behandelen of een project enthousiast opstarten. Ik wens het bestuur en de Iona Stichting alle goeds en we houden contact. Ons vergaderritme van viermaal per jaar voor de beleidvormende en toezichthoudende functie van het Algemeen Bestuur en het maandelijkse ritme van het Dagelijks Bestuur, voor de besluitvorming in alle projectaanvragen en andere lopende zaken, is het juiste minimum om alles met aandacht en in een goede sfeer te kunnen behandelen. De voorbereiding door ons secretariaat is daarbij van grote betekenis. Iona Stichting Jaarverslag

12 Directieverslag Behoefte aan nieuw leiderschap. In de Nederlandse samenleving is veel verwachting gewekt door het regeringsrapport Samenleven-samenwerken. In de uitwerking hiervan wordt gesproken over respect, solidariteit en duurzaamheid. Drie motieven waarmee we ons samenleven en werken kunnen stimuleren, motiveren en samenbinden. In diverse terugblikken op 2007 komen deze eigenschappen naar voren. Eén bericht noemt dit de kenmerken van modern leiderschap (koningschap) waar behoefte aan is; of Herman Wijffels die vaststelt dat er een teveel aan management is en een tekort aan leiderschap; of aan het indrukwekkende slot van de Bali-milieuconferentie waar aan het adres van deverenigde Staten energiek het appel klonk: het ontbreekt aan leiderschap. Na intern (vs)beraad leidde dit tot het besluit om mee te werken. Binnen de Iona Stichting is dit thema krachtig opgepakt en in tal van activiteiten omgezet. In het bestuursverslag las u al meer over de pilot persoonlijke groei en leidinggeven en het grote congres Ouderschap met Lef. Het secretariaatsoverleg draagt ook bij om de (operationele) processen van de werkvloer voortdurend in gesprek te houden met de visieontwikkeling van bestuur en directie en omgekeerd. Door het opknappen van alle ruimten hebben we voortdurend ons de vraag gesteld wat doen we functioneel in de ruimte, wie werken er en welk visitekaartje willen we afgeven? Vanaf de zomer hebben we de boekhouding geheel in eigen beheer genomen, waardoor efficiënter gewerkt kan worden. Sonja Otten - Bönisch heeft, met deze voorliggende jaarrekening, bewezen dit uitstekend te kunnen. Hiermee kunnen we de dienstverlening aan onze relaties vergroten en kosten besparen. Intern is hierdoor geschoven met taken en hebben we moeten investeren in extra projectaanstellingen (3). Ongewoon werk was er in ruime mate, zoals het ontruimen van woningen van erflaters en van een van onze bejaarde vrienden. Ongewoon was ook de euritmieloterij ter ondersteuning van het euritmie- en theaterimpresariaat. Iets bijzonders was de verkoop van snuisterijen ten bate van het project Educare, voedselsteun voor schoolkinderen in Kayelitsa. Afke van Aalderen reisde naar Kaapstad om het 10 jarige jubileum mee voor te bereiden en de opbrengst te overhandigen. Het gewone werk met de aanvragen voor projectsteun en de aanvragen voor stipendia is ongeveer stabiel gebleven met 366 projectaanvragen en 123 aanvragen voor stipendia. In 2007 is in het totaal rond ,- besteed aan onze doelstelling. Onder meer ging veel aandacht uit naar wetenschappelijk werk. Wij steunen nu twaalf promovendi en verzamelen fondsen voor wetenschappelijke publicaties, waaronder wetenschappelijke publicaties van onder andere Walter Kugler, John van Schaik, Christine Gruwez en Gerald Häfner. Iona Stichting Jaarverslag Contact met andere stichtingen kreeg ruime aandacht in diverse overlegstructuren, zowel in de antroposofische sfeer als daarbuiten. Dit resulteerde onder meer in een uitnodiging aan onze directeur om een bijdrage te leveren aan de Vereniging van Fondsen in Nederland(fin) tijdens de studiedag over het thema evaluatie. Ook in Dornach-Zwitserland werden intensieve contacten onderhouden met bestuur

13 en secties van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft. In deze samenhang nemen wij deel aan een regelmatig internationaal stichtingenoverleg met gls-treuhandstelle, Software ag Stiftung, Mahle Stiftung, Evidenz Gesellschaft, Vidar Stifeltsen en andere collega-stichtingen. Voor de verdere ontwikkeling van het werk heeft de directeur in juni deelgenomen aan een retreat in Zweden met Arthur Zajonc. Zajonc is als kwantumfysicus, bekend geworden door zijn werken met de Dalai Lama aan het thema Philosophical, ethical and spiritual implications of modern science. Innerlijke groei middels meditatie stelt hij centraal. De antroposofie is voor Zajonc uitgangspunt, maar de aansluiting met andere spirituele tradities is voor hem vanzelfsprekend. Hij heeft onder andere het werk Theory U van Claus Otto Scharmer mee kunnen inspireren en is voor ons direct en indirect een inspirator van onze bovenbeschreven pilot Leiderschap ontwikkeling. Het mededingen naar de Transparantprijs voor jaarverslaggeving zien wij als een bewustwordingsproces. Vorig jaar leidde dit tot de aanpassing van onze jaarrekening aan de richtlijnen van het Ministerie van Financiën voor jaarverslagen van vermogensfondsen. Thans wordt ons concreet gevraagd: Wat zijn de kwantificeerbare doelstellingen van de Stichting? Wij hebben kwantificeerbare doelstellingen op vier gebieden: Op het gebied van steun aan projecten van anderen en steun in de vorm van stipendia willen wij alle aanvragen binnen één maand afhandelen. Het is een bewuste keuze van het bestuur om geen volumen te begroten. Als wij zien dat een project hoge prioriteit verdient, zonder dat wij daarvoor zelf de middelen beschikbaar hebben, dan is onze ervaring dat er ook anderen, particulieren en fondsen, te vinden zijn die de urgentie van het project inzien en die in de financiering willen deelnemen. Het is niet nodig dat wij alles alleen doen; er is ook hulp van anderen. Wij richten ons op de inhoud, niet op een van te voren vastgelegd budget. Op het gebied van onze eigen initiatieven willen wij het congres over Ouderschap op 25 juni in het Muziekgebouw aan het IJ tot een succes maken voor ten minste zevenhonderd deelnemers. In het project Antroposofie en Samenleving willen wij een leergang voor Leiderschap en Persoonlijke spirituele ontwikkeling organiseren voor ten minste zesendertig leidinggevenden en wij willen op dit gebied maandelijks vijf Iona Awards kunnen toewijzen. Iona Stichting Jaarverslag Op het gebied van ons vermogensbeheer streven wij naar zodanige beleggingen, dat wij uit de contante opbrengsten in elk geval de lopende kosten van ons secretariaat en onze eigen projecten kunnen financieren, plus een deel van de aan derden toegekende studiebeurzen en projectsubsidies. Wij streven naar een minimum van aan contante opbrengsten, waarmee wij de dwangpositie om in een dalende markt aandelen te moeten verkopen kunnen vermijden. In een beleggingsstatuut heeft het bestuur een vooruitstrevende koers met betrekking tot beleggen vastgelegd. Groene, duurzame en maatschappelijk verantwoorde ondernemingen worden nauwkeurig geselecteerd voor onze portefeuille.

14 Op het gebied van geldwerving gaan wij uit van de hoop dat schenkers en erflaters het belang van ons werk inzien en ons daadwerkelijk steunen om in voldoende mate het ongedekte deel van de projectsubsidies te financieren. In een aantal jaren was er wel eens een tekort, maar gemiddeld genomen hebben onze schenkers ons werk mogelijk gemaakt, terwijl het belegd vermogen primair de continuïteit van het secretariaat moet garanderen, alsmede de bestedingen uit de fondsen. Ook hier is het een bewuste keus van het bestuur om de schenkingen niet te begroten, alsof wij ze vooraf mogen verwachten, maar om dankbaar te zijn voor iedere gift die binnen komt. Total Return on Vermogen (trov) is de naam van een werkgroep binnen de fin, die aandacht vraagt voor meer transparantie in de financiën. In deze werkgroep is gebleken dat de Iona Stichting met haar uitkeringen aan de doelstelling in relatie tot het vermogen zich mag rekenen tot de best presterende stichtingen van deze groep collega-stichtingen. Ter nagedachtenis In het afgelopen jaar hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal vrienden vanuit de eerste jaren van het bestaan van onze stichting, Mw. Ada Vreugdenhil, Mw. Dien Draayer, Mw. Inez van Roosendaal-Happé, Mw. Hanneke Bos-van Steveninck, Mw. Ilona van der Bilt-Ptasnik, en de heren Bart de la Houssaye, Matthias Guépin en Herpert Trouw en ook van een nog jongere vriend, Zoltan Labancz, met wie wij in de negentiger jaren veel hebben samengewerkt in Roemenië. Al vanaf 1974 tot aan haar overlijden in 2007 hebben wij in nauw vriendschappelijk contact gestaan met Ada Vreugdenhil. Op spiritueel en op financieel gebied heeft zij in die jaren op grootse wijze bijgedragen aan ons werk en bij testament de Iona Stichting tot haar erfgename benoemd. Met Matthias Guépin betroffen de samenwerkingsverbanden aanvankelijk het BD-landbouwbedrijf Loverendale en later vooral het ontwikkelingswerk vanuit het Rural Development Programme. Met Dien Draayer bestond een verbinding inzake de Rudolf Steiner bibliotheek en het samengaan daarvan in het winkelbedrijf de Zaailing te Amsterdam. Inez van Roosendaal heeft onder andere bijgedragen aan de totstandkoming van het boek De Vrije School en Hanneke Bos was nauw betrokken bij de Nederlandse uitgave van het Finse epos de Kalevala. Ilona van der Bilt heeft jarenlang geschonken voor antroposofisch-medische doelen en heeft de Iona Stichting een legaat hiervoor nagelaten. De samenwerking met Bart de la Houssaye betrof vooral projecten in de gehandicapten-zorg en met Herpert Trouw waren wij begin tachtiger jaren in contact over zijn inbreng op het gebied van de organische architectuur in onze werkconferenties De samenhang der kunsten. Iona Stichting Jaarverslag

15 Financiële verslaglegging: Beleggingsstatuut In het verslagjaar heeft het bestuur een beleggingsstatuut vastgelegd, waarin is gekozen voor een vooruitstrevende koers met betrekking tot het beleggen in groene, duurzame en maatschappelijke verantwoorde ondernemingen. Het bestuur heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid uit handen gegeven aan een externe vermogensbeheerder en heeft het toezicht op de werkzaamheden van de vermogensbeheerder opgedragen aan een financiële commissie, bestaande uit voorzitter, penningmeester en directeur. Deze commissie bewaakt de samenstelling van de portefeuille en evalueert periodiek de prestaties van de externe vermogensbeheerder. Het bestuur heeft op voorstel van de financiële commissie een beleggingsplan vastgesteld, waarin de strategische middelenverdeling, de tactische marge, het gebruik van vreemde valuta, regionale spreiding, derivaten, het risicobeheer en het accent op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de beleggingen zijn vastgelegd. B.A. van Doorn&Comp. B.V. te Amsterdam, gespecialiseerd in beleggingen in trackers, is aangewezen als vermogensbeheerder. Afhankelijk van de markt mag de beheerder de strategische middelenverdeling laten schommelen tussen 50/50 en 60/40 aan aandelen enerzijds en anderzijds vastrentende en alternatieve waarden. De vermogensbeheerder rapporteert ieder kwartaal aan de financiële commissie. De koerswinsten en koersverliezen worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening. Koerswinsten en koersverliezen worden met het oog op de continuïteit voor een deel toegevoegd of onttrokken aan een egalisatiereserve. Fiscale aspecten De Iona Stichting en haar schenkers profiteren sinds vorig jaar van een algehele vrijstelling van schenkingsrecht voor goede-doelen-stichtingen. Uw schenking of legaat is dus volledig vrijgesteld van schenkingsrecht of successierechten. Aangezien de Iona Stichting geen enkele kosten in rekening brengt, kan uw schenking voor de volle 100% worden aangewend voor de door u aangegeven doelen. Voor de inkomstenbelasting zijn schenkingen aan de Iona Stichting volgens de gewone giftenregeling aftrekbaar, hetgeen afhankelijk van uw belastingtarief een aanzienlijke belastingbesparing kan opleveren. Schenkingen van een jaarlijkse uitkering voor minstens vijf jaar via een notariële akte (bij de Iona Stichting kunt u hiervoor een volmacht aanvragen) zijn onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als u over vermogen beschikt, waarvan u een deel kunt missen, kan deze vorm fiscaal zeer voordelig uitpakken. Als u wilt kunnen wij u hierbij adviseren. Iona Stichting Jaarverslag

16 Verkorte balans per 31 december 2007 (in euro) A C T I VA Materiële vaste activa Financiële vaste activa Beleggingen Vorderingen Liquide middelen PA S S I VA Eigen Vermogen Stamkapitaal Koersegalisatiereserve Bestemmingsfondsen Werkfondsen Endowmentfondsen Ionafondsen Voorzieningen Schulden Gebouwen in Amsterdam en Wageningen zijn ieder gewaardeerd tegen I 1,. Gezamenlijke woz-waarde van deze panden bedraagt: I Aandelen: I , obligaties: I Iona Stichting Jaarverslag

17 Verkorte staat van baten en lasten (in euro) Werkelijk 2007 Begroot 2007 Werkelijk 2006 Baten Donaties, giften en schenkingen Nalatenschappen Resultaat beleggingen Lasten Secretariaatskosten Beschikbaar Overige baten en lasten Totaal baten Besteed aan doelstelling Overige bestemmingen Bestemd voor stamkapitaal Bestemd voor fondsen Uit jaarinkomen aan fondsen Uitbetaald uit fondsen Bestemming door schenker bestemd Totaal lasten Saldo baten en lasten Specificatie beleggingsresultaten Bank- en girosaldi Rente- en dividenden effecten Koersresultaten Kosten vermogensbeheer Koersegalisatiereservemutatie Iona Stichting Jaarverslag

18 Meerjarenoverzicht balans (alle bedragen x euro) A C T I VA P E R Materiële vaste activa Financiële vaste activa Beleggingen Vorderingen Liquide middelen PA S S I VA P E R Stamkapitaal Koersegalisatiereserve Werkfondsen Endowmentfondsen Ionafondsen Voorzieningen Schulden Meerjarenoverzicht baten en lasten (alle bedragen x euro) Baten Schenkingen Gerichte schenkingen en legaten Resultaat beleggingen Beleggingsresultaten Lasten Secretariaatskosten Beschikbaar Overige baten en lasten Totaal baten Bestedingen Besteed aan doelstelling Overige bestemmingen bestemd voor stamkapitaal bestemmingen of onttrekkingen aan fondsen bestemming door schenker bepaald Totaal lasten Saldo baten en lasten Iona Stichting Jaarverslag

19 Fondsenoverzicht (in euro) W E R K F O N D S E N Stand Schenkingen Subsidie uit Uitbetaald Mutatie Stand per aan fondsen jaarinkomen in tussen per fondsen Peetschappen Vrije Schoolbeweging Heilpedagogie B.D. Landbouw/Milieu Antroposofische Natuurwetenschappen Antroposofische Medische Doelen Antroposofie Christengemeenschap Euritmie Euritmie in werkgebieden Beeldende kunsten Muziekfonds Jeugdfonds Uitgave boeken Goetheanum M.J. Startfonds Toekomstig bezit landbouwgronden Fondsen op naam Totaal werkfondsen E N D O W M E N T F O N D S E N Endowment Ondernemende Initiatieven Endowment Stipendia Endowment Waldorfski Pedagogiki Endowment Antr. en Universiteit Endowment Euritmie Endowment Antroposofie Endowment Colo Totaal endowmentfondsen I O NA F O N D S E N T O TA A L F O N D S E N Iona Stichting Jaarverslag

20 Overzicht verloop fondsen 2007 (in euro) Stand van de fondsen per 1 januari Bij: ontvangen schenkingen algemeen subsidies uit het jaarinkomen aan Ionafondsen Betalingen uit fondsen in Stand van zaken fondsen per 31 december Iona Stichting Jaarverslag

Financiële jaarstukken 2015

Financiële jaarstukken 2015 Financiële jaarstukken 2015 Stichting Helias te De Bilt datum 15 juni 2016 kenmerk 16-595/SR Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening A. Balans per 31 december 2015 3 B. Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 v a n d e I o n a s t I c h t I n g. i o n a 2 0 0 9

J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 v a n d e I o n a s t I c h t I n g. i o n a 2 0 0 9 J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 v a n d e I o n a s t I c h t I n g i o n a 2 0 0 9 iona 2009 Jaarverslag van de Iona Stichting Doelstelling stichting, bestuurders en medewerkers Doelstelling Iona Stichting

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Esther Dina Polak-van Vollenhoven

Jaarrekening 2013 Stichting Esther Dina Polak-van Vollenhoven Jaarrekening 2013 Stichting Esther Dina Polak-van Vollenhoven - 1 - Inhoudsopgave Rapport Algemeen... blz. 3 Doel... blz. 3 Fiscale positie... blz. 4 Financiële positie... blz. 4 Bestemming resultaat...

Nadere informatie

iona 2006 Jaarverslag van de Iona Stichting

iona 2006 Jaarverslag van de Iona Stichting J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 V A N D E I O N A S T I C H T I N G iona 2006 iona 2006 Jaarverslag van de Iona Stichting Doelstelling stichting, bestuurders en medewerkers Doelstelling Iona Stichting De

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan Nutsdepartement Wageningen RSIN

Beleidsplan Nutsdepartement Wageningen RSIN Beleidsplan Nutsdepartement Wageningen RSIN 816262652 1.Doelstelling Het departement Wageningen is een vereniging met statuten die zijn opgemaakt d.d.13 maart 2003. Het departement stelt zich ten doel

Nadere informatie

Bestuursverslag 1. Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 3. Bijlage Bestemmingsreserve 7

Bestuursverslag 1. Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 3. Bijlage Bestemmingsreserve 7 Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel Jaarverslag 2012 Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

iona 2005 jaar Iona Stichting 17 maart 2006

iona 2005 jaar Iona Stichting 17 maart 2006 J A A R V E R S L A G 2 0 0 5 V A N D E I O N A S T I C H T I N G iona 2005 40 jaar Iona Stichting 17 maart 2006 iona 2005 Jaarverslag van de Iona Stichting Iona Stichting Op 17 maart 1966 werd op initiatief

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 V A N D E I O N A S T I C H T I N G. i o n a 2 0 0 8

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 V A N D E I O N A S T I C H T I N G. i o n a 2 0 0 8 J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 V A N D E I O N A S T I C H T I N G i o n a 2 0 0 8 iona 2008 Jaarverslag van de Iona Stichting Doelstelling stichting, bestuurders en medewerkers Doelstelling Iona Stichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Doel. Jaarverslag 2015

Doel. Jaarverslag 2015 Dirk Bos, de naamgever van ons fonds, besloot in de negentiende eeuw dat de Christelijkgereformeerde kerk uit die dagen zijn vermogen kon erven onder de voorwaarde dat zijn nalatenschap zou worden gebruikt

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

REEDERS STICHTING. JAARVERSLAG 2012 publicatieversie REEDERS STICHTING

REEDERS STICHTING. JAARVERSLAG 2012 publicatieversie REEDERS STICHTING REEDERS STICHTING JAARVERSLAG 2012 publicatieversie REEDERS STICHTING Secretariaat Caroline M. Reeders, Den Texstraat 52-II, 1017 ZC Amsterdam. KvK nr 41193267 Bestuursverslag Introductie De Reeders Stichting

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Barokensemble Eik en Linde. Jaarverslag 2012

Stichting Barokensemble Eik en Linde. Jaarverslag 2012 Stichting Barokensemble Eik en Linde Jaarverslag 2012 K.B. Gould Secretaris C.T. Tuijnman Voorzitter M. Abspoel Penningmeester INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 Voorwoord 1 2 Jaarverslag bestuur 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Stichting Fonds Anna Cornelis

Stichting Fonds Anna Cornelis Stichting Fonds Anna Cornelis Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuurssamenstelling en -vergaderingen... 3 3. Subsidieaanvragen 2012... 3 4. Afgeronde subsidieaanvragen... 4 6. Lopende

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HAZEWINKEL FOUNDATION ALMELO

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HAZEWINKEL FOUNDATION ALMELO JAARVERSLAG 2014 STICHTING HAZEWINKEL FOUNDATION ALMELO INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Zeist, 10 maart 2015. Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014

Zeist, 10 maart 2015. Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014 Zeist, 10 maart 2015 Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014 Inhoud Bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting op balans en staat van baten en lasten 6

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 3 4. Criteria voor donaties...

Nadere informatie

Stichting Fonds Anna Cornelis

Stichting Fonds Anna Cornelis Stichting Fonds Anna Cornelis Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuursvergaderingen... 3 3. Subsidieaanvragen 2013... 3 4. Afgeronde subsidieaanvragen... 3 5. Incidenteel verstrekte

Nadere informatie

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012 Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG Bladzijde 1.1 Algemeen 4 1.2 Informatie over de stichting 4 1.3 Namen bestuurders/directie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2012 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015.

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015. Stichting Haags Filmhuis Fonds Stichting Haags Filmhuis Fonds is in 1997 opgericht met als doel een steunfonds te realiseren voor Stichting Haags Filmhuis. In 1997 stond het Haags Filmhuis voor een omvangrijke

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE IONA STICHTING VOOR 2012 2014

BELEIDSPLAN VAN DE IONA STICHTING VOOR 2012 2014 BELEIDSPLAN VAN DE IONA STICHTING VOOR 2012 2014 Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 september 2011 Inhoudsopgave BELEIDSTHEMA S IN VERBAND MET HET DOEL VAN DE STICHTING 3 Doel

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland te Bunnik Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Jaarverslag 3 Bestuur Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve

Nadere informatie

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS Bisdom van s-hertogenbosch Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 2 Agenda jaarvergadering 18 maart 2014 19.30 uur Verwelkoming

Nadere informatie

Een bakfiets voor Heemhuys Pippi in Rijswijk

Een bakfiets voor Heemhuys Pippi in Rijswijk Home Actueel Projecten Aanvragen Schenken Over ons Geschiedenis Vrijescholen Jaarverslagen Wie zijn wij Contact Ondersteunde projecten vanaf 2010: Toon alles vanaf 2010 Bekijk! Aantal gevonden projecten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2020 1. Inleiding Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep, thans de Dura Vermeer Groep, is in december 1994 samen met de familie Dura Stichting Job Dura Fonds opgericht,

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar STEUNT jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland Beknopt jaarverslag 66e actiejaar Jaarverslag 66 e actiejaar Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods- Sociaal Werk Beknopt jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS t.b.v. het KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS FINANCIELE GEGEVENS

STICHTING STEUNFONDS t.b.v. het KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS FINANCIELE GEGEVENS STICHTING STEUNFONDS t.b.v. het KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS FINANCIELE GEGEVENS 2014-2015 Inhoudsopgave Error! Reference source not found.. Algemeen 3 2. Jaarrekening 4 1. Algemeen De Stichting Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan 2017 Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan 2017 Stichting Groenendijk- Clemens Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Werkzaamheden... 3 4. Criteria voor donaties... 4 5. Begunstigde doelen... 5 6. Werving van gelden... 5

Nadere informatie

Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 personen, benoemd voor een periode van 4 jaar en wordt thans gevormd door:

Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 personen, benoemd voor een periode van 4 jaar en wordt thans gevormd door: Beleidspan Stichting Departement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Vastgesteld in december 2013, en herzien in juni 2014 door het bestuur Nut Rotterdam Rechtsvorm: Stichting Gevestigd en

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Nutsdepartement Olst- Deventer

Beleidsplan Nutsdepartement Olst- Deventer RSIN 008101887 Beleidsplan Nutsdepartement Olst- Deventer 1.Doelstelling Het departement Olst-Deventer is een vereniging met statuten die zijn opgemaakt d.d. 27 december 1994. Het departement stelt zich

Nadere informatie

Zeist, 28 januari 2013. Stichting Zeister Muziekdagen jaarrekening 2012

Zeist, 28 januari 2013. Stichting Zeister Muziekdagen jaarrekening 2012 Zeist, 28 januari 2013 Stichting Zeister Muziekdagen jaarrekening 2012 Inhoud Bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten 2012 Toelichting op balans en staat van baten

Nadere informatie

Financieel verslag van Stichting Adopteer een Vroedvrouw, Castricum

Financieel verslag van Stichting Adopteer een Vroedvrouw, Castricum Financieel verslag 2015 van Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 v a n d e I o n a s t I c h t I n g. i o n a 2 0 1 0

J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 v a n d e I o n a s t I c h t I n g. i o n a 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 v a n d e I o n a s t I c h t I n g i o n a 2 0 1 0 iona 2010 Jaarverslag van de Iona Stichting Doelstelling stichting, bestuurders en medewerkers Iona Stichting Herengracht

Nadere informatie

STICHTING. INTERNATIONAAL HULPFONDS Driebergen-Rijsenburg Jaarverslag 2014

STICHTING. INTERNATIONAAL HULPFONDS Driebergen-Rijsenburg Jaarverslag 2014 STICHTING INTERNATIONAAL HULPFONDS Driebergen-Rijsenburg Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Rapport Opdracht 2 Algemeen 2 Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Stichting Projecten Zuid-Afrika. Jaarrekening 2011

Stichting Projecten Zuid-Afrika. Jaarrekening 2011 Stichting Projecten Zuid-Afrika Jaarrekening 2011 Inhoud 1. Bestuursverslag...3 2. Jaarrekening...4 2.1 Balans per 31 december 2011...4 2.2 Staat van Baten en Lasten 2011...5 2.3 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening 2012 BESTUUR Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit bestaat uit leden van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt. Het Bestuur van de

Nadere informatie

STICHTING FANACK NEDERLAND. Jaarverslag 2013

STICHTING FANACK NEDERLAND. Jaarverslag 2013 STICHTING FANACK NEDERLAND Jaarverslag 2013 STICHTING FANACK NEDERLAND blz. 1 Verslag van het bestuur over het boekjaar 2013 De stichting is opgericht op 1 december 2009 Het doel van de stichting is volgens

Nadere informatie

Elisabeth von Freyburg Stichting

Elisabeth von Freyburg Stichting JAARVERSLAG 2013 Elisabeth von Freyburg Stichting 19-3-2014 / 14:03 1 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens 3 1.2 Verslag Bestuur 3 2. JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (VOOR RESULTAATVERDELING)

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (VOOR RESULTAATVERDELING) JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (VOOR RESULTAATVERDELING) ACTIVA Vlottende activa Beleggingen 2.235.344 2.091.360 Vorderingen 12.561 6.542 Liquide middelen Beleggersgirorekening - - Rekening

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2012

Financiële jaarstukken 2012 Financiële jaarstukken 2012 van Stichting Vredenburgh te Amsterdam Vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 april 2013 8 april 2013 13-414/MV Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening 1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen Jaarrekening 2014 Van Stichting Natuurlijk Jonen Vastgesteld februari 2014 Stichting Natuurlijk Jonen Giethoorn/Jonen gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave blz. 1. Algemeen 3 2. Financiering 3 3. Resultaat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld.

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld. Administratiekantoor H.G.M. Verstappen Parklaan 18 3972 JZ Driebergen Tel. 0343-515621 Aan het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde p/a Zonnenburg 2 3512 NL UTRECHT

Nadere informatie

Stichting Dermatologie Project Mozambique. Jaarrekening en jaarverslag 2010

Stichting Dermatologie Project Mozambique. Jaarrekening en jaarverslag 2010 Stichting Dermatologie Project Mozambique Jaarrekening en jaarverslag 2010 1 Algemeen. De Stichting Dermatologie Project Mozambique is opgericht d.d. 15 juli 2004, heeft haar statutaire zetel te Wageningen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Huishoudelijk Reglement NVKToag Behorend bij de statuten van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015 Stichting Safeline te Linschoten

Jaarverslaggeving 2015 Stichting Safeline te Linschoten Jaarverslaggeving 2015 Stichting Safeline te Linschoten Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2016

Jaarverslaggeving 2016 Stichting Link4All te Doorn Jaarverslaggeving 2016 Samenvatting voor publicatie jul-17 INHOUDSOPGAVE Jaarverslaggeving 2016 Blad DEEL I Bestuursverslag 1 DEEL II Vaststelling jaarrekening 3 DEEL III DEEL

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam Jaarverslag 2015 Zien Weten Kunnen Tel 075-7715071 KvK 61107069 Prins Hendrikkade 101 1501 AH Zaandam zienwetenkunnen.nl info@zienwetenkunnen.nl Inhoudsopgave Inhoud Stichting... 1 Bestuur... 2 Activiteiten...

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom Financieel verslag 2014 Stichting Muziektent Bennekom Bennekom INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Bestuursverslag 3 Samenstelling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD te Tilburg 2 Stichting Kleinood Bredaseweg 375 5037 LD Tilburg Bankrekening NL 44 RABO 0130165891 www.stichtingkleinood.nl INLEIDING DOEL De Stichting Kleinood heeft

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2013 Barendrecht, 04 juli 2014 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2013 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per die

Nadere informatie