J A A R V E R S L A G V A N D E I O N A S T I C H T I N G. i o n a

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 V A N D E I O N A S T I C H T I N G. i o n a 2 0 0 7"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G V A N D E I O N A S T I C H T I N G i o n a

2 iona 2007 Jaarverslag van de Iona Stichting

3 Doelstelling stichting, bestuurders en medewerkers Doelstelling Iona Stichting De Iona Stichting is een internationaal werkende instelling ten dienste van cultuurvernieuwende initiatieven en ontwikkelingen. De stichting laat zich bij haar werkzaamheden inspireren door de antroposofie, zonder zich in haar doelen tot de antroposofie te beperken. Bestuurssamenstelling per 31 december 2007 Mevrouw M.J. van Beuningen-Chabot De heer H.R. van Aalderen De heer mr. M.W. ter Horst De heer mr. A.E. Roest Crollius Mevrouw ir. C.M.E. van Lookeren Campagne De heer drs. J.H. Huisman Mevrouw drs. I.M.E. Chavannes - Fortuyn De heer drs. M. Trouw erebestuurslid erebestuurslid voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester Secretariaat per 31 december 2007 De heer J.I.M. Anderson, directeur Mevrouw S. Otten - Bönisch, boekhouding en algemeen Mevrouw drs. F. Flieringa, projectaanvragen en algemeen Mevrouw A.C. van Aalderen - Timmerman, studiefinanciering Mevrouw ir. C.M.E. van Lookeren Campagne, projectmedewerker antroposofie en samenleving Mevrouw ir. C.M.C. Hesper, projectmedewerker Iona activiteiten en algemeen Mevrouw drs. L. Emmelkamp, projectmedewerker ouderschap Iona Stichting Herengracht BX Amsterdam Tel: Fax: Internet: Postbank rekeningnummer Afbeelding omslag: Benno Sloots, snede uit Parcival 1997 (gouache op linnen, 50 x 50 cm)

4 Jaarverslag 2007 Voorwoord Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag aan. Onze kernactiviteit is schenken uit betrokkenheid. Betrokkenheid bij hen die ons met vernieuwende vragen benaderen en betrokkenheid bij hen die ons het vertrouwen hebben geschonken door middelen ter beschikking te stellen. Hartelijk dank voor uw bijdragen in 2007! De omslag van dit verslag grijpt terug op het thema dat als een rode draad door ons werk loopt: Binden, opnieuw verbinden. U leest hierover meer op de volgende pagina. In goed overleg met de fin, de vereniging van Fondsen in Nederland, is de belastingdienst in 2007 bezig geweest met het voorbereiden van een nieuwe fiscale regeling. De artikel 24 status werd vervangen door de nieuwe anbi-status, geen nieuwe diersoort, maar een registratie als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor deze instellingen voor 100% vrijgesteld zijn van successiebelasting. In dit proces hebben wij de grote inzet van onder andere Jan Scherpenhuis, toen nog voorzitter van de fin, van nabij kunnen volgen. De vrijstelling van successiebelasting is een stimulans voor ons om met nog meer middelen te kunnen bijdragen aan doelen die onze leefwereld (natuur en cultuur) willen verbeteren. Opnieuw hebben we, door deelname aan de Transparantprijs, aanbevelingen gekregen waarmee we deze verslaglegging algemeen en financieel hebben kunnen verbeteren. In het directieverslag leest u meer hierover. Dankzij de inzet van onze banken, adviseurs, accountant en boekhouding lukte het wederom vroegtijdig ons jaarverslag digitaal en in druk beschikbaar te hebben. Traditiegetrouw mogen we ons hiermee bij de eersten rekenen die een jaarverslag aan kunnen bieden. Rest mij u nogmaals te danken en erop te wijzen dat in dit verslag niet alleen teruggekeken wordt, maar ook vooruit geblikt op 2008 om er, hopelijk met u samen, een inspirerend jaar van te maken. Namens bestuur en medewerkers, Ignaz Anderson Iona Stichting Jaarverslag 2007

5 Inhoudsopgave Doelstelling, lijst bestuurders en medewerkers 2 Voorwoord 3 Ten geleide 5 Bestuursverslag 8 Directieverslag 11 Financiële verslaglegging Beleggingsstatuut 14 Financiële aspecten 14 Balans 15 Staat van baten en lasten 16 Meerjarenoverzichten 17 Fondsenoverzicht 18 Accountantsverklaring 20 Overzicht schenkingen 21 Voornemens Iona Stichting Jaarverslag

6 Ten geleide: Waterkolk; middelpuntzoekende kracht De boel bij elkaar houden als maatschappelijke opgave Op de bres voor nieuwe bindingskaders? * Als Iona Stichting stellen we ons steeds opnieuw de vraag: hoe verhoudt ons werk, onze doelstelling als stichting, zich tot de veranderende samenleving, de veranderende natuur en tot de mens, staande in deze veranderende wereld? Iedere studieaanvraag, projectaanvraag, eigen initiatief maakt dit vraagstuk heel concreet. Het moet dringend anders, ik zie een ideaal en wil het concreet gaan uitvoeren, doen jullie als stichting mee? Het engagement uit de aanvragen spreekt ons aan. Iona Stichting Jaarverslag Een andere ingang tot dezelfde vraagstelling is: waaraan ontleent de Iona Stichting haar inspiratie voor het bestedingsbeleid? Hoe verkrijgt de stichting haar middelen en haar aanvragen? In de statuten worden bovenstaande vragen duidelijk beantwoord. De Stichting laat zich bij haar werkzaamheden inspireren door de antroposofie, zonder zich tot die inspiratiebron te beperken en de Stichting richt zich op initiatieven van algemeen nut. Ook in de praktijk ervaren wij hoe antroposofie een stimulans betekent voor persoonlijke groei in samenhang met maatschappelijke ontwikkeling. Concreet betekent dit een voortdurend zoeken naar vernieuwing, heen en weer bewegend tussen materiële en immateriële waarden. Bij dit zoekproces wordt de stichting enerzijds geholpen door schenkers (zijnde donateurs, sociale ondernemers, erflaters, fondsen op naam) en anderzijds door aanvragers. Zo kan met het geld een vertrouwensband groeien tussen beiden. Het geld als materieel

7 Betrokken op de natuur; project kalveren bij de koe Foto: Joke Bloksma (koop)middel wordt gerevitaliseerd en zo bruikbaar voor een gezamenlijk nieuw doel (project)! Door zelf ook projecten te initiëren blijft de stichting actief zoekend betrokken in beide gebieden. De heer Mr Job Cohen, burgemeester van Amsterdam, schrijft * dat wij met ons allen, op verschillende manieren, vertrouwde bindingskaders vaarwel hebben gezegd: gezin, familie, buurt, eigen stad, kerk en godsdienst, politieke partij, natuur. Ze hebben allemaal aan invloed ingeboet. We zijn terwijl we vaarwel zeiden aan de oude en vertrouwde instituties er niet in geslaagd nieuwe bindingskaders te creëren. We zoeken naar nieuwe bindingskaders, naar een nieuw-wij. Iedere handeling, ieder initiatief, iedere onderneming kan zo n uniek nieuw bindingskader vormen. Bewust streven naar een integrale verbinding waarmee we met de heer Cohen gesproken de boel bij elkaar kunnen houden. In het geld zien we ook een afspiegeling van dit proces; geld zoekt ook naar nieuwe bindingsmogelijkheden. Met dit jaarverslag willen we u laten zien hoe we samen met anderen dit concreet in 2007 hebben gedaan. Uit onze toekenningen, welke u achterin dit verslag kunt vinden of via kunt bekijken, maken we hier een kleine, willekeurige, selectie. Iona Stichting Jaarverslag Betrokken op de natuur: onderzoeksteun naar onder andere ontwikkeling bodemcentrum, profilering naar natuur en biologische landbouw, project kalveren bij de koe, beoordeling melkkristallisaties door het Louis Bolk-instituut (www.louisbolk.nl) de aanleg van helende tuinen op de boerderij de Hoge Born door de Arta Lievegoedgroep (www.artalievegoedgroep.nl)

8 Keltisch kruis, Iona; middelpuntzoekende kracht Betrokken op de medemens: project voor straatkinderen in Calcutta en New Delhi door Partnerschip Foundation (www.partnershipfoundation.nl), project voor gehandicapte kinderen in Israël door Kamah (www.kamah.org.il), uitwisselingsprogramma tussen jongeren uit Nederland en Tanzania door XS21World (www.xs21world.nl), het operaproject De waterman door Muziektheater Hollands Diep (www.hldiep.nl). Betrokken op spirituele waarden: Internationale biografieconferentie door het Instituut voor Biografiek (www.biografiek.nl), ontwikkelen van trainingsprogramma s voor jongeren en vrede unoy (www.unoy.org). Betrokken op persoonlijke groei: Middels dertig Iona awards in 2007 voor onder andere Een vrijeschool lerares, die zag hoezeer de ouders van haar leerlingen met opvoedingsvragen worstelden. Ze vroeg een Iona Award aan voor een opleiding tot ouderschapsconsulent bij het Instituut voor Biografiek (www.biografiek.nl) om ouders professioneel tegemoet te kunnen treden en steun te kunnen bieden. Een groepsleidster in de heilpedagogie, die zich graag meer wilde verbinden met de antroposofie. Haar leidinggevende vond het belangrijk voor het instituut dat groepsleiders vanuit de antroposofie willen werken. Zij zocht contact met de Iona Stichting en vroeg een Award aan voor de opleiding tot sociaal therapeut aan het Edith Maryon College (www.maryoncollege.nl) De bovenstaande projecten hebben een primaire betrokkenheid tot één van de genoemde aspecten, maar krijgen hun meerwaarde doordat ze ook de overige drie aspecten actief erbij betrekken. Samengevat zien we binding werkzaam worden als middelpuntzoekende kracht tussen: een natuurlijk aspect (tussen doelen en de materiële middelen), sociaal aspect (tussen individu en gemeenschap), spiritueel aspect (tussen bron/visie en realiteit) en persoonlijk aspect (tussen innerlijke groei en persoonlijke ontwikkeling). In het project Antroposofie en samenleving wordt dit concreet uitgewerkt in een leergang leiderschap ontwikkeling. Het onderzoekstraject dat wij met de beide auteurs van de Iona publicatie * hebben doorlopen heeft voor de stichting een nieuwe oriëntatie voor beleidsvorming opgeleverd. Op diverse terreinen zal dit in 2008 worden geïmplementeerd. Iona Stichting Jaarverslag *Verwijzing naar de Iona publicatie: Zonder wij, geen ik, samenhang in een uiteenvallende maatschappij. (verschijnt medio maart 2008, Uitgeverij Christofoor; isbn )

9 Jaarvergadering Nutshuis 2007 Foto: Ad Hupkes Bestuursverslag 2007 Zo veel schenkingen verrasten ons op de laatste dag van het jaar, dat daarmee tien velletjes vol girobijschrijvingen gevuld werden. Een verheugende toegift op alle eerdere schenkingen als steun voor ons werk! Een woord van warme dank aan onze schenkers is dan ook het eerste thema dat ik in dit bestuursverslag naar voren wil brengen. Vele schenkers mogen wij hopelijk begroeten op onze Jaarvergadering op 14 maart in de Rode Hoed in Amsterdam. De sprekers van de vorige jaarvergadering Christine Gruwez en Klaas van Egmond hebben samen met ons door het jaar heen het toenmalige thema Individu en samenleving; de boel bij elkaar houden! vergroot en verdiept en zullen de resultaten voorleggen. De titel deze keer luidt hetzelfde als de publicatie die dan verschijnt; Zonder Wij geen Ik; samenhang in een uiteenvallende maatschappij. De honderdste geboortedag van onze stichter wijlen Jan van der Linden werd op 17 februari herdacht met een boekje, gevuld met een serie kunstfoto s van Poort Zuylenstein, de voormalige woning van het echtpaar Van der Linden en een bijeenkomst met de kinderen van vroegere bestuursleden en huidig bestuur. Iona Stichting Jaarverslag Twee Iona projecten vanuit de Stichting zelf ontwikkelde projecten eisten dit jaar veel tijd en aandacht. Beide projecten waren reeds in 2006 in hun verkennende en besluitvormende fase, maar zullen in 2008 volop naar buiten komen was het jaar van de voorbereidingen. Wij geven hier alleen een korte aanduiding.

10 Jaarvergadering Nutshuis 2007 Foto: Ad Hupkes Het project Ruimte voor Ouderschap onderstreept de maatschappelijke en persoonlijke waarde van ouderschap-zonder-stress, met name voor de periode met kleine kinderen. In een vergrijzende samenleving waarin economische groei het leidende principe is en waarin onder emancipatie vooral financiele onafhankelijkheid wordt verstaan, dreigt het welzijn van het kind in het gedrang te komen. Ouders zullen bewuste keuzes moeten maken om, afgestemd op hun persoonlijke en maatschappelijke mogelijkheden, hun eigen balans te vinden tussen arbeid en zorg. Echter, zij moeten maatschappelijk wel in staat gesteld worden realistische keuzes te maken. Lili Chavannes, Merlijn Trouw, Ignaz Anderson, Lotti Hesper, Sonja Copijn, Linda Emmelkamp en Bons Voors werken aan dit initiatief, dat op 25 juni 2008 zal uitmonden in een manifestatie in het Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam voor 700 ouders, beleidsmakers en ouderschapsondersteuners: Ouderschap met Lef, kiezen en kunnen kiezen. Iona Stichting Jaarverslag Het project Antroposofie en Samenleving, heeft ten doel de dienstbaarheid van de antroposofie aan de behoeften van de samenleving te bevorderen. Michiel ter Horst, Clarine Campagne, Jan Huisman en Ignaz Anderson werken aan dit project, dat inmiddels drie vertakkingen kent. Clarine is benoemd als projectleider in dit project. De eerste tak aan deze stam is de maandelijkse toekenning van Iona Awards. Maximaal aan vijf personen per maand wordt zo n award, een bijdrage in de opleidingskosten, toegekend. De Awardcommissie kiest de naar hun oordeel meest overtuigende aanvragen voor ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling van individuele medewerkers in antroposofische instellingen.

11 De tweede tak beoogt de ondersteuning van instellingen op instituutsniveau, op het gebied van leiderschap en persoonlijke spirituele ontwikkeling van leidinggevenden, aangezien daaraan behoefte bestaat. In de loop van de zomer is binnen dit project een intensieve samenwerking met Adviesbureau Hasper en van der Torn ontstaan. In februari 2008 gaat een pilot leergroep van start met 12 directeuren van antroposofische instellingen. De derde tak is gericht op studenten. In samenwerking met de Vrije Hogeschool en de Hogeschool Utrecht is een keuzevak, een zogenaamde minor in voorbereiding. Wij hopen op goede, verdere samenwerking met beide instellingen. Twee bestuursleden moesten ons dit jaar verlaten, het oudste en het jongste. Wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens moesten wij afscheid nemen van Dirk Jan de Geer, lid van ons bestuur sedert 1993 en reeds vele jaren gastheer van onze tweedaagse zomervergadering. Een van zijn bijzondere thema s was het bevorderen van de Afsprakencultuur in antroposofische instellingen. Dit was dan ook het thema van zijn afscheidssymposium, waarin inspirerende impulsen voor de uitwerking van bovengenoemd project Antroposofie en Samenleving ontstonden. Ook ons jongste bestuurlid Hester Anschütz moesten wij helaas uitzwaaien. Uit München zond zij ons de volgende korte terugblik op haar bestuurslidmaatschap: Hartelijkheid, oprechte belangstelling, gezamenlijk thema s bespreken, een wereld van ideële projecten en antroposofisch geïnspireerde initiatieven die zich aan mij openbaart. Dat is voor mij de Iona Stichting. Ik kende de stichting voorheen alleen uit verhalen. De Iona, dat was het financiële bolwerk aan de gracht. Indrukwekkend, op afstand, iets met geld en dan voelt het al snel ingewikkeld en als iets heel moeilijks. Mijn persoonlijke kennismaking was op de promovendidag in Een geweldig inspirerende dag, waarin ik werd gegrepen door de vrije manier van uitwisselen van ideeën en idealen. En het klikte blijkbaar van beide kanten, want ik werd benaderd bestuurslid te worden van de Iona Stichting. Helaas is mijn tijd als bestuurslid veel korter geweest dan ik deze had gepland. De wegen der liefde zijn ondoorgrondelijk en leiden je soms zelfs over de landsgrenzen. Daarom neem ik afscheid als bestuurslid. Ik zal de gesprekken missen, het gezamenlijk als bestuur een thema behandelen of een project enthousiast opstarten. Ik wens het bestuur en de Iona Stichting alle goeds en we houden contact. Ons vergaderritme van viermaal per jaar voor de beleidvormende en toezichthoudende functie van het Algemeen Bestuur en het maandelijkse ritme van het Dagelijks Bestuur, voor de besluitvorming in alle projectaanvragen en andere lopende zaken, is het juiste minimum om alles met aandacht en in een goede sfeer te kunnen behandelen. De voorbereiding door ons secretariaat is daarbij van grote betekenis. Iona Stichting Jaarverslag

12 Directieverslag Behoefte aan nieuw leiderschap. In de Nederlandse samenleving is veel verwachting gewekt door het regeringsrapport Samenleven-samenwerken. In de uitwerking hiervan wordt gesproken over respect, solidariteit en duurzaamheid. Drie motieven waarmee we ons samenleven en werken kunnen stimuleren, motiveren en samenbinden. In diverse terugblikken op 2007 komen deze eigenschappen naar voren. Eén bericht noemt dit de kenmerken van modern leiderschap (koningschap) waar behoefte aan is; of Herman Wijffels die vaststelt dat er een teveel aan management is en een tekort aan leiderschap; of aan het indrukwekkende slot van de Bali-milieuconferentie waar aan het adres van deverenigde Staten energiek het appel klonk: het ontbreekt aan leiderschap. Na intern (vs)beraad leidde dit tot het besluit om mee te werken. Binnen de Iona Stichting is dit thema krachtig opgepakt en in tal van activiteiten omgezet. In het bestuursverslag las u al meer over de pilot persoonlijke groei en leidinggeven en het grote congres Ouderschap met Lef. Het secretariaatsoverleg draagt ook bij om de (operationele) processen van de werkvloer voortdurend in gesprek te houden met de visieontwikkeling van bestuur en directie en omgekeerd. Door het opknappen van alle ruimten hebben we voortdurend ons de vraag gesteld wat doen we functioneel in de ruimte, wie werken er en welk visitekaartje willen we afgeven? Vanaf de zomer hebben we de boekhouding geheel in eigen beheer genomen, waardoor efficiënter gewerkt kan worden. Sonja Otten - Bönisch heeft, met deze voorliggende jaarrekening, bewezen dit uitstekend te kunnen. Hiermee kunnen we de dienstverlening aan onze relaties vergroten en kosten besparen. Intern is hierdoor geschoven met taken en hebben we moeten investeren in extra projectaanstellingen (3). Ongewoon werk was er in ruime mate, zoals het ontruimen van woningen van erflaters en van een van onze bejaarde vrienden. Ongewoon was ook de euritmieloterij ter ondersteuning van het euritmie- en theaterimpresariaat. Iets bijzonders was de verkoop van snuisterijen ten bate van het project Educare, voedselsteun voor schoolkinderen in Kayelitsa. Afke van Aalderen reisde naar Kaapstad om het 10 jarige jubileum mee voor te bereiden en de opbrengst te overhandigen. Het gewone werk met de aanvragen voor projectsteun en de aanvragen voor stipendia is ongeveer stabiel gebleven met 366 projectaanvragen en 123 aanvragen voor stipendia. In 2007 is in het totaal rond ,- besteed aan onze doelstelling. Onder meer ging veel aandacht uit naar wetenschappelijk werk. Wij steunen nu twaalf promovendi en verzamelen fondsen voor wetenschappelijke publicaties, waaronder wetenschappelijke publicaties van onder andere Walter Kugler, John van Schaik, Christine Gruwez en Gerald Häfner. Iona Stichting Jaarverslag Contact met andere stichtingen kreeg ruime aandacht in diverse overlegstructuren, zowel in de antroposofische sfeer als daarbuiten. Dit resulteerde onder meer in een uitnodiging aan onze directeur om een bijdrage te leveren aan de Vereniging van Fondsen in Nederland(fin) tijdens de studiedag over het thema evaluatie. Ook in Dornach-Zwitserland werden intensieve contacten onderhouden met bestuur

13 en secties van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft. In deze samenhang nemen wij deel aan een regelmatig internationaal stichtingenoverleg met gls-treuhandstelle, Software ag Stiftung, Mahle Stiftung, Evidenz Gesellschaft, Vidar Stifeltsen en andere collega-stichtingen. Voor de verdere ontwikkeling van het werk heeft de directeur in juni deelgenomen aan een retreat in Zweden met Arthur Zajonc. Zajonc is als kwantumfysicus, bekend geworden door zijn werken met de Dalai Lama aan het thema Philosophical, ethical and spiritual implications of modern science. Innerlijke groei middels meditatie stelt hij centraal. De antroposofie is voor Zajonc uitgangspunt, maar de aansluiting met andere spirituele tradities is voor hem vanzelfsprekend. Hij heeft onder andere het werk Theory U van Claus Otto Scharmer mee kunnen inspireren en is voor ons direct en indirect een inspirator van onze bovenbeschreven pilot Leiderschap ontwikkeling. Het mededingen naar de Transparantprijs voor jaarverslaggeving zien wij als een bewustwordingsproces. Vorig jaar leidde dit tot de aanpassing van onze jaarrekening aan de richtlijnen van het Ministerie van Financiën voor jaarverslagen van vermogensfondsen. Thans wordt ons concreet gevraagd: Wat zijn de kwantificeerbare doelstellingen van de Stichting? Wij hebben kwantificeerbare doelstellingen op vier gebieden: Op het gebied van steun aan projecten van anderen en steun in de vorm van stipendia willen wij alle aanvragen binnen één maand afhandelen. Het is een bewuste keuze van het bestuur om geen volumen te begroten. Als wij zien dat een project hoge prioriteit verdient, zonder dat wij daarvoor zelf de middelen beschikbaar hebben, dan is onze ervaring dat er ook anderen, particulieren en fondsen, te vinden zijn die de urgentie van het project inzien en die in de financiering willen deelnemen. Het is niet nodig dat wij alles alleen doen; er is ook hulp van anderen. Wij richten ons op de inhoud, niet op een van te voren vastgelegd budget. Op het gebied van onze eigen initiatieven willen wij het congres over Ouderschap op 25 juni in het Muziekgebouw aan het IJ tot een succes maken voor ten minste zevenhonderd deelnemers. In het project Antroposofie en Samenleving willen wij een leergang voor Leiderschap en Persoonlijke spirituele ontwikkeling organiseren voor ten minste zesendertig leidinggevenden en wij willen op dit gebied maandelijks vijf Iona Awards kunnen toewijzen. Iona Stichting Jaarverslag Op het gebied van ons vermogensbeheer streven wij naar zodanige beleggingen, dat wij uit de contante opbrengsten in elk geval de lopende kosten van ons secretariaat en onze eigen projecten kunnen financieren, plus een deel van de aan derden toegekende studiebeurzen en projectsubsidies. Wij streven naar een minimum van aan contante opbrengsten, waarmee wij de dwangpositie om in een dalende markt aandelen te moeten verkopen kunnen vermijden. In een beleggingsstatuut heeft het bestuur een vooruitstrevende koers met betrekking tot beleggen vastgelegd. Groene, duurzame en maatschappelijk verantwoorde ondernemingen worden nauwkeurig geselecteerd voor onze portefeuille.

14 Op het gebied van geldwerving gaan wij uit van de hoop dat schenkers en erflaters het belang van ons werk inzien en ons daadwerkelijk steunen om in voldoende mate het ongedekte deel van de projectsubsidies te financieren. In een aantal jaren was er wel eens een tekort, maar gemiddeld genomen hebben onze schenkers ons werk mogelijk gemaakt, terwijl het belegd vermogen primair de continuïteit van het secretariaat moet garanderen, alsmede de bestedingen uit de fondsen. Ook hier is het een bewuste keus van het bestuur om de schenkingen niet te begroten, alsof wij ze vooraf mogen verwachten, maar om dankbaar te zijn voor iedere gift die binnen komt. Total Return on Vermogen (trov) is de naam van een werkgroep binnen de fin, die aandacht vraagt voor meer transparantie in de financiën. In deze werkgroep is gebleken dat de Iona Stichting met haar uitkeringen aan de doelstelling in relatie tot het vermogen zich mag rekenen tot de best presterende stichtingen van deze groep collega-stichtingen. Ter nagedachtenis In het afgelopen jaar hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal vrienden vanuit de eerste jaren van het bestaan van onze stichting, Mw. Ada Vreugdenhil, Mw. Dien Draayer, Mw. Inez van Roosendaal-Happé, Mw. Hanneke Bos-van Steveninck, Mw. Ilona van der Bilt-Ptasnik, en de heren Bart de la Houssaye, Matthias Guépin en Herpert Trouw en ook van een nog jongere vriend, Zoltan Labancz, met wie wij in de negentiger jaren veel hebben samengewerkt in Roemenië. Al vanaf 1974 tot aan haar overlijden in 2007 hebben wij in nauw vriendschappelijk contact gestaan met Ada Vreugdenhil. Op spiritueel en op financieel gebied heeft zij in die jaren op grootse wijze bijgedragen aan ons werk en bij testament de Iona Stichting tot haar erfgename benoemd. Met Matthias Guépin betroffen de samenwerkingsverbanden aanvankelijk het BD-landbouwbedrijf Loverendale en later vooral het ontwikkelingswerk vanuit het Rural Development Programme. Met Dien Draayer bestond een verbinding inzake de Rudolf Steiner bibliotheek en het samengaan daarvan in het winkelbedrijf de Zaailing te Amsterdam. Inez van Roosendaal heeft onder andere bijgedragen aan de totstandkoming van het boek De Vrije School en Hanneke Bos was nauw betrokken bij de Nederlandse uitgave van het Finse epos de Kalevala. Ilona van der Bilt heeft jarenlang geschonken voor antroposofisch-medische doelen en heeft de Iona Stichting een legaat hiervoor nagelaten. De samenwerking met Bart de la Houssaye betrof vooral projecten in de gehandicapten-zorg en met Herpert Trouw waren wij begin tachtiger jaren in contact over zijn inbreng op het gebied van de organische architectuur in onze werkconferenties De samenhang der kunsten. Iona Stichting Jaarverslag

15 Financiële verslaglegging: Beleggingsstatuut In het verslagjaar heeft het bestuur een beleggingsstatuut vastgelegd, waarin is gekozen voor een vooruitstrevende koers met betrekking tot het beleggen in groene, duurzame en maatschappelijke verantwoorde ondernemingen. Het bestuur heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid uit handen gegeven aan een externe vermogensbeheerder en heeft het toezicht op de werkzaamheden van de vermogensbeheerder opgedragen aan een financiële commissie, bestaande uit voorzitter, penningmeester en directeur. Deze commissie bewaakt de samenstelling van de portefeuille en evalueert periodiek de prestaties van de externe vermogensbeheerder. Het bestuur heeft op voorstel van de financiële commissie een beleggingsplan vastgesteld, waarin de strategische middelenverdeling, de tactische marge, het gebruik van vreemde valuta, regionale spreiding, derivaten, het risicobeheer en het accent op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de beleggingen zijn vastgelegd. B.A. van Doorn&Comp. B.V. te Amsterdam, gespecialiseerd in beleggingen in trackers, is aangewezen als vermogensbeheerder. Afhankelijk van de markt mag de beheerder de strategische middelenverdeling laten schommelen tussen 50/50 en 60/40 aan aandelen enerzijds en anderzijds vastrentende en alternatieve waarden. De vermogensbeheerder rapporteert ieder kwartaal aan de financiële commissie. De koerswinsten en koersverliezen worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening. Koerswinsten en koersverliezen worden met het oog op de continuïteit voor een deel toegevoegd of onttrokken aan een egalisatiereserve. Fiscale aspecten De Iona Stichting en haar schenkers profiteren sinds vorig jaar van een algehele vrijstelling van schenkingsrecht voor goede-doelen-stichtingen. Uw schenking of legaat is dus volledig vrijgesteld van schenkingsrecht of successierechten. Aangezien de Iona Stichting geen enkele kosten in rekening brengt, kan uw schenking voor de volle 100% worden aangewend voor de door u aangegeven doelen. Voor de inkomstenbelasting zijn schenkingen aan de Iona Stichting volgens de gewone giftenregeling aftrekbaar, hetgeen afhankelijk van uw belastingtarief een aanzienlijke belastingbesparing kan opleveren. Schenkingen van een jaarlijkse uitkering voor minstens vijf jaar via een notariële akte (bij de Iona Stichting kunt u hiervoor een volmacht aanvragen) zijn onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als u over vermogen beschikt, waarvan u een deel kunt missen, kan deze vorm fiscaal zeer voordelig uitpakken. Als u wilt kunnen wij u hierbij adviseren. Iona Stichting Jaarverslag

16 Verkorte balans per 31 december 2007 (in euro) A C T I VA Materiële vaste activa Financiële vaste activa Beleggingen Vorderingen Liquide middelen PA S S I VA Eigen Vermogen Stamkapitaal Koersegalisatiereserve Bestemmingsfondsen Werkfondsen Endowmentfondsen Ionafondsen Voorzieningen Schulden Gebouwen in Amsterdam en Wageningen zijn ieder gewaardeerd tegen I 1,. Gezamenlijke woz-waarde van deze panden bedraagt: I Aandelen: I , obligaties: I Iona Stichting Jaarverslag

17 Verkorte staat van baten en lasten (in euro) Werkelijk 2007 Begroot 2007 Werkelijk 2006 Baten Donaties, giften en schenkingen Nalatenschappen Resultaat beleggingen Lasten Secretariaatskosten Beschikbaar Overige baten en lasten Totaal baten Besteed aan doelstelling Overige bestemmingen Bestemd voor stamkapitaal Bestemd voor fondsen Uit jaarinkomen aan fondsen Uitbetaald uit fondsen Bestemming door schenker bestemd Totaal lasten Saldo baten en lasten Specificatie beleggingsresultaten Bank- en girosaldi Rente- en dividenden effecten Koersresultaten Kosten vermogensbeheer Koersegalisatiereservemutatie Iona Stichting Jaarverslag

18 Meerjarenoverzicht balans (alle bedragen x euro) A C T I VA P E R Materiële vaste activa Financiële vaste activa Beleggingen Vorderingen Liquide middelen PA S S I VA P E R Stamkapitaal Koersegalisatiereserve Werkfondsen Endowmentfondsen Ionafondsen Voorzieningen Schulden Meerjarenoverzicht baten en lasten (alle bedragen x euro) Baten Schenkingen Gerichte schenkingen en legaten Resultaat beleggingen Beleggingsresultaten Lasten Secretariaatskosten Beschikbaar Overige baten en lasten Totaal baten Bestedingen Besteed aan doelstelling Overige bestemmingen bestemd voor stamkapitaal bestemmingen of onttrekkingen aan fondsen bestemming door schenker bepaald Totaal lasten Saldo baten en lasten Iona Stichting Jaarverslag

19 Fondsenoverzicht (in euro) W E R K F O N D S E N Stand Schenkingen Subsidie uit Uitbetaald Mutatie Stand per aan fondsen jaarinkomen in tussen per fondsen Peetschappen Vrije Schoolbeweging Heilpedagogie B.D. Landbouw/Milieu Antroposofische Natuurwetenschappen Antroposofische Medische Doelen Antroposofie Christengemeenschap Euritmie Euritmie in werkgebieden Beeldende kunsten Muziekfonds Jeugdfonds Uitgave boeken Goetheanum M.J. Startfonds Toekomstig bezit landbouwgronden Fondsen op naam Totaal werkfondsen E N D O W M E N T F O N D S E N Endowment Ondernemende Initiatieven Endowment Stipendia Endowment Waldorfski Pedagogiki Endowment Antr. en Universiteit Endowment Euritmie Endowment Antroposofie Endowment Colo Totaal endowmentfondsen I O NA F O N D S E N T O TA A L F O N D S E N Iona Stichting Jaarverslag

20 Overzicht verloop fondsen 2007 (in euro) Stand van de fondsen per 1 januari Bij: ontvangen schenkingen algemeen subsidies uit het jaarinkomen aan Ionafondsen Betalingen uit fondsen in Stand van zaken fondsen per 31 december Iona Stichting Jaarverslag

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier JAARVERSLAG 2012 Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier Inhoudsopgave Inleiding 5 Algemeen Geschiedenis 7 Beleid 8 Het Bestuur 9 Website 10 Jaaroverzicht projecten PILER 11 Parapsychologisch Instituut 12

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING Oikocredit Nederland JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Voorwoord In 2012 is er veel gebeurd. Om een paar dingen te noemen: we namen afscheid van Ruud Kootker die ons ruim een jaar bijstond als interim manager,

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Inhoud. Omhoog! Organisatie 6. Ontwikkelingen 8. Bestuursniveau van de stichting 20. Personeeldbeleid 22. Financiën 24.

Inhoud. Omhoog! Organisatie 6. Ontwikkelingen 8. Bestuursniveau van de stichting 20. Personeeldbeleid 22. Financiën 24. Inhoud Organisatie 6 Ontwikkelingen 8 De dagelijkse praktijk op de scholen Geert Groote College Amsterdam 10 De dagelijkse praktijk op de scholen Adriaan Roland Holstschool Bergen 12 De dagelijkse praktijk

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST

JAARVERSLAG 2013 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST JAARVERSLAG 2013 VAN STICHTING TRIODOS FOUNDATION TE ZEIST Inhoud blz. Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 2013 van Stichting Triodos Foundation, Zeist 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg, gevestigd te Amsterdam Aan de Ledenraad van VUvereniging Hierbij bieden wij u

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Foto: RVD Jaarverslag 2013 Foto: RVD Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Doen wat we geloven. Voorwoord

Doen wat we geloven. Voorwoord JAARVERSLAG 2011 Doen wat we geloven Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

jaarverslag 2013 2 0 1 3

jaarverslag 2013 2 0 1 3 jaarverslag 2013 20 13 jaarverslag 2013 20 13 4 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 5 Participatiesamenleving en overheidsbeleid 7 (Ernst Hirsch Ballin) Bestuursverslag 12 I Algemeen 12 II Wetenschappelijk

Nadere informatie

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie