De kunst van het nietsdoen is heel hard werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kunst van het nietsdoen is heel hard werken"

Transcriptie

1 Vl vrandrprocssn in h hogr ondrwijs hbbn h karakr van plannd chang. Daarbij wordn dolsllingn gformulrd n planningn n ussnijds rsulan afgsprokn. Ui ondrzok blijk da n groo dl van d gpland vrandrrajcn winig succsvol is. In di arikl word boogd da di makn hf m h fi da vl van d vrandrambiis onwikklprocssn implicrn, di juis ni of nauwlijks suurbaar n managbaar zijn. Bschrvn word ho drglijk procssn vrlopn n wa daarbij blangrijk mchanismn n dynamikn zijn. Aan d hand daarvan word gïllusrrd ho drglijk procssn gfacilird kunnn wordn. H uigangspun daarbij is h organisrn van h oval. Vrandrmanagmn in h hogr ondrwijs D kuns van h nisdon is hl hard wrkn Thijs H. Homan Opn Univrsii Ndrland N zoals in vl andr scorn van onz conomi hf h vrandrvirus ook ogslagn in d wrld van h hogr ondrwijs. D n rorganisai is nog ni voorbij of d andr din zich alwr aan. Inhoudlijk gzin gaa h in vl gvalln ovr inrssan plannn, mooi visis n blangrijk sragisch onwikklingn (zkr in d ogn van dignn di z bdach hbbn). Tglijkrijd nm d vrandrmohid bij d profssionals sds mr o. M als raci da d brokkn managrs juis nóg hardr aan di mnsn gaan rkkn om hn óch in bwging probrn krijgn. H is dan ook n bknd (ondrzoks)ggvn da mr dan 70 procn van d gpland vrandrrajcn ni ffcif is. Dolsllingn wordn ni gralisrd, dadlins wordn ni ghaald n d moivai om vrandrn nm alln maar af (Br n Nohria, 2000 n Boonsra, 2000). D ijd lijk rijp om d bsaand vrandrhabius ns flink ondr d lop nmn. Waarom luk h ondanks d bs bdolingn n d moois plannn ni om d mnsn op n posiiv manir in bwging krijgn? Als d bsaand vrandraanpakkn ni wrkn, ho zorg j r dan voor da z d niuw visi ussn d orn krijgn? Maakbaarhid Bij vl vrandrrajcn lig h accn vooral op d inhoud van d vrandring. Dus: wa slln w ons voor bij compnigrich ondrwijs? Ho mo vakgrop X r ui gaan zin? Ho kunnn w d govrnanc van onz faculi vrbrn? Wa is n juis balans ussn h rgulir ondrwijs n commrciël aciviin? Ho organisrn w d maaschapplijk sags? Vl ijd van d blidsmakrs gaa zin in h uidokrn van d inhoud van dz plannn. Daarnaas hb j ook d vrandrkundig vraag: ho krijgn w d mnsn in bwging, zoda z onz plannn ook ch gaan uivorn? Ho gaan w h vrandrrajc inrichn? Om zich krijgn op d scop van da vrandrrajc, is h handig om n zognomd finishfoo makn. Dus: sl da all plannn hlmaal gralisrd zoudn zijn, ho wrkn d mnsn dan? Wlk aiuds hbbn z dan? Wi wrk m wi samn? Dz foo kan dan vrglkn wordn m d organisai van nu: d sarfoo. H vrschil ussn d w foo s gf aan wa d vrandropgav is. Bij vl vrandrprojcn word di vrandropgav vraald in (min of mr) concr dolsllingn _E 0109.indd :34:51

2 & MA 109 rd or X z an l n? n r (KPI s ky prformanc indicaors dlivrabls) nzovoor. Dus: d niuw organisaisrucuur mo ind 2010 gïmplmnrd zijn. H niuw sysm mo voor d zomr 2009 opraionl zijn. D vrbring van d samnwrking ussn vakgrop X n Y mo in mi zijn gralisrd. Op zich prima nauurlijk, om ijdsplanningn n dolsllingn formulrn. Da maak h moglijk om d vrandringn god volgn n ijdig in grijpn als d afsprakn ni wordn gralisrd. Tglijkrijd dnk ik da juis di willn plannn n bhrsn van vrandringn d rdn is da vrandrrajcn mislukkn. H gaa mij daarbij ni zozr ovr h plannn n surn an sich, maar om d aannams di r daarbij wordn gmaak ovr d maakbaarhid van di vrandringn. Om di duidlijk makn, inroducr ik hir h bgrip savoluionair procssn (Van Dinn, 2002). Laa ik bginnn m n voorbld ui d privésfr. Dnk u ns rug aan h momn da u uw glifd voor h rs zag. Onmiddllijk schoo u n SMARTdolslling binnn, namlijk: ovr dri maandn zijn wij n koppl. Duidlijk is da r n suk vrandrmanagmn nodig is om d poniël glifd zovr krijgn da hij/zij ook ussn d orn hf da u d nig juis bn. U zou dus kunnn bginnn m nkl Opn Spacsssis om lkaar br lrn knnn. Daarna lijk h god om samn n kor coachingsrajc in gaan, waarbij u, bglid door n rvarn coach, samn kom o n nadr knnismaking op all facn van lkaars prsoonlijkhid. Zo gn h ind van d dri maandn is n sukj raining n opliding nauurlijk alijd advisrbaar. Dus ho gaa u h ms ffcif m d donkr kann van d andr om? Wa dnk u? Zal d SMARTdolslling zo wordn gralisrd? Op zich hf u h och rdlijk profssionl aangpak, zou j zggn. Er was n duidlijk planning n d vrandrkundig inrvnis zijn kurig afgsmd op d gpland fasring van d onwikkling van uw rlai. Dus daar kan h ni aan liggn. Of wl? H procs da ro zou kunnn lidn da u m di andr n kopplj gaa vormn, is ni yprn als n maakbaar, planbaar n bhrsbaar procs, maar juis als n savoluionair procs. Savoluionair saa voor sadiumgwijz volui (Van Dinn, 2002). Sl da u indrdaad na nig ijd n kopplj bn gwordn, dan zijn r msal achraf wl bpaald sadia in d onwikkling van uw rlai ondkkn. Bijvoorbld da u in h bgin vaak dingn samn dd. En da h on n hl sap was on u uw aansaand mnam naar uw famili. Drglijk sadia zijn achraf dus wl hrknnn, maar vooraf nooi prcis voorsplln. H voluionair karakr van zo n rlaivormingsprocs houd in da u n uw aansaand gdurnd di maandn al van gdragingn riching lkaar vronn, waarbij sommig gdragingn aanslogn n andr juis ni. Ook bsond r sds d kans da h mislip n da h dus nis zou wordn. Korom: w hbbn h ovr n nauurlijk groiprocs, da zo zijn ign dynamikn n zijn ign ijd kn. Gras gaa ni hardr groin door r aan rkkn. En zo wrk h dus ook avrchs als u opns hl dolgrich gaa probrn dagn wa r zich ussn u n uw boogd vrind(in) onwikkl, vrsnlln. Wa ik nu zou willn bwrn, is da vl vrandrrajcn in h hogr ondrwijs allrli dolsllingn hbbn di in fi alln savoluionair onwikklbaar zijn. Zo kun j h o sand komn van n god samnwrking ussn w afdlingn ni managn n plannn in d ijd. Ook is (bijvoorbld na n fusi m n andr opliding) d culuuringrai ni is wa j op d dag af kun plannn, waarbij d acis n inrvnis di wordn ondrnomn ni n op n n voorsplbaar lidn o di culuuringrai. Vrdr is ook d onwikkling van d profssionalii van docnn, lcorn, profssorn n managrs ni is wa op n bhrsbar n moniorbar manir is aan surn. Sds gaa h bij dz voorbldn om groi n onwikklprocssn di dynamikn hbbn di ghl vrschilln van d managmnraionalii van plannn, conrolrn, moniorn n bijsurn. En van d vrklaringn voor h hoog faalprcnag van gpland vrandrrajcn lig wa mij brf in h willn aansurn n managn van vrandringn di n nn mal ni god manag n maakbaar zijn. Rchs vrandrn n bkniswolkn H voorafgaand rop d vraag op ho drglijk savoluionair groiprocssn dan vrlopn. En uiraard ook of r vrandrkundig is aan don is. Of is d kuns van h nisdon da j h gwoon maar mo lan gburn? Vrandrmanagmn in d prakijk bkn doorgaans da r w zakn in d gan wordn ghoudn. Tn rs nauurlijk d oplidingsorganisai (of h ondrdl daarvan) di mo vrandrn. Tn wd h hl pakk m vrandrkundig acis, inrvnis, workshops, rainingn, niuwsbrivn, inransis nzovoor, waarm boogd word d vrandring managn. Vrandrmanagmn bhls dan h sds moniorn van d organisai: kom d zaak al in bwging? Zo ni, dan word d innsii van d wd facor opgschrofd. Dus nóg mr raining n coaching, nog mr vrgadringn ovr d voorgang, xra workshops, roadshows, ipods voor d succsvolln n n suk xra aandach voor h blang van h vrandrrajc _E 0109.indd :34:51

3 & MA 109 bij amovrlggn, niuwjaarsrds nzovoor. Naas dz w zakn spl r wa mij brf nog n drd facor, di van buingwoon groo blang is voor h vrloop van d vrandringn. Waar ik h hir dan ovr hb, zijn zoghn bkniswolkn (Homan, 2006 n 2008). Bkniswolkn zijn brd gdld collciv bknisgvingn di r bij d brokknn lvn ovr h vrandrrajc. J kun ook zggn: da wa r in d wandlgangn rondgaa ovr d vrandring; da W mon naar d 'binnnkan' van d vrandring kijkn wa mn informl bij d koffiauomaa bsprk in d pauz van d vrandrworkshops n da wa r bij d mnsn in h rokrshok word bsprokn. D inhoud van drglijk bkniswolkn kan bijvoorbld zijn: Ach, rs maar ns rusig afwachn. Di ropn z al jarn n r is o nu o nooi is van rchgkomn. Of: Di is nou al d zovls vrandring. Laa ons nou ook ns gwoon ons wrk don. Zo komn w hlmaal nrgns mr aan o. Of: J kun j nu wl in gaan zn voor di vrandrrajc, maar w hbbn ghoord da r ovr n halfjaar n niuw dcaan kom. Ghid da di wr m hl andr plannn op d proppn kom. Naar mijn id zijn dz bkniswolkn d ms dirc gdragsbïnvlodnd facorn in organisais. Andrs gzgd: al d vrandrplannn, blidsnoiis, visis, dadlins n dolsllingn zijn in princip snslss; bknisloos. Voor dignn di di plannn bdach hbbn zijn z zr bknisvol. Maar voor d onvangrs rvan krijgn d vrandringn pas bknis als z di r zlf in hun ondrling inraci aan hbbn ggvn. Concr. Sl, n bpaald hogschool wil da h kwaliismanagmn van d opliding word vrsrk. Er is n fraai kwaliisvisi opgsld m n kwaliisjaarcyclus. Elk jaar bgin m n rviw van d kwalii van al d cursussn n programma s. Vrvolgns dinn d vranwoordlijk cursus n programmalidrs hun vrbrplannn in, di daarna wordn gaccordrd door d kwaliiscommissi. Tijdns d uivoring van d plannn monior d commissi d voorgang. Aan h ind van h jaar vind dan d kwaliisrapporag plaas, waarin pr programma n cursus word aanggvn wlk vrbringn zijn uigvord n wlk ffcn di ghad hbbn, bijvoorbld wa brf sudnnvrdnhid. D cyclus word uigrold in d organisai middls n aanal god voorbrid workshops. Elk van d workshops word door d indvranwoordlijk managr gopnd m n oprop om gaan voor kwalii waarna r Tshirs wordn uigdld m daarop dz ks. Vrvolgns gaa mn in gropn uin om d vraalslag makn van h algmn plan naar concr wrkzaamhdn voor d ign ams n vakgropn. Aan h ind wordn aciplannn opgsld n afgik. Tn slo gaa r n valuaiformulir rond. Achraf blijkn d workshops m gmiddld n 7 gwaardrd wordn. To gro vrdnhid van d projclidr, d organisaiadvisur di h hl gburn bglidd n d indvranwoordlijk managr. Missi gslaagd! Maar is da nou ook ch zo? Is d bknis di vrzondn mo wordn (namlijk da di hl blangrijk is, da idrn ook éch gmoivrd mo zijn voor kwalii nzovoor) nou wrklijk gland? Om di vragn kunnn banwoordn, mon w ni naar d zoghn buinkan van d vrandring kijkn, maar naar d binnnkan. D buinkan brf h ghl van acis n al d prsonn di daarbij brokkn zijn, da word ingz om h kwaliisbsf lan groin. D binnnkan brf d informl inraci ussn brokknn ovr di buinkan. Waarbij r al dond n al inracrnd m lkaar bknis word ggvn aan di buinkan. Sl, bijvoorbld, da w dlnmrs lkaar ijdns d inliding van hun managr nadrukklijk aankijkn, d wnkbrauwn oprkkn n naar lkaar lachn. Op da momn gvn z al inracrnd m lkaar bknis aan dagn wa z horn n zin. Tijdns d koffipauz saan dri mdwrkrs van vakgrop X dich bij lkaar n word r n mop uigwissld ovr d xrn advisur di d workshop facilir. D volgnd dag vragn d collga s aan d dlnmrs van d workshop ho h d dag rvoor gws is. Sl da d dlnmrs dan zggn: Ach, wl aardig. Maar zolang Pi (d amlidr) blijf zggn da onz omz laag is, gaan wij ni aan d gang m da kwaliisgburn. H is m och n formulirnbol Wa ik zou willn bwrn, is da r pas ch sprak is van organisaivrandring als r bwging kom in dz bkniswolkn. In di vrband maak Goffman (1959) n blangrijk ondrschid ussn on sag vrsus off sag gdrag van mnsn. On saggdrag (op h podium) vroon j als j officil bij lkaar bn. Dus bij n vrgadring, n workshop, n borrl waar d baas aanwzig is. Off saggdrag is h gdrag van mnsn in n achr d coulissn. Dus daar waar mn informl bij lkaar is, waar mn nr nous is. Tijdns _E 0109.indd :34:52

4 & MA 109 nak a op d r. k. f rd d n n a n s d. k r. s l g ar n ns d kwaliisworkshop vroon mn on saggdrag. Daar spl mn d rol van d (rdlijk) brav mdwrkr di (n do alsof hij) kwalii hl blangrijk vind. In d off sagsing bij d koffiauomaa n d volgnd dag op d ign kamrs van d vakgrop vroon mn hl andr gdrag. Vrandrmanagmn gaa wa mij brf ni om h workshopgdrag, maar ovr h gdrag da mn daarna op d wrkvlor vroon. Ho word r dan gn d vrandring aangkkn? Ho praa mn r dan ovr? In h assnslsl in figuur 1 is di nog ns op n andr manir wrggvn. D horizonal as gaa ovr h vrschil ussn gpland vrandring (forml vrandrrajcn, workshops, blidsnoiis, aciplannn, brainsormsssis nzovoor) n sponan vrandring. Zkr bij hogscholn n univrsiin gld da r hoogswaarschijnlijk coninu sponan vrandrprocssn gaand zijn. Da kan ni andrs bij organisais m zo vl profssionals. Di zijn voordurnd aan h xprimnrn of d wrkzaamhdn ni gmakklijkr, br, mooir nzovoor kunnn wordn uigvord. Di zijn dus vrandringn di sponaan plaasvindn Bkniswolkn zijn d ms dirc gdragsbïnvlodnd facorn ondanks d forml vrandrplannn. D vrical as brf d vraag in hovrr r sprak is van één bpaald allsovrhrsnd visi (monovocaal) of juis van h naas lkaar bsaan van allrli vrschillnd visis, idën, sromn nzovoor (polyvocaal). D forml kan van organisaivrandring, d zndkan, d on sagkan, bvind zich aan d linkrzijd van h assnslsl. Daarbij hb j linksbovn d dirciv vrandrrajcn n linksondr d paricipaiv rajcn. Aan d rchrzijd van h kruis bvind zich d wrld van d bkniswolkn, d sponan gdragingn van mdwrkrs (n managrs) op d wrkvlor. J kun ook zggn: h coninu gbruis n gbubbl da r gaand is aan d binnnkan van d organisai. Word r in d linkrwrld van uiggaan da vrandring maakbaar, managbaar n bhrsbaar is, in d rchrwrld is juis savoluionairii h pandor. Di implicr da r gn linair vrband kan bsaan ussn links n rchs. Er zijn naar mijn id gn hilig graalachig inrvnis n vrandrkundig hoogsandjs di voorsplbaar n bhrsbaar lidn o vrandring n bwging aan d rchrkan van h kruis. Prakisch uigdruk: j kun in workshops, rainingn, vrgadringn nzovoor ropn wa j wil, maar da wil ni zggn da da dan n op n zo word ovrgnomn n uigvord in d ralii van d organisai. God bdolingn Dus Homan bwr da j hlmaal niks kun don om vrandring voor lkaar krijgn. Kom nou! Ik hoor h u dnkn. Di is ook ni d conclusi waar di dnkn in rmn van bkniswolkn op ui kom. Sl da u d xrn advisur bn di d kwaliisworkshops bglid. En in d pauz hoor u (uiraard bij oval) da r n paar mnsn gn lkaar zggn da z h allmaal wl luk vindn, maar da z in d prakijk voor di soor onzin gn ijd hbbn. Wa zou r gburn als u na d pauz h woord nm n n harsochlijk boog afsk, waarin u h blang van god ondrwijskwalii andrmaal ondrsrp? Daarbij vrwijs u naar okomsig accrdiais, naar ondrzokn van d inspci n ook naar d commrciël kansn di r liggn in god kwaliismanagmn. D vraag is dan: zoudn d vigrnd bkniswolkn door uw charismaisch boog in bwging komn? Ik dnk da da ni h gval is. Erdr lid n drglijk inrvni o h vrdr sabilisrn van d bsaand wolkn, dan da di wolkn in bwging komn. In d morologi nomn w da dan n garrsrd wrssysm. Wa ik dus zou willn suggrrn, is da h probrn managn van vrandring in d bsaand bkniswolkn hoogswaarschijnlijk n conraproducif ffc zal hbbn. Vl mr vrandring n bwging onsaan r n da zi ik ook in mijn ondrzok als d aandach n nrgi grich wordn op h onsaan n hodn van niuw bkniswolkn. Ik bn r namlijk van ovruigd (waarbij ik m ondr mr basr op d chaos n complxiishori) da r in organisais alijd al vrniuwnd miniwolkjs aanwzig zijn, waar mn al lang bzig is, dnk n wrk zoals r in d officiël blidsplannn word afgschildrd. Door juis d groi n bloi van dz alrnaiv wolkn vrsrkn, kan r zich op dn duur n soor fifyfifysiuai onwikkln, waarbij oud n niuw lkaar als h war in vnwich lijkn houdn. J mrk da bijvoorbld bij vrgadringn. Enrzijds krijg j dan sds racis da d vrandrplannn ni ralisisch zijn, ni gaan wrkn nzo _E 0109.indd :34:52

5 & MA 109 Figuur 1 Assnslsl vrandrsoorn 1 voor. En andrzijds saan r dan sds wr mnsn op (soms ook lrlijk) di juis wl ovruigd zijn van h nu van d vrandring n di bijvoorbld al lang op di manir wrkn. In rmn van d chaoshori h zo n siuai dg of chaos : mn vrkr prcis op h grnsvlak van d oud sabilii n d niuw sponan vrandring di vanzlf op gang kom (Homan, 2006, 2008). In drglijk siuais is n klin voorval, n klin gburnis, vaak al voldond om d zaak don omslaan. Bijvoorbld n blangrijk klan di onvrwach n cursus afzg. Of n ngaiv publicai ovr d faculi in d lokal prs. En drglijk voorval h ook wl n focal vn (Ks d Vris n Balazs, 1997). Zo n gburnis brng n nonlinair raci op gang, waarbij n schijnbaar onbknnd gburnis zr gro consqunis hf. Al m al bkn di da d dynamikn aan d rchrkan van h assnslsl zlforganisrnd dynamikn zijn, di ni pr s xrn wordn gmanagd maar van binnnui gwoon sponaan onsaan ui d inracis ussn brokknn. Dnk in di vrband maar ns aan d prachig paronn di gro gropn spruwn kunnn makn. Ook hir gld dg of chaos : op d grns ussn sabilii n vrandring. Waarbij d klins bwging (bijvoorbld n van d spruwn zi n roofvogl n vlig wa opzij) vrijwl onmiddllijk lid o collciv paroonvrandringn. Di don d spruwn ni omda z allmaal achr n bpaald managrspruw (n zognaamd pacmakr animal : Bonabau, Dorigo n Théraulaz, 1999) aanvlign. Noch is r sprak van vrandrmanagmn n al hlmaal ni van n cnraal vrandrprojc da grund word ondr n Princ IIrgim (di saa voor Projcs in Conrolld Environmns n wl d wd vrsi daarvan. H is n mhod voor projcmanagrs om gsrucurrd projcn in richn n aan surn) _E 0109.indd :34:53

6 & MA 109 n n : ch on rd D kuns van h nisdon H ondrzok waar w in h ondrzokscnrum Faciliaing Chang and Implmnaion Dynamics van d Opn Univrsii Ndrland m bzig zijn, rich zich primair op h bgrijpn van dz dynamikn di n grondslag liggn aan h onsaan van niuw bkniswolkn in organisais. D vraag is of r bij di dynamikn facorn ondrknnn zijn di d groi van niuw bkniswolkn facilirn. Inmiddls hbbn w al vl inzichn op di rrin vrkrgn. Zo blijkn d gboorplaasn voor niuw wolkn zognaamd prischaaljs zijn. Prischaaljs (u w wl, ui laboraoria) zijn vrdichingn in h informl social nwrk in organisais, di bsaan ui klin gropn mnsn di vaak m lkaar inracrn om o niuw bknisgving komn ovr dagn wa z mmakn. Ui ons ondrzok blijk da vrijwl idrn (dus ook managrs, consulans nzovoor) wl n of nkl prsonn om zich hn hf m wi mn rglmaig bsprk wa mn r nou ignlijk allmaal van vind. Vaak zijn di vrij consan vrrouwnsgropjs waarin ook msal al vl bknissn lvn. Dus d managr kondig (bijvoorbld in h inrn prsonlsblad van d univrsii) af da r n sri kwaliisworkshops op sapl saa. In d prischaaljs ragr mn dan vanui d rds bsaand bknisgvingn: O, kijk, da is n zois als da innovairajc van vorig jaar. Daar is on ook ni vl ui gkomn. H fi da d brokknn vooral blijkn ragrn vanui h vrldn maak da vrandrmanagmn nooi los kan wordn gzin van d hisorisch conx van d brffnd organisai (zoals in vl vrandrmanagmnlirauur wl word gsuggrrd). Niuw bkniswolkn onsaan ui idënsks ussn prischaaljs di vrschillnd bknissn ovr d vrandring kosrn. Als mn alln maar rlais zou hbbn m prischaaljs di r prcis hzlfd ovr dnkn als h ign prischaalj, dan zal r winig bwging onsaan. Maar als mnsn van n prischaalj in conac komn m andrn di hl andr idën hbbn ovr h vrandrrajc, dan zou r ui d inraci ussn dz schaaljs n procs van idënsks op gang kunnn komn, waarbij r in di inraci niuw bkniswolkjs onsaan. En volgnd facor di zr blangrijk blijk zijn voor h onsaan van niuw collciv bkniswolkn, is d zognomd conncivii. Di is n bgrip onlnd aan d complxiishori (zi bijvoorbld Kauffman, 1995 n Klly, 1994) waarbij h vraald naar d prischaaljs gaa ovr h aanal rlais da prischaaljs hbbn m andr prischaaljs. Zijn di schaaljs allmaal afgslon ilandjs (koninkrijkjs), dan is r sprak van lag conncivii. D kans op vruchbar idënsks is dan minimaal. En hogr conncivii lid ro da niuw bkniswolkn al snl als n soor cogniiv virussn door h informl nwrk gpropagrd kunnn wordn, zoda r op dn duur ook niuw bkniswolkn op collcif nivau kunnn onsaan. Zo hbbn w nu inmiddls n hl vrzamling facorn n dynamikn op d korrl, di r gzamnlijk o bijdraag da niuw bkniswolkn zich kunnn onwikkln. Daarbij is h moo dus: rchs van h kruis. H brf dus sponan procssn di plaasvindn ondanks h vrandrmanagmn (links van h kruis). D kuns, dus, van h nisdon. is hl hard wrkn Mo j dan als vrandrmanagr maar achrovrlunn n r h bs van hopn? N, ingndl, zou ik zggn. Waar w h hir ovr hbbn is h ondrnmn van maargln di aansluin op d facorn n dynamikn di m wolknvrandringn samnhangn. Ik hb h hir dan ovr n hl andr arsnaal aan vrandrkundig aciviin dan d klassik vrandracis di vanui n plannd changvisi wordn ondrnomn. H gaa bijvoorbld om h vrgron van d conncivii ussn prischaaljs, h simulrn van variëi (zoda idënsks gn incs word), h schppn van zognomd ransiional spacs, waarin r ruim is voor niuw bkniswolkn n waarin niuw sponan Op dn duur kunnn r niuw bkniswolkn onsaan vrandriniiaivn gsund wordn. H hard wrkn is daarbij ni grich op d inhoud van d vrandrplannn n h rvoor zorgn da zij prcis ussn d orn krijgn wa wij bdach hbbn. Maar juis op h vrsrkn van d vrandrdynamikn n procssn di sowiso alijd gaand zijn in d organisai. Uigangspun daarbij is h organisrn van h oval. Wa j ook ondrnm, h zal alijd gplaas zijn aan d linkrkan van h kruis. Wlk bknis h hf n krijg, is ni prcis voorsplln. Da is namlijk n procs da zich aan d rchrkan afspl. Maar wl _E 0109.indd :34:54

7 H G & MA 109 lid n vrandraanpak grich op h facilirn van d wolkndynamikn o n vl gror kans op ch organisaivrandring, dan h nzijdig managn van d inhoud van di vrandringn. In di zin organisr j j ign oval. & Prof. dr. Thijs H. Homan is hooglraar Chang and Implmnaion bij d Opn Univrsii Ndrland n visiing profssor bij h Cnr for Ladrship and Prsonal Dvlopmn (L.A.P.D.) van Univrsii Nynrod. Vrdr is hij lidr van h ondrzokscnrum Faciliaing Chang and Implmnaion Dynamics van d Opn Univrsii Ndrland. Naas zijn univrsiair wrkzaamhdn is hij zlfsandig organisaiadvisur; Lirauur Br, M. n N. Nohria (2000), Cracking h cod of chang, Harvard Businss Rviw, MayJun, pp Bonabau, E., M. Dorigo n G. Théraulaz (1999), Swarm inllignc, from naural o arificial sysms, Nw York: Oxford Univrsiy Prss. Boonsra, J.J. (2000), Lopn ovr war, Amsrdam: Vossiusprs UAP. Dinn, van, W. (2002), M gvol voor ralii, Dlf: Eburon. Goffman, E. (1990), Th Prsnaion of Slf in Evryday Lif, rprin Pnguin Books. Homan, Th.H. (2008a), Organisaidynamica, hori n prakijk van organisaivrandring, Dn Haag: Acadmic Srvic. Homan, Th.H. (2006), Wolknriddrs: ovr d binnnkan van organisaivrandring, Orai Opn Univrsii Ndrland. Kauffman, S. (1995), A hom in h univrs, h sarch for h laws of complxiy, London: Viking. Klly, K. (1994), Ou of conrol: h nw biology of machins, social sysms and h conomic world, Rading, Massachuss: Prsus Books. Ks d Vris, M.F.R. n K. Balazs (1997), Mnaliisvrandring in Organisais, Amsrdam: Acadmic Srvic. Non 1. P.P.P. saa voor Popl Plan Profi, ofwl h srvn van n organisai om zich ni alln op wins (profi) richn, maar ook op h wlzijn van mdwrkrs (popl) n h miliu (plan). B.P.R. saa voor Businss Procss Rnginring; n pakk m mhodikn da rop grich is om wrkprocssn in d organisai opimalisrn. Bij h bhandln van n klanvraag bijvoorbld bsaa h procs voor zo n 80% ui wachn n maar voor 20% ui ch wrkijd. BPR brng di soor wrkprocssn in kaar n boog z fficiënr makn. L.S.I. saa voor Larg Scal Inrvnions. Di is n vrzamling vrandrkundig mhodn n chnikn di r op grich is zo vl moglijk mnsn in n organisai acif, fficiën n grich brkkn bij vrandrrajcn. In plaas _E 0109.indd :34:55

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : ICT-bhrdr Crbo uisroom 95321 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen

Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen Tips voor huisignarn m balingsproblmn ur h c o r b z In d u ips om vind balingsvnullmn prob n ls voorkomknun don u wa u och m als u r n krijg. mak Drig u als huisignaar in d financiël problmn komn, bijvoorbld

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen. Een stem die geldt. zmw in stelling. Ik had niet verwacht dat zorg aan huis zo goed in zou gaan op mijn wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen. Een stem die geldt. zmw in stelling. Ik had niet verwacht dat zorg aan huis zo goed in zou gaan op mijn wensen Jaarvrslag 2009 Zovl mnsn, zovl wnsn Zovl mnsn, zovl wnsn Nrgns andrs blijk bovngnomd gzgd zo waar als in d zorg. En uiglzn hma dus voor ons jaarvrslag! En wi zou daar br invulling aan kunnn gvn dan onz

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100%

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100% OP WEG NAAR 100% M onz mrkn ASN Bank, BLG Wonn, SNS, RgioBank n ZwisrlvnBank willn wij graag n klimaanural bank wordn. Daarom gaan wij d CO2 uisoo van onz invsringn d komnd jarn vrmindrn zoda w in 2030

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

SF beter dan topsport? Presteren onder druk Van tobber naar topper 17-12-2013. Henk Kraaijenhof. 17.000 jaar geleden: en dit keer won de bison..

SF beter dan topsport? Presteren onder druk Van tobber naar topper 17-12-2013. Henk Kraaijenhof. 17.000 jaar geleden: en dit keer won de bison.. Prsrn ondr druk Van obbr naar oppr Hnk Kraaijnhof SF br dan opspor? Lidrschap Vrrouwn Afsprakn Tam prformanc Vlzijdighid Improvisaivrmogn/flxibilii Moivai (d ulim opoffring) Doorzingsvrmogn Planning n

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Eénmalige uitgave van Skills Masters; oplage 300.000 ex. Gerealiseerd door: Skills Masters in samenwerking met Nostra Media. Publicatie: maart 2011.

Eénmalige uitgave van Skills Masters; oplage 300.000 ex. Gerealiseerd door: Skills Masters in samenwerking met Nostra Media. Publicatie: maart 2011. SPECIAL Skills Masrs word gorganisrd door: Ahoy Rordam n Skills Nhrlands. 24 25 EN 26 MAART AHOY ROTTERDAM Eénmalig uigav van Skills Masrs; oplag 300.000 x. Gralisrd door: Skills Masrs in samnwrking m

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen

Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen H t k l i n b o kv o l i n s p i r a t i SI MONSI NEK B s t s l l r a u t u r v a nb g i nm t h t wa a r o m ne nv o o r a l l n, a l l nv o o r n M ti l l u s t r a t i sv a net h a nal d r i d g Uitgvrij

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

SALE! DE MOOISTE WOONWINKEL. Thuis in je huis! 999,- Wonen, slapen en keukens. 249,- in. CollectieKRANT juni/juli 2014 - ijtsma livingworld

SALE! DE MOOISTE WOONWINKEL. Thuis in je huis! 999,- Wonen, slapen en keukens. 249,- in. CollectieKRANT juni/juli 2014 - ijtsma livingworld CollciKRANT juni/juli 2014 - ijsma livgworld Thuis j huis! Wonn, slapn n kukns D MOOIST WOONWINKL SAL! o 70% ko op s how ri ng room mo d ll n Rlaxfauuil Bs CHT LDR 2,5 + 2 zis bank Brandon Lvrbaar divrs

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

CHECKLIST GEBRUIKSVERGUNNING KANTOORFUNCTIE

CHECKLIST GEBRUIKSVERGUNNING KANTOORFUNCTIE CHECKLIST GEBRUIKSVERGUNNING KANTOORFUNCTIE Naam bouwwrk: Adrs Bouwwrk: Gbruiksfunci(s): Aaragr: Bouwplannummr: Archic:: Projcnummr: Tkning- n bladnummr(s) / Daum: Inspur: Projcnummr: Rappornummr(s) /

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE PRACTISCHE INVULLING MET DE SARIER METHODE Eddy Van En SARIER = Sysmaisch Analyisch Risic Invnarisai, Evaluai n Rgisrai van arbidsrisic s Orsprnklijk nwikkld dr Eric

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

WELKOM. www.neff.nl. like ons op facebook! facebook.com/neffcheff

WELKOM. www.neff.nl. like ons op facebook! facebook.com/neffcheff & MET NEFF KOKEN WELKOM Bij Nff houdn w van kokn n lkkr n. Di passi dln w graag m andr kooklifhbbrs. W zijn alijd op zok naar idën di h kokn lukr én gmakklijkr makn door middl van duurzam kukninbouwapparan

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

BRANDWEER. GEMEENTE BqVĩfcj 0 2 SEP 20: OVť j. afd. kopie : Brabant-Noord

BRANDWEER. GEMEENTE BqVĩfcj 0 2 SEP 20: OVť j. afd. kopie : Brabant-Noord GEMEENTE BqVĩfcj H Collg van B&W Gmn Boxl a.v. Dhr. B Mil afdling Ruimlijk nwikkling Posbus 2345 576 ZG Boxl 2 SEP 2: -. - - i Vť j afd. kopi : Posbus 28 52 AE s-hrognbosch Tlfoon 88-2828 info@brwbn.nl

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Een wiskundige benadering voor het bepalen van de grootte van klinische afdelingen

Een wiskundige benadering voor het bepalen van de grootte van klinische afdelingen En wiskundig bnadring voor h baln van d groo van klinisch afdlingn VU mdisch cnrum Lillian van Zann Sagvrslag En wiskundig bnadring voor h baln van d groo van klinisch afdlingn augusus 7 En wiskundig bnadring

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

VROONESTE-IN-FO. NUMMER 15 16 april 2015 KALENDER

VROONESTE-IN-FO. NUMMER 15 16 april 2015 KALENDER VROONS-N-FO NUMMR 15 16 april 2015 -Kalndr -D Paasopbrngs -H dodhokprojc -Vrkrsxamn hori grop 7 -Vrjaardag juf Marjolin -Dmo harls -Koningsspln 2015 -Fs bij juf Wilma n juf Madlon -Aardrijkskund -Ambrasof

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Een vertroebelde nazomer

Een vertroebelde nazomer Ui: D huisars GENEESKUNDE En vrrobld nazomr Zowl voor d vrslavingsgnskund als voor d gronopsychiari is alcoholmisbruik bij oudrn pas vrij rcnlijk n aandachspun gwordn, zg dokr An Hakns (hoofdgnshr Brodrs

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Excel Sheet Data Bestand Scriptie Jackelien Geerts Het versterken van de leefbaarheid in dorpen 1

Excel Sheet Data Bestand Scriptie Jackelien Geerts Het versterken van de leefbaarheid in dorpen 1 Excl Sht Data Btand Ht vrtrkn van d lfbaarhid in dorpn Mark Rijnir Mark Rijnir gmnt Brgn Brgn ambt naar it. 0 ambt naar aanlid ing Vrogr bdacht d gmnt all voor d dorpn. Vrogr toch wl n lit gj mnn uit ht

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Differentiaalvergelijkingen oplossen

Hoofdstuk 6 - Differentiaalvergelijkingen oplossen Hoofsuk 6 - Diffrniaalvrglijkingn oplossn 6 Shin van varialn lazij a, 5 (, 5) us (, 5 ), 5 us volo D kromm gaa oor (0, ) us, 5, 5 0, 5, klop H onrs l van kromm vanaf pun (, 5; 0 ) a Als j a iffrnir, an

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie