Bacheloropleiding People and Business Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bacheloropleiding People and Business Management"

Transcriptie

1 Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht: ja, onder voorbehoud Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: nee Ingestemd door de Deelraad: nee

2 Inhoudsopgave Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 6 Deel 1. Regels over onderwijs en tentamens Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Reikwijdte Artikel 1.2 Openbaarheid en publicatie Hoofdstuk 2 De Examencommissie Artikel 2.1. Examencommissie, taken en bevoegdheden Hoofdstuk 3 Toelating tot de opleiding Hoofdstuk 4 Inrichting van de opleiding Artikel 4.1. Varianten en afstudeerrichtingen Artikel 4.2. Start van de opleiding Artikel 4.3. Voertaal Artikel 4.4. Opbouw van de opleiding Artikel 4.5. Studielast en verdeling daarvan Artikel 4.6. Praktische oefeningen Artikel 4.7. Specifieke bepalingen over de deeltijdvariant Artikel 4.8. Specifieke bepalingen over de duale variant Artikel 4.9. Inrichting van het programma Artikel Propedeutische fase Artikel Studieadvies Artikel 4.12 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen Artikel 4.13 Inrichting postpropedeutische fase: differentiatie en minoren Artikel 4.14 Externe opdracht in de major Artikel 4.15 Studieplan Hoofdstuk 5 Studieloopbaanbegeleiding en bewaking studievoortgang Artikel 5.1. Studieloopbaanbegeleiding Artikel 5.2 Bewaking studievoortgang Hoofdstuk 6 Inrichting tentamens en examens Artikel 6.1. Tentamens en deeltentamens Artikel 6.2. Herkansingen Artikel 6.3 Het afleggen van extra tentamens buiten het reguliere programma Artikel 6.4 Aanwezigheidsplicht Artikel 6.5 Examens Artikel 6.6 Beoordelingen Artikel 6.7 Vrijstellingen en bepalingen over EVC s Artikel 6.8 Organisatie van tentamens en examens Artikel 6.9 Inschrijving voor tentamens Artikel 6.10 Bewaring tentamen- en examenwerkstukken...30 Artikel Eigen bijdragen...30

3 Hoofdstuk 7 getuigschriften en verklaring Artikel 7.1. Getuigschriften Artikel 7.2 Verklaring...34 Hoofdstuk 8 Onregelmatigheden en fraude Artikel 8.1 Onregelmatigheden Artikel 8.2 Fraude Hoofdstuk 9 Beroep en klachtrecht...36 Artikel 9.1. Beroep...36 Artikel 9.2 Klachtrecht...36 Hoofdstuk 10 Bijzondere voorzieningen en overmacht bij tentamens Artikel 10.1 Bijzondere voorzieningen Artikel 10.2 Overmacht en andere persoonlijke omstandigheden...38 Hoofdstuk 11 Ernstige overlast en iudicium abeundi Artikel 11.1: Ernstige overlast Artikel 11.2 Iudicium abeundi Hoofdstuk 12 Slotbepalingen-vaststelling & wijziging-evaluatie Artikel 12.1 Hardheidsclausule Artikel 12.2 Onvoorziene omstandigheden Artikel 12.3 Vaststelling en wijziging Artikel 12.4 Overgangsmaatregelen Artikel 12.5 Evaluatie deel 2: Het programma en de tentaminering Hoofdstuk 1 Inhoud van programma en tentaminering Hoofdstuk 2 Tentamenregeling Tentamenregels locatie Havikstraat Reikwijdte Inschrijving voor schriftelijke tentamens Gedragsregels Hulpmiddelen Handicap Inzage Bedrog Opdrachten Inleveren van examenstukken opleiding PBM Slotbepalingen Toevoeging tentamenregeling PBM Hoofdstuk 3 Studieloopbaanbegeleiding Hoofdstuk 4 Jaarindeling

4 Leeswijzer De OER begint met een begrippenlijst waarin de belangrijkste zaken die betrekking hebben op de onderwijs- en tentamenprogramma s gedefinieerd worden. Vervolgens bestaat de OER uit twee delen: Deel 1 omvat regels die voortvloeien uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), het beleid van Zuyd Hogeschool en het beleid van de opleiding en faculteit. Het gaat hierbij om regels die betrekking hebben op hoe zittende studenten de opleidingsprogramma s en examens dienen te doorlopen en wat ze daarbij van de instelling mogen verwachten. Deze regels zijn in de volgende hoofdstukken ingedeeld: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Beschrijft om welke opleiding het gaat, voor wie de OER geldt, wanneer hij gepubliceerd moet zijn en wie daar verantwoordelijk voor is. Hoofdstuk 2 De Examencommissie. Beschrijft de taken en bevoegdheden van de Examencommissie en hoe en waarvoor studenten de commissie kunnen benaderen. Hoofdstuk 3 Toelating tot de opleiding. Geeft aan welke regeling geldt voor toelating en waar die staat. De regeling zelf staat hier niet beschreven. Hoofdstuk 4 Inrichting van de opleiding. Beschrijft de regelingen en besluiten die zijn vastgesteld rond de inrichting van de opleiding. Het gaat om zaken waar de opleiding zich naar de student toe op kan beroepen en om zaken waar de studenten zich naar de opleiding toe op kan beroepen. Hierin wordt niet beschreven hoe het opleidingsprogramma er uit ziet. Dat staat in deel 2. Hoofdstuk 5 Studieloopbaanbegeleiding en bewaking studievoortgang. Geeft garantie dat een student SLB kan krijgen. Hoe deze plaats vindt staat niet hier, maar in deel 2 van de OER. Verder is in dit hoofdstuk beschreven hoe vaak en hoe er over de studievoortgang naar de student wordt gerapporteerd, wie daar eindverantwoordelijk voor is en hoe de student bezwaar kan aantekenen als deze het niet eens is met de inhoud van de rapportage. Hoofdstuk 6 Inrichting tentamens en examens. Beschrijft de regelingen en besluiten die zijn vastgesteld rond de tentamens en examens van de opleiding. Het gaat om zaken waar de opleiding zich naar de student toe op kan beroepen en om zaken waar de studenten zich naar de opleiding toe op kan beroepen. Hierin wordt niet beschreven hoe het tentamenprogramma er uit ziet. Dat staat in deel 2. Hoofdstuk 7 getuigschriften en verklaring. Dit beschrijft de bewijsstukken die worden verstrekt als een student een tentamen of examen met goed gevolg heeft afgelegd, wie deze afgeeft en ondertekent. Ook beschrijft het de graad en wanneer er een cum laude vermelding wordt gegeven. Hoofdstuk 8 Onregelmatigheden en fraude. Hier wordt vastgesteld wat onder onregelmatigheden en fraude wordt verstaan, welke procedure hierbij geldt en wat de consequenties hiervan zijn. Hoofdstuk 9 Beroep en klachtrecht. Dit heeft betrekking op beroep over besluiten van de directeur of de examencommissie op grond van de OER. Beschreven wordt de procedure en bij wie beroep kan worden aangetekend. Het hoofdstuk beschrijft ook waarover en aan klachten kunnen worden gemeld en waar de klachtenregeling te vinden is. De klachtenregeling zelf staat hier niet beschreven.

5 Hoofdstuk 10 Bijzondere voorzieningen en overmacht bij tentamens. Dit hoofdstuk beschrijft in welke gevallen studenten zich kunnen beroepen op bijzondere of extra voorzieningen voor het afleggen van tentamens en examens. Ook wordt de procedure beschreven hoe studenten alsnog tentamens kunnen afleggen die ze door genoemde bijzondere omstandigheden of overmacht gemist hebben. Hoofdstuk 11 Ernstige overlast en iudicium abeundi. Dit beschrijft wat de consequenties zijn als een student ernstige overlast veroorzaakt of wat er gebeurt als uit het gedrag van de student (niet uit de studieprestaties) blijkt dat hij of zij niet geschikt is voor het beroep waarvoor de opleiding bedoeld is. Hoofdstuk 12 Slotbepalingen-vaststelling & wijziging-evaluatie. Hier wordt beschreven wanneer van de OER mag worden afgeweken en wie daar over beslist en wat er moet gebeuren in gevallen waarin de OER niet voorziet. Ook staat hier volgens welke procedure de OER is vastgesteld en hoe er met wijzigingen in de OER wordt omgegaan (De WHW bepaalt overigens dat wijzigingen niet zijn toegestaan gedurende de looptijd van de OER). De overgangsmaatregelen voor studenten die vertraging hebben opgelopen in een onderwijsprogramma dat niet meer actueel is (bijvoorbeeld door curriculumwijzigingen) staan hier ook. Tenslotte staat in dit hoofdstuk wie verantwoordelijk is voor de evaluatie en zonodige bijstelling. Deel 2 bevat het onderwijs-en tentamenprogramma. In hoofdstuk 1 van deel 2 wordt per variant en per afstudeerrichting en per blok alle informatie over de inrichting van het onderwijs en de tentamens verstrekt. Daarnaast bevat deel 2 informatie over het jaarrooster en de indeling in blokken, de tentamenregeling en studieloopbaanbegeleiding.

6 Begrippenlijst In deze regeling wordt verstaan onder: Afstudeerrichting Een door de faculteitsdirecteur vastgestelde leerroute bestaande uit een samenhangend geheel van postpropedeutische onderwijseenheden. De afstudeerrichting wordt vermeld op het getuigschrift. Assessment Een beoordelingsinstrument of een set beoordelingsinstrumenten voor de toetsing van competenties c.q. gestandaardiseerde procedures die het mogelijk maken competenties vast te stellen. Associate Degree programma Een opleiding binnen een bacheloropleiding met een omvang van tenminste 120 EC, als bedoeld in art 7.8a WHW Bacheloropleiding Initiële hbo-opleiding [ARTT. 7.3 en 7.3-a WHW]. De student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd, ontvangt de graad Bachelor. Aan deze graad wordt voor iedere opleiding een toevoeging gehanteerd die door het College van Bestuur is vastgelegd. Blokperiode Een blokperiode is één van de vier termijnen die een studiejaar omvat. Deze perioden hebben een vergelijkbare studielast. Voorafgaande aan een studiejaar worden de dagen waarop de onderscheiden blokperioden starten door het College van Bestuur vastgelegd. CMR De Centrale Medezeggenschapsraad [ART WHW]. College van Beroep voor de Examens Het College van Beroep voor de Examens (College van Beroep) [ARTT WHW]. College van Bestuur Het College van Bestuur [art WHW] van Stichting Zuyd Hogeschool met taken en bevoegdheden als vastgelegd in het laatst vastgestelde Bestuurs- en beheersreglement Zuyd Hogeschool. Competentie Competentie is het vermogen om de aanwezige kennis, inzicht, vaardigheden en houding te benutten en verder te ontwikkelen om concrete beroepsactiviteiten op adequate wijze te verrichten. CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs waarin alle opleidingen zijn vermeld, die een getuigschrift hbo-onderwijs plus daarbij behorende graad opleveren, op voorwaarde, dat het afsluitend examen met goed gevolg is afgelegd [ART WHW]. Deelraad De medezeggenschapsraad van een faculteit [ART WHW]. Deeltentamen Een tentamen waarvan het cijfer bijdraagt aan het cijfer voor het tentamen waar het onderdeel van uitmaakt. In de OER is vastgelegd wat de wegingsfactor van elk deeltentamen is. Deeltijdse opleiding De opleiding die zodanig is ingericht, dat de student naast het verrichten van onderwijsactiviteiten ook andere werkzaamheden kan verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de vorm van vrijstellingen EC s opleveren, dan wel als onderwijseenheden worden aangemerkt onder door de Examencommissie te stellen eisen. Diplomasupplement Een gestandaardiseerde bijlage met relevante gegevens over de studieloopbaan toegevoegd aan het getuigschrift/diploma en gebaseerd op het model dat door de Europese Commissie, de Raad van Europa en CEPES, de onderwijsafdeling van de UNESCO is ontwikkeld. Duale opleiding Opleiding die zodanig is ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende één of meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. De opleiding bestaat dan uit

7 EC een onderwijs- en een werkdeel. Het werkdeel is onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kan dus studiepunten opleveren [ART. 7.7 WHW]. European Credit, een eenheid die 28 uren studielast representeert. De EC is gelijk aan een studiepunt [ART 7.4 lid 1 WHW]. Als een tentamen met goed gevolg is afgelegd verkrijgt de student het aantal EC dat volgens deel 2 van deze OER bij het desbetreffende studieonderdeel behoort. ECTS European Credit Transfer System maakt grensoverschrijdende mobiliteit van studenten mogelijk door studielast op vergelijkbare wijze (in European Credits) uit te drukken. Ervaringscertificaat Het certificaat waarin wordt vermeld welke competenties het individu heeft aangetoond, gemeten aan de hand van een specifieke landelijk erkende standaard, wat het niveau van die competenties is en waarmee die competenties zijn aangetoond. Examen Het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding [ARTT. 7.8 en 7.10 WHW]. Examencommissie De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. [ART WHW] Examinator Een door de Examencommissie aangewezen persoon, al dan niet werkzaam bij de hogeschool, die tentamens afneemt en de uitslag daarvan vaststelt [ART. 7.12c WHW]. Externe opdracht Een verzoek van een andere rechtspersoon dan Zuyd Hogeschool aan een of meer opleidingen van de hogeschool gericht op de uitvoering van een opdracht door een student of groep studenten. De faculteitsdirecteur beschikt over een bindende aanwijsbevoegdheid voor de uitvoering van deze opdracht, met inachtneming van de bevoegdheden van de Examencommissie. Extra kans Een kans op een extra tentamen die toegewezen kan worden aan een student buiten de regulier geplande tentamens/hertentamens. Extraneus Degene die als extraneus aan de hogeschool is ingeschreven [art WHW] en op grond daarvan alleen examens aflegt [ART WHW]. Faculteitsdirecteur De leiding van de faculteit als bedoeld in art b lid 2 WHW. De faculteitsdirecteur is conform artikel 23 lid 5 van het Bestuursregelement onder andere belast met het opstellen van onderwijsprogramma s en van het opleidingsspecifiek deel van de OER. Fraude Onder fraude wordt verstaan het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten daarvan door een student, gericht op geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken van het vormen van een juist oordeel door de examinator over de verwerving van competenties van hem of een andere student. Geschillenadviescommissie De commissie die advies uitbrengt inzake betaling collegegeld, inschrijvingen en beëindiging daarvan, het verlenen van graden etc. [art A WHW] Getuigschrift Het door een Examencommissie afgegeven bewijsstuk, dat het propedeutisch examen of het afsluitend examen van een in het CROHO opgenomen opleiding met goed gevolg is afgelegd [art WHW]. Hogeschool Zuyd Hogeschool zoals in stand gehouden door Stichting Zuyd Hogeschool gevestigd te Heerlen Jaar van inschrijving Het tijdvak vanaf dag van inschrijving voor een opleiding tot aan het einde van de twaalfmaandse periode waarin de student onafgebroken staat ingeschreven.

8 Kernwerkstuk Een kernwerkstuk is een onderwijseenheid die beoordeeld is door een of meer examinatoren en op grond waarvan de relevante competentieverwerving van een opleiding aangetoond kan worden. Het kan hier om scripties, stageverslagen, kunstwerken, voorstellingen etc. gaan. Keuze-onderwijs De verzameling onderwijseenheden van een opleiding, waaronder ook begrepen projecten, die voor de student de mogelijkheden biedt om eigen competentie-accenten te kiezen in zijn opleiding. Learning agreement Overeenkomst tussen student en Examencommissie waarin afspraken over diens buitenlandse leeractiviteiten worden vastgelegd door de betrokken onderwijsinstellingen én conform de richtlijnen van het ECTS-systeem. Leerroute De onderwijseenheden waarin de student volgtijdelijk of gelijktijdig tentamens wenst af te leggen om de competenties behorend bij een opleiding te verwerven. Als de student een van deze OER afwijkende leerroute wil volgen, is toestemming van de Examencommissie noodzakelijk. Leerwerkovereenkomst Overeenkomst tussen student, faculteitsdirecteur van de opleiding waarvoor hij staat ingeschreven en de organisatie waar de student zijn praktijkdeel van de opleiding doorloopt. De leerwerkovereenkomst bevat concrete bepalingen over de externe leeractiviteiten binnen de leerroute van de student en heeft een vooraf overeengekomen duur. Major De kern van onderwijseenheden van een opleiding, waarin alle studenten tentamens moeten afleggen om de competenties te bezitten die nodig zijn voor het behalen van een getuigschrift. Masteropleiding Initiële hbo-opleiding [art. 7.3 WHW], die bij voltooiing de graad Master aan de student verleent. MBO-opleiding Een middenkaderopleiding of van een specialistenopleiding of van een door de minister aangewezen vakopleiding [art WEB]. Minor Keuzeonderdeel van 15 EC. Zie ook Zuyd-minor. Nominale studielast De studielast exclusief het tijdsbeslag dat verbonden is aan hertentamens en de voorbereiding daarop. Onderwijseenheid Een samenhangend geheel van te verwerven competenties en uitgedrukt in hele studiepunten. Onregelmatigheid Elk handelen of nalaten daarvan door een student, waardoor de goede gang van zaken in de onderwijsverzorging wordt verstoord; c.q. waardoor het vormen van een juist oordeel van de examinator over de verwerving van competenties van een student wordt verhinderd of beperkt. Opleiding Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op verwezenlijking van welomschreven doelstellingen ter zake van kennis, inzicht, vaardigheden en houding, waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken [art. 7.3 WHW]. Opleidingen zijn voltijds, deeltijds of duaal ingericht en leiden op tot bachelor niveau. Opleidingscommissie De commissie die als taak heeft advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, en het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de faculteitsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding. [ART.9.18 WHW]

9 Plagiaat Het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. Postpropedeutische fase De fase van de opleiding die volgt op de propedeutische fase en die wordt afgesloten met een afsluitend examen. Praktische oefening Een praktische oefening bestaat uit een of meer samenhangende onderwijseenheden, waarbij de examinator door observatie van de handelende student tot een beoordeling komt. Profileringsruimte De tot maximaal 120 EC's beperkte ruimte van de leerroute van een student die naar eigen inzicht kan worden ingevuld met een of meer Zuyd-minoren, een of meer andere minoren of keuze-onderwijs, waaronder ook projecten, van de eigen opleiding. Een opleiding bestaat uit een major plus profileringsruimte. Propedeutische fase De fase die wordt afgesloten met het propedeutisch examen [ART. 7.8 WHW]. Student Degene die als student is ingeschreven aan de hogeschool [ARTT WHW]. Studentendecaan De medewerker die aan studenten raad geeft en hen voorlicht in studie- en studentaangelegenheden. Ook begeleidt en bemiddelt de studentendecaan bij persoonlijke problemen van materiële en immateriële aard. Studieadvies Het advies over het al dan niet voortzetten van de studie dat in de loop van de propedeutische fase aan de student wordt gegeven. Aan dit advies kan een afwijzing zijn verbonden. [zie: Regeling Studieadvies Zuyd Hogeschool). Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar [art. 1.1 WHW]. Studielast Het genormeerde tijdsbeslag van elke opleiding en van elke onderwijseenheid uitgedrukt in hele EC s [art. 7.4 WHW] en zoals vastgelegd in de OER. Studieloopbaan-begeleider/mentor De medewerker die de studievoortgang van de student bewaakt en de student hierin ondersteunt en begeleidt. Studieplan Een route van onderwijseenheden, die een student overeenkomt met zijn mentor/studieloopbaanbegeleider teneinde het afsluitend examen af te leggen. Deze route kan wat volgorde betreft afwijken van het reguliere programma. Tentamen Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden en dat omvat een onderzoek naar kennis, inzicht, houding en vaardigheden van de kandidaat, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Versnelde variant Een traject van 180 EC s, binnen het bachelorprogramma, gericht op studenten met een VWO diploma [Art. 7.9a WhW]. Voorziening Maatregel getroffen door een daartoe bevoegde medewerker of bevoegd orgaan van de hogeschool om de student in een dienst/service te voorzien met het doel de studievoortgang te ondersteunen of te begeleiden.

10 Vrijstelling Gehele of gedeeltelijke ontheffing van de plicht tot het afleggen van een tentamen om te voldoen aan inschrijvings- of toelatingsvoorwaarden en/of verkrijgen van studiepunten inzake het afleggen van het propedeutisch of afsluitend examen. Werkdag Een dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag of een door de overheid erkende nationale feestdag en niet vallend binnen de door het College van Bestuur jaarlijks vast te stellen roostervrije perioden. WHW De Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek [Staatsblad 1992 nr. 593], inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. WSF 2000 De Wet op de studiefinanciering 2000 [STAATSBLAD 2000 nr. 571], inclusief latere aanvullingen en wijzigingen). WBP De Wet Bescherming Persoonsgegevens [STAATSBLAD 2000: 302] inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. Zuyd Minor Minor van 15 EC s die als zodanig is benoemd en toegankelijk is voor de studenten van minimaal twee opleidingen.

11 Deel 1. Regels over onderwijs en tentamens

12 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Reikwijdte Lid 1 Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de opleiding People and Business Management met Croho-opleidingscode voor voltijdonderwijs. Deze regeling geldt voor alle aan deze opleiding ingeschreven studenten en extranei, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt. Lid 2 De student kan geen rechten ontlenen aan Onderwijs- en Examenregelingen (OER) die in de voorafgaande studiejaren geldend waren, tenzij deze rechten deel uitmaken van een overgangsregeling als bedoeld in artikel Artikel 1.2 Openbaarheid en publicatie De faculteitsdirecteur draagt zorg voor publicatie van de geldende OER, vóór 1 september van het studiejaar waarop deze betrekking heeft, zodat de student zich een goed oordeel kan vormen over inhoud en inrichting van het onderwijs en van de examens.

13 Hoofdstuk 2 De Examencommissie Artikel 2.1. Examencommissie, taken en bevoegdheden Lid 1 Elke opleiding heeft zelf een eigen Examencommissie of heeft gezamenlijk met een groep andere opleidingen binnen één faculteit een Examencommissie. Lid 2 De Examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling stelt ter zake kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Lid 3 Studenten kunnen zich tot de Examencommissie wenden voor : a) een verzoek tot vrijstelling van een of meer tentamens; b) een verzoek tot vrijstelling van de verplichting tot deelname aan praktische oefeningen met het oog op de toelating tot het afleggen van desbetreffende tentamens, al dan niet onder oplegging van vervangende eisen; c) een verzoek tot ontheffing van de ingangseis voor het afleggen van een tentamen; d) een verzoek tot toelating tot varianten/leerroutes waarvoor toestemming van de Examencommissie nodig is; e) een verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegd tentamen of deeltentamen; f) een verzoek tot het volgen van een minor die niet in de lijst van de voor studenten van hun opleiding toegankelijke minoren is opgenomen; g) een verzoek om extra tentamens af te leggen; h) een verzoek om voorzieningen en aanpassingen vanwege een functiebeperking of chronische ziekte; i) een verzoek om studiefaciliteiten vanwege het beoefenen van topsport ; j) een verzoek om af te wijken van de Onderwijs- en Examenregeling indien de toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard; k) een bezwaar tegen een beoordeling door een examinator. Lid 4 De Examencommissie is bereikbaar via

14 Hoofdstuk 3 Toelating tot de opleiding Toelating tot de opleiding vindt plaats op grond van de bepalingen in de Regeling Inschrijving en Collegegeld Zuyd Hogeschool. Deze zijn in te zien via Zuydnet.

15 Hoofdstuk 4 Inrichting van de opleiding Artikel 4.1. Varianten en afstudeerrichtingen Lid 1 De opleiding People and Business Management kent de variant voltijdonderwijs Lid 2 Binnen de opleiding bestaat geen associate degreeprogramma. Lid 3 De opleiding kent de volgende afstudeerrichting(en): - Human Resource Management (People management) - Bedrijfskunde (Business Management) - Zorgmanagement (n.v.t. vanaf instroom september 2015) Lid 4 De opleiding kent een versnelde variant van 180 EC voor vwo-ers en kent geen verkorte varianten. Deze variant is beschreven in deel 2. Artikel 4.2. Start van de opleiding De opleiding start op 1 september Daarnaast start de opleiding ook op 1 februari Artikel 4.3. Voertaal Lid 1 De voertaal van de opleiding is Nederlands. Lid 2 Wanneer een onderwijseenheid wordt aangeboden in een andere taal dan de in lid 1 genoemde voertaal, is dat aangegeven bij de desbetreffende eenheid in hoofdstuk 1 van deel 2. Artikel 4.4. Opbouw van de opleiding Lid 1 De opleiding kent een uit onderwijseenheden opgebouwde propedeutische fase en een postpropedeutische fase. Aan de propedeutische fase van elke opleiding is een propedeutisch examen verbonden; aan de opleiding is een afsluitend examen verbonden. Lid 2 Een onderwijseenheid is een samenhangend geheel van te verwerven competenties. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden.

16 Lid 3 Elke opleiding omvat een major van ten minste 120 EC. De omvang van de major wordt weergegeven in hoofdstuk 1 van deel 2, zo nodig gespecificeerd naar afstudeerrichting. Lid 4 Elke opleiding heeft een profileringsruimte van ten minste 15 en ten hoogste 120 EC. De omvang van de profileringsruimte wordt weergegeven in hoofdstuk 1 van deel 2, zo nodig gespecificeerd naar afstudeerrichting. Lid 5 De profileringsruimte is ingericht voor het kunnen volgen van minoren en keuzemodules. Artikel 4.5. Studielast en verdeling daarvan Lid 1 De studielast van de opleiding in haar geheel is 240 EC. Lid 2 Er is geen associate degreeprogramma. Lid 3 Aan een voor een opleiding ingeschreven student wordt per studiejaar ten minste een nominale studielast van 60 EC s aangeboden. Dit aanbod is ingepland in ten minste 40 cursusweken. Lid 4 Elk studiejaar is verdeeld in vier blokperioden. De blokperioden hebben een vergelijkbare studielast. Het College van Bestuur stelt voorafgaand aan het studiejaar de startdag van de blokperioden vast en draagt zorg voor publicatie. De indeling van het studiejaar in blokken en de momenten waarop toetsing plaatsvindt, zijn neergelegd in hoofdstuk 3 van deel 2. Lid 5 Per blokperiode worden niet meer dan vijf onderwijseenheden en daarmee verbonden tentamens aangeboden; praktische oefeningen maken daarvan deel uit. Lid 6 De faculteitsdirecteur draagt zorg voor het aanbod van voldoende ingeroosterde contacturen om binnen het vastgestelde onderwijsconcept goede onderwijskwaliteit te realiseren en aannemelijk te maken dat de student betrokkenheid van de opleiding jegens zijn persoon en studie ervaart. Jaarlijks evalueert de faculteitsdirecteur met de Opleidingscommissie en de Examencommissie in elk geval het aantal gerealiseerde contacturen. Lid 7 In de propedeuse zijn tenminste 504 contacturen geprogrammeerd.

17 Lid 8 Studenten die een opleiding volgen voor een beroep, waaraan eisen in de wet zijn gesteld ten aanzien van verworven competenties voor de beroepsuitoefening, worden in de opleiding in de gelegenheid gesteld om aan die vereisten te voldoen. Artikel 4.6. Praktische oefeningen Lid 1 De faculteitsdirecteur kan aan een of meer samenhangende onderwijseenheden de status praktische oefening geven. Alle praktische oefeningen worden in deel 2 hoofdstuk 1 als zodanig vermeld. Lid 2 Bij een praktische oefening komt de examinator door observatie van de handelende student tot een beoordeling. Lid 3 Als voor deelname aan een praktische oefening de voorwaarde geldt dat een specifiek tentamen of deeltentamen met voldoende resultaat moet zijn afgerond, is dat beschreven in deel 2. Als voor deelname aan een tentamen de voorwaarde geldt dat een praktische oefening met voldoende resultaat moet zijn afgerond, is dat ook beschreven in deel 2. Artikel 4.7. Specifieke bepalingen over de deeltijdvariant De opleiding kent geen deeltijd variant.. Artikel 4.8. Specifieke bepalingen over de duale variant Lid1 Niet van toepassing, want de opleiding kent geen duale variant. Lid 2 Niet van toepassing, want de opleiding kent geen duale variant. Lid 3 Niet van toepassing, want de opleiding kent geen duale variant. Artikel 4.9. Inrichting van het programma Lid 1 De inrichting van de opleiding is neergelegd in deel 2, hoofdstuk 1. Daarin zijn voor alle varianten, inclusief eventueel versnelde trajecten, van de opleiding per onderwijseenheid (waaronder ook de praktische oefeningen) de volgende gegevens per studiejaar vermeld: 1. naam van de onderwijseenheid; 2. de competenties die met de onderwijseenheid worden verworven; 3. de periode(n) waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden; 4. waar dit van toepassing is, de toegangseis voor de onderwijseenheid; 5. de werkvorm(en) waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden;

18 6. het aantal EC dat de onderwijseenheid omvat; 7. het aantal contacturen dat bij de onderwijseenheid behoort; 8. het minimale aantal contacturen studieloopbaanbegeleiding waarop elke student recht heeft; 9. of er sprake is van aanwezigheidsplicht van (onderdelen) van onderwijseenheden; 10. de tentamenvorm. In het geval deeltentamens worden afgenomen wordt het aantal, de vorm en de wegingsfactor van de deeltentamens vermeld; 11. de week waarin het tentamen wordt aangeboden; 12. de mogelijkheden voor herkansing van tentamens en voor zover van toepassing- van deeltentamens Lid 2 Bij praktische oefeningen wordt bovendien in deel 2, hoofdstuk 1 vermeld: - de wijze van verdeling of toewijzing van plaatsen; - de wijze van begeleiding; - wat van de student ter voorbereiding wordt verwacht; - welke beoordelingsnormen van toepassing zijn; - hoe en wanneer beoordeling geschiedt; - de mogelijkheid van hertentaminering, evenals van onderbreking en afbreking; - welke eventuele kosten voor rekening van de student zijn. Lid 3 Niet van toepassing. Artikel Propedeutische fase Lid 1 De studielast van de propedeutische fase van een opleiding bedraagt 60 EC's. Lid 2 Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden. Lid 3 De propedeutische fase maakt onderdeel uit van de major van de opleiding. Artikel Studieadvies Lid 1 De propedeutische fase van de opleiding is zo ingericht, dat de student inzicht kan verwerven in de inhoud en doelen van de opleiding. Lid 2 De verstrekking van het studieadvies in de propedeutische fase is uitputtend geregeld in de Regeling Studieadvies Zuyd Hogeschool en in te zien via Zuydnet.

19 Lid 3 Voor die studenten die het propedeutisch examen nog niet met goed gevolg hebben afgelegd, geldt op basis van de Regeling Studieadvies dat de faculteitsdirecteur een bindend afwijzend studieadvies verstrekt indien de studieresultaten met betrekking tot de onderwijseenheden van de propedeutische fase onvoldoende zijn. Als onvoldoende studieresultaat geldt, dat de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minder dan 52 EC s heeft behaald. Het advies wordt niet eerder dan aan het einde van het eerste jaar van inschrijving verstrekt. Lid 4 Niet van toepassing. Artikel 4.12 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen Lid 1 Als een student niet voldoet aan de volgende voorwaarden met betrekking tot de behaalde tentamenresultaten, besluit de faculteitsdirecteur dat de student geen toegang heeft tot de afstudeerrichting HRM (people management), Bedrijfskunde (Businessmanagement) of Zorgmanagement. - De student beschikt over een Propedeusegetuigschrift én - De student heeft 45 EC uit het tweede studiejaar behaald. Lid 2 In zijn beslissing houdt de faculteitsdirecteur mede rekening met persoonlijke en bijzondere omstandigheden. Voordat de faculteitsdirecteur een besluit neemt, stelt hij de student in de gelegenheid om te worden gehoord. Ook vraagt hij advies aan de decaan. Artikel 4.13 Inrichting postpropedeutische fase: differentiatie en minoren Lid 1 De postpropedeutische fase bestaat uit een majorgedeelte en een profileringsruimte. In de profileringsruimte kunnen (Zuyd)minoren en keuzemodules worden gevolgd. Lid 2 Minoren en keuzemodules bestaan uit een studielast van 15 EC s. Zij worden gepubliceerd in de profileringsetalage. De profileringsetalage is te vinden op

20 Lid 3 Per minor en per keuzemodule is in de Profileringsetalage vastgelegd: op welke doelgroep(en) de minor/keuzemodule gericht is; welke instapvoorwaarden gehanteerd worden; wat de te behalen eindtermen zijn; welke onderwijsvormen gehanteerd worden; de wijze van tentaminering en herkansing; het aantal beschikbare plaatsen; de wijze van selectie bij overintekening (selectie op toelatingseisen, loting of samenstelling op doelgroepen met loting per doelgroep); de evaluatiegegevens. Lid 4 Studenten kunnen zonder voorafgaande toestemming Zuyd-minoren volgen, waarvan in de profileringsetalage is vastgelegd dat zij toegankelijk zijn voor hen. Lid 5 Wanneer een student een minor binnen of buiten de hogeschool wil volgen, waarvoor niet is vastgelegd dat die toegankelijk is voor studenten uit de opleiding waarvoor hij is ingeschreven, dient hij vooraf toestemming te vragen aan de Examencommissie. Lid 6 Via inschrijving in OSIRIS legt een student zijn keuze voor het volgen van een minor of keuzemodule vast. De student krijgt per een bevestiging van zijn inschrijving. Lid 7 In geval een student niet geplaatst kan worden in een minor of keuzemodule, omdat het maximaal aantal plaatsen overschreden is, dan wel het minimum aantal plaatsen niet gehaald is, wordt de student in de gelegenheid gesteld om zich in te schrijven voor een andere minor of keuzemodule. Artikel 4.14 Externe opdracht in de major Lid 1 De faculteitsdirecteur kan besluiten één of meer studenten uit te nodigen om een externe opdracht uit te voeren als alternatief voor één of meer onderwijseenheden van de major. Lid 2 De Examencommissie van de opleiding, waarvoor betrokken studenten staan ingeschreven beslist of de externe opdracht één of meer programma-onderdelen kan vervangen. Daarbij betrekt zij in elk geval inhoud, niveau, omvang en organisatie van de externe opdracht als adequate vervanging van het beoogde programma-onderdeel.

21 Artikel 4.15 Studieplan Lid 1 In overleg met zijn mentor/studieloopbaanbegeleider kan een student een studieplan opstellen voor de profileringsruimte, waarin hij de door hem gemaakte keuzes in zijn leerroute beschrijft. Lid 2 Met voorafgaande instemming van de Examencommissie kan een student bij een andere onderwijsinstelling tentamen(s) afleggen. In geval het tentamen bij een onderwijsinstelling in het buitenland wordt afgelegd, dient daartoe door de betrokken onderwijsinstellingen een learning agreement te zijn ondertekend.

22 Hoofdstuk 5 Studieloopbaanbegeleiding en bewaking studievoortgang Artikel 5.1. Studieloopbaanbegeleiding Lid 1 Een student krijgt door de opleiding een medewerker c.q. een team van medewerkers toegewezen, belast met studieloopbaanbegeleiding of hiertoe behorende activiteiten. Lid 2 In hoofdstuk 3 van deel 2 is per studiejaar vermeld hoe de studieloopbaanbegeleiding is ingericht. Artikel 5.2 Bewaking studievoortgang Lid 1 Een student kan ten minste tweemaal per jaar van inschrijving, gespreid over het jaar van inschrijving een bewijsstuk van zijn studievoortgang, inclusief een overzicht van de tentamenresultaten, inzien. Het is voortdurend mogelijk voor een student via OSIRIS zijn actuele resultaten in te zien. Een student heeft recht op tijdige publicatie van de vastgestelde beoordelingen van afgelegde tentamens in Osiris. Onder tijdig verstaan we uiterlijk binnen 15 werkdagen na het afleggen van het tentamen, tenzij er een gegronde reden voor overschrijding van die termijn is. Lid 2 De rapportage van de studievoortgang in het eerste en tweede jaar van inschrijving, conform de Regeling Studieadvies Zuyd Hogeschool, is als volgt geregeld. In de OER wordt de bewaking van de studievoortgang van de student als volgt ingericht: Iedere student kan te allen tijde via Osiris zijn studievoortgang inzien. Bovendien kan een student ten minste tweemaal gespreid over ieder jaar van inschrijving, op verzoek van de student zelf, bij de examencommissie een bewijsstuk van zijn studievoortgang inzien met een overzicht van zijn tentamenresultaten. Indien na raadpleging van Osiris blijkt dat gegevens niet correct zijn, dan meldt de student dit onverwijld aan de examencommissie, waarna de examencommissie een onderzoek instelt en bij gegrondheid van de melding zorg draagt voor correctie van de gegevens. In het eerste en tweede jaar van inschrijving worden alle studenten minstens eenmaal per studiejaar door de examencommissie erop gewezen hun studievoortgang te controleren in verband met een mogelijk bindend afwijzend studieadvies, indien en voor zover het propedeutisch examen nog niet is gehaald. De examencommissie wijst studenten op het minimale aantal credits dat op dat moment behaald moeten zijn en wijst hen op de consequenties van het niet behalen van de norm voor het bindend afwijzend studieadvies en/of het niet tijdig behalen van het propedeutisch examen. Tevens wijst de examencommissie studenten op een mogelijk beroep op bijzondere omstandigheden Hoofdstuk 10 van deze regeling.

23 Lid 3 De faculteitsdirecteur draagt er zorg voor dat de studievoortgangsrapportage een correcte weergave is van de door de student behaalde resultaten. Lid 4 Als de student meent dat de studievoortgangsrapportage onjuist of onvolledig is, dient hij binnen 20 werkdagen schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de Examencommissie.

24 Hoofdstuk 6 Inrichting tentamens en examens Artikel 6.1. Tentamens en deeltentamens Lid 1 Elke onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen. Lid 2 Een tentamen kan bestaan uit meerdere deeltentamens. In deel 2 hoofdstuk 1 is vermeld hoe de deeltentamens zich verhouden tot het tentamen waarvan zij deel uitmaken. Daarbij wordt in elk geval de wegingsfactor vermeld. Lid 3 Bij een praktische oefening komt de examinator door observatie van de handelende student tot een beoordeling. De inrichting en organisatie van praktische oefeningen en de beoordeling daarvan geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de Examencommissie van een opleiding. Lid 4 Een tentamen diverse samenhangende deeltentamens daaronder begrepen - kan een assessment zijn; de voorwaarden gesteld aan het assessment en het afleggen daarvan zijn vermeld in deel 2 hoofdstuk 1. Artikel 6.2. Herkansingen Lid 1 Een student krijgt per jaar van inschrijving minimaal één herkansing per tentamen of deeltentamen aangeboden. Lid 2 Bij stages en langdurige externe opdrachten kan de Examencommissie een uitzondering op de regel uit lid 1 maken, wanneer het niet mogelijk is om in hetzelfde jaar van inschrijving de stage of opdracht over te doen. Lid 3 Het afleggen van een hertentamen is slechts mogelijk, indien het tentamen of deeltentamen van de desbetreffende onderwijseenheid niet met goed gevolg is afgelegd, binnen het studiejaar pas één eerdere kans werd gebruikt en binnen een onderwijseenheid minimaal 5 werkdagen tussen tentamen en hertentamen liggen.. Artikel 6.3 Het afleggen van extra tentamens buiten het reguliere programma Lid 1 Een student kan met toestemming van de Examencommissie, buiten zijn studieprogramma van 240 EC s extra tentamens afleggen, en daarvan op zijn resultatenoverzicht en het diplomasupplement aantekening krijgen. Aantekening is alleen mogelijk indien de tentamens zijn afgelegd en beoordeeld voordat het getuigschrift is uitgereikt.

25 Lid 2 De student dient daartoe een gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie van zijn opleiding. De student vermeldt daarbij de inhoud, de omvang en het tijdstip van de onderwijseenheid waarin hij tentamen wenst af te leggen en geeft aan welk doel hij met het extra onderwijs en de tentamens nastreeft. Lid3 De Examencommissie toetst het verzoek aan de volgende criteria: - de opleiding behoeft geen onredelijke extra inspanningen te leveren om de student te faciliteren; - de inhoud van het te volgen onderwijs levert een bijdrage aan de versterking van de beroepsuitoefening; - de student kan uitsluitend tentamens afleggen die onder de verantwoordelijkheid van Zuyd Hogeschool worden aangeboden. Lid 4 De Examencommissie neemt binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek een gemotiveerd besluit en deelt dit mee aan de faculteitsdirecteur en de student. Artikel 6.4 Aanwezigheidsplicht Lid 1 Aanwezigheidsplicht bij de onderwijsverzorging wordt in de volgende gevallen geëist, - de examinator kan alleen door observatie van de handelende student tot een beoordeling komen; - de student is in zijn handelen afhankelijk van de persoonlijke aanwezigheid van medestudenten en vice versa. Aanwezigheidsplicht is vastgelegd in deel 2 hoofdstuk 1. Lid 2 In geval aanwezigheidsplicht van de student bij een praktische oefening deel uitmaakt van de beoordeling van die praktische oefening, dan vindt beoordeling van de aanwezigheidsplicht plaats op het niveau van een deeltentamen.

26 Artikel 6.5 Examens Lid 1 Het propedeutische examen is afgelegd indien alle tentamens van de tot de propedeutische fase behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd. De Examencommissie stelt vast dat dit het geval is en besluit dan tot uitreiking van het getuigschrift. Lid 2 Het afsluitend examen is afgelegd, indien alle tentamens van de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd. De Examencommissie stelt vast dat dit het geval is en besluit dan tot uitreiking van het getuigschrift. Lid 3 In afwijking van lid 1 en lid 2 kan de Examencommissie voordat zij de uitslag van een examen vaststelt, zelf een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student. Artikel 6.6 Beoordelingen Lid 1 Beoordelingen van tentamens worden door de examinatoren uitsluitend verstrekt op basis van de Nederlandse tienpuntsschaal óf op basis van daarmee in relatie staande kwalitatieve beoordelingsschaal. Voor de vergelijking van beoordelingen hanteren examinatoren de onderstaande conversietabel: Dutch grade Description/ beschrijving ECTS grade ECTSdefinition U.S.- equiva lent OSIRISgrade 10 (>=9,5) 9 (8,5=<x<9,5) 8 (7,5=<x<8,5) 7 (6,5=<x<7,5) 6 (5,5<x<6,5) 6 (x=5.5) 5 (4,5=<x<5,5) excellent/ uitstekend very good/ zeer goed good/ goed Satisfactory/ ruim voldoende sufficient/ voldoende pass/ voldoende almost sufficient/ bijna voldoende A+ excellent - A+ outstanding performance A with only minor errors A+ B C D E FX very good - above the average standard A but with some errors good - generally sound work with a number of B notable errors satisfactory - fair but with C significant shortcomings sufficient performance meets the minimum criteria D fail - some more work required before credit can F be awarded EX (excellent) ZG (zeer goed) GO (goed) RV (ruim voldoende) VO/VLD (voldoende/ voldaan) OV/NVD (onvoldoende/ niet voldaan)

27 4 (3,5=<x<4,5) 3 (2,5=<x<3,5) 2 (1,5=<x<2,5) 1 (0,5=<x<1,5) fail/ onvoldoende poor/ zeer onvoldoende very poor/ slecht very poor/ zeer slecht F F F F fail - considerable further work is required F F F F Lid 2 Een tentamen is met goed gevolg afgelegd als de beoordeling 5,5 of hoger is; in kwalitatieve begrippen is dit sufficient/pass of voldoende en beter. De kwalificatie voldaan staat voor een voldoende resultaat. Lid 3 Na het afleggen van één of meer hertentamens van een onderwijseenheid stelt de examinator het hoogst behaalde resultaat vast als resultaat voor deze onderwijseenheid. Lid 4 De Examencommissie kent onverwijld aan de student behaalde EC s toe wanneer een tentamen of hertentamen na vaststelling van de beoordeling van de examinator(en) met goed gevolg is afgelegd. Lid 5 Alle tentamens van onderwijseenheden dienen met een voldoende resultaat te worden afgerond. Compensatie op het niveau van tentamens is niet mogelijk; op het niveau van deeltentamens is compensatie wel mogelijk (zie deel 2 hoofstuk 2) Lid 6 Iedere student heeft het recht om de beoordeling van zijn tentamens in te zien en kennis te nemen van de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen. Dit inzagerecht vervalt na 20 werkdagen na publicatie van het behaalde resultaat voor een tentamen. Lid 7 De geldigheid van voor tentamens behaalde resultaten of verleende vrijstellingen is in beginsel onbeperkt op voorwaarde dat de student onafgebroken is ingeschreven voor desbetreffende opleiding. Indien voor één of meer tentamens de geldigheidsduur beperkt is, wordt dat in hoofdstuk 1 van deel 2 bij het desbetreffende tentamen vermeld. Daarbij wordt tevens vermeld wat de geldigheidsduur van het tentamen is. Lid 8 De Examencommissie is gerechtigd de geldigheidsduur van de tentamenresultaten of vrijstellingen te beperken, dan wel te verlengen. Zij kan na herinschrijving een aanvullend of vervangend tentamen opleggen. Lid 9 Niet van toepassing.

28 Artikel 6.7 Vrijstellingen en bepalingen over EVC s Lid 1 De Examencommissie kan vrijstelling verlenen van het afleggen van één of meer tentamens wanneer de student reeds aan de vereisten van desbetreffende tentamen of examen heeft voldaan. Lid 2 Vrijstelling kan worden verleend op grond van eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens, of van elders buiten het hoger onderwijs opgedane competenties. Lid 3 De Examencommissie betracht terughoudendheid bij het verstrekken van vrijstellingen. Zij hanteert de volgende uitgangspunten: bij een besluit worden altijd de oordelen van meerdere inhoudsdeskundige examinatoren betrokken; de verworven competenties zijn ten minste gelijkwaardig aan het niveau en de inhoud van de competenties van de onderwijseenheid waarvan wordt overwogen het tentamen geheel of gedeeltelijk vrij te stellen; het oordeel van examinatoren wordt geveld op basis van geldige documenten waaronder begrepen het ervaringscertificaat. De geldigheid wordt bepaald op basis van de inhoudelijke actualiteit van verworven competenties; voor een afstudeerwerkstuk/-onderzoek kan geen vrijstelling worden verleend. Als afstudeerwerkstuk/-onderzoek geldt een bachelorthesis die beoordeeld wordt op proces, product en verdediging. De Examencommissie houdt een verslag bij over de verstrekte vrijstellingen Lid 4 De Examencommissie verstrekt de verzoeker een schriftelijk bewijs van de vrijstelling, dat ten minste de datum verlening, desbetreffende tentamen(s) en de geldigheidsduur vermeldt. Lid 5 De student die in aanmerking wenst te komen voor vrijstelling van één of meer tentamens, dient daarvoor een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie en overlegt daarbij de bewijsstukken die aantonen dat hij voldoet aan de eisen voor desbetreffende onderwijseenheid. Lid 6 Vrijstellingen kunnen op basis van een ervaringscertificaat verleend worden indien: - de in het ervaringscertificaat beschreven verworven competenties qua niveau en inhoud ten minste gelijkwaardig zijn aan de competenties van de onderwijseenheden waarvan wordt overwogen het tentamen vrij te stellen; - het ervaringscertificaat per competentie het niveau en de inhoud bewijst; - het ervaringscertificaat afkomstig is van een erkend aanbieder van competentiemetingen; - het ervaringscertificaat niet ouder is dan vijf jaar.

29 Artikel 6.8 Organisatie van tentamens en examens Lid 1 Examinatoren en andere bij een tentamen betrokkenen bewaren volstrekte geheimhouding ten aanzien van de opgaven en opdrachten van een schriftelijk tentamen, totdat deze zijn uitgereikt aan de studenten. Lid 2 Een schriftelijk tentamen wordt afgelegd onder toezicht van ten minste één examinator of een daartoe aangestelde surveillant, die namens hem het toezicht uitoefent. Alle overige tentamens worden onder toezicht van ten minste één examinator afgelegd. Lid 3 Iedere student dient zich bij het afleggen van een tentamen te kunnen identificeren middels één van de volgende identiteitsbewijzen: collegekaart van Zuyd, een origineel en geldig rijbewijs, ID-kaart of paspoort. Is dit niet mogelijk, dan wordt hij direct uitgesloten van deelname en doet de examinator of surveillant daarvan melding aan de voorzitter van de Examencommissie. Lid 4 Een student dient bij het afleggen van een tentamen alle aanwijzingen op te volgen van de Examencommissie, de examinator of andere door de Examencommissie aangewezen personen. Overtreding daarvan geldt als een onregelmatigheid en op grond daarvan kan hij van (verdere) deelname worden uitgesloten. Lid 5 In deel 2 hoofdstuk 2 is de tentamenregeling opgenomen die voor de opleiding geldt. Overtreding daarvan geldt als een onregelmatigheid en op grond daarvan kan een student van (verdere) deelname worden uitgesloten. Lid 6 Een student heeft recht op een tijdige bekendmaking van de vastgestelde beoordelingen van door hem afgelegde tentamens. Onder tijdig wordt hier verstaan: maximaal binnen 15 werkdagen na het afleggen van het tentamen, tenzij er aannemelijke redenen zijn om deze termijn te overschrijden en de student daarvan zo spoedig mogelijk in kennis is gesteld. Lid 7 Tussen het moment van tentamen én hertentamen van eenzelfde onderwijseenheid ligt ten minste een termijn van 5 werkdagen. Voorafgaand aan het hertentamen moet de student de gelegenheid van inzage zijn geboden van een eerder afgelegd tentamen of hertentamen. Artikel 6.9 Inschrijving voor tentamens Lid 1 Voor het afleggen van tentamens en hertentamens van de onderwijseenheden van de major schrijft de student zich in conform de door de Examencommissie vastgelegde inschrijvingsprocedure die is opgenomen in deel 2 hoofdstuk 2.

30 Lid 2 De student dient zich in te schrijven voor het afleggen van een hertentamen van een minor en wordt daartoe uitgenodigd door de Examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt. In geval slechts een beperkt aantal studenten een tentamen kan afleggen, is ten minste bepaald, dat de volgorde van inschrijving geldt voor toewijzing tot het afleggen van het tentamen. Lid 3 In geen geval mag er een financiële vergoeding aan studenten gevraagd worden voor het inschrijven voor dan wel deelname aan tentamens en hertentamens. Artikel 6.10 Bewaring tentamen- en examenwerkstukken Lid 1 a. De bewaartermijn van schriftelijk tentamenwerk en/of andere bewijsstukken bedraagt minimaal 60 werkdagen na vaststelling van de beoordeling door de Examencommissie. b. De opleiding is verantwoordelijk voor het bewaren van de kernwerkstukken. De bewaarwijze is afhankelijk van de aard van het kernwerkstuk. c. Met het oog op het accreditatieproces worden de kernwerkstukken gedurende een periode van ten minste zeven jaar bewaard. d. Na afloop van de bewaartermijn wordt het werk vernietigd of op diens verzoek geretourneerd aan de student. Het bewijs dat een tentamen met goed gevolg is afgelegd wordt 10 jaar bewaard. Lid 2 Bewijsstukken voor het verstrekken van een getuigschrift bewaart de faculteitsdirecteur gedurende een periode van ten minste 50 jaar en deze omvatten ten minste: de persoonsgegevens van de student; opleiding en datum van het propedeutisch examen dat met goed gevolg is afgelegd; opleiding en datum van het afsluitend examen dat met goed gevolg is afgelegd. Lid 3 Bewijsstukken voor het verstrekken van een verklaring zoals bedoeld in artikel 7.2. bewaart de faculteitsdirecteur gedurende een periode van ten minste 10 jaar. Het betreft de persoonsgegevens van de student; de opleiding en periode van inschrijving van de student; een overzicht van de met goed gevolg afgelegde tentamens. Artikel Eigen bijdragen Lid 1 De inschrijving als student is niet afhankelijk van een andere geldelijke bijdrage dan het collegegeld. Lid 2 De aanschaf van bepaalde onderwijsbenodigdheden wordt noodzakelijk geacht voor het studieprogramma. De kosten hiervan bedragen naar verwachting Het betreft de volgende leer(hulp)middelen:

31 Jaar 1 studieboeken circa 700 (conform literatuurlijst) laptop naar keuze rekenmachine 5 Jaar 2 studieboeken circa 700 (conform literatuurlijst) Jaar 3 studieboeken circa 150 per minor (conform literatuurlijst) Jaar 4 studieboeken circa 150 per minor (conform literatuurlijst) Lid 3 Aan onderwijsvoorzieningen zoals excursies en werkbezoeken die deel uitmaken van het onderwijsprogramma kunnen kosten verbonden zijn. Een overzicht van deze activiteiten en bijbehorende kosten is te vinden n.v.t.. Lid 4 Als de student de kosten, bedoeld in lid 2, niet kan of wil maken, wordt de student een gelijkwaardig alternatief aangeboden. Lid 5 Als de student op grond van aantoonbare persoonlijke en bijzondere omstandigheden de kosten van onderwijsbenodigdheden of onderwijsvoorzieningen niet kan dragen, kan hij de faculteitsdirecteur schriftelijk verzoeken om een financiële voorziening of ontheffing van de betalingsverplichting. Lid 6 Voordat de faculteitsdirecteur een besluit neemt op een verzoek als bedoeld in lid 4 wint zij advies in bij de studentendecaan. Lid 7 De faculteitsdirecteur neemt haar besluit binnen 20 werkdagen en deelt dit schriftelijk mee aan de student.

32 Hoofdstuk 7 getuigschriften en verklaring Artikel 7.1. Getuigschriften Lid 1 Ten bewijze dat een tentamen met goed gevolg is afgelegd, reikt de examinator een daarop betrekking hebbend bewijsstuk uit of wordt het resultaat met de bijbehorende beoordeling in Osiris opgenomen. Lid 2 Ten bewijze dat een propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd, verstrekt de Examencommissie een bewijsstuk, waarop in elk geval is vermeld: de naam van de opleiding (zoals vermeld in CROHO), de examenonderdelen en de datum laatste accreditatie of toets nieuwe opleiding. Ondertekening geschiedt ten minste door de faculteitsdirecteur en de voorzitter van de Examencommissie. Lid 3 Ten bewijze dat een afsluitend examen met goed gevolg is afgelegd, verstrekt de Examencommissie een getuigschrift, waarop in elk geval is vermeld: de naam van de opleiding (zoals vermeld in CROHO), de examenonderdelen en in voorkomende gevallen welke wettelijke bevoegdheid daaraan is verbonden, de graad en de datum laatste accreditatie of toets nieuwe opleiding. Ondertekening geschiedt ten minste door de faculteitsdirecteur en de voorzitter van de Examencommissie. Lid 4 De faculteitsdirecteur verleent namens het College van Bestuur de graad bachelor aan de student, die met goed gevolg het afsluitend examen van een opleiding heeft afgelegd; aan de graad wordt een vermelding toegevoegd van het vakgebied of het beroepenveld, waarop de graad betrekking heeft. Lid 5 De Examencommissie geeft niet eerder een getuigschrift af, dan nadat de faculteitsdirecteur heeft verklaard, dat het getuigschrift kan worden afgegeven. Het getuigschrift wordt gedateerd op de dag, waarop de Examencommissie vaststelt, dat de student met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd. Deze dag geldt als het moment van afstuderen. Lid 6 Op het getuigschrift wordt de vermelding cum laude gebruikt, wanneer een student in de hoofdfase heeft voldaan aan de volgende voorwaarden: alle onderdelen zijn afgesloten met een gewogen rekenkundig gemiddelde van 8,0 waarbij het laagste resultaat minimaal een 7 moet zijn. Alfanumerieke beoordelingen moeten allemaal minimaal voldaan zijn. Een student kan voor de hoofdfase van PBM summa cum laude slagen, wanneer alle onderdelen zijn afgesloten met een gewogen rekenkundig gemiddelde van 9,0 waarbij het laagste resultaat minimaal een 8 moet zijn. Alfanumerieke beoordelingen moeten allemaal minimaal voldaan zijn. Wanneer een student vrijstellingen heeft gekregen, bijvoorbeeld via een EVC-procedure, mag hij voor maximaal 15 ect s in de propedeuse en 45 ect s in de hoofdfase zijn vrijgesteld om in aanmerking te komen voor slagen cum laude of summa cum laude.

33 Lid 7 Het getuigschrift van de opleiding wordt aangevuld met een Diploma Supplement waarvan hieronder een model is opgenomen. Diploma Supplement Zuyd University of Applied Sciences Nieuw Eyckholt DJ Heerlen The Netherlands This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data in order to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.) for academic and professional purposes. It is designed to provide a description of the nature, the level, the context, the contents and the status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. The supplement does not give any value judgement, statement on equivalence or suggestions as to recognition. Information is provided on all of the eight sections. If this should not be the case, the reason for not including the sections concerned will be given. 1 Information identifying the holder of the qualification 1.1 Family name: 1.2 Given birth names: 1.3 Date of birth: 1.4 Place of birth: 2 Information identifying the qualification 2.1 Name of qualification and title conferred: 2.1 Main field(s) of study for the qualification: 2.3 Name and status of awarding institution: 2.4 Language(s) of instruction/examination: 3 Information on the level of the qualification 3.1 Level of qualification: 3.2 Official length of programme: 3.3 Access requirement(s): 4 Information on the contents and results gained 4.1 Mode of study: 4.2 Programme requirements: 4.3 Programme details: Subjects Propedeuse (first year) Dutch Credits European Credits Subjects main phase (second year)dutch Credits European Credits Subjects main phase (third year) Dutch Credits European Credits Subjects main phase (fourth year) Dutch Credits European Credits 4.4 Grading scheme: 4.5 General degree: 4.6 Date of latest accreditation or review: 5 Information on the function of the qualification 5.1 Access to further study: 5.2 Professional status:

34 Artikel 7.2 Verklaring Degene die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt ontvangt desgevraagd een schriftelijke verklaring, waarin de tentamens zijn vermeld, die met goed gevolg zijn afgelegd en voorzien van de behaalde EC s.

35 Hoofdstuk 8 Onregelmatigheden en fraude Artikel 8.1 Onregelmatigheden Lid 1 Onder een onregelmatigheid wordt verstaan: het tijdens het examen niet opvolgen van aanwijzingen van de Examencommissie, de examinator of andere door de Examencommissie aangewezen personen (zie art 6.8 lid 4 van deze OER) het overtreden van de regels, vastgelegd in de tentamenregeling (art 6.8 lid 5 van deze OER). Lid 2 De Examencommissie kan een student van (verdere) deelname van een tentamen uitsluiten, als deze zich schuldig maakt aan een onregelmatigheid. Artikel 8.2 Fraude Lid 1 Onder fraude wordt verstaan: het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten daarvan van een student plagiaat daaronder begrepen - waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. Lid 2 Tevens wordt onder fraude verstaan: het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten daarvan van een student waardoor een juist oordeel over de kennis, het inzicht of de vaardigheden van een andere student geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. Lid 3 In geval fraude wordt geconstateerd of vermoed, deelt de examinator of de aangestelde surveillant dit schriftelijk mee aan de Examencommissie onder overlegging van daartoe strekkend bewijs. De Examencommissie stelt de student in de gelegenheid om te worden gehoord. Lid 4 Fraude wordt door de Examencommissie in een eerste geval bestraft met het ongeldig verklaren van het tentamen en een berisping, die aangetekend wordt in OSIRIS. In geval van herhaling volgt daarnaast uitsluiting van deelname aan alle tentamens van alle opleidingen van Zuyd Hogeschool voor een periode van zes maanden plus het advies om de opleiding te verlaten. Deze besluiten strekken zich uit tot alle opleidingen van Zuyd.

36 Hoofdstuk 9 Beroep en klachtrecht Artikel 9.1. Beroep Lid 1 Tegen een door de faculteitsdirecteur of Examencommissie genomen beslissing op grond van deze OER kan een student beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens, conform het Reglement College van Beroep voor de Examens Zuyd Hogeschool. De regeling is in te zien op Zuydnet. Beroep wordt ingediend bij het Loket Rechtsbescherming (zie lid 4). Lid 2 Een student die beroep heeft aangetekend op basis van het Reglement College van Beroep voor de Examens Zuyd Hogeschool behoudt het recht op het afleggen van tentamens, op voorwaarde dat hij staat ingeschreven voor desbetreffende opleiding. Lid 3 Een student of extraneus zowel aanstaand of voormalig daaronder begrepen - kan als belanghebbende een bezwaar richten tot de Geschillenadviescommissie inzake betaling collegegeld, inschrijving, beëindiging, graadverlening enz. Beroep wordt ingediend bij het Loket Rechtsbescherming (zie lid 4). Lid 4 De student tekent bezwaar of beroep aan via het Loket Rechtsbescherming, dat bereikbaar is per mail: enkel bezwaar of beroep via dit loket ingediend, wordt in behandeling genomen. Artikel 9.2 Klachtrecht Lid 1 Een student kan individueel of deel uitmakend van een groep-als belanghebbende een klacht indienen bij de Ombudsman over een gedraging van een medewerker of student, of een orgaan van de hogeschool conform het bepaalde in de regeling Ombudsvoorziening Zuyd Hogeschool. De regeling is in te zien op Zuydnet. Lid 2 Een student die een klacht wenst in te dienen en een beroep wenst te doen op de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen of de Regeling Ombudsvoorziening doet dit via het klachtenloket Lid 3 Een student die een klacht of bezwaar indient op grond van dit artikel, behoudt het recht op het afleggen van tentamens, op voorwaarde dat hij staat ingeschreven voor desbetreffende opleiding.

37 Hoofdstuk 10 Bijzondere voorzieningen en overmacht bij tentamens Artikel 10.1 Bijzondere voorzieningen Lid 1 Studenten die te maken hebben met persoonlijke en bijzondere omstandigheden kunnen een beroep doen op bijzondere of extra voorzieningen voor het afleggen van tentamens en examens. Lid 2 Onder persoonlijke en bijzondere omstandigheden wordt verstaan: zwangerschap of (langdurige) ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen; bijzondere familieomstandigheden te verstaan als: de verzorging van een langdurig zieke bloedverwant of binnen eigen kring; dan wel het bestaan van langdurige psychische en/of sociale problemen al dan niet gepaard gaande met daaruit voortvloeiende financiële problemen in eigen kring; lidmaatschap van de CMR, deelraad, studentencommissie of Opleidingscommissie of andere door het College van Bestuur te bepalen activiteiten, die de student ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de hogeschool; bestuurslidmaatschap van een stichting gericht op instandhouding van studentenvoorzieningen of een daarmee naar het oordeel van het College van Bestuur gelijk te stellen taak, waarvoor aanvullend als eis geldt bestuurlijke (eind)verantwoordelijkheid plus een betekenisvol tijdsbeslag; bestuurslidmaatschap van een door het College van Bestuur of de faculteitsdirecteur erkende studentenorganisatie met direct belang voor hogeschool en organisatie-eenheden daarbinnen plus de eis van een betekenisvol tijdsbeslag; een onvoldoende studeerbare opleiding; topsport door het beoefenen van een erkend topsportonderdeel of een vergelijkbare activiteit op het (inter-)nationaal hoogste niveau, zoals opgenomen in Regeling Topsport Zuyd Hogeschool; andere omstandigheden die door het College van Bestuur of de faculteitsdirecteur als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt. Lid 3 Een student die beroep wenst te doen op persoonlijke en bijzondere omstandigheden, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de Examencommissie. Het verzoek is met redenen omkleed en zo veel mogelijk voorzien van bewijsstukken en gaat vergezeld van een advies van de studentendecaan. De Examencommissie neemt binnen 15 werkdagen een besluit en deelt dat schriftelijk mede aan de student. Lid 4 Wanneer sprake is van persoonlijke en bijzondere omstandigheden die permanent of chronisch van karakter zijn, kan de Examencommissie de voorzieningen toekennen voor de gehele inschrijvingsduur van de student voor de desbetreffende opleiding.

38 Artikel 10.2 Overmacht en andere persoonlijke omstandigheden Lid 1 Wanneer een student is verhinderd om deel te nemen aan een tentamen ten gevolge van overmacht of andere persoonlijke omstandigheden en het tentamen alsnog wenst af te leggen in het lopende studiejaar, doet hij hiertoe zo spoedig mogelijk een verzoek aan de Examencommissie, onder opgave van de aard van de overmacht of de bijzondere omstandigheden. De Examencommissie beslist binnen 15 werkdagen over dit verzoek.

39 Hoofdstuk 11 Ernstige overlast en iudicium abeundi Artikel 11.1: Ernstige overlast Lid 1 De inschrijving van een student voor een opleiding wordt beëindigd - tijdelijk dan wel permanent - als die student door zijn gedragingen of uitlatingen ernstige overlast veroorzaakt voor medewerkers van de hogeschool, voor studenten ingeschreven voor een opleiding of externen die een functionele relatie met de hogeschool onderhouden. Onder ernstige overlast wordt een bedreiging voor het welzijn van hier genoemde personen eveneens gerekend. Lid 2 In het geval een medewerker van de hogeschool of de faculteitsdirecteur van mening is, dat de overlast als hier in lid 1 bedoeld, op een student van toepassing is, stelt deze het College van Bestuur hiervan onverwijld schriftelijk in kennis. Lid 3 Het College van Bestuur neemt vervolgens een besluit inzake de beëindiging van de inschrijving als hier bedoeld in lid 1 doch wint voorafgaand daaraan advies in bij de faculteitsdirecteur van de Faculteit waarbinnen de opleiding waarvoor de student is ingeschreven, is ondergebracht. Artikel 11.2 Iudicium abeundi Lid 1 De inschrijving van een student voor een opleiding wordt door de faculteitsdirecteur beëindigd, dan wel geweigerd, als die student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen, waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. Het betreft hier ongeschiktheid voor de beroepsuitoefening van een extreem moreel en fysiek gewicht. [ART WHW] Lid 2 Alvorens de faculteitsdirecteur een besluit neemt als bedoeld in lid 1, wint zij advies in van de Examencommissie en, wanneer het een ingeschreven student betreft, de decaan. Lid 3 Voorafgaand aan een besluit stelt de faculteitsdirecteur de betrokken student of degene die zich wenst in te schrijven, in de gelegenheid om gehoord te worden. Lid 4 In het geval een medewerker betrokken bij de onderwijsverzorging of een examinator van mening is, dat de ongeschiktheid als hier genoemd in lid 1 op een student van toepassing is, stelt hij onverwijld de faculteitsdirecteur hiervan schriftelijk in kennis.

40 Hoofdstuk 12 Slotbepalingen-vaststelling & wijziging-evaluatie Artikel 12.1 Hardheidsclausule In geval door toepassing van deze OER het belang van een individuele student gedurende diens inschrijving onevenredig wordt geschaad, kan de student een schriftelijk verzoek indienen bij de Examencommissie tegen deze toepassing van de regeling op hem. De Examencommissie neemt binnen 15 werkdagen een besluit en weegt daarin het individuele belang van de student af tegen het belang van de opleiding en stelt de student daarvan schriftelijk in kennis. Artikel 12.2 Onvoorziene omstandigheden In gevallen waarin deze regeling niet voorziet en onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, wordt een besluit genomen door het daartoe bevoegde orgaan. Indien het bevoegde orgaan de Examencommissie is zoals bij tentamens of examens, kan het besluit in dit geval door de voorzitter worden genomen. Artikel 12.3 Vaststelling en wijziging Lid 1 Vaststelling van deze OER geschiedt door de faculteitsdirecteur en behoeft de instemming van de deelraad; de faculteitsdirecteur stelt de OER vast. Over de OER brengt de Opleidingscommissie advies uit. Lid 2 Wijziging van deze OER is gedurende de looptijd ervan niet mogelijk. Lid 3 Deze onderwijs- en examenregeling treedt in werking vanaf 1 september 2015 en kan worden aangehaald als: OER People and Business Management Artikel 12.4 Overgangsmaatregelen Niet van toepassing. Artikel 12.5 Evaluatie De faculteitsdirecteur draagt zorg voor regelmatige evaluatie van de OER en weegt in elk geval daarbij - ten behoeve van bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast - het tijdsbeslag voor de student, dat daaruit voortvloeit.

41 deel 2: Het programma en de tentaminering.

42 Hoofdstuk 1 Inhoud van programma en tentaminering Doel van de opleiding Dit onderdeel is voor de avondstudenten van leerjaar 1 die in februari 2015 startten. Doel van het propedeutisch jaar is een voorbereiding op de hoofdfase van de opleiding People and Business Management. Beschrijving van het programma In ieder blok zit een project, een training, drie cursussen, studieloopbaanbegeleiding en praktijk. In blok 1 zit als extra onderdeel de introductie en in blok 4 het studie-advies. Bij dit laatste onderdeel wordt de student op professioneel gedrag beoordeeld. De cursussen zijn verdeeld in juridische (blok 1), financieel-economische (blok 2), HRM (blok 3) en Integraal Management (blok 4). De studenten doorlopen deze blokken in een andere volgorde dan hieronder staat beschreven.

43 1. Onderwijs AVOND Tabel 1 Jaar: 1 groep febr. 15 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Project ondernemingsplan 4 ON Project nee ja 1,5 Training Zakelijk schrijven 2 CO Training nee ja 1,5 Cursus Publiekrecht Cursus Privaatrecht 4 AN, RE AN, RE HC/WC HC/WC nee nee 1,5 1,5 Cursus Bestuurskunde 2 AN, RE HC/WC nee nee 1,5 SLB en praktijk 1 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee. Totaal 15 Blok 2 Project het nieuwe werken 4 AD Project nee ja 1,5 Training Excel 2 AN Training nee ja 1,5 Cursus Algemene Economie Cursus Bedrijfseconomie 1A 4 AN,EC AN, EC HC/WC HC/WC nee nee 1,5 Cursus Bedrijfseconomie 1B 2 AN,EC HC/WC nee nee 1,5 SLB en praktijk 2 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee. Totaal 15 Blok 3 Project Balanced Scorecard 4 LE Project nee ja 1,5 Training Gespreksvaardigheden 2 CO Training nee ja 1,5 Cursus HRM Cursus Gedragswetenschappen 4 AN, PO AN, PO HC/WC blended learning Aanw. plicht Contacturen nee ja 1,5 overleg Cursus bedrijfscultuur 2 AN, PO HC/WC nee nee 1,5 SLB en praktijk 3 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee. Totaal 15 Blok 4 Project kwalitatief onderzoek 4 VE Project; blended learning nee ja overleg Training Juridische vaardigheden 2 AN, RE Training nee ja 1,5 Cursus Organisatiekunde Cursus Kwaliteitsmanagement 4 AN, IM AN, IM Blended learning Blended learning nee nee overleg overleg MTO 2 AN, IM HC/WC nee nee 1,5 SLB /Praktijk 4 en studieadvies 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee. Totaal 15 Studieloopbaanbegeleiding Zie tabel Totaal/jaar 60 Totaal contacturen 6 à 7 per week 43

44 Toelichtingen behorend bij tabel 1 Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Regel voor aanwezigheid Training Maximaal 1 maal afwezig met vervangende opdracht Project 80% 44

45 2. Tentaminering AVOND Tabel 2 Jaar: 1 groep Febr. 15 Onderwijseenheid Blok 1 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Project Ondernemingsplan Mondeling/schriftelijk 60 maanden P3 week 9 < 3 weken Training Zakelijk Schrijven Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Cursus Recht Cursus Publiekrecht (bodemcijfer 5,0) Cursus Privaatrecht (bodemcijfer 5,0).50% 50%.. Schriftelijk Schriftelijk 60 maanden 60 maanden Cursus Bestuurskunde Schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 3 Week tentamen P1 week 9 P4 week 8 Week herkansing SLB/Praktijk 1 SLB +introductie 1 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Praktijk 1 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Blok 2 Project het nieuwe werken Mondeling/schriftelijk 60 maanden P4 week 9 P 1 week 1 Training Excel Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Cursus Economie Cursus Algemene Economie (bodemcijfer 5,0) Cursus Bedrijfseconomie 1A (bodemcijfer 5,0).50% 50%.. Schriftelijk Schriftelijk 60 maanden 60 maanden Cursus Bedrijfseconomie 1B Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 SLB en praktijk 2 SLB +introductie 2 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Praktijk 2 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Blok 3 Project Balanced Scorecard Mondeling/schriftelijk 60 maanden P1 week 9 < 3 weken Training Gespreksvaardigheden Mondeling 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Cursus HRM Cursus HRM (bodemcijfer 5,0) Cursus Gedragswetenschappen (bodemcijfer 5,0) 50% 50%.. Schriftelijk Schriftelijk 60 maanden 60 maanden Cursus Bedrijfscultuur Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 SLB en praktijk 3 SLB +introductie 3 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Praktijk 3 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Blok 4 Project kwalitatief onderzoek Mondeling/schriftelijk 60 maanden P2 week 9 < 3 weken Training Juridische vaardigheden Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus Management Cursus Organisatiekunde (bodemcijfer 5,0) Cursus Kwaliteitsmanagement (bodemcijfer 5,0) 50% 50%.. Schriftelijk Schriftelijk 60 maanden 60 maanden Cursus MTO 1 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 9 SLB /Praktijk 4 en studieadvies SLB +introductie 4 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Praktijk 4 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 P3 week 9 P1 week 9 P2 week 9 P1 week 9 P2 week 9 P3 week 9 P2 week 10 P4 week 10 P4 week 9 P2 week 10 P3 week 3 P2 week 10 P3 week 3 P4 week 9 45

46 Doel van de opleiding Dit onderdeel is voor de avondstudenten van leerjaar 1 die in februari 2016 starten. Doel van het propedeutisch jaar is een voorbereiding op de hoofdfase van de opleiding People and Business Management. Beschrijving van het programma In ieder blok zit een project, een training, drie cursussen, studieloopbaanbegeleiding en praktijk. In blok 1 zit als extra onderdeel de introductie en in blok 4 het studieadvies. Bij dit laatste onderdeel wordt de student op professioneel gedrag beoordeeld. De cursussen zijn verdeeld in juridische (blok 1), financieel-economische (blok 2), HRM (blok 3) en Integraal Management (blok 4). De studenten doorlopen deze blokken in een andere volgorde dan hieronder staat beschreven.. 46

47 1. Onderwijs AVOND Tabel 1 Jaar: 1 groep febr. 16 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Project ondernemingsplan 4 ON Project nee ja 1,5 Training Zakelijk schrijven 2 CO Training nee ja 1,5 Cursus Publiekrecht Cursus Privaatrecht 4 AN, RE AN, RE HC/WC HC/WC nee nee 1,5 1,5 Cursus Bestuurskunde 2 AN, RE HC/WC nee nee 1,5 SLB en praktijk 1 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee. Totaal 15 Blok 2 Project het nieuwe werken 4 AD Project nee ja 1,5 Training Excel 2 AN Training nee ja 1,5 Cursus Algemene Economie 4 AN,EC HC/WC nee nee 1,5 Cursus Bedrijfseconomie 1A AN, EC Cursus Bedrijfseconomie 1B 2 AN,EC HC/WC nee nee 1,5 SLB en praktijk 2 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee. Totaal 15 Blok 3 Project Balanced Scorecard 4 LE Project nee ja 1,5 Training Gespreksvaardigheden 2 CO Training nee ja 1,5 Cursus HRM 4 AN, PO HC/WC,Blended learning nee ja 1,5 Cursus Gedragswetenschappen AN, PO Cursus bedrijfscultuur 2 AN, PO HC/WC nee nee 1,5 SLB en praktijk 3 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee. Totaal 15 Blok 4 Project kwalitatief onderzoek 4 VE Project; blended learning nee ja 1,5 Training Juridische vaardigheden 2 AN, RE Training nee ja 1,5 Cursus Organisatiekunde 4 AN, IM HC/WC nee nee 1,5 Cursus Kwaliteitsmanagement Cursus Organisatiekunde 2 AN, IM Blended learning nee nee 1,5 SLB /Praktijk 4 en studieadvies 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee. Totaal 15 Studieloopbaanbegeleiding Zie tabel Totaal/jaar 60 6 à 7 uur per week Totaal contacturen Aanw. plicht Contacturen Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Regel voor aanwezigheid Training Maximaal 1 maal afwezig met vervangende opdracht Project 80% 47

48 2. Tentaminering AVOND Tabel 2 Jaar: 1 groep Febr. 16 Onderwijseenheid Blok 1 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Project Ondernemingsplan Mondeling/schriftelijk 60 maanden P3 week 9 < 3 weken Training Zakelijk Schrijven Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Week tentamen Week herkansing Cursus Recht Cursus Publiekrecht (bodemcijfer 5,0) 50% P1 week 9 P2.week 10 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P2 week 10 Cursus Privaatrecht (bodemcijfer 5,0) 50% P4 week 8 P4 week 10 Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus Bestuurskunde Schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 3 SLB/Praktijk 1 SLB +introductie 1 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Praktijk 1 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Blok 2 Project het nieuwe werken Mondeling/schriftelijk 60 maanden P4 week 9 P 1 week 1 Training Excel Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Cursus Economie Cursus Algemene Economie (bodemcijfer 5,0) 50% P3 week 9 P4 week 9 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 9 Cursus Bedrijfseconomie 1A (bodemcijfer 5,0) 50% P1 week 9 P2 week 10 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P2 week 10 Cursus Bedrijfseconomie 1B Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 SLB en praktijk 2 SLB +introductie 2 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Praktijk 2 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Blok 3 Project Balanced Scorecard Mondeling/schriftelijk 60 maanden P1 week 9 < 3 weken Training Gespreksvaardigheden Mondeling 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Cursus HRM Cursus HRM (bodemcijfer 5,0) 50% P2 week 9 P3 week 3 Schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 3 Cursus Gedragswetenschappen 50% P1 week 9 P2 week 10 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P2 week 10 (bodemcijfer 5,0) Cursus Bedrijfscultuur Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 SLB en praktijk 3 SLB +introductie 3 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Praktijk 3 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Blok 4 Project kwalitatief onderzoek Mondeling/schriftelijk 60 maanden P2 week 9 < 3 weken Training Juridische vaardigheden Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus Management Cursus Organisatiekunde (bodemcijfer 5,0) 50% P2 week 9 P3 week 3 Schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 3 Cursus Kwaliteitsmanagement (bodemcijfer 50% P3 week 9 P4 week 9 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 9 5,0) Cursus MTO 1 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 9 SLB /Praktijk 4 en studieadvies SLB +introductie 4 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Praktijk 4 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 48

49 Doel van de opleiding Dit onderdeel is voor de avondstudenten van leerjaar 1 die in september 2015 starten. Doel van het propedeutisch jaar is een voorbereiding op de hoofdfase van de opleiding People and Business Management. Beschrijving van het programma In ieder blok zit een project, een training, drie cursussen, studieloopbaanbegeleiding en praktijk. In blok 1 zit als extra onderdeel de introductie en in blok 4 het studie-advies. Bij dit laatste onderdeel wordt de student op professioneel gedrag beoordeeld. De cursussen zijn verdeeld in juridische (blok 1), financieel-economische (blok 2), HRM (blok 3) en Integraal Management (blok 4). De studenten doorlopen deze blokken in een andere volgorde dan hieronder staat beschreven.. 49

50 1. Onderwijs AVOND Tabel 1 Jaar: 1 groep Sept. 15 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Project ondernemingsplan 4 ON Project nee ja 1,5 Training Zakelijk schrijven 2 CO Training nee ja 1,5 Cursus Recht 4 AN, RE HC/WC nee nee 1,5 Cursus Bestuurskunde 2 AN, RE HC/WC nee nee 1,5 SLB en praktijk 1 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee. Totaal 15 Blok 2 Project het nieuwe werken 4 AD Project nee ja 1,5 Training Excel 2 AN Training nee ja 1,5 Cursus Economie 4 AN,EC HC/WC nee nee 1,5 Cursus Bedrijfseconomie 1B 2 AN,EC HC/WC nee nee 1,5 SLB en praktijk 2 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee. Totaal 15 Blok 3 Project Balanced Scorecard 4 LE Project nee ja 1,5 Training Gespreksvaardigheden 2 CO Training nee ja 1,5 Cursus HRM 4 AN, PO HC/WC,Blended learning nee ja 1,5 Cursus bedrijfscultuur 2 AN, PO HC/WC nee nee 1,5 SLB en praktijk 3 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee. Totaal 15 Blok 4 Project kwalitatief onderzoek 4 VE Project; blended learning nee ja 1,5 Training Juridische vaardigheden 2 AN, RE Training nee ja 1,5 Cursus Management 4 AN, IM HC/WC nee nee 1,5 Cursus MTO 1 2 AN, IM Blended learning nee nee 1,5 SLB /Praktijk 4 en studieadvies 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee. Totaal 15 Totaal/jaar 60 Totaal contacturen. Aanw. plicht Contacturen Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Regel voor aanwezigheid Training Maximaal 1 maal afwezig met vervangende opdracht Project 80% 50

51 2. Tentaminering AVOND Tabel 2 Jaar: 1 groep Sept.15 Onderwijseenheid Blok 1 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Project Ondernemingsplan Mondeling/schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P2 week 5 Training Zakelijk Schrijven Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Recht Cursus Publiekrecht 50% (bodemcijfer 5,0) P1 week 9 P2.week 10 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P2 week 10 Cursus Privaatrecht 50% (bodemcijfer 5,0) P4 week 8 P4 week 10 Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus Bestuurskunde Schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 3 Week tentamen Week herkansing SLB/Praktijk 1 SLB + introductie 1 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Praktijk 1 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Blok 2 Project het nieuwe werken Mondeling/schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 5 Training Excel Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Cursus Economie Cursus Algemene Economie 50% (bodemcijfer 5,0) P3 week 9 P4 week 10 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 9 Cursus Bedrijfseconomie 1A 50% (bodemcijfer 5,0) P1 week 9 P2 week 10 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P2 week 10 Cursus Bedrijfseconomie 1B Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 SLB en praktijk 2 SLB 2 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Blok 3 Praktijk 2 V/NV Mondeling/schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Project Balanced Scorecard Mondeling/schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 5 Training Gespreksvaardigheden Mondeling 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Cursus HRM Cursus HRM 50% (bodemcijfer 5,0) P2 week 9 P3 week 10 Schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 3 Cursus Gedragswetenschappen 50% (bodemcijfer 5,0) P1 week 9 P2 week 10 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P2 week 10 Cursus Bedrijfscultuur Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 SLB en praktijk 3 SLB 3 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Blok 4 Praktijk 3 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Project kwalitatief onderzoek Mondeling/schriftelijk 60 maanden P4 week 9 P1 week 1 Training Juridische vaardigheden Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus Management Cursus Organisatiekunde 50% (bodemcijfer 5,0) P2 week 9 P3 week 10 Schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 3 Cursus Kwaliteitsmanagement 50% (bodemcijfer 5,0) P3 week 9 P4 week 10 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 9 Cursus MTO 1 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 9 SLB /Praktijk 4 en studieadvies SLB 4 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Praktijk 4 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 51

52 Doel van de opleiding Dit onderdeel is voor de avondstudenten van leerjaar 2 die in februari 2014 zijn gestart. Doel is voorbereiding op de hoofdfase van de opleiding People and Business Management. Beschrijving van het programma In ieder blok zit een project, een training, drie cursussen, studieloopbaanbegeleiding en praktijk. In blok 1 zit als extra onderdeel de introductie en in blok 4 het studie-advies. Bij dit laatste onderdeel wordt de student op professioneel gedrag beoordeeld. De studenten doorlopen deze blokken in een andere volgorde dan hieronder staat beschreven. Voor iedere groep studenten zal een separaat programma aangeboden in de vorm van een leerplanschema waarin alle onderdelen volgtijdelijk worden gepresenteerd.. 52

53 1. Onderwijs AVOND Tabel 1 Jaar: 2 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Project kwantitatief onderzoek 4 AN Project nee ja 1,5 Training Onderhandelen en 2 CO Training nee ja 1,5 conflicthantering Cursus Verandermanagement 2 AN, VE Blended learning nee nee overleg Cursus BE 2 2 AN, EF HC/WC nee nee 1,5 Totaal 12 Blok 2 Project Financieel Management 4 AN, EF Project nee ja 1,5 Train. Managementvaardigheden 2 CO,PO Training nee ja 1,5 Cursus Inleiding Financiële 2 AN,EF HC/WC nee nee 1,5 dienstverlening Cursus Arbeid en gezondheid 2 AN,PO Blended learning nee nee overleg Totaal 12 Studieloopbaanbegeleiding 6 (incl prakti jk) zie bijlag e Totaal/jaar 60 Totaal contacturen 6 per week Aanw. plicht Contacturen Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Regel voor aanwezigheid Training Maximaal 1 maal afwezig met vervangende opdracht Project 80% 53

54 2. Tentaminering AVOND Tabel 2 Jaar: 2 Onderwijseenheid Blok 1 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Project kwantitatief onderzoek Mondeling/schriftelijk 60 maanden P3 week 9 < 3 weken Training Onderhandelen en Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 conflicthantering Cursus Verandermanagement Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 10 Cursus BE2 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 10 SLB/Praktijk 7 SLB 7 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Blok 2 Week tentamen Week herkansing Praktijk 7 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Project Financieel Management Mondeling/schriftelijk 60 maanden P4 week 9 < 3 weken Train. Managementvaardigheden Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus Inleiding Financiële Schriftelijk 60 maanden P4 week 9 P 1 week 3 dienstverlening Cursus Arbeid en gezondheid Schriftelijk 60 maanden P4 week 9 P1 week 3 SLB/Praktijk 8 SLB 8 + deliberatiecredit V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Praktijk 8 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 54

55 Doel van de opleiding Dit onderdeel is voor de avondstudenten van leerjaar 2 die in september 14 startten. Beschrijving van het programma In ieder blok zit een project, een training, drie cursussen. De studieloopbaanbegeleiding en praktijk zijn Bij dit laatste onderdeel wordt de student op professioneel gedrag beoordeeld. 55

56 1. Onderwijs AVOND Tabel 1 Jaar: 2 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Project kwantitatief onderzoek 4 AN Project nee ja 1,5 Training Onderhandelen en 2 CO Training nee ja 1,5 conflicthantering Cursus Verandermanagement 2 AN, VE Blended learning nee nee Naar behoefte Cursus MTO 2 2 AN HC/WC nee nee 1,5 Cursus HRM 2 2 AN, PO Blended learning nee nee 1,5 Totaal 12 Blok 2 Project Financieel Management 4 AN, EF Project nee ja 1,5 Train. Managementvaardigheden 2 CO,PO Training nee ja 1,5 Cursus Inleiding Financiële 2 AN,EF HC/WC nee nee 1,5 dienstverlening Cursus Arbeid en gezondheid 2 AN,PO Blended learning nee nee Naar behoefte Cursus Bedrijfseconomie 2 2 AN, EF HC/WC nee nee 1,5 Totaal 12 Blok 3 Project HRM aspecten 4 PO Project nee ja 1,5 Taaltraining 2 CO Training ja ja 1,5 Cursus Europees Recht 2 AN, RE HC/WC nee ja 1,5 Cursus Commerciële Economie 2 AN, RE Blended learning nee nee Naar behoefte Cursus BPI 2 AN, IM HC/WC nee nee 1,5 Totaal 12 Blok 4 Project Bedrijfsuitbreiding 4 AN,RE Project nee ja 1,5 HRM vaardigheden 2 AN, PO Training nee ja 1,5 Cursus Administratieve 2 AN, EF HC/WC nee nee 1,5 Organisatie Cursus Arbeidsrecht 2 AN, RE HC/WC nee nee 1,5 Cursus OK2 2 AN,IM Blended learning nee nee Naar behoefte Totaal 12 Studieloopbaanbegeleiding 12 Totaal/jaar 60 Totaal contacturen 6 à 7 Aanw. plicht Contacturen Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Regel voor aanwezigheid Training Maximaal 1 maal afwezig met vervangende opdracht Project 80% 56

57 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 2 Onderwijseenheid Blok 1 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Project kwantitatief onderzoek Mondeling/schriftelijk 60 maanden P1 week 9 < 3 weken Week tentamen Week herkansing Training Onderhandelen en Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 conflicthantering Cursus Verandermanagement Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P2 week 10 Cursus MTO 2 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P4 week 10 Cursus HRM 2 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P2 week 10 Blok 2 Project Financieel Management Mondeling/schriftelijk 60 maanden P2 week 9 < 3 weken Train. Managementvaardigheden Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Cursus Inleiding Financiële Schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 10 dienstverlening Cursus Arbeid en gezondheid Schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 10 Cursus Bedrijfseconomie 2 Schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 10 Blok 3 Project HRM aspecten Mondeling/schriftelijk 60 maanden P3 week 9 < 3 weken Taalraining Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Cursus Europees Recht. Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 10 Cursus Commerciële Economie Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 10 Cursus BPI Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 10 Blok 4 Project Bedrijfsuitbreiding Mondeling/schriftelijk 60 maanden P4 week 9 < 3 weken HRM vaardigheden Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus Administratieve Schriftelijk 60 maanden P4 week 9 P1 week 0 Organisatie Cursus Arbeidsrecht Schriftelijk 60 maanden P4 week 9 P1 week 0 Cursus OK2 Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P1 week 0 57

58 MINORFASE Doel van de opleiding De competenties van People & Business Management zijn vervat in de competentiematrix van People & Business Management De student ontwikkelt de vier algemene competenties tot en met niveau drie. Student ontwikkelt alle vier de basiscompetenties (rollen) tot en met niveau twee en ontwikkelt naar keuze twee rollen tot en met niveau drie (individueel profiel). In elk van de afstudeerrichting is een combinatie van de vier beroepsspecifieke competenties aanwezig. Student ontwikkelt de vier beroepsspecifieke competenties per afstudeerrichting als volgt: Afstudeerrichting HRM o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3 o Recht: niveau 2 of 3. Afstudeerrichting Business Management (Public of Private Management) o Economie & Financiën: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Recht: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 2 Afstudeerrichting Zorgmanagement (alleen voor avondvariant lichtingen t/m instroom februari 2015) o Integraal Management: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Recht: niveau 2 of 3 1 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3. De competentie Integraal Management wordt in elke afstudeerrichting op niveau 3 ontwikkeld. 1 Aan de hand van de minoren en het afstuderen bepalen studenten welke van beide competenties (Recht of Economie & Financiën) zij op eindniveau ontwikkelen. 58

59 1. Onderwijs afstudeerrichting Business Management(privaat) avondvariant Tabel 1 Jaar: 3 / 4 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Aant al EC Toegek. in blok* Blok Te verwerven competenties Werkvorm(en) Contracteren 15 Economie & Financiën, Recht en Integraal management 1 training,3 cursussen, 1 project Afw. taal? nee Toegangseis Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar Aanw. plicht Contacturen nee Min. 6 Financiële Planning 15 Economie & Financiën, Recht en integraal management 1 training,3 cursussen, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar nee Min. 6 Management van Innovatie & Valorisatie Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel 15 Economie & Financiën en Recht en integraal management 1 training, 1 cursus, 1 beroepsproduct nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar nee Min. 6 nee Min. 6 nee Min. 6 nee Min. 6 Afstudeerstage 30 Economie & Financiën en Recht en integraal management Afstudeerstage + onderzoek nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar, verplichte minoren gevolgd ja n.v.t. Studieloopbaanbegeleiding 0 Totaal/jaar 120 *deze kolom geeft aan na welk blok de EC s worden toegekend. Totaal contacturen 59

60 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 3 Onderwijseenheid Blok (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur ECTS Contracteren Theorie (1): bedrijfseconomie (AO) 20 % 9 Per. 3, week 9 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Contracteren Theorie (2): goederenrecht 20 % 9 Per. 3, week 9 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Contracteren Theorie (3): overeenkomstenrecht 20 % 9 Per. 3, week 9 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Contracteren Juridische vaardigheden 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OER-bepaling 3 Contracteren Beroepsproduct 20 % 8 < 15 werkdagen Schriftelijk, mondeling Zie OER-bepaling 3 Financiële Planning Financiële Planning Financiële Planning Theorielijn (1): FP voor de particulier 20 % 8 Laatste week augustus Theorielijn (2): FP voor de ondernemer 20 % 9 Laatste week augustus Theorielijn (3): economische aspecten 20 % 9 Laatste week augustus Mondeling Zie OER-bepaling 3 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Financiële Training: advies & verkoopvaardigheden 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OER-bepaling 3 Planning Financiële Project: beroepsproduct 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OER-bepaling 4 Planning Management van Theorie 40 % 9 Per. 2, week 9 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 7 Innovatie & Valorisatie Management van Training: onderzoeksontwerp 20 % 8 < 10 werkdagen Mondeling, schriftelijk Zie OER-bepaling 4 Innovatie & Valorisatie Management van Project, beroepsproduct 20 % 9 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OER-bepaling 4 Innovatie & Valorisatie Afstudeerstage Proces 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OER-bepaling 14 Afstudeerstage Product 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OER-bepaling 14 Afstudeerstage Presentatie en verdediging 20 % Op afspraak Op afspraak Mondeling Zie OER-bepaling 2 60

61 Doel van de opleiding De competenties van People & Business Management zijn vervat in de competentiematrix van People & Business Management De student ontwikkelt de vier algemene competenties tot en met niveau drie. Student ontwikkelt alle vier de basiscompetenties (rollen) tot en met niveau twee en ontwikkelt naar keuze twee rollen tot en met niveau drie (individueel profiel). In elk van de afstudeerrichting is een combinatie van de vier beroepsspecifieke competenties aanwezig. Student ontwikkelt de vier beroepsspecifieke competenties per afstudeerrichting als volgt: Afstudeerrichting HRM o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3 o Recht: niveau 2 of 3. Afstudeerrichting Business Management (Public of Private Management) o Economie & Financiën: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Recht: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 2 Afstudeerrichting Zorgmanagement (alleen voor avondvariant en voor lichtingen t/m instroom februari 2015) o Integraal Management: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Recht: niveau 2 of 3 2 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3. De competentie Integraal Management wordt in elke afstudeerrichting op niveau 3 ontwikkeld. 2 Aan de hand van de minoren en het afstuderen bepalen studenten welke van beide competenties (Recht of Economie & Financiën) zij op eindniveau ontwikkelen. 61

62 1. Onderwijs afstudeerrichting Business Management, Publiek, verplichte minoren avondvariant Tabel 1 Jaar: 3 / 4 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Aant al EC Toegek. in blok* Blok Te verwerven competenties Werkvorm(en) Contracteren 15 Economie, Financiën en Recht & Integraal management 1 training,3 cursussen, 1 project Afw. taal? nee Toegangseis Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar Aanw. plicht Contacturen nee Min. 6 Openbaar Bestuur 15 Economie & Financiën, Recht & integraal management 1 training,3 cursussen, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar nee Min. 6 Management van Innovatie & Valorisatie Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel 15 Economie, Financiën en Recht & integraal management 1 training, 1 cursus, 1 beroepsproduct nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar nee Min. 6 nee Min. 6 nee Min. 6 nee Min. 6 Afstudeerstage 30 Economie, Financiën en Recht & integraal management Afstudeerstage + onderzoek nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar, verplichte minoren gevolgd ja n.v.t. Studieloopbaanbegeleiding 0 Totaal/jaar 120 *deze kolom geeft aan na welk blok de EC s worden toegekend. Totaal contacturen 62

63 Toelichtingen behorend bij tabel 1 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 3 Onderwijseenheid Blok (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur ECTS Contracteren Theorie (1): bedrijfseconomie (AO) 20 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Contracteren Theorie (2): goederenrecht 20 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Contracteren Theorie (3): overeenkomstenrecht 20 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Contracteren Juridische vaardigheden 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OER-bepaling 3 Contracteren Beroepsproduct 20 % 8 < 5 werkdagen Schriftelijk, mondeling Zie OER-bepaling 3 Openbaar Bestuur Theorie(1): Beleidskunde 20 % 9 Per. 4, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Openbaar Bestuur Theorie (2): Financiën Lagere Overheid 20 % 9 Per. 4, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Openbaar Bestuur Theorie (3): Publiek Recht 20 % 9 Per. 4, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Openbaar Bestuur Training: Game 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk en mondeling Zie OER-bepaling 3 Openbaar Bestuur Project: Beroepsproduct 20 % 10 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OER-bepaling 3 Management van Theorie 40 % 9 Per. 2, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 7 Innovatie & Valorisatie Management van Training: onderzoeksontwerp 20 % 8 < 10 werkdagen Mondeling, schriftelijk Zie OER-bepaling 4 Innovatie & Valorisatie Management van Project, beroepsproduct 40 % 9 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OER-bepaling 4 Innovatie & Valorisatie Afstudeerstage Proces 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OER-bepaling 14 Afstudeerstage Product 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OER-bepaling 14 Afstudeerstage Presentatie en verdediging 20 % Op afspraak Op afspraak Mondeling Zie OER-bepaling 2 63

64 Doel van de opleiding De competenties van People & Business Management zijn vervat in de competentiematrix van People & Business Management De student ontwikkelt de vier algemene competenties tot en met niveau drie. Student ontwikkelt alle vier de basiscompetenties (rollen) tot en met niveau twee en ontwikkelt naar keuze twee rollen tot en met niveau drie (individueel profiel). In elk van de afstudeerrichting is een combinatie van de vier beroepsspecifieke competenties aanwezig. Student ontwikkelt de vier beroepsspecifieke competenties per afstudeerrichting als volgt: Afstudeerrichting HRM o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3 o Recht: niveau 2 of 3. Afstudeerrichting Business Management (Public of Private Management) o Economie & Financiën: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Recht: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 2 Afstudeerrichting Zorgmanagement ((alleen voor avondvariant en voor lichtingen t/m instroom februari 2015) o Integraal Management: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Recht: niveau 2 of 3 3 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3. De competentie Integraal Management wordt in elke afstudeerrichting op niveau 3 ontwikkeld. 3 Aan de hand van de minoren en het afstuderen bepalen studenten welke van beide competenties (Recht of Economie & Financiën) zij op eindniveau ontwikkelen. 64

65 1. Onderwijs afstudeerrichting Human Resource Management, verplichte minoren avondvariant Tabel 1 Jaar: 3 / 4 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Aant al EC Toegek. in blok* Blok Te verwerven competenties Werkvorm(en) Human Resource Toolbox 15 Integraal Management, Personeel & Organisatie 1 project, 2 trainingen, 2 cursussen Afw. taal? nee Toegangseis Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar Aanw. plicht nee 6 Contacturen Employability 15 Integraal Management, Personeel & Organisatie 1 training,2 cursussen, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar, HRM Toolbox gevolgd ja 6 Strategisch HRM 15 Integraal Management, Personeel & Organisatie 1 training, 2 cursussen, 1 project Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar, HRM Toolbox gevolgd 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar ja 6 nee 6 nee 6 nee 6 Afstudeerstage 30 Economie, Financiën en Recht & integraal management Afstudeerstage + onderzoek nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar, verplichte minoren gevolgd ja n.v.t. Studieloopbaanbegeleiding 0 Totaal/jaar 120 *deze kolom geeft aan na welk blok de EC s worden toegekend. Totaal contacturen 65

66 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 3 Onderwijseenheid Human Resource Toolbox Human Resource Toolbox Blok (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur ECTS Theorie (1): Personeelsinstrumenten 20 % 9 Per. 3, week 9 Laatste week augustus Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Theorie (2): Integratie 20 % 9 Per. 3, week 9 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Laatste week augustus Training: adviesvaardigheden 20 % 9 Week 10 Schriftelijk Zie OER-bepaling 3 Human Resource Toolbox Human Resource Training: Recht in de HR praktijk 20 % 9 In overleg Schriftelijk Zie OER-bepaling 3 Toolbox Human Resource Project: Beroepsproduct 20 % 9 < 10 werkdagen Schriftelijk, mondeling Zie OER-bepaling 3 Toolbox Employability Theorie (1) : Employability 20 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Employability Theorie (2): Arbeidsmarktbeleid 20 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Employability Training: SPP 20 % 9 < 10 werkdagen Schriftelijk en mondeling Zie OER-bepaling 3 Employability Project: miniscriptie 40 % 9 en 1o < 10 werkdagen Schriftelijk en mondeling Zie OER-bepaling 6 Strategisch HRM Theorie (1): HR Businesspartner HRM 20% 9 Laatste week Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 7 augustus Strategisch HRM Theorie (2): Human Resource Accounting 20 % 9 Laatste week Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 4 augustus Strategisch HRM Training: arbeidsverhoudingen 20 % 9 < 3 weken Schriftelijk Zie OER-bepaling Strategisch HRM Project 20% 9 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OER-bepaling Strategisch HRM Integraal assessment 20 % 9 < 10 werkdagen Mondeling Zie OER-bepaling 4 Afstudeerstage Proces 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OER-bepaling 14 Afstudeerstage Product 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OER-bepaling 14 Afstudeerstage Presentatie en verdediging 20 % Op afspraak Op afspraak Mondeling Zie OER-bepaling 2 66

67 Doel van de opleiding De competenties van People & Business Management zijn vervat in de competentiematrix van People & Business Management De student ontwikkelt de vier algemene competenties tot en met niveau drie. Student ontwikkelt alle vier de basiscompetenties (rollen) tot en met niveau twee en ontwikkelt naar keuze twee rollen tot en met niveau drie (individueel profiel). In elk van de afstudeerrichting is een combinatie van de vier beroepsspecifieke competenties aanwezig. Student ontwikkelt de vier beroepsspecifieke competenties per afstudeerrichting als volgt: Afstudeerrichting HRM o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3 o Recht: niveau 2 of 3. Afstudeerrichting Business Management (Public of Private Management) o Economie & Financiën: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Recht: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 2 Afstudeerrichting Zorgmanagement (alleen voor avondvariant en voor lichtingen t/m instroom februari 2015) o Integraal Management: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Recht: niveau 2 of 3 4 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3. De competentie Integraal Management wordt in elke afstudeerrichting op niveau 3 ontwikkeld. 4 Aan de hand van de minoren en het afstuderen bepalen studenten welke van beide competenties (Recht of Economie & Financiën) zij op eindniveau ontwikkelen. 67

68 1. Profileringsruimte PBM avondvariant (leerjaar 3 en 4), student kiest 45 ECTS naar keuze Tabel 1 Jaar: 3 / 4 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Aant al EC Toegek. in blok* Blok Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Persoonlijk Leiderschap 15 Personeel & Organisatie, Integraal management 1 training, 1 cursus, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar Aanw. plicht ja 6 Contacturen Internationaal Ondernemen 15 Economie & Financiën, recht, Integraal Management 1 training, 3 cursussen, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar ja 6 Human Resource Development 15 Personeel & Organisatie, Integraal management 2 trainingen, 1 cursus, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar ja 6 Praktijk (Beroepsopleidende stage) 30 Afhankelijk van keuze student Stage nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar + 20 daagse stage afgerond ja 6 Totaal/jaar nvt *deze kolom geeft aan na welk blok de EC s worden toegekend. Naast de aangegeven mogelijkheden kan binnen de profileringsruimte gekozen worden voor: - een minor uit de andere afstudeerrichtingen die bij PBM aangeboden worden - één minor uit de onderwijscatalogus (met toestemming van de examencommissie) - een 20 weekse stage (bijv. via YPO) Totaal contacturen 68

69 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 3/4 Onderwijseenheid Persoonlijk Leiderschap Persoonlijk Leiderschap Persoonlijk Leiderschap Internationaal Ondernemen Internationaal Ondernemen Internationaal Ondernemen Internationaal Ondernemen Internationaal Ondernemen Human resource Development Human resource Development Blok (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur ECTS Kennis: essay 40 % 9 Op afspraak Schriftelijk Zie OERbepaling Project: verslag 10 % 9 < 4 weken Mondeling Zie OERbepaling Training: integrale eindbeoordeling 50 % 9 < 10 dagen Schriftelijk Zie OERbepaling Theorie (1): Internationale economie 20 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Theorie (2): Internationaal & Europees 20 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Recht Theorie (3): Capita Selecta 20 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Training: game financiële aspecten 20 % 9 < 10 dagen Schriftelijk Zie OERbepaling Project: beroepsproduct 20 % 10 < 5 dagen Schriftelijk Zie OERbepaling Theorie: cursus HRD 25 % 9 Per. 3 week 10 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Training (1): Webtools 25 % 8 In overleg Schriftelijk Zie OERbepaling Human resource Development Human resource Development Training (2): Workshop 25 % 8 Week 10 Schriftelijk Zie OERbepaling Project: Beroepsproduct 25 % 9 < 3 weken Schriftelijk, mondeling Zie OERbepaling 3 6 Praktijk Stage 80 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OERbepaling Voeg hier tekst in Eindgesprek met rapportage 20 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk, mondeling Zie OERbepaling

70 Doel van de opleiding De competenties van People & Business Management zijn vervat in de competentiematrix van People & Business Management De student ontwikkelt de vier algemene competenties tot en met niveau drie. Student ontwikkelt alle vier de basiscompetenties (rollen) tot en met niveau twee en ontwikkelt naar keuze twee rollen tot en met niveau drie (individueel profiel). In elk van de afstudeerrichting is een combinatie van de vier beroepsspecifieke competenties aanwezig. Student ontwikkelt de vier beroepsspecifieke competenties per afstudeerrichting als volgt: Afstudeerrichting HRM o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3 o Recht: niveau 2 of 3. Afstudeerrichting Business Management (Public of Private Management) o Economie & Financiën: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Recht: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 2 Afstudeerrichting Zorgmanagement (alleen voor avondvariant en voor lichtingen t/m instroom februari 2015) o Integraal Management: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Recht: niveau 2 of 3 5 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3. De competentie Integraal Management wordt in elke afstudeerrichting op niveau 3 ontwikkeld. 5 Aan de hand van de minoren en het afstuderen bepalen studenten welke van beide competenties (Recht of Economie & Financiën) zij op eindniveau ontwikkelen. 70

71 1. Onderwijs afstudeerrichting Zorgmanagement, verplicht programma avondvariant Tabel 1 Jaar: 3 / 4 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Aant al EC Toegek. in blok* Blok Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Verandermanagement 15 Integraal Management 1 project, 1 training, 1 cursus nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar Aanw. plicht ja 6 Contacturen Employability 15 Integraal Management, Personeel & Organisatie 1 training,2 cursussen, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar ja 6 Zorgmanagement 21 ste eeuw 15 Integraal Management 1 training, 1 cursus, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar ja 6 nee 6 nee 6 nee 6 Afstudeerstage 30 Personeel & Organisatie, integraal management Afstudeerstage + onderzoek nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar, verplichte minoren gevolgd ja n.v.t. Studieloopbaanbegeleiding 0 Totaal/jaar 120 *deze kolom geeft aan na welk blok de EC s worden toegekend. Totaal contacturen 71

72 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 3 Onderwijseenheid Blok (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur ECTS Verandermanagem ent Theorie: verandermanagement 40 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Verandermanagem Training: Verandermanagement 20 % 9 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OERbepaling ent Verandermanagem Project: beroepsproduct 40 % 9 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OERbepaling ent Employability Theorie (1) : Employability 20 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Employability Theorie (2): Arbeidsmarktbeleid 20 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Employability Training: SPP 20 % 9 < 10 werkdagen Mondeling, schriftelijk Zie OERbepaling Employability Project: miniscriptie 40 % 9 en 10 < 10 werkdagen Schriftelijk en mondeling Zie OERbepaling Zorgmanagement Training 40% 9 Laatste week Schriftelijk Zie OERbepaling 21 ste eeuw augustus Zorgmanagement 21 ste eeuw Cursus: HRA 40 % 9 Laatste week augustus Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling 6 Zorgmanagement 21 ste eeuw Project 20 % 9 < 10 werkdagen Schriftelijk en mondeling Zie OERbepaling 3 Afstudeerstage Proces 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OERbepaling Afstudeerstage Product 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OERbepaling Afstudeerstage Presentatie en verdediging 20 % Op afspraak Op afspraak Mondeling Zie OERbepaling

73 Doel van de opleiding Dit onderdeel is voor de studenten van leerjaar 1 die in februari starten in groep F1 instroommoment februari Deze studenten starten in februari in de ochtendgroep. Doel van het propedeutisch jaar is een voorbereiding op de hoofdfase van de opleiding People and Business Management. Beschrijving van het programma In ieder blok zit een project, een training, drie cursussen, studieloopbaanbegeleiding en praktijk. In blok 1 zit als extra onderdeel de introductie en in blok 4 het studie-advies. Bij dit laatste onderdeel wordt de student op professioneel gedrag beoordeeld. De studenten doorlopen deze blokken in een andere volgorde dan hieronder staat beschreven. Voor iedere groep studenten zal een separaat programma aangeboden in de vorm van een leerplanschema waarin alle onderdelen volgtijdelijk worden gepresenteerd. 73

74 1. Onderwijs Dag Tabel 1 Jaar: 1 groep februari F1 instroom 2016 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Project ondernemingsplan 4 ON Project nee ja 4 Training Zakelijk schrijven 2 CO Training nee ja 3 Cursus Recht 4 AN, RE HC/WC nee nee 4 Cursus Bestuurskunde 2 AN, RE HC/WC nee nee 2 SLB en praktijk 1 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee 1 Totaal 15 Blok 2 Project het nieuwe werken 4 AD Project nee ja 4 Training Excel 2 AN Training nee ja 3 Cursus Economie 4 AN,EC HC/WC nee nee 4 Cursus Bedrijfseconomie 1B 2 AN,EC HC/WC nee nee 2 SLB en praktijk 2 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee 1 Totaal 15 Blok 3 Project Balanced Scorecard 4 LE Project nee ja 4 Training Gespreksvaardigheden 2 CO Training nee ja 3 Cursus HRM 4 AN, PO HC/WC nee ja 4 Cursus bedrijfscultuur 2 AN, PO HC/WC nee nee 2 SLB en praktijk 3 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee 1 Totaal 15 Blok 4 Project kwalitatief onderzoek 4 VE Project nee ja 4 Training Juridische vaardigheden 2 AN, RE Training nee ja 3 Cursus Management 4 AN, IM HC/WC nee nee 4 Cursus Organisatiekunde 2 AN, IM HC/WC nee nee 2 SLB /Praktijk 4 en studieadvies 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee 1 Totaal 15 Studieloopbaanbegeleiding Zie tabel Totaal/jaar 60 Aanw. plicht Totaal contacturen (Project+Training+ HC+SLB/Praktijk Contacturen 14 uur p.w. Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Regel voor aanwezigheid Training Maximaal 1 maal afwezig met vervangende opdracht Project 80% 74

75 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 1 groep februari F1 instroom 2016 Onderwijseenheid Blok 1 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Project Ondernemingsplan Mondeling/schriftelijk 60 maanden P3 week 10 P4 week 5 Training Zakelijk Schrijven Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Cursus Recht Cursus Publiekrecht (Bodemcijfer 5,0) 50% P3 week 9 P1 week 9 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 Cursus Privaatrecht (Bodemcijfer 5,0) 50% P4 week 8 P2 week 8 Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 Cursus Bestuurskunde Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 SLB/Praktijk 1 SLB +introductie 1 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Blok 2 Week tentamen Week herkansing Praktijk 1 V/NV Mondeling/schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Project het nieuwe werken Mondeling/schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Training Excel Schriftelijk 60 maanden P2 week 7 P2 week 9 Cursus Economie Cursus Algemene Economie (Bodemcijfer 5,0) 50% P1 week 9 P2 week 10 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P2 week 10 Cursus Bedrijfseconomie 1A (Bodemcijfer 5,0) 50% P3 week 9 P1 week 9 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P1 week 9 Cursus Bedrijfseconomie 1B Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P2 week 8 SLB en praktijk 2 SLB 2 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Blok 3 Praktijk 2 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Project Balanced Scorecard Mondeling/schriftelijk 60 maanden P1 week 10 P2 week 5 Training Gespreksvaardigheden Mondeling 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Cursus HRM Cursus HRM (Bodemcijfer 5,0) 50% P2 week 8 P2 week 10 Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus Gedragswetenschappen 50% P3 week 9 P1 week 9 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 (Bodemcijfer 5,0) Cursus Bedrijfscultuur Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P2 week 8 SLB en praktijk 3 SLB 3 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Blok 4 Praktijk 3 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Project kwalitatief onderzoek Mondeling/schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P3 week 10 Training Juridische vaardigheden Schriftelijk 60 maanden P4 week 7 P4 week 9 Cursus Management Cursus Organisatiekunde (Bodemcijfer 5,0) 50% P2 week 8 P2 week 10 Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Cursus Kwaliteitsmanagement (Bodemcijfer 50% P1 week 9 P2 week 10 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P2 week 10 5,0) Cursus MTO 1 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P2 week 5 SLB /Praktijk 4 en studieadvies SLB 4 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Praktijk 4 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 75

76 Doel van de opleiding Dit onderdeel is voor de studenten van leerjaar 1 die in september 2015 starten in groep S1a. Deze studenten starten in september in de ochtendgroep. Doel van het propedeutisch jaar is een voorbereiding op de hoofdfase van de opleiding People and Business Management. Beschrijving van het programma In ieder blok zit een project, een training, drie cursussen, studieloopbaanbegeleiding en praktijk. In blok 1 zit als extra onderdeel de introductie en in blok 4 het studieadvies. Bij dit laatste onderdeel wordt de student op professioneel gedrag beoordeeld. De studenten doorlopen deze blokken in een andere volgorde dan hieronder staat beschreven. Voor iedere groep studenten zal een separaat programma aangeboden in de vorm van een leerplanschema waarin alle onderdelen volgtijdelijk worden gepresenteerd. 76

77 1. Onderwijs Dag Tabel 1 Jaar: 1 groep S1a Instroom september 2015 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Project ondernemingsplan 4 ON Project nee ja 4 Training Zakelijk schrijven 2 CO Training nee ja 3 Cursus Recht 4 AN, RE HC/WC nee nee 4 Cursus Bestuurskunde 2 AN, RE HC/WC nee nee 2 SLB en praktijk 1 3 ZE WC/Bila/ nee nee 2 Opdrachten Totaal 15 Blok 2 Project het nieuwe werken 4 AD Project nee ja 4 Training Excel 2 AN Training nee ja 3 Cursus Economie 4 AN,EC HC/WC nee nee 4 Cursus Bedrijfseconomie 1B 2 AN,EC HC/WC nee nee 2 SLB en praktijk 2 3 ZE WC/Bila/ nee nee 1 Opdrachten Totaal 15 Blok 3 Project Balanced Scorecard 4 LE Project nee ja 4 Training Gespreksvaardigheden 2 CO Training nee ja 3 Cursus HRM 4 AN, PO HC/WC nee ja 4 Cursus bedrijfscultuur 2 AN, PO HC/WC nee nee 2 SLB en praktijk 3 3 ZE WC/Bila/ nee nee 1 Opdrachten Totaal 15 Blok 4 Project kwalitatief onderzoek 4 VE Project nee ja 4 Training Juridische vaardigheden 2 AN, RE Training nee ja 3 Cursus Management 4 AN, IM HC/WC nee nee 4 Cursus Organisatiekunde 1 2 AN, IM HC/WC nee nee 2 SLB /Praktijk 4 en studieadvies 3 ZE WC/Bila/ nee nee 1 Opdrachten Totaal Totaal/jaar 60 Aanw. plicht Contact-uren Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Regel voor aanwezigheid Training Maximaal 1 maal afwezig met vervangende opdracht Project 80% 77

78 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 1 groep S1a Instroom september 2015 Onderwijseenheid Blok 1 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Project Ondernemingsplan Mondeling/schriftelijk 60 maanden P1 week 10 P2 week 5 Training Zakelijk Schrijven Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Recht Cursus Publiekrecht 50% P1 week 9 P3 week 9 Schriftelijk (Bodemcijfer 5,0) 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 Cursus Privaatrecht 50% P2 week 8 P4 week 8 Schriftelijk(Bodemcijfer 5,0) 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 Cursus Bestuurskunde Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 SLB/Praktijk 1 SLB 1 + introductie V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Blok 2 Week tentamen Week herkansing Praktijk 1 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Project het nieuwe werken Mondeling/schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 5 Training Excel Schriftelijk 60 maanden P4 week 7 P4 week 9 Cursus Economie Cursus Algemene Economie 50% P3 week 9 P4 week 5 Schriftelijk (Bodemcijfer 5,0) 60 maanden P3 week 9 P4 week 5 Cursus Bedrijfseconomie 1A 50% P1 week 9 P3 week 9 Schriftelijk (Bodemcijfer 5,0) 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 Cursus Bedrijfseconomie 1B Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 SLB en praktijk 2 SLB 2 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Blok 3 Praktijk 2 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Project Balanced Scorecard Mondeling/schriftelijk 60 maanden P3 week 10 P4 week 5 Training Gespreksvaardigheden Mondeling 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Cursus HRM Cursus HRM 1 50% P4 week 8 P4 week 10 Schriftelijk (Bodemcijfer 5,0) 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus Gedragswetenschappen 50% P1 week 9 P3 week 9 Schriftelijk (Bodemcijfer 5,0) 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 Cursus Bedrijfscultuur Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 SLB en praktijk 3 SLB 3 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Blok 4 Praktijk 3 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Project kwalitatief onderzoek Mondeling/schriftelijk 60 maanden P4 week 9 P4 week 10 Training Juridische vaardigheden Schriftelijk 60 maanden P2 week 7 P2 week 9 Cursus Management Cursus Organisatiekunde 1 50% P4 week 8 P4 week 10 Schriftelijk (Bodemcijfer 5,0) 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus Kwaliteitsmanagement 50% P3 week 9 P4 week 5 Schriftelijk (Bodemcijfer 5,0) 60 maanden P3 week 9 P4 week 5 Cursus MTO 1 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 5 SLB /Praktijk 4 en studieadvies SLB 4 + studieadvies V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Praktijk 4 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 78

79 Doel van de opleiding Dit onderdeel is voor de studenten van leerjaar 1 die in september 2015 starten in groep S1b. Dit betekent dat zij starten in het middagprogramma. Doel van het propedeutisch jaar is een voorbereiding op de hoofdfase van de opleiding People and Business Management. Beschrijving van het programma In ieder blok zit een project, een training, drie cursussen, studieloopbaanbegeleiding en praktijk. In blok 1 zit als extra onderdeel de introductie en in blok 4 het studieadvies. Bij dit laatste onderdeel wordt de student op professioneel gedrag beoordeeld. De studenten doorlopen deze blokken in een andere volgorde dan hieronder staat beschreven. Voor iedere groep studenten zal een separaat programma aangeboden in de vorm van een leerplanschema waarin alle onderdelen volgtijdelijk worden gepresenteerd. 79

80 1. Onderwijs Dag Tabel 1 Jaar: 1 groep S1b Instroom september 2015 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Project ondernemingsplan 4 ON Project nee ja 4 Training Zakelijk schrijven 2 CO Training nee ja 3 Cursus Recht 4 AN, RE HC/WC nee nee 4 Cursus Bestuurskunde 2 AN, RE HC/WC nee nee 2 SLB en praktijk 1 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee 2 Totaal 15 Blok 2 Project het nieuwe werken 4 AD Project nee ja 4 Training Excel 2 AN Training nee ja 3 Cursus Economie 4 AN,EC HC/WC nee nee 4 Cursus Bedrijfseconomie 1B 2 AN,EC HC/WC nee nee 2 SLB en praktijk 2 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee 1 Totaal 15 Blok 3 Project Balanced Scorecard 4 LE Project nee ja 4 Training Gespreksvaardigheden 2 CO Training nee ja 3 Cursus HRM 4 AN, PO HC/WC nee ja 4 Cursus bedrijfscultuur 2 AN, PO HC/WC nee nee 2 SLB en praktijk 3 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee 1 Totaal 15 Blok 4 Project kwalitatief onderzoek 4 VE Project nee ja 4 Training Juridische vaardigheden 2 AN, RE Training nee ja 3 Cursus Management 4 AN, IM HC/WC nee nee 4 Cursus Organisatiekunde 1 2 AN, IM HC/WC nee nee 2 SLB /Praktijk 4 en studieadvies 3 ZE WC/Bila/ Opdrachten nee nee 1 Totaal 15 Studieloopbaanbegeleiding Totaal/jaar 60 Aanw. plicht Totaal contacturen (Project+Training+ HC+SLB/Praktijk) Contacturen 14 uren per week Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Regel voor aanwezigheid Training Maximaal 1 maal afwezig met vervangende opdracht Project 80% 80

81 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 1 groep S1b Instroom september 2015 Onderwijseenheid Blok 1 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfacto r Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Project Ondernemingsplan Mondeling/schriftelijk 60 maanden P1 week 10 P2 week 5 Training Zakelijk Schrijven Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Cursus Recht Cursus Publiekrecht (bodemcijfer 5,0) 50% P3 week 9 P4 week 5 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 5 Cursus Privaatrecht (bodemcijfer 5,0) 50% P4 week 8 P4 week 10 Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus Bestuurskunde Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 SLB/Praktijk 1/introductie SLB 1 + introductie V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Blok 2 Week tentamen Week herkansing Praktijk 1 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Project het nieuwe werken Mondeling/schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 5 Training Excel Schriftelijk 60 maanden P2 week 7 P2 week 9 Cursus Economie Cursus Algemene Economie (bodemcijfer 5,0) 50% P1 week 9 P3 week 9 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 Cursus Bedrijfseconomie 1A (bodemcijfer 5,0) 50% P3 week 9 P4 week 5 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 5 Cursus Bedrijfseconomie 1B Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 SLB en praktijk 2 SLB 2 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Blok 3 Praktijk 2 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P2 week 10 Project Balanced Scorecard Mondeling/schriftelijk 60 maanden P3 week 10 P4 week 5 Training Gespreksvaardigheden Mondeling 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Cursus HRM Cursus HRM 1 (bodemcijfer 5,0) 50% P2 week 8 P4 week 8 Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 Cursus Gedragswetenschappen (bodemcijfer 5,0) 50% P3 week 9 P4 week 5 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 5 Cursus Bedrijfscultuur Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 SLB en praktijk 3 SLB 3 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Blok 4 Praktijk 3 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Project kwalitatief onderzoek Mondeling/schriftelijk 60 maanden P4 week 9 P4 week 10 Training Juridische vaardigheden Schriftelijk 60 maanden P4 week 7 P4 week 9 Cursus Management Cursus Organisatiekunde 1 (bodemcijfer 5,0) 50% P2 week 8 P4 week 8 Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 Cursus Kwaliteitsmanagement (bodemcijfer 5,0) 50% P1 week 9 P3 week 9 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 Cursus MTO 1 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 SLB /Praktijk 4 en studieadvies SLB 4 en studieadvies V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Praktijk 4 V/NV Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 81

82 Doel van de opleiding Dit onderdeel is voor de studenten van leerjaar 2 die in februari starten in groep F2, instroomcohort Dit betekent dat deze groep start in het ochtendprogramma. Dit onderdeel is een oriëntatie op en keuze van een uitstroomprofiel binnen de opleiding PBM Beschrijving van het programma In ieder blok zit een project, een training, drie cursussen. Studieloopbaanbegeleiding en de praktijkcomponent worden gedurende het studiejaar gevolgd door de studieloopbaanbegeleider en bekeken op de competentie zelfsturing. Leerjaar 2 zal vooral in het teken staan van het maken van een keuze voor de afstudeerrichting Bedrijfskunde dan wel HRM. De studenten doorlopen deze blokken in een andere volgorde dan hieronder staat beschreven. Voor iedere groep studenten zal een separaat programma aangeboden in de vorm van een leerplanschema waarin alle onderdelen volgtijdelijk worden gepresenteerd. 82

83 1. Onderwijs Dag Tabel 1 Jaar: 1 groep februari F2 instroom 2014 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Project kwantitatatief onderzoek 6 ON Project nee ja 4 Training Onderhandelen en 2 CO Training nee ja 3 conflicthantering Cursus Verandermanagment 2 AN, IM HC/WC nee nee 4 Cursus BE2 (bezem) 2 AN, EF HC/WC nee nee 2 Totaal 12 Blok 2 Project HRM aspecten 6 PO Project nee ja 4 Taalraining 2 CO Training nee ja 3 Cursus Europees Recht 2 AN,RE HC/WC nee nee 4 Cursus Commerciële economie 2 AN,EC HC/WC nee nee 2 Totaal 12 Studieloopbaanbegeleiding 6 Totaal/jaar 30 Aanw. plicht Totaal contacturen (Project+Training+ HC+SLB/Praktijk Contacturen 14 uur p.w. Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Regel voor aanwezigheid Training Maximaal 1 maal afwezig met vervangende opdracht Project 80% 83

84 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: Groep februari F2 instroom 2014 Onderwijseenheid Blok 1 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Project kwantitatief onderzoek Mondeling/schriftelijk 60 maanden P1 week 10 P2 week 5 Training Onderhandelen en Mondeling 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 conflicthantering Cursus Verandermanagement Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 Cursus BE2 (bezem) Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 Blok 2 Project HRM aspecten Mondeling/schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P3 week 5 Taaltraining) Schriftelijk/Mondeling 60 maanden P2 week 7 P4 week 9 Cursus Europees Recht Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P4 week 10 Cursus Commerciële economie Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P4 week 10 Week tentamen Week herkansing 84

85 Doel van de opleiding Dit onderdeel is voor de studenten van leerjaar 2 die in september 2015 starten in groep S2a. Dit betekent dat deze groep start in het ochtendprogramma. Dit onderdeel is een oriëntatie op en keuze van een uitstroomprofiel binnen de opleiding PBM Beschrijving van het programma In ieder blok zit een project, een training, drie cursussen. Studieloopbaanbegeleiding en de praktijkcomponent worden gedurende het studiejaar gevolgd door de studieloopbaanbegeleider en bekeken op de competentie zelfsturing. Leerjaar 2 zal vooral in het teken staan van het maken van een keuze voor de afstudeerrichting Bedrijfskunde dan wel HRM. De studenten doorlopen deze blokken in een andere volgorde dan hieronder staat beschreven. Voor iedere groep studenten zal een separaat programma aangeboden in de vorm van een leerplanschema waarin alle onderdelen volgtijdelijk worden gepresenteerd. 85

86 1. Onderwijs Dag Tabel 1 Jaar: Groep S2A Instroom september 2015 In leerjaar 2 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Project kwantitatief onderzoek 4 AN Project nee ja 3 Training Onderhandelen en 2 CO Training nee ja 3 conflicthantering Cursus Verandermanagment Cursus MTO AN, VE AN HC/WC HC/WC nee nee 2 2 Cursus HRM 2 2 AN, PO HC/WC nee nee 2 Totaal 15 Blok 2 Project Financieel Management 4 AN, EF Project nee ja 3 Train. Managementvaardigheden 2 CO,PO Training nee ja 3 Cursus Inleiding Financiële dienstverlening Cursus Arbeid en Gezondheid 2 2 AN,EF AN,PO HC/WC HC/WC nee nee 2 2 Cursus Bedrijfseconomie 2 2 AN, EF HC/WC nee nee 2 Totaal 15 Blok 3 Project HRM aspecten 4 PO Project nee ja 3 Taaltraining 2 CO Training ja ja 3 Cursus Europees Recht Cursus commerciële economie 2 2 AN, RE AN, EF HC/WC HC/WC nee ja 2 2 Cursus BPI 2 AN, IM HC/WC nee nee 2 Totaal 15 Blok 4 Project Bedrijfsuitbreiding 4 AN,RE Project nee ja 3 HRM vaardigheden 2 AN, PO Training nee ja 3 Cursus Administratieve Oganisatie Cursus Arbeidsrecht 2 2 AN, EF AN, RE HC/WC HC/WC nee nee 2 2 Cursus OK2 2 AN,IM HC/WC nee nee 2 Totaal 15 Studieloopbaanbegeleiding 12 Totaal/jaar 60 Totaal contacturen 13 p.w. (Project+Training+ HC+SLB/Praktijk) Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Regel voor aanwezigheid Training Maximaal 1 maal afwezig met vervangende opdracht Project 80% Aanw. plicht Contacturen 86

87 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: Groep S2a Instroom september 2015 in leerjaar 2 Onderwijseenheid Blok 1 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Project kwantitatief onderzoek Mondeling/schriftelijk 60 maanden P1 week 10 P2 week 5 Training Onderhandelen en Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 conflicthantering Cursus Verandermanagement Cursus MTO 2 Schriftelijk Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P1 week 9 P3 week 9 P3 week 9 Cursus HRM 2 Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 Blok 2 Project Financieel Management Mondeling/schriftelijk 60 maanden P4 week 9 P4 week 11 Train. Managementvaardigheden Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 7 P4 week 9 Week tentamen Week herkansing Cursus Inleiding Financiële Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 dienstverlening Schriftelijk P4 week 8 P4 week 10 Cursus Arbeid en gezondheid Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus Bedrijfseconomie 2 Mondeling 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Blok 3 Project HRM aspecten Mondeling/schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P2 week 5 Taaltraining Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 7 P2 week 9 Cursus Europees Recht Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 Schriftelijk P2 week 8 P4 week 8 Cursus Commerciele Economie Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 Cursus BPI Mondeling 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 Blok 4 Project Bedrijfsuitbreiding Mondeling/schriftelijk 60 maanden P3 week 10 P4 week 5 HRM vaardigheden Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 Cursus Administratieve Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P4 week 5 Oganisatie Schriftelijk P3 week 8 P4 week 5 Cursus Arbeidsrecht Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P4 week 5 Cursus OK2 Mondeling 60 maanden P3 week 8 P4 week 5 87

88 Doel van de opleiding Dit onderdeel is voor de studenten van leerjaar 2 die in september 2015 starten in groep S2b. Dit betekent dat deze groep start in het ochtendprogramma. Dit onderdeel is een oriëntatie op en keuze van een uitstroomprofiel binnen de opleiding PBM Beschrijving van het programma In ieder blok zit een project, een training, drie cursussen. Studieloopbaanbegeleiding en de praktijkcomponent worden gedurende het studiejaar gevolgd door de studieloopbaanbegeleider en bekeken op de competentie zelfsturing. Leerjaar 2 zal vooral in het teken staan van het maken van een keuze voor de afstudeerrichting Bedrijfskunde dan wel HRM. De studenten doorlopen deze blokken in een andere volgorde dan hieronder staat beschreven. Voor iedere groep studenten zal een separaat programma aangeboden in de vorm van een leerplanschema waarin alle onderdelen volgtijdelijk worden gepresenteerd. 88

89 1. Onderwijs Dag Tabel 1 Jaar: Groep S2b Instroom september 2015 in leerjaar 2 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Blok 1 Aantal EC Te verwerven competenties Werkvorm(en) Afw. taal? Toegangseis Project kwantitatief onderzoek 4 AN Project nee ja 3 Training Onderhandelen en 2 CO Training nee ja 3 conflicthantering Cursus Verandermanagment Cursus MTO AN, VE AN HC/WC HC/WC nee nee 2 2 Cursus HRM 2 2 AN, PO HC/WC nee nee 2 Totaal 12 Blok 2 Project Financieel Management 4 AN, EF Project nee ja 3 Train. Managementvaardigheden 2 CO,PO Training nee ja 3 Cursus Inleiding Financiële dienstverlening Cursus Arbeid en Gezondheid 2 2 AN,EF AN,PO HC/WC HC/WC nee nee 2 2 Cursus Bedrijfseconomie 2 2 AN, EF HC/WC nee nee 2 Totaal 12 Blok 3 Project HRM aspecten 4 PO Project nee ja 3 Taalraining 2 CO Training ja ja 3 Cursus Europees Recht Cursus commerciële economie 2 2 AN, RE AN, EF HC/WC HC/WC nee ja 2 2 Cursus BPI 2 AN, IM HC/WC nee nee 2 Totaal 12 Blok 4 Project Bedrijfsuitbreiding 4 AN,RE Project nee ja 3 HRM vaardigheden 2 AN, PO Training nee ja 3 Cursus Administratieve Oganisatie Cursus Arbeidsrecht 2 2 AN, EF AN, RE HC/WC HC/WC nee nee 2 2 Cursus OK2 2 AN,IM HC/WC nee nee 2 Totaal 12 Studieloopbaanbegeleiding 12 Aanw. plicht Contacturen Totaal/jaar 60 Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Onderwijseenheid Regel voor aanwezigheid Training Maximaal 1 maal afwezig met vervangende opdracht Project 80% Totaal contacturen (Project+Training+ HC+SLB/Praktijk 13 uur p.w. 89

90 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 2 groep S2b Instroom september 2015 in leerjaar 2 Onderwijseenheid Blok 1 (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Project kwantitatief onderzoek Mondeling/schriftelijk 60 maanden P3 week 10 P4 week 5 Training Onderhandelen en Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P3 week 8 P3 week 10 conflicthantering Cursus Verandermanagment Cursus MTO 2 Schriftelijk Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P3 week 9 P4 week 5 P4 week 5 Cursus HRM 2 Schriftelijk 60 maanden P3 week 9 P4 week 5 Blok 2 Project Financieel Management Mondeling/schriftelijk 60 maanden P2 week 9 P2 week 5 Train. Managementvaardigheden Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P2 week 7 P2 week 9 Cursus Inleiding Financiële Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 dienstverlening Schriftelijk P2 week 8 P4 week 8 Cursus Arbeid en gezondheid Schriftelijk 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 Cursus Bedrijfseconomie 2 Mondeling 60 maanden P2 week 8 P4 week 8 Blok 3 Project HRM aspecten Mondeling/schriftelijk 60 maanden P4 week 9 P4 week 11 Taaltraining Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P4 week 7 P4 week 9 Week tentamen Week herkansing Cursus Europees Recht Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Schriftelijk P4 week 8 P4 week 10 Cursus Commerciële Economie Schriftelijk 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Cursus BPI Mondeling 60 maanden P4 week 8 P4 week 10 Blok 4 Project Bedrijfsuitbreiding Mondeling/schriftelijk 60 maanden P1 week 10 P2 week 5 HRM vaardigheden Mondeling/Schriftelijk 60 maanden P1 week 8 P1 week 10 Cursus Administratieve Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 Organisatie Schriftelijk P1 week 9 P3 week 9 Cursus Arbeidsrecht Schriftelijk 60 maanden P1 week 9 P3 week 9 Cursus OK2 Mondeling 60 maanden P1 week 10 P2 week 5 90

91 Doel van de opleiding De competenties van People & Business Management zijn vervat in de competentiematrix van People & Business Management De student ontwikkelt de vier algemene competenties tot en met niveau drie. Student ontwikkelt alle vier de basiscompetenties (rollen) tot en met niveau twee en ontwikkelt naar keuze twee rollen tot en met niveau drie (individueel profiel). In elk van de afstudeerrichting is een combinatie van de vier beroepsspecifieke competenties aanwezig. Student ontwikkelt de vier beroepsspecifieke competenties per afstudeerrichting als volgt: Afstudeerrichting HRM o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3 o Recht: niveau 2 of 3. Afstudeerrichting Business Management (Public of Private Management) o Economie & Financiën: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Recht: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 2 Afstudeerrichting Zorgmanagement (alleen voor avondvariant) o Integraal Management: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Recht: niveau 2 of 3 6 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3. De competentie Integraal Management wordt in elke afstudeerrichting op niveau 3 ontwikkeld. 6 Aan de hand van de minoren en het afstuderen bepalen studenten welke van beide competenties (Recht of Economie & Financiën) zij op eindniveau ontwikkelen. 91

92 1. Onderwijs afstudeerrichting Business Management (Privaat) dagvariant Tabel 1 Jaar: 3 / 4 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Aant al EC Toegek. in blok* Blok Te verwerven competenties Werkvorm(en) Contracteren 15 Economie, Financiën en Recht & Integraal management 1 training,3 cursussen, 1 project Afw. taal? nee Toegangseis Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar Aanw. plicht Contacturen nee Min. 10 Financiële Planning 15 Economie & Financiën, Recht & integraal management 1 training,3 cursussen, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar nee Min. 10 Management van Innovatie & Valorisatie Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel 15 Economie, Financiën en Recht & integraal management 1 training, 1 cursus, 1 beroepsproduct nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar nee Min. 10 nee Min. 10 nee Min. 10 nee Min. 10 Afstudeerstage 30 Economie, Financiën en Recht & integraal management Afstudeerstage + onderzoek nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar, verplichte minoren gevolgd ja NvT Studieloopbaanbegeleiding 0 Totaal/jaar 120 *deze kolom geeft aan na welk blok de EC s worden toegekend. Totaal contacturen 92

93 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 3 Onderwijseenheid Blok (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Deel ECTS Contracteren Theorie (1): bedrijfseconomie (AO) 20 % 9 Per. 3, week 9 Per. 4, week 5 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Contracteren Theorie (2): goederenrecht 20 % 9 Per. 3, week 9 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Per. 4, week 5 Contracteren Theorie (3): overeenkomstenrecht 20 % 9 Per. 3, week 9 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Per. 4, week 5 Contracteren Juridische vaardigheden 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OERbepaling Contracteren Beroepsproduct 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk, mondeling Zie OERbepaling Financiële Theorielijn (1): FP voor de particulier 20 % 8 < 10 werkdagen Mondeling Zie OERbepaling Planning Financiële Theorielijn (2): FP voor de ondernemer 20 % 9 Per.3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Planning Financiële Theorielijn (3): economische aspecten 20 % 9 Per.3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Planning Financiële Planning Financiële Planning Management van Innovatie & Valorisatie Management van Innovatie & Valorisatie Management van Innovatie & Valorisatie Training: advies & verkoopvaardigheden 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OERbepaling Project: beroepsproduct 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OERbepaling Theorie 40 % 9 Per. 4, week 9 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Laatste week augustus Training: onderzoeksontwerp 20 % 8 < 10 werkdagen Mondeling, schriftelijk Zie OERbepaling Project, beroepsproduct 40 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OERbepaling Afstudeerstage Proces 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OERbepaling Afstudeerstage Product 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OERbepaling Afstudeerstage Presentatie en verdediging 20 % Op afspraak Op afspraak Mondeling Zie OERbepaling

94 Doel van de opleiding De competenties van People & Business Management zijn vervat in de competentiematrix van People & Business Management De student ontwikkelt de vier algemene competenties tot en met niveau drie. Student ontwikkelt alle vier de basiscompetenties (rollen) tot en met niveau twee en ontwikkelt naar keuze twee rollen tot en met niveau drie (individueel profiel). In elk van de afstudeerrichting is een combinatie van de vier beroepsspecifieke competenties aanwezig. Student ontwikkelt de vier beroepsspecifieke competenties per afstudeerrichting als volgt: Afstudeerrichting HRM o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3 o Recht: niveau 2 of 3. Afstudeerrichting Business Management (Public of Private Management) o Economie & Financiën: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Recht: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 2 Afstudeerrichting Zorgmanagement (alleen voor avondvariant) o Integraal Management: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Recht: niveau 2 of 3 7 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3. De competentie Integraal Management wordt in elke afstudeerrichting op niveau 3 ontwikkeld. 7 Aan de hand van de minoren en het afstuderen bepalen studenten welke van beide competenties (Recht of Economie & Financiën) zij op eindniveau ontwikkelen. 94

95 1. Onderwijs afstudeerrichting Business Management (publiek) dagvariant Jaar: 3 / 4 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Aant al EC Toegek. in blok* Blok Te verwerven competenties Werkvorm(en) Contracteren 15 Economie, Financiën en Recht & Integraal management 1 training,3 cursussen, 1 project Afw. taal? nee Toegangseis Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar Aanw. plicht Contacturen nee Min. 6 Openbaar Bestuur 15 Economie & Financiën, Recht & integraal management 1 training,3 cursussen, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar nee Min. 6 Management van Innovatie & Valorisatie Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel 15 Economie, Financiën en Recht & integraal management 1 training, 1 cursus, 1 beroepsproduct nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar nee Min. 6 nee Min. 6 nee Min. 6 nee Min. 6 Afstudeerstage 30 Economie, Financiën en Recht & integraal management Afstudeerstage + onderzoek nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar, verplichte minoren gevolgd ja n.v.t. Studieloopbaanbegeleiding 0 Totaal/jaar 120 Totaal contacturen 95

96 2. Tentaminering Jaar: 3 Onderwijseenheid Blok (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur ECTS Contracteren Theorie (1): bedrijfseconomie (AO) 20 % 9 Per. 3, week 9 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Per. 4, week 5 Contracteren Theorie (2): goederenrecht 20 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Per. 4, week 5 Contracteren Theorie (3): overeenkomstenrecht 20 % 9 Per. 3, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Per. 4, week 5 Contracteren Juridische vaardigheden 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OER-bepaling 3 Contracteren Beroepsproduct 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk, mondeling Zie OER-bepaling 3 Openbaar Bestuur Theorie(1): Beleidskunde 20 % 9 Per. 2, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Openbaar Bestuur Theorie (2): Financiën Lagere Overheid 20 % 9 Per. 2, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Openbaar Bestuur Theorie (3): Publiek Recht 20 % 9 Per. 2, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 3 Openbaar Bestuur Training: Game 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk en mondeling Zie OER-bepaling 3 Openbaar Bestuur Project: Beroepsproduct 20 % 10 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OER-bepaling 3 Management van Theorie 40 % 9 Per. 2, week 10 Schriftelijk tentamen Zie OER-bepaling 7 Innovatie & Valorisatie Management van Training: onderzoeksontwerp 20 % 8 < 10 werkdagen Mondeling, schriftelijk Zie OER-bepaling 4 Innovatie & Valorisatie Management van Project, beroepsproduct 40 % 9 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OER-bepaling 4 Innovatie & Valorisatie Afstudeerstage Proces 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OER-bepaling 14 Afstudeerstage Product 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OER-bepaling 14 Afstudeerstage Presentatie en verdediging 20 % Op afspraak Op afspraak Mondeling Zie OER-bepaling 2 96

97 Doel van de opleiding De competenties van People & Business Management zijn vervat in de competentiematrix van People & Business Management De student ontwikkelt de vier algemene competenties tot en met niveau drie. Student ontwikkelt alle vier de basiscompetenties (rollen) tot en met niveau twee en ontwikkelt naar keuze twee rollen tot en met niveau drie (individueel profiel). In elk van de afstudeerrichting is een combinatie van de vier beroepsspecifieke competenties aanwezig. Student ontwikkelt de vier beroepsspecifieke competenties per afstudeerrichting als volgt: Afstudeerrichting HRM o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3 o Recht: niveau 2 of 3. Afstudeerrichting Business Management (Public of Private Management) o Economie & Financiën: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Recht: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 2 Afstudeerrichting Zorgmanagement (alleen voor avondvariant) o Integraal Management: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Recht: niveau 2 of 3 8 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3. De competentie Integraal Management wordt in elke afstudeerrichting op niveau 3 ontwikkeld. 8 Aan de hand van de minoren en het afstuderen bepalen studenten welke van beide competenties (Recht of Economie & Financiën) zij op eindniveau ontwikkelen. 97

98 1. Onderwijs afstudeerrichting Human Resource Management, verplichte minoren dagvariant Tabel 1 Jaar: 3 / 4 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Aant al EC Toegek. in blok* Blok Te verwerven competenties Werkvorm(en) Human Resource Toolbox 15 Integraal Management, Personeel & Organisatie 1 1 project, 2 trainingen, 2 cursussen Afw. taal? nee Toegangseis Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar Aanw. plicht Contacturen nee Min. 10 Employability 15 Integraal Management, Personeel & Organisatie 1 training,2 cursussen, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar, HRM Toolbox gevolgd ja Min. 10 Strategisch HRM 15 Integraal Management, Personeel & Organisatie 1 training,2 cursussen, 1 project Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel Profileringsruimte, zie bijgevoegde tabel nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar, HRM Toolbox gevolgd 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 15 Afhankelijk van keuze Afhankelijk van keuze nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar ja Min. 10 nee Min. 10 nee Min. 10 nee Min. 10 Afstudeerstage 30 Economie, Financiën en Recht & integraal management Afstudeerstage + onderzoek nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar, verplichte minoren gevolgd ja NvT Studieloopbaanbegeleiding 0 Totaal/jaar 120 *deze kolom geeft aan na welk blok de EC s worden toegekend. Totaal contacturen 98

99 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 3 Onderwijseenheid Human Resource Toolbox Human Resource Toolbox Human Resource Toolbox Human Resource Toolbox Human Resource Toolbox Blok (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur Week tentamen ECTS Theorie (1): Personeelsinstrumenten 20 % 9 Per. 3, week 9 Per. 4, week 5 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Theorie (2): Integratie 20 % 9 Per. 3, week 9 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Per. 4, week 5 Training: adviesvaardigheden 20 % 9 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OERbepaling Training: Recht in de HR praktijk 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OERbepaling Project: Beroepsproduct 20 % 8 < 10 werkdagen Schriftelijk, mondeling Zie OERbepaling Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Employability Theorie (1) : Employability 20 % 9 Per. 3, week 9 Per. 4, week 5 Employability Theorie (2): Arbeidsmarktbeleid 20 % 9 Per. 3, week 9 Per. 4, week Employability Training: SPP 20 % 8 < 10 werkdagen Mondeling, schriftelijk Zie OERbepaling Employability Project: miniscriptie 40 % 10 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OERbepaling Strategisch HRM Theorie (1): HR Businesspartner HRM 20% 9 Per. 4, week 9 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Laatste week augustus Strategisch HRM Theorie (2): Human Resource Accounting 20 % 9 Per. 4, week 9 Laatste week augustus Mondeling, schriftelijk Zie OERbepaling Strategisch HRM Training: arbeidsverhouding 20 % 9 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OERbepaling Strategisch HRM Project: arbeidsverhouding 20% 9 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OERbepaling Strategisch HRM Integraal assessment 20 % 9 < 10 werkdagen Schriftelijk Zie OERbepaling Afstudeerstage Proces 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OERbepaling Afstudeerstage Product 40 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OERbepaling Afstudeerstage Presentatie en verdediging 20 % Op afspraak Op afspraak Mondeling Zie OERbepaling

100 Doel van de opleiding De competenties van People & Business Management zijn vervat in de competentiematrix van People & Business Management De student ontwikkelt de vier algemene competenties tot en met niveau drie. Student ontwikkelt alle vier de basiscompetenties (rollen) tot en met niveau twee en ontwikkelt naar keuze twee rollen tot en met niveau drie (individueel profiel). In elk van de afstudeerrichting is een combinatie van de vier beroepsspecifieke competenties aanwezig. Student ontwikkelt de vier beroepsspecifieke competenties per afstudeerrichting als volgt: Afstudeerrichting HRM o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3 o Recht: niveau 2 of 3. Afstudeerrichting Business Management (Public of Private Management) o Economie & Financiën: niveau 3 o Integraal Management: niveau 3 o Recht: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 2 Afstudeerrichting Zorgmanagement (alleen voor avondvariant) o Integraal Management: niveau 3 o Personeel & Organisatie: niveau 3 o Recht: niveau 2 of 3 9 o Economie & Financiën: niveau 2 of 3. De competentie Integraal Management wordt in elke afstudeerrichting op niveau 3 ontwikkeld. 9 Aan de hand van de minoren en het afstuderen bepalen studenten welke van beide competenties (Recht of Economie & Financiën) zij op eindniveau ontwikkelen. 100

101 1. Document Profileringsruimte PBM (leerjaar 3 en 4), student kiest hieruit 45 ECTS naar keuze Tabel 1 Jaar: 3 / 4 Onderwijseenheid (in postpropedeutische fase hier ook de omvang in profileringsruimte aangeven) Aant al EC Toegek. in blok* Blok Te verwerven competenties Werkvorm(en) Verandermanagement 15 Veranderaar, Integraal Management 1 training, 1 cursus en 1 project Afw. taal? nee Toegangseis Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar Aanw. plicht Contacturen ja Min. 10 Persoonlijk Leiderschap 15 Personeel & Organisatie, Integraal management 1 training, 1 cursus, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e Integrale Veiligheidskunde 15 Recht, Integraal Management 1 training, 2 cursussen, 1 project nee studiejaar Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar Kwaliteitsmanagement 15 Integraal Management 1 training, 1 cursus, 1 project nee Propedeuse + 45 ects 2 e Internationaal Ondernemen 15 Economie & Financiën, recht, Integraal Management 1 training, 3 cursussen, 1 project Human Resource Development 15 Personeel & Organisatie, Integraal management 2 trainingen, 1 cursus, 1 project Praktijk (Beroepsopleidende stage) nee nee studiejaar Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar 30 Afhankelijk van keuze student Stage nee Propedeuse + 45 ects 2 e studiejaar + 20 daagse stage afgerond ja Min. 10 ja Min. 10 ja Min. 10 ja Min. 10 ja Min. 10 ja nvt Studieloopbaanbegeleiding Totaal/jaar nvt *deze kolom geeft aan na welk blok de EC s worden toegekend. Naast de aangegeven mogelijkheden kan binnen de profileringsruimte gekozen worden voor: - een minor uit de andere afstudeerrichtingen die bij PBM aangeboden worden - één minor uit de onderwijscatalogus (met toestemming van de examencommissie) - een 20 weekse stage (bijv. via YPO) Tabel aanwezigheidsplicht, behorend bij tabel 1 Totaal contacturen Onderwijseenheid Verandermanagement Persoonlijk leiderschap Kwaliteitsmanagement Integrale veiligheidskunde Internationaal Ondernemen Human resource Development Praktijk (Beroepsopleidende stage) Regel voor aanwezigheid Zie de aanwezigheidsregel in de reader Zie de aanwezigheidsregel in de reader Zie de aanwezigheidsregel in de reader Zie de aanwezigheidsregel in de reader Zie de aanwezigheidsregel in de reader Zie de aanwezigheidsregel in de reader Zie de aanwezigheidsregel in de reader 101

102 2. Tentaminering Tabel 2 Jaar: 3/4 Onderwijseenheid Verandermanagem ent Verandermanagem ent Verandermanagem ent Persoonlijk Leiderschap Persoonlijk Leiderschap Persoonlijk Leiderschap Kwaliteitsmanagem ent Kwaliteitsmanagem ent Kwaliteitsmanagem ent Kwaliteitsmanagem ent Integrale veiligheidskunde Integrale veiligheidskunde Integrale veiligheidskunde Integrale veiligheidskunde Internationaal Ondernemen Internationaal Ondernemen Internationaal Ondernemen Internationaal Ondernemen Internationaal Ondernemen Human resource Development Human resource Development Blok (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur ECTS Theorie: Verandermanagement 40 % 9 Periode 4, week 5 Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Training: verandermanagement 20 % 8 < 10 dagen Schriftelijk Zie OERbepaling Project: beroepsproduct 40 % 8 < 10 dagen Mondeling Zie OERbepaling Kennis: essay 40 % 8 Op afspraak Schriftelijk Zie OERbepaling Project: verslag 10 % 8 < 10 dagen Schriftelijk Zie OERbepaling Training: integrale eindbeoordeling 50 % 8 < 10 dagen Mondeling Zie OERbepaling Projectverslag 40 % 8 < 10 dagen Schriftelijk Zie OERbepaling Eindpresentatie 20 % 8 < 10 dagen Mondeling Zie OERbepaling Theoretische verantwoording project 20 % 8 < 10 dagen Schriftelijk Zie OERbepaling Tentamen kwaliteitsmanagement 20 % 9 Periode 3, Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling week 10 Theorie (1): Recht 30 % 9 Periode 4, Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling week 5 Theorie (2): Beleids- en Bestuurskunde 30 % 9 Periode 4, Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling week 5 Training: CVN 20 % 8 < 10 dagen Schriftelijk Zie OERbepaling Project: beroepsproduct crisismanagement 20 % 8 < 10 dagen Schriftelijk en mondeling Zie OERbepaling Theorie (1): Internationale economie 20 % 9 Periode 3, Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling week 10 Theorie (2): Internationaal & Europees 20 % 9 Periode 3, Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling Recht week 10 Theorie (3): Capita Selecta 20 % 9 Periode 3, Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling week 10 Training: game financiële aspecten 20 % 8 < 10 dagen Schriftelijk Zie OERbepaling Project: beroepsproduct 20 % 8 < 10 dagen Schriftelijk Zie OERbepaling Theorie: cursus HRD 25 % 9 Periode 4, Schriftelijk tentamen Zie OERbepaling week 5 Training (1): Webtools 25 % 8 < 10 dagen Schriftelijk Zie OERbepaling

103 Jaar: 3/4 Onderwijseenheid Human resource Development Human resource Development Blok (indien van toepassing) Deeltentamens met vorm deeltentamen Wegingsfactor Week deeltentamens Herkansing deeltentamens Tentamenvorm Geldigheidsduur ECTS 3 Training (2): Workshop 25 % 8 < 10 dagen Schriftelijk Zie OERbepaling Project: Beroepsproduct 25 % 8 < 10 dagen Schriftelijk, mondeling Zie OERbepaling 6 Praktijk Stage 80 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk Zie OERbepaling Praktijk Eindgesprek met rapportage 20 % Op afspraak Op afspraak Schriftelijk, mondeling Zie OERbepaling

104 Verkort traject voor studenten met een VWO achtergrond. Doelgroep: Nederlandse VWO studenten. Aantal EC: 180 EC. Binnen Zuyd is in economisch domein gekozen voor een 180 EC traject. Vanaf september 2015 start de opleidingen People en Business Management met een 180 EC traject. Voordeel voor VWO studenten: Het is mogelijk om een meer praktisch georiënteerde bachelor opleiding te volgen en toch binnen 4 jaar een bachelor en master diploma te behalen. Toelating voor VWO traject PBM : Een voltooide VWO vooropleiding (ieder profiel toelaatbaar) Op basis van de intake en afhankelijk van het doorlopen profiel zal een maatwerktraject worden gestart. Toelichting maatwerktraject: Aangezien binnen PBM het aanbod van onderdelen zeer divers is, en de toelaatbaarheid van alle VWO profielen gegarandeerd is, is een individueel maatwerktraject een voorwaarde. Dit programma zal in overleg met de studieloopbaanbegeleider en de na goedkeuring door de examencommissie dienen als studietraject voor de individuele VWO student. 104/117

105 Hoofdstuk 2 Tentamenregeling Tentamenregels locatie Havikstraat Reikwijdte Deze regels betreffen: a. alle schriftelijke tentamens voltijd, deeltijd en duaal van alle opleidingen gevestigd op de locatie Havikstraat. b. voor zover mogelijk ook alle overige tentamens, zoals mondelinge tentamens en individuele opdrachten en groepsopdrachten. 2. Inschrijving voor schriftelijke tentamens 2.1 Inschrijving voor een tentamen is een voorwaarde om deel te mogen nemen aan dit tentamen. Inschrijving dient te geschieden via Osiris. Na afloop van de inschrijftermijn is inschrijving niet meer mogelijk. De inschrijftermijn wordt door Bureau Onderwijs per mail gecommuniceerd. Indien inschrijven via Osiris niet mogelijk lijkt, dient de student onverwijld Bureau Onderwijs in te lichten. 2.2 Elke student dient een uitdraai te maken van het overzicht inschrijvingen waarop de tentamens vermeld staan waarvoor is ingeschreven. Bij problemen moet de student dit overzicht aan de examencommissie kunnen laten zien. 2.3 Wie zich niet binnen de termijn heeft ingeschreven dan wel verkeerd heeft ingeschreven, kan zich uitsluitend indien er sprake is van bijzondere omstandigheden wenden tot de examencommissie. 2.4 Tentamens waarvoor een student niet is ingeschreven worden ongeldig verklaard. De student krijgt over het niet ingeschreven zijn bericht van Bureau Onderwijs. De student kan de examencommissie verzoeken alsnog het tentamen geldig te verklaren. Dit verzoek dient uiterlijk binnen drie dagen na de berichtgeving door Bureau Onderwijs, bij de examencommissie ingediend te worden. 2.5 Indien een student eenmaal is ingeschreven, kan hij deze inschrijving weer terugtrekken via Osiris zolang als de inschrijftermijn nog niet verstreken is. Is de inschrijving gesloten dan is terugtrekken niet meer mogelijk. 3. Gedragsregels 3.1 Studenten dienen zich onder inachtneming van de hier volgende regels aan alle op de tentamenopgave vermelde instructies en nadere algemene en bijzondere instructies van de surveillant te houden. Overtreding hiervan geldt als een onregelmatigheid en op grond daarvan kan de student van (verdere) deelname worden uitgesloten. 105/117

106 3.2 De studenten komen in stilte het tentamenlokaal binnen en nemen onverwijld de hun toegewezen plaats in. Het tentamen wordt geacht te zijn begonnen op het moment dat de student de tentamenruimte betreedt. 3.3 Studenten moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldige collegekaart. Studenten leggen tijdens het tentamen hun collegekaart op hun tafel. Indien de student geen collegekaart bij zich heeft, dient hij het tentamenlokaal te verlaten en kan het tentamen niet worden gemaakt. Dit wordt gezien als een gemiste kans. Indien de collegekaart verloren is gegaan dient de student onverwijld een nieuw exemplaar aan te vragen bij bureau inschrijvingen, in spoedgevallen kan telefonisch contact op worden genomen via nummer Met het bewijs van aanvraag van een nieuwe collegekaart dient de student zich minimaal een half uur voorafgaand aan het tentamen te melden bij bureau onderwijs. Hier ontvangt de student een bewijs voor deelname aan het tentamen, het welk student dient te tonen aan de surveillant. 3.4 Studenten mogen het tentamenlokaal niet eerder dan een kwartier na het begin van het tentamen verlaten. 3.5 Studenten mogen het tentamenlokaal niet later dan een kwartier na aanvang van het tentamen betreden. Wie ten minste een kwartier te laat is, meldt zich bij Bureau Onderwijs. Indien niemand de tentamenruimte verlaten heeft, mag de student alsnog naar binnen. 3.6 Studenten dienen bij hun vertrek de opgave- en uitwerkset voorzien van hun naam en studentnummer conform eventuele aanwijzingen op tafel achter te laten dan wel aan de surveillant te overhandigen. Ook al het kladpapier dient mee ingeleverd te worden. Indien een student een opgave- en/of uitwerkset meeneemt, wordt zijn tentamen niet gecorrigeerd. Begaat een student voor een tweede maal dezelfde overtreding dan kan hij naast het feit dat het werk niet gecorrigeerd wordt ook nog een berisping krijgen. Ter voorbereiding op het tentamen wordt via Blackboard/Learning4U en/of studiewijzer en/of tijdens de les een voorbeeldtentamen of een oefententamen beschikbaar gesteld. De standaarduitwerking van dit voorbeeldtentamen of oefententamen wordt gepubliceerd op Blackboard/Learning4U en/of in studiewijzer dan wel behandeld tijdens lessen. 3.7 Studenten mogen het tentamenlokaal niet tussentijds verlaten. Bij hoge uitzondering wordt een uitzondering gemaakt voor toiletbezoek. Alsdan vergezelt een medewerker van Bureau Onderwijs de student naar de toiletruimte. Indien medische indicatie hiervoor een belemmering is, dient ontheffing aangevraagd te worden bij de decaan. 3.8 De student die het tentamenlokaal zonder toestemming verlaat, doet dat op eigen risico. De examencommissie kan zijn tentamen ongeldig verklaren. Alvorens te beslissen hoort de examencommissie de surveillant en de student. 3.9 Jassen, tassen, helmen e.d. dienen buiten de tentamenruimte of buiten direct bereik van de studenten te worden achtergelaten. Telecommunicatiemiddelen (waaronder mobiele telefoons e.d.) moeten worden uitgezet in de tentamenruimte en in de tas worden opgeborgen. Dit geldt tevens voor horloges. Eten en drinken tijdens de tentamens is niet toegestaan met uitzondering van een 106/117

107 klein flesje water. Bij tentamens mag geen gebruik worden gemaakt van uitwisbare pennen of potloden Het is niet toegestaan zich langer dan strikt noodzakelijk op te houden in de gang of hal in de nabijheid van lokalen waar tentamens worden afgenomen. Aankomst en vertrek dienen te gebeuren zonder lawaai te maken zodat studenten die tentamens zijn aan het maken niet gehinderd worden. Van de zitjes in de diverse hallen mag dan dus ook geen gebruik gemaakt worden. Als de student zich na het tentamen toch in de nabijheid van het tentamenlokaal ophoudt, geldt dit als een onregelmatigheid en op grond daarvan kan zijn gemaakt tentamen ongeldig worden verklaard De in 3.1 genoemde nadere algemene en bijzondere instructies van de surveillant kunnen ook betrekking hebben op gedrag van de student indien de surveillant dit gedrag ongewenst ervaart in relatie tot een correct verloop van het tentamen. Zo kan de surveillant instrueren de aandacht op het eigen werk gericht te houden (in plaats van veelvuldig op de omgeving wat ook andermans werk zou kunnen inhouden), of de pet af te zetten ( omdat de surveillant dan beter overzicht heeft over de verdeling van de aandacht over eigen werk en andermans werk), etc In bijzondere gevallen waarin deze tentamenregels niet voorzien neemt de surveillant zelfstandig een beslissing, eventueel in overleg met Bureau Onderwijs. 4. Hulpmiddelen 4.1 Alleen de op het tentamen vermelde hulpmiddelen zijn toegestaan. Het is ten strengste verboden andere hulpmiddelen aanwezig te hebben of te gebruiken. 4.2 Indien een niet-programmeerbaar rekenapparaat is toegestaan dan mag uitsluitend het apparaat gebruikt worden dat door de school is/wordt verstrekt; indien een programmeerbare rekenmachine is toegestaan, mag elke willekeurige calculator worden gebruikt (dus geen notebook, geen PDA, geen mobiele telefoon met ingebouwd rekenapparaat, etc.). 4.3 Indien op de tentamenopgave is vermeld dat een bepaald boek of andere schriftelijke documentatie gebruikt mag worden, dan zijn aantekeningen in dat boek of die documentatie alleen toegestaan als dat ook op de tentamenopgave uitdrukkelijk is vermeld. 4.4 Niet-geannoteerde wetteksten zijn wetteksten zonder aantekeningen. Markeringen en onderstrepingen zijn wel toegestaan. Wetteksten met aantekeningen zijn alleen toegestaan als dat uitdrukkelijk op het tentamen is vermeld. Memoblaadjes erin plakken is niet toegestaan, alleen gekleurde tabs waarop niets is geschreven zijn toegestaan evenals de bij de Wettenbundel meegeleverde tabs waarop voorgedrukte hoofdstukaanduidingen staan. 5. Handicap 5.1 Indien een student vanwege een lichamelijke of zintuiglijke handicap denkt niet in staat te zijn een tentamen in de reguliere vorm af te leggen, dan kan de studentendecaan voor hem de examencommissie verzoeken een voorziening te treffen. De studentendecaan wint zonodig 107/117

108 inlichtingen in omtrent de aard van de handicap. Hij adviseert de examencommissie omtrent de voorziening. 5.2 Studenten die op grond van een psychologisch/orthodidactisch onderzoek kunnen aantonen, dat ze dyslectisch zijn, komen in aanmerking voor de volgende faciliteiten: verlenging van de regulier vastgestelde tentamentijd met 25%; het maken van tentamens in een aparte ruimte; bij de beoordeling zal waar mogelijk t.a.v. spelfouten soepelheid worden betracht. 5.3 De examencommissie kan na advies van de studentendecaan de tijd van het tentamen verlengen, een andere ruimte aanwijzen, de tentamenopgave op een aangepast formaat afdrukken of het tentamen op een andere wijze laten afnemen. 6. Inzage 6.1 Na de inzage blijven de uitwerkingen minimaal 60 dagen in beheer bij de verantwoordelijke docent en zolang als nodig is vanwege beroepstermijnen. 6.2 Tijdens de inzage heeft de student de gelegenheid het tentamen in te zien en zich op de hoogte te stellen van de wijze van beoordeling. Hij kan met de examinator een afspraak voor een gesprek over de beoordeling maken. Op grond van deze inzage kan de student besluiten om al dan niet bezwaar aan te tekenen bij de examencommissie tegen de beslissing van de examinator. Dat bezwaar is gebonden aan de termijn van 20 werkdagen na inzage dan wel terugkoppeling van het beoordelingsresultaat door de examinator 6.3 De studenten mogen bij de inzage geen aantekeningen op het werk plaatsen. Het is eveneens verboden om foto s te maken van opgaven of uitwerkingen. 6.4 De student die geen gebruik maakt van de gelegenheid tot inzage die na tentamenrondes door de opleiding wordt georganiseerd, verliest het recht van inzage, tenzij hij een gegronde reden had om bij de inzage afwezig te zijn. De student legt deze reden ter beoordeling voor aan de examencommissie. Bij een geldige reden zal de examencommissie de docent verzoeken alsnog inzage te verstrekken. 6.5 Studenten die vanwege studieverplichtingen samenhangend met de opleiding in het buitenland verblijven op het moment dat inzage geboden wordt, kunnen de examencommissie schriftelijk om een kopie van hun beoordeelde uitwerking verzoeken. Zonder verzoek verliezen zij het recht op inzage. 7. Bedrog De Onderwijs- en Examenregeling geeft aan wat de sanctie is indien sprake is van fraude (plagiaat daaronder begrepen). Fraude wordt door de examencommissie in een eerste geval bestraft met het ongeldig verklaren van het tentamen en een berisping, die aangetekend wordt in OSIRIS, dan wel elders geregistreerd wordt. 108/117

109 In geval van herhaling volgt daarnaast uitsluiting van deelname aan alle tentamens voor een periode van zes maanden plus het advies om de opleiding te verlaten. 7.1 Het tentamen dat wordt afgelegd door een student die zich daarbij schuldig maakt aan gelegenheidsbedrog wordt ongeldig verklaard en de student krijgt schriftelijk bericht. Onder gelegenheidsbedrog wordt elk handelen of nalaten tijdens het tentamen verstaan dat bestaat uit oneerlijk te verkrijgen of door te geven informatie, zoals niet-toegestane hulpmiddelen gebruiken, spieken, gelegenheid geven tot spieken. 7.2 Indien de student zich schuldig maakt aan voorbereid bedrog, wordt het tentamen ongeldig verklaard en krijgt hij een schriftelijke berisping. Onder voorbereid bedrog wordt elk voorbereid handelen of nalaten tijdens het tentamen verstaan dat bestaat uit oneerlijk te verkrijgen of door te geven informatie, zoals spieken uit spiekmateriaal of gelegenheid daartoe geven. 7.3 Indien de examenkandidaat zich schuldig maakt aan plagiaat, door onder eigen naam andermans werk in te leveren, wordt het desbetreffende tentamen ongeldig verklaard en krijgt hij een schriftelijke berisping met eventueel nadere sancties. 7.4 Alvorens de beslissingen sub 7.1, 7.2 of 7.3 te nemen, hoort de examencommissie de examenkandidaat. 8. Opdrachten 8.1 Groepsopdracht Voor elke groepsopdracht geldt dat het origineel werk moet betreffen en dat elk groepslid aan de gehele opdracht een substantiële bijdrage heeft geleverd. Bij wijze van uitzondering kan door de docent een werkverdeling binnen de groep worden toegestaan; in dat geval wordt door de studenten precies aangegeven op welke wijze de taken verdeeld zijn. In alle gevallen geldt dat elk groepslid volledig verantwoordelijk is voor het hele werkstuk. Het werkstuk dient door iedereen ondertekend te worden. De samenwerking heeft uitsluitend binnen de eigen groep plaatsgevonden. Indien een tekst (hoe gering ook van omvang), tabel, figuur etc. letterlijk of vrijwel letterlijk is overgenomen uit een ander document (al dan niet digitaal), is de bron steeds duidelijk vermeld en wordt steeds de overgenomen tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. Het uitwisselen van informatie digitaal of anderszins tussen groepen onderling is niet toegestaan. 8.2 Individuele opdracht Voor elke individuele opdracht geldt dat het origineel werk moet betreffen. Er mag geen samenwerking plaatsvinden met andere personen. Het werkstuk dient door de student ondertekend te worden. Indien een tekst (hoe gering ook van omvang), tabel, figuur etc. letterlijk of vrijwel letterlijk is overgenomen uit een ander document (al dan niet digitaal), is de bron steeds duidelijk vermeld en wordt steeds de overgenomen tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. Het uitwisselen van informatie digitaal of anderszins tussen individuen onderling is niet toegestaan. 109/117

110 8.3 Take home tentamens Voor tentamens die niet onder begeleiding van een surveillant worden afgelegd geldt dat de student zich onthoudt van het integraal overnemen van andermans werk of van delen daarvan. 9. Inleveren van examenstukken opleiding PBM 9.1 Examenstukken (met uitzondering van op de locatie gemaakte schriftelijke tentamens tijdens uitgebreide georganiseerde zittingen) dienen zowel hardcopy als digitaal aangeleverd te worden. Digitale inlevering vindt plaats volgens de bij de opleiding gangbare methode. 9.2 Indien niet wordt voldaan aan de inleveringsplicht zal het stuk niet worden gecorrigeerd. 10. Slotbepalingen 10.1 Deze regeling treedt in werking op 1 september Deze regeling kan worden aangehaald als Tentamenregels locatie Havikstraat Toevoeging tentamenregeling PBM Inrichting tentamens en examens Ad artikel 6.1 Tentamens en deeltentamens De examencommissie is in het kader van borging incidenteel aanwezig bij mondelinge toetsingen. Bonuspunten zijn enkel geldig binnen het studiejaar waarin ze zijn toegekend. AdArtikel 6.2. Herkansingen - De termijn tussen het tentamen en het hertentamen is minimaal vijf werkdagen; - Tussen het aanbod van het tentamen en het aanbod van het hertentamen moet de student in de gelegenheid wordt gesteld om inzage te krijgen in het door hem gemaakte tentamen. - Studenten die per 1 februari van een studiejaar instromen behoren tot het studiejaar dat per 1 september van het voorafgaande kalenderjaar is gestart (zie artikel 4.4 lid 3) en moeten voor de onderwijseenheden die worden aangeboden in de periode 1 februari tot en met 31 augustus het tentamen en het daarbij behorende hertentamen benutten. - Studenten die per 1 februari van het afgelopen studiejaar instromen, moeten zich per 1 september van dat kalenderjaar inschrijven voor het nieuwe studiejaar. Vanaf het moment van inschrijven voor het nieuwe studiejaar krijgen deze studenten per tentamen minimaal één hertentamen aangeboden per tentamen of deeltentamen per studiejaar. Het studiejaar loopt vanaf dan, van september tot september. Voor studenten die in februari van enig studiejaar instromen blijft in het kader van de BSA-regeling gelden dat er 2 kansen per jaar van inschrijving worden aangeboden. Tentamen afleggen in het buitenland De examencommissie staat slechts onder de volgende voorwaarden toe dat tentamens worden afgelegd in het buitenland: 110/117

111 1. de student moet het verzoek voor vertrek naar het buitenland indienen; 2. er moet in het buitenland een betrouwbare en voor de examencommissie bekende surveillant bereid zijn om toezicht te houden tijdens het afleggen van het tentamen ( betrouwbare en bekende ter beoordeling van de examencommissie); 3. het tentamen moet in het buitenland op hetzelfde tijdstip kunnen worden afgenomen als het tentamen in Nederland; 4. er is tijdens het studiejaar (voor of na de buitenlandse stage) geen mogelijkheid om aan de door de opleiding aangeboden tentamens deel te nemen. Afstuderen Afstuderen in twee richtingen: Mogelijkheid 1: [3 verplichte minoren GA + 1 keuzeminor GA] + [3 verplichte minoren SA + 1 keuzeminor SA]+ [afstudeerstage (GA+SA)]: 150 credits Motivatie: met de keuzeminoren laat de student de verbreding en verdieping van de betreffende afstudeerrichtingen zien. Mogelijkheid 2: [3 verplichte minoren GA] + [3 verplichte minoren SA]+ [Beroepsopleidende stage (opdracht specifiek SA)]+[afstudeerstage (opdracht specifiek GA)]: 150 credits otivatie: via praktijkdelen laten de student de verbreding en verdieping van de betreffende afstudeerrichtingen zien. Vervroegde kansenregeling voor Afstudeerders: Studenten van de opleiding PBM kunnen na het behalen van het onderdeel Afstuderen gebruik maken van een vervroegde kansenregeling, onder de voorwaarde dat aan onderstaande vier eisen voldaan is. 1. De student moet het onderdeel Afstuderen hebben behaald; 2. Er zijn maximaal twee toetsonderdelen (uit leerjaar 2 of de minorfase) die herkanst moeten worden om geslaagd verklaard te kunnen worden; 3. De student heeft deelgenomen aan minimaal twee aangeboden reguliere kansen; 4. Een vervroegde kans wordt uitsluitend aangeboden indien de student geen mogelijkheid heeft om na afronding van de onderdeel afstuderen binnen de eerst volgende onderwijsperiode van 10 weken aan een reguliere (her) kans deel te nemen. Indien het tentamen wordt aangeboden binnen een blokperiode van 10 weken wordt de student geacht deze mogelijkheid te gebruiken als vervroegde kans. Deze mogelijkheid moet desalniettemin conform deze procedure worden aangevraagd bij de examencommissie. 5. Indien een student in januari/ juni het onderdeel Afstuderen afrondt en de aanvraag voor een vervroegde kans niet op tijd kan indienen voor afhandeling van de tentamenperiode eind januari/ begin februari of eind juni/ begin juli mag hij de aanvraag indienen op het moment hij weet dat de conceptscriptie verdedigbaar is en de stage met een voldoende wordt afgesloten. Hij dient ten bewijze de bevestiging van de verdedigbaarheid van de scriptie en de afsluiting van de stage van de scriptiebegeleider mee te sturen. 111/117

112 Procedure: De vervroegde kans moet worden aangevraagd en goedgekeurd bij en door de examencommissie PBM nadat student het onderdeel Afstuderen heeft afgerond. Studenten die aan een stage/afstuderen beginnen dienen binnen 1 jaar de bijbehorende credits zowel voor product, als proces als verdediging te hebben behaald. Dit geldt voor alle stages en ook voor het afstuderen: - Praktijkoriëntatie in leerjaar 1 - Oriënterende stage in leerjaar 2 - Beroepsopleidende stage in leerjaar 3 of 4 - Afstudeerstage in leerjaar 4 Vrijstellingsverzoeken Indien een vrijstellingsverzoek voor de Beroepsopleidende Stage wordt afgewezen, mogen studenten dit repareren en nog slechts één keer ter goedkeuring indienen. 112/117

113 Hoofdstuk 3 Studieloopbaanbegeleiding Studenten krijgen gedurende de eerste twee studiejaren een vaste studieloopbaanbegeleider toegewezen. De kern van SLB bestaat uit een aantal groepsgesprekken (alleen dagvariant) en individuele gesprekken tussen student en studieloopbaanbegeleider (SLB er). In deze gesprekken staan zij samen stil bij de competentieontwikkeling, de studievoortgang en het persoonlijk functioneren van de student, waarbij met name de competentie zelfsturing wordt bekeken. Hierbij is aandacht voor de processen van beeldvorming, betekenisgeving en koersbepaling die het mogelijk maken dat de student zijn studieloopbaan in toenemende mate steeds meer zelf vormgeeft en uiteindelijk een keuze voor een afstudeerrichting bepaalt. Om deze processen op gang te brengen en te ondersteunen bestaat de leerlijn SLB in de majorfase uit het volgende programma: Naast groepsbijeenkomsten, waarin studenten vooral met studievaardigheden bezig zijn, maakt de student in iedere onderwijsperiode van 10 weken zijn digitaal portfolio up-to-date aan de hand van de bij die periode behorende opdrachten in de studiehandleiding. Vervolgens zorgt de student ervoor dat de SLB er toegang heeft tot het portfolio en voert hij een kwartaalgesprek met zijn SLB er, waarin hij de voortgang in zijn persoonlijke ontwikkeling aan de hand van de uitwerkingen van de opdrachten aantoont. De observaties van het gedrag van een student door verschillende docenten in projecten, trainingen, praktijk en SLB worden gebruikt om de studiehouding van een student in het eerste leerjaar en tweede leerjaar te beoordelen. Indien de studiehouding als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt de student opgeroepen voor een gesprek met de coördinator van de majorfase (dagstudenten) of de coördinator van de avondopleiding. Naar aanleiding hiervan krijgt de student een opdracht met als doel uiterlijk in de laatste periode van het studiejaar aan te tonen dat de studiehouding is verbeterd om zo alsnog in aanmerking te komen voor een voldoende beoordeling. Een voldoende beoordeling voor de studiehouding is vereist om in aanmerking te komen voor de credit SLB van periode 4 in leerjaar 1 en die van periode 8 in leerjaar /117

114 Hoofdstuk 4 Jaarindeling Organisatie minorfase studiejaar 3 en 4 brede bachelor PBM Door het beantwoorden van de volgende drie vragen komen studenten tot een keuze voor de inrichting van hun persoonlijke route. De keuze maken ze kenbaar via het keuzeformulier dat ze uitgereikt krijgen tijdens de voorlichting en is te vinden op blackboard. Vraag 1: Kies een uitstroomprofiel De uitstroomprofielen waaruit gekozen kan worden zijn: - Human Resource Management, - Business Management, Public Management - en voor de avondvariant Zorgmanagement Ieder uitstroomprofiel kent drie verplichte minoren. De verplichte minoren per uitstroomprofiel zijn: - Human Resource Management: HR-Toolbox; Strategisch HRM; Employability. - Business Management: Contracteren; Financiële Planning; Innovatie & Valorisatie. - Public Management: Openbaar Bestuur; Contracteren; Innovatie & Valorisatie - Zorgmanagement: Verandermanagement, Employability en Zorgmanagement 21 e eeuw. Vraag 2: Maak een keuze voor een praktijkgerichte of een theoretische route Kiest men voor een praktijkgerichte minorfase, dan betekent dit concreet: 4 minoren, beroepsoriënterende stage (2 periodes) en afstuderen (2 periodes). Kiest men voor een theoretische minorfase, dan betekent dit concreet : 6 minoren en afstuderen (2 periodes). NB: afstuderen kan in de theoretische route NIET d.m.v. een doorstroomminor. Vraag 3: Kies keuzeminor(en) Wanneer de keuze binnen PBM nog niet volledig voldoet aan de wensen, kunnen de studenten, indien dat planningstechnisch mogelijk is - één keuzeminor uit de route inruilen voor: - een Zuydminor uit de minorenetalage van Hogeschool Zuyd; - een externe minor van een andere hogeschool. LET OP!! Voor een aantal Zuydminoren en voor alle externe minoren is vooraf toestemming van de examencommissie vereist. Op infonet (studie > profileringsmogeljjkheden en minoren > bekijk hier het aanbod voor > mappen en bestanden > A overzicht minoren (Excel lijst) ) staat eem overzicht avn de minoren waarvoor toestemming vereist is. Aanmelden voor de Zuydminor via Osiris student. Inschrijven voor een externe minor via 114/117

115 Aanvullende opmerkingen/regelingen: 1. Deelname aan de minorfase is slechts toegestaan wanneer de propedeuse is behaald en minimaal 45 ECTS in leerjaar Ingeval van de praktijkgerichte route, dient men minimaal twee verplichte minoren doorlopen te hebben voor deelname aan de praktijk (stage). 3. Elke uitstroomprofiel wordt afgesloten met 2 periodes afstuderen. 4. Alle verplichte minoren dienen doorlopen te zijn vooraleer met de afstudeerfase te starten. 5. Wanneer de keuzes geboden door de opleiding nog niet volledig voldoen aan de wensen, kan men - indien het planningstechnisch mogelijk is - één keuzeminor uit jullie route inruilen voor: a. een Zuydminor uit de profileringsetalage van Hogeschool Zuyd; b. een externe minor van een andere hogeschool. 6. Aan punt 5 zijn de volgende voorwaarden verbonden: a. Er is een maximum van 1 externe minor (een minor die dus niet binnen de faculteit PBM gegeven wordt). Deze regel geldt niet wanneer men de doorstroomminor IB wilt volgen: de doorstroomminor bestaat uit 2 zuydminoren (twee kwartalen). NB: afstuderen kan in de theoretische route niet d.m.v. een doorstroomminor. b. Tijdige inschrijving voor de minor (dit kan via Osiris). De procedure is te vinden op infonet. Zie hiervoor het tabblad studie, vervolgens profileringmogelijkheden en minoren. De termijnen etc. vind je dan aan de linkerzijde. c. Voor het inschrijven in een externe minor: De procedure aanvraag Zuydminoren is terug te vinden op Blackboard. 7. Er is voor elke opleidingsminor een ondergrens van 12 studenten vastgesteld voor het al of niet doorgaan van de minor. Het niet doorgaan van een minor zal in september bekend gemaakt worden voor de minoren uit kwartaal 3 en 4 en in februari voor de minoren uit kwartaal 1 en 2 van het daaropvolgend studiejaar. 8. De onderdelen stage (praktijk) en afstuderen zijn standaard 2 onderwijsperiodes. Hiervan wordt niet afgeweken. 9. Mocht iemand na het maken van de keuze toch nog minoren gewijzigd wil hebben: procedure wijzigingen minoren op Blackboard. 10. De verplichte minoren uit het Human Resource Management profiel kent (deels) een volgtijdelijk karakter. Concreet heeft dit het volgende gevolgen: De minor HR Toolbox dient gevolgd te zijn voordat men kan deelnemen aan de minoren Strategisch HRM en Employability. 115/117

116 Basisrooster minorfase DAG-opleiding Verplichte Minoren Keuze minoren Profielel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 HRM HRM Toolbox Employability HRM Toolbox Employability Strategisch HRM BM Contracteren Contracteren PM Innoveren & Valoriseren Openbaar bestuur HRM Toolbox Contracteren Innoveren & Valoriseren Financiële Planning Persoonlijk Leiderschap Internationaal Ondernemen Kwaliteits management Financiële Planning Human Resources Development Verander management Integrale Veiligheidskunde Contracteren Openbaar bestuur Employability HRM Toolbox Strategisch HRM Innoveren & Valoriseren Innoveren & Valoriseren In studiejaar wordt: De minor OPB in periode 3 niet aangeboden De minor FP in periode 4 niet aangeboden verplicht keuze Basisrooster minorfase avondvariant Human Resource Management Business Managment Public Management Zorg Management ZM Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 HRM Toolbox Employablity *) HRM Toolbox Innovatie en Valorisatie Innovatie en Valorisatie Verandermanagement Contracteren Contracteren Employability Openbaar bestuur Strategisch HRM *) Financiële planning ZM21 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Human Resource Development Internationaal ondernemen Persoonlijk Leiderschap *) deze minoren kunnen pas gevolgd worden nadat de minor HRM Toolbox gevolgd is. 116/117

117 117/117 Leerplanschema majorfase (leerjaar 1 en 2)

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Commercieel Management. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Commercieel Management. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 0-016 Bacheloropleiding Commercieel Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding

Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht: ja, onder voorbehoud Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Social Work. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Social Work Met instemming van de deelraad vastgesteld d.d. 26.06.2015 door de directeur van de Faculteit Sociale Studies en Educatie: ja

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit International Business and Communication: ja Advies verwerkt

Nadere informatie

Bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst

Bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja

Nadere informatie

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Verpleegkunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Docent Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Versie: 2015-08-26

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Versie: 2015-08-26 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Creatieve Therapie Versie: 2015-08-26 Advies verwerkt van O&O: ja Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Advies

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015- Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Applied Science. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Applied Science Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology : ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Built Environment. Ingestemd door de Deelraad: ja wijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Built Environment Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology : ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Verloskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door

Nadere informatie

Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie

Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie Onderwijs- en eamenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: ja Versie: Datum: 2 juni-2015 Advies verwerkt van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding en Associate Degree programma HBO-ICT. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding en Associate Degree programma HBO-ICT. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding en Associate Degree programma HBO-ICT Vastgesteld door de directeur van de Faculteit ICT op 10-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Hogere Juridische Opleiding. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Hogere Juridische Opleiding. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Hogere Juridische Opleiding Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht op 30-4-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Commercieel en Financieel Management op 22-6- 2016 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) 1/116 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht op 30-6-2016 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Muziek. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Docent Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 9-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 16-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding. Fysiotherapie. Ingestemd door de Deelraad op 12-7-2016

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding. Fysiotherapie. Ingestemd door de Deelraad op 12-7-2016 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Fysiotherapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 14-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 21-4-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Applied Science Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 7-1-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) 06-07 Bacheloropleiding Built Environment Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Bèta Sciences and Technology op 7--06 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. masteropleiding Architectuur. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. masteropleiding Architectuur. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 masteropleiding Architectuur Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Creatieve Therapie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Creatieve Therapie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Creatieve Therapie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 14-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Vastgesteld door de directeur van de Nieuwste Pabo op 6-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 5-7-2016

Nadere informatie

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design

Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.

OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G. OER onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.Smits LEESWIJZER Deze onderwijs- en examenregeling (OER) is vormgegeven

Nadere informatie

Bacheloropleiding Fine Art and Design in Education

Bacheloropleiding Fine Art and Design in Education Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Fine Art and Design in Education Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Theater. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Docent Theater. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Docent Theater Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 26-5-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad: 15 juni 2015

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Masteropleiding Advanced Nursing Practice. Ingestemd door de Deelraad: 15 juni 2015 Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Masteropleiding Advanced Nursing Practice Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg: Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: 19 juni

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Muziek. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Muziek. Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie

Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit International Business and Communication op 30-6-2016 Advies

Nadere informatie

Social Work. Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Ingestemd door de Deelraad: ja

Social Work. Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Social Work Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Sociale Studies en Educatie Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 7-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 29-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vertaalacademie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Vertaalacademie Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Vertaalacademie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit International Business and Communication op 30-4-2016 Advies verwerkt van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Verloskunde. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Verloskunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 22-6-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 3-6-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Verpleegkunde Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 21-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling

Onderwijs en examenregeling Onderwijs en examenregeling Oriëntaalse Talen en Communicatie 2013 2014 Examencommissie OTC Inhoudsopgave Hoofdstuk 0 Begripsbepalingen... 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 9 artikel 1.1 Wettelijke

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Mens en Techniek Biometrie

Mens en Techniek Biometrie Onderwijs- en eamenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Mens en Techniek Biometrie Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Gezondheidszorg op 18-7-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Muziek. Ingestemd door de Deelraad op

Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Muziek. Ingestemd door de Deelraad op Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 Bacheloropleiding Muziek Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten op 06-07-2016 Advies verwerkt van de Opleidingscommissie op 04-07- 2016

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Algemeen deel (deel 1) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2015.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice CROHO-nummer 49246 Graad: Master of Advanced Nursing Practice De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; reglement examencommissie HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ; Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Gelet op het advies

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen 2 De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b,

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie