Ambitie: Samen naar resultaat.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambitie: Samen naar resultaat."

Transcriptie

1 Ambitie: Samen naar resultaat. Specialiteiten: Verandermanagement, organisatieverandering en cultuurverandering Strategische advisering en politieke besluitvorming. Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: A.T.J. van der Pol (Marco) Adres: Zandvoortstraat 47 Postcode en Plaats 6843 VH Arnhem Plaats: Arnhem Telefoon: (thuis) of Mail: Linkedin: Website: Geboortedatum: BSN: Burgerlijke staat : Gehuwd; 4 kinderen KvK: Var-verklaring: VAR/0125/ /2 Profiel Mijn passie ligt in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in een politiek ambtelijke omgeving. Ik vind het erg leuk om mijn eigen ervaring te koppelen aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Ik ben een stevig resultaat- en mensgerichte manager. Gericht op ontwikkeling, verbetering met een duurzaam resultaat. Ik vind het erg leuk om samen de koers te bepalen, mensen te verbinden en zorg te dragen voor de uitvoering. Stevige problemen ga ik niet uit de weg. Ik ben goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zoekt actief naar nieuwe verbindingen. Denk in kansen. Ik analyseer, structureer en brengt duidelijkheid en overzicht. Vertaal dit naar concrete haalbare acties. Door mijn kennis en ervaring ben ik een sparringpartner op niveau voor bestuurders. Mijn paraaf staat voor kwaliteit en integraliteit. Werkervaring Interim manager Van der Pol Management & Consultancy Interim-management met een blijvend duurzaam resultaat. Daar staat Van der Pol Management & Consultancy voor. Of het nu gaat om een tijdelijke vervanging of een diepgaande verandering Consultant a.i. Ondersteuning Directie Kadernota 2014 Gemeente Nijkerk De inhoud van de nota was vele malen complexer dan voorgaande jaren. Hierbij moet je denken aan o.a.: decentralisaties van het sociaal domein, effecten regeerakkoord, bezuinigingen, regionale samenwerking, visie op de toekomstige organisatie, nieuw beleid en het nemen van de verliesvoorzieningen op de grondexploitaties. De effecten hiervan zijn financieel doorgerekend in de exploitatie en het vermogen. Om financieel gezond te blijven, zijn besparingsopties in beeld gebracht en keuzes gemaakt in de investeringen. Er ligt nu een dekkingsplan 2014 met een sluitende begroting. Voor de daarop volgende jaren liggen er besparingsopties waarmee de politieke partijen de verkiezingen in kunnen. Voor 2014 zal dat nog geen effect hebben voor het personeelsbestand. Latere jaren mogelijk wel.

2 Gerealiseerde producten: kadernota 2014 perspresentatie college presentatie OR en raad dekkingsplan 2014 besparingsopties a.i. Afdelingshoofd VTH Gemeente Nijkerk De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) stond aan de vooravond van een ingrijpende verandering. Een gedeelte van deze afdeling (VH) ging naar de Omgevingsdienst de Vallei (voorheen RUD de Vallei) en een gedeelte (beleid en toezicht) heeft binnen de gemeentelijke organisatie een nieuwe positie gekregen. Alle aspecten van verandering, leiderschap, cultuur, financiën en ontwikkeling kwamen langs terwijl de winkel open was. Gerealiseerde producten Besluitvorming: Bedrijfsplan en Gemeenschappelijke regeling Organisatie en formatieplan (O&F-plan) Besluitvorming over de personele, formatieve, financiële en organisatorische consequenties Klimaatbeleidsplan, Welstandsnota 2012, Werkplan toezicht en handhaving 2013 Voorstel efficiency maatregelen Plaatsingsprocedure medewerkers Drank- en horecaverordening (DHW), Milieujaarverslag 2012 en Milieuuitvoeringsprogramma (2013), bezuinigingen, P&C-producten Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met OddV Aanpassing mandatering Manager Ontwikkeling Gemeente Rhenen Als manager eindverantwoordelijk voor de beleidsvelden: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Milieu, Bouwen en Wonen, Economie, Recreatie en Toerisme en Museum. Vorm gegeven door 3 clusters (beleid, vergunningverlening en handhaving). Reorganisatie doorgevoerd om de dienstverlening, vraaggericht en procesmatig denken en handelen te verbeteren. Hierdoor zijn 3 klantteams ontstaan: Economie en Ruimte, Museum en Handhaving. Basis is op orde gebracht waarbij onderscheid is gemaakt tussen frontoffice en backoffice taken. Verbeteringen doorgevoerd t.a.v. de bestuurlijke besluitvorming, werkprocessen en begroting. Belangrijke resultaten behaald op gebied van ruimtelijke ordening, ruimtelijke projecten, bouwen, handhaving, vergunningverlening, recreatie en toerisme en volkshuisvesting. Ik heb in 2011 de raadsgriffier voor een half jaar vervangen i.v.m. ziekte en de kerntakendiscussie inclusief bezuinigingsdoelstellingen begeleidt. Gerealiseerde producten van de teams: Structuurvisie2020 Woonvisie Actualisering bestemmingsplannen en grondexploitaties Meerdere woningbouwprojecten in realisatie gebracht. Integrale handhaving, handhavingsbeleid en werkplan Wabo geïmplementeerd RUD Utrecht regionaal plan van aanpak en uitvoering Prestatieafspraken woningcorporaties Beleidsplan recreatie en toerisme opgesteld en in uitvoering gebracht. Economisch beleidsplan en detailhandelbeleid opgesteld en in uitvoering gebracht.

3 Regionale samenwerking Foodvalley; voorbereiding besluitvorming wethouder/college/raad en DB/AB, waaronder strategische agenda, Ruimte, economie, Wonen, Recreatie en Toerisme. Programmabegroting smart gemaakt en evenwicht hersteld Kerntakendiscussie; strategische visie en bezuinigingsvoorstellen geformuleerd Opzet regionale inkooporganisatie FoodValley Milieubeleidspan opgesteld en in uitvoering gebracht Griffie 2.0 opgezet. Verbeteringen doorgevoerd op gebied van de reguliere processen onder de noemer: Samen voor kwaliteit naar de raad en samen met de auditcommissie voorstellen gedaan om de kaderstelling m.b.t. planning en controle documenten aan te scherpen om de controlerende taak beter tot zijn recht te laten komen Loco - Gemeentesecretaris Gemeente Rhenen Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, sparringpartner en adviseur (gevraagd en ongevraagd) voor het college Afdelingshoofd Stadstoezicht (110 fte) Gemeente Nijmegen, Keten Openbare Ruimte Directie Stadsbedrijven Als MT-lid mede verantwoordelijk voor de totale organisatieontwikkeling binnen de keten Openbare Ruimte. Eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening, handhaving en het parkeerbedrijf. Ontstaan door het samenvoegen van 2 bedrijfsonderdelen uit 2 directies. Opzetten van een programmaorganisatie, organisatieverandering, opdracht gestuurd samenwerken (opdrachtgever-opdrachtnemer), beleidsontwikkeling, cultuurverandering en het neerzetten van gezonde bedrijfsvoering waren hierbij noodzakelijk. Bijzonderheden handhaving: Visieontwikkeling; handhaving omgevormd van sectoraal naar integraal integriteitaanpak samenwerking versterken tussen handhaving en vergunningverlening. Integrale handhaving Bijzonderheden vergunningen: organisatieverandering doorgevoerd naar een bureau met 4 secties nieuwe medewerkers geworven processen beschreven nieuw vergunningsysteem voor parkeren en APV/bijzondere wetten ontwikkeld begroting en producten P&C cyclus verbeterd. belangrijke resultaten behaald op gebied van deregulering en verbeteren van de dienstverlening en samenwerking tussen vergunningverlening en handhaving. Bij parkeren (straat-, terrein- en garageparkeren): dienstverlening verbeterd beheer op afstand ontwikkeld betalen met GSM ingevoerd dynamisch verkeersmanagement ingevoerd managementinformatie verbeterd Milieumanager Geluid/Lucht (7fte) Gemeente Nijmegen, Dienst Volkshuisvesting en Milieu Als IRM-er eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten vanuit het bureau geluid en lucht en vanuit het management mede verantwoordelijk voor het

4 Milieubeleid in breedste zin. Opdracht was om als afdeling Milieu bij de top 3 van Nederland te behoren. Veel werk mogen verrichten in het gezond maken van dit bedrijfsonderdeel. Dit lag hem op zowel houding, financieel, procesmatig als beleidsmatig vlak. Bijzonderheden: ontwikkelen van een nieuw geluidsbeleid voor Nijmegen en Nederland, duurzaamheid en het groene hert. Ervaring opgedaan m.b.t. organisatieverandering, cultuurverandering, integriteitaanpak en de organisatie bekijken vanuit het kwaliteitsmodel INK en methode Hofstede Adviseur Geluid Gemeente Apeldoorn, Dienst Milieu, Mobiliteit en Openbare Ruimte Werkzaamheden: opstellen of toetsen geluidsonderzoeken t.b.v. beleidsnotities, stedenbouwkundige ontwikkelingen, bouwaanvragen, milieuvergunningen, bestemmingsplannen, projectleider geluidssaneringsprojecten. Tevens afhandelen bezwaar en beroepsschriften in het kader van de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer. Bijzonderheden: Ontwikkelen van stille wegdekken binnen de bebouwde kom, cultuurverandering (opdrachtgever opdrachtnemerschap), denktank naar een nieuwe organisatie dienst MMO Constructeur Gemeente Epe, afdeling bouw- en woningtoezicht Werkzaamheden: toetsing van bouwaanvragen, bestemmingsplannen, bodemonderzoeken, geluidsonderzoeken, constructieberekeningen met als resultaat vergunningverlening of weigering. Controle op de in aanbouw zijnde bouwwerken. Projectleider geluidssaneringsprojecten Tekenaar - Constructeur; Adviesbureau Heijckmann te Huissen Opleidingen Maken van constructieve berekeningen en tekeningen voor de woningbouw en utiliteitsbouw. Veel afstemming en interactie met architecten en aannemers Wanneer Opleiding Diploma MBO - Nijmegen Weg- en waterbouwkunde Ja 1984 HAVO (Wis- en Natuurkunde) Certificaat HBO - Arnhem Civiele Techniek Ja (geslaagd met lof) 1992 Cursus Hogere Akoestiek Antwerpen Ja Diverse trainingen op gebied van projectmatig werken, persoonlijke ontwikkeling, cultuurverandering, verandermanagement en management ontwikkeltrajecten. Netwerk Goede contacten met collega s die werkzaam zijn bij andere gemeenten, provincies en rijksoverheid. Daarnaast veel contacten met partners in het werkveld ruimte in breedste zin. Hierbij moet u denken aan: woningbouwcoöperaties, adviesbureaus, projectontwikkelaars, zorginstellingen en aannemers. Voor een volledig overzicht verwijs ik u naar mijn linkedin profiel. Ik heb meerdere artikelen geschreven op het gebied van geluid en handhaving. Daarnaast ben ik spreker geweest op landelijke congressen over ontwikkelingen t.a.v. de bestuurlijke boete, bestuurlijke strafbeschikking en geluid.

5 Werkzaamheden buiten mijn werk Lid van de strategiegroep voor een politieke partij in Arnhem Bestuurslid sport en ontmoetingscentrum de Laar West Arnhem Hobby s Quality time met mijn gezin, Ik heb erg veel plezier aan wielrennen en basketbal, ben politiek betrokken, nieuwsgierig naar nieuws en verwonder me nog steeds wat er gebeurd is in de 1 e wereldoorlog. Referenties: Zijn op aanvraag beschikbaar. Graag verwijs ik u ook naar mijn linkedin-profiel waar u aanbevelingen van direct betrokkenen kunt lezen.

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

RUD Utrecht. De RUD Utrecht in uitvoering

RUD Utrecht. De RUD Utrecht in uitvoering RUD Utrecht De RUD Utrecht in uitvoering 5 september Voorwoord Beste teamgenoten en leden van het bestuur van de RUD Utrecht, Met trots bied ik u het ontwikkelplan van de RUD Utrecht aan. Het is een meerjarenplan

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma).

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). CURRICULUM VITAE Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoon E-mail Website Persoonlijkheidsprofiel Persoonskenmerken Inzetbaarheid Opleidingen 1982-1985 1977-1980 1976-1979 Christina,

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Leiderschap en talent in de gemeentelijke top

Leiderschap en talent in de gemeentelijke top VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 6 - december 2010 kandidaat belicht Sinds een jaar werk ik als civieltechnisch

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 1 OK-Vaknieuws vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 focus Lean, een zaak voor de top! Inhoud: Enthousiast bezuinigen kan! (dubbelinterview met Dick Bakhuizen (gemeentesecretaris)

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Datum: 12 september 2013 Opdrachtgever: College Opdrachtnemer: GMT Inhoud: Aanleiding organisatieontwikkeling

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context.

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context. B & W-nota Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst Portefeuille P.H.M. Barnhoorn Auteur D. Lenterman Telefoon 5114197 E-mail: dlenterman@haarlem.nl PD/ Reg.nr.

Nadere informatie

Citatenboekje Klanteninterviews

Citatenboekje Klanteninterviews Citatenboekje Klanteninterviews Her ijking Specialistische Diensten mei 2003 ............................................................................................. Colofon Uitgegeven door: Werkgroep

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Vertrouwen in de kracht van de samenleving

Vertrouwen in de kracht van de samenleving CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek Vertrouwen in de kracht van de samenleving Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018, CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie