Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 024. Naam Verordening bodembescherming Nijmegen (2011) Publicatiedatum 9 februari 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 024. Naam Verordening bodembescherming Nijmegen (2011) Publicatiedatum 9 februari 2011."

Transcriptie

1 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 024 Naam Verordening bodembescherming Nijmegen (2011) Publicatiedatum 9 februari 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 26 januari 2011 (raadsvoorstel nummer 9/2011). De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking: 10 februari 2011 Op deze datum vervalt de Verordening bodembescherming Nijmegen (2006), (GB06-054). Aantal bladzijden / verkoopprijs 10/ 0,50 gb vb.doc

2 De Raad van de Gemeente Nijmegen, 26 januari 2011; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 januari 2011; Gelet op de artikelen 52, 96, 39, 39c en 39d in samenhang met artikel 88, negende lid, van de Wet bodembescherming en artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming Besluit: de Verordening bodembescherming Nijmegen als volgt vast te stellen: VERORDENING BODEMBESCHERMING NIJMEGEN Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. bodemsaneringsprogramma: het programma als bedoeld in artikel 4.14, lid 2, onder a, ten eerste, van de Wet milieubeheer; b. de wet: Wet bodembescherming; c. nader onderzoek: nader onderzoek als bedoeld in artikel 1 van de wet; d. saneringsonderzoek: saneringsonderzoek als bedoeld in artikel 1 van de wet; e. saneringsplan: saneringsplan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de wet; f. evaluatieverslag: een verslag als bedoeld in artikel 39c van de wet; g. nazorgplan: een plan als bedoeld in artikel 39d van de wet. Artikel 1.2 Procedurele bepalingen Voor de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht worden als aanvraag tot het nemen van een besluit aangemerkt: a. de indiening van een rapport van het nader onderzoek; b. het doen van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet; c. de indiening van een saneringsplan; d. de indiening van een evaluatieverslag; e. de indiening van een nazorgplan. Artikel 1.3 Formulier meldingen bodemverontreiniging/bodemsanering Bij de meldingen als bedoeld in de artikelen 27 juncto 13, 27 juncto 30 en 28 van de wet en het indienen van een nader onderzoek, saneringsplan, evaluatieverslag en een nazorgplan wordt een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier, naar waarheid ingevuld en ondertekend, overgelegd. Hoofdstuk 2 Gemeentelijk bodemsaneringsprogramma Artikel 2.1 Op de voorbereiding van een gemeentelijk bodemsaneringsprogramma is de gemeentelijke Inspraakverordening van toepassing. Hoofdstuk 3 Bodemsanering Artikel 3.1 Nader onderzoek 1. Het nader onderzoek wordt uitgevoerd op zodanige wijze dat aard, omvang en spoedeisendheid door burgemeester en wethouders kunnen worden vastgesteld.

3 2. De resultaten van het nader onderzoek worden in drievoud bij burgemeester en wethouders ingediend. Artikel 3.2 Saneringsplan Een saneringsplan wordt in drievoud bij burgemeester en wethouders ingediend. Artikel 3.3 Inhoud saneringsplan Onverminderd de eisen die op grond van artikel 39, eerste lid van de wet aan het saneringsplan worden gesteld, dienen in het saneringsplan de volgende gegevens te worden vermeld: A Algemene gegevens a. een tijdschema met een eventuele fasering, waarbij in ieder geval het tijdstip waarop met de sanering zal worden begonnen, en het tijdstip waarop de sanering naar verwachting zal zijn afgerond, zijn aangegeven; b. een specificatie van de bij de uitvoering van de sanering betrokken bedrijven en instanties, voor zover deze ten tijde van het indienen van het saneringsplan bekend zijn; c. een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en instemmingen om het werk te kunnen uitvoeren; d. de wijze van evaluatie en rapportage van de uitvoering van de sanering, met inbegrip van de voorgenomen wijze van vaststellen van het bereiken van de saneringsdoelstelling (evaluatieverslag); e. de wijze waarop belanghebbenden bij de uitvoering van de sanering zullen worden betrokken; f. een beschrijving van de relevante bodemkundige opbouw en relevante geohydrologische situatie. B. Keuze saneringsvariant a. de gekozen saneringsvariant met het saneringsdoel, waarbij is aangegeven hoe aan artikel 38, eerste lid van de wet zal worden voldaan; b indien de sanering in fasen wordt uitgevoerd: de voorgenomen fasering, alsmede het verzoek om een besluit te nemen als bedoeld in artikel 38, derde lid, van de wet; c indien slechts een gedeelte van de verontreiniging van de bodem wordt gesaneerd, verminderd of verplaatst: het verzoek om een besluit te nemen op grond van artikel 40, eerste lid, van de wet. C. De te nemen maatregelen a. een beschrijving van de te treffen (geo)hydrologische en andere technische voorzieningen met de gekozen dimensionering en de invloed hiervan op de omgeving; b. een beschrijving van de veiligheids- en arbeidshygiënische aspecten; c. een beschrijving van de maatregelen die overlast als gevolg van de sanering voorkomen of zoveel mogelijk beperken; d. een beschrijving van de zorg tijdens de sanering, waarin in elk geval de tijdelijke gebruiksbeperkingen en de controle en eindbemonstering tijdens de saneringsfasen worden beschreven; e. gegevens over de hoeveelheid, kwaliteit en herkomst van de eventueel te gebruiken aanvulgrond; f. gegevens over de bestemming van overige verontreinigde stoffen die, naast de verontreinigde grond, vrijkomen bij de sanering; g. indien verontreinigde grond zal worden afgegraven of verontreinigd grondwater zal worden onttrokken: - de te verwachten hoeveelheid af te graven grond dan wel te onttrekken hoeveelheid grondwater; - indien de grond of het grondwater geheel of gedeeltelijk niet zal worden gereinigd: de redenen daarvoor; h. een beschrijving van de wijze waarop de voortgang van de sanering wordt gecontroleerd en hoe over de voortgang wordt gerapporteerd.

4 D. Financiële gegevens Een overzicht van de voorzienbare schade aan derden ten gevolge van het uitvoeren van de sanering. Daarbij wordt aangegeven hoe in de vergoeding van die schade zal worden voorzien. Artikel 3.4 Meldingen bij de uitvoering 1. Degene die saneert dan wel degene die de sanering feitelijk uitvoert volgens een saneringsplan waarmee burgemeester en wethouders op basis van artikel 39, tweede lid, van de wet hebben ingestemd, meldt de aanvangsdatum van de sanering uiterlijk twee weken voor de feitelijke aanvang schriftelijk bij burgemeester en wethouders. 2. Indien de sanering niet zal worden gestart op de overeenkomstig het eerste lid gemelde aanvangsdatum, meldt één van de in het eerste lid genoemde personen dit onverwijld schriftelijk aan burgemeester en wethouders, onder opgave van de nieuwe aanvangsdatum. Indien de nieuwe aanvangsdatum nog niet bekend is, meldt één van de in het eerste lid genoemde personen de nieuwe aanvangsdatum minimaal twee weken voor deze datum aan burgemeester en wethouders. 3. Indien bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, stelt één van de in het eerste lid genoemde personen burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur van te voren op de hoogte van het tijdstip waarop de eindbemonstering plaatsvindt, door een bericht te sturen naar het adres Bij bemonstering in gedeeltes, geldt voornoemde verplichting tot melding per gedeelte. 4. Uiterlijk 24 uur voordat een ontgraving bij een sanering wordt aangevuld stuurt één van de in het eerste lid genoemde personen per een rapportage van de analyse van de monsters van de putbodem en de putwanden en een milieuhygiënische verklaring van de aanvulgrond naar het adres 5. Eén van de in het eerste lid genoemde personen meldt de beëindiging van de sanering binnen een week na de beëindiging schriftelijk aan burgemeester en wethouders. 6. Indien sprake is van een sanering, waarbij burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een aanpak overeenkomstig artikel 38, derde lid van de wet, wordt de beëindiging van iedere afzonderlijke fase op de in het vijfde lid beschreven wijze gemeld. Artikel 3.5 Gegevens bij melding wijziging saneringsplan Bij een melding tot wijziging van het saneringsplan als bedoeld in artikel 39, vierde lid van de wet worden alle gegevens verstrekt die afwijken van de gegevens die eerder zijn verstrekt op grond van artikel 39, eerste lid van de wet, artikel 3.3 van deze verordening en artikel 1.3 van deze verordening voor zover het de sanering betreft. Ook wordt bij de melding de reden van de wijziging vermeld. Artikel 3.6 Evaluatieverslag Het evaluatieverslag wordt uiterlijk vijftien weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden of een fase van de sanering in drievoud bij burgemeester en wethouders ingediend. Artikel 3.7 Inhoud evaluatieverslag Onverminderd de eisen die op grond van artikel 39c, eerste lid van de wet aan een evaluatieverslag worden gesteld, dienen in het evaluatieverslag de volgende gegevens te worden vermeld: A. Algemene gegevens a. naam van de opdrachtgever, directievoerende partij en milieukundige begeleider; b. data van uitvoering; c. een korte omschrijving van de bodemverontreinigingsituatie voor de uitvoering van de sanering; d. welke vergunningen zijn verleend; e. een overzicht van de ingevolge artikel 39, vierde lid van de wet gemelde afwijkingen ten opzichte van het saneringsplan waarmee burgemeester en wethouders hebben ingestemd en door burgemeester en wethouders gegeven aanwijzingen als bedoeld in artikel 39, vijfde lid van de wet;

5 f. inrichting gronddepots; g. gegevens over alle overige materialen die, naast de verontreinigde grond, zijn vrijgekomen tijdens de sanering; h. indien bij de sanering grond binnen het geval van de verontreiniging is verplaatst, de hoeveelheid, kwaliteit en huidige plaats en plaats van herkomst van die grond; i. wijze van onttrekken en zuiveren van grondwater en/of bodemlucht (filterstelling, debiet, vracht); j. diepte en toegepaste techniek grondwater en/of bodemlucht onttrekkingen; k. hoeveelheid onttrokken grondwater en eventueel geïnfiltreerd gezuiverd grondwater/bodemlucht; l. bespreking influent en effluent analyseresultaten in relatie tot verleende vergunning; dit geldt ook voor luchtmonsters; m. bespreking analyse resultaten monsters uit waarnemingsfilters; n. de wijze van verwerking van het grondwater/bodemlucht. B. Bijlagen a. tekeningen en/of kaarten van de uit gevoerde maatregelen, van bemonsteringen en van eventuele restverontreinigingen; b. overzicht technische installaties die nog gedurende langere tijd op de locatie aanwezig blijven; c.. locatie van bemaling en lozingspunten tijdens grondsanering; d. afvoercertificaten en afgevoerde hoeveelheden grond naar verwerker; e. grondbalans; f. analyse certificaten van: - aangevoerde grond of andere niet vormgegeven bouwstoffen (of kwaliteitsverklaringen) schoon zand; - gehalten aan verontreiniging voor, tijdens en na sanering; g. plaats van controlevoorzieningen. Artikel 3.8 Nazorgplan Het nazorgplan wordt tegelijk met het evaluatieverslag in drievoud bij burgemeester en wethouders ingediend. Artikel 3.9 Inhoud nazorgplan Onverminderd de eisen die op grond van artikel 39d van de wet aan het nazorgplan worden gesteld, dienen in het nazorgplan de volgende gegevens te worden vermeld: A. Algemeen a. een beschrijving van de verontreinigingsituatie na afloop van de sanering; b. gegevens van de bij het nazorgplan betrokken personen en instanties waaronder in elk geval: naam- en adresgegevens, taken en verantwoordelijkheden. B. Gebruiksbeperkingen Een beschrijving van de beperkingen in het gebruik van de bodem na afloop van de sanering en de duur van deze beperkingen. C. Nazorgmaatregelen a. een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen in verband met de na afloop van de sanering aanwezige verontreiniging, welke maatregelen er voor moeten zorgen dat het saneringsresultaat behouden blijft; b. een beschrijving van de wijze waarop het betrokken grondgebied in verband met de nazorgmaatregelen zal worden beheerd; c. een begroting van de kosten van de nazorg. Artikel 3.10 Gegevensverstrekking in voorkomende gevallen 1. In voorkomende gevallen worden naast de gegevens, die moeten worden verstrekt volgens artikel 39, 39c en 39d van de wet en de artikelen 1.3 en 3.1 tot en met 3.9 van deze verordening, gegevens verstrekt die nodig zijn voor de beoordeling van een nader onderzoek,

6 saneringsplan, melding tot wijziging van een saneringsplan, evaluatieverslag, nazorgplan of een melding als bedoeld in artikel 27 en 28 van de wet. 2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 39, 39c, en 39d van de wet kunnen de gegevens die moeten worden verstrekt volgens de artikelen 1.3 en 3.1 tot en met 3.9 van deze verordening achterwege blijven, voor zover zij niet nodig zijn in het kader van uitoefening van taken door het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. Hoofdstuk 4 Tijdelijke opslag van grond en baggerspecie Artikel 4.1 Tijdelijke opslag van grond en baggerspecie 1. Een tijdelijke opslag van grond of baggerspecie als bedoeld in artikel 35, onder h en i van het Besluit bodemkwaliteit moet zijn omgeven door een gesloten hekwerk van minstens 1,80 meter hoog. Een toegang tot de tijdelijke opslag moet zijn afgesloten, behalve tijdens het lossen of laden of wanneer door of namens de eigenaar van de grond toezicht wordt gehouden op de opslag. 2. Het eerst geldt niet voor een tijdelijke opslag die niet meldingsplichtig is volgens artikel 42, eerste lid, van het Besluit Bodemkwaliteit. Hoofdstuk 5 Handhaving Artikel 5.1 Toezichthouders Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen personen. Artikel 5.2 Strafbaarstelling Een gedraging in strijd met de artikelen 3.4, 3.6 en 3.8 geldt als een strafbaar feit op grond van artikel 1a van de Wet economische delicten. Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 6.1 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening bodembescherming Nijmegen. Artikel 6.2 In werking treding De verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Op de datum van inwerking treding vervalt de Verordening bodembescherming Nijmegen van 19 april Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Nijmegen d.d. 26 januari 2011, De voorzitter, De raadsgriffier, Mr. Th.C. de Graaf Mevr. Drs. M.M.V. Mientjes

7 TOELICHTING BIJ DE VERORDENING BODEMBESCHERMING Inleiding In de Wet bodembescherming (Wbb) is een regeling opgenomen voor de sanering van verontreinigde bodems. Sinds oktober 2002 is de gemeente Nijmegen het bevoegd gezag voor de Wet Bodembescherming in Nijmegen. Hierdoor moet de gemeenteraad onder meer een verordening opstellen die regels geeft over de betrokkenheid van derden bij het uitvoeren van bodemonderzoek en -sanering. Tevens kan hij nadere regels stellen omtrent de gegevens die in een saneringsplan, evaluatieverslag of nazorgplan moeten worden opgenomen. Ook overigens heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om regels te stellen met betrekking tot dit beleidsveld, voor zover die niet in strijd zijn met de bepalingen van de Wet bodembescherming. In april 2003 heeft de Raad voor het eerst de verordening bodembescherming Nijmegen vastgesteld. In 2006 is de verordening gewijzigd vastgesteld naar aanleiding van een ingrijpende wijziging van de Wet bodembescherming. Onder meer moeten burgemeester en wethouders sinds de wetswijziging een besluit nemen over het evaluatieverslag en het nazorgplan. Verschillende redenen maken een actualisatie van de in 2006 vastgestelde verordening wenselijk. De verordening bevat hoofdzakelijk regels over informatie die moet worden verstrekt voor besluitvorming bij bodemsanering. Naar aanleiding van opgedane ervaring met de in 2006 gewijzigde Wet bodembescherming en gewijzigde hogere regelgeving (Wbb en Wkpb) zijn de bepalingen over informatieverstrekking deels aangepast. Bepalingen voor het verstrekken van informatie zijn uit de verordening verwijderd, voor zover die informatie al volgens de Wet bodembescherming of volgens verplichte meldingsformulieren verstrekt moet worden of slechts in incidentele gevallen nodig is. De wijzigingen betreffen voor een klein deel extra informatie ten opzichte van de bestaande verordening. De meeste in de Wet bodembescherming en de verordening gevraagde gegevens zijn vaak nodig en toereikend voor besluitvorming. Daarnaast komen er situaties voor waarin nog andere gegevens nodig zijn of waarin bepaalde gegevens juist achterwege kunnen blijven. Voor deze situaties zijn twee bepalingen opgenomen. Ook geeft de ervaring met het in 2008 in werking getreden Besluit bodemkwaliteit, dat onder meer regels bevat voor het gebruik van vrijgekomen grond, aanleiding voor het opnemen van een extra bepaling. Gemeentelijk bodemsaneringsprogramma - artikel 2.1 Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks een gemeentelijk bodemsaneringsprogramma vaststellen, gebaseerd op artikel 4.14 van de Wet milieubeheer. Het bodemsaneringsprogramma bevat een overzicht van bodemverontreinigingen en activiteiten in verband met bodemsanering in de komende vier jaar. Artikel 2.1 geeft invulling aan de verplichting uit de Wbb (artikel 52) om per verordening vast te stellen op welke wijze derden worden betrokken bij de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma. Ernst en spoedeisendheid artikel 3.1 en 3.2 Burgemeester en wethouders moeten, naar aanleiding van een nader onderzoek of een melding zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet bodembescherming, in een besluit vaststellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In feite betreft dit een beoordeling van de mate en omvang van de verontreiniging. Wordt geoordeeld dat het geval ernstig is, dan moet in het besluit tevens de spoedeisendheid van de sanering worden aangegeven. Melding bodemsanering artikel 3.2 en 3.3 Op 1 januari 1987 is de Wbb volledig in werking getreden. Vanaf dat moment kent Nederland een algemeen beschermingsniveau. Voor verontreinigingen die na 1987 zijn ontstaan kent de Wbb een strenger saneringsregime. Vandaar dat de regelgeving onderscheid maakt tussen de sanering van verontreiniging veroorzaakt voor en na 1 januari Zowel verontreinigingen van voor als na 1987 moeten aan burgemeester en wethouders worden gemeld. In deze verordening wordt geregeld welke gegevens moeten worden ingediend om de sanering van verontreinigingen van gevallen van voor 1

8 januari 1987 te kunnen beoordelen. Voor verontreinigingen van na 1 januari 1987 geldt artikel 13 van de Wbb. In dit artikel is geregeld dat iedereen die de bodem verontreinigt alle maatregelen moet nemen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om die verontreiniging ongedaan te maken of te beperken. Op grond van artikel 27 van de Wbb moet de veroorzaker van een verontreiniging of aantasting van de bodem van na 1 januari 1987 deze melden aan burgemeester en wethouders. Per geval en overeenkomstig de hiervoor vastgestelde beleidsregels bepalen burgemeester en wethouders welke maatregelen redelijkerwijs gevergd kunnen worden. Het vervolg van deze toelichting betreft de melding en sanering van gevallen van ernstige verontreiniging die zijn veroorzaakt voor 1 januari Op grond van artikel 28 van de Wbb moet degene die het voornemen heeft een ernstige bodemverontreiniging van voor 1 januari 1987 te saneren, bij de melding onder meer de resultaten van een saneringsonderzoek en een saneringsplan verstrekken (artikel 39 Wbb). In het saneringsonderzoek worden voor de betreffende verontreiniging de mogelijke wijzen van sanering geïnventariseerd. Op basis hiervan kan een keuze worden gemaakt voor een saneringsvariant. Met het saneringsplan moeten burgemeester en wethouders instemmen. De saneerder is degene die het saneringsplan indient. Maar ook degene die de sanering feitelijk gaat uitvoeren moet worden opgegeven. In de praktijk wordt een sanering meestal door een aannemer uitgevoerd in opdracht van de eigenaar van de grond. Op deze manier is een brede groep van personen aanspreekbaar die bij de sanering zijn betrokken. Dit is tevens van belang voor eventueel handhavend optreden. Saneringsplan artikel 3.3 Een saneringsplan behoeft instemming van burgemeester en wethouders (artikel 39 Wbb). De functie van een saneringsonderzoek en -plan is dat burgemeester en wethouders kunnen toetsen of op een milieuhygiënisch toereikende en aanvaardbare manier zal worden gesaneerd. In de Wbb (artikel 28 en 39) worden gegevens genoemd die in een saneringsplan moeten staan. Daarnaast worden in deze verordening gegevens gevraagd waardoor een goede beoordeling van het saneringsplan mogelijk is. De gemeente is daartoe bevoegd volgens de artikelen 39, lid 1 onder f en 96 van de Wbb in samenhang met artikel 147 van de Gemeentewet (Stb. 1993, nr. 611). Toezicht en handhaving artikel 3.4 en, 3.5 Voor het toezicht op de uitvoering van het saneringsplan is het van belang dat het bevoegd gezag op de hoogte is van het werkelijke tijdstip waarop met de sanering een aanvang wordt gemaakt. Regelmatig komt het voor dat de feitelijke aanvang van de werkzaamheden na goedkeuring van het saneringsplan door allerlei omstandigheden (ontbrekende vergunningen, ontbrekende materialen, weersomstandigheden en dergelijke) opschuift of dat door dergelijke omstandigheden geen exacte datum kan worden gegeven. Het is vanuit handhavingoogpunt noodzakelijk dat de start van de sanering wordt gemeld aan burgemeester en wethouders. Dit geldt ook als de datum van de start van de sanering wijzigt, dit moet eveneens kenbaar wordt gemaakt. Het gebeurt geregeld dat de start van de sanering of afwijkingen van het saneringsplan niet worden gemeld door de opdrachtgever van de sanering. In de meeste gevallen is de opdrachtgever een leek op het gebied van bodemsanering en zijn de meldverplichtingen uitbesteed aan het adviesbureau of de aannemer. Daarom richt de meldingsplicht zich tot de saneerder en degene die de sanering feitelijk uitvoert. Om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen, dient het toezicht gericht te zijn op die aspecten die vanuit milieuoogpunt en vanwege fraudegevoeligheid van belang zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat burgemeester en wethouders op de hoogte zijn van de verschillende fasen van de saneringsuitvoering. Met name het moment waarop de einddiepte wordt bereikt dient bekend te zijn bij burgemeester en wethouders, zodat eventueel een controle uitgevoerd kan worden voordat de put volgestort wordt met (schone) grond. Het hiervoor geldende artikel 3.4 is aangepast om de kwaliteit van de grond in de

9 putbodem en putwanden en van de aanvulgrond te kunnen controleren voordat de put wordt aangevuld. De hiervoor opgenomen bepalingen zijn zodanig dat deze controle door de gemeente niet tot onnodig oponthoud van werkzaamheden leidt. Ook de melding van het einde van - een fase van - de sanering is van belang om controles te kunnen uitvoeren. Daarnaast is het relevant dat afwijkingen van het saneringsplan kenbaar worden gemaakt. Deze kunnen aanleiding zijn om een gewijzigd saneringsplan op te stellen en ter instemming voor te leggen aan burgemeester en wethouders. Evaluatieverslag artikelen 3.6 en 3.7 Uiterlijk 15 weken na afronding van de sanering wordt een evaluatieverslag van de sanering ingediend bij burgemeester en wethouders. Het rapport moet gegevens verschaffen over de uitgevoerde saneringswerkzaamheden zodat burgemeester en wethouders kunnen beoordelen of de sanering is uitgevoerd overeenkomstig de Wbb en het saneringsplan. Volgens de Wbb is moet over het evaluatieverslag een besluit genomen worden. Tevens kunnen burgemeester en wethouders in aanvulling op de wettelijke vereisten van artikel 39c van de Wbb nadere gegevens vragen. Nazorgplan - artikelen 3.8 en 3.9 Als na de sanering een verontreiniging in de bodem is achtergebleven moet een nazorgplan worden ingediend, gelijk met het evaluatieverslag. Met het nazorgplan moeten burgemeester en wethouders instemmen. Ook hier kunnen zij nadere gegevens vragen in aanvulling op de in artikel 39d van de Wbb genoemde gegevens. Gegevensverstrekking in voorkomende gevallen - Artikel 3.10 Door dit nieuwe artikel kan het bevoegd gezag extra gegevens vragen wanneer deze in specifieke gevallen nodig zijn. Ook kunnen gegevens achterwege kunnen blijven die in een voorkomend geval niet nodig zijn maar die wel die elders in de verordening zijn genoemd. Tijdelijke opslag van grond - artikel 4.1 Volgens het in 2008 in werking getreden Besluit Bodemkwaliteit is het onder voorwaarden toegestaan tijdelijk grond of baggerspecie op te slaan. Uit het toezicht hierop blijkt dat bij dergelijke tijdelijke opslagen vaker illegaal grond wordt bijgestort door onbekenden. Het bijstorten van grond met onbekende kwaliteit is vanuit milieuhygiënisch oogpunt onwenselijk. Daarom moet volgens dit nieuwe artikel een tijdelijke opslag van grond zijn omgeven door een gesloten hekwerk. Dit geldt niet voor tijdelijke opslagen waarbij het risico van illegaal bijstorten beperkt is. Strafbaarstelling artikel 5.2 Het soort overtredingen waarbij de start of beëindiging van de sanering niet of niet op tijd wordt gemeld is het best te bestraffen met een proces-verbaal. Bestuursrechtelijk handhaven van deze meldingsplichten kan hoogstens een herhaling van de overtreding helpen voorkomen, maar kan de gevolgen van de overtreding niet meer ongedaan maken. Door de artikelen strafbaar te stellen kan justitie in geval van overtreding proces-verbaal opmaken. Het is de bevoegdheid van justitie om de hoogte van de boete vast te stellen. De procedure - geen artikel Volgens de eerste Verordening Bodembescherming uit 2003 werden besluiten standaard voorbereid met de uitgebreide procedure van (de huidige) afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit was vanuit het oogpunt van zorgvuldige voorbereiding in de meeste gevallen niet nodig. Bovendien maakten initiatiefnemers vaak gebruik van de mogelijkheid om te verzoeken een snellere procedure toe te passen. Bij de wijziging van deze verordening in 2006 zijn de bepalingen over de toe te passen procedure uit de verordening gehaald, waardoor bij besluitvorming sindsdien van rechtswege de procedurele bepalingen van Titel 4.1 van de Awb gelden bij de voorbereiding van besluiten. Conform deze bepalingen wordt een voorgenomen besluit gepubliceerd in de Brug, waarbij belanghebbenden gelegenheid krijgen hun zienswijze te geven, voordat een besluit wordt genomen. Deze procedure is eenvoudiger en sneller dan de procedure volgens afdeling 3.4 van de Awb en biedt tevens voldoende rechtsbescherming aan

10 belanghebbenden. Overigens kan volgens de Awb de procedure van afdeling 3.4 waar nodig in voorkomende gevallen nog steeds worden toegepast.

VERORDENING BODEMSANERING HENGELO 2006. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen. Hoofdstuk 2 Bodemsanering. De Raad der Gemeente Hengelo;

VERORDENING BODEMSANERING HENGELO 2006. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen. Hoofdstuk 2 Bodemsanering. De Raad der Gemeente Hengelo; De Raad der Gemeente Hengelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2006, gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet bodembescherming; besluit : 1.

Nadere informatie

VERORDENING BODEMBESCHERMING ARNHEM

VERORDENING BODEMBESCHERMING ARNHEM VERORDENING 1 Besluit van: Registratienummer 3 september 2001 BPC 2001/79 DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 juli 2001, stadsbeheer nummer BPC 2001/79;

Nadere informatie

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen)

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) (Tekst geldend op: 11-03-2010) Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

VERORDENING BODEMSANERING ALMELO 2006

VERORDENING BODEMSANERING ALMELO 2006 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 18500 3 april 2014 VERORDENING BODEMSANERING ALMELO 2006 Raadsbesluit van 28 februari 2006, gewijzigd bij besluiten van 12 januari 2010 en 11 maart

Nadere informatie

Meldingsformulier afronding bodemsanering

Meldingsformulier afronding bodemsanering Meldingsformulier afronding bodemsanering Van dit formulier maakt u gebruik als u een sanering wilt afronden. U vult dit formulier in en stuurt het samen met het evaluatieverslag van de sanering op aan

Nadere informatie

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag (ONTWERP)BESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900125 ISC Beheer BV Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 april 2009, Beleid 20779592; raadsstuk 2009-1218;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 april 2009, Beleid 20779592; raadsstuk 2009-1218; Verordening bodemsanering Rotterdam 2009 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 april 2009, Beleid 20779592; raadsstuk 2009-1218;

Nadere informatie

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 1. Voorbereiding en uitvoering sanering Er wordt een Busmelding ingediend, waarin wordt aangegeven dat op 1 november wordt gestart met een

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Onderwerp: Wet bodembescherming

Nadere informatie

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen - beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen datum 1 augustus 2005 nummer 2005WEM003174i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie

Nadere informatie

12 september : Admiraal Trompstraat 2 (voormalig Wilton Fijenoord terrein) te Schiedam

12 september : Admiraal Trompstraat 2 (voormalig Wilton Fijenoord terrein) te Schiedam Huisman Vastgoed b.v. T.a.v. de heer I. Spijker Admiraal Trompstraat 2 3115 HH SCHIEDAM gemeente Schiedam Cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijk gebruik Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor

Nadere informatie

GEMEENTE. Hierbij ontvangt u het Besluit instemming evaluatieverslag dat op deze verontreiniging betrekking heeft.

GEMEENTE. Hierbij ontvangt u het Besluit instemming evaluatieverslag dat op deze verontreiniging betrekking heeft. Afdeling Projectmanagement en ruimtelijke kwaliteit GEMEENTE»» ymegen Woonfront Genestetlaan Nijmegen B V. T.a.v. B. van de Ven Postbus 320 5100 AH Dongen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging De gemeente Leiden is sinds 1 januari 2002 bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) voor haar eigen grondgebied. Deze taken zijn overgenomen van

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247 BESCHIKKING Globiscode DR 011800247 Aanvrager Onderwerp Hofstra Vastgoed BV Bodemsanering; locatie Dr. A. Philipsstraat 12-14 te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR

BESCHIKKING. Globiscode DR BESCHIKKING Globiscode DR 010601763 Aanvrager Onderwerp Gemeente Assen Bodemsanering; beschikking evaluatieverslag voor locatie Dammen in Het Kanaal ter hoogte van de Nobellaan en de Groningerstraat te

Nadere informatie

Meldingsformulier Wet bodembescherming

Meldingsformulier Wet bodembescherming Meldingsformulier Wet bodembescherming Wanneer dit formulier invullen? Als u een uitspraak wenst inzake de ernst en de noodzaak voor het het uitvoeren van een spoedige sanering Als u instemming behoeft

Nadere informatie

Verordening bodemsanering

Verordening bodemsanering Verordening bodemsanering Dordrecht De Raad van de gemeente Dordrecht, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet en de artikelen 39

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan BESCHIKKING Globiscode DR 011800167 Aanvrager Onderwerp J.M. Deurwaarder Projectontwikkeling BV Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

1 van 19 9-7-2014 16:07

1 van 19 9-7-2014 16:07 http://wetten.overheid.nl/bwbr0003994/geldigheidsdatum_09-07-20.. 1 van 19 9-7-2014 16:07 Wet bodembescherming (Tekst geldend op: 09-07-2014) Wet van 3 juli 1986, houdende regelen inzake bescherming van

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg.

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg. BESCHIKKING Globiscode DR 011900327 Aanvrager Onderwerp de Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-locatie, Wet bodembescherming (WBB), geval 8, 10, 11 en 12, gemeente Meppel, beschikking

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen t.a.v. de heer A. Buyck Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSBE140042/ 00084997 Afdeling: Vergunningen Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

Melding bodemverontreiniging/bodemsanering

Melding bodemverontreiniging/bodemsanering Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Melding bodemverontreiniging/bodemsanering Doel van de melding Meerdere

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Verordening Werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Bunnik

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Verordening Werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Bunnik Verordening Werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Bunnik Aanhef De raad van de gemeente Bunnik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSEV150027/ 00101576 Afdeling: Vergunningen Datum: 14 juli 2015 Onderwerp: Beschikking op

Nadere informatie

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013 Erfgoedbeleid Ridderkerk Archeologieverordening Ridderkerk 2013 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013 Gemeentestukken: 2013-267 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013

Nadere informatie

Wet bodembescherming (Wbb)

Wet bodembescherming (Wbb) FORMULIER Melding Wet bodembescherming (Wbb) Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag E vergunningen@odh.nl I www.odh.nl Lees voor het invullen van dit

Nadere informatie

Melding Wet bodembescherming

Melding Wet bodembescherming Melding Wet bodembescherming Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning t.a.v. bureau milieu en duurzaamheid 36040 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Gasunielocatie S-4735 van K. Brokweg te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe, instemming met het evaluatieverslag

ONTWERPBESCHIKKING. Gasunielocatie S-4735 van K. Brokweg te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe, instemming met het evaluatieverslag ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173100247 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk NV Nederlandse Gasunie Gasunielocatie S-4735 van K. Brokweg te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe, instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Rapport bodeminformatie

Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Percelen Perceelnummers Geselecteerd gebied Locatiegegevens Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: x 258014.8 y 492124.2

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Plaats: Datum: Middelburg ^jjtjp&t? Afdeling: " Milieuhygiene Globiscode: ZL070300108 Provincie Zeeland GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aanleiding Op 1 mei 2007 hebben wij een evaluatieverslag op grond

Nadere informatie

Stadszaken. Milieu. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: O.F. Jelsma van de afdeling Milieu - bureau Bodem, telefoonnummer

Stadszaken. Milieu. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: O.F. Jelsma van de afdeling Milieu - bureau Bodem, telefoonnummer Stadszaken Milieu Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Grondslag B.V. De heer A. van Steenderen Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik Datum 19 juni 2017 Uw brief mail d.d. 19 april 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van peuterspeelzalen;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van peuterspeelzalen; RAADSBESLUIT Datum en nummer 17 februari 2006, nummer De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 00-00-2005 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum]; VERORDENING BODEMSANERING VERSIE 17 NOVEMBER 2009 De raad van de gemeente Schiedam; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum]; gelet op artikel 147 en 154 van de Gemeentewet

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 27 januari 2015 Onderwerp : Wet Bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Dr. Hartogsweg 58 Plaats : Ede Gemeente

Nadere informatie

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2005 inzake de verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk.

Nadere informatie

BESCHIKKING OP EEN SANERINGSPLAN (kenmerk SP 2220020)

BESCHIKKING OP EEN SANERINGSPLAN (kenmerk SP 2220020) BESCHIKKING OP EEN SANERINGSPLAN (kenmerk SP 2220020) Den Haag, 17 maart 2009 BESLISSING van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag op grond van artikel 28 en 39 Wet bodembescherming

Nadere informatie

Melding Evaluatie Bodemsanering

Melding Evaluatie Bodemsanering Versie juli 2014 Melding Evaluatie Bodemsanering IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING (MELDER) OF DIENS GEMACHTIGDE De gebruikte begrippen worden toegelicht in de bij dit formulier behorende toelichting.

Nadere informatie

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet,

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet, Dienst Water en Milieu Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk 8 3448 HW WOERDEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

BESCHIKKING 2015011064 / CHK

BESCHIKKING 2015011064 / CHK Zaaknummer 0138912 Dossier 913198 Ons kenmerk 2015011064 / CHK BESCHIKKING De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 4 november 2014 een melding ontvangen

Nadere informatie

Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming

Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en in tweevoud toezenden aan: RUD NHN Postbus 2095 1620 EB HOORN (* Indien

Nadere informatie

Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord

Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord Beschikking Wet bodembescherming Beschikking op grond van de Wet bodembescherming op het saneringsplan voor het geval

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Gemeente Vlissingen t.a.v. de heer P, de Koster Postbus 3000 4380 GV Vlissingen B-BSBE140006/00051608 Afdeling: Vergunningen Datum: 10 september

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN Dit formulier alleen indienen als de provincie heeft ingestemd met het saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen uitgevoerd in het kader van het Besluit

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw, 1 Afdeling Handhaving Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer E-mailadres Onderwerp

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer E-mailadres Onderwerp .~ provincie:: Utrecht VERZO N DEN 1 9 MRT 2010 Afdeling Handhaving Aan: Woef Hap Nederland B.V. t.a.v. de Directie Lange Uitweg J I 3998 WO SCHALK WIJK Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

ondertekenen) en inclusief bijlagen opsturen (ingescand digitaal of op papier per post) aan het bevoegd gezag.

ondertekenen) en inclusief bijlagen opsturen (ingescand digitaal of op papier per post) aan het bevoegd gezag. Meldingsformulier bodemverontreiniging/bodemsanering Deze set bevat de volgende onderdelen: meldingenformulier bodemverontreiniging/bodemsanering toelichting op het meldingenformulier bodemverontreiniging/bodemsanering

Nadere informatie

bodembescherming (Wbb) voor de bovengenoemde locatie. Uw melding betreft

bodembescherming (Wbb) voor de bovengenoemde locatie. Uw melding betreft Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam W3 architecten en ingenieurs bv De heer C. Diks Wagengouw 12 1151 EG BROEK IN WATERLAND Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Bekendmaking instemming

Nadere informatie

Limburgs bevelsbeleid Wet bodembescherming 2010.

Limburgs bevelsbeleid Wet bodembescherming 2010. CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR86779_1 29 november 2016 Limburgs bevelsbeleid Wet Bodembescherming 2010 Limburgs bevelsbeleid Wet bodembescherming 2010. Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming GEMEENTE AMSTERDAM Zaaknummer: 181560 Datum: Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming MELDING Locatie: Locatiecode: Melder: Diverse locaties openbare weg Stadsdeel Zuid te Amsterdam AM0363/18020 Stadsdeel

Nadere informatie

Overwegende dat het gewenst is om een regeling op te stellen om subsidies te kunnen verstrekken voor bodemsaneringsprojecten in Noord-Holland 2015;

Overwegende dat het gewenst is om een regeling op te stellen om subsidies te kunnen verstrekken voor bodemsaneringsprojecten in Noord-Holland 2015; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 21 april 2015, nr. 578971/579004, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling bodemsanering Noord-Holland 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

Meldingenprocedure bodemverontreiniging en/of bodemsanering

Meldingenprocedure bodemverontreiniging en/of bodemsanering Meldingenprocedure bodemverontreiniging en/of bodemsanering Wet bodembescherming of het Besluit Uniforme saneringen In dit inforrmatieformulier staat uitgelegd wat u moet doen als u een bodemverontreiniging

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2006 b e s l u i t

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2006 b e s l u i t VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZALEN 2007 De raad van de gemeente Nieuw-Lekkerland; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2006 gelet op artikel 149

Nadere informatie

Meldingsformulier B Wet bodembescherming

Meldingsformulier B Wet bodembescherming Meldingsformulier B Wet bodembescherming Gegevens over de voorgenomen sanering Dit formulier volledig* ingevuld en met het meldingsformulier algemeen, eventueel andere formulieren en de gevraagde bijlagen

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2013 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 9, gelet op artikel

Nadere informatie

De deelsaneringslocatie is aangegeven op de kadastrale kaart in hoofdstuk 10.

De deelsaneringslocatie is aangegeven op de kadastrale kaart in hoofdstuk 10. 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Leo Lagemaat Verhuur BV T.a.v. de heer L. van de Lagemaat Bosmanskamp 5 4191 MS Geldermalsen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990

Nadere informatie

Naam Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Nijmegen 2011

Naam Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Nijmegen 2011 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 103 Naam Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Nijmegen 2011 Publicatiedatum 19 oktober 2011 Opmerkingen - Vaststelling

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats De Mansberg Plaats

Nadere informatie

MODEL PROVINCIALE MILIEUVERORDENING

MODEL PROVINCIALE MILIEUVERORDENING MODEL PROVINCIALE MILIEUVERORDENING MODEL PROVINCIALE MILIEUVERORDENING Tekst van het model van de provinciale milieuverordening en de daarbij behorende toelichting, zoals deze luidt na verwerking van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ; Verordening peuterspeelzaalwerk Rotterdam 2007 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk 2007-592;

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Plaats: Middelburg Datum: 2 december 2005 Kenmerk: RMW0512358 Afdeling: Milieuhygiëne Globiscode: ZL071800260 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Melding Op 1 september 2005 hebben wij een melding in het kader

Nadere informatie

Toelichting bij het verzendformulier Wet bodembescherming. Inleiding

Toelichting bij het verzendformulier Wet bodembescherming. Inleiding Toelichting bij het verzendformulier Wet bodembescherming Inleiding Het formulier Voor het doen van een aanvraag in het kader van de Wet bodembescherming heeft de provincie een verzendformulier ontwikkeld.

Nadere informatie

omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage

omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage Pagina 1 van 11-19-04-2017 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave Inleiding Thorbeckestraat 88 Thorbeckestraat 80-82 Thorbeckestraat 84 Thorbeckestraat

Nadere informatie

- beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist. 1. Inleiding

- beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist. 1. Inleiding - beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist datum 23 mei 2005 nummer 2005WEM002123i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

Checklist saneringsplan

Checklist saneringsplan Checklist saneringsplan Tbv dossier Versie januari 2013 Locatienaam: Locatiecode: Beoordeeld door: Gemeente: Datum: + betekent voldoet, ook inhoudelijk -- betekent voldoet niet, toelichting, nadere uitwerking

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN Dit formulier alleen indienen als de provincie heeft ingestemd met het saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen uitgevoerd in het kader van het Besluit

Nadere informatie

I RWD. Wijzigingsbeschikking instemming met een saneringsplan (artikel 39 Wbb).

I RWD. Wijzigingsbeschikking instemming met een saneringsplan (artikel 39 Wbb). Gedeputeerde Staten CIE Datum 10 MAART 2008 Onskenmerk 2008-13010 Onderwerp Wet bodembescherming: Wijzigingsbeschikking, Het Nieuwe Diep 33, Gemeente: Den Helder, locatiecode: NH/0400/00052 Gemeente Den

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

ONTWERPBESCHIKKING. Stichting Bodemsanering NS (SBNS) ONTWERPBESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900256 Stichting Bodemsanering NS (SBNS) Bodemsanering; locatie NS-emplacement Coevorden (WBB-gevallen 2 tot en met 5), gemeente Coevorden,

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

BESCHIKKING. Stichting Bodemsanering NS te Utrecht

BESCHIKKING. Stichting Bodemsanering NS te Utrecht BESCHIKKING Globiscode DR 010600796 Aanvrager Onderwerp Stichting Bodemsanering NS te Utrecht Bodemsanering; locatie NS-locatie Assen (ten zuiden van de Vriezerweg), WBB-geval 6 en 7, gemeente Assen, beschikking,

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTE LOPIK Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering (interventiewaardecontour)

ONTWERPBESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering (interventiewaardecontour) ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173100096 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk gemeente Midden-Drenthe Bodemsanering; locatie Havenstraat 2 en Brunstingerstraat 5 te Beilen, gemeente Midden-Drenthe, ontwerpbeschikking

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 03 69 I : www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Kenmerk Datum Aan de gemeente Valkenswaard voor beoordeling van een saneringsverslag

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging

Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging De gemeente Hengelo is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming. Zodoende heeft u in verschillende omstandigheden instemming van

Nadere informatie

De verordening treedt (zoals gesteld in art. IX) in werking op: 1 juli De Legesverordening 2013 is opgenomen in gemeenteblad

De verordening treedt (zoals gesteld in art. IX) in werking op: 1 juli De Legesverordening 2013 is opgenomen in gemeenteblad Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 086 Naam Wijzigingsverordening Legesverordening 2013 Publicatiedatum 24 juni 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 29 mei

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B15.001634 gezien het advies van de raadscommissie van december 2015; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Buro Ruimte en Groen, t.a.v. dhr. W. J. Joosse Plein 19 4454AS Borssele B-BSBE140034/00083264 Afdeling: Vergunningen Datum: 15 september 2014

Nadere informatie

Mrcb GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Mrcb GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Mrcb '-' a r Plaats: Datum: Kenmerk: Afdeling: Globiscode: Middelburg 25 oktober 2006 0612366 Milieuhygiene ZL071800250 Provincie Zeeland GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aanleiding Op 8 September 2006

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 11 februari 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Molenstraat 123 Plaats

Nadere informatie

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

Onderwerp: Wet bodembescherming. Locatie Hof van Twente Het Gijmink fase 7 en 8 in Goor. Beschikking instemmen met een evaluatieverslag.

Onderwerp: Wet bodembescherming. Locatie Hof van Twente Het Gijmink fase 7 en 8 in Goor. Beschikking instemmen met een evaluatieverslag. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provincie Overijssel J.G.M. van Dartel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE KvK

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening elektronische publicatie 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Verordening

Nadere informatie