Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl"

Transcriptie

1 Master Management wo master begeleid Open Universiteit

2

3 Over de opleiding Is het tijd voor de volgende stap in uw loopbaan? Bent u toe aan nieuwe uitdagingen in uw werk? Wilt u investeren in uzelf en doorgroeien naar functies met meer verantwoordelijkheid? Met deze masteropleiding kunt u zichzelf verder ontwikkelen naar een hoger denk- en handelingsniveau. Onze studenten hebben de ervaring dat werkgevers daar waardering voor hebben. Veel studenten krijgen al tijdens de opleiding een hogere functie. Studeren naast uw baan Bij de Open Universiteit studeert u in deeltijd. Zo combineert u uw studie flexibel met werk en privéleven. Onze masteropleidingen kenmerken zich door een gestructureerd programma, persoonlijke begeleiding, en cursussen waarbij de studeerbaarheid voorop staat. Hierdoor is het goed mogelijk uw masterdiploma in twee jaar in deeltijd af te ronden. Past het tweejarig standaardprogramma niet goed bij uw persoonlijke omstandigheden, dan wordt in overleg een persoonlijk studiepad met u opgesteld. Startmomenten De wo-masteropleiding Management begeleid kent twee startmomenten: september en februari. Het testen van ideeën gaat samen met het accepteren van fouten. Fouten leveren waardevolle informatie voor de richting waarin oplossingen kunnen worden gevonden Doel van de opleiding De masteropleiding Management beoogt studenten tot een masterniveau te brengen zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van organisaties door managementproblemen in multidisciplinair perspectief inzichtelijk te maken en aan te pakken. U kijkt daarbij verder dan mechanische blauwdrukken, receptenboeken en ondernemings- en sturingsmodellen. U leert dat er niet altijd één beste oplossing is voor een probleem, maar dat uiteenlopende perspectieven en benaderingen nodig zijn. De manager is een meespelende teamcaptain die in het steeds wisselende spel beïnvloed wordt door anderen en anderen beïnvloedt, en op basis van beperkte informatie snelle beslissingen moet nemen. Makkelijke beslissingen kunnen schijnbare resultaten opleveren terwijl de onderneming niet fundamenteel van koers verandert en niet leert van ervaringen uit het verleden. Het voortdurend aanpassen van routines en werkwijzen is een essentiële factor in continue verbetering van organisaties. De opleiding is ontworpen vanuit een hedendaags perspectief, waarin de complexiteit van organisaties als menselijke samenwerkingsverbanden wordt benadrukt. Voor managers is het van belang om functionele deelgebieden van management, zoals marketing, HRM of financieel management, te overstijgen en een verbindend perspectief te bieden over de organisatie in haar omgeving. Dit leert u in de opleiding. 3

4 Online leren De Open Universiteit biedt haar onderwijs vooral online aan. Dat is ideaal om op afstand en op een zelf gekozen tijdstip te kunnen studeren. De toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten, bijeenkomsten en colleges, en het indienen van opdrachten verlopen daarom via onze digitale leeromgeving. Daarnaast kunnen er incidenteel bijeenkomsten in een studiecentrum georganiseerd worden. Opbouw van de opleiding De opleiding Master of Science in Management bestaat uit cursussen die in totaal 60 studiepunten (EC) opleveren. De opleiding is verdeeld over twee academische jaren die elk bestaan uit vier kwartielen en een zomerstop. Een kwartiel duurt tien weken met een tentamenweek. De standaard programmering is gebaseerd op 30 EC per jaar, waardoor u de opleiding in twee jaar kunt afronden. Laten uw persoonlijke omstandigheden dit niet toe, dan wordt in overleg met de studieadviseur een persoonlijk studiepad op maat opgesteld. Curriculum Kwartiel 1 1 sept. t/m 7 nov Strategie en marketing Advanced studies in management 1 7,5 EC 10 nov. t/m 14 nov Tentamenweek Kwartiel 2 17 nov. t/m 30 jan Organiseren en veranderen - Advanced studies in management 2 7,5 EC 2 feb. t/m 6 feb Tentamenweek Kwartiel 3 9 feb. t/m 17 april 2015 Sturen en menselijk kapitaal - Advanced studies in management 3 7,5 EC 20 april t/m 24 april 2015 Tentamenweek Kwartiel 4 27 april t/m 3 juli 2015 Financieel perspectief in besturen - Advanced studies in management 4 7,5 EC 6 juli tot 10 juli 2015 Tentamenweek Kwartiel 5 en 6 31 aug t/m 5 feb Keuzevak 15 EC 8 feb. t/m 12 feb Tentamenweek Kwartiel 7 en 8 15 feb. t/m 8 juli 2016 Afstudeeronderzoek 15 EC 11 juli t/m 15 juli 2016 Inleveren scriptie TOTAAL 60 EC 4

5 Tentamen In de cursussen van het eerste jaar maakt u opdrachten die bepalend zijn voor het eindresultaat. Bij de keuzevakken worden verschillende tentamenvormen gebruikt. Het afstudeeronderzoek wordt beoordeeld op basis van de scriptie en een afsluitend mondeling tentamen. Accreditatie De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Master of Science in Management geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Beoordeling De opleiding scoort altijd uitstekend in de Keuzegids Hoger Onderwijs. Studenten zijn zeer tevreden over de opleiding. In 2013 stond de opleiding op de eerste plaats! 5

6 Cursussen Strategie en marketing Advanced studies in management 1 De continuïteit van organisaties is nauw verbonden met de waarde die men schept voor klanten en het creëren van (verdedigbare) concurrentievoordelen. Organisaties moeten daartoe niet alleen relaties onderhouden met klanten, maar ook met andere organisaties en leveranciers in complexe supply chains. Naast de rode draad van klantgericht is het omgaan met strategische paradoxen een terugkerend element in de cursus. De cursus biedt geen recepten en pasklare antwoorden. De nadruk ligt juist op de confrontatie met uiteenlopende perspectieven en benaderingen, hetgeen aansluit bij de weerbarstige praktijk en lastige dynamiek waar mensen en managers in organisaties mee te maken hebben. Organiseren en veranderen - Advanced studies in management 2 In deze cursus ligt het accent op het begrijpen wat organiseren is, hoe het werkt en welke hulpmiddelen managers hebben om veranderingen tot stand te brengen. De kennis gaat verder dan een technisch, instrumenteel perspectief op organiseren en veranderen. Immers snelle veranderingen in de omgeving van organisaties en in ontwikkelingen in ICT en technologie maken het steeds moeilijker om alles in procedures en structuren te gieten. Organisatievormen ontstaan met mogelijkheden voor toenemende autonomie, vrijheid en empowerment. Tegelijkertijd neemt de druk op verantwoording, transparantie en controle toe. Dit zijn spanningsvelden en dilemma s waar managers in hedendaagse organisaties mee te maken hebben. Sturen en menselijk kapitaal - Advanced studies in management 3 Organisaties nemen strategische beslissingen. Managers gebruiken daarbij sturing en strategisch HRM om de strategie te implementeren en de organisatie en haar processen in de gewenste richting te bewegen. Daarvoor moeten zij adequate informatie verzamelen en verwerken. Management control systemen en specifieke instrumenten, methoden en technieken voor bijvoorbeeld prestatiemeting staan daarbij ter beschikking. Echter, het samenspel van dergelijke technieken met het menselijk gedrag en het effect van het op menselijk kapitaal gericht beleid vormen de cruciale factoren. Het juist informeren, het motiveren en scheppen van gunstige kaders voor mensen in organisaties lijkt weerbarstig maar tegelijk onontbeerlijk om in control te komen. Financieel perspectief in besturen - Advanced studies in management 4 Organisaties moeten het financiële perspectief van hun bedrijfsvoering op een goede wijze organiseren. Om in te spelen op veranderingen in de omgeving is het nodig om strategische en tactische beslissingen te nemen. De vakgebieden financiering, externe verslaggeving en governance leveren zowel informatie als randvoorwaarden voor deze beslissingen. De cursus biedt kennis over het financiële perspectief in het besturen van organisaties, en stimuleert daarbij een kritische reflectie op theorie en praktijk van managementvraagstukken. De cursus is ontworpen vanuit een hedendaags perspectief, waarin het belang van de interactie tussen financiering, externe verslaggeving, governance en gedragsmatige aspecten wordt benadrukt. 6

7 Controlling Controlling is sinds de jaren 80 gekoppeld aan de zogenoemde planning en control -opvatting van organisaties. Hierbij worden de strategische doelen van een organisatie vertaald in prestatieindicatoren waaraan per periode een streefwaarde wordt toegekend. Vervolgens wordt bezien of die streefwaarden worden gehaald, waarna bijsturing kan plaatsvinden. De laatste jaren is echter toenemende twijfel ontstaan over het instrumentele karakter van de planning en control -opvatting omdat organisaties zich niet zo gedragen. Maar hoe gedragen organisaties zich dan wel? Daarop zal in deze cursus nadrukkelijk worden ingegaan. Daarbij zal de maakbaarheidsgedachte van strategieimplementatie via management control worden gerelativeerd door ontwikkelingspaden van organisaties te bekijken. Financial decision making Voor organisaties is financiële besluitvorming van groot belang. Dat blijkt in deze cursus, waar het belang van de vakgebieden externe verslaggeving en financiering in relatie tot de governance van organisaties wordt onderzocht. Daarbij is er ook specifieke aandacht voor gedragsaspecten. Governance is belangrijk omdat het een relatie heeft met activiteiten van organisaties, terwijl gedragsmatige aspecten van belang zijn, omdat mensen vaak niet volledig rationeel handelen. In traditionele cursussen op deze vakgebieden staan vaak methoden en technieken voorop. In deze cursus wordt echter gekozen voor een probleemgerichte benadering, waarbij het signaleren, identificeren en oplossen van problemen centraal staat. Voor de studie moest ik nogal wat opdrachten inleveren. De docenten zaten er bovenop. Het werkt voortreffelijk, snel en effectief Governance De regels van het spel. Wat zijn ze? Hoe worden ze toegepast? Worden ze opgelegd of samen met anderen gehanteerd? Wie zorgt er voor dat ze gehandhaafd worden? En hoe houden we dat in de gaten? Vragen waar elke organisatie voor staat of het nu een bedrijf is of een vereniging, een ziekenhuis of een gemeente, de EU of de VN. Deze cursus gaat over governance in alle vormen die van wezenlijk belang zijn voor het functioneren van organisaties en dus ook voor het management: sturen in netwerken, managen van prestaties, transparant verantwoording afleggen door besturen en evalueren van programma s en beleid. Strategic Human Resource Management In dit keuzevak benaderen we HRM vanuit een bedrijfskundig en strategisch perspectief, met aandacht voor belangen van de medewerker. De volgende vraagstukken komen aan bod: in hoeverre kan HRM een bijdrage leveren aan de prestaties van organisaties? Welke vormen van afstemming zijn dan van belang? Veranderende omstandigheden vormen niet alleen een cruciale factor in de omgeving van de organisatie, maar ook voor medewerkers; die ontwikkelen zich daarin. Dit vraagt om strategisch ontwikkelingsbeleid. Op welke wijze kunnen leren en ontwikkelen worden vormgegeven met het HRM beleid van organisaties? Verschillende theoretische perspectieven passeren de revue, en worden verkend op waarde en toepassingsmogelijkheden. 7

8 Organisatieverandering en -ontwikkeling Het effectief managen van organisatieveranderingen vergt een diepgaand inzicht in de vraag wat organisatieverandering nou eigenlijk is. Hoe ontwikkelen organisaties zich en welke invloed heeft het management eigenlijk op al de ontwikkelingsdynamieken die gaande zijn? In dit keuzevak worden deze vragen vanuit verschillende theoretische perspectieven benaderd. Op basis hiervan komen de belangrijkste bestanddelen van verandermanagement aan bod (zoals diagnose, fasering, macht, leiderschap). Elk van die bestanddelen wordt opnieuw vanuit diverse theoretische invalshoeken belicht. Zo doende nodigt dit keuzevak de deelnemers uit de theorie over verandermanagement en organisatieverandering te bestuderen en toe te passen. Marketing and supply chain management Organisaties werken steeds minder zelfstandig en zijn onlosmakelijk verbonden met andere partijen in complexe waardeketens. De bedrijfsstrategie berust in veel bedrijfstakken op samenwerking, uiteindelijk gericht op het creëren van waarde voor consumenten. Die onderlinge afhankelijkheid biedt mogelijkheden, maar heeft ook risico s. Een boeiend spanningsveld voor hedendaags management! Het is een terugkerend thema in de cursus, net als de uitdagingen verbonden aan duurzaamheid. De cursus gaat uitgebreid in op de mogelijkheden en noodzaak van een klantgerichte logistiek, maar ook op het managen van klantrelaties (BtoB), het managen van leveranciersrelaties (professionele inkoop) en het managen van (en gemanaged worden in) supply chains. Bedrijfsprocessen Organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de producten die zij aan hun afnemers aanbieden. Om die producten op een effectieve en efficiënte manier te kunnen aanbieden zijn goed functionerende bedrijfsprocessen nodig. Door vanuit een bedrijfsprocessen perspectief naar een organisatie te kijken wordt zichtbaar wat er werkelijk gebeurt en kunnen verbanden gelegd worden tussen product- en proceskwaliteit en hoe de inbedding van een bedrijfsproces in een organisatie hier van invloed op is. Het systematisch modelleren en analyseren van bedrijfsprocessen vormen de basis bij het vinden van verbeteringen. In onze optiek is dit mensenwerk en zijn gerichte communicatie en transparante besluitvorming van de verschillende belanghebbenden essentieel bij procesverbeteringen. Afstudeeronderzoek De masteropleiding wordt afgesloten met het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, waarbij u steun en richting krijgt van een begeleider en een afstudeerkring. Van studenten wordt gevraagd om een empirische studie te doen naar een probleemstelling die aansluit op het keuzevak. In het onderzoek worden alle academische vaardigheden toegepast die eerder in de opleiding aan bod zijn gekomen. Bij het verzamelen van gegevens kunt u vaak gebruik maken van bronnen die beschikbaar zijn vanuit de eigen organisatie. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten: én wetenschappelijk relevant én nuttig voor de praktijk. 8

9 Studiebegeleiding Flexibel online studeren Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van ons veelvuldig geprezen studiemateriaal, oefenen, en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dat u het best uitkomt binnen onze online leeromgeving die hiervoor speciaal is ingericht. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden hiervan zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. Dergelijke online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Bijeenkomsten Per kwartiel worden groepen studenten gevormd. De docent organiseert begeleidingsactiviteiten zoals de (virtuele) bijeenkomsten, tentamenvoorbereiding of nabespreking van het tentamen. Tijdens de bijeenkomsten gaat de docent inhoudelijk in op de leerstof en bereidt u zich voor op het tentamen. Deze vinden plaats online of in onze studiecentra. Studieadvies? Heeft u een vraag over de masteropleiding of wilt u graag meer informatie voor het maken van de juiste studiekeuze? Neem dan gerust contact met ons op via E of via T + 31 (0) (ma-vrij: uur). Studiebegeleiding De docent is het gezicht van de cursus en verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De tutor bewaakt aan de hand van opdrachten en (zelf)toetsen uw voortgang binnen de cursus. Een mentor volgt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen, en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en mogelijke problemen rondom studieaanpak en planning. mijnou en de elektronische leeromgeving (ELO) Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via mijnou, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heeft u o.a. toegang tot onze elektronische leeromgeving Studienet, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek. Studienet is uw persoonlijke werkplek in de online leeromgeving van de OU. Hier vindt u uw cursus(sen), communities, studietaken, discussiegroepen en aanvullende informatie vanuit de faculteit. Studienet is een omgeving waar u contact heeft met medestudenten en docenten. U kunt er bestanden plaatsen om zo online informatie uit te wisselen. Studienet kunt u ook als app installeren op uw tablet of smartphone. Hiermee heeft u waar u maar bent, toegang tot uw studiewerkplek. De OU beschikt over een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit EBSCOhost, Google wetenschap en WorldCat. 9

10 Praktische informatie Aanvragen adviesgesprek Wanneer u wilt starten met de masteropleiding kunt u op onze website door middel van een aanvraagformulier een gesprek met een van onze studieadviseurs aanvragen. In dat gesprek wordt op basis van uw vooropleiding, persoonlijke omstandigheden en beschikbare tijd bekeken of u zich voor het standaard programma kunt inschrijven, of dat een persoonlijk studiepad op maat beter bij u past. Gekoppeld aan dit persoonlijk studieadvies ontvangt u tijdens het gesprek ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke vrijstellingen en een indicatie van de studiekosten. Toelating en inschrijving Als u een volledige hbo- of wo-bachelor hebt afgerond, dan kunt u toelating krijgen tot deze masteropleiding. Als u een hbo-bachelor hebt, of een bachelor in een niet-verwante richting, dan moet u wel eerst nog een premaster en/of een inhoudelijk schakelprogramma volgen. Bent u in het bezit van een getuigschrift van een inhoudelijk aan de wo-masteropleiding Management verwante wetenschappelijke opleiding (wo), dan wordt u rechtstreeks toegelaten. Voorbeelden van verwante wo-opleidingen zijn: Bedrijfswetenschappen, (Technische) Bedrijfskunde, Economie/Econometrie/Accountancy/Fiscale economie, (Technische) Bestuurskunde/Beleidskunde, Managementwetenschappen, Technische opleidingen. Bent u in het bezit van het getuigschrift van een verwante hbo-opleiding, dan kunt u worden toegelaten tot de masteropleiding, nadat u de Premaster managementwetenschappen (cursuscode MB0006) hebt afgerond. Dit is een programma van academische vaardigheden. Verwante hbo-opleidingen zijn onder andere alle heao-opleidingen, hto-opleidingen, Logistiek en vervoer, Facility management, Small business, SPD, Personeel en arbeid, Hoger hotelonderwijs. Is uw hbo- of wo-vooropleiding niet verwant aan de bedrijfskunde of de techniek? Dan kunt u worden toegelaten, nadat u (tevens) de OU-bachelorcursussen Ondernemen en managen, Management competenties en Projectmanagement: inrichten van projecten hebt afgerond. Bent u eenmaal toegelaten, dan volgt inschrijving voor het standaardprogramma of voor het met u afgesproken individuele studiepad. Kosten Voor het volgen van de masteropleiding wordt collegegeld in rekening gebracht. Volgens de wet op het hoger onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk- en instellingscollegegeld. Kijk op onze website welk collegegeld voor u van toepassing is. Gespreid betalen is mogelijk. Bij het OUcollegegeld is het studiemateriaal en het tentamen (inclusief twee herkansingen) inbegrepen. Om studenten met een laag inkomen tegemoet te komen hanteert de Open Universiteit in bepaalde situaties een kortingsregeling op het cursusgeld (KCOU). Heeft u een (gezamenlijk) belastbaar inkomen tot 110% van het minimumloon en geen voordeel uit sparen en beleggen, dan kunt u aanvragen of u hiervoor in aanmerking komt. Fiscale aftrekbaarheid Wanneer u uw studie nodig heeft voor uw huidige of toekomstige baan dan kunt u mogelijk uw studiekosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Kijk voor de exacte regelgeving hiervoor op de website van de Belastingdienst. 10

11 Wat levert de opleiding u op? Competenties U gebruikt hedendaagse inzichten op het gebied van management en past deze toe op de complexe werkelijkheid van het management. U bent in staat kritisch te reflecteren op de toepasbaarheid van deze kennis in een specifieke context binnen het bedrijfsleven, de non-profitsector of de overheid. U hebt geleerd om in termen van dilemma s en paradoxen naar praktijkproblemen te kijken en te accepteren dat eenduidige optimale oplossingen voor complexe managementproblemen niet bestaan en dat het steeds om afwegingen gaat tussen uiteenlopende waarden en doelstellingen. U bent zich meer bewust geworden van uw eigen vooronderstellingen en voorkeuren als professional op het gebied van management. Arbeidsperspectief U kunt doorgroeien naar een managementfunctie met meer verantwoordelijkheden of naar een functie waarin u op een academisch denk- en werkniveau kunt functioneren. - Manager: werkzaam in lijn/staf, general management - Consultant: u kunt op een beter niveau met klanten communiceren, hun problemen en processen begrijpen, hun onderlinge verschillen overbruggen, en daardoor waarde toevoegen - Onderzoeker: werkzaam in academisch onderzoek op het gebied van management. Internationale titel Na afronding van de opleiding ontvangt u het getuigschrift Masteropleiding Management. Als afgestudeerde mag u de titel Master of Science (MSc) in Management voeren. Deze titel is internationaal erkend. 11

12 Open Universiteit Valkenburgerweg AT Heerlen Postbus DL Heerlen T +31 (0) E Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend _april 2014_BD105

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Financial Controller. Open Universiteit. Open Universiteit. Electronische studieomgeving incl. ipad 2 BEST OF BOTH WORLDS

Financial Controller. Open Universiteit. Open Universiteit. Electronische studieomgeving incl. ipad 2 BEST OF BOTH WORLDS Financial Controller Electronische studieomgeving incl. ipad 2 BEST OF BOTH WORLDS De post-hbo opleiding Financial Controller is een ideale combinatie van wetenschap en Open Universiteit praktijk. Wetenschappelijke

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie