Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING"

Transcriptie

1 Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING

2 pagina 2

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 REGELING ARTIKEL 5 BW... 6 DE VERSCHILLENDE BEGRIPPEN... 6 ONDERHOUD... 6 GROOTONDERHOUD... 6 WONINGVERBETERING... 7 OVEREENGEKOMEN WERKZAAMHEDEN... 7 OVEREENGEKOMEN BEDRAG... 7 DE BEREKENING... 7 BEDRAG VOOR GERIEFVERBETERING... 8 GEMIDDELDE RENTE BEPALEN... 8 AFSCHRIJVINGSTERMIJN... 9 DE WONINGWAARDERING pagina 3

4 pagina 4

5 VOORWOORD In de afgelopen jaren heeft de Huurcommissie vele geschillen over huurprijzen na woningverbetering beslecht. In de huurcommissiepraktijk én in de rechtspraktijk blijkt dat de wetgeving ruimte biedt voor (beperkt) uitvoeringsbeleid. Dat landelijke uitvoeringsbeleid is neergelegd in het beleidsboek Beleid huurverhoging na woningverbetering. De inhoud van dit beleidsboek geeft de beleidslijn weer waar de Huurcommissie in het algemeen van uitgaat. De zittingscommissie behoudt echter de vrijheid om bij het behandelen en beslissen van de individuele geschillen gemotiveerd af te wijken van wat er in dit boek staat. Deze huidige versie van het beleidsboek Huurverhoging na woningverbetering vervangt de versie van september Belangrijkste wijziging is dat de lijst met regelmatig voorkomende verbeteringen is uitgebreid. Ook zijn de afschrijvingstermijnen op een aantal onderdelen aangepast. Verder zijn tekstuele aanpassingen gedaan wegens het vervallen van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); hiervoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de plaats gekomen. Ten slotte is de tekst aangepast op het toe te passen rentepercentage, omdat CBS hierover geen publicaties meer doet. De Huurcommissie verwacht dat deze beleidsnotitie zal bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit en uniformiteit bij de behandeling van zaken. Tevens kan de notitie dienen als basis voor overleg tussen huurders en verhuurders over huurverhoging na woningverbetering, waardoor onnodige geschillen mogelijk kunnen worden voorkomen. Het Bestuur van de Huurcommissie Den Haag, januari 2011 pagina 5

6 REGELGEVING Regeling artikel 5 BW Omschrijving van de procedure Dit artikel behandelt de verhoging van de huurprijs van een woonruimte naar aanleiding van een verbetering aan de woning die door de verhuurder is aangebracht. De verhuurder heeft dan de mogelijkheid de door hem gemaakte kosten (deels) door te berekenen aan de huurder door middel van een verhoging van de huurprijs. Deze kunnen zijn: Het niet-gesubsidieerde kostendeel als voorzieningen zijn aangebracht die verband houden met een maatregel die gericht is op het opheffen of verminderen van beperkingen die een gehandicapte bij normaal gebruik van de woonruimte ondervindt. Voorwaarde is dat ingevolge een wettelijke regeling een financiële tegemoetkoming is verleend. Woningverbeteringen die de huurder meer woongenot opleveren. Zowel huurder als verhuurder kunnen de Huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijs na verbetering. Termijn van indienen verzoekschrift - Bij individueel aangebrachte verbeteringen aan een enkel perceel (bijv. 1, 2 of 3 hoog) of aan een enkele woning: Binnen drie maanden, gerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de dag waarop de verbeteringen gereed zijn gekomen. - Bij complexgewijze verbeteringen: Binnen drie maanden gerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de dag waarop de verbeteringen in de laatste woning van het complex gereed zijn gekomen. Onder datum van gereedkoming wordt verstaan de dag waarop de werkzaamheden klaar zijn. Dit is het moment dat huurder het genot heeft van de voorziening, nadat de verbeteringen zijn opgeleverd. Beoordeling door de Huurcommissie De Huurcommissie beoordeelt of de huurverhoging in redelijke verhouding staat tot de gemaakte kosten ter verbetering van het woongerief. De nieuwe huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijsgrens bij de nieuwe puntenwaardering nadat de verbeteringen zijn aangebracht. DE VERSCHILLENDE BEGRIPPEN Onderhoud Het huurderonderhoud is geregeld in art 7:217 BW en in het Besluit kleine herstellingen (Besluit 8 april 2003, Stb. 168). Al het onderhoud dat niet tot het huurderonderhoud kan worden gerekend geldt in beginsel als verhuurderonderhoud. Voor verhuurderonderhoud is, met name in dringende gevallen, geen toestemming van de huurder nodig. De huurder moet de door verhuurder voorgenomen dringende reparaties gedogen. Voor verhuurderonderhoud kan geen extra huurverhoging worden doorberekend. Verhuurderonderhoud betreft bijvoorbeeld: buitenschilderwerk, repareren of vervangen van dak of dakgoten, vervangen van kozijnen, het deugdelijk houden van elektrische bedrading, water- en gasleidingen en ophogen van verzakte tuin. Grootonderhoud De term grootonderhoud wordt in de verhuurpraktijk vaak gebruikt in geval van complexgewijs uitgevoerde onderhouds- of verbeteringswerkzaamheden. Met grootonderhoud wordt dus meestal verhuurderonderhoud bedoeld en het kan dus dezelfde werkzaamheden omvatten als hierboven bij onderhoud is beschreven. Grootonderhoud wordt ook wel planmatig onderhoud genoemd. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van verbetering van het woongenot. Grootonderhoud betreft bijvoorbeeld: onderhoud en herstel van funderingen, gevels, trapportalen, galerijen en balkons, onderhoud van lift of CV; vervangen van buitenkozijnen inclusief ramen en deuren en alle hiermee verband houdende werkzaamheden; opheffen van vochtproblemen die het gevolg zijn van fouten in de bouwkundige constructie; vervangen van dakconstructies inclusief bedekking, goten en hemelwaterafvoeren; vervangen van rioleringen, gas-, water- en elektraleidingen; pagina 6

7 het vervangen van sanitair, keuken en elektrische installatie in de bestaande omvang of tot het vereiste minimum niveau. De hiervoor genoemde (groot-)onderhoudswerkzaamheden kunnen geen verhoging van de huurprijs tot gevolg hebben als bedoeld in artikel 7:5 BW. Woningverbetering Onder woningverbetering wordt verstaan: alle uitgevoerde werkzaamheden die een verhoging van het woongerief tot gevolg hebben, niet zijnde onderhoud of grootonderhoud. Dit zijn: voorzieningen die voor het aanbrengen niet aanwezig waren; voorzieningen die wel al aanwezig waren, maar zijn uitgebreid en/of aangepast aan de huidige maatstaven, denk hierbij aan bijvoorbeeld elektrische installaties; luxe voorzieningen, dus meer dan het uitvoeringsniveau in de sociale woningbouw. Overeengekomen werkzaamheden De partijen dienen vooraf tot een overeenstemming te komen m.b.t. de voorzieningen die aangebracht zullen worden en welke van die voorzieningen aangemerkt zullen worden als woningverbetering. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat deze overeenstemming schriftelijk is vastgelegd en dat de huurder een akkoordverklaring getekend heeft. In de praktijk blijkt echter dat veelal sprake is van een mondelinge overeenkomst m.b.t. de aan te brengen voorzieningen en is ook vaak onduidelijk welke afspraken gemaakt zijn over de geriefverbetering. Men dient er vanuit te gaan dat een mondelinge overeenkomst ook een overeenkomst is en derhalve rechtsgeldig. Voor het uitvoeren van die geriefverbetering heeft de verhuurder in beginsel de toestemming van de huurder nodig. Als de geriefverbetering al is aangebracht, dan kan men er over het algemeen vanuit gaan dat de huurder toestemming verleend heeft. Bij complexgewijs (10 of meer woningen) uitgevoerde verbeteringen kan de huurder verplicht worden hiermee in te stemmen mits meer dan 70% van de huurders er wel mee instemt. Dit moet wel aantoonbaar zijn door middel van getekende overeenkomsten. Overeengekomen bedrag Men gaat ervan uit dat, net als de aan te brengen geriefverbeteringen, ook het bedrag voor die verbeteringen door huurder en verhuurder is overeengekomen voordat de ingrepen of voorzieningen tot stand zijn gekomen. Is dit niet het geval dan kan de redelijkheid van de huurverhoging voor de aangebrachte voorzieningen toch ter beoordeling worden voorgelegd aan de huurcommissie. De huurprijs inclusief de verhoging na verbetering, mag in ieder geval niet boven de maximale huurprijsgrens voor de betreffende woning uitkomen. DE BEREKENING De methodiek is van toepassing op alle soorten woonruimte, dus zelfstandig, onzelfstandig, woonwagen en standplaats. Bij verbeteringen aan gemeenschappelijke voorzieningen wordt op het eindbedrag een verdeelsleutel toegepast naar rato van het aantal wooneenheden. Het kan zijn dat bij een vereniging van eigenaren een andere verdeelsleutel aangehouden wordt. In die gevallen kan deze mogelijk aangehouden worden, e.e.a. afhankelijk van het type verbetering. Er wordt in de berekeningsmethode uitgegaan van de eenheidsprijzen uit een calculatieprogramma voor onderhoud en renovatie; ook als verhuurder een gespecificeerde calculatie kan overleggen wordt ter controle van deze eenheidsprijzen uitgegaan. a) Allereerst moeten de zuivere kosten voor de geriefverbetering worden vastgesteld, dus exclusief kosten voor grootonderhoud. b) Eventuele subsidie moet op dit bedrag in mindering worden gebracht. c) De verhoging van de huurprijs wordt vastgesteld door de maandelijkse lasten te berekenen van een hypothecaire lening op basis van annuïteit. d) Er wordt uitgegaan van het gemiddelde rentepercentage in het jaar dat de werkzaamheden zijn aangevangen. e) Tot slot wordt de redelijkheid van het bedrag beoordeeld. In dit kader wordt nagegaan of de geriefverbetering in een redelijke verhouding staat tot de huurverhoging. Voor het bepalen van de betalingsverplichting van de huurder i.v.m. de huurverhoging voor de aangebrachte geriefverbetering wordt de hierna beschreven methodiek gehanteerd. pagina 7

8 Bedrag voor geriefverbetering Er wordt uitgegaan van de werkelijk gemaakte kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden, zijnde de aanneemsom inclusief meer- en minderwerk. Het bedrag dient eventueel gesplitst te worden zodat er een bedrag overblijft voor (groot)onderhoud en voor geriefverbetering. Een deel van de overige kosten kan in dezelfde verhouding (onderhoud : geriefverbetering) worden meegeteld in het te berekenen bedrag. Hierbij kan worden gedacht aan: algemene bouwplaatskosten; algemene bedrijfskosten; risico i.v.m. loon- en materiaalprijsstijging; de CAR-verzekering; voorbereiding en toezicht. De gevonden bedragen zijn over het algemeen exclusief BTW, over het bedrag van geriefverbetering wordt derhalve het geldende Btw-tarief bijgeteld. Als er subsidie is verleend dan moet dit bedrag in mindering worden gebracht op de verbeteringskosten. De som van verbeteringskosten en BTW minus de eventuele subsidie vormt het te berekenen bedrag. De verhoging van de huurprijs wordt uiteindelijk vastgesteld door de maandelijkse lasten te berekenen van een hypothecaire lening op basis van annuïteit. Gemiddelde rente bepalen Er wordt uitgegaan van het gemiddelde rentepercentage van het lopende kalenderjaar op de datum dat de werkzaamheden voor woningverbetering zijn gestart. Onder kalenderjaar wordt verstaan de periode van 1 januari t/m 31 december. De Huurcommissie gebruikt hiervoor doorgaans het percentage van de Obvion Basis hypotheek zonder NHG met een rentevast periode van 10 jaar. Op de site kunt u zowel rentehistorie als de actuele rentepercentages terugvinden. pagina 8

9 Afschrijvingstermijn Bij de berekening van die maandelijkse lasten wordt uitgegaan van het te berekenen bedrag en van een redelijke afschrijvingstermijn voor de diverse verbeteringen. Het aantal jaren van de lening is afhankelijk van de afschrijvingstermijn. In de tabel onder woningverbetering staat achter ieder voorbeeld van woningverbetering de looptijd (=afschrijvingstermijn) genoemd. De afschrijvingstermijnen zijn richtlijnen, een en ander is mede afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal en het uitvoeringsniveau. De rapporteur kan hiervan dus afwijken. woningverbetering toelichting looptijd CV Aanleggen van een niet Alle materiaal en loonkosten voor het plaatsen van de cvketel aanwezige cv-installatie, al of niet met combiketel. en expansievat Totale kosten voor de cv-installatie en noodzakelijke voorzieningen zoals thermostaat, aanpassen van elektra, riolering en rookgasafvoer. 30 Collectieve cv-installatie vervangen door individueel CV-ketel en (huur)geiser vervangen door combiketel CV-ketel vervangen door een HR-ketel Alternatieve verwarming Aanleggen van een verwarmingssysteem op elektriciteit Isolatie en kozijnen Enkel glas vervangen door isolerende beglazing in bestaande kozijnen. Aanbrengen van isolerende voorzieningen Kozijnen met enkel glas vervangen door kozijnen met dubbel glas Ventilatieroosters De meerkosten van de individuele installatie per woning uitrekenen en kosten voor het vervangen van de bestaande installatie, omgeslagen per woning, hierop in mindering brengen. VR-ketel: de totale meerkosten voor een combiketel t.o.v. een VR-ketel zonder warmwaterdeel. HR-ketel: de totale meerkosten voor een HR-combiketel t.o.v. een VR-ketel zonder warmwaterdeel, o.a. de kosten voor aan- en afvoerleidingen, rookgasafvoer enz. De meerkosten (materiaal- en loonkosten) t.o.v. een VRketel De totale materiaal- en loonkasten voor het aanbrengen van verwarmingselementen, mits: De verwarmingselementen samen de hoofdverwarming vormen. De elementen naar aard en gebruik nagelvast aan het gebouw verbonden zijn. Regelbaar door thermostaat. Bijvoorbeeld elektrische radiatoren of infrarood panelen. Alle materiaal- en loonkosten voor het plaatsen van de dubbele beglazing in bestaande kozijnen. Alle vormen van thermische isolatie, zoals bijvoorbeeld gevel- spouw- vloer- of dakisolatie. Alle materiaal- en loonkosten voor het plaatsen van de dubbele beglazing. Vervangen van kozijnen is onderhoud, alleen dure aanpassingen en eventueel extra beveiligingen meetellen. Zijn kozijnen vervangen omdat deze niet geschikt waren voor dubbel glas, ondanks dat deze in goede staat waren, en is dubbel glas op uitdrukkelijk verzoek van huurder geplaatst, dan ook het vervangen van de kozijnen meetellen. Het aanbrengen van ventilatieroosters, die er voorheen niet waren, in kozijnen is woningverbetering Sanitaire ruimten en installaties Vervangen sanitair Meerkosten voor het vervangen en uitbreiden van sanitair, tegels, kranen e.d. voor zover zij het woongenot verhogen. Bereken de kosten van de verbetering door totale kosten te verminderen met de kosten voor het vervangen van de oude situatie. Aanleg niet aanwezige badof douchegelegenheid De totale kosten voor de nieuwe badkamer inclusief alle bouwkundige voorzieningen pagina 9

10 Uitbreiden badkamer Bij het vergroten van een bestaande badruimte de meerkosten t.o.v. het vervangen van bestaande situatie. Vervangen keukeninstallatie Meerkosten voor het vervangen en uitbreiden van de keuken voor zover zij het woongenot verhogen. Bereken de kosten van de verbetering door totale kosten te verminderen met de kosten voor het vervangen van de oude situatie. Standaardpot vervangen Er is bij het vervangen van een standaardpot door door hangend toilet hangend toilet wel sprake van verbetering, er is echter nauwelijks sprake van meerkosten. Alleen in afwijkende gevallen kan er sprake zijn van meerkosten. Geluidwering Geluidswerende De kosten voor geluidswerende voorzieningen in of aan de maatregelen woonruimte Geluidsisolatie bij woningsplitsing Installaties Vervangen en uitbreiden van elektrische installatie Aanbrengen liftinstallatie Schotelantenne (centraal) Aanleg van een mechanisch (balans)ventilatiesysteem Een gedeelte van de vaak verplicht gestelde (vloer)isolatie bij woningsplitsing. Rond de 30%, afhankelijk van de situatie ter plaatse. Totale kosten berekenen, vervolgens verminderen met het 30 vervangen van de bestaande groepen, bijvoorbeeld van 2 naar 5 groepen is 3/5 van totale kosten Totale kosten omslaan per woning. Vervangen van bestaande lift is onderhoud. Bij woningen op de begane grond niet doorberekenen als de eigen entree is gelegen buiten de centrale hal. Komt de voordeur wel uit in de centrale hal, dan wel meetellen. Een door verhuurder aangebrachte schotelantenne voor meerdere woningen wordt aangemerkt als zijnde onroerend en woningverbetering (nagelvast en er wordt meer geleverd) Alle materiaal- en loonkosten Vervangen van een mechanisch (balans)ventilatiesysteem Diverse werkzaamheden Totaal renovatie Balkon vervangen Update casco en uitbreiding Meerkosten voor het vervangen en uitbreiden van een mechanische (balans) ventilatiesysteem voor zover dat het woongenot verhoogt. Bereken de kosten van de verbetering door totale kosten te verminderen met de kosten voor het vervangen van de oude situatie. Ingrijpende verbouwing met zowel verbetering als (groot) onderhoud, zgn. update van de woning. Niet alle onderdelen apart berekenen per afschrijvingstermijn, maar in één calculatie. Afhankelijk van de situatie ter plaatse wordt een bepaald percentage doorberekend als woningverbetering. Vervangen door een even groot balkon is, ongeacht het materiaalgebruik, geen verbetering Bij het vervangen door een groter balkon de meerkosten t.o.v. vervangen van het bestaande balkon uitrekenen. Een uitbreiding van de nuttige vloeroppervlakte van vertrekken door interne verbouwing, en updaten van het casco, waardoor comfort/indeling vergelijkbaar met nieuwbouw. Bereken een percentage van de totale kosten verminderd met het bedrag dat al bij het berekenen van de kosten van individuele verbeteringen is meegenomen. -- De woningwaardering Bij het rapport wordt ook als bijlage de woningwaardering toegevoegd, van de situatie zoals deze was nadat de verbeteringen waren aangebracht. Dit om na te gaan of de huurprijs inclusief het bedrag voor de verbeteringen niet boven de maximale huurprijsgrens uitgaat. pagina 10

Beleidsboek huurverhoging na woningverbetering

Beleidsboek huurverhoging na woningverbetering Beleidsboek huurverhoging na woningverbetering VERSIEBEHEER Publicatiedatum Aanpassing Februari 2009 Er zijn aanpassingen gedaan in de tekst vanwege wijzigen van de wet voorzieningen gehandicapten in Wmo.

Nadere informatie

BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING

BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING Vastgesteld door het Overleg Voorzitters Huurcommissies (OVH) definitieve versie 07-07-2004 pagina 2 IINHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 REGELING ARTIKEL 255 BW (VOORHEEN

Nadere informatie

Monumentenbeleid huurcommissie

Monumentenbeleid huurcommissie Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.3.75 Monumentenbeleid huurcommissie bronnen www.huurcommissie.nl, Monumentenbeleid huurcomissies januari 2011 Zoeken in dit bericht. Door in de menubalk aan de linkerkant

Nadere informatie

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid:

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid: Overzicht werkzaamheden en forfaitaire verdeling Informatie van Belastingdienst Datum: 3 februari 2011 De Belastingdienst heeft met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie afspraken gemaakt over een

Nadere informatie

MONUMENTENBELEID HUURCOMMISSIES

MONUMENTENBELEID HUURCOMMISSIES MONUMENTENBELEID HUURCOMMISSIES Vastgesteld door de Huurcommissies in de najaarsvergaderingen 2002 (aangepaste versie medio 2008) pag. 1 van 7 pag. 2 van 7 VOORWOORD In de afgelopen jaren hebben de huurcommissies

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Poelestraat 39 B 9711 PK GRONINGEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

Puntentelling: zelfstandige woonruimte

Puntentelling: zelfstandige woonruimte telling: zelfstandige woonruimte systeem Bij iedere woning hoort een maximaal toegestane huurprijs. Hoe hoog die maximaal toegestane huurprijs is, wordt bepaald door een puntensysteem. Bij ieder puntenaantal

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Zelf klussen. in uw huis

Zelf klussen. in uw huis Zelf klussen in uw huis voorwaarden en toestemming Wilt u zelf een nieuwe keuken of een bad installeren, parket leggen of ergens een wand tussen plaatsen of verwijderen? Dat kan! Aan het zelf klussen in

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte VERHUURBROCHURE 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte Verhuurbrochure Marktstraat 65 Raalte Inleiding... 3 De omgeving... 3 Duurzaamheid... 3 Hergebruik van gebouw... 3 Energiezuinig...

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 584 Besluit van 18 december 2013, houdende nadere regels over het toepassingsbereik van de vermindering van de verhuurderheffing op grond van

Nadere informatie

INFORMATIE. Kluswijzer. Afdeling Woondiensten Balk, december 2009

INFORMATIE. Kluswijzer. Afdeling Woondiensten Balk, december 2009 INFORMATIE Kluswijzer Afdeling Woondiensten Balk, december 2009 Inhoud 1. INLEIDING 1. Inleiding 2. Tuin en erf.. 3. Gevel en dak.. 4. Woningindeling.... 5. Woninginrichting.. 6. Keuken.. 7. Sanitair en

Nadere informatie

Vraag en antwoorden project Veilig Verwarmen

Vraag en antwoorden project Veilig Verwarmen Vraag en antwoorden project Veilig Verwarmen versie: 27 oktober 2014 VRAGEN OVER HET WAAROM VAN DIT PROJECT Waarom vervangt Ymere alle open verbrandingstoestellen in haar huurwoningen door een cv-installatie?

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

klussen in uw huurwoning

klussen in uw huurwoning klussen in uw huurwoning Lefier wil graag dat u uw huurwoning beschouwt als uw eigen huis, het huis waar u zich helemaal thuis voelt. Daarom geven wij in principe toestemming als u in of aan uw huis iets

Nadere informatie

Nachtegaallaan 45 - KATWIJK. 189.500,- k.k.

Nachtegaallaan 45 - KATWIJK. 189.500,- k.k. Nachtegaallaan 45 - KATWIJK 189.500,- k.k. Nachtegaallaan 45 - KATWIJK 189.500,- k.k. Buitenkans! In een rustige, groene omgeving, op steenworp afstand van de duinen, op loopafstand van een winkelcentrum

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Ter Haarkade, Toussaintkade, Ten Katestraat, Da Costastraat. Bewonersavond mei 2012

Ter Haarkade, Toussaintkade, Ten Katestraat, Da Costastraat. Bewonersavond mei 2012 Ter Haarkade, Toussaintkade, Ten Katestraat, Da Costastraat Bewonersavond mei 2012 Programma 19.30 Opening en voorstellen en aanleiding Maickel v/d Burg 19.40 De onderzoeken Maickel v/d Burg 19.55 Wat

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph 1 Zelf veranderingen aanbrengen 1. Algemeen Woningstichting St. Joseph vindt het belangrijk dat huurders zich thuis

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen Klussen en verbouwen zelf aangebrachte veranderingen Het motto van Intermaris is: maak van uw huis uw thuis. Hiermee geven wij aan dat wij het belangrijk vinden dat u in uw woning de vrijheid heeft om

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Huurcontract en regelgeving Zelf klussen in uw woning U wilt graag uw huis aan uw persoonlijke smaak en wensen aanpassen. Wellicht wilt u een andere kleur schilderwerk of een nieuw behang. Deze eenvoudige

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Steenstraat 14-26 - Wijk bij Duurstede

Steenstraat 14-26 - Wijk bij Duurstede Steenstraat 14-26 - Wijk bij Duurstede 190.000,- k.k. De Gier Makelaars Klooster Leuterstraat 29 3961 AX, WIJK BIJ DUURSTEDE Tel: 0343-573144 E- mail: info@degiermakelaars.nl Website: www.degiermakelaars.nl

Nadere informatie

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel Aanbouw of uitbouw op of aan de woning (dakkapel, carport, serre, uitbouw, overkapping, schuur etc.) Aan- en afvoerleiding voor vaatwasmachine of wasmachine. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels

Nadere informatie

Grootonderhoud. Informatieboekje

Grootonderhoud. Informatieboekje Grootonderhoud Informatieboekje Bewonersinformatie Inhoud: Blz. Algemene omschrijving plan 3 Wie gaan de werkzaamheden uitvoeren? 3 Wie houdt toezicht op het werk? 3 Wanneer vindt uitvoering van de werkzaamheden

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Woningverbetering en huurprijs

Woningverbetering en huurprijs Woningverbetering en huurprijs Wanneer is een verandering aan een woonruimte een verbetering? En wanneer mag voor een verbetering extra huurverhoging worden gevraagd? In deze brochure leest u waarmee huurders

Nadere informatie

Van Schaluynhofstraat 31 te MARGRATEN Vraagprijs 209.000 k.k.

Van Schaluynhofstraat 31 te MARGRATEN Vraagprijs 209.000 k.k. Van Schaluynhofstraat 31 te MARGRATEN Vraagprijs 209.000 k.k. Omschrijving: In het centrum van Margraten is momenteel te koop dit goed onderhouden woonhuis met 4 slaapkamers, onderhoudsvriendelijke achtertuin

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Detoekomst van uw woning

Detoekomst van uw woning Valthestraat, Dedemsvaartweg en Bentelostraat Informatieavond Detoekomst van uw woning Donderdag 19 maart 2015 Van harte welkom! Agenda 1) Uitkomst onderzoek 2) Wat doen we met de resultaten? 3) Uw wensen,

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Nieuwe Leliestraat Amsterdam Type woningen: 14 portiekwoningen, 70 m2 Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Bewonerscommissie Nieuwe Leliestraat Verhuurder: De Alliantie Datum: 21-10-2014

Nadere informatie

Verkoopbrochure. Nieuwedijk 59 Lemmer. zéér ruime woning 620 m³ grote garage voor 2 auto s tuinterras op het zuiden. 234.000,- v.o.

Verkoopbrochure. Nieuwedijk 59 Lemmer. zéér ruime woning 620 m³ grote garage voor 2 auto s tuinterras op het zuiden. 234.000,- v.o. Verkoopbrochure zéér ruime woning 620 m³ grote garage voor 2 auto s tuinterras op het zuiden 234.000,- v.o.n Nieuwedijk 59 Lemmer Omschrijving In centrum van Lemmer gelegen ruime woning (circa 620 m³)

Nadere informatie

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan www.eigenhaard.nl uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan inhoudsopgave Verbouwen? 4 Toestemming van Eigen Haard 6 Spelregels 9 Verhuizen 10 Stappenplan 12 Uitgave november 2007

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst onderhoud H.A. Schreuderstraat

Vragenlijst onderhoud H.A. Schreuderstraat Naam: Huisnummer: (Als u de enquête liever anoniem invult mag dit ook!) Rabe Wilt u een kruisje zetten in de kolom die voor u van toepassing is? Slechts één kruisje per regel! Vragenlijst onderhoud Kunststof

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

Informatie-avond Onderhoud & Energie. H.A. Schreuderstraat & J. Lutmastraat Schoonhoven

Informatie-avond Onderhoud & Energie. H.A. Schreuderstraat & J. Lutmastraat Schoonhoven Informatie-avond Onderhoud & Energie H.A. Schreuderstraat & J. Lutmastraat Schoonhoven Voorstellen Hans Harteveld: projectleider Beheer Ramona van den Berg: Bewonersbegeleider Dagelijks- en Planmatig onderhoud

Nadere informatie

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken CHECKLIST OPLEVERING Omschrijving Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken Gevelmetselwerk Voegwerk Raamdorpels Geveltimmerwerk Kozijnen Ramen Buitendeuren Dakpannen Dakgoten Hemelwaterafvoeren Schoorsteen

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Dokter Herskade 4 Oud-Beijerland

Dokter Herskade 4 Oud-Beijerland Dokter Herskade 4 Oud-Beijerland Aan de entree van woonwijk Even Buiten op de eerste verdieping gelegen 3-kamer (senioren) appartement van ca. 95m² Berging op de begane grond en zonnig balkon (west) Alle

Nadere informatie

Mag ik iets aan mijn woning veranderen?

Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Plezierig wonen is heel belangrijk. Als u een huis huurt van Woningstichting Hellendoorn, heeft u alle ruimte om uw huis

Nadere informatie

3 E EBBINGESTRAAT 21 8261 VP KAMPEN

3 E EBBINGESTRAAT 21 8261 VP KAMPEN 3 E EBBINGESTRAAT 21 8261 VP KAMPEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 3 e EBBINGESTRAAT 21, KAMPEN Ruim appartement met balkon en berging gelegen in

Nadere informatie

Salomon Huygenslaan 1 KATWIJK ZH. Vraagprijs 495.000 v.o.n. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

Salomon Huygenslaan 1 KATWIJK ZH. Vraagprijs 495.000 v.o.n. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Tel: 071-407 61 44 E-mail: katwijk@deleeuw.nl KATWIJK ZH Salomon Huygenslaan

Nadere informatie

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter!

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter! -meter staat voor de Veste- Verbeter meter Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

TE KOOP GASTHUISLAAN 101 TE S-GRAVENZANDE VRAAGPRIJS 215.000,- K.K.

TE KOOP GASTHUISLAAN 101 TE S-GRAVENZANDE VRAAGPRIJS 215.000,- K.K. TE KOOP GASTHUISLAAN 101 TE S-GRAVENZANDE VRAAGPRIJS 215.000,- K.K. Omschrijving Ben je een starter of wilt u kleiner gaan wonen? Dan is een kijkje nemen in dit modern en royaal ingedeeld appartement met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 Kleine Ooievaar (flat 1) Rembrandtplein (flat 3-4)

Nieuwsbrief 5 Kleine Ooievaar (flat 1) Rembrandtplein (flat 3-4) Mei 2013 Nieuwsbrief 5 Kleine Ooievaar (flat 1) Rembrandtplein (flat 3-4) Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de plannen voor seniorenhuisvesting op het Rembrandtplein

Nadere informatie

Huurprijs 90,- per m² per jaar

Huurprijs 90,- per m² per jaar Engelserf 35, 3843 BD Harderwijk Huurprijs 90,- per m² per jaar Omschrijving TE HUUR Engelserf 35 te Harderwijk OBJECT Nette KANTOORRUIMTE op een toplocatie, omgeven door een ruim opgezette tuin met veel

Nadere informatie

Molenweg 5 te GULPEN Huurprijs 670 per maand

Molenweg 5 te GULPEN Huurprijs 670 per maand Molenweg 5 te GULPEN Huurprijs 670 per maand Omschrijving: Halfvrijstaand woonhuis te huur met 2 slaapkamers, mooie zolderkamer, privé-parkeerplaats op loopafstand van centrum Gulpen en in directe omgeving

Nadere informatie

BUITEN NIEUWSTRAAT 59-2 8261 AR KAMPEN

BUITEN NIEUWSTRAAT 59-2 8261 AR KAMPEN BUITEN NIEUWSTRAAT 59-2 8261 AR KAMPEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 BUITEN NIEUWSTRAAT 59-2, KAMPEN Dit appartement heeft een balkon over de gehele

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Te huur Showroom met bedrijfsruimte. Metaalhof 55 Rotterdam

Te huur Showroom met bedrijfsruimte. Metaalhof 55 Rotterdam Te huur Showroom met bedrijfsruimte Metaalhof 55 Rotterdam Te huur Showroom met bedrijfsruimte Metaalhof 55 Rotterdam Betreft : In dit object, dat herkenbaar is gelegen langs de Hoofdweg in Rotterdam-

Nadere informatie

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel Aanbouw aan de woning (carport, serre, uitbouw, overkapping, schuur etc.) of het plaatsen van een los tuinhuisje of blokhut - Volgens richtlijnen en verordening gemeente; - Schriftelijke verklaring van

Nadere informatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie Toelichting Aanpassingen aan gevels & dak en aanbrengen van isolatie U mag uw woning naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Plaatst u tuindeuren, een schuifpui, een dakraam of een dakkapel? Dan moet

Nadere informatie

Nieuweweg 47 te Laren

Nieuweweg 47 te Laren Nieuweweg 47 Laren Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Baronielaan 103 te Breda 1250 per maand

Huur kantoorpand op Baronielaan 103 te Breda 1250 per maand Huur kantoorpand op Baronielaan 103 te Breda 1250 per maand Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving - Geheel

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen wil immers graag wonen in een huis dat naar zijn zin is. Wij helpen

Nadere informatie

VAN LIMBURG STIRUMWEG 2 OOSTERBEEK

VAN LIMBURG STIRUMWEG 2 OOSTERBEEK VAN LIMBURG STIRUMWEG 2 te OOSTERBEEK Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen,

Nadere informatie

Leidijk 6* - Donkerbroek

Leidijk 6* - Donkerbroek Leidijk 6* - Donkerbroek Huurprijs 1.200,-- p.m. 1200,- per maand voor het woonhuis, exclusief gastenverblijf. 1400,- per maand voor het woonhuis, inclusief gastenverblijf en gebruik van schuur met sauna.

Nadere informatie

TE HUUR. Plein Eendragt 11 b 3111 AR Schiedam. Huurprijs 850,00 per maand exclusief BTW en service kosten

TE HUUR. Plein Eendragt 11 b 3111 AR Schiedam. Huurprijs 850,00 per maand exclusief BTW en service kosten TE HUUR Plein Eendragt 11 b 3111 AR Schiedam Huurprijs 850,00 per maand exclusief BTW en service kosten Omschrijving Zeer representatieve en kwalitatief hoogstaande kantoorunit (ca. 81 m2) gelegen in het

Nadere informatie

Meest gestelde vragen nieuwbouw Centrumplan fase 1

Meest gestelde vragen nieuwbouw Centrumplan fase 1 Meest gestelde vragen nieuwbouw Centrumplan fase 1 Hieronder leest u de meest gestelde vragen over de nieuwbouwwoningen in fase 1 van het Centrumplan. De vragen zijn gerangschikt per woningtype. Type:

Nadere informatie

KATWIJK ZH. Parnassia 251. Vraagprijs 217.500 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

KATWIJK ZH. Parnassia 251. Vraagprijs 217.500 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Tel: 071-407 61 44 E-mail: katwijk@deleeuw.nl KATWIJK ZH Vraagprijs 217.500 k.k.

Nadere informatie

Rotterdam Meerkoetstraat 25 Vraagprijs 71.250,- k.k.

Rotterdam Meerkoetstraat 25 Vraagprijs 71.250,- k.k. Rotterdam Meerkoetstraat 25 Vraagprijs 71.250,- k.k. Omschrijving Meerkoetstraat 25 - Rotterdam *Direct beschikbaar *Geheel gerenoveerd *Nabij Zuidplein Recent gerenoveerd appartement op de begane grond

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het besluit verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (2)

Vragen en antwoorden over het besluit verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (2) Vragen en antwoorden over het besluit verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (2) 1. Een onderaannemer rondt zijn prestatie af voor 1 oktober, maar die prestatie maakt

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Verbeter of verfraai. uw woning met -meters van de Veste. -meter. Verbeter mete. Beter per meter!

Verbeter of verfraai. uw woning met -meters van de Veste. -meter. Verbeter mete. Beter per meter! Verbeter of verfraai -meter uw woning met -meters van de Veste Vestestaat voor de r Verbeter mete Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

Heerlijk dubbel bovenhuis met groot dakterras

Heerlijk dubbel bovenhuis met groot dakterras Heerlijk dubbel bovenhuis met groot dakterras Wilhelminastraat 104 C te Amsterdam Eerste indruk: Recent gerenoveerd dubbel bovenhuis van ca. 118 m² met een prachtig dakterras (ca. 40 m²) te bereiken via

Nadere informatie

Proces 100% deelname renovatie. Christian Schellekens (VBTM Advocaten) 7 november 2011 NOTITIE

Proces 100% deelname renovatie. Christian Schellekens (VBTM Advocaten) 7 november 2011 NOTITIE NOTITIE Van: Christian Schellekens (VBTM Advocaten) In deze notitie ga ik in op de procedures die de verhuurder moet volgen met het uitvoeren van dringende werkzaamheden en het verwezenlijken van een renovatie.

Nadere informatie

P.C. HOOFTSTRAAT 61, BARNEVELD

P.C. HOOFTSTRAAT 61, BARNEVELD P.C. HOOFTSTRAAT 61, BARNEVELD OMSCHRIJVING: INDELING: BEGANE GROND: 1 E ETAGE: 2 E ETAGE: HALF VRIJSTAANDE WONING MET GROTE GARAGE/BERGING (38 M²) GELEGEN OP EEN RUSTIGE LOCATIE AAN DE RAND VAN HET CENTRUM

Nadere informatie

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk Woning aanpassen Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd Fijn wonen in uw ideale huis U woont het fijnst wanneer u uw woning naar eigen smaak kunt inrichten met leuke meubels, bijpassende

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

TE HUUR. Breda Mgr. Nolensplein 7A

TE HUUR. Breda Mgr. Nolensplein 7A TE HUUR Breda Mgr. Nolensplein 7A Ruime bovenwoning, type maisonnette, met eigen entree, ruim dakterras van ca. 35 m², 5 (slaap-)kamers en een bergzolder. De woning is gesitueerd op de 1 e en 2 e verdieping,

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE Betreft Locatie en Bereikbaarheid Voorzieningen

VERHUURINFORMATIE Betreft Locatie en Bereikbaarheid Voorzieningen VERHUURINFORMATIE Betreft Voor de verhuur is een bedrijfsobject beschikbaar van in totaal circa 3.549 m 2 v.v.o. bestaande uit bedrijfs-/ en kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen aan de Industrieweg

Nadere informatie

3. Een en ander na advies van de raadscommissie.

3. Een en ander na advies van de raadscommissie. Advys oan Boargemaster en wethâlders Registraasjenûmer: Koördinearjende sektor Ferwert, d.d. 29 november 2012 Sektor I Underwerp: subsidieaanvraag Stichting Redt Hegebeintum. Advys fan: Sektor I Boargersaken

Nadere informatie

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m²

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Kwakscheweg 5 3261 LG Oud-Beijerland Algemeen Deze vrijstaande

Nadere informatie

Prinses Margrietlaan 68 Katwijk

Prinses Margrietlaan 68 Katwijk Prinses Margrietlaan 68 Katwijk Vraagprijs 212.500,- k.k. Bent u op zoek naar een zeer ruim en tot in de puntjes verzorgd 4-kamerappartement? Neem dan eens een kijkje in deze moderne 4-kamer maisonnette,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen?

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen? > Wonen op maat Wonen op maat In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is het belangrijk dat

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Tijdelijke verlaging Btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstelwerkzaamheden aan woningen

Tijdelijke verlaging Btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstelwerkzaamheden aan woningen Tijdelijke verlaging Btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstelwerkzaamheden aan woningen Met ingang van 1 oktober 2010 wordt het Btw-tarief bij renovatie- en herstelwerkzaamheden, in en aan

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? buitengewoon Dat kan altijd! Inhoudsopgave Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! 3 Niet noodzakelijke aanpassingen 1. U brengt zelf verbeteringen aan 5...een vergoeding achteraf

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen. Verschillen naar woningtype en energielabel

Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen. Verschillen naar woningtype en energielabel Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen Verschillen naar woningtype en energielabel Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen Verschillen naar woningtype

Nadere informatie

1. Puntenwaardering. 2. Streefhuur

1. Puntenwaardering. 2. Streefhuur Huurbeleid 1 Het huurbeleid van Vieya is erop gericht dat de huur-kwaliteitsverhouding voor al haar woningen in eenzelfde verhouding staat. Bij het bepalen van de huur wordt daarnaast ook met het woningtype

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Spelregels bij het aanpassen van een woning van de Noordwijkse Woningstichting Versie 100913 Inhoud 1. Veranderingen in en rond een huurwoning...2 2. Roerende en onroerende

Nadere informatie