ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Verkeerskunde NHTV internationale hogeschool Breda. CROHO-nummer 34371

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Verkeerskunde NHTV internationale hogeschool Breda. CROHO-nummer 34371"

Transcriptie

1 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Verkeerskunde NHTV internationale hogeschool Breda CROHO-nummer aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 5 april, 8 juni en 16 november 2004 Inhoud van het verslag Identificatie...2 Managementsamenvatting...3 Bevindingen...5 Bijlage 1: Samenstelling visitatieteam...24 Bijlage 2: Programma...25 Bijlage 3: Domeinspecifiek referentiekader...28 Bijlage 4: Documenten...29 Bijlage 5: Onafhankelijkheidsverklaringen...30 De verantwoordelijke teamleider: Ir. R.S. Kloosterman Certiked 21 december 2004 Pagina 1 van 30

2 Identificatie NHTV internationale hogeschool Breda Postbus DX Breda Telefoon Website: Directeur Strategisch centrum kennis, innovatie en kwaliteit: mevrouw W.A. de Zeeuw Opleidingsdirecteur: J.H. Copier Scope en doel De visitatierapportage heeft betrekking op: NHTV internationale hogeschool Breda HBO-opleiding Verkeerskunde Voltijd en duaal Locatie Breda Doel van het onderzoek was te beoordelen in welke mate het NVAO Beoordelingskader, daterende uit februari 2003 adequaat wordt afgedekt. Teamsamenstelling Teamleider: ir. R.S. Kloosterman Extern deskundige: ing. J.W. Dommerholt Secretaris: drs. W.J.J.C. Vercouteren Studentlid: J.A.M. van Velthoven Werkwijze De opleiding heeft een zelfevaluatie opgesteld ten aanzien van de gevisiteerde opleiding en deze, inclusief aanvullende documenten, doen toekomen aan het visitatieteam in februari Het visitatieteam heeft een voorbereidende bijeenkomst gehad op 2 april De zelfevaluatie beschreef alle NVAO onderwerpen en bleek een goede basis voor de visitatie. De eerste visitatiedag is uitgevoerd op 5 april 2004, op 8 juni 2004 heeft de tweede visitatiedag en op 16 november 2004 heeft de derde visitatiedag plaatsgevonden. Het conceptrapport is op 19 juli 2004 toegezonden aan het management van de opleiding. Op 15 september 2004 zijn schriftelijke reacties opgesteld door de opleiding. De bevindingen van de derde visitatiedag (die zich toespitste op de duale variant), hebben geleid tot het onderhavige definitieve rapport. In de aanloop naar de visitatie is er driemaal een bijeenkomst geweest tussen leden van het visitatieteam en vertegenwoordigers van de Hogeschool. Deze bijeenkomsten hadden alle een voorlichtend en planningstechnisch karakter. Pagina 2 van 30

3 Managementsamenvatting Op 5 april 2004, 8 juni 2004 en 16 november 2004 heeft een visitatieteam van Certiked een visitatie uitgevoerd bij opleiding Verkeerskunde van NHTV internationale hogeschool Breda. Doelstelling was een toetsing uit te voeren van de kwaliteit van de opleiding, gerelateerd aan het NVAO Beoordelingskader. NHTV is een hogeschool, die opleidingen op het gebied van toerisme, hospitality, entertainment en mobiliteit verzorgt. Er studeren momenteel in totaal ongeveer studenten. De opleiding Verkeerskunde heeft een jaarlijkse instroom van ongeveer 45 studenten en telt in totaal om en nabij 175 studenten. Zeven studenten nemen deel aan de duale variant. Samen met de opleiding Ruimtelijke ordening en planologie zijn er ongeveer 35 docenten aan de opleiding verbonden. De opleiding Verkeerskunde zal met ingang van september 2004 worden opgenomen in de Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit. Daarvan maken ook deel uit de opleidingen Ruimtelijke ordening en planologie, Logistiek & Economie en Logistiek & Technische Vervoerskunde. De vorming van deze Academie heeft tot doel de aantrekkingskracht van de opleidingen op aankomende studenten te bevorderen, de studenten de mogelijkheid te bieden om zich te oriënteren in de vakgebieden van de Academie en schaalvoordelen uit te baten. NHTV in haar geheel wordt bestuurd door het College van Bestuur. De opleiding Verkeerskunde wordt aangestuurd door een opleidingsdirecteur. NHTV heeft drie speerpunten, te weten internationalisering, kwaliteit van het onderwijs en het zijn van een kennis-, onderzoeks- en expertisecentrum. De opleiding Verkeerskunde streeft ernaar deze speerpunten op haar eigen vakgebied in te vullen. In de notitie Nieuw Elan, het beleidsplan van de opleiding uit 2002 staat te lezen dat de opleiding zich qua onderwijsinhoud wil vernieuwen om de aantrekkelijkheid van de opleiding voor studenten te vergroten en om het onderwijs te vernieuwen. Dat laatste werd gewenst geacht omdat het toen bestaande leerplan al geruime tijd geleden ontwikkeld was en zich de vraag voordeed of het nog wel voldoende actueel was. De uitwerking van Nieuw Elan heeft geleid tot het effectueren van een competentiegericht leerplan, dat in het jaar 2003/2004 voor het eerste leerjaar zijn beslag heeft gekregen. Op grond van de gevalideerde competenties uit 2003 is in 2003/2004 het competentiegerichte leerplan ontwikkeld. Dit leerplan wordt in 2004/2005 ingevoerd voor het eerste en tweede studiejaar. De opleiding Verkeerskunde kent drie differentiaties, zijnde Mobiliteit & Techniek, Mobiliteit & Ruimte en Mobiliteit & Management. De studenten kunnen aan het einde van het tweede leerjaar voor één van deze differentiaties kiezen. Het visitatieteam van Certiked heeft besloten de opleiding Verkeerskunde te beoordelen aan de hand van het nieuwe, competentiegerichte leerplan. Het visitatieteam heeft daarbij overwogen dat het eerste leerjaar reeds vernieuwd is en dat het curriculum voor het tweede leerjaar inmiddels op deze basis tot stand is gebracht. Voor het derde en vierde jaar heeft het visitatieteam het oude leerplan als uitgangspunt voor de visitatie gekozen. Waar dat passend is, wordt daaraan in deze rapportage gerefereerd. De zelfevaluatie die de opleiding heeft geschreven had een goed niveau en bood het visitatieteam voldoende basis om aan de hand daarvan de opleiding te beoordelen. Pagina 3 van 30

4 Het visitatieteam van Certiked heeft vastgesteld, dat de onderwerpen Doelstellingen, Programma, Inzet van personeel, Voorzieningen, Interne kwaliteitszorg en Resultaten alle voldoende zijn voor zowel de voltijd als de duale variant. Het visitatieteam heeft voor alle facetten een voldoende of goede beoordeling gegeven. Daarmee concludeert het visitatieteam van Certiked dat de opleiding Verkeerskunde het geheel van het NVAO Beoordelingskader adequaat afdekt. Pagina 4 van 30

5 Bevindingen Voor de NVAO-onderwerpen zijn hieronder de bevindingen van het visitatieteam weergegeven. Steeds zijn in de blokken de NVAO-criteria aangegeven die bij betreffend onderwerp en facetten horen, is een beschrijving gegeven van de bevindingen en wordt vervolgens een beoordeling ten aanzien van betreffend facet gegeven. Daar waar de bevindingen en/of de beoordelingen voor de duale variant anders zijn dan voor de voltijd, is dit expliciet aangegeven. Pagina 5 van 30

6 Onderwerp: doelstellingen opleiding Domeinspecifieke eisen: de eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein. De eindkwalificaties van de opleiding Verkeerskunde zijn ontleend aan de Beroepscompetenties van de HBO-verkeerskundige uit mei Deze beroepscompetenties zijn op hun beurt een deel van het landelijk project Competent HTNO (Hoger Technisch en Natuurwetenschappelijk Onderwijs), dat is begonnen in november De beroepscompetenties zijn opgesteld door de hogescholen die een opleiding Verkeerskunde verzorgen, te weten NHTV internationale hogeschool Breda, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Hogeschool Windesheim Zwolle. Het project vond plaats onder auspiciën van de HBO-Raad. De competenties zijn gebaseerd op de in 1999 door het beroepenveld gevalideerde beroepskwalificaties en zijn door vertegenwoordigers van het beroepenveld en de betrokken hogescholen in 2002 geactualiseerd. De opleiding Verkeerskunde heeft deze competenties genomen als de eindkwalificaties van de opleiding. De eindkwalificaties van de opleiding voor het derde en vierde leerjaar (het oude leerplan) zijn ontleend aan de Beroeps- en opleidingskwalificaties HBO-opleidingen uit januari Deze kwalificaties zijn opgesteld door de twee hogescholen die Verkeerskunde aanboden en nog steeds aanbieden, zijnde NHTV in Breda en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De kwalificaties zijn gebaseerd op de beleidscyclus die voor het beroep van verkeerskundige bepalend is. Het gaat dan om alle fasen vanaf diagnose tot en met beheer. De beroepscompetenties, waar het eerste en tweede leerjaar nu op zijn gebaseerd, worden periodiek geactualiseerd op basis van input van examinatoren, werkveldcommissies en in het jaarlijks overleg van de opleidingsdirecteuren van de betrokken opleidingen. Eenmaal in de twee tot drie jaar zal een landelijk werkveldonderzoek plaatsvinden om het beroepsprofiel te actualiseren. De opleidingen zullen de uitkomst van dit onderzoek bespreken en zullen dat, waar gewenst, doorvertalen in een geactualiseerd beroepsprofiel. Het visitatieteam beoordeelt op grond van de bevindingen de eindkwalificaties als goed. Het visitatieteam heeft daarbij overwogen dat de eindkwalificaties aansluiten bij de eisen van vakgenoten en beroepspraktijk en dat daarenboven een systematiek is ontwikkeld, die ervoor zorgt dat de eindkwalificaties periodiek aangepast worden aan actuele ontwikkelingen op het vakgebied. Niveau: de eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties. De Beroepscompetenties van de HBO-verkeerskundige omvatten zowel algemene competenties als op het specifieke beroep toegespitste competenties. De algemene competenties zijn gebaseerd op het beroepsbeeld en de ontwikkelingen in het beroepenveld. De algemene competenties omvatten HBOingenieurscompetenties (creatief handelen, omgevingsbewustzijn ontwikkelen, probleemoplossend Pagina 6 van 30

7 werken, resultaatgericht werken), zelfsturende competenties (initiatief nemen, persoonlijke effectiviteit waarborgen, met zorg voor kwaliteit werken, actuele kennis van vakgebied houden, zich aanpassen aan cultuur en omstandigheden, ethisch verantwoord handelen, kritische instelling) en sociaal-communicatieve competenties (in team functioneren, klantgericht werken). De algemene competenties zijn opgenomen in de beroepscompetenties. Voor het derde en vierde leerjaar (het oude leerplan) zijn in het beroepsprofiel, dat in de Beroepsen opleidingskwalificaties HBO-opleidingen Verkeerskunde staat, de algemene kenmerken te zien als een adequate weergave van de Dublin descriptoren. Deze algemene kenmerken zijn: om kunnen gaan met toenemende complexiteit, goede mondelinge en schriftelijke communicatie, zelfstandig en in teamverband kunnen werken en persoonlijke betrokkenheid. Zowel in het nieuwe als in het oude leerplan zijn de Dublin Descriptoren adequaat afgedekt. Daarmee beoordeelt het visitatieteam het niveau als voldoende. Oriëntatie HBO: de eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door of met het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. Oriëntatie HBO: een HBO-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of in een samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een HBO-opleiding vereist of dienstig is. De Beroepscompetenties van de HBO-verkeerskundige uit mei 2003 zijn gebaseerd op de in 1999 door het beroepenveld gevalideerde beroepskwalificaties. Deze zijn voorts door vertegenwoordigers van het beroepenveld in de zomer van 2002 van commentaar voorzien. In een workshop met werkenden in het veld in 2002 zijn de grondslagen gelegd voor de competenties. In een expertmeeting in mei 2003 zijn de concept-beroepscompetenties gevalideerd door vertegenwoordigers uit het beroepenveld. Het uitgangspunt van de competenties was steeds de beginnend verkeerskundige. Voor het derde en vierde leerjaar (het oude leerplan) is het betreffende beroepsprofiel, dat in de Beroeps- en opleidingskwalificaties HBO-opleidingen Verkeerskunde van januari 1999 staat, gevalideerd door de bevraging van experts (48 in getal) uit verschillende organisaties op het gebied van verkeer. De inbreng van de experts is verwerkt in de definitieve versie. Deze versie is de basis geweest voor de opleidingskwalificaties. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de HBO-oriëntatie van de eindkwalificaties als goed. Het visitatieteam heeft daarbij overwogen dat de validering van de eindkwalificaties op verschillende momenten in de ontwikkelcyclus van de eindkwalificaties heeft plaatsgevonden en dat daardoor de afstemming met het beroepenveld goed geborgd is. Pagina 7 van 30

8 Samenvatting beoordeling onderwerp Doelstellingen opleiding De opleiding Verkeerskunde heeft een helder competentieprofiel vastgesteld dat weergeeft wat de doelstellingen van de opleiding zijn. Dit competentieprofiel is logisch opgebouwd en voorzien van een adequate aanduiding van competentieniveaus. De doelstellingen van de opleiding weerspiegelen de Dublin Descriptoren in voldoende mate en zijn goed gericht op het werkveld. Alle onderliggende facetten van dit onderwerp zijn door het Certiked visitatieteam als goed of voldoende beoordeeld, en derhalve wordt ook aan dit onderwerp een voldoende toegekend. Pagina 8 van 30

9 Onderwerp: programma Eisen HBO: kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. De vakliteratuur die bij de opleiding Verkeerskunde gebruikt wordt, is van recente datum. Het gaat om tien boeken in de propedeuse en twintig boeken in de hoofdfase. Naast deze literatuur valt op dat een deel van de literatuur in de hoofdfase bestaat uit internationale, Engelstalige literatuur. Naast de literatuur bestaat het studiemateriaal uit readers, die door de docenten zelf geschreven zijn. De inhoudelijke kwaliteit van deze readers is goed. De projecten (competentiegericht onderwijs; eerste en tweede jaar) en modulen ( oude leerplan: derde en vierde jaar) in het leerplan zijn gebaseerd op actuele thema s, die een duidelijke relatie met de bestaande praktijk hebben (Vinex-locatie, IKEA-Breda). In de Week van de Beleving (vier keer per jaar) gaan de studenten op bezoek bij een aantal verkeerskundige projecten in Nederland. In de projecten en vakken treden dikwijls gastdocenten op, die een relatie met de praktijk aanbrengen. De werkveldcommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van het beroepenveld, heeft een taakomschrijving, die luidt de opleiding te adviseren over trends in het werkveld, het curriculum van de opleiding, kwaliteit van stages en afstudeerscripties en het beleid van de opleiding. Bij sommige van deze onderwerpen neemt de werkveldcommissie het initiatief en op andere punten adviseert zij op verzoek van de opleiding. Uit interviews met betrokkenen tijdens de visitatie, bleek de betrokkenheid van de werkveldcommissie bij de opleiding pro-actief en intensief te zijn. De stages en de afstudeerscripties zijn alle gewijd aan een onderwerp uit de praktijk. Deze onderwerpen zijn ontleend aan actuele vraagstukken op het vakgebied. De aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk wordt periodiek getoetst in overleg met externe stagebegeleiders, gecommitteerden bij de beoordeling van afstudeeropdrachten, werkveldonderzoeken onder alumni en bedrijven, arbeidsmarktonderzoeken en het overleg tussen de directeuren van de HBO-opleidingen. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen het HBO-niveau van het programma als goed. Het visitatieteam heeft daarbij overwogen dat de binding van de opleiding met het beroepenveld sterk is, als gevolg van de grote betrokkenheid van de werkveldcommissie bij de opleiding, de input van stagebegeleiders en van gecommitteerden en de periodieke werkveld- en arbeidsmarktonderzoeken. Pagina 9 van 30

10 Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma: het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. De inhoud van het programma biedt de studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Voor alle projecten en modulen afzonderlijk zijn in het opleidingsplan Verkeerskunde toetsbare eindtermen beschreven. De projecten en modulen in het curriculum dekken de eindkwalificaties in voldoende mate af. De vakken over gedragsaspecten (sociologie, psychologie) zijn niet geheel afwezig maar minder sterk vertegenwoordigd dan wenselijk is, aangezien zij een wezenlijke basis leggen onder verkeersgedrag. Het curriculum is opgezet aan de hand van een viertal leerlijnen, te weten de integrale leerlijn, de conceptuele leerlijn, de vaardighedenleerlijn en de studieloopbaancoaching. In de integrale leerlijn maakt de student beroepsproducten (id est geconcretiseerde competenties). De student legt de beroepsproducten neer in werkstukken, die als afronding dienen van de projecten in het curriculum. De werkstukken hebben betrekking op de vraagstelling in de projecten. Bij de uitwerking van de werkstukken wordt vaak een toelichting of een presentatie gevraagd. De eisen lopen in het curriculum op en leiden in het derde en vierde jaar tot het leren inschatten van omstandigheden en haalbaarheid, omgaan met weerstand en het weten te creëren van draagvlak. De conceptuele leerlijn (kennisverwerving) bestaat uit vakken als professioneel calculeren, Engels en statistiek. Deze vakken worden afgesloten met een tentamen. In de vaardighedenlijn valt op de ruime aandacht voor trainingen, die te maken hebben met mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. In de studieloopbaancoaching leert de student door het curriculum heen steeds meer zelfsturend op te treden. De begeleiding van de student neemt gaandeweg af. In de opleiding Verkeerskunde is de internationale dimensie relevant. In het eerste leerjaar wordt één bimester ingeruimd voor een internationaal onderwerp. In het tweede jaar is er een excursie naar het buitenland. In het derde jaar vindt er uitwisseling met studenten plaats tijdens een verblijf in Duitsland. De inhoud van het curriculum wordt periodiek geëvalueerd in het Leerplanoverleg. Op basis van signalen over mogelijk wenselijke aanpassingen vindt daar besluitvorming plaats. De stages en afstudeerscripties reflecteren in voldoende mate het niveau van toepassen van kennis en inzicht en het vormen van een oordeel op grond van gegevens. Het visitatieteam constateert dat er adequate aansluiting is tussen doelstellingen en programma, en deze samenhang tevens onderwerp is van evaluatie. Ten aanzien van gedragskundige aspecten van de verkeerskunde, stelt het visitatieteam dat deze een meer expliciete plaats in het curriculum verdienen. Alles bij elkaar beoordeelt het visitatieteam de relatie tussen doelstellingen en programma als voldoende. Pagina 10 van 30

11 Samenhang programma: studenten volgen een inhoudelijk samenhangend studieprogramma. Het programma bestaat uit een propedeutisch jaar, waarin in de projecten alle onderwerpen van de studie aan bod komen. De propedeuse is in deze zin oriënterend voor de hoofdfase. Studenten moeten minimaal 46 ECTS hebben, wil de student met de hoofdfase kunnen beginnen. In het derde jaar kan de student pas met de eerste stage beginnen, als de student 49 ECTS heeft in het tweede jaar. Modulen in latere leerjaren bouwen voort op eerdere modulen in eerdere leerjaren. Een voorbeeld daarvan is de module Dynamisch Verkeersmanagement in het vierde jaar. De opleiding Verkeerskunde kent als specialisaties Mobiliteit & Techniek (technische faciliteiten om gedrag te beïnvloeden), Mobiliteit & Ruimte (inrichting van de openbare ruimte) en Mobiliteit & Management (mobiliteitsvraagstukken). De studenten kunnen voor één van deze specialisaties kiezen aan het einde van het tweede jaar. De leerlijnen, aan de hand waarvan het curriculum is opgebouwd, vertonen een oplopende graad van complexiteit. De vraagstukken van de integrale leerlijn worden moeilijker, omdat bijvoorbeeld in het derde en vierde leerjaar de budgetrestricties en de bestuurlijke complexiteit toenemen. De studie is opgebouwd uit een major van 70% van de hoofdfase en een minor van 30% van de hoofdfase. De major is bedoeld om de competenties te behalen, die tot de landelijk vastgestelde eindkwalificaties behoren. De minor kan de student invullen als een specialisatie of een verbreding door onderdelen uit andere studies. De studenten die daarnaar gevraagd zijn door het visitatieteam, ervaren het competentiegerichte leerplan als zijnde goed onderling samenhangend. Zij zijn met name te spreken over de samenhang in de projecten (competentiegericht curriculum) die zij volgen. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de samenhang in het nieuwe curriculum als goed en in het oude curriculum als voldoende. Studielast: het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. De studenten hebben een duidelijk beeld omtrent dat wat het beroep, waar zij voor opgeleid worden, inhoudt. De studenten rapporteerden tijdens de interviews dat de studie goed te doen is; dit blijkt ook uit diverse studentenevaluaties. Daar waar verbeterpunten geduid worden in dergelijke evaluaties, worden ze door het management van de opleiding adequaat ter hand genomen. Via de studiegids, de publicatiekast en via de website worden de studenten adequaat op de hoogte gehouden van studentenroosters, tentamendata, herkansingen en mutaties op het rooster. Pagina 11 van 30

12 De studenten aan de duale opleiding Verkeerskunde worden vooraf in het intakegesprek door de opleiding geïnformeerd over de opzet en inhoud van de studie en over de studiebelasting. Het doel daarvan is de studenten een goed beeld van de opleiding te geven, zodat zij weten waartoe ze besluiten, als ze zich inschrijven. De studenten hebben binnen de duale variant van de opleiding een drietal contactpersonen. De eerste is de persoonlijke studiecoach die de student vanuit de opleiding toegewezen krijgt. Deze is het aanspreekpunt voor de student in het geval van inhoudelijke vragen en opmerkingen. De tweede is de docent waar de student op dat ogenblik de module volgt. Deze kan de student begeleiden op het betreffende vakgebied. De derde is de projectmedewerker die verantwoordelijk is voor de praktische gang van zaken en voor de coördinatie van de opleiding. Bij deze kunnen de studenten terecht met vragen over operationele en logistieke aangelegenheden. De studenten kunnen, ook naar eigen zeggen, de docenten en de projectmedewerker gemakkelijk benaderen. De studenten houden overigens wel de eigen verantwoordelijkheid voor de voortgang van de studie. De studenten moeten zelf contact opnemen. Als dat enige tijd zou duren, neemt de opleiding het initiatief. De duale variant van de opleiding stelt als eis bij een inschrijving van een student dat de werkgever van de student mee de studieovereenkomst ondertekent. De werkgever dient daarmee tot uitdrukking te brengen dat hij de student voldoende zal faciliteren om de studie uit te voeren en af te ronden. De studenten die de duale variant van de opleiding volgen, hebben de toegang tot de elektronische leeromgeving. Deze bevat de inhoud van de modulen, de daarbij behorende dictaten en studiewijzers. Bij een aantal modulen is met het oog op de beoordeling van de eigen vorderingen een aantal vragen na een lesblok toegevoegd. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de studeerbaarheid als goed. Instroom: het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten: VWO, HAVO, middenkaderopleiding of specialistenopleiding (WEB) of daarmee vergelijkbare kwalificaties, blijkend uit toelatingsonderzoek. Scholieren van HAVO en VWO met de richtingen Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek, Economie & Maatschappij worden toegelaten. Scholieren uit de richting Cultuur & Maatschappij worden alleen toegelaten als een intakegesprek een positieve uitkomst heeft. Aan studenten die afkomstig zijn van MBO-4 met een verwante opleiding en van VWO wordt de mogelijkheid geboden in te stromen in het tweede jaar. Of deze studenten dat aan kunnen, wordt vastgesteld door middel van een assessment casu quo summerschool. Als na een half jaar blijkt dat ze de verkorte leerroute niet aan kunnen, kunnen ze alsnog overstappen naar de vierjarige opleiding. Studenten die niet aan de formele eisen voor toelating tot de opleiding voldoen, kunnen een verzoek tot dispensatie indienen. De toelatingscommissie, bestaande uit de opleidingsdirecteur, de decaan en een docent van de opleiding, bekijkt dat verzoek en doet een uitspraak. Dat kan leiden tot het moeten wegwerken van een deficiëntie. Het brede en oriënterende karakter van de propedeuse maakt het voor studenten goed mogelijk de propedeuse te volgen. De studenten antwoordden het visitatieteam desgevraagd dat het eerste jaar Pagina 12 van 30

13 studeerbaar is. De aankomende studenten van de duale variant wordt door de opleiding een intake afgenomen. In het gesprek gaat de opleiding na of de student voldoende vooropleiding heeft, over voldoende motivatie beschikt, een helder beeld heeft van opzet, inhoud en belasting van de opleiding, voldoende tijd ter beschikking heeft en over een passende werkkring beschikt. De passende werkkring is belangrijk, omdat bij het ontbreken daarvan de student de praktijkopdrachten in de opleiding niet zou kunnen uitvoeren. Na de intake van de duale student volgt een assessment waarin de opleiding op grond van vooropleiding, werkervaring en persoonlijke belangstelling van de student vaststelt welk studieprogramma de student zou moeten doorlopen. Het assessment wordt afgenomen door een vakdocent Verkeerskunde. Op grond van de bevindingen uit het assessment stelt de duale variant van de opleiding een studieplan op. Dit studieplan omvat de modulen die de student dient te doorlopen om tot een HBObachelordiploma te komen. De modulen zijn altijd en alle afkomstig van de voltijdsvariant van de opleiding. Het studieplan wordt samengesteld door drie vakdocenten die elk één van de studierichtingen vertegenwoordigen. De expertise om tot een afdoende studieplan te komen is hierin gebundeld. In het studieplan staat ook een indicatief tijdsbeslag voor de student per studieonderdeel. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de aansluiting met de instroomkwalificaties als voldoende. Duur: de opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de omvang van het curriculum: 240 studiepunten. De formele omvang van het curriculum bedraagt 240 ECTS, waarvan 60 voor de propedeuse en 180 voor de hoofdfase. Met een gemiddelde aantal studie-uren van 35 per week, waarvan 20 lesuren gemiddeld, is de studie in de gestelde tijd goed te voltooien. De studiepunten zijn evenwichtig over de verschillende vakken verdeeld en de zwaarte van de vakken is in overeenstemming met het belang daarvan. Het totale studieprogramma van de duale variant van de opleiding Verkeerskunde telt 240 ECTS en voldoet op die wijze aan de formele vereiste van een opleiding op HBO bachelorniveau. De inhoud van de duale variant van de opleiding bestaat geheel uit het derde en vierde leerjaar van de voltijdsvariant. Dat is bij elkaar 120 ECTS. De duur van de opleiding mag in de ogen van de opleiding maximaal 4 jaar zijn. De opleiding acht het verwerven van 30 ECTS per jaar realistisch, gezien de combinatie van werken en leren. Dat komt overeen met een studiebelasting van ongeveer 15 uur per week. Zo komt de opleiding tot 120 ECTS. Dat houdt in dat de student bij het begin van de opleiding over minimaal 120 ECTS zou moeten beschikken. Bij het assessment gaat de opleiding na of de aankomend student op grond van de vooropleiding, werkervaring en geleverde prestaties inderdaad de benodigde 120 ECTS heeft. Pagina 13 van 30

14 De wijze waarop de duale variant van de opleiding tot de vaststelling van het aantal ECTS komt die de student op grond van diploma s en elders verworven competenties bezit en derhalve vrijstelling verkrijgt, is beoordeeld door het visitatieteam aan de hand van een viertal studentdossiers. De vrijstellingen worden verleend op basis van eerder behaalde relevante diploma s, relevante werkzaamheden en enkele gesprekken met docenten. De gesprekken hebben een assessment-achtig karakter en worden ondersteund door een lijst met aandachtspunten. Het visitatieteam stelt er vertrouwen in te hebben dat de vrijstellingssystematiek oprecht wordt uitgevoerd, mede blijkens de dossiers. De voorgestelde opleidingscontracten ogen adequaat en voor de betreffende studenten volledig (uiteenlopend van 48 tot 89 ECTS). In overweging daarbij is eveneens genomen dat de opleiding tot nu toe voor een zeer overzichtelijk aantal studenten deze intake heeft uitgevoerd. Bij een verdere groei van het aantal studenten, zal een verdere professionalisering (protocollisering) van het assessment nodig zijn om de huidige kwaliteitsstandaard te borgen. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de studieduur als voldoende. Specifiek ten aanzien van de duale variant van de opleiding heeft het visitatieteam vastgesteld dat de opleiding inzichtelijk heeft gemaakt hoe de vaststelling van het aantal ECTS waarvoor de aankomende student vrijstelling verkrijgt, tot stand komt. Bij een groeiend aantal studenten zal een verdere explicitering van deze werkwijze noodzakelijk zijn Afstemming tussen vormgeving en inhoud: het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen. De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept. Bevindingen van het visitatieteam: Het didactisch concept is gericht op het realiseren van de competenties die in de doelstellingen van de opleiding beschreven zijn Het didactisch concept bestaat uit de opzet in leerlijnen: de integrale lijn, de conceptuele lijn, de vaardighedenlijn en de loopbaancoaching. De integrale lijn is geschikt om competenties in de zin van combinaties van kennis en vaardigheden in de vorm van projecten en werkstukken te verwerven. Projecten en werkstukken vragen van de studenten een actieve opstelling om kennis te verwerven en adequaat toe te passen. In projecten leren studenten met elkaar samen te werken. De conceptuele lijn is adequaat om kennis op te doen. Een risico door de nadruk op projecten is dat de kennisverwerving te wensen over zou laten. De opleiding is zich van dat risico bewust en neemt, onder andere in de vorm van op kennis gerichte workshops binnen de projecten maatregelen om het risico te ondervangen. De vaardighedenleerlijn is ruim voldoende in het curriculum aanwezig. De studenten leren binnen de vaardighedenleerlijn onder andere mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. In de studieloopbaancoaching wordt de student geleerd zelf over de voortgang van de studie na te denken en daaruit keuzes in hun studie te maken. Het concept van de projecten wordt door de studenten toegejuicht, omdat de samenhang van de vakken groot is, omdat de vakken door de integratie in projecten interessant zijn en de stof beter blijft Pagina 14 van 30

15 hangen. De duale studenten ontvangen het onderwijs via academiedagen, de elektronische leeromgeving en de uitvoering van praktijkopdrachten op de werkplek. Daarnaast kunnen studenten op ad hoc basis docenten benaderen met vragen. De duale variant van de opleiding verzorgt zogenoemde academiedagen waarbij de student bij de opleiding zelf is. De opleiding gaat uit van gemiddeld één academiedag per twee weken. De academiedagen zijn vrij in te vullen door de student. Dat wil zeggen dat de student zelf kan kiezen op welke dagen hij of zij bij de opleiding zelf aanwezig is. Het gaat bij deze academiedagen niet zozeer om het opdoen van extra kennis als wel om het afstemmen met docenten. De module-inhouden in de vorm van dictaten zijn voor duale studenten beschikbaar via de elektronische leeromgeving van de opleiding. De studenten studeren aan de hand van dat materiaal, waarbij ook studiewijzers en soms aanvullende vragen beschikbaar zijn. In deze modulen nemen naast de theorie de praktijkopdrachten een prominente plaats in. Dat geldt naast de modulen ook voor de stageopdrachten en de afstudeeropdrachten. De studenten voeren de praktijkopdrachten uit in het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Zij doen dat onder begeleiding van de bedrijfsbegeleider. Niet al het materiaal op de elektronische leeromgeving sluit in alle opzichten aan op de stof van de tentamens. De interpretatie en aanwijzingen door de docenten ten aanzien van dat materiaal blijken bij verschillende modules noodzakelijk. Het Certiked visitatieteam pleit voor een verdere didactisering van de materialen, bijvoorbeeld conform vooraf opgestelde richtlijnen. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de afstemming tussen vormgeving en inhoud van de voltijd variant van de opleiding als goed. Het visitatieteam heeft overwogen dat het concept van de leerlijnen de studenten in staat stelt de verschillende competenties van de beginnend beroepsbeoefenaar op doelgerichte wijze op te doen. Binnen de leerlijnen zijn de werkvormen effectief in het aanleren van de competenties, zoals met name tot uiting komt in de projecten. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de afstemming tussen vormgeving en inhoud van de duale variant van de opleiding als voldoende. De omstandigheid dat het lesmateriaal op de elektronische leeromgeving nog een verdere didactisering kunnen krijgen, wordt in voldoende mate door de benaderbaarheid van de docenten gecompenseerd. Beoordeling en toetsing: door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat getoetst of de studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. Bevindingen van het visitatieteam: De projecten waaraan de studenten deelnemen, worden getoetst door middel van werkstukken die groepsgewijze worden ingeleverd en worden beoordeeld. Door de intensieve begeleiding door de docenten en door de onderlinge samenwerking van studenten, is wel duidelijk wat de bijdrage van de individuele student is. De workshops, die binnen de projecten worden verzorgd om onderwerpen theoretisch te versterken, worden op individuele basis in de vorm van een schriftelijk of mondeling tentamen getoetst. Pagina 15 van 30

16 De afstudeerscripties worden beoordeeld door een commissie, die onder voorzitterschap staat van een vertegenwoordiger van de opleiding Verkeerskunde en waarin verder zitting hebben de docent, bij wie de student de afstudeerscriptie heeft geschreven, de begeleider uit de organisatie waarop de scriptie betrekking heeft en een onafhankelijke gecommitteerde. De beoordeling vindt aldus door meerdere deskundigen van verschillende kanten plaats. Het visitatieteam heeft een serie van toetsen van uiteenlopende vakken ingezien. De toetsen zijn van voldoende diepgang, complexiteit en zwaarte. Studenten geven aan dat sommige vragen uit eerdere toetsen opnieuw worden gebruikt. De stageverslagen zijn van voldoende niveau en geven blijk van een voldoende mate van diepgang in de behandeling van het onderwerp. De afstudeerscripties worden beoordeeld op aspecten als probleemanalyse, complexiteit en haalbaarheid van de oplossing. De beoordeling van de scripties is adequaat. Organisaties die studenten van de opleiding Verkeerskunde een stage verlenen en/of in dienst nemen, zijn tevreden over de kennis waarover de studenten beschikken. De afstudeerscripties worden beoordeeld door een commissie, die onder voorzitterschap staat van een vertegenwoordiger van de opleiding Verkeerskunde en waarin verder zitting hebben de docent, bij wie de student de afstudeerscriptie heeft geschreven, de begeleider uit de organisatie waarop de scriptie betrekking heeft en een onafhankelijke gecommitteerde. De beoordeling vindt aldus door meerdere deskundigen van verschillende kanten plaats. De mondelinge en schriftelijke tentamens en de praktijkopdrachten zijn in de duale variant van de opleiding hetzelfde als in de voltijdvariant. De praktijkopdrachten door studenten worden beoordeeld door zowel de bedrijfsbegeleider als de begeleider vanuit de opleiding. Er is derhalve sprake van twee gescheiden beoordelingen, waarbij het oordeel van de opleiding bepalend is. De modulen worden in geval van de duale variant van de opleiding op individuele basis in de vorm van een schriftelijk of mondeling tentamen getoetst. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de toetsing als voldoende. Samenvatting beoordeling onderwerp Programma Het Certiked visitatieteam heeft vastgesteld dat de doelstellingen van de opleiding op adequate wijze worden ingevuld door het programma. De programmavernieuwing is adequaat voltrokken tot en met het tweede jaar (tijdens de visitatie was het eerste jaar operationeel); gezien de deskundigheid van de betrokkenen ziet Certiked ook de verdere uitwerking met vertrouwen tegemoet. Studenten, beroepenveld en werkgevers van studenten tonen zich tevreden over het programma en de resultaten daarvan. Alles overziend beoordeelt Certiked alle onderliggende facetten voldoende en goed, en daarmee dit onderwerp als voldoende. Pagina 16 van 30

17 Onderwerp: inzet van personeel Eisen HBO. Het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de opleiding en de beroepspraktijk. De docenten die lesgeven aan de opleiding Verkeerskunde, zijn voor een deel part-time bij de opleiding werkzaam; ze ontplooien daarnaast activiteiten op hun vakgebied. In de projecten en ook in de vakken (in het derde en vierde leerjaar) geven op regelmatige basis gastdocenten les. De gastdocenten zijn onder meer afkomstig van overheden en adviesbureaus. In de projecten laten de docenten op een goede wijze de praktijk naar voren komen. Dat gebeurt door aan de praktijk ontleende cases te gebruiken om aan de hand daarvan bepaalde onderwerpen naar voren te brengen. De aan de praktijk ontleende cases spelen een zeer belangrijke rol in de projecten. Docenten participeren in de praktijkgedeelten van het curriculum, zoals de Week van de Beleving, excursies, stages en afstudeeropdrachten. Als gevolg van het contact met stagebegeleiders, gecommitteerden bij afstudeeropdrachten en leden van de werkveldcommissie versterken de docenten hun kennis en vaardigheden op het gebied van het verbinden van de opleiding en de beroepspraktijk. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de wijze waarop het personeel een verbinding legt tussen de opleiding en de beroepspraktijk als goed. Het visitatieteam heeft overwogen dat zowel in het binnenschoolse curriculum (in de projecten) als in het buitenschoolse deel van het curriculum (in de stages en excursies), de docenten intensief en actief de beroepspraktijk bij de opleiding betrekken. Kwantiteit personeel: er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen. De opleiding heeft een overzicht gemaakt van de benodigde inzet van docenten in de vorm van een formatieplan. Naast de docenten is voorzien in de functies van opleidingsdirecteur, decaan, onderwijskundige en secretariële ondersteuning. Vervanging op korte termijn in het geval van ziekte is gewaarborgd. Doordat in de projecten vaak met tweetallen docenten wordt gewerkt, is de vervanging daar eenvoudiger. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de kwantitatieve aspecten van het personeel als voldoende. Pagina 17 van 30

18 Kwaliteit personeel: het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. De opleiding voorziet in het voeren van functioneringsgesprekken van het personeel. In deze gesprekken wordt gesproken over de persoonlijke ontwikkelingsplannen van het personeel. Het feit van de aanstelling van de decaan en de onderwijskundige draagt bij aan de kwaliteit van de inzet van de docenten. Er zijn studiedagen voor docenten, waarop met name aandacht besteed is aan het nieuwe, competentiegerichte curriculum en de invulling van de projecten in dat verband. Tijdens de interviews gaven docenten blijk van hun toewijding en hoge mate van kennis van zaken op hun vakgebied. Studenten geven aan zich gestimuleerd te voelen door docenten en onderwijsconcept. Het onderwijsvernieuwingsproces wordt door docenten en management met enthousiasme ter hand genomen. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de kwaliteit van het personeel als goed. Het visitatieteam heeft daarbij overwogen dat de docenten zeer ter zake kundig zijn op het vakgebied, dat zij met enthousiasme inhoud geven aan het onderwijs en dat zij op verschillende gebieden adequaat worden ondersteund bij het versterken van hun vaardigheden. Samenvatting beoordeling onderwerp Inzet van personeel Certiked heeft in haar visitatie geconstateerd dat de docenten betrokken en deskundig zijn wat betreft hun vakgebied. Relatief veel docenten hebben naast hun docerende taak ook parttime betrekkingen in het werkveld. De inzet van een onderwijskundige en de betrokkenheid van de decaan maakt dat een goede deskundigheid wordt ingezet bij de vernieuwing van het programma. De onderliggende facetten zijn als voldoende of goed gekwalificeerd, en derhalve beoordeelt het Certiked team dit onderwerp ook als voldoende. Pagina 18 van 30

19 Onderwerp: voorzieningen Materiële voorzieningen: de huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. De materiële voorzieningen bestaan uit leslokalen en uit ruimten, waarin de studenten gezamenlijk kunnen werken aan de projecten. De huisvesting is in een modern gebouw, dat recent is ingericht op meer projectmatig werken ( areas ). De studenten kunnen tot uur in de ruimten terecht. In de mediatheek is voor de opleiding relevante literatuur en tijdschriften aanwezig. Het aantal computers voor gebruik door de studenten is overdag beperkt. Studenten geven zelf aan dat met een goede planning dit niet leidt tot onoverkomelijke problemen. Studenten van de duale variant van de opleiding kunnen gebruik maken van de elektronische leeromgeving. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de voorzieningen als voldoende. Studiebegeleiding: de studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op studievoortgang. De studiebegeleiding en de informatievoorziening sluiten aan bij de behoefte van studenten. Bij de vorige visitatie zijn er door de visitatiecommissie opmerkingen gemaakt over de begeleiding van studenten als zijnde ontoereikend. De opleiding heeft deze opmerkingen ter harte genomen en heeft gezocht naar wegen om dat aspect te verbeteren. De opleiding heeft op grond van dat oordeel een decaan aangesteld. Deze decaan heeft een begeleidingssysteem opgesteld. Uit onderzoek blijkt dat het decanaat goed functioneert. Het begeleidingssysteem wordt per 2004/2005 uitgebreid tot studieloopbaancoaching. De begeleiding door studenten is in de eerste twee leerjaren intensief. Naarmate de leerjaren vorderen, neemt de intensiteit van de begeleiding af en zijn de studenten meer zelfsturend. De docenten zijn goed benaderbaar voor de studenten in het geval deze vragen hebben over de inhoud van de studie. In het geval van de projecten fungeert de docent als procesbegeleider. Bij afwijkende prestaties kan de student in het eerste en tweede jaar zich tot de mentor wenden. Studenten kunnen afspraken met de mentor maken om vakken in te halen. In het derde en vierde leerjaar zijn de stagecoördinatoren en afstudeercoördinatoren voor de studenten aanspreekpunt, als het gaat om de studievoortgang. In voorkomende gevallen, bij ernstige situaties van studievertraging, is de decaan voor de studenten aanspreekbaar. De studenten bevestigen desgevraagd dat de begeleiding door de docenten naar behoren is. Pagina 19 van 30

20 De duale studenten krijgen binnen de opleiding begeleiding van drie personen, te weten de studiecoach, de docent van de module waaraan de student werkt en de projectmedewerker. De duale student krijgt inhoudelijke begeleiding van de persoonlijke studiecoach die de student vanuit de opleiding toegewezen krijgt. Deze is het aanspreekpunt voor de student in het geval van inhoudelijke vragen en opmerkingen. De docent waar de duale student op dat ogenblik de module volgt, draagt zorg voor de begeleiding op het betreffende vakgebied. De derde vorm van studiebegeleiding bij de duale variant vindt plaats in de persoon van de projectmedewerker. Deze is verantwoordelijk voor de praktische gang van zaken en voor de coördinatie van de opleiding. Bij deze kunnen de studenten terecht met vragen over operationele en logistieke aangelegenheden. De duale studenten hebben via de elektronische leeromgeving toegang tot de informatie over de inhoud van academiedagen en andere studie-informatie die voor hen van belang is. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de studiebegeleiding als voldoende. Samenvatting beoordeling onderwerp Voorzieningen Ten aanzien van de onderliggende facetten heeft Certiked vastgesteld dat de huisvesting adequaat en van recente datum is, en aangepast is aan het concept van projectgewijs onderricht. De studiebegeleiding functioneert adequaat. Alles bij elkaar beoordeelt het Certiked team dit onderwerp als voldoende. Pagina 20 van 30

21 Onderwerp: interne kwaliteitszorg Evaluatie resultaten: de opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. NHTV, internationale hogeschool Breda heeft een kwaliteitssysteem ingevoerd dat is ontwikkeld door het Strategisch centrum Kennis, Innovatie en Kwaliteit. Dit kwaliteitssysteem is geënt op de gedachte van de Deming-cirkel: Plan, Do, Check en Act. De hogeschool neemt het standpunt in dat de verschillende onderdelen van de hogeschool zelf verantwoordelijk zijn voor de invulling van het kwaliteitssysteem. De doelstellingen van de opleiding zijn geformuleerd in termen van instroom, verblijfsduur, inhoud van het curriculum en didactische invulling De opleiding Verkeerskunde beschikt over instrumenten om de opleiding te evalueren. Naast de input vanuit de werkveldcommissie gaat het onder andere om de Monitorgroep, die de nieuwe onderwijsvormen evalueert, de jaarlijkse studentenconferentie (waarin studenten en docenten de opleiding evalueren), vragenlijsten van studenten na elk lesblok en een jaarlijks gesprek met vierdejaars studenten. Het Leerplanoverleg van de opleiding Verkeerskunde is de vergadering waarin verbetervoorstellen worden gedaan en waarin besluiten daarover worden genomen. Formeel is het Leerplanoverleg een adviesorgaan voor de opleidingsdirecteur. De studenten dienen evaluaties over docenten in, voorafgaande aan de cijfering van de tentamens. De resultaten van de evaluaties en de acties die daaruit voortvloeien worden evenwel niet aan de studenten doorgegeven. De opleiding heeft recentelijk zowel een arbeidsmarktonderzoek (ondervragen van de afnemende bedrijven) als een enquête onder afgestudeerden gehouden. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de interne kwaliteitszorg als goed. Daarbij heeft het visitatieteam overwogen dat de opleiding gebruik maakt van het kwaliteitssysteem van de hogeschool, dat adequaat is, daarbinnen zelf streefdoelen heeft geformuleerd en de eigen prestaties evalueert aan de hand van periodieke onderzoeken bij de belangrijkste stakeholders. Maatregelen tot verbetering: de uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan de realisatie van de streefdoelen. De opleiding heeft een reeks van concrete verbeteringen gerealiseerd in de afgelopen jaren, onder andere op basis van uitkomsten van het eerder beschreven kwaliteitssysteem. Deze zijn onder andere: a) de verbetering van de begeleiding van studenten b) de verbetering van het functioneren van docenten vanuit de evaluaties door studenten c) het introduceren van de Week van de Beleving om de beroepsvorming in de propedeuse te versterken Pagina 21 van 30

22 d) versterken van managementvaardigheden in de opleiding door het project Consultancy in het eerste jaar en de module Projectmanagement in het vierde jaar e) optimalisering van de werkwijze van de werkveldcommissie. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de maatregelen tot verbetering als goed. Het visitatieteam heeft daarbij overwogen dat de opleiding een aantal verbetermaatregelen heeft genomen en dat deze maatregelen tot daadwerkelijke verbeteringen hebben geleid. Betrekken van medewerkers, studenten alumni en beroepenveld; bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten alumni en beroepenveld van de opleiding actief betrokken. De medewerkers bij de opleiding worden in de vorm van bijvoorbeeld het Leerplanoverleg actief bij de kwaliteitszorg betrokken. Het beroepenveld in de vorm van de werkveldcommissie is actief bij het adviseren over de opleiding betrokken. Dat komt ook met name tot uiting in de beoordeling van afstudeerscripties door de werkveldcommissie. Aan de studenten wordt zowel periodiek en op de studentenconferentie naar hun mening over de opleiding gevraagd. Onder afgestudeerden is in december 2003 een tevredenheidsonderzoek gehouden. Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen het betrekken van stakeholders als goed. Het visitatieteam heeft daarbij overwogen dat de opleiding alle belangrijke stakeholders periodiek bij de interne kwaliteitszorg betrekt en daar input aan vraagt met betrekking tot het eigen functioneren. Samenvatting beoordeling onderwerp Interne kwaliteitszorg NHTV heeft in de achterliggende periode een kwaliteitssysteem opgezet en ingevoerd dat een goede basis vormt voor een plan-do-check-act cyclus op het niveau van de opleiding. De bevraging van stakeholders en het nemen van acties daar waar nodig, neemt daarbij een centrale plaats in. De opleiding Verkeerskunde heeft laten zien adequaat met dergelijke informatie om te gaan en op gestructureerde wijze tot wezenlijke verbeteringen te kunnen komen. Op grond daarvan zijn alle onderliggende facetten als goed beoordeeld, en daarmee wordt dit onderwerp als voldoende gekwalificeerd. Pagina 22 van 30

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HTO Elektrotechniek, Datacommunicatie en Netwerken. Croho-registratienummer: 34313

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HTO Elektrotechniek, Datacommunicatie en Netwerken. Croho-registratienummer: 34313 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HTO Elektrotechniek, Datacommunicatie en Netwerken Croho-registratienummer: 34313 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 10 mei 2005

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HTO Informatica, IT Service Management. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HTO Informatica, IT Service Management. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HTO Informatica, IT Service Management Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 10 mei 2005 en 19 mei 2005

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleidingen van. HBO Bachelor International Business and Management Studies

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleidingen van. HBO Bachelor International Business and Management Studies ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleidingen van HBO Bachelor International Business and Management Studies aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 2 september 2005,

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Informatica Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. CROHO-nummer: 34479. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Informatica Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. CROHO-nummer: 34479. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Informatica Noordelijke Hogeschool Leeuwarden CROHO-nummer: 34479 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 5 oktober 2004 en 28 oktober

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bachelor Bedrijfskunde. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bachelor Bedrijfskunde. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van HBO Bachelor Bedrijfskunde aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 30 augustus 2005 en 27 september 2005 Inhoud van het

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Eerstegraads Lerarenopleidingen Engels en Wiskunde Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Eerstegraads Lerarenopleidingen Engels en Wiskunde Noordelijke Hogeschool Leeuwarden ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Eerstegraads Lerarenopleidingen Engels en Wiskunde Noordelijke Hogeschool Leeuwarden aan het NVAO Accreditatiekader Croho-registratienummer Engels: 5112

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO SPD Bedrijfsadministratie. ABC Hogeschool Dordrecht e.o. Croho-registratienummer 34426

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO SPD Bedrijfsadministratie. ABC Hogeschool Dordrecht e.o. Croho-registratienummer 34426 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van ABC Hogeschool Dordrecht e.o. Croho-registratienummer 34426 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 23 april 2007 Inhoud van het verslag

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Fiscale Economie LOI Hogeschool. CROHO registratie 34409. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Fiscale Economie LOI Hogeschool. CROHO registratie 34409. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Fiscale Economie LOI Hogeschool CROHO registratie 34409 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 25 juni 2004

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO SPD Bedrijfsadministratie Hogeschool NTI. Croho-registratienummer: 34426

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO SPD Bedrijfsadministratie Hogeschool NTI. Croho-registratienummer: 34426 Inhoud van het verslag ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO SPD Bedrijfsadministratie Hogeschool NTI Croho-registratienummer: 34426 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Bouwkunde Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. CROHO-registratienummer 34263

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Bouwkunde Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. CROHO-registratienummer 34263 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Bouwkunde Noordelijke Hogeschool Leeuwarden CROHO-registratienummer 34263 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 21 juni 2004 en 23

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Universiteit Utrecht Master Natuurwetenschappen en Bedrijf. Croho-registratienummer: 60710

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Universiteit Utrecht Master Natuurwetenschappen en Bedrijf. Croho-registratienummer: 60710 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Master Natuurwetenschappen en Bedrijf Croho-registratienummer: 60710 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 29 mei 2007, 6 juni 2007

Nadere informatie

Ad: Doelstellingen van de opleiding Het Certiked-panel, hierna: het panel, komt tot de volgende afwegingen.

Ad: Doelstellingen van de opleiding Het Certiked-panel, hierna: het panel, komt tot de volgende afwegingen. College van bestuur NHTV Internationale Hogeschool Breda Postbus 3917 4800 DX BREDA Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-opleiding Functiegerichte

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Studies in Real Estate. Amsterdam School of Real Estate

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Studies in Real Estate. Amsterdam School of Real Estate ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Amsterdam School of Real Estate aan het NVAO Toetsingskader voor nieuwe opleidingen De visitatie vond plaats op 4 april 2007 Inhoud van het

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO bachelor International Business and Languages Stenden hogeschool

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO bachelor International Business and Languages Stenden hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Stenden hogeschool Croho-registratienummer: 34407 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 2 juni 2009 en 9 juni 2009 Inhoud van het verslag

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Management LOI Hogeschool. CROHO-registratie 34480B. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Management LOI Hogeschool. CROHO-registratie 34480B. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Management LOI Hogeschool CROHO-registratie 34480B aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 13 oktober 2004 Inhoud

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Croho-registratienummer: 34616 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 29 mei 2007

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Facility Management LOI Hogeschool. CROHO nummer 34500. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Facility Management LOI Hogeschool. CROHO nummer 34500. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Facility Management LOI Hogeschool CROHO nummer 34500 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 2 mei 2005 Inhoud

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogeschool Drenthe hbo-opleiding Bedrijfseconomie. Croho-registratienummer: 34401

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogeschool Drenthe hbo-opleiding Bedrijfseconomie. Croho-registratienummer: 34401 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogeschool Drenthe hbo-opleiding Bedrijfseconomie Croho-registratienummer: 34401 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 en 25 april

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO SPD Bedrijfsadministratie Hogeschool Markus Verbeek. Croho-registratienummer: 34426

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO SPD Bedrijfsadministratie Hogeschool Markus Verbeek. Croho-registratienummer: 34426 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogeschool Markus Verbeek Croho-registratienummer: 34426 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 15 oktober 2007 en 29 oktober 2007 Inhoud

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Accountancy LOI Hogeschool. Croho-registratie: 34484. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Accountancy LOI Hogeschool. Croho-registratie: 34484. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Accountancy LOI Hogeschool Croho-registratie: 34484 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 18 augustus 2004

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs Algemene Economie, Duits, Engels, Geschiedenis, Nederlands, Wiskunde Croho-registratienummer: 35202 (Algemene Economie),

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. NHTV internationale hogeschool Breda Opleiding Facility management Croho-registratienummer: 34500

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. NHTV internationale hogeschool Breda Opleiding Facility management Croho-registratienummer: 34500 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van NHTV internationale hogeschool Breda Opleiding Facility management Croho-registratienummer: 34500 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs OCW Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136- II Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw accreditatiekader Het accreditatiekader voor bestaande opleidingen

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

De NVAO heeft op 20 juni 2005 een gesprek gevoerd met de NHL om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 20 juni 2005 een gesprek gevoerd met de NHL om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. College van bestuur Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Postbus 63 8900 AB LEEUWARDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Er ligt een visie/onderwijsmethodiek ten grondslag aan de uitwerking van de opleiding

Er ligt een visie/onderwijsmethodiek ten grondslag aan de uitwerking van de opleiding VERSLAG WORKSHOP CZO ERKENNINGSAANVRAAG OPLEIDERS RAV S INFORMATIEBIJEENKOMST CZO-TRAJECT Tijd Plaats Inleider Verslag : Donderdag 14 juni 2012, 13.00 15.00 uur : Academie voor Ambulancezorg, Harderwijk

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda.

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda. 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010 Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda 11 mei 2010 Tussentijdse

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: Instellingen voor hoger onderwijs Bijlage 3: Wettelijk kader (WHW, hoofdstuk 5a: Accreditatie in het hoger onderwijs) Voorlichting Datum: 12

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Op 20 juni 2005 heeft een overleg plaatsgevonden met de NHL. In het overleg heeft de NVAO een nadere toelichting gekregen op een aantal aspecten.

Op 20 juni 2005 heeft een overleg plaatsgevonden met de NHL. In het overleg heeft de NVAO een nadere toelichting gekregen op een aantal aspecten. College van bestuur Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Postbus 63 8900 AB LEEUWARDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO bachelor Logistiek en Economie Stenden hogeschool. Croho-registratienummer: 34436

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO bachelor Logistiek en Economie Stenden hogeschool. Croho-registratienummer: 34436 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Stenden hogeschool Croho-registratienummer: 34436 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 2 juni 2009 en 16 juni 2009 Inhoud van het

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Informatica Hogeschool Drenthe. CROHO-nummer aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Informatica Hogeschool Drenthe. CROHO-nummer aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Informatica Hogeschool Drenthe CROHO-nummer 34479 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 10 juni 2004 en 24 juni 2004 Inhoud van het

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van NIFA, Nederlands Instituut voor Financieel-economisch Administratieve Opleidingen aan het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Nadere informatie

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. hbo bachelor Financieel Economisch Management. Hogeschool NCOI

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. hbo bachelor Financieel Economisch Management. Hogeschool NCOI Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Inhoud van het verslag 1. Samenvatting van de beoordeling...2 2. Proces van beoordeling...5 3. Overzicht van de opleiding...6 3.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogeschool van Amsterdam HES Hogeschool voor Economische Studies Opleiding Fiscale Economie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogeschool van Amsterdam HES Hogeschool voor Economische Studies Opleiding Fiscale Economie ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogeschool van Amsterdam HES Hogeschool voor Economische Studies Opleiding Croho-registratienummer: 34409 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Universiteit van Amsterdam Bachelor Kunstmatige Intelligentie. Croho-registratienummer: 56981

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Universiteit van Amsterdam Bachelor Kunstmatige Intelligentie. Croho-registratienummer: 56981 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Bachelor Kunstmatige Intelligentie Croho-registratienummer: 56981 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 10 mei 2007 en 7 juni 2007

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Financieel Economisch Management van de Hogeschool NCOI

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Financieel Economisch Management van de Hogeschool NCOI n ederl ønds - v I aamse a ccr edita Ei eo r gani satie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Financieel Economisch Management van de Hogeschool NCOI

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogeschool Van Hall Larenstein Opleiding Kust en Zee Management Croho-registratienummer: 39204

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogeschool Van Hall Larenstein Opleiding Kust en Zee Management Croho-registratienummer: 39204 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogeschool Van Hall Larenstein Opleiding Croho-registratienummer: 39204 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 1 en 12 juni 2007 Inhoud

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals.

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Management in de Zorg Flex Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Landelijke bijeenkomst Pilots flexibilisering 7 september 2016 Cilia Born Inhoud - Waarom en wat - Doelgroep

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleidingen een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleidingen een nadere toelichting te krijgen. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Technische Informatica Hogeschool Drenthe. CROHO-nummer aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Technische Informatica Hogeschool Drenthe. CROHO-nummer aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Technische Informatica Hogeschool Drenthe CROHO-nummer 34475 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 3 juni 2004 en 24 juni 2004 Inhoud

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Tweede conceptrapportage van de toetsing van. Opleiding bachelor Economie & Informatica Erasmus Universiteit Rotterdam

ONDERZOEKSVERSLAG. Tweede conceptrapportage van de toetsing van. Opleiding bachelor Economie & Informatica Erasmus Universiteit Rotterdam ONDERZOEKSVERSLAG Tweede conceptrapportage van de toetsing van Opleiding bachelor Economie & Informatica Erasmus Universiteit Rotterdam Croho-registratienummer: 50951 aan het NVAO Accreditatiekader De

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Financiële en Zakelijke Dienstverlening LOI Hogeschool. CROHO registratie 34414

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Financiële en Zakelijke Dienstverlening LOI Hogeschool. CROHO registratie 34414 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Financiële en Zakelijke Dienstverlening LOI Hogeschool CROHO registratie 34414 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december

Nadere informatie

Besluit. Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN

DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN OVEREENKOMST DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN NHTV. 1 Ondergetekenden: Stichting NHTV internationaal hoger onderwijs Breda - Mgr. Hopmanstraat 15-4817 JT Breda - Nederland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie