HR professionaliseringstraject het aanbod. Verandermanagement, adviseren en begeleiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HR professionaliseringstraject het aanbod. Verandermanagement, adviseren en begeleiden"

Transcriptie

1 HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner van het management Op een meer effectieve en proactieve wijze de diverse rollen van adviseur vervullen, waarbij het accent vooral ligt op het proces van adviseren en coachen. De adviesvaardigheden zijn versterkt, u bent in staat om het lijnmanagement te coachen. max 10 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. 2 vouchers = 600 Organisatie en verandering De basis voor ieder goed verandertraject begint bij het stellen van een veranderdiagnose: wat is hier het probleem? Visie op veranderen van de organisatie en de meest invloedrijke hoofdrolspelers speelt hierbij een essentiële rol. Welke diagnosemodellen sluiten aan bij die visie? max 15 4 dagdelen (2 maal een hele dag, met spreiding van eens per twee weken). Publieke doelen stellen 2 vouchers = 600 Hoe zien bestuurbare doelen er uit voor het publieke domein? Wat is het verschil met SMART doelen? In deze workshop gaat u aan de hand van praktijkcases aan de slag met het stellen van doelen. U krijgt inzicht in de risico s wanneer doelen vaag of te algemeen blijven. U leert bestuurbare doelen opstellen, legitimeren en prioriteren op basis van politieke en maatschappelijke belangen en verwachtingen. Maatwerk, ong. 12

2 Eén hele dag 1 of 2 voucher afhankelijk van het aantal deelnemers ( 300 of 600 per persoon) Effectieve Processturing bij Transities Voor een goede invulling van de nieuwe taken zijn gemeenten gebaat bij een benadering waarbij alle actoren vanuit een gezamenlijk perspectief een transformatieproces aangaan. Een nieuw blikveld waarin actoren in een complementair proces zoeken naar overzicht en verbinding. Dit vraagt van de betrokkenen een nieuwe manier van kijken en interveniëren. Er zijn nieuwe vaardigheden nodig, en kennis over het waarom en waartoe bij het organiseren van zulke processen. Met behulp van de Whole Scale Change-methodiek leren de deelnemers de rol van facilitator inzicht en instrumenten om de verschillende stakeholders als een geheel te benaderen. De praktische cursus Effectieve Processturing bij Transities geeft in een kort tijdsbestek zicht op en handvatten voor deze vernieuwende benadering hele dagen 6 vouchers = 1800 per persoon Thema: Coachingsvaardigheden (bij veranderingen) Beïnvloeding van gesprekken en conflicthantering U wilt een gerespecteerde, professionele gesprekspartner zijn tijdens adviesgesprekken, onderhandelingen of bij het oplossen van conflicten. Het beschikken over de juiste vaardigheden is hierbij van belang. U wordt zich bewust van de verschillende rollen die u kunt hebben in een gesprek. U kunt een gesprek sturen, u kunt met weerstanden omgaan en u kunt de leiding nemen. Interactieve module waarbij niet alleen tijdens de lessen, maar ook in de eigen organisatie/werkomgeving wordt geoefend. Max 10 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

3 2 vouchers = 600 per persoon Mens en verandering Menselijk gedrag is het grootste afbreukrisico op een succesvol verandertraject. De bedrijfscultuur en leiderschapsstijl hebben grote invloed. De complexe dynamiek van de mens, zoals het herkennen en ondervangen van weerstanden, staat centraal. Max 15 5 dagdelen (2 maal een hele dag en een halve dag, met spreiding van eens per 3 weken). 3 vouchers = 900 per persoon

4 Financiële aspecten van het HRM vak Bedrijfskundig HRM: financieel personeelsmanagement U onderbouwt en kwantificeert, mbh van bedrijfskundige instrumenten, uw HR advies. U spreekt de taal van het management en u bent een gesprekspartner voor de financiële afdeling. Naast een introductie van de meest relevante financiële begrippen, is er vooral aandacht voor zaken als begroting, budgettering en prognosticeren. Daarnaast leert u de kosten en opbrengsten van uw HR advies te berekenen. Hierdoor kunt u antwoord geven op de door het management veel gestelde vraag: wat is de verhouding tussen de kosten en opbrengsten (rendement) van het personeelsbeleid? Ook wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van stuurgetallen die het mogelijk maken de effectiviteit van een HR interventie te meten. Max 15 5 dagdelen (2 maal een hele dag en een halve dag, met spreiding van eens per 2 weken). 3 vouchers = 900 per persoon

5 Strategische PersoneelsPlanning Leidinggeven aan beweging Het is tegenwoordig niet meer de vraag óf gemeenten zich moeten richten op loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit, maar op wát voor manier ze dat gaan doen. Leidinggevenden van gemeentelijke organisaties kunnen niet meer om het onderwerp heen, maar: hoe inspireer je als P&O-er medewerkers om in beweging te komen? Het regionaal ingezette traject Talent in Beeld en Talent in Beweging komen aan bod in deze module. Max 12 3 dagdelen (1 hele dag en een halve terugkomdag). 2 vouchers = 600 per persoon Strategische Personeelsplanning en trends in het HR vakgebied: Diversiteit, Generatiemanagement, Duurzame inzetbaarheid, Leiderschap en Cultuur Strategische personeelsplanning is voor u hét instrument om het lijnmanagement uw toegevoegde waarde te laten zien. Investeringen in personeel van nu leert u plaatsen binnen de toekomstige ontwikkelingen. Hiermee bereikt u dat opleidings- en wervingskosten bij de eerstvolgende verandering en/of crisis juist renderen. U hebt hiermee hét instrument in handen om het lijnmanagement efficiënt, effectief en succesvol te adviseren. Kortom, u leert hoe u een strategische personeelsplanning kunt maken, rekening houdend met de toekomstige trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het human capital. Dit alles ten einde organisatiedoelstellingen te realiseren. Verdere info: Max. 15 deelnemers 3 vouchers = 900 per persoon

6 Strategisch adviseren als individu en als team Persoonlijke effectiviteit voor de HR adviseur De rol van business partner vraagt om de ontwikkeling van andere competenties. De ontwikkeling van die competenties staat dan ook centraal. Dat kan voor iedereen anders zijn, daar wordt optimaal op ingespeeld. U werkt persoonlijk aan een aantal competenties die horen bij het profiel van een HR business partner. Aan de hand van een aantal testen krijgt u inzicht in uw sterke en verbeterpunten irt het profiel. Een persoonlijk ontwikkelplan, dat samen met een coach en een performance coach wordt opgesteld, is de basis. U gaat in de praktijk aan de slag. Max 10 5 dagdelen (2 maal een hele dag en een halve dag, met spreiding van eens per 3 weken). 3 vouchers = 900 per persoon Alliantievorming Het publieke domein is sterk in beweging, zeker op gemeentelijk niveau. Organisaties proberen steeds vaker hun organisatie- en maatschappelijke doelen te realiseren door strategische allianties aan te gaan. Maar het vormen van allianties blijkt vaak lastiger dan gedacht. Het enthousiasme ebt weg als duidelijk wordt hoe moeilijk het is om tot concrete afspraken te komen. Een partij reageert anders dan verwacht, of moet steeds uitvoerig intern overleg plegen voordat een volgende stap wordt gezet. Het gezamenlijk doel was een wenkend perspectief, maar de belangen van de betrokken organisaties blijken lang niet altijd parallel te lopen. Organisaties met meer kennis en ervaring in het aangaan van allianties zijn aantoonbaar succesvoller. Daarom is het nodig om gevoel te krijgen voor alliantievorming. De praktische cursus Alliantievorming zorgt ervoor dat u het proces aan den lijve ervaart en daardoor steviger staat als u in de praktijk (weer) bij een proces van alliantievorming betrokken bent. Min 8 max 12 4 hele dagen

7 9 vouchers bij 8 of 9 deelnemers = 2700 per persoon 8 vouchers bij 10, 11 of 12 deelnemers = 2400 per persoon Stakeholder & verwachtingenmanagement Succes bestaat vooral uit het managen van de omgeving waar groot aantal stakeholders met verschillende, soms tegenstrijdige, belangen en verwachtingen leven. In deze masterclass leert u de belangrijkste stakeholders in kaart te brengen en te achterhalen wat hun zakelijke én persoonlijke belangen zijn. Vervolgens krijgt u praktische handvatten om de verwachtingen van stakeholders te managen. De masterclass beslaat één dag waarin theorie wordt afgewisseld met casuïstiek en praktijkoefeningen. Min 8, max 12 Een hele dag 2 vouchers ( 600 per persoon) Haal meer energie uit je werk! Wil je ook dat werken je meer energie oplevert dan het kost? Wil je ruimte voelen om 'ja' te blijven zeggen tegen nieuwe kansen en uitdagingen? En wil je niet alleen op je werk meer energie krijgen, maar ook nog genoeg overhouden om thuis leuke dingen te doen? Dan is de wandelworkshop 'Haal meer energie uit je werk' een aanrader. In een kleine groep mensen ontdek je in één ochtend of middag wat jouw belangrijkste energiebronnen zijn en hoe je deze (vaker) kunt toepassen in je werk. Omdat de workshop buiten in de natuur is, krijg je sowieso al een heleboel energie. Buiten in de natuur kom je tot rust. De wind blaast je hoofd leeg en je doet als vanzelf energie en inspiratie op. Je gaat tijdens de workshop zowel alleen als in tweetallen aan de slag. Je wisselt ervaringen uit en spart samen over je energiebronnen. Je kijkt weer met een frisse blik naar je werk. De wandelworkshop 'Haal meer energie uit je werk' is een inspirerende, verhelderende workshop van één dagdeel, in een wandelgebied naar keuze. Je gaat naar huis met een heel concrete, specifieke actie om meer energie uit je werk te halen. Aan het eind van de workshop krijg je een handig werkblad mee om je bevindingen in te vullen.

8 Min 6 max 8 1 dagdeel 1 voucher = 300 per persoon HRM professionaliseringstraject onder professionele begeleiding van Fontys HRM en Psychologie Gedurende het ontwikkel- en leertraject in 2015 kan op aanvraag van deelnemers e/o de deelnemende organisaties diepgaander op thema s worden ingegaan. Hiervoor kan vanuit Fontys Hogeschool onder professionele begeleiding intervisie plaatsvinden. Ook kan er op thema worden ingezoomd door middel van inspiratiesessies. De intervisiebijeenkomsten kunnen op verzoek worden ingepland; deze vallen buiten het voucher-systeem. De inspiratiesessies kunnen ook op verzoek worden gepland, deze kosten 1 voucher per persoon. Begeleide intervisie: In theorie is intervisie heel mooi. Onderstaand een samenvatting van wat intervisie is vanuit de verschillende omschrijvingen die je erover vindt: Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering. Bij intervisie doen de deelnemers een beroep op hun collega s om op gestructureerde wijze mee te denken over vraagstukken. Deze vraagstukken kunnen persoon- of functiegebonden zijn of betrekking hebben op knelpunten uit de eigen werksituatie. Een intervisie beslaat een langere periode. Het kleine aantal vaste deelnemers vormt de intervisiegroep. De groep kan zowel zelfstandig als onder begeleiding intervisie uitvoeren. Het meedenken gebeurt door het stellen van vragen. De focus ligt dus niet op het aandragen van oplossingen. Het is de bedoeling om met behulp van het eigen analytische en probleemoplossend vermogen het ingebrachte probleem te verhelderen en na te gaan hoe hierin te handelen. In de praktijk werkt intervisie vaak niet optimaal, omdat het lastig blijkt om niet bij het aanhoren van een probleem van je collega onmiddellijk over te gaan tot het aandragen van oplossingen. De essentie zou vooral moeten liggen in het stimuleren van de reflectie van degene die een casus inbrengt. Die ander een spiegel voor kunnen houden. Niet door al direct met je oordeel klaar te staan, maar door actief en oprecht te luisteren en door te vragen. Hoe pak je intervisie aan, welke afspraken maak je met elkaar, welke intervisiemethoden heb je en welke past bij onze intervisiegroep, hoe zit het met vertrouwelijkheid en veiligheid, hoe word ik (nog) vaardiger in het stellen van vragen die de ander aanzetten tot nadenken? Deze vragen komen in ieder geval aan bod tijdens deze begeleide intervisie bijeenkomst. 2 uur bij voorkeur 5 (minimaal 3, maximaal 6)

9 Inspiratiebijeenkomsten: Vanuit vragen, wensen, behoeften van P&O-ers/HRM-ers kunnen gastcolleges, workshops, prikkelende sessies worden verzorgd. De duur hangt af van het onderwerp en de wens, maar nooit meer dan 1 dag. Mogelijke onderwerpen: Active aging: dynamisch HRM voor elke levensfase Hoe zit het met jouw eigen brede inzetbaarheid? In welke levensfase zit je en wat betekent dat voor je en hoe je in je werk staat? Hoe gezond en vitaal ben en voel je je? Vanuit dit startpunt jijzelf dus gaan we kijken wat dit onderwerp betekent voor de mensen in de organisatie en wat de rol van HR hierbij is. Creatief denken HRM moet pro-actiever worden, meer out-of-the-box denken, ik ben helemaal niet creatief : misschien herkenbare uitspraken voor je? In deze workshop ga je er achter komen dat creatief denken geen kunst is! Kleurendenken voor veranderaars Geïnspireerd door het boek Leren Veranderen, een handboek voor de veranderkundige van Léon de Caluwé en Hans Vermaak (2010), krijg je uitleg over het kleurendenken. Op interactieve wijze ga je de theorie koppelen aan wat je ziet in je eigen organisatie en hoe veranderingen aangepakt worden. Je krijgt, onder andere door het maken van de kleurentest voor veranderaars ook zicht op je eigen verandervoorkeur (kleur). En met wat je dan weet: waar ben je tevreden over, wat zou je willen veranderen en hoe ga je dat aanpakken? Employer branding Hoe kun je als werkgever aantrekkelijk zijn voor medewerkers? Zowel de medewerkers die al in dienst zijn als de mensen die je vanuit de arbeidsmarkt aan wilt trekken. In dit interactieve gastcollege leer je wat employer branding is en word je aan het denken gezet over hoe jij en je organisatie daar zelf al mee bezig zijn of niet. Personal branding Hoe aantrekkelijk ben jij voor de arbeidsmarkt of je huidige organisatie? Hoe zet jij jezelf als merk neer? Hoe en wat vertel je op feestjes over wat je doet in je werk? Na deze workshop heb je nagedacht over je personal brand en kun je jezelf op spetterende wijze verkopen. Trends op de arbeidsmarkt In deze workshop zal zowel aandacht worden geschonken aan ontwikkeling van de mens als arbeider, maar ook de toekomst van arbeid in het algemeen. Er zullen linken worden gelegd tussen mens en robot, maar ook de banen van de toekomst zullen worden weerspiegeld. Daarnaast zal de toekomstige selectie van mensen tegen het licht worden gehouden. Demotie Er bestaan nogal wat vooroordelen rondom demotie, terwijl dit steeds meer een fenomeen is dat voor zowel werkgeven als werknemer van wezenlijke waarde kan zijn. In deze workshop wordt aandacht besteed aan de grootste vooroordelen van demotie die heersen bij medewerkers. Daarnaast wordt stil gestaan bij hetgeen HR kan doen aan het wegnemen ervan.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET Overzicht van Trainingen & Workshops HET INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET OM MEDEWERKERS TE ONDERSTEUNEN EN TE STIMULEREN IN HUN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

/ Humare Opleidingen. Inleiding

/ Humare Opleidingen. Inleiding Inleiding AdviesDevies van Jos Borsboom en Humare Opleidingen van René Huele werken samen. Wij delen de visie op leren. Vanuit het oogpunt van kwaliteit vinden wij het belangrijk om de continuïteit te

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Nooit te oud. Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing

Nooit te oud. Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing Nooit te oud Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Nooit te oud Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie