UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD"

Transcriptie

1 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 03/06/2014 Aanwezig : Afwezig : Youro Casier, Burgemeester; Rik Braem, Alexander Vantomme, Ann Degroote, Sonny Ghesquière, Schepenen; Hendrik Ingelbeen, Geert Bossuyt, Filiep Vandecandelaere, Bercy Slegers, Dominique Marecaux, Yves Obin, Ann Ramon, Anne-Catherine Cnockaert, Bart Pynket, An Ghesquière, Cindy Vienne, Etienne Pillaert, Johan Deneut, Tom Durnez, Raadsleden; Philippe Deleu, Raadslid - voorzitter; Nino D'Hellem, Virginie Vandemoortele-Terrier, Raadsleden Belinda Beauprez, Bert Verhaeghe, Schepenen; Jean-Pierre Depuydt, Raadslid Agenda : Aanpassing gemeentelijk subsidiereglement sport in functie van het decreet van 06 juli 2012 houdende het subsidiëren van een lokaal sportbeleid (B.S ) - goedkeuring. De Gemeenteraad, zetelend met open deuren, Gelet op het Decreet van houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (BS ); Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 06 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de sport; Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in de stadsbegroting zijn ingeschreven. Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van de Wervik (BBC) op 07 januari 2014; Meerjarenplanning Stad Gezien het advies van de gemeentelijke sportraad; BESLUIT, unaniem : Over te gaan tot de goedkeuring van het gemeentelijk subsidiereglement sport in functie van het decreet van 06 juli 2012 houdende het subsidiëren van een lokaal sportbeleid (B.S. 16 augustus 2012). Hoofdstuk 1 Art 1.1 Erkenning gemeentelijke sportverenigingen. Sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, of door een erkende Vlaamse organisatie voor sportieve vrijetijdbesteding, worden automatisch

2 erkend, als ze tevens voldoen aan de bijkomende voorwaarden voorzien in art. 2 tem. art. 12. Art 1.2 Art. 2 Art. 3 Art. 4 De sportverenigingen die niet vallen onder art.1.1 kunnen tevens door het College van Burgemeester erkend worden, mits te voldoen aan de bepalingen opgenomen in art. 2 tem. art.12. Komen in aanmerking voor erkenning: a. Verenigingen zonder winstoogmerk b. Feitelijke verenigingen. De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt. De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met respectievelijk volgende taakverdeling : voorzitter, penningmeester, secretaris. Art. 5 Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 15 aangesloten leden hebben en minimum 1 jaar werking kunnen bewijzen. Art. 6 De zetel van de sportvereniging moet in de stad gevestigd zijn. De meerderheid van de bestuursleden zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de Stad. Art. 7 Art. 8 De sportvereniging heeft een werking in het Nederlandse taalgebied. De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de stad, tenzij het door de eigenheid van de sport onmogelijk is. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing. Art.9 De sportvereniging moet haar leden verzekeren zowel voor burgerlijke aansprakelijkheid als tegen persoonlijke ongevallen en dit volgens de wettelijke minimum bepalingen opgenomen in het decreet betreffende de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties of een erkende Vlaamse organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding Indien de sportvereniging aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie of een erkende Vlaamse organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding, zijn de leden via deze weg verzekerd, op voorwaarde dat de sportvereniging de gegevens van deze leden doorgeeft aan zijn sportfederatie. Deze clubs voegen dit bewijsstuk bij het subsidieaanvraagformulier. De clubs niet aangesloten bij een federatie dienen het bewijs te leveren voor hun leden een geldige verzekering te hebben afgesloten volgens bovengeciteerde bepalingen van het decreet Vlaamse sportfederaties. Art. 10 Art. 11 Art.12 De sportvereniging moet een actieve en reguliere sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. minimum één sportactiviteit om de 2 weken gedurende minstens 8 maanden per jaar, tenzij door de eigenheid van de sport er een andere frequentie is. De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging op het daartoe bestemde formulier ingediend bij de sportdienst. Het reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de sportdienst en tevens beschikbaar op de website van de Stad Wervik. Op eenvoudig verzoek van het stadbestuur dient de vereniging de nodige bewijsstukken voor te leggen, waaruit blijkt dat ze aan de gestelde criteria voldoen. Hoofdstuk 2 Beleidsprioriteit 1:Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.

3 Art. 1 Binnen de perken van de door de Gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen. Ze wordt toegekend door middel van een subsidiereglement waarbij de subsidie gedeeltelijk verdeeld wordt op basis van door het bestuur bepaalde kwaliteitscriteria. Het subsidiereglement is elektronisch raadpleegbaar via website van de Stad Wervik. Deze toelagen worden toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen aan de erkende sportverenigingen, na advies van de gemeentelijke sportraad. Art. 2 Om als sportvereniging van subsidies te kunnen genieten, dient de vereniging : a. erkend te zijn als sportvereniging volgens de voorwaarden bepaald in hoofdstuk 1; b. sporten aan te bieden die vermeld staan op de sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding. Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. De sportverenigingen die subsidies ontvangen worden gevraagd het stadslogo van de Stad Wervik te gebruiken, en/of de medewerking van de Stad Wervik bekend te maken. Voor recreatieve verenigingen aangesloten bij een stedelijke competitie wordt de aanvraag ingediend door en de eventuele toelage toegekend aan het competitiebestuur. De financiële middelen worden toegekend volgens volgende normen - 75% van het budget van dit reglement zal verdeeld worden op basis van kwalitatieve criteria. - 25% van het budget van dit reglement, vermeerderd met de vrije middelen door de Stad Wervik ter beschikking gesteld, zal verdeeld worden op basis van kwantitatieve criteria. De gegevens nodig voor het uitvoeren van de art zijn gebaseerd op de referte periode, zijnde het kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. A. Kwalitatieve criteria. Thema 1 : Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging. 45% Doelstelling: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader. a. aantal uren training gegeven door een gekwalificeerde trainer. 50 % Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren. per trainer met VTS diploma toptrainer, trainer A, of master (licentiaat) ( ) (= 4 pt) per trainer met VTS diploma trainer B. diploma bachelor (regent) ( ) (= 3 pt) per trainer met VTS diploma initiator. ( ) (= 2 pt) per trainer met VTS diploma bewegingsanimator.( ) (= 1 pt) per trainer met VTS diploma aspirant-initiator. ( ) (= 1 pt) ( ) of gelijkgestelde buitenlandse diploma s Aantal punten vermenigvuldigd met het aantal uren training per jaar.

4 b. volgen en organiseren van een sporttechnische opleiding en/of bijscholing. 40 % Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren. per gevolgde erkende opleiding / bijscholing per trainer/ jaar. (extern georganiseerd) (= 10 pt) per gevolgde opleiding / bijscholing georganiseerd voor o.a. eigen trainers door de sportvereniging zelf. (intern georganiseerd) (= 20 pt) c. beschikken over kwaliteitsvolle scheidsrechters, commissieleden bij een erkende sportfederatie of juryleden. 10 % Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren. aantal door de sportfederatie erkende scheidsrechters, commissieleden en juryleden aangesloten bij de sportvereniging. (=10pt/sch.) Thema 2 : Financieel beheer. 10% Doelstelling: Een efficiënt financieel beheer voeren. a. voorleggen van de door het bestuur van de sportvereniging goedgekeurde begroting en rekening. (= 20 pt) b. beschikken over een financieel meerjarenplan. (= 20 pt) Thema 3 : Aanbod. 10% Doelstelling : Een regelmatig sportaanbod buiten de reguliere werking op verschillende niveaus voor verschillende leeftijden. a. De club neemt deel aan tornooien buiten de reguliere competitie. (Per tornooi= 5 pt) b. De club is zelf organisator van tornooien buiten de reguliere competitie of werking. (Per tornooi= 10 pt) c. Organiseren van sportkampen en stages met minstens 3 uren actieve sportbeoefening en minstens 1 gekwalificeerde trainer. internaat (per sportkamp/stage= 20 pt) externaat (per sportkamp/stage= 15 pt) d. Er is een financiële bijdrage van de sportvereniging voor hun leden die deelnemen aan een extern sportkamp- of stage. (= 1 pt./deelnemer) e. Naast het reguliere sportaanbod doet de sportvereniging een sportaanbod voor bv. senioren, gehandicapten, etnisch culturele minderheden, kansarmen (= 20 pt.) Thema 4 : Structuur van de sportvereniging. 25% Doelstelling a : Meer sportverenigingen hebben een VZW statuut. De sportvereniging heeft een VZW statuut. (= 10 pt) 20% Doelstelling b: De sportvereniging heeft een transparante structuur met duidelijk omschreven functies. 10 % a. Voorleggen van een organogram. (= 10 pt) b. Beschikken over een sportieve meerjarenplanning, m.a.w. hoe voorziet de club de uitbouw op sportief vlak. (= 10 pt)

5 Doelstelling c: De sportvereniging is betrokken bij het gemeentelijk sportbeleid. 70 % a. De sportvereniging is aangesloten bij de stedelijke sportraad. (= 10 pt) b. De sportvereniging was vertegenwoordigd op de statutaire algemene vergadering van de stedelijke sportraad. (=20 pt) c. De sportvereniging werkt mee of neemt deel aan lokale of bovenlokale initiatieven. - deelname/hulp van de sportvereniging bij een sportactiviteit ingericht door de sportdienst of de sportraad of G.S.W. (=10 pt/ ac) - deelname/organiseren van/door de sportvereniging van naschoolse activiteiten i.s.m. school of SVS. (= 5 pt/ac)) Thema 5: Communicatie. 10% Doelstelling: de sportvereniging voert interne en externe communicatie a. De sportvereniging beschikt over een regelmatige bijgewerkte website of maakt gebruik van de verenigingssite van de Stad Wervik (= 20 pt) b. De sportvereniging beschikt over een infobrochure of clubblad voor de leden. (= 20 pt) c. Er bestaat een jaarlijkse ouderbijeenkomst, waarbij de jeugdwerking wordt toegelicht. (= 20 pt) B. Kwantitatieve criteria. Basistoelage op basis van het aantal leden. 25 % van de verplicht te besteden Vlaamse financiële middelen, vermeerderd met de vrije middelen door de Stad Wervik ter beschikking gesteld, zal verdeeld worden op basis van kwantitatieve criteria. Doelstelling: een basistoelage wordt aan de sportverenigingen toegekend volgens het aantal actieve Wervikse leden op 01 april van het referte jaar. (= het kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) Opmerking: voor clubs die deelnemen aan een stedelijke competitie is het aantal leden de som van alle leden van de deelnemende Wervikse clubs. Aantal Wervikse leden t.e.m. 18 jaar (x 1.5) > 18 jaar (x 1) 65 jaar (x 1.5) Totaal aantal pt. max. 300 pt. Art.9 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement is beschikbaar op de sportdienst. Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren zijn tevens beschikbaar op de site van de Stad Wervik. Een oproep verschijnt tevens in de stadskrant Waarheen en de plaatselijke kranten.

6 Art.10 De subsidieaanvraag moet worden ingediend voor 01 juli van het betrokken jaar. De verrekening van de subsidies gebeurt voor 01 november, de uitbetaling van de subsidies zal gebeuren voor 31 december van het betrokken jaar. Voor 2014 dienen alle gegevens binnen te zijn tegen , de uitbetaling gebeurt tegen Art.11 Op eenvoudig verzoek van het stadbestuur dient de vereniging bij het aanvraagformulier en de vragenlijst de nodige bewijsstukken voor te leggen, waaruit blijkt dat ze aan de gestelde criteria voldoen. Hoofdstuk 4: Subsidies sportevenementen Van het totale subsidiebedrag voorzien in de stadsbegroting, worden er middelen weerhouden voor de subsidiëring van sportevenementen. art.1 art.2 art.3 Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning van de subsidie op basis van een gemotiveerd advies van de commissie sportevenementen, die als volgt is samengesteld: - 2 sportfunctionarissen van Wervik. - De bestuursleden van de stedelijke sportraad. Er wordt een subsidie voorzien voor de 2 wielerevenementen, met een bovengemeentelijke uitstraling met name: Omloop van de Grensstreek en de Grote Prijs van Geluwe euro per evenement. Voor de subsidiëring van wielerwedstrijden wordt een officiële categorieën lijst van de WBV (wielerbond Vlaanderen) gebruikt. De beoordeling gebeurt via een puntensysteem, opgenomen in artikel 14b. met dien verstande dat er per erkende wielerclub slechts 1 wielerwedstrijd per categorie in aanmerking komt voor subsidiëring. art.4 De commissie sportevenementen beoordeelt andere jaarlijks terugkerende sportmanifestaties waarvoor een geldige subsidieaanvraag is ingediend, qua uitstraling, belangrijkheid (internationaal, nationaal, provinciaal, regionaal), mediabelangstelling (televisie, radio, dagbladen), aantal deelnemers e.d. De beoordeling gebeurt via een puntensysteem, dat rekening houdt met de zonet bedoelde criteria. art.5 art.6 Art.7 art.8 Voor eenmalige, belangrijke sportmanifestaties wordt er een projectsubsidie toegekend. De selectie van de eenmalige belangrijke sportevenementen gebeurt door het College van Burgemeester en Schepenen op advies van de commissie sportevenementen. Per projectsubsidie wordt er maximum 500 voorzien. De eventuele financiële overschotten worden bij de subsidies bedoeld onder art. 4 van dit reglement gevoegd. De subsidie mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor zij is toegekend. Het stadsbestuur heeft steeds het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te controleren. Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag verbindt de organisator er zich toe om: - een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen en de voorzitter van de sportraad uit te nodigen op de sportmanifestatie. - De medewerking van het Stadsbestuur te vermelden in alle publicaties en documenten betreffende de gesubsidieerde manifestatie. art.9 Sportevenementen die ingebracht worden bij het algemene subsidiereglement van sportverenigingen (hoofdstuk 2) komen niet meer in aanmerking voor subsidies via dit reglement sportevenementen.

7 art.10 art.11 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en het aanvraagformulier is ter beschikbaar op de sportdienst, en zijn tevens ter beschikking op de site van de Stad Wervik. Een oproep verschijnt tevens in de infokrant Waarheen, en in de plaatselijke kranten. De subsidieaanvraag moet worden ingediend voor 01 juli van het betrokken jaar. De verrekening van de subsidies gebeurt voor 01 november, de uitbetaling van de subsidies zal gebeuren voor 31 december van het betrokken jaar. Voor 2014 dienen alle gegevens binnen te zijn tegen , de uitbetaling gebeurt tegen art.12 De evenementen die in aanmerking komen voor subsidies zijn deze die plaatsgrijpen in het referte jaar, zijnde het kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. ( ) art.13 art.14 Op eenvoudig verzoek van het stadbestuur dient de vereniging de nodige bewijsstukken voor te leggen, waaruit blijkt dat ze aan bovenvermelde voorwaarden voldoen. Beoordeling sportevenementen. a. 2 vaste wielerevenementen (zie art.2) b. Categorieën wielerwedstrijden: 25% vh. resterend budget * miniemen, aspiranten, nieuwelingen 2 pt. amateurs en masters 1 pt. clubkampioenschap wielercl. 1 pt. * juniors en beloften 4 pt. * elit.zc (met uitzondering de evenementen bedoeld in art.2) 4 pt. c. Andere jaarlijks terugkerende sportevenementen: 50 % * Via een puntenschaal, rekening houdend met de criteria voorzien in art.4 van dit reglement. De commissie sportevenementen geeft advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. d. Projectsubsidie: 25% * Eenmalige sportmanifestaties. max. 500 / sportev. Hoofdstuk 3 Beleidsprioriteit 2 : Het stimuleren tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking. 1. De subsidie wordt aangewend voor de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. Enerzijds wordt daarbij de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren beoogd op het sporttechnische, tactische of sociaal-pedagogische vlak, en voor de jeugdsportcoördinatoren ook op het beleidsmatige en organisatorische vlak. Anderzijds wordt de verhoging van het aantal gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren beoogd. De sportkwalificaties hebben betrekking op sportspecifieke diploma s/getuigschriften of attesten, uitgereikt door de VTS (Vlaamse Trainersschool), of daarmee geassimileerd.

8 2. Deze beleidsprioriteit heeft ook tot doel de structurele samenwerking of fusies tussen sportverenigingen te ondersteunen met het oog op de uitbouw van een bredere en kwaliteitsvolle werking. De sportverenigingen zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Artikel 1: Definities Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende sportvereniging Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsport-begeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Artikel 2: Timing. 2.1 Als referentieperiode voor het begrotingsjaar (jaar waarin de subsidie wordt uitbetaald) geldt de periode van 01 januari tot en met 31 december van het jaar voorafgaand aan dit begrotingsjaar. 2.2 De aanvraag voor deze subsidies wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement is beschikbaar op de sportdienst. Het subsidie reglement en de aanvraagformulieren zijn tevens beschikbaar op de site van de Stad Wervik. De subsidieaanvraag moet worden ingediend voor 01 juli van het betrokken begrotingsjaar. De verrekening van de subsidies gebeurt voor 01 november, de uitbetaling van de subsidies zal gebeuren, na goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen ten laatste tegen 31 december van het betrokken begrotingsjaar. Voor 2014 dienen alle gegevens binnen te zijn tegen , de uitbetaling gebeurt tegen Indien blijkt dat: - de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid; - de aanvrager de gevraagde inlichtingen of bewijsstukken weigert te verschaffen; - de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft; vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidies voor het betrokken jaar. Artikel 3: Rekening houdend met de richtlijnen van het decreet van op de subsidiëring van de gemeentebesturen voor het voeren voor Sport voor allen -beleid stelt het College van Burgemeester en Schepenen, binnen de kredieten voorzien in het budget, subsidies beschikbaar voor sportverenigingen van de Stad Wervik, die aangesloten zijn bij een door Vlaamse overheid erkende sportfederatie. Een sportvereniging kan niet genieten van deze subsidies indien ze reeds financiële middelen ontvangen via andere (dan sport) gemeentelijke kanalen. Bij de toekenning van deze subsidie wordt gesteund op het hier onderstaand normenstelsel, door het stadsbestuur bepaald % van het voorziene budget wordt voorzien voor eigen initiatieven van de gemeentelijke sportdienst in het kader van beleidsprioriteit 2. Indien dit bedrag niet volledig wordt benut, wordt het resterend bedrag toegevoegd aan het budget voorzien onder pt.3 hieronder % van het voorziene budget wordt voorzien voor de ondersteuning van sportverenigingen die initiatieven nemen zoals omschreven in art.5 hieronder. Indien dit bedrag niet volledig

9 besteed wordt, wordt het resterend bedrag toegevoegd aan het budget voorzien onder pt.3 hieronder % van het voorziene budget wordt voorzien voor de ondersteuning van sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en/of sportcoördinatoren, actief in de jeugdsport, conform het puntensysteem omschreven in art.6 hieronder % van het voorzien budget wordt voorzien voor samenwerkingsverbanden of fusies (zoals bedoeld in art.7van dit reglement) tussen sportverenigingen met het oog op de uitbouw van een kwaliteitsvolle werkingsbasis voor de betrokken sportverenigingen. Artikel 4: De subsidies bedoeld onder art.3 pt. 2, 3 en 4 worden verleend aan de sportverenigingen die, rekening houdend met de bepalingen in art.3 van dit reglement, verder voldoen aan de voorwaarden voorzien in het hoofdstuk voldoen: Erkenning gemeentelijke sportvereniging. Artikel 5: Stimuleren van jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren om zich bij te scholen. Dit gedeelte van de impulssubsidie wordt bestemd voor de vergoeding van de sportverenigingen voor: a. het behalen door hun jeugdsportbegeleiders of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren van een sportspecifiek diploma of attest van de Vlaamse Trainersschool of een ander getuigschrift erkend door de VTS; b. het volgen door hun jeugdsportbegeleiders of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren van een bijscholing, georganiseerd door VTS, Bloso, sportfederatie, opleidingsinstantie LO, provincie, regio, sportdienst, hetzij op sporttechnisch, sociaalpedagogisch, beleidsmatig, organisatorisch vlak of inzake ethisch en medisch verantwoord sporten; c. het door de sportvereniging organiseren van een opleiding of bijscholing voor jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren. Voor wat betreft a) en b) worden aan de sportverenigingen de deelnamekosten terugbetaald op voorlegging van de factuur en het betalingsbewijs, deelnamebewijs en/of diploma/attest/getuigschrift. De verplaatsingskosten worden berekend op basis van de bij het gemeentebestuur gebruikelijke verplaatsingsvergoedingen. Voor wat betreft c) krijgen de sportverenigingen de organisatiekosten terugbetaald op voorlegging van de facturen en de betalingsbewijzen. Catering komt niet in aanmerking. De verdeling van het voorziene bedrag gebeurt a rato van de effectief ingediende kosten voorzien in de ingediende dossiers. Indien het maximale budget ontoereikend is wordt een procentuele verdeelsleutel (pro rata) toegepast. Artikel 6: Ondersteuning van sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren. 1) Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders. Sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders kunnen hiervoor punten bekomen op basis van het volgende puntensysteem. Parameters: Diploma Master of Bachelor L.O. of VTS diploma in de betrokken sporttak of gelijkwaardig volgens de assimilatietabel VTS. Sporttechnisch kader Parameters Te verdienen punten

10 Sporttechnisch Opleidingsniveau jeugdsportbegeleider Master LO Bachelor LO VTS diploma in de betrokken sporttak volgens de assimilatietabel VTS VTS trainer A VTS trainer B/instructeur B VTS initiator VTS aspirant initiator Bewegingsanimator 25 pt. 20 pt. 25 pt. 20 pt. 15 pt. 10 pt. 5 pt. Bachelors LO en Masters LO met een VTS trainer A diploma of een VTS trainer B diploma, krijgen punten voor beide diploma s. 2) Werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren. Sportverenigingen die werken met een gediplomeerde jeugdsportcoördinator kunnen hiervoor punten bekomen op basis van onderstaande puntentabel. Parameters: Om erkend te worden als jeugdsportcoördinator dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan: d. Deze persoon moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de infobrochure/website van de vereniging. e. Hij/zij moet minstens de coördinatie van meerdere jeugdploegen voor zijn/haar rekening nemen. f. Hij/zij is de eerste contactpersoon voor ouders, trainers, spelers, g. Hij/zij schrijft een jeugdplan dat controleerbaar is. h. Hij/zij is coördinator bij een club met minstens 30 jeugdleden (jeugdleden = leden tot en met 18 jaar) Sporttechnisch kader Parameters Te verdienen punten Aanwezigheid van een jeugdsportcoördinator Gegevens + functiebeschrijving en plaats Binnen het organogram. 40 pt. Sporttechnisch Opleidingsniveau jeugdsportcoördinator Master LO Bachelor LO VTS diploma in de betrokken sporttak of Gelijkwaardig volgens de assimilatielijst VTS - VTS trainer A - VTS trainer B / instructeur B - VTS initiator 25 pt. 20 pt. 25 pt. 20 pt. 15 pt. Bachelors en Masters L.O. met daarenboven nog een VTS trainer A diploma of VTS trainer B diploma krijgen punten voor beide diploma s. Jeugdsportcoördinatoren die het VTS- diploma jeugdsportcoördinator behalen krijgen hiervoor 15 extra punten. Artikel 7:

11 Onder samenwerkingsverbanden of fusies tussen sportverenigingen wordt bedoeld een gestructureerde samenwerking op sportief of bestuurlijk vlak gericht op een kwalitatieve verbetering van de jeugdwerking. Een commissie bestaande uit de 2 sportfunctionarissen en het bestuur van de sportraad beoordelen de ingediende dossiers waar een samenwerkingsakkoord wordt aangetoond. Dit advies wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Artikel 8: Dit besluit treedt in werking vanaf 01 januari NAMENS DE GEMEENTERAAD : De Stadssecretaris (get.), Ph VERRAES De Voorzitter (get.), Ph. DELEU VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT : De Stadssecretaris, De Voorzitter, Ph VERRAES Ph. DELEU

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van dinsdag, 07 juni 2016 Aanwezig : Youro Casier, burgemeester; Belinda Beauprez, Bert

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE UITBOUW 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VERHOGING VAN DE SPORTKWALIFICATIE VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN DE JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN DE SPORTVERENIGINGEN Definities: Jeugdsportbegeleider (JSB): Een sporttechnische

Nadere informatie

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 00 NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 009-03 VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel. ALGEMENE BEPALINGEN Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de Vlaamse Overheid en de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent

Nadere informatie

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de aangesloten bij een

Nadere informatie

Subsidiereglement: impulssubsidie 1

Subsidiereglement: impulssubsidie 1 Subsidiereglement: Impulssubsidie Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE IMPULSSUBSIDIE VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN 1 Reglement impulssubsidie 2009-2013 De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen aangesloten bij

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN (JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIES

IMPULSSUBSIDIES IMPULSSUBSIDIES 2014-2019 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot

Nadere informatie

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Dit reglement werd opgesteld in het kader van het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES 1 REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Strategische doelstelling: Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. De stad Mechelen tracht via subsidiëring van Mechelse sportverenigingen

Nadere informatie

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders STEDELIJKE SPORTDIENST HARELBEKE Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders Artikel 1.: Definities 1.1. In de periode 2009-2013 kan de gemeente impulssubsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. De overheid stelde

Nadere informatie

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK 2010-2013 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli 2010 1 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt; 3.2. Het subsidiereglement - impulssubsidie De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement Impulssubsidie Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse, beleidsprioriteit 1, de gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging.

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. 25 augustus 2014 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. Algemene Bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Werkingsjaar:

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

b) Als we niet inspelen op deze kans verliezen we ons recht op de overgangssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap

b) Als we niet inspelen op deze kans verliezen we ons recht op de overgangssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap Vaststelling van een subsidiereglement impulssubsidie 2009-2013 voor meer en hoger sportgekwalificeerde en jeugdsportcoördinatoren, actief in meer erkende sportverenigingen. a) Zoals voorzien in het sportbeleidsplan

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen Zitting van 17 december 015. Gepubliceerd op december 015. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1) sport: activiteiten die individueel of

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout keert jaarlijks subsidies uit aan erkende sportverenigingen van Meerhout en dit

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE I. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN - Gelet op het advies van de gemeentelijke Sportraad in zitting van 06 september 16; - Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 SUBSIDIEREGLEMENT IN FUNCTIE VAN BELEIDSPRIORITEIT 2 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Toelichting Het nieuwe decreet voor de sport Houdende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM Doelstellingen Artikel 1 Dit reglement heeft als doelstelling de sportverenigingen die erkend zijn volgens artikel 5 financieel te ondersteunen. Het

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 1.1. Doelstelling Het gemeentebestuur subsidieert erkende sportclubs met een actieve en kwalitatieve

Nadere informatie

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Indienen vóór. Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Deze subsidie beoogt de verbetering of verhoging van de sportkwalificaties van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

1.3.- De sportvereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal.

1.3.- De sportvereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal. BELEIDSPRIORITEIT SPORT 2 KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING SAMENWERKINGSVERBANDEN INHOUD artikel 1 algemeen artikel 2 aanvraagprocedure artikel 3 doelstelling artikel 4 subsidievoorwaarden

Nadere informatie

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Goedgekeurd in zitting gemeenteraad 19 december 013 1 LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Hoofdstuk I: Algemene bepalingen. Artikel 1 a) Dit reglement is enkel van toepassing op de erkende

Nadere informatie

Subsidiereglement voor Damse sportverenigingen Ondersteuning van kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen voor Damse inwoners

Subsidiereglement voor Damse sportverenigingen Ondersteuning van kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen voor Damse inwoners Subsidiereglement voor Damse sportverenigingen Ondersteuning van kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen voor Damse inwoners Dienst volksontwikkeling SPORT sportdienst@damme.be 050 28 84 57

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

Zitting van 23 december 08.

Zitting van 23 december 08. Provincie Vlaams- Brabant GEMEENTE KORTENAKEN Aanwezigen:. UITTREKSEL uit de NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING Zitting van 23 december 08. de heer Stefaan DEVOS, burgemeester, voorzitter Mevr. G. Vandewijngaerden,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1 Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart!

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! Aanvraagformulier: - IMPULSSUBSIDIE BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! OPMERKING: Enkel erkende clubs die georganiseerde jeugdsport aanbieden kunnen impulstoelagen

Nadere informatie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie WAAROM DIT SUBSIDIEREGLEMENT? Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider te verhogen in de sportverenigingen,

Nadere informatie

Sportverenigingen Subsidiereglement

Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 Artikel 1.- Algemene bepalingen. Binnen

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen. Artikel 1: doel en duur van het

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019 1 I. Algemene voorwaarden Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet op het gemeentelijk budget voor de subsidiëring van de erkende Affligemse sportverenigingen. De sportsubsidie bestaat uit: een werkingssubsidie:

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

Reglement voor erkenning en ondersteuning van sport in Brugge

Reglement voor erkenning en ondersteuning van sport in Brugge Reglement voor erkenning en ondersteuning van sport in Brugge 1. Erkenning van recreatief-sportieve verenigingen Artikel 1 Om erkend te zijn als Brugse sportvereniging dient de vereniging bewijs te kunnen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd;

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De gemeente Houthalen-Helchteren zal, binnen de perken van de kredieten daartoe

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 I. Doel subsidiereglement en verdeling totaal subsidiebedrag beleidsprioriteit 1 Het subsidiereglement

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie sportverenigingen

Reglement impulssubsidie sportverenigingen Reglement impulssubsidie sportverenigingen Het reglement betreffende de subsidiering van sportverenigingen met jeugdwerking in het kader van de impulssubsidie 2009-2013 van de Vlaamse overheid wordt als

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Reglement goedgekeurd door GR op 29.03.2010. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Artikel 1 : Algemene voorwaarden. Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten, voorzien in de beheers- en beleidscyclus, verleent de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Sportdienst 03-484 16 65 sport@zandhoven.be Reglement inzake subsidie sportverenigingen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2008 Publicatie

Nadere informatie

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar.

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar. Algemeen Artikel 1. Dit subsidiereglement bepaalt de voorwaarden voor toekenning van de subsidie aan de sportverenigingen binnen de perken van de door de gemeenteraad op de financiële nota van het budget

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. De sportverenigingen die al dan niet lid zijn van de gemeentelijke sportraad maar een werking ontplooien op het grondgebied

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen.

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSPRIORITEIT SPORT (BPS) 1 Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSPRIORITEIT SPORT (BPS) 1 Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSPRIORITEIT SPORT (BPS) 1 Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Voorwaarden en definities 1.1 Om voor subsidiëring

Nadere informatie