Monitoring invoering van de Zorgverzekeringswet. Eindrapport over de stand per 1 september 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring invoering van de Zorgverzekeringswet. Eindrapport over de stand per 1 september 2005"

Transcriptie

1 Monitoring invoering van de Zorgverzekeringswet Eindrapport over de stand per 1 september september 2005

2 Inhoud Inleiding Samenvattende conclusie Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject... 8 Alle planningen zijn gericht op 1 januari IT-systemen: de achilleshiel voor de invoering van de Zvw Opleidingenprogramma krijgt volle aandacht Voorlichting krijgt extra impuls door toegenomen concurrentie Overige thema s vragen om gerichte aandacht Inhoud 2

3 Inleiding De Eerste Kamer heeft op 14 juni jongstleden ingestemd met de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw). De invoering van de Zvw heeft zowel voor alle verzekerde inwoners van Nederland als voor de zorgverzekeraars aanzienlijke gevolgen. De verzekeraars dienen op tal van onderwerpen wijzigingen aan te brengen in de huidige processen, opdat de invoering per 1 januari 2006 succesvol kan verlopen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft PricewaterhouseCoopers gevraagd de meest kritische processen met betrekking tot het implementatietraject in beeld te brengen en de actuele stand van zaken te beoordelen met het oog op de invoering per Het gaat om de projectbeheersing, de ICT, de opleidingen en de voorlichting. Daarnaast zijn verzekeraars bevraagd over de collectiviteiten. In deze rapportage treft u de onderzoeksbevindingen aan. Wij tekenen daarbij aan dat de korte doorlooptijd (drie weken) zijn grenzen stelt aan de reikwijdte en diepgang van het onderzoek. Wij baseren onze bevindingen op de informatie die de zorgverzekeraars hebben aangeleverd in de schriftelijke beantwoording van onze vragenlijst. In de gesprekken met de zorgverzekeraars hebben wij de informatie vervolgens beperkt getoetst. De wijze van onderzoek impliceert dat een bepaalde mate van onzekerheid aangaande de verkregen informatie niet uit te sluiten is. Wij hebben geen onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens en derhalve geen accountantscontrole toegepast. Behalve met de verzekeraars hebben wij gesprekken gevoerd met twee volmachtnemers en met een leverancier van software die speciaal ontwikkeld is voor de basisverzekering. De aldus verkregen informatie hebben wij aan de hand van een toetsingskader met de betrokken onderzoekers aan een expertweging onderworpen. In de rapportage ligt de nadruk op de interne processen bij de zorgverzekeraars die direct gerelateerd zijn aan het implementatietraject van de wet. Aan een aantal factoren die invloed kunnen uitoefenen op de invoering van de Zvw maar die niet direct door de individuele zorgverzekeraar beïnvloed kunnen worden, is in hoofdstuk 5 in signalerende zin aandacht besteed. Wij hechten eraan te vermelden dat de zorgverzekeraars, de volmachtnemers en de softwareleverancier ons binnen zeer korte tijd hebben voorzien van actuele en veelal gedetailleerde informatie en ons -op een enkele uitzondering na- open hebben geïnformeerd over hun zienswijze en procesmatige stand van zaken. Wij hebben de weergave van de gevoerde gesprekken en onze bevindingen per onderzochte entiteit expliciet met onze gesprekspartners afgestemd. Inleiding 3

4 Onderzoeksvraag Het doel van het onderzoek is om een antwoord te krijgen op de volgende vragen: a Wat is de stand van zaken van de volgende aspecten, voor zover relevant voor de invoering van de Zvw: i projectbeheersing; ii aanpassingen van de IT-systemen; iii opleiding van medewerkers; iv voorlichting; b Wat is het oordeel van de onderzoeker over de mate waarin de genoemde aspecten tijdig tot een goed einde zullen worden gebracht? c Wat is het oordeel van de onderzoeker over de mate waarin eventuele knelpunten tijdig bijgestuurd kunnen worden? Verder heeft de opdrachtgever verzocht om in het onderzoek ook aandacht te besteden aan de collectieve contracten en ruimte te scheppen voor andere thema s die verzekeraars van belang achten. Onderzoeksopzet Om in een korte tijd een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, hebben wij in overleg met de opdrachtgever voor een aanpak gekozen die vergelijkbaar is met de aanpak in het onderzoek dat wij in het voorjaar voor Zorgverzekeraars Nederland hebben uitgevoerd. Allereerst hebben wij in overleg met het ministerie van VWS en in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ) een schriftelijke vragenlijst en een globaal toetsingskader ontwikkeld. Deze zijn aan alle zorgverzekeraars en twee volmachtnemers gestuurd. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gesloten vragen om een zo concreet mogelijk inzicht te krijgen en om de antwoorden van alle verzekeraars te kunnen vergelijken en cumuleren. Alleen met betrekking tot ICT is gebruik gemaakt van een set open vragen, gelet op de cruciale betekenis van het tijdig gereed komen van de IT-systemen. Vervolgens hebben wij alle zorgverzekeraars benaderd voor een gesprek om nader van gedachten te wisselen over de ingevulde vragenlijst. De zorgverzekeraars hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven en via delegaties op het niveau van management en/of Raad van Bestuur ons onderzoeksteam te woord gestaan. Vanuit het onderzoeksteam namen steeds een financieel deskundige en een deskundige op het gebied van informatisering/bedrijfsprocessen aan de gesprekken deel. In de gesprekken werd veelal indringend gesproken over de verschillende vraagstukken. Daarbij hebben wij mede kunnen voortbouwen op onze kennis en ervaring vanuit het onderzoek dat in het voorjaar in opdracht van ZN is uitgevoerd. Het verslag van het gesprek is, in combinatie met de ingevulde vragenlijst, individueel teruggekoppeld aan de zorgverzekeraar/volmachtnemer. Inleiding 4

5 Aan de hand van het toetsingskader is in expertmeetings ieder individueel verslag door de onderzoekers geanalyseerd, gewogen en van een oordeel voorzien in de vorm van een stoplicht. Groen voor haalbaar / op orde, oranje voor verdient aandacht en rood voor niet haalbaar / alarm. Gezien de impact en het gewicht van de IT-vraagstukken, is voor dit onderwerp een andere benadering gekozen, te weten een integrale beoordeling op een schaal met vijf kleuren. Deze dient als volgt geïnterpreteerd te worden: 1. groen: haalbaar, in de zin dat adequate maatregelen getroffen zijn; 2. geel: haalbaar mits de nauwgezette interne monitoring wordt voortgezet en snelle acties op opkomende issues georganiseerd worden; 3. oranje: alleen haalbaar indien geïdentificeerde aandachtspunten door betrokkenen worden opgepakt en enige risico s worden geaccepteerd; 4. oranje/rood: niet haalbaar, tenzij drastische ingrepen plaatsvinden en significante risico s worden geaccepteerd; 5. rood: niet haalbaar. De individuele resultaten van onze beoordeling zijn opnieuw voorgelegd aan de verzekeraars ter afstemming. Vervolgens zijn de resultaten geaggregeerd en geanonimiseerd om een branchebreed beeld te presenteren. Ter afronding van het onderzoek is deze rapportage opgesteld. De opdrachtgever is intensief bij het onderzoek betrokken geweest door het beoordelen van het toetsingskader, het afstemmen met ZN en CTZ en ten slotte door het bespreken van de bevindingen en van het conceptrapport. Opbouw van het rapport Het rapport telt vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk gaan wij in op de wijze waarop verzekeraars hun projectbeheersing vormgeven. In het tweede hoofdstuk gaan wij in op de stand van zaken met betrekking tot de ICT, in het derde en vierde hoofdstuk op respectievelijk opleidingen en voorlichting. Per hoofdstuk zijn de conclusies verwoord. Hoofdstuk vijf is gewijd aan enkele overige thema s, waaronder de collectiviteiten. Het geheel wordt voorafgegaan door de samenvattende conclusie. Inleiding 5

6 Samenvattende conclusie Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek dat PricewaterhouseCoopers uitgevoerd heeft voor het ministerie van VWS inzake de voorbereiding van de implementatie van de Zorgverzekeringswet bij alle zorgverzekeraars in Nederland. Het beeld dat wij hier schetsen, is de weergave van een momentopname per 1 september Ons algemene oordeel is dat verantwoorde invoering van de Zvw mogelijk moet zijn, gelet op de kwalitatief hoogstaande voorbereiding. De context is echter dermate complex dat geen definitieve conclusies te geven zijn over het daadwerkelijke verloop van de invoering van de Zvw. In ieder geval is voortzetting van de zorgvuldige procesgang in de komende maanden essentieel. De verzekeraars zijn zich zonder uitzondering bewust van de risico s. Geen van de verzekeraars 1 bevindt zich in de rode zone. Op de terreinen van projectbeheersing, opleidingen en voorlichting overheerst in hoge mate de kleur groen. Alleen op het gebied van IT ontstaat een gevarieerd beeld van groen, geel en oranje. Wij hebben geconstateerd dat alle verzekeraars zich ten zeerste inspannen om per 1 januari 2006 de Zvw te kunnen invoeren. Op een enkele maatschappij na is men vol vertrouwen dat de implementatie succesvol zal verlopen, ook al realiseert men zich dat daarvoor de uiterste inspanning nodig is. Geen enkele zorgverzekeraar pleit voor uitstel. Vrijwel overal zijn stevige projectorganisaties verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de benodigde veranderingsprocessen. De sturing is meestal belegd op of direct onder het hoogste niveau in de organisatie bij de Raad van Bestuur. Naar ons oordeel wordt de sturing van het proces door verzekeraars adequaat vormgegeven. Op het gebied van IT-systemen geldt dat breed wordt onderkend dat de contextuele risico s van het implementatietraject zeer aanzienlijk zijn. In de actuele stand van zaken constateren wij echter dat alle zorgverzekeraars zich maximaal inzetten om de overgang adequaat ondersteund te realiseren. Onvermijdelijk zijn er situaties waarin afgeweken moet worden van de ideale planning. Daarbij zijn verschuivingen in de tijd van tussentijdse mijlpalen, het inleveren op oorspronkelijke ambities en het over de jaargrens heen afronden van modules in wisselende mate aan de orde. Dit alles maakt dat wij op IT-gebied niet branchebreed kunnen stellen dat de invoering zeker haalbaar is. Voor enkele organisaties geldt dat de overgang alleen haalbaar is, indien geïdentificeerde aandachtspunten worden opgepakt en enige risico s worden geaccepteerd. Voor de overigen geldt dat naar ons oordeel de overgang haalbaar is mits de nauwgezette interne monitoring voortgezet wordt en snelle acties op opkomende issues georganiseerd blijven worden. Met betrekking tot opleidingen en voorlichting staan vrijwel alle seinen op groen. Zowel de interne als de externe communicatie wordt met veel aandacht vormgegeven. 1 Omwille van de leesbaarheid hanteren wij de term verzekeraars, waar naast verzekeraars ook de volmachtnemers bedoeld zijn. Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 6 Samenvattende conclusie

7 Gegeven de huidige stand van de voorbereiding hebben wij de indruk dat verzekeraars de implementatie van de Zvw per 1 januari 2006 kunnen halen. In enkele gevallen hebben we op ITgebied tot oranje geconcludeerd; dit impliceert dat bij deze entiteiten geïdentificeerde aandachtspunten door betrokkenen dienen te worden opgepakt en dat enige risico s worden geaccepteerd. Wij benadrukken overigens dat ook bij de groene seinen de invoeringstrajecten wel degelijk de uiterste inspanning van de betrokken organisaties blijven vergen. Er is weinig tot geen ruimte om extra wijzigingen te verwerken. Dat bevestigt het beeld uit ons eerdere onderzoek dat het nakomen van de afspraken rondom het kritieke tijdpad een essentiële noodzaak blijft. Bovendien constateren wij dat de prioriteit gelegd is bij het halen van de datum van 1 januari. Ook na die datum zal bij een aantal verzekeraars de uitwerking van enkele processen (bijvoorbeeld declaratieverwerking) verdere zorgvuldige planning en monitoring voor 2006 vergen. Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 7 Samenvattende conclusie

8 1 Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 1.01 Alle zorgverzekeraars hebben projectorganisaties ingericht om de belangrijkste processen die nodig zijn voor de implementatie van de Zvw te beheersen. Daarbij hebben wij geconstateerd dat de invoering van de Zvw bij de zorgverzekeraars een zeer omvattend traject is, dat zijn impact heeft op nagenoeg alle bedrijfsprocessen, niet in de laatste plaats op de informatiseringprocessen. Veelomvattende en over het algemeen zeer gedetailleerde projectplannen behelzen vele honderden regels aan grotere en kleinere actiepunten. Wij hebben geconstateerd dat bij veel verzekeraars de aanvankelijke planning tussentijds is bijgesteld, binnen de kaders van de overallplanning die er op is gericht dat verzekerden uiterlijk 16 december een aanbod in de bus hebben. Dit kan zijn veroorzaakt door interne factoren (voornamelijk door prioriteitstelling op het gebied van IT), danwel externe factoren (de modelovereenkomst van ZN was later beschikbaar dan verwacht, eind juni) De projectleiding is vrijwel overal belegd op het managementniveau op het niveau van danwel direct onder de Raad van Bestuur. De sturing vindt plaats door stuurgroepen waarin vrijwel overal een lid van de Raad van Bestuur (als voorzitter) betrokken is. Wij hebben vastgesteld dat de overlegstructuur en de frequentie van afstemming geïntensiveerd zijn ten opzichte van de stand van zaken in maart jongstleden. 6 Kwaliteit projectorganisatie groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm 1.03 Wij hebben bij geen enkele verzekeraar de indruk gekregen dat de omvang, de complexiteit en de impact van de invoering van de basisverzekering zijn onderschat. Slechts in enkele gevallen verdient de projectaanpak aandacht, waar wij de indruk kregen dat de informele cultuur van een organisatie het minutieus en zorgvuldig nakomen van afspraken en besluiten negatief zou kunnen beïnvloeden Wij hebben ons oordeel met betrekking tot de projectbeheersing gebaseerd op de combinatie van de kwaliteit van de projectorganisatie en het projectplan, het niveau van projectleiders, het niveau van sturing cq de samenstelling van de stuurgroep, de onderdelen in projectplannen, de opbouw van de overlegstructuur en frequentie van bijeenkomen. Alles bij elkaar heeft ons dit een beeld gegeven van de stevigheid van de aanpak die de verzekeraar heeft gekozen. Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 8

9 1.05 Vervolgens is de kwaliteit van de voortgangsbewaking bezien. Wij hebben geconstateerd dat de bewaking van de voortgang vrijwel overal in handen is van de topleiding zelf. Gebleken is dat de frequentie van voortgangsbewaking aanzienlijk is toegenomen in het afgelopen halfjaar. Over het algemeen wordt wekelijks gecontroleerd hoe acties worden uitgevoerd. Daar waar het kritieke onderdelen betreft, is soms zelfs sprake van dagelijkse controle. In veel gevallen hebben wij gedetailleerde voortgangsrapportages kunnen inzien Verscheidene verzekeraars hebben hun interne accountantsdienst opdracht gegeven tot onafhankelijke toetsing van de voortgang. Zij toetsen, controleren en verifiëren de uitvoering van geplande acties en rapporteren over het algemeen rechtstreeks aan de Raad van Bestuur Ons oordeel betreffende de voortgangsbewaking hebben wij gebaseerd op de combinatie van kwaliteit en frequentie in samenhang met kritieke processen, de betrokkenheid van de interne accountantsdienst en de kwaliteit van de overlegstructuur en frequentie van bijeenkomen. 6 Kwaliteit voortgangsbewaking groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm 1.08 De effectiviteit van de projectorganisatie en van de projectplannen komt uiteindelijk tot uitdrukking in de resultaten. Als op 1 januari 2006 de invoering van de Zvw zonder grote problemen verloopt, is de opzet geslaagd. Wij hebben daarom ook aandacht besteed aan de tussentijdse mijlpalen. Volgens het kritieke pad is het van belang dat tijdig de goedkeuring op de modelovereenkomsten in zicht of binnen is. Na goedkeuring kan gestart worden met het drukken van de polisvoorwaarden. Door vrijwel alle verzekeraars is de modelovereenkomst naar het CTZ gezonden en is initiële terugkoppeling ontvangen. Alle verzekeraars zijn nog in afwachting van de formele goedkeuring, waarin ook het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een belangrijke rol speelt. De toetsing door het CVZ van artikel 8 (de functionele aanspraken) vergt nog aandacht. De afhankelijkheid van CTZ en CVZ wordt door alle verzekeraars als aandachtspunt genoemd. Voor het halen van de kritieke data dienen ook CTZ en CVZ op tijd te retourneren. Op een enkele situatie na, verwachten de verzekeraars tijdig hun goedkeuring te ontvangen. Enkele verzekeraars overwegen een voorlopig aanbod te doen zonder direct de polisvoorwaarden mee te zenden. Na acceptatie door de verzekerde worden in een dergelijke situatie met het verzenden van de definitieve polis ook de polisvoorwaarden meegestuurd. Overigens zijn de polisvoorwaarden dan wel beschikbaar via internet of worden op verzoek opgestuurd Een ander belangrijk ijkpunt is de premiecalculatie. Verzekeraars kunnen de definitieve premie berekenen nadat zij de budgetbrief (volgens afspraak 15 september 2005) van het CVZ Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 9

10 hebben ontvangen. Wij zijn nagegaan of een rekenmodel beschikbaar is. Alle verzekeraars blijken zover voorbereid te zijn dat direct gestart kan worden met de premiecalculatie, als de budgetbrief ontvangen is. 6 Mijlpalen groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm 1.10 Tot slot hebben wij geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot de planning van de verzending van het aanbod aan verzekerden. Unaniem hebben verzekeraars ingepland om uiterlijk 15 december hun verzekerden een aanbod te doen. Met name de grotere maatschappijen zullen de verzending gefaseerd laten plaatsvinden, gespreid over twee à drie weken. De facto zullen zij dan ultimo november hun eerste mailing verzenden. Voor volmachtnemers gelden nog extra afhankelijkheden, die van de toegankelijkheid van de GBA-gegevens en het bekendmaken van de premies door de verzekeraars, alvorens zij hun verzekerden kunnen informeren Voor een kwalitatieve projectbeheersing, is ook het oplossend vermogen voor (on)voorziene knelpunten en calamiteiten van belang. Algemeen geven zorgverzekeraars aan dat zij weliswaar geen uitgeschreven calamiteitenplan hebben opgesteld, maar wel mogelijke maatregelen in gedachten hebben. Alle resources zijn nodig om de huidige planning te halen, geen menskracht kan gemist worden voor het maken van alternatieve scenario s. Desgevraagd blijkt wel dat in algemene zin de grote betrokkenheid van de topleiding garanties biedt om snel en adequaat te handelen wanneer zich (on)verwachte knelpunten aandienen. Wij hebben ons oordeel gebaseerd op de combinatie van verwachting van knelpunten en de voorgenomen wijze van opereren. 6 Oplossend vermogen bij knelpunten groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 10

11 Alle planningen zijn gericht op 1 januari Wij zijn van oordeel dat alle verzekeraars zich adequaat inspannen om per 1 januari 2006 de Zvw te kunnen invoeren. Op een enkele maatschappij na is men vol vertrouwen dat de implementatie succesvol zal verlopen, ook al realiseert men zich dat daarvoor de uiterste inspanning nodig blijft. Vrijwel overal zijn stevige projectorganisaties verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de benodigde veranderingsprocessen. De sturing is meestal belegd op het hoogste niveau in de organisatie bij of direct onder de Raad van Bestuur. Wij signaleren een hoge mate van stabiliteit in het proces sinds ons onderzoek in maart, hetgeen de kwaliteit van de aanpak van betrokken partijen aantoont. Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 11

12 2 IT-systemen: de achilleshiel voor de invoering van de Zvw 2.01 De aanpassing van IT-systemen voor nagenoeg alle bedrijfsprocessen van de zorgverzekeraar is een zeer complex en risicovol traject. Het gaat hier om een combinatie van ITapplicaties - software - die onderling gekoppeld zijn, soms vele tientallen. In dit hoofdstuk geven wij een oordeel over de huidige stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de aanpassing van de IT-systemen voor de Zvw. Wij hechten eraan te vermelden dat deze beoordeling een momentopname van de actuele situatie per 1 september betreft. De context is dermate complex dat geen definitieve conclusies te geven zijn over het daadwerkelijke verloop van de invoering van de Zvw. In ieder geval is voortzetting van de zorgvuldige procesgang in de komende maanden essentieel. In dit hoofdstuk komen de context, het eigen oordeel van zorgverzekeraars en onze beoordeling achtereenvolgens aan de orde. Complexe context voor aanpassing IT-systemen levert grote risico s op 2.02 De inhoud van de functionaliteit komt werkendeweg tot stand. De verzekeraars geven aan dat zij voor de exacte inhoud ervan primair afhankelijk zijn van de wetgever. Enige onrust wordt veroorzaakt doordat nog niet alle details bekend zijn, zoals de wijze van invoering van het Burgerservicenummer, de details van de huisartsenbekostiging en de beschikbaarheid van de Vektisstandaarden. Meer zorg bestaat er over mogelijke last-minuteveranderingen. Als er nu nog wijzigingen komen in de wet- en regelgeving zoals die tot nu toe is aangekondigd, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Tot slot baart ook de inhoud van de verplichte registraties / verantwoordingseisen / beleidsregels van CTZ/CVZ alsmede van De Nederlandse Bank een aantal verzekeraars zorgen Een volgende complicerende factor is dat de tijd die beschikbaar is voor deze omvangrijke operatie zeer krap is. Hierbij moet bedacht worden dat de inzet van meer mensen bij softwareontwikkeling leidt tot een omgekeerd effect: het gaat langer duren en het aantal fouten neemt toe (je kunt, zogezegd, niet met vijf mensen tegelijk één deur verven). Ook kunnen riskante combinatie-effecten ontstaan waardoor de haalbaarheid in gevaar komt. Een bekend voorbeeld daarvan is de nieuw x nieuw x nieuw x nieuw -situatie. Bij de Zvw worden nieuwe wetgevings- en uitvoeringsvoorschriften, nieuwe werkprocessen, nieuwe IT-systemen en een nieuwe ITinfrastructuur gecombineerd Het testen kost tijd; nieuwe software bevat altijd fouten ( bugs ) die hersteld moeten worden en na foutherstel kunnen nieuwe fouten blijken. Uit de praktijk is bekend dat testtrajecten weerbarstig kunnen zijn. IT-systemen: de achilleshiel voor de invoering van de Zvw 12

13 2.05 Een belangrijk thema, waaraan in dit onderzoek slechts marginaal aandacht is besteed, is de mate waarin aanvullend benodigde softwareondersteuning (voor bijvoorbeeld de declaratieverwerking) voor de periode na 1 januari 2006 gerealiseerd kan worden. Wij benadrukken dat bij meerdere zorgverzekeraars ook na 1 januari forse inspanningen aan de orde zijn Wij stellen vast dat aan een dergelijk complexe context grote risico s verbonden zijn. De kernvraag is hoe verzekeraars die risico s managen en welke gevolgen dat heeft voor een verantwoorde implementatie. Zorgverzekeraars zien met vertrouwen de implementatie tegemoet 2.07 De IT-vragen die aan de verzekeraars zijn voorgelegd en door hen zijn beantwoord, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: a overzicht van (veranderingen in) IT-systeemlandschap ; b omvang van (te ontwikkelen) programmatuur, gebruik van hulpmiddelen; c ontwikkelingsaanpak: ontwerp, bouw, testen, implementeren, in productie; d IT-infrastructuur, schaalbaarheid van applicaties (bij toename aantal verzekerden); e kwaliteitaanpak en EDP-audits; f één-op-éénafstemming van werkprocessen en IT-systemen; g aard van de contractuele afspraken met IT-leveranciers; h kritieke succesfactoren, kritieke externe afhankelijkheden; i eigen beoordeling van de situatie en beoordeling c.q. verklaring van haalbaarheid In hun beantwoording zijn alle verzekeraars positief over de haalbaarheid van het functioneren van de benodigde IT-systemen per 1 januari Dit stellen zij overigens niet zonder voorbehoud Verder brengt de soort software verschillende risico s met zich mee. Ongeveer tweederde van de verzekeraars maakt in overwegende mate gebruik van eigen maatwerksoftware. De overige verzekeraars maken gebruik van pakketsoftware die door een externe leverancier wordt ontwikkeld. Deze software moet na installatie volledig ingesteld worden op de eigen maat (producten, diensten en werkprocessen) Van de verzekeraars die maatwerksoftware gebruiken, stelt de helft vrijwel zonder voorbehoud dat het traject haalbaar is. De verschillen tussen verzekeraars in aanpak, software, technische hulpmiddelen, aantallen ingezette menskracht (veel externen) en gekozen functionele oplossingen zijn groot. De andere helft geeft aan niet zonder voorbehoud te kunnen stellen dat het traject haalbaar is. IT-systemen: de achilleshiel voor de invoering van de Zvw 13

14 2.11 De verzekeraars die gebruik maken van pakketsoftware hebben te maken met andere afhankelijkheden. Er wordt voor het pakket softwarematig een onderscheid gemaakt in drie delen: een kern, diverse opties en maatwerk. In de kern zitten (in de eindversie) de minimaal benodigde functionaliteiten voor de uitvoering van de Zvw. De oplevering door een dominante softwareleverancier van de essentiële kernrelease (niet de eindversie) vindt in het laatste deel van september 2005 plaats, later nog gevolgd door twee patchsets met de nog ontbrekende functionaliteit. Verzekeraars geven aan dat er voordien een integratie-, volume- en installatietest plaatsgevonden heeft. Begin september zijn er geen aanwijzingen dat de oplevering van de release in het laatste deel van september niet haalbaar is (naleveringen op onderdelen zijn waarschijnlijk onvermijdelijk) Met betrekking tot het behoud van de oude data uit voorgaande jaren worden geen problemen gemeld Uit het gesprek met de leverancier van een dominant softwarepakket is gebleken dat die veel activiteiten onderneemt om zijn gebruikers bewust te maken van de impact van de operatie. Wij hebben vastgesteld dat de leverancier een eigen analyse heeft gemaakt van de wet- en regelgeving en de vertaling daarvan naar de geautomatiseerde ondersteuning. Er is door de leverancier voldoende menskracht met de vereiste kennis- en ervaring ingezet. Waar gevraagd, wordt ondersteuning geboden bij de implementatie. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een noodsituatie waarbij alles moet wijken voor het in productie brengen van de software bij de verschillende cliënten. In het laatste geval zal dat dan ten koste gaan van de inhoud en de datum waarop de eerstvolgende release in 2006 gereed is. Oordeel: in de voorbereiding is adequaat omgegaan met de grote risico s; verantwoorde invoering is niet onhaalbaar 2.14 Gegeven de geschetste context beoordelen wij het geheel als een traject dat valt in de hoogste risicoklasse Uit het onderzoek blijkt dat het topmanagement zich bewust is van de risico s als de administratiefabriek niet goed werkt, maar ook van de kansen (ondernemerschap in concurrentie) die de Zvw biedt. In alle gevallen is sprake van een projectmatige aanpak waarbij het project beslag legt op veel capaciteit terwijl ook de continuïteit van de dagelijkse bedrijfsvoering gegarandeerd moet zijn Wij zijn per verzekeraar tot een weging gekomen van de haalbaarheid van de invoering. Dat heeft geleid tot een integrale beoordeling op een schaal met vijf kleuren. Deze dient als volgt geïnterpreteerd te worden: IT-systemen: de achilleshiel voor de invoering van de Zvw 14

15 1. groen: haalbaar, in de zin dat adequate maatregelen getroffen zijn; 2. geel: haalbaar mits de nauwgezette interne monitoring wordt voortgezet en snelle acties op opkomende issues georganiseerd worden; 3. oranje: alleen haalbaar indien geïdentificeerde aandachtspunten door betrokkenen worden opgepakt en enige risico s worden geaccepteerd; 4. oranje/rood: niet haalbaar, tenzij drastische ingrepen plaatsvinden en significante risico s worden geaccepteerd; 5. rood: niet haalbaar Uit de beoordeling is gebleken dat aan niemand de kwalificatie 4 of 5 toegekend behoefde te worden. Het totaalbeeld laat zien dat de meerderheid zich in het gele gebied bevindt, dat enkele verzekeraars zich in het groene bevinden en dat enkele organisaties een oranje score hebben gekregen Wij constateren dat gegeven de complexe context en de grote risico s de voorbereiding voor de invoering dusdanig adequaat wordt aangepakt, dat tijdens deze momentopname de invoering niet onhaalbaar geacht moet worden, onder de voorbehouden die hiervoor genoemd zijn Voor enkele entiteiten geldt dat de overgang alleen haalbaar is, indien geïdentificeerde aandachtspunten worden opgepakt en enige risico s worden geaccepteerd. Voor de overige geldt dat naar ons oordeel de overgang haalbaar is mits de nauwgezette interne monitoring voortgezet wordt en snelle acties op opkomende issues georganiseerd worden. ICT 63,6% 6 18,2% 18,2% Aan de enkele entiteiten die oranje scoren, hebben wij ons oordeel nog eens extra mondeling toegelicht en teruggekoppeld. Dat heeft ertoe geleid dat de betrokken entiteiten zich hun knelpunten nog nadrukkelijker bewust zijn en dat zij de inzet van extra maatregelen en resources voor het behalen van de deadlines herbevestigen. IT-systemen: de achilleshiel voor de invoering van de Zvw 15

16 3 Opleidingsprogramma krijgt volle aandacht 3.01 Alle verzekeraars hebben een opleidingsplan opgesteld, voor grote aantallen van hun medewerkers. Bij de grotere maatschappijen kan het om duizenden mensen gaan. Daarbij betreft het zowel medewerkers die informatie geven aan verzekerden, als medewerkers die met de nieuwe systemen gaan werken. In het opleidingsplan worden zowel doelen geformuleerd op het gebied van kennis van de basisverzekering als op het gebied van vaardigheden om zelf actuele 6 Kwaliteit opleidingsplan groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm kennis te vinden. Verder hebben wij geconstateerd dat een aantal managers specifieke activiteiten ontplooit om de motivatie van medewerkers te stimuleren. De eisen die de Wet Financiële Dienstverlening stelt, zijn verwerkt in de opleidingsplannen. Veel verzekeraars sluiten opleidingsmodules af met een toetsing, zodat medewerkers in staat gesteld worden hun kennis te testen en zonodig onderdelen te herhalen. Over het algemeen maken verzekeraars daarbij gebruik van eigen faciliteiten De verzekeraars en hun medewerkers zijn zich bewust van de grote hoeveelheid veranderingen. Wij hebben vaak gehoord dat de leiding zich inspant om de medewerkers voor het overige zo goed mogelijk in staat te stellen zich hierop te concentreren door op een enkele uitzondering na zo min mogelijk andere interne (organisatie)veranderingen door te voeren De meeste verzekeraars zijn net begonnen met de uitvoering van de opleidingen, of staan op het punt om te beginnen. Wij hebben geen indicaties gekregen dat opleidingsprogramma s problemen opleveren De verzekeraars geven aan dat zij nog specfiek letten op twee elementen. Op Tijdschema de eerste plaats worden voor de opleidingen vaak interne mensen ingezet. Dit zijn de meest ervaren medewerkers, op wie ook een op orde beroep gedaan wordt voor de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. Daarbij gaat het gewone werk ook door. De zorgverzekeraars moeten vaak extra menskracht inhuren om deze ervaren mensen op het reguliere werk te vervangen, zodat zij zoveel mogelijk op de 6 groen oranje rood verdient aandacht alarm Opleidingsprogramma krijgt volle aandacht 16

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Tussenevaluatie programma BeteRZO Opdrachtgever

Nadere informatie