Monitoring invoering van de Zorgverzekeringswet. Eindrapport over de stand per 1 september 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring invoering van de Zorgverzekeringswet. Eindrapport over de stand per 1 september 2005"

Transcriptie

1 Monitoring invoering van de Zorgverzekeringswet Eindrapport over de stand per 1 september september 2005

2 Inhoud Inleiding Samenvattende conclusie Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject... 8 Alle planningen zijn gericht op 1 januari IT-systemen: de achilleshiel voor de invoering van de Zvw Opleidingenprogramma krijgt volle aandacht Voorlichting krijgt extra impuls door toegenomen concurrentie Overige thema s vragen om gerichte aandacht Inhoud 2

3 Inleiding De Eerste Kamer heeft op 14 juni jongstleden ingestemd met de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw). De invoering van de Zvw heeft zowel voor alle verzekerde inwoners van Nederland als voor de zorgverzekeraars aanzienlijke gevolgen. De verzekeraars dienen op tal van onderwerpen wijzigingen aan te brengen in de huidige processen, opdat de invoering per 1 januari 2006 succesvol kan verlopen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft PricewaterhouseCoopers gevraagd de meest kritische processen met betrekking tot het implementatietraject in beeld te brengen en de actuele stand van zaken te beoordelen met het oog op de invoering per Het gaat om de projectbeheersing, de ICT, de opleidingen en de voorlichting. Daarnaast zijn verzekeraars bevraagd over de collectiviteiten. In deze rapportage treft u de onderzoeksbevindingen aan. Wij tekenen daarbij aan dat de korte doorlooptijd (drie weken) zijn grenzen stelt aan de reikwijdte en diepgang van het onderzoek. Wij baseren onze bevindingen op de informatie die de zorgverzekeraars hebben aangeleverd in de schriftelijke beantwoording van onze vragenlijst. In de gesprekken met de zorgverzekeraars hebben wij de informatie vervolgens beperkt getoetst. De wijze van onderzoek impliceert dat een bepaalde mate van onzekerheid aangaande de verkregen informatie niet uit te sluiten is. Wij hebben geen onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens en derhalve geen accountantscontrole toegepast. Behalve met de verzekeraars hebben wij gesprekken gevoerd met twee volmachtnemers en met een leverancier van software die speciaal ontwikkeld is voor de basisverzekering. De aldus verkregen informatie hebben wij aan de hand van een toetsingskader met de betrokken onderzoekers aan een expertweging onderworpen. In de rapportage ligt de nadruk op de interne processen bij de zorgverzekeraars die direct gerelateerd zijn aan het implementatietraject van de wet. Aan een aantal factoren die invloed kunnen uitoefenen op de invoering van de Zvw maar die niet direct door de individuele zorgverzekeraar beïnvloed kunnen worden, is in hoofdstuk 5 in signalerende zin aandacht besteed. Wij hechten eraan te vermelden dat de zorgverzekeraars, de volmachtnemers en de softwareleverancier ons binnen zeer korte tijd hebben voorzien van actuele en veelal gedetailleerde informatie en ons -op een enkele uitzondering na- open hebben geïnformeerd over hun zienswijze en procesmatige stand van zaken. Wij hebben de weergave van de gevoerde gesprekken en onze bevindingen per onderzochte entiteit expliciet met onze gesprekspartners afgestemd. Inleiding 3

4 Onderzoeksvraag Het doel van het onderzoek is om een antwoord te krijgen op de volgende vragen: a Wat is de stand van zaken van de volgende aspecten, voor zover relevant voor de invoering van de Zvw: i projectbeheersing; ii aanpassingen van de IT-systemen; iii opleiding van medewerkers; iv voorlichting; b Wat is het oordeel van de onderzoeker over de mate waarin de genoemde aspecten tijdig tot een goed einde zullen worden gebracht? c Wat is het oordeel van de onderzoeker over de mate waarin eventuele knelpunten tijdig bijgestuurd kunnen worden? Verder heeft de opdrachtgever verzocht om in het onderzoek ook aandacht te besteden aan de collectieve contracten en ruimte te scheppen voor andere thema s die verzekeraars van belang achten. Onderzoeksopzet Om in een korte tijd een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, hebben wij in overleg met de opdrachtgever voor een aanpak gekozen die vergelijkbaar is met de aanpak in het onderzoek dat wij in het voorjaar voor Zorgverzekeraars Nederland hebben uitgevoerd. Allereerst hebben wij in overleg met het ministerie van VWS en in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ) een schriftelijke vragenlijst en een globaal toetsingskader ontwikkeld. Deze zijn aan alle zorgverzekeraars en twee volmachtnemers gestuurd. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gesloten vragen om een zo concreet mogelijk inzicht te krijgen en om de antwoorden van alle verzekeraars te kunnen vergelijken en cumuleren. Alleen met betrekking tot ICT is gebruik gemaakt van een set open vragen, gelet op de cruciale betekenis van het tijdig gereed komen van de IT-systemen. Vervolgens hebben wij alle zorgverzekeraars benaderd voor een gesprek om nader van gedachten te wisselen over de ingevulde vragenlijst. De zorgverzekeraars hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven en via delegaties op het niveau van management en/of Raad van Bestuur ons onderzoeksteam te woord gestaan. Vanuit het onderzoeksteam namen steeds een financieel deskundige en een deskundige op het gebied van informatisering/bedrijfsprocessen aan de gesprekken deel. In de gesprekken werd veelal indringend gesproken over de verschillende vraagstukken. Daarbij hebben wij mede kunnen voortbouwen op onze kennis en ervaring vanuit het onderzoek dat in het voorjaar in opdracht van ZN is uitgevoerd. Het verslag van het gesprek is, in combinatie met de ingevulde vragenlijst, individueel teruggekoppeld aan de zorgverzekeraar/volmachtnemer. Inleiding 4

5 Aan de hand van het toetsingskader is in expertmeetings ieder individueel verslag door de onderzoekers geanalyseerd, gewogen en van een oordeel voorzien in de vorm van een stoplicht. Groen voor haalbaar / op orde, oranje voor verdient aandacht en rood voor niet haalbaar / alarm. Gezien de impact en het gewicht van de IT-vraagstukken, is voor dit onderwerp een andere benadering gekozen, te weten een integrale beoordeling op een schaal met vijf kleuren. Deze dient als volgt geïnterpreteerd te worden: 1. groen: haalbaar, in de zin dat adequate maatregelen getroffen zijn; 2. geel: haalbaar mits de nauwgezette interne monitoring wordt voortgezet en snelle acties op opkomende issues georganiseerd worden; 3. oranje: alleen haalbaar indien geïdentificeerde aandachtspunten door betrokkenen worden opgepakt en enige risico s worden geaccepteerd; 4. oranje/rood: niet haalbaar, tenzij drastische ingrepen plaatsvinden en significante risico s worden geaccepteerd; 5. rood: niet haalbaar. De individuele resultaten van onze beoordeling zijn opnieuw voorgelegd aan de verzekeraars ter afstemming. Vervolgens zijn de resultaten geaggregeerd en geanonimiseerd om een branchebreed beeld te presenteren. Ter afronding van het onderzoek is deze rapportage opgesteld. De opdrachtgever is intensief bij het onderzoek betrokken geweest door het beoordelen van het toetsingskader, het afstemmen met ZN en CTZ en ten slotte door het bespreken van de bevindingen en van het conceptrapport. Opbouw van het rapport Het rapport telt vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk gaan wij in op de wijze waarop verzekeraars hun projectbeheersing vormgeven. In het tweede hoofdstuk gaan wij in op de stand van zaken met betrekking tot de ICT, in het derde en vierde hoofdstuk op respectievelijk opleidingen en voorlichting. Per hoofdstuk zijn de conclusies verwoord. Hoofdstuk vijf is gewijd aan enkele overige thema s, waaronder de collectiviteiten. Het geheel wordt voorafgegaan door de samenvattende conclusie. Inleiding 5

6 Samenvattende conclusie Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek dat PricewaterhouseCoopers uitgevoerd heeft voor het ministerie van VWS inzake de voorbereiding van de implementatie van de Zorgverzekeringswet bij alle zorgverzekeraars in Nederland. Het beeld dat wij hier schetsen, is de weergave van een momentopname per 1 september Ons algemene oordeel is dat verantwoorde invoering van de Zvw mogelijk moet zijn, gelet op de kwalitatief hoogstaande voorbereiding. De context is echter dermate complex dat geen definitieve conclusies te geven zijn over het daadwerkelijke verloop van de invoering van de Zvw. In ieder geval is voortzetting van de zorgvuldige procesgang in de komende maanden essentieel. De verzekeraars zijn zich zonder uitzondering bewust van de risico s. Geen van de verzekeraars 1 bevindt zich in de rode zone. Op de terreinen van projectbeheersing, opleidingen en voorlichting overheerst in hoge mate de kleur groen. Alleen op het gebied van IT ontstaat een gevarieerd beeld van groen, geel en oranje. Wij hebben geconstateerd dat alle verzekeraars zich ten zeerste inspannen om per 1 januari 2006 de Zvw te kunnen invoeren. Op een enkele maatschappij na is men vol vertrouwen dat de implementatie succesvol zal verlopen, ook al realiseert men zich dat daarvoor de uiterste inspanning nodig is. Geen enkele zorgverzekeraar pleit voor uitstel. Vrijwel overal zijn stevige projectorganisaties verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de benodigde veranderingsprocessen. De sturing is meestal belegd op of direct onder het hoogste niveau in de organisatie bij de Raad van Bestuur. Naar ons oordeel wordt de sturing van het proces door verzekeraars adequaat vormgegeven. Op het gebied van IT-systemen geldt dat breed wordt onderkend dat de contextuele risico s van het implementatietraject zeer aanzienlijk zijn. In de actuele stand van zaken constateren wij echter dat alle zorgverzekeraars zich maximaal inzetten om de overgang adequaat ondersteund te realiseren. Onvermijdelijk zijn er situaties waarin afgeweken moet worden van de ideale planning. Daarbij zijn verschuivingen in de tijd van tussentijdse mijlpalen, het inleveren op oorspronkelijke ambities en het over de jaargrens heen afronden van modules in wisselende mate aan de orde. Dit alles maakt dat wij op IT-gebied niet branchebreed kunnen stellen dat de invoering zeker haalbaar is. Voor enkele organisaties geldt dat de overgang alleen haalbaar is, indien geïdentificeerde aandachtspunten worden opgepakt en enige risico s worden geaccepteerd. Voor de overigen geldt dat naar ons oordeel de overgang haalbaar is mits de nauwgezette interne monitoring voortgezet wordt en snelle acties op opkomende issues georganiseerd blijven worden. Met betrekking tot opleidingen en voorlichting staan vrijwel alle seinen op groen. Zowel de interne als de externe communicatie wordt met veel aandacht vormgegeven. 1 Omwille van de leesbaarheid hanteren wij de term verzekeraars, waar naast verzekeraars ook de volmachtnemers bedoeld zijn. Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 6 Samenvattende conclusie

7 Gegeven de huidige stand van de voorbereiding hebben wij de indruk dat verzekeraars de implementatie van de Zvw per 1 januari 2006 kunnen halen. In enkele gevallen hebben we op ITgebied tot oranje geconcludeerd; dit impliceert dat bij deze entiteiten geïdentificeerde aandachtspunten door betrokkenen dienen te worden opgepakt en dat enige risico s worden geaccepteerd. Wij benadrukken overigens dat ook bij de groene seinen de invoeringstrajecten wel degelijk de uiterste inspanning van de betrokken organisaties blijven vergen. Er is weinig tot geen ruimte om extra wijzigingen te verwerken. Dat bevestigt het beeld uit ons eerdere onderzoek dat het nakomen van de afspraken rondom het kritieke tijdpad een essentiële noodzaak blijft. Bovendien constateren wij dat de prioriteit gelegd is bij het halen van de datum van 1 januari. Ook na die datum zal bij een aantal verzekeraars de uitwerking van enkele processen (bijvoorbeeld declaratieverwerking) verdere zorgvuldige planning en monitoring voor 2006 vergen. Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 7 Samenvattende conclusie

8 1 Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 1.01 Alle zorgverzekeraars hebben projectorganisaties ingericht om de belangrijkste processen die nodig zijn voor de implementatie van de Zvw te beheersen. Daarbij hebben wij geconstateerd dat de invoering van de Zvw bij de zorgverzekeraars een zeer omvattend traject is, dat zijn impact heeft op nagenoeg alle bedrijfsprocessen, niet in de laatste plaats op de informatiseringprocessen. Veelomvattende en over het algemeen zeer gedetailleerde projectplannen behelzen vele honderden regels aan grotere en kleinere actiepunten. Wij hebben geconstateerd dat bij veel verzekeraars de aanvankelijke planning tussentijds is bijgesteld, binnen de kaders van de overallplanning die er op is gericht dat verzekerden uiterlijk 16 december een aanbod in de bus hebben. Dit kan zijn veroorzaakt door interne factoren (voornamelijk door prioriteitstelling op het gebied van IT), danwel externe factoren (de modelovereenkomst van ZN was later beschikbaar dan verwacht, eind juni) De projectleiding is vrijwel overal belegd op het managementniveau op het niveau van danwel direct onder de Raad van Bestuur. De sturing vindt plaats door stuurgroepen waarin vrijwel overal een lid van de Raad van Bestuur (als voorzitter) betrokken is. Wij hebben vastgesteld dat de overlegstructuur en de frequentie van afstemming geïntensiveerd zijn ten opzichte van de stand van zaken in maart jongstleden. 6 Kwaliteit projectorganisatie groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm 1.03 Wij hebben bij geen enkele verzekeraar de indruk gekregen dat de omvang, de complexiteit en de impact van de invoering van de basisverzekering zijn onderschat. Slechts in enkele gevallen verdient de projectaanpak aandacht, waar wij de indruk kregen dat de informele cultuur van een organisatie het minutieus en zorgvuldig nakomen van afspraken en besluiten negatief zou kunnen beïnvloeden Wij hebben ons oordeel met betrekking tot de projectbeheersing gebaseerd op de combinatie van de kwaliteit van de projectorganisatie en het projectplan, het niveau van projectleiders, het niveau van sturing cq de samenstelling van de stuurgroep, de onderdelen in projectplannen, de opbouw van de overlegstructuur en frequentie van bijeenkomen. Alles bij elkaar heeft ons dit een beeld gegeven van de stevigheid van de aanpak die de verzekeraar heeft gekozen. Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 8

9 1.05 Vervolgens is de kwaliteit van de voortgangsbewaking bezien. Wij hebben geconstateerd dat de bewaking van de voortgang vrijwel overal in handen is van de topleiding zelf. Gebleken is dat de frequentie van voortgangsbewaking aanzienlijk is toegenomen in het afgelopen halfjaar. Over het algemeen wordt wekelijks gecontroleerd hoe acties worden uitgevoerd. Daar waar het kritieke onderdelen betreft, is soms zelfs sprake van dagelijkse controle. In veel gevallen hebben wij gedetailleerde voortgangsrapportages kunnen inzien Verscheidene verzekeraars hebben hun interne accountantsdienst opdracht gegeven tot onafhankelijke toetsing van de voortgang. Zij toetsen, controleren en verifiëren de uitvoering van geplande acties en rapporteren over het algemeen rechtstreeks aan de Raad van Bestuur Ons oordeel betreffende de voortgangsbewaking hebben wij gebaseerd op de combinatie van kwaliteit en frequentie in samenhang met kritieke processen, de betrokkenheid van de interne accountantsdienst en de kwaliteit van de overlegstructuur en frequentie van bijeenkomen. 6 Kwaliteit voortgangsbewaking groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm 1.08 De effectiviteit van de projectorganisatie en van de projectplannen komt uiteindelijk tot uitdrukking in de resultaten. Als op 1 januari 2006 de invoering van de Zvw zonder grote problemen verloopt, is de opzet geslaagd. Wij hebben daarom ook aandacht besteed aan de tussentijdse mijlpalen. Volgens het kritieke pad is het van belang dat tijdig de goedkeuring op de modelovereenkomsten in zicht of binnen is. Na goedkeuring kan gestart worden met het drukken van de polisvoorwaarden. Door vrijwel alle verzekeraars is de modelovereenkomst naar het CTZ gezonden en is initiële terugkoppeling ontvangen. Alle verzekeraars zijn nog in afwachting van de formele goedkeuring, waarin ook het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een belangrijke rol speelt. De toetsing door het CVZ van artikel 8 (de functionele aanspraken) vergt nog aandacht. De afhankelijkheid van CTZ en CVZ wordt door alle verzekeraars als aandachtspunt genoemd. Voor het halen van de kritieke data dienen ook CTZ en CVZ op tijd te retourneren. Op een enkele situatie na, verwachten de verzekeraars tijdig hun goedkeuring te ontvangen. Enkele verzekeraars overwegen een voorlopig aanbod te doen zonder direct de polisvoorwaarden mee te zenden. Na acceptatie door de verzekerde worden in een dergelijke situatie met het verzenden van de definitieve polis ook de polisvoorwaarden meegestuurd. Overigens zijn de polisvoorwaarden dan wel beschikbaar via internet of worden op verzoek opgestuurd Een ander belangrijk ijkpunt is de premiecalculatie. Verzekeraars kunnen de definitieve premie berekenen nadat zij de budgetbrief (volgens afspraak 15 september 2005) van het CVZ Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 9

10 hebben ontvangen. Wij zijn nagegaan of een rekenmodel beschikbaar is. Alle verzekeraars blijken zover voorbereid te zijn dat direct gestart kan worden met de premiecalculatie, als de budgetbrief ontvangen is. 6 Mijlpalen groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm 1.10 Tot slot hebben wij geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot de planning van de verzending van het aanbod aan verzekerden. Unaniem hebben verzekeraars ingepland om uiterlijk 15 december hun verzekerden een aanbod te doen. Met name de grotere maatschappijen zullen de verzending gefaseerd laten plaatsvinden, gespreid over twee à drie weken. De facto zullen zij dan ultimo november hun eerste mailing verzenden. Voor volmachtnemers gelden nog extra afhankelijkheden, die van de toegankelijkheid van de GBA-gegevens en het bekendmaken van de premies door de verzekeraars, alvorens zij hun verzekerden kunnen informeren Voor een kwalitatieve projectbeheersing, is ook het oplossend vermogen voor (on)voorziene knelpunten en calamiteiten van belang. Algemeen geven zorgverzekeraars aan dat zij weliswaar geen uitgeschreven calamiteitenplan hebben opgesteld, maar wel mogelijke maatregelen in gedachten hebben. Alle resources zijn nodig om de huidige planning te halen, geen menskracht kan gemist worden voor het maken van alternatieve scenario s. Desgevraagd blijkt wel dat in algemene zin de grote betrokkenheid van de topleiding garanties biedt om snel en adequaat te handelen wanneer zich (on)verwachte knelpunten aandienen. Wij hebben ons oordeel gebaseerd op de combinatie van verwachting van knelpunten en de voorgenomen wijze van opereren. 6 Oplossend vermogen bij knelpunten groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 10

11 Alle planningen zijn gericht op 1 januari Wij zijn van oordeel dat alle verzekeraars zich adequaat inspannen om per 1 januari 2006 de Zvw te kunnen invoeren. Op een enkele maatschappij na is men vol vertrouwen dat de implementatie succesvol zal verlopen, ook al realiseert men zich dat daarvoor de uiterste inspanning nodig blijft. Vrijwel overal zijn stevige projectorganisaties verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de benodigde veranderingsprocessen. De sturing is meestal belegd op het hoogste niveau in de organisatie bij of direct onder de Raad van Bestuur. Wij signaleren een hoge mate van stabiliteit in het proces sinds ons onderzoek in maart, hetgeen de kwaliteit van de aanpak van betrokken partijen aantoont. Verzekeraars sturen op adequate manier op beheersing van het implementatietraject 11

12 2 IT-systemen: de achilleshiel voor de invoering van de Zvw 2.01 De aanpassing van IT-systemen voor nagenoeg alle bedrijfsprocessen van de zorgverzekeraar is een zeer complex en risicovol traject. Het gaat hier om een combinatie van ITapplicaties - software - die onderling gekoppeld zijn, soms vele tientallen. In dit hoofdstuk geven wij een oordeel over de huidige stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de aanpassing van de IT-systemen voor de Zvw. Wij hechten eraan te vermelden dat deze beoordeling een momentopname van de actuele situatie per 1 september betreft. De context is dermate complex dat geen definitieve conclusies te geven zijn over het daadwerkelijke verloop van de invoering van de Zvw. In ieder geval is voortzetting van de zorgvuldige procesgang in de komende maanden essentieel. In dit hoofdstuk komen de context, het eigen oordeel van zorgverzekeraars en onze beoordeling achtereenvolgens aan de orde. Complexe context voor aanpassing IT-systemen levert grote risico s op 2.02 De inhoud van de functionaliteit komt werkendeweg tot stand. De verzekeraars geven aan dat zij voor de exacte inhoud ervan primair afhankelijk zijn van de wetgever. Enige onrust wordt veroorzaakt doordat nog niet alle details bekend zijn, zoals de wijze van invoering van het Burgerservicenummer, de details van de huisartsenbekostiging en de beschikbaarheid van de Vektisstandaarden. Meer zorg bestaat er over mogelijke last-minuteveranderingen. Als er nu nog wijzigingen komen in de wet- en regelgeving zoals die tot nu toe is aangekondigd, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Tot slot baart ook de inhoud van de verplichte registraties / verantwoordingseisen / beleidsregels van CTZ/CVZ alsmede van De Nederlandse Bank een aantal verzekeraars zorgen Een volgende complicerende factor is dat de tijd die beschikbaar is voor deze omvangrijke operatie zeer krap is. Hierbij moet bedacht worden dat de inzet van meer mensen bij softwareontwikkeling leidt tot een omgekeerd effect: het gaat langer duren en het aantal fouten neemt toe (je kunt, zogezegd, niet met vijf mensen tegelijk één deur verven). Ook kunnen riskante combinatie-effecten ontstaan waardoor de haalbaarheid in gevaar komt. Een bekend voorbeeld daarvan is de nieuw x nieuw x nieuw x nieuw -situatie. Bij de Zvw worden nieuwe wetgevings- en uitvoeringsvoorschriften, nieuwe werkprocessen, nieuwe IT-systemen en een nieuwe ITinfrastructuur gecombineerd Het testen kost tijd; nieuwe software bevat altijd fouten ( bugs ) die hersteld moeten worden en na foutherstel kunnen nieuwe fouten blijken. Uit de praktijk is bekend dat testtrajecten weerbarstig kunnen zijn. IT-systemen: de achilleshiel voor de invoering van de Zvw 12

13 2.05 Een belangrijk thema, waaraan in dit onderzoek slechts marginaal aandacht is besteed, is de mate waarin aanvullend benodigde softwareondersteuning (voor bijvoorbeeld de declaratieverwerking) voor de periode na 1 januari 2006 gerealiseerd kan worden. Wij benadrukken dat bij meerdere zorgverzekeraars ook na 1 januari forse inspanningen aan de orde zijn Wij stellen vast dat aan een dergelijk complexe context grote risico s verbonden zijn. De kernvraag is hoe verzekeraars die risico s managen en welke gevolgen dat heeft voor een verantwoorde implementatie. Zorgverzekeraars zien met vertrouwen de implementatie tegemoet 2.07 De IT-vragen die aan de verzekeraars zijn voorgelegd en door hen zijn beantwoord, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: a overzicht van (veranderingen in) IT-systeemlandschap ; b omvang van (te ontwikkelen) programmatuur, gebruik van hulpmiddelen; c ontwikkelingsaanpak: ontwerp, bouw, testen, implementeren, in productie; d IT-infrastructuur, schaalbaarheid van applicaties (bij toename aantal verzekerden); e kwaliteitaanpak en EDP-audits; f één-op-éénafstemming van werkprocessen en IT-systemen; g aard van de contractuele afspraken met IT-leveranciers; h kritieke succesfactoren, kritieke externe afhankelijkheden; i eigen beoordeling van de situatie en beoordeling c.q. verklaring van haalbaarheid In hun beantwoording zijn alle verzekeraars positief over de haalbaarheid van het functioneren van de benodigde IT-systemen per 1 januari Dit stellen zij overigens niet zonder voorbehoud Verder brengt de soort software verschillende risico s met zich mee. Ongeveer tweederde van de verzekeraars maakt in overwegende mate gebruik van eigen maatwerksoftware. De overige verzekeraars maken gebruik van pakketsoftware die door een externe leverancier wordt ontwikkeld. Deze software moet na installatie volledig ingesteld worden op de eigen maat (producten, diensten en werkprocessen) Van de verzekeraars die maatwerksoftware gebruiken, stelt de helft vrijwel zonder voorbehoud dat het traject haalbaar is. De verschillen tussen verzekeraars in aanpak, software, technische hulpmiddelen, aantallen ingezette menskracht (veel externen) en gekozen functionele oplossingen zijn groot. De andere helft geeft aan niet zonder voorbehoud te kunnen stellen dat het traject haalbaar is. IT-systemen: de achilleshiel voor de invoering van de Zvw 13

14 2.11 De verzekeraars die gebruik maken van pakketsoftware hebben te maken met andere afhankelijkheden. Er wordt voor het pakket softwarematig een onderscheid gemaakt in drie delen: een kern, diverse opties en maatwerk. In de kern zitten (in de eindversie) de minimaal benodigde functionaliteiten voor de uitvoering van de Zvw. De oplevering door een dominante softwareleverancier van de essentiële kernrelease (niet de eindversie) vindt in het laatste deel van september 2005 plaats, later nog gevolgd door twee patchsets met de nog ontbrekende functionaliteit. Verzekeraars geven aan dat er voordien een integratie-, volume- en installatietest plaatsgevonden heeft. Begin september zijn er geen aanwijzingen dat de oplevering van de release in het laatste deel van september niet haalbaar is (naleveringen op onderdelen zijn waarschijnlijk onvermijdelijk) Met betrekking tot het behoud van de oude data uit voorgaande jaren worden geen problemen gemeld Uit het gesprek met de leverancier van een dominant softwarepakket is gebleken dat die veel activiteiten onderneemt om zijn gebruikers bewust te maken van de impact van de operatie. Wij hebben vastgesteld dat de leverancier een eigen analyse heeft gemaakt van de wet- en regelgeving en de vertaling daarvan naar de geautomatiseerde ondersteuning. Er is door de leverancier voldoende menskracht met de vereiste kennis- en ervaring ingezet. Waar gevraagd, wordt ondersteuning geboden bij de implementatie. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een noodsituatie waarbij alles moet wijken voor het in productie brengen van de software bij de verschillende cliënten. In het laatste geval zal dat dan ten koste gaan van de inhoud en de datum waarop de eerstvolgende release in 2006 gereed is. Oordeel: in de voorbereiding is adequaat omgegaan met de grote risico s; verantwoorde invoering is niet onhaalbaar 2.14 Gegeven de geschetste context beoordelen wij het geheel als een traject dat valt in de hoogste risicoklasse Uit het onderzoek blijkt dat het topmanagement zich bewust is van de risico s als de administratiefabriek niet goed werkt, maar ook van de kansen (ondernemerschap in concurrentie) die de Zvw biedt. In alle gevallen is sprake van een projectmatige aanpak waarbij het project beslag legt op veel capaciteit terwijl ook de continuïteit van de dagelijkse bedrijfsvoering gegarandeerd moet zijn Wij zijn per verzekeraar tot een weging gekomen van de haalbaarheid van de invoering. Dat heeft geleid tot een integrale beoordeling op een schaal met vijf kleuren. Deze dient als volgt geïnterpreteerd te worden: IT-systemen: de achilleshiel voor de invoering van de Zvw 14

15 1. groen: haalbaar, in de zin dat adequate maatregelen getroffen zijn; 2. geel: haalbaar mits de nauwgezette interne monitoring wordt voortgezet en snelle acties op opkomende issues georganiseerd worden; 3. oranje: alleen haalbaar indien geïdentificeerde aandachtspunten door betrokkenen worden opgepakt en enige risico s worden geaccepteerd; 4. oranje/rood: niet haalbaar, tenzij drastische ingrepen plaatsvinden en significante risico s worden geaccepteerd; 5. rood: niet haalbaar Uit de beoordeling is gebleken dat aan niemand de kwalificatie 4 of 5 toegekend behoefde te worden. Het totaalbeeld laat zien dat de meerderheid zich in het gele gebied bevindt, dat enkele verzekeraars zich in het groene bevinden en dat enkele organisaties een oranje score hebben gekregen Wij constateren dat gegeven de complexe context en de grote risico s de voorbereiding voor de invoering dusdanig adequaat wordt aangepakt, dat tijdens deze momentopname de invoering niet onhaalbaar geacht moet worden, onder de voorbehouden die hiervoor genoemd zijn Voor enkele entiteiten geldt dat de overgang alleen haalbaar is, indien geïdentificeerde aandachtspunten worden opgepakt en enige risico s worden geaccepteerd. Voor de overige geldt dat naar ons oordeel de overgang haalbaar is mits de nauwgezette interne monitoring voortgezet wordt en snelle acties op opkomende issues georganiseerd worden. ICT 63,6% 6 18,2% 18,2% Aan de enkele entiteiten die oranje scoren, hebben wij ons oordeel nog eens extra mondeling toegelicht en teruggekoppeld. Dat heeft ertoe geleid dat de betrokken entiteiten zich hun knelpunten nog nadrukkelijker bewust zijn en dat zij de inzet van extra maatregelen en resources voor het behalen van de deadlines herbevestigen. IT-systemen: de achilleshiel voor de invoering van de Zvw 15

16 3 Opleidingsprogramma krijgt volle aandacht 3.01 Alle verzekeraars hebben een opleidingsplan opgesteld, voor grote aantallen van hun medewerkers. Bij de grotere maatschappijen kan het om duizenden mensen gaan. Daarbij betreft het zowel medewerkers die informatie geven aan verzekerden, als medewerkers die met de nieuwe systemen gaan werken. In het opleidingsplan worden zowel doelen geformuleerd op het gebied van kennis van de basisverzekering als op het gebied van vaardigheden om zelf actuele 6 Kwaliteit opleidingsplan groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm kennis te vinden. Verder hebben wij geconstateerd dat een aantal managers specifieke activiteiten ontplooit om de motivatie van medewerkers te stimuleren. De eisen die de Wet Financiële Dienstverlening stelt, zijn verwerkt in de opleidingsplannen. Veel verzekeraars sluiten opleidingsmodules af met een toetsing, zodat medewerkers in staat gesteld worden hun kennis te testen en zonodig onderdelen te herhalen. Over het algemeen maken verzekeraars daarbij gebruik van eigen faciliteiten De verzekeraars en hun medewerkers zijn zich bewust van de grote hoeveelheid veranderingen. Wij hebben vaak gehoord dat de leiding zich inspant om de medewerkers voor het overige zo goed mogelijk in staat te stellen zich hierop te concentreren door op een enkele uitzondering na zo min mogelijk andere interne (organisatie)veranderingen door te voeren De meeste verzekeraars zijn net begonnen met de uitvoering van de opleidingen, of staan op het punt om te beginnen. Wij hebben geen indicaties gekregen dat opleidingsprogramma s problemen opleveren De verzekeraars geven aan dat zij nog specfiek letten op twee elementen. Op Tijdschema de eerste plaats worden voor de opleidingen vaak interne mensen ingezet. Dit zijn de meest ervaren medewerkers, op wie ook een op orde beroep gedaan wordt voor de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. Daarbij gaat het gewone werk ook door. De zorgverzekeraars moeten vaak extra menskracht inhuren om deze ervaren mensen op het reguliere werk te vervangen, zodat zij zoveel mogelijk op de 6 groen oranje rood verdient aandacht alarm Opleidingsprogramma krijgt volle aandacht 16

17 extra taken ingezet kunnen worden Daarnaast levert de nieuwe basisverzekering veel onzekerheid op voor het personeel. Waar het in enkele gevallen onontkoombaar is, wordt de motivatie van medewerkers negatief beïnvloed door aangekondigde reorganisaties Verzekeraars anticiperen op een grote toename van informatievragen. Niet alleen worden daartoe medewerkers opgeleid, ook hebben verzekeraars afspraken met externe call centra voor het opvangen van de extra werkdruk. De meer simpele vragen worden veelal doorgeleid naar extern en de meer complexe vragen blijft men zelf behandelen. Daarmee wordt kennis in de organisaties gecumuleerd. 6 Oplossend vermogen bij knelpunten groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm 3.07 Een veel gehoord instrument is de zogeheten Frequently Asked Questions (FAQ). Dit is een dynamische tool die voortdurend aangevuld wordt met nieuwe vragen en antwoorden Naar ons oordeel hebben verzekeraars adequaat aandacht voor het opleidingsprogramma en is gekozen voor een doeltreffende aanpak. Opleidingsprogramma krijgt volle aandacht 17

18 4 Voorlichting krijgt extra impuls door toegenomen concurrentie 4.01 Ook op het gebied van de communicatie blijken ons geen of nauwelijks aandachtspunten. Alle verzekeraars hebben hier adequaat aandacht voor. Zij differentiëren naar de verschillende doelgroepen en besteden ook aandacht aan de interne communicatie. Zowel via de reguliere communicatiekanalen, zoals werkoverleggen, intranet en internet, als via specifieke bijeenkomsten en activiteiten (bijvoorbeeld mailingen, zeepkistbijeenkomsten, stadionbijeenkomsten, voorlichtingsavonden) worden interne en externe doelgroepen geïnformeerd over de stand van zaken van de invoering van de Zvw. 6 Kwaliteit communicatieplan groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm 4.02 Alle verzekeraars zijn al geruime tijd geleden begonnen met hun communicatiecampagne en verwachten de piekbelasting rond het tijdstip waarop hun aanbod aan verzekerden gedaan is, tussen eind november en eind december Verschillende verzekeraars hebben afspraken gemaakt met een druk- en verzendonderneming. In een enkel geval worden bij de uitbesteding van dergelijke activiteiten ook interne medewerkers tijdelijk ingezet bij de betrokken externe partij om optimaal gebruik te maken van de eigen deskundigheid Wij hebben slechts in enkele situaties signalen gekregen dat de planning in de tijd extra monitoring verdient. Alle overige verzekeraars liggen op schema met zowel de beschikbaarheid van het communicatiemateriaal, de planning van het drukwerk als de verzending. Over het algemeen zijn contracten met leveranciers afgesloten en heeft men veel aandacht voor de inrichting en bemensing van het callcentre Veel verzekeraars geven aan dat het informeren van verzekerden een jaarlijks Tijdschema terugkerende routine is. Wel is duidelijk geworden dat de concurrentie is toegenomen, dat partijen elkaar nauwlettend volgen, dat op orde men de premie zo laat mogelijk bekend zal maken, dat eindejaarsaanbiedingen extra aandacht zullen krijgen en dat marketing en promotie belangrijke middelen zijn om zoveel mogelijk verzekerden te behouden cq te 6 groen oranje rood verdient aandacht alarm Voorlichting krijgt extra impuls door toegenomen concurrentie 18

19 winnen Alle verzekeraars noemen het belang van goede afstemming met de overheidscommunicatie over de zorgtoeslag (afstemming met het ministerie van VWS en met de Belastingdienst). Meermalen wordt aangegeven dat er links bestaan tussen de verschillende internetsites. Men wijst erop dat een aantal malen extra communicatieactiviteiten naar medewerkers en verzekerden nodig waren door wijziging van de informatieverschaffing van de overheid door nieuwe besluiten. 6 Oplossend vermogen bij knelpunten groen oranje rood op orde verdient aandacht alarm 4.07 Men heeft een aantal middelen tot zijn beschikking om te reageren op onverwachte media-uitingen, zoals ondermeer de eerder genoemde FAQ voor interne communicatie en adverteren voor de externe communicatie. Voorlichting krijgt extra impuls door toegenomen concurrentie 19

20 5 Overige thema s vragen blijvend om aandacht 5.01 Verzekeraars spannen zich zeer in om, voor zover dat kunnen beïnvloeden, de beoogde datum van 1 januari 2006 te halen. Op een aantal terreinen zijn zij afhankelijk van factoren die buiten hun invloedssfeer liggen, maar wel van belang zijn voor het halen van het kritieke pad. Hierbij is het belang benadrukt van een stabiele procesgang waarin partijen zich houden aan gemaakte afspraken. Onderzoek naar de stand van zaken rondom deze afspraken ligt buiten de scope van dit onderzoek. In dit hoofdstuk geven wij enkele overige zorgpunten van verzekeraars weer Alle verzekeraars verwachten verschuivingen tussen het percentage individueel en collectief verzekerden, ook al is er een grote variatie in visies op de omvang en het tijdstip van de verschuivingen. Er zijn verzekeraars die uitgaan van een volledige omkering van de huidige situatie van 30% collectief naar 70% collectief. Anderen gaan uit van een 50-50% verhouding. Sommige verzekeraars verwachten dat de beweging het volgend jaar nog beperkt zal zijn, anderen zijn van mening dat, gelet op de premieverandering vrijwel iedereen direct in 2006 geprikkeld zal worden om zich aan te sluiten bij een collectiviteit. Vrijwel geen enkele verzekeraar doet uitspraken over de eigen positie. Hoewel de verwachtingen ten aanzien van mogelijke verschuivingen tussen individueel verzekerden en collectief verzekerden fors variëren, dringt de branche aan op zorgvuldige monitoring van dit aspect door de minister. Daarbij dringt een aantal verzekeraars aan op aanscherping van de definitie van collectiviteiten Als aan veel meer verzekerden dan verwacht korting gegeven moet worden, zal dit de premiestelling opwaarts respectievelijk de solvabiliteit van de verzekeraar neerwaarts kunnen beïnvloeden. Enkele verzekeraars wijzen erop dat bovendien de grotestedenproblematiek onvoldoende tot zijn recht komt in de vereveningssystematiek, hetgeen in combinatie met de mogelijke verschuivingen in de collectieve aansluitingen tot problemen kan leiden. Tot slot wordt onrust veroorzaakt door de late besluitvorming bij collectieve relaties De mogelijke regelgeving en de uitvoeringsvereisten die vanuit de Wet Financiële Dienstverlening aan de organisatie als geheel zullen worden opgelegd, brengt verzekeraars tot de suggestie om het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en dat van het CVZ/CTZ goed op elkaar af te stemmen opdat doublures en extra werk voorkomen kunnen worden De meeste zorgverzekeraars hanteren een ruim contracteringsbeleid. De verzekerde is vrij in zijn keuze van zorgaanbieders. Ook wanneer geen toegang tot alle zorgaanbieders wordt geboden, geeft de verzekeraar aan hierover te communiceren met zijn verzekerden. Over de precieze inhoud van de communicatie hebben wij geen nadere informatie ontvangen. Overige thema s vragen blijvend om aandacht 20

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN DEKRACHTVAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN PlanB II iseencompletemethodevoorhetimplementerenvanoperationalexcellenceinorganisaties.hetis integraalonderdeelvanhetoperationalexcellenceframeworkenwordtgebruiktvoorhetimplementerenvan

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

rapportage over de stand van zaken integraal aanbod verzekeraars

rapportage over de stand van zaken integraal aanbod verzekeraars Ministerie van VWS Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer Ons kenmerk

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030)6988911

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies 1 1. INLEIDING Aanleiding Het huidige zorgstelsel bestaat in 2016 exact 10 jaar. Sinds de invoering hiervan heeft het aantal zorgcollectiviteiten een vlucht genomen. De idee achter de collectiviteiten

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d

Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d. 6-1-2014 1. Doel van het protocol Zorgweigering of eenzijdige zorgbeëindiging zijn ongewenste en uitzonderlijke situaties die kunnen voorkomen

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Implementatiescenario voor lidorganisaties Informatiemodel en Gegevensset Federatie Opvang 2011 Implementatiescenario voor lidorganisaties Federatie Opvang, 22 september 2011 versie 1.0 Projectleiding: Projectuitvoering: Mark Clarijs, Informatiemanager

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 875 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

5 juni 2008 DLZ/ZI-U februari POU/ J. Knollema (020)

5 juni 2008 DLZ/ZI-U februari POU/ J. Knollema (020) De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 juni 2008 DLZ/ZI-U-2854526 26 februari 2009 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 517 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015 Implementatie iwlz 1.1 Diemen 10 juli 2015 Inhoud Uitgangspunten Implementatiestrategie en planning Ondersteunende modules Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 575 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Middelburg, 7 juli 2011

Middelburg, 7 juli 2011 AAN Het college van B&W van de gemeente Middelburg d.t.v. de raadsgriffier Postbus 6000 4330 LA Middelburg. Onderwerp: Wederhoor m.b.t. quick-scan onderzoek naar de WMO Geacht College, Middelburg, 7 juli

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Datum 19 december 2017 Onderwerp Brief ter aanbieding van het onderzoek naar de beschikbaarheid van het tapsysteem van politie

Datum 19 december 2017 Onderwerp Brief ter aanbieding van het onderzoek naar de beschikbaarheid van het tapsysteem van politie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

jc Nederlandse / Zorgautoriteit

jc Nederlandse / Zorgautoriteit jc Nederlandse / Zorgautoriteit De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HA AG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht t 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders MEMO INTERN Van Aan : Concernstaf : Afdelingshoofden/ budgethouders Datum : Betreft : Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders Collega s, Bijgevoegd vinden jullie de regeling budgethouderschap

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN Naam: C.P.A. Kandidaat Datum onderzoek De resultaten van dit assessment center mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de vraagstelling

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 281765 Datum onderzoek : 10 november - 23 december 2014

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie