K6TEÍ{ EII ORGf,IËATIE. Mormwl{G-cÀgco. RAA..IE'END TNGENTEU.'BUFEAU looê relecorrmur{rcareprorecíen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K6TEÍ{ EII ORGf,IËATIE. Mormwl{G-cÀgco. f@lffll-n. RAA..IE'END TNGENTEU.'BUFEAU looê relecorrmur{rcareprorecíen"

Transcriptie

1 K6TEÍ{ EII ORGf,IËATIE Mormwl{G-cÀgco RAA..IE'END TNGENTEU.'BUFEAU looê relecorrmur{rcareprorecíen I

2 \ \--.,/ KOSTEN EN ORGANISATIE MONITORING-CASCO Uitgevoerd door: Intercai Utrecht BY, BSO AT Rotterdam BV, DHV, Raadgevend Ingenieursbureau BV. ln opdracht van: Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde Pagina : 1

3 INLEIDING SAMENYATTING YOOR HET MANAGEMENT 2.1 Inleiding 2.2 Organisatorische consequenties 2.3 Kostenaspecten ORGANISATIE 3.1 Inleiding 3.2 Centrale organisatie J.J Regionale systemen 3.4 Yersiecontrole en beheer, Gebruikersinbreng en terugkoppeling GLOBALE KOSTENSCHATTING VERWERKINGSAP- PARATUUR, HARDWARE EN SOFTWARE I I 4.1 Inleiding I I 4.2 Kosten van aanschaf: Hardware en standaardsoftware Kosten van aanschaf: de ontwikkeling van software 2l Kosten van gebruik verbruiksartikelen 2L Onderhoudskosten: Personeelslasten 22 Onderhoudskosten: Onderhoudscontracten 22 GLOBAAL KOSTENOVERZICHT MONITORING. NET}VERK. 24 Inleiding 24 Datacornmunicatiekosten. 24 Omschrijving van de alternatieven. 24 Prijsvergelijking. 26 Conclusie datacommunicatiekosten Kosten netwerkapparatuur. SAMENYATTING I Pagina :2

4 1 INLEIDING Dit document beschrijft de aspecten van de ontwikkeling van het Monitoring-casco die binnen de functionele specificatiefase van het Monitoringcasco zijn onderzocht, en van belang zijn voor de ontwikkeling van het Monitoring-casco, maar niet als zodanig in de functionele specificatie thuishoren. Deze aspecten zijn:. De organisatorische consequenties van de invoering van het Monitoring-casco;. De op dit moment in te schatten kosten van ontwikkeling en gebruik van het Monitoring-casco. Deze aspecten horen niet in de functionele specificatie thuis omdat ze geen beschrijving geven van de werking van het systeem. Dit document is verder als volgt ingedeeld:. In hoofdstuk 2 is een managementsamenvatting opgenomen;. Hoofdstuk 3 geeft organisatorische aspecten weer (beheer, afstemming tussen organisaties, opzetten van gebruikersgroepen);. In hoofdstuk 4 wordt een kostenschatting gegeven, enerzijds voor de kosten voor ontwikkeling (vervolgtraject), anderzijds voor de jaarlijkse kosten van gebruik en onderhoud. Pagina : 3

5 SAMBNVATTING VOOR HET MANAGEMENT 2.1 Inleiding Dit document beschrijft een aantal belangrijke aspecten van de ontwikkeling van het Monitoring-casco, terwijl tevenso zeker voor wat betreft de in het volgende hoofdstuk beschreven organisatorische consequenties, ook al is gekeken naar de uiteindelijke uitbreiding naar een Monitoring systeem. d.w.z. Monitoring-casco met applicaties. 2.2 Organisatorische consequenties Organisatorische consequenties treden zowel voor de centrale (een generieke term, de exacte invulling van de centrale, en de voor de centrale verantwoordelijke organisatie wordt niet gegeven), als voor de regio's die in de toekomst zelf een systeem kunnen gaan beheren indien gewenst.. De centrale wordt de grootste taak toegedacht. Er is van uitgegaan dat de centrale een help-desk functie beheert ten behoeve van de regio's en zelf applicaties ontwikkelt voor centraal maar ook ten behoeve van regionaal gebruik. De complexiteit van de taak is afhankelijk van de te ontwikkelen applicatie. Yoor de ontwikkeling van veel applicaties zal getraind personeel nodig zijn. Naast de ontwikkeling van applicaties ligt er een belangrijke beheerstaak bij de centrale. Yooral in verband met de hoge eisen aan de dynamische functionaliteit (hoge beschikbaarheid) is er niet aan te ontkomen om een 24 uur per dag rekencentrum beschikbaar te hebben voor het beheer van de systemen.. De regionaal geplaatste systemen moeten door de regio's zelf onderhouden worden. De regio heeft daarmee een beheerstaak, die ook personele invulling vereist. De invulling kan echter op deeltijdbasis zijn, omdat de regio's een duidelijk kleinere taak hebben dan de centrale. Afstemming is noodzakelijk in regelmatig overleg tussen alle gebruikers en beheerders van systemen. In het bijzonder wordt aanbevolen om de regio's, die immers bij de centrale om applicaties zullen vragen, in een gebruikersgroep samen te brengen, zodat aanvragen kunnen worden afgestemd. Er dient voor gewaakt te worden dat de centrale per regio verschillende versies van applicaties moet gaan onderhouden. Dit leidt tot onbeheersbare systemen. 2.3 Kostenaspecten In de laatste drie hoofdstukken van dit document wordt, aan de hand van een concrete voorbeeldinvulling van de configuratie, een kostenschatting gemaakt voor verdere ontwikkeling en beheer van het Monitoring-casco. Bij deze schatting moet bedacht worden dat een deel, m.n. de hardwareschatting, een schatting voor het Monitoringsysteem als geheel betreft. De hardwaresystemen zijn ruim ingeschat om voldoende mogelijkheden te hebben voor applicaties die nog ontwikkeld moeten worden. Pagina t 4

6 De voorlopige schatting van de aanschafkosten van het Monitoring-casco bedraagt Hfl ,- inclusief BTW. Het jaarlijks gebruik (onderhoud en netwerkgebruik) vergt ca ,-/jaar inclusief BTW. In deze schattingen is voorlopig uitgegaan van een enkel regionaal systeem, onder de aanname dat Y&W aanvankelijk zeker niet met een complete configuratie van start zal gaan. Pagina : 5

7 3.1 ORGANISATIE Inleiding In dit hoofdstuk worden de organisatorische consequenties van het gebruik van het Monitoring-casco besproken. Hierbij wordt de aandacht gericht op de benodigde mensinzet bij het dagelijks gebruik van het casco, en op de afspraken die tussen organisaties nodig zijn voor het optimaal functioneren van het Monitoring-casco Centrale organisatie Dageli j ks operationeel beheer Op centraal niveau is zowel een statisch als een dynamisch systeem geprojecteerd, terwijl daarnaast ook de regionale systemen gedurende het ontwikkeltraject van applicaties op de centrale lokatie geplaatst zullen worden. De apparatuur zal een rekencentrum omgeving vergen, d.w.z. naast de fysieke opstelling in ruimtes die specifiek aangepast zijn aan computerapparatuur (air-conditioning, verhoogde vloeren) zal ook de beheersinspanning op rekencentrum-niveau moeten liggen (operators die 24 uur per dag de zorg voor de systemen op zich nemen). De dynamische systemen behoeven 24 uur per dag beheer om in te kunnen grijpen bij het optreden van storingen. Bij een dergelijke 24-uurs bewaking is een personele bezetting van minimaal ca. 6 operators noodzakelijk, waarbij deze operators overigens een bredere taak kan worden toegedeeld dan uitsluitend het beheer van het Monitoring systeem, omdat het 24 uurs beheer grotendeels dient om incidenten op te vangen. Daarnaast kunnen de operators back-ups verzorgen Systeembeheer Naast het directe operationele beheer is een meer beleidsmatige beheerstaak gelegen in het beheren van de faciliteiten die aan gebruikers ter beschikking worden gesteld, beveiligingstechnische za.kerr, contact met leveranciers etc. Dit zal gezien het aantal systemen een full-time taak zijn. De systeembeheerder zal, waar een verplaatsing van apparatuur naar regio's plaatsvindt, tevens een help-desk functie moeten vervullen. Er is geen directe noodzaak om meerdere beheersfuncties te definiëren (applicatiebeheer, netwerkbeheer, databasebeheer). De beheersinspanning zal bij het ontwikkelen en beheren van applicaties toenemen, waardoor een dergelijke taaksplitsing in de toekomst wel serieus moet worden over\ilogen. Het verdient aanbeveling om minimaal twee systeembeheerders met het systeembeheer te belasten om voldoende continuïteit te verzekeren Applicatieontwikkeling Yoor applicatieontwikkeling dient een zeer goede afstemming te bestaan tussen de ontwikkelaar en de systeembeheerder, temeer daar de ontwikke- Pagina : 6

8 Laar vaak over systeemresources zal moeten kunnen beschikken, die niet standaard aan gebruikers ter beschikking worden gesteld. Dit betreft zowel fysieke resources (diskruimte, tapes), als privileges voor het uitvoeren van operaties, die normaliter door de systeembeveiliging zijn beperkt. Applicatieontwikkeling vergt behalve voor eenvoudige applicaties, waarbij de bovengenoemde afstemming niet nodig is, dan ook specifieke kennis en ervaring in het ontwikkelen van real-time applicaties, om accidenteel foutief gebruik van de resources te voorkomen Af stemming met andere organisaties De werking van het Monitoring-casco wordt beinvloed door externe factoren waardoor afstemming tussen de centrale organisatie en andere organisaties of organisatorische eenheden noodzakelijk is. De volgende raakvlakken zijn aan te wijzen:. De wegkantapparatuur en het beheer van die apparatuur. Het zal noodzakelijk zijn om op ad-hoc basis contact te hebben met het beheer van de wegkantapparatuur, de WTN centrales en de MCSS centrales. Dit betreft voornamelijk:. Afstemming bij de plaatsing van nieuwe apparatuur of de verplaatsing/verwijdering van bestaande apparatuur. Het Monitoringcasco moet steeds een up-to-date lijst bevatten van de lokaties waar meting plaats vindt.. Afstemming bij problemen met wegkantapparatuur. Bij storingen krijgt het Monitoring-casco ofwel in het geheel geen informatie, ofwel het casco ontvangt informatie die als foutief is aangemerkt, ofwel het casco ontvangt informatie die als correct is aangemerkt. In alle gevallen dient, vooral voor statische verwerking en validatie, de centrale organisatie informatie te kunnen verkrijgen van de beheersorganisaties. Daarnaast dient de centrale organisatie bij de ontvangst van slechte data, de beheersorganisatie te informeren.. De beveiliging kan tot gevolg hebben dat de centrale organisatie sleutelbeheer uitvoert, terwijl het feitelijk laden van de sleutels door de beheersorganisatie dient te worden uitgevoerd. De AVD De AVD zal informatie via te ontwikkelen applicaties krijgen. Met de AVD is afstemming nodig om de informatiebehoefte van de AVD in kaart te brengen en regulier te verifiëren. De regionale directies De centrale organisatie zal ondersteunend moeten optreden nuar de regio's. Dit betreft zowel directe informatieaanlevering (op papier of via de regionale systemen), als wel bij het ontwikkelen van applicaties door of voor regionale systemen. Daarnaast dienen ook afspraken te worden gemaakt m.b.t. de leveringsplicht van informatie door de regio's. Zowel van het Monitoring-casco, als van applicaties kunnen Pagina :7

9 delen van de programmatuur op regionale systemen zijn geplaatst waar (voor)bewerking (b.v. de statische aggregatie) plaats vindt. De zo geinstalleerde programmatuur zal voor de regio's niet normaal beinvloedbaar zijn. De leveringsplicht heeft een belangrijker karakter als toekomstige applicaties regionaal beschikbare informatie naar de centrale moeten doorgeven (b.v. afspraken dat gegevens over wegwerkzaamheden in een applicatie worden ingevoerd die er dan voor zorgt dat deze informatie naar de centrale wordt doorgestuurd). 3.3 Regionale systemen De regionale systemen zullen aanvankelijk centraal staan opgesteld. Afhankelijk van de regio kan vroeger of later een systeem naar de regio worden verplaatst. De regio zal ook dan in de meeste gevallen uitsluitend als eindgebruiker van applicaties optreden. De applicaties worden dan door de centrale organisatie ter beschikking gesteld. Bij het op deze wijze beschikbaar stellen van applicaties wordt aanbevolen, uitsluitend de executeerbare images aan de regio te geven, zodat geen wijzigingen aan de programmatuur kunnen worden aangebracht waardoor versieverschillen gaan optreden en effectieve ondersteuning door de centrale organisatie niet meer mogelijk is Beheer De regionale systemen zijn duidelijk kleiner van omvang dan het centrale systeem. De applicaties zullen i.h.a. ook eenvoudiger zijn. Applicatiebeheer zal geheel of grotendeels door de centrale geschieden. De gehele regionale beheerstaak kan worden ingevuld door één beheerdern waarschijnlijk zelfs als deeltijdtaak. ïvel dient weer een tweede beheerder als back-up beschikbaar te zijn. Er wordt voor de regio's niet voorzien in fout-tolerante systemen en 24 uurs bewaking lijkt dan ook overbodig Applicatieontwikkeling Applicatieontwikkeling zal naar alle waarschijnlijkheid in de regio's slechts beperkt plaatsvinden. Aanbevolen wordt de applicatieontwikkeling in de regio te beperken tot applicaties die rechtstreeks databases uitlezen en gegevens bewerken, en geen real-time applicaties door de regio te laten ontwikkelen omdat real-time applicatieontwikkeling veelal toegang tot systeemresources vraagt die normaliter alleen voor de systeembeheerder beschikbaar zijn, en een aanzienlijk complexer karakter hebben Af stemming met andere gebruikers De afstemming met de centrale organisatie is al besproken in de sectie "centrale organisaties". De regionale directies kunnen onderling systeem- 'wensen en prioriteiten afstemmen waardoor voorkomen wordt dat slechts op mineure punten verschillende systeemwensen door verschillende directies bij de centrale organisatie worden gedeponeerd, die daarmee in een scheidsrechtersrol wordt gedwongen. In dit overleg (feitelijk een gebruikersgroep) zal de centrale organisatie betrokken kunnen zijn om een snelle Pagina : I

10 respons op de \ilensen van de regioos te kunnen garanderen. Dergelijk overleg zal op zeer regelmatige basis, b.v. maandelijks plaats moeten vinden. Het instellen van het overleg zal echter pas later in het traject plaatsvinden, d.w.z. na ontwikkeling van het Monitoring-casco, omdat de structuur van het Monitoring-casco applicatie-onafhankelijk is. 3.4 Versiecontrole en beheer Speciale aandacht is nodig voor het controleren van de applicaties die in de regio's zijn uitgezet. Een potentieel gevaar is dat regio's om specifieke regio-gebonden aanpassingen in applicaties vragen zodat er van elke applicatie uiteindelijk meerdere versies bestaan. Het is in een dergelijke situatie vrijwel onmogelijk om verbeteringen aan een applicatie ran te brengen omdat de verbetering op elke versie een andere invloed kan hebben. De applicaties groeien dan langzaam steeds verder uit elkaar met onoverzienbare consequenties voor beheer en helpdesk functies. Behalve in proeftrajecten (een applicatie wordt in een regio getest) zullen alle centraal ontwikkelde applicaties voor alle regio's identiek moeten worden gehouden, waarbij parameterisatie regiospecifieke elementen aanbrengt (b.v. het aantal meetpunten per regio verschilt). Naast de hierbovengenoemde specifieke versiecontroleproblematiek bestaat er een verantwoordelijkheid voor het correcte beheer van verschillende versies van applicaties tijdens de ontwikkeling en modificatie van dergelijke applicaties op centraal niveau. Deze, bij elk project voorkomende, problematiek kan opgelost worden door het volgen van de procedures die tijdens de ontwikkeling van het Monitoring-casco worden toegepast en gedocumenteerd (implementatiefase). 3.5 Gebruikersinbreng en terugkoppeling In deze sectie worden de consequenties voor de gebruikers van het introduceren van applicaties op het Monitoring-casco besproken. Het is van belang dat elke applicatie duidelijk door zijn gebruikersgroep gewenst en geaccepteerd wordt. Yeel eenvoudige applicaties kunnen waarschijnlijk vrij snel gerealiseerd worden zodat het risico bestaat dat een applicatie te snel en te makkelijk wordt vrijgegeven voor gebruik. Echter zal het systeem door eindgebruikers steeds beoordeeld worden op de minder goede applicaties. (20 goede applicaties en een applicatie met een "bug" leidt bij een eindgebruiker snel tot een negatief oordeel over het systeem als geheel). Het is dan ook nodig om elke applicatie met grote voorzichtigheid te introduceren. Dit betekent:. Bespreken van de applicatie met gebruikers, zowel voor als tijdens de ontwikkeling, om instemming te verkrijgen.. Zorgvuldig testen van applicaties.. Vaak zal het verstandig zijn een applicatie eerst enige tijd in een proeftraject te laten functioneren (praktijktest) voordat de applicatie aan alle gebruikers ter beschikking wordt gesteld. Pagina Uitgave Onderwerp:KostenschattingenorganisatieMonitoring-casco Veruangt

11 Na het ter beschikking komen van een applicatie komen veelal binnen korte tijd een aantal wijzigingsvoorstellen naar voren. Het is raadzaam deze voorstellen gedurende enige tijd te bundelen voordat werkelijke implementatie van de voorstellen plaatsvindt, enerzijds om continue bijstelling van de applicatie (met alle versiecontrole problemen van dien) te voorkomen, anderzijds om te voorkomen dat tegenstrijdige wensen tot onnodig werk leiden. Pagina Uitgave Vervangt : 23 oct : 24 sep. 1990

12 4 GLOBALE KOSTENSCHATTING VERWERKINGSAPPARA- TUUR, HARDWARE EN SOFTWARE. 4.1 Inleiding De kosten, gemoeid met de ontwikkeling, het gebruik en het beheer van het Monitoring-casco worden in dit en het volgende hoofdstuk ingeschat waarbij een aantal aannames noodzakelijk zullen zijn om een basis voor de schatting te leggen. In de kostenschatting worden alleen de kosten die binnen het Monitoring-project liggen vervat, de kosten van b.v. aanschaf en plaatsing van ESl5.0 apparatuur vallen buiten de schattingen. Dit hoofdstuk bevat een kostenschatting voor hardware en software van de verwerkingsapparatuuro het volgende hoofdstuk bespreekt kostenschatting voor de netwerkinfrastructuur. De vermelde prijzen in dit hoofdstuk (hoofdstuk 4) zijn exclusief BTIV, de prijzen in hoofdstuk 5 zijn inclusief BTW. In hoofdstuk 6 "samenvatting" worden de kosten exclusief en inclusief BTfy opgegeven. De kosten kunnen worden onderscheiden in:. Kosten van aanschaf. Hierbij zijn weer te onderscheiden:. Kosten van aanschaf van apparatuur, standaardprogrammatuur, netwerkaansluitingen e.d. De installatiekosten worden buiten beschouwing gelaten omdat de omgeving waarin de apparatuur geplaatst moet worden nog onbekend is, zodat niet te voorzien valt of b.v. plaatsing een eenvoudige standaardactiviteit is of de inrichting van een compleet rekencentrum beslaat.. Kosten voor de ontwikkeling van specifieke Monitoring-casco programmatuur. Kosten bij gebruik. Deze zijn te onderscheiden. Kosten van verbruiksartikelen (papier, inktcartridges, tapes). Deze kosten worden buiten beschouwing gelaten aangezien de kosten enerzijds relatief laag zijn, anderzijds veelal als algemene, niet-projectspecifieke kosten worden beschouwd.. Kosten voor het gebruik van het netwerk. Afhankelijk van het netwerk kunnen door de PTT kosten in rekening worden gebracht voor huur of daadwerkelijk gebruik van het netwerk. Onderhoudskosten. Ook deze zijn weer te onderscheiden in een tweetal aspecten:. De kosten die gemoeid zijn met de tijd die door RIYS medewerkers besteed moet worden aan het onderhouden en bedienen van het Monitoring-casco. Deze kosten worden niet ingeschat aangezien dit sterk afhankelijk is van de organisatie die RWS rond het Monitoring-casco op zal zetten.. Onderhoudscontracten met leveranciers en de kosten van vervanging van defecte, niet door onderhoudscontracten gedekte apparatuur. Pagina Uitgave Onderwerp:KostenschattingenorganisatieMonitoring-casco Vervangt oct sep. 1990

13 ln de volgende secties worden de verschillende kostenposten separaat ingeschat waarbij eventuele aannames per kostenpost worden vermeld. 4.2 Kosten van aanschaf: Hardware en standaardsoftware Bij het begroten van de hardware en standaardsoftware is niet uitgegaan van een volledige configuratie met alle regiosystemen, omdat de verwachting is dat initieel, tijdens de ontwikkelperiode toch slechts met een enkel regiosysteem zal worden gewerkt en getest. De configuratie beslaat dus één regiosysteem, het dynamische en het statische centrale systeem en een (lokaal) netwerk tussen deze systemen. Om een zo goed mogelijke kostenindicatie te verkrijgen is uitgegaan van een tweetal configuraties. Er is, gebaseerd op het gebruik van DEC apparatuur, een schatting gemaakt door BSO deskundigen. Daarna is een tweede schatting gemaakt gebaseerd op het gebruik van Hewlett Packard apparatuur. Deze tweede schatting is door HP deskundigen aangeleverd. De exacte configuraties verschillen enigszins, omdat er nog onduidelijkheden zijn ten aanzien van de systeemeisen hebben beide groepen soms een iets verschillende aanname gedaan. Per systeem wordt besproken waar eventuele verschillen door optreden. De keuzes (HP en DEC) moeten los gezien worden van de uiteindelijke hardwarekeuze: ze dienen slechts ter vergroting van de schattingsnauwkeurigheid. De volgende subsecties bespreken de kosten per systeem Regionale systemen Diskruimte De hoeveelheid binnenkomende gegevens is maximaal ca lussen, I bericht van ca. 30 bytes per lus per minuut = 800 bytes/sec. De benodigde diskruimte voor opslag van dynamische gegevens is klein. Voor statische gegevens is de benodigde opslag niet bekend, maar dit zal zeker geen enorme hoeveelheid gegevens betreffen (uitgangspunt is dat gecompliceerde statische berekeningen door de centrale worden gedaan voor de regio's). Yoor het operating systeem is ca. 200Mb nodig, Daarnaast is l00mb voor Monitoring-casco en databases ingeruimd, en tenslotte wordt nog 100Mb als reserve voorzien. Het regionale systeem wordt begroot op 2 * 200Mb disks. Geheugenruimte Het operating systeem gebruikt ca. 4 Mb. Per gebruiker is een richtlijn van ca. Zlldb gebruikt. Voor regionale systemen wordt uitgegaan van maximaal 5 simultane interactieve gebruikers (gebruikers van het casco of van te ontwikkelen applicaties), zodat 4 + 2*5 =l4mb memory nodig is. Processen Pagina Uitgave Vervangt

14 Applicaties en overige processen zijn ingeschat op 5 tot l0 actieve processen per systeem. CPU gebruik CPU gebruik door het Monitoring-casco is relatief klein. Yoor het regionale systeem u/ordt uitgegaan van een vrij kleine CPU. DEC Configuratie De configuratie met IIYAX 3100, l6mb, TK50 tape unit. 2*200 Mb disks Laserprinter 5 * werkplekken Diversen richtprijzen voor de regio centrales zijn (per regio): , , , , , - (Per regiosysteem) N.b. Werkplekken kunnen PCó, terminals of Workstations zijn. HP configuratie De werkplekken uit de DEC optie zijn bij HP uitgewerkt als ofwel PCó, ofwel werkstations, ofwel grafische terminals. 822S-server met PC-clients Server: I x HP9000 series 8225 (8 Mb) 670 Mb disc drives 1,3 Gb DAT-recorder LAN Link + LAN Manager/X Laserprinter Clients: 5 x 286 MS.DOS + VGA muis + aansluiting LAN Totaal , , , ,- Totaal: , server met discless clients Server: I x HP9000 series 4005 (16 Mb) 660 Mb disc drives 1.3 Gb DAT-recorder LAN Link Laserprinter , ,- Rijkewaterstaat/DVK Pagina : 13

15 Clients: 4 x HP9000 model 400T (12 Mb) LAN Link I15.000,- Totaal: met X-Window terminals Server: I x HP9000 series 8225 (8 Mb) 670 Mb disc drives 1.3 Gb DAT recorder LAN Link X-ïVindow Laserprinter Hfr. Clients: 5 x 70}/X-Terminals (16" kleur) 2 Mb RAM , , ,- Totaal: l7l.000,- Conclusie De schatting gebaseerd op DEC apparatuur bedraagt HFI ,- De schattingen gebaseerd op HP-apparatuur zijn wat gedetailleerder door de verschillende opties. De PC oplossing en de terminal oplossing leveren een vergelijkbaar bedrag. De workstation-optie is iets duurder. Voor het regionale systeem is een indicatie van ,- dus hanteerbaar Centraal statísch svsteem Diskruimte Statische opslag voor lussen, 30 byte per lus per uur: 300k8 per uur. Opslag gedurende 0,5 jaar vergt l.3gbyte Na 0,5 jaar wordt geaggregeerd. Ongeaggregeerd zou verdere 3 jaar online opslag 6*1.3 = 7.8 Gbyte vergen. Bij aggregatie naar rijrichting kan dit met een factor 2 à 3 verminderd worden, Daarna wordt geaggreerd naar dagsoort (per maand) wat een extra factor 4 aan reductie oplevert. De aggregatie voor 3 jaar vergt dan ca. 800M8. De totale databaseopslag is daarmee op ca. 2Gb bepaald. Daarnaast is nog ea. 300Mb aan Monitoring-casco programma en operating systeem voorzien, en dient er extra ruimte te zijn voor toekomstige applicaties. Voor het centraal statisch systeem is ca. 3Gb aan diskruimte nodig. Toekomstig te ontwikkelen applicaties die op de grote databases werken maken het noodzakelijk dat de machine een hoge disk I/O rate ondersteunt. Geheugenruimte Aantal simultane gebruikers is weer op 5 geschat zodat evenals bij het regiosysteem ca. l4 Mb aan geheugenruimte noodzakelijk is. Pagina Uitgave Vervangt

16 Processen Het aantal simultaan actieve processen is op 5 à l0 geschat. CPU gebruik Yoor statistische bewerkingen wordt een hoog CPU gebruik, in het bijzonder pieken, verwacht. Het CPU gebruik door het Monitoring-casco is beperkt, maar een grote machine is noodzakelijk voor toekomstig te ontwikkelen applicaties. DEC Configuratie Voor dit systeem zijn twee DEC configuraties gegeven. De eerste.configuratie is gebaseerd op een pyax Deze heeft als kentallen: VUP (DEC maatstaf voor processing power): Maximale I/O Mb/sec Er zijn geen aanwijzingen dat deze machine niet voldoende zal ziin, maar 'het is onmogelijk om de belasting van toekomstige applicaties in te schatten. Het hardware upgraden van dit systeem is beperkt mogelijk maar kostbaar. De tweede configuratie is gebaseerd op een YAX Deze is krachtiger (en kostbaarder): VUP 2,8 Maximale I/O 60Mb/sec De machine kan goed uitgebreid worden. De maximale configuratie levert 13 VUPS. De veel hogere llo rate is van belang gezien de grootte van de databases waarop bewerkingen plaatsvinden. Configuratie l: piyax 3400, TK70 tapedrive, l6mb 3 * RA90 (1.2 Gb disk) 5 * werkplek Overige (printers etc) Totaal Configuratie 2: VAX 6210, TK70 tapedrive, 16 Mb (Uitbreidbaar tot 32Mb) 3 * RA90 5 * werkplek Overige , ,- Hft , , , , , , ,- Totaal Hft ,- Pagina : 15 Venangt : 24 sep. 1990

17 De keuze tussen de configuraties is meer een afweging van budgettaire ruimte (en gewenste flexibiliteit) dan dat deze keuze zonder kennis van de in de toekomst te ontwikkelen applicaties op technische gronden te maken is. HP configuratie Voor dit systeem zijn ook twee HP-configuraties gegeven, namelijk de 8555 en de 570/ 100. De kentallen zijn respectievelijk /100 Processing po\à/er (MFlops) Maximale I/O (MB/sec) 855/s Server: I x HP9000 series 8555 (48 Mb) LAN Link 1.3 Gb DAT recorder 2.7 Gb disc drives 2, ,5 40 Clients: alternatieven (Zie voor gedetailleerde informatie van de clients de omschrijving bij het Regionaal Systeem) l. PC's: 5 x PC/286 Extra software op server: LAN Manager/X 2. Werkstations: 5 x HP9000/ X-Terminal: 5 x 7}}/x-Terminal Extra software op server: X-Windows Totalen: PC oplossing: lverkstations: X-terminal: Hfr , , , , , , , , ,- Pagina : 16 Vervangt : 24 sep

18 Alternatieve configuratie: 870/r00 Server: t x HP9000 series 870/100 (96 Mb) LAN Link 1.3 Gb DAT recorder 2.7 Gb disc drives ,- Clients: alternatieven als boven (Zie ook Regionaal Systeem) Totalen: PC oplossing: Werkstations: X-terminal: Toelichting I , , De beide groepen (HP en DEC) hebben hier duidelijk een iets andere basis gehanteerd. Gegeven de onbekendheid van de benodigde CPU capaciteit zijn de verschillen te verwachten (merk ook op dat de tweede DEC configuratie in prijs redelijk overeenstemt met de eerste HP optie). In de globale schatting zal voor het Statische systeem verder met een indicatie van Hfl ,- worden gerekend Centrale dynamische systeem Diskruimte De benodigde diskruimte binnen het Monitoring-casco betreft voornamelijk de I minutendatabase die 30 (bytes per bericht) * (berichten per minuut) * 30 (minuten opslag) vergt (9Mb). De opslag is dus gering. Evenals bij het regio systeem zal 400Mb (220 Mb operating system + l00mb Monitoring-casco en databases + l00mb reserve) diskruimte voldoende zijn. Geheugenruimte Er wordt gerekend op meer simultane gebruikers van casco en te ontwikkelen applicaties. Bij 10 simultane gebruikers is ca 24Mb aan geheugenruimte nodig. (4 + 2*10). Processen Er wordt rekening gehouden met ca. 25 simultaan lopende processen op de machine. CPU gebruik Het Monitoring-casco verbruikt relatief weinig CPU. Applicaties kunnen echter een redelijke CPU belasting yeíoorzaken. Pagina : 17

19 Configuratie Een extra eis aan het centrale systeem is een hoge beschikbaarheid. Yoor een YAX processor wordt als ervaringsgetal een beschikbaarheid van ca. 99,60/o gehanteerd. De in dit rekenvoorbeeld geselecteerde configuratie is een cold-standby, bestaande uit een YAX 6210 en een Í/VAX De 6210 is de normale, operationele machine. De 3400 wordt onder normale omstandigheden voor ontwikkeling gebruikt (Naarmate de machine kleiner is zijn de kosten van licenties voor ontwikkelgereedschappen lager). Bij uitval van de 6210 wordt overgeschakeld op de Het kan dan gebeuren dat niet alle applicaties die normaal op de 6210 gebruikt worden actief kunnen zijn, maar de belangrijkste applicaties zijn toch in vrij korte tijd weer beschikbaar (er hoeft geen recovery van databases plaats te vinden omdat het dynamische informatie betreft). DEC Configuratie: VAX 6210, TK7O, 32Mb prvax 3400, TK70 l6mb Disk 4 * RFTI PC's ca. l0-15 Overige (printers etc.) (2 machines) , , , , ,- Totaal ,- HP configuraties De betrouwbaarheid van de apparatuur in de HP-configuraties laat, net zoals in het vorige geval, cold-standby toe. In de vraagstelling n ar HP is de mogelijkheid van een kleinere coldstandby niet meegenomen, zodat in de HP-configuraties steeds met identieke systemen is gerekend (l normaal + I cold-stand-by) Server: 2 x HP9000 series 8355 (16 Mb) LAN Link (users + system) 1.3 Gb DAT recorder 670 Mb disc drives Laserprinter Clients: alternatieven (Zie ook Regionaal Systeem) l. PC's: 15 x 286lPC Extra software op server: LAN Manager/X 2. t#erkstations: l5 x HP9000/ , , , ,- Pagina : 18 Verwangt : 24 sep. 1990

20 3. X-Terminal: l5 x 70O/X-Terminal Extra software op server: X-lVindows Totalen: PC oplossing: IVerkstations: X-terminal Alternatief 2:8455 (l normaal + Server: 2 x HP9000 series 8455 (16 Mb) LAN Link (users + system) 1.3 Gb DAT recorder 670 Mb disc drives Laserprinter 1 cold-stand-by) ,- Clients: alternatieven (Zie ook Regionaal Systeem) l. PC's: \0 x 286/PC Extra software op server: LAN Manager/X 2. Werkstations: l0 x HP9000/ X-Terminals: l0 x 700/X-Terminal Extra software op server: X-Windows Hfï. Hfl ,- Hfl ,- Hfl , , , , , , , ,- Totalen: PC oplossing: Werkstations: X-terminal: , , Conclusie De aannames voor de schattingen verschillen hier. De prijsverschillen zijn voor een groot deel bepaald door de keuze (DEC) voor een operationele machine met een kostenpost van ca ,- en een kleine standby van Hfl ,- tegenover de keuze (HP) voor twee machines van elk ongeveer Hfl ,-. Gezien de onzekerheid t.a.v. de benodigde CPU is deze onzekerheid niet uit te sluiten in dit stadium. Om voldoende voorzichtigheid te betrachten is het verstandig uit te gaan van een bedrag van ca. Hfl ,- voor het centrale dynamische systeem Overige kosten De ontwikkelsoftware op een VAX zav kunnen bestaan uit VAXSET (toolset voor softwareontwikkeling die configuratiebeheerstools, testtools Rijkewaterstaat/DVK Onderwerp: Kostenschatting en organisatie Monitoring-easeo Pagina : 19

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat C8108 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat Keuze voor Windows NT BIBLIOTHEEK BOUWOiENST RI.IKSWATERSTAAT

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Omschrijving Contracten Geometius biedt u de mogelijkheid om op diverse niveaus uw apparatuur door ons te laten onderhouden, en u te

Nadere informatie

Prijsmodel Mozard Suite voor RIJKSOVERHEDEN

Prijsmodel Mozard Suite voor RIJKSOVERHEDEN Prijsmodel Mozard Suite voor RIJKSOVERHEDEN Mozard BV Februari 2013 Versie 2.0 INHOUDSOPGAVE OPBOUW PRIJSMODEL MOZARD VOOR RIJKSOVERHEDEN... 3 1. EENMALIGE INSTALLATIE... 3 2. CONFIGURATIE EN IMPLEMENTATIE...

Nadere informatie

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy is een technische oplossing voor systeem falen in hardware of software en daarom van belang voor de optimalisatie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Mobile

Dienstbeschrijving Managed Mobile Dienstbeschrijving Managed Mobile Inhoud Dienstbeschrijving Managed Mobile... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Positionering dienst Managed Mobile... 3 1.3

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee!

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! 1 1. Bekabeling en Elektra : Juiste bekabeling ( Cat 5 e of Cat 6, hoger is niet nodig) is essentieel voor de goede en snelle werking

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst SB Vast-Mobiel Hosted... 3 1.3 Positionering dienst SB Vast-Mobiel

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 11 Nummer: 1029 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst Managed Mobile...

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is!

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is! Heeft u wèl inzicht in de ICT kosten? De laatste jaren vragen organisaties zich steeds vaker af waarom ICT toch altijd duurder uitvalt dan gedacht, en wat men daar als organisatie aan kan doen. Daarom

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 Betreft 1. WA.5 De leverancier dient voor de aangeboden onderdelen in deze aanbesteding

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Ontwerp.

Ontwerp. <naam applicatie> Ontwerp Datum Auteur Versie Telefoon Pagina: 0 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENT SUMMARY... 1 2. INLEIDING... 1 2.1. DOEL... 1 2.2. STRUCTUUR... 1 2.3. ACHTERGROND... 1 2.4. REVISIE-GESCHIEDENIS...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Mozard BV Oktober 2013 Versie 3.0. Prijsmodel Mozard Suite voor GEMEENTEN

Mozard BV Oktober 2013 Versie 3.0. Prijsmodel Mozard Suite voor GEMEENTEN Mozard BV Oktober 2013 Versie 3.0 Prijsmodel Mozard Suite voor GEMEENTEN INHOUDSOPGAVE OPBOUW PRIJSMODEL MOZARD VOOR GEMEENTEN... 3 1. EENMALIGE TECHNISCHE INSTALLATIE... 3 2. CONFIGURATIE EN IMPLEMENTATIE...

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Mobile. Versie: 2.0 Aantal bladen: 10

Dienstbeschrijving Managed Mobile. Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Dienstbeschrijving Managed Mobile Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Inhoud 1. Inleiding...3 Introductie...3 Positionering dienst Managed Mobile...3 Positionering dienst Managed Mobile Complete...4 2. Overzicht

Nadere informatie

Marktscan Digikoppeling 2017

Marktscan Digikoppeling 2017 Testrapport Marktscan Digikoppeling 2017 Versie: 1.0 Datum: 18-6-2015 Auteur: egem Datum : 2 juni 2017 Versie : 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Managementsamenvatting... 3 3. Testopzet... 4 3.1

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Introductie. exacqvision M-Series

Introductie. exacqvision M-Series Introductie exacqvision M-Series Introductie M-Series All-In-One Recorder Agenda Introductie & positionering Voordelen Specificatie & vergelijking Productnummers Aanvullende informatie M-Series All-in-One

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server?

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server? DE FAX SERVER ISDN Het blijvend belang van faxverkeer Faxverkeer vervult een belangrijke rol in de zakelijke communicatie. De fax heeft een aantal voordelen boven e-mail. De belangrijkste daarvan zijn

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Memo. Geachte contactpersoon, invuller,

Memo. Geachte contactpersoon, invuller, Memo Deloitte Consulting B.V. Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 300 1180 AH Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9709 www.deloitte.nl Behandeld door: Datum: Michel Hummel

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Stations Automatisering. Vooruitgang of tijdbom

Stations Automatisering. Vooruitgang of tijdbom Stations Automatisering Vooruitgang of tijdbom 1 Overzicht Inleiding Ervaringen met SA en Beveiligingen Firmware Hardware Tools Windows en KA Organisatie Mogelijke problemen in de toekomst Mogelijke oplossingen

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

Hard- en softwarevereisten voor

Hard- en softwarevereisten voor Hard- en softwarevereisten voor Datum Maart 2017 Versie 1.37 LIS BV www.lisbv.nl Inhoud Inhoud 1. Operating systemen en databases... 3 2.1. Minimale eisen (maximaal 3 gebruikers)... 4 2.1.1. Werkplek met

Nadere informatie

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS Inhoud 1 Situering... 2 2 Informatie over de Stad Aalst als KLB... 2 3 Technische bepalingen... 3 1. Functioneel... 3 2. Technisch... 3 4 Inventaris... 5 5 Gunningscriteria...

Nadere informatie

RekenRijk / Leeshuis / Taal op Maat Wolters-Noordhoff. Installatie procedures

RekenRijk / Leeshuis / Taal op Maat Wolters-Noordhoff. Installatie procedures RekenRijk / Leeshuis / Taal op Maat Wolters-Noordhoff versie 5, 4 februari 2003 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 JAARGROEPEN... 3 1.2 UPDATES... 3 2 INSTALLATIE... 4 2.1 STANDALONE... 4 Systeemeisen

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf Plan van aanpak IRIS Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen PROJECT: IRIS (Plan van aanpak) Goedkeuring Dit document behoeft de volgende goedkeuringen: Versie Datum goedkeurin g Naam

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Senior Software License Specialist emile@centralpoint.nl Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst Elke onderneming

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Omschrijving aanbieding Volgnummersysteem Q-Pro Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Het klantverwijssysteem Q-Pro is leverbaar als Standaard

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

De laatste versie is beschikbaar Van onze software

De laatste versie is beschikbaar Van onze software De laatste versie is beschikbaar Van onze software In dit document informeren wij u over Aandachtspunten installatie pagina 2 van 5 Systeemeisen pagina 3 van 5 Releasenotes pagina 5 van 5 Versie 2013.12.01

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Software Licensing Specialist emile@centralpoint.nl Twitter mee op #CPCP Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Deze applicatie nota legt uit hoe u een Net2 datalijn verbonden aan een TCP/IP netwerk, via een TCP/IP interface moet verbinden.

Deze applicatie nota legt uit hoe u een Net2 datalijn verbonden aan een TCP/IP netwerk, via een TCP/IP interface moet verbinden. Verbinden van via TCP/IP netwerken Oudere versies van ondersteunden enkel directe verbinding van de controle eenheden naar de server, via seriële poorten. Een nieuwe mogelijkheid, geïntroduceerd in standaard

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Checklist pakketselectie

Checklist pakketselectie Checklist pakketselectie In deze checklist geven we een overzicht van de aandachtspunten die belangrijk (kunnen) zijn bij het selecteren van een softwarepakket. Bij elk aandachtsgebied is een aantal vragen

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Inleiding Het doel van de Service Level Agreement (SLA) is het nader vastleggen van afspraken over de beschikbaarheid van virtual en dedicated servers en de reactietijd van Prioserve Internetdiensten.

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Produktinformatie Volgnummersysteem Q-basic plus. Indicatieprijs: vanaf Euro 3.500,00 excl. BTW en installatie

Produktinformatie Volgnummersysteem Q-basic plus. Indicatieprijs: vanaf Euro 3.500,00 excl. BTW en installatie Produktinformatie Volgnummersysteem Q-basic plus Indicatieprijs: vanaf Euro 3.500,00 excl. BTW en installatie Alle software en hardware die u bij ons aanschaft is een éénmalige uitgave. Zie Displays werkt

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Z-Automatisering: Werkafspraken

Z-Automatisering: Werkafspraken Z-Automatisering: Werkafspraken Dit is een overzicht van alle basisafspraken tussen de klant/opdrachtgever en Z-Automatisering (Macintosh Computer Servicebureau) Onderdelen: 1. Eerste bezoek 2. Eerste

Nadere informatie

Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages

Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages Toelichting Als gebruiker van Comvio Proactief Beheer (CPB) ontvangt u periodieke rapportages omtrent de technische status van uw servers, werkplekken en laptops.

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Client Management en Universal Printing Solutions

Client Management en Universal Printing Solutions Client Management en Universal Printing Solutions Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Nadere informatie