K6TEÍ{ EII ORGf,IËATIE. Mormwl{G-cÀgco. RAA..IE'END TNGENTEU.'BUFEAU looê relecorrmur{rcareprorecíen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K6TEÍ{ EII ORGf,IËATIE. Mormwl{G-cÀgco. f@lffll-n. RAA..IE'END TNGENTEU.'BUFEAU looê relecorrmur{rcareprorecíen"

Transcriptie

1 K6TEÍ{ EII ORGf,IËATIE Mormwl{G-cÀgco RAA..IE'END TNGENTEU.'BUFEAU looê relecorrmur{rcareprorecíen I

2 \ \--.,/ KOSTEN EN ORGANISATIE MONITORING-CASCO Uitgevoerd door: Intercai Utrecht BY, BSO AT Rotterdam BV, DHV, Raadgevend Ingenieursbureau BV. ln opdracht van: Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde Pagina : 1

3 INLEIDING SAMENYATTING YOOR HET MANAGEMENT 2.1 Inleiding 2.2 Organisatorische consequenties 2.3 Kostenaspecten ORGANISATIE 3.1 Inleiding 3.2 Centrale organisatie J.J Regionale systemen 3.4 Yersiecontrole en beheer, Gebruikersinbreng en terugkoppeling GLOBALE KOSTENSCHATTING VERWERKINGSAP- PARATUUR, HARDWARE EN SOFTWARE I I 4.1 Inleiding I I 4.2 Kosten van aanschaf: Hardware en standaardsoftware Kosten van aanschaf: de ontwikkeling van software 2l Kosten van gebruik verbruiksartikelen 2L Onderhoudskosten: Personeelslasten 22 Onderhoudskosten: Onderhoudscontracten 22 GLOBAAL KOSTENOVERZICHT MONITORING. NET}VERK. 24 Inleiding 24 Datacornmunicatiekosten. 24 Omschrijving van de alternatieven. 24 Prijsvergelijking. 26 Conclusie datacommunicatiekosten Kosten netwerkapparatuur. SAMENYATTING I Pagina :2

4 1 INLEIDING Dit document beschrijft de aspecten van de ontwikkeling van het Monitoring-casco die binnen de functionele specificatiefase van het Monitoringcasco zijn onderzocht, en van belang zijn voor de ontwikkeling van het Monitoring-casco, maar niet als zodanig in de functionele specificatie thuishoren. Deze aspecten zijn:. De organisatorische consequenties van de invoering van het Monitoring-casco;. De op dit moment in te schatten kosten van ontwikkeling en gebruik van het Monitoring-casco. Deze aspecten horen niet in de functionele specificatie thuis omdat ze geen beschrijving geven van de werking van het systeem. Dit document is verder als volgt ingedeeld:. In hoofdstuk 2 is een managementsamenvatting opgenomen;. Hoofdstuk 3 geeft organisatorische aspecten weer (beheer, afstemming tussen organisaties, opzetten van gebruikersgroepen);. In hoofdstuk 4 wordt een kostenschatting gegeven, enerzijds voor de kosten voor ontwikkeling (vervolgtraject), anderzijds voor de jaarlijkse kosten van gebruik en onderhoud. Pagina : 3

5 SAMBNVATTING VOOR HET MANAGEMENT 2.1 Inleiding Dit document beschrijft een aantal belangrijke aspecten van de ontwikkeling van het Monitoring-casco, terwijl tevenso zeker voor wat betreft de in het volgende hoofdstuk beschreven organisatorische consequenties, ook al is gekeken naar de uiteindelijke uitbreiding naar een Monitoring systeem. d.w.z. Monitoring-casco met applicaties. 2.2 Organisatorische consequenties Organisatorische consequenties treden zowel voor de centrale (een generieke term, de exacte invulling van de centrale, en de voor de centrale verantwoordelijke organisatie wordt niet gegeven), als voor de regio's die in de toekomst zelf een systeem kunnen gaan beheren indien gewenst.. De centrale wordt de grootste taak toegedacht. Er is van uitgegaan dat de centrale een help-desk functie beheert ten behoeve van de regio's en zelf applicaties ontwikkelt voor centraal maar ook ten behoeve van regionaal gebruik. De complexiteit van de taak is afhankelijk van de te ontwikkelen applicatie. Yoor de ontwikkeling van veel applicaties zal getraind personeel nodig zijn. Naast de ontwikkeling van applicaties ligt er een belangrijke beheerstaak bij de centrale. Yooral in verband met de hoge eisen aan de dynamische functionaliteit (hoge beschikbaarheid) is er niet aan te ontkomen om een 24 uur per dag rekencentrum beschikbaar te hebben voor het beheer van de systemen.. De regionaal geplaatste systemen moeten door de regio's zelf onderhouden worden. De regio heeft daarmee een beheerstaak, die ook personele invulling vereist. De invulling kan echter op deeltijdbasis zijn, omdat de regio's een duidelijk kleinere taak hebben dan de centrale. Afstemming is noodzakelijk in regelmatig overleg tussen alle gebruikers en beheerders van systemen. In het bijzonder wordt aanbevolen om de regio's, die immers bij de centrale om applicaties zullen vragen, in een gebruikersgroep samen te brengen, zodat aanvragen kunnen worden afgestemd. Er dient voor gewaakt te worden dat de centrale per regio verschillende versies van applicaties moet gaan onderhouden. Dit leidt tot onbeheersbare systemen. 2.3 Kostenaspecten In de laatste drie hoofdstukken van dit document wordt, aan de hand van een concrete voorbeeldinvulling van de configuratie, een kostenschatting gemaakt voor verdere ontwikkeling en beheer van het Monitoring-casco. Bij deze schatting moet bedacht worden dat een deel, m.n. de hardwareschatting, een schatting voor het Monitoringsysteem als geheel betreft. De hardwaresystemen zijn ruim ingeschat om voldoende mogelijkheden te hebben voor applicaties die nog ontwikkeld moeten worden. Pagina t 4

6 De voorlopige schatting van de aanschafkosten van het Monitoring-casco bedraagt Hfl ,- inclusief BTW. Het jaarlijks gebruik (onderhoud en netwerkgebruik) vergt ca ,-/jaar inclusief BTW. In deze schattingen is voorlopig uitgegaan van een enkel regionaal systeem, onder de aanname dat Y&W aanvankelijk zeker niet met een complete configuratie van start zal gaan. Pagina : 5

7 3.1 ORGANISATIE Inleiding In dit hoofdstuk worden de organisatorische consequenties van het gebruik van het Monitoring-casco besproken. Hierbij wordt de aandacht gericht op de benodigde mensinzet bij het dagelijks gebruik van het casco, en op de afspraken die tussen organisaties nodig zijn voor het optimaal functioneren van het Monitoring-casco Centrale organisatie Dageli j ks operationeel beheer Op centraal niveau is zowel een statisch als een dynamisch systeem geprojecteerd, terwijl daarnaast ook de regionale systemen gedurende het ontwikkeltraject van applicaties op de centrale lokatie geplaatst zullen worden. De apparatuur zal een rekencentrum omgeving vergen, d.w.z. naast de fysieke opstelling in ruimtes die specifiek aangepast zijn aan computerapparatuur (air-conditioning, verhoogde vloeren) zal ook de beheersinspanning op rekencentrum-niveau moeten liggen (operators die 24 uur per dag de zorg voor de systemen op zich nemen). De dynamische systemen behoeven 24 uur per dag beheer om in te kunnen grijpen bij het optreden van storingen. Bij een dergelijke 24-uurs bewaking is een personele bezetting van minimaal ca. 6 operators noodzakelijk, waarbij deze operators overigens een bredere taak kan worden toegedeeld dan uitsluitend het beheer van het Monitoring systeem, omdat het 24 uurs beheer grotendeels dient om incidenten op te vangen. Daarnaast kunnen de operators back-ups verzorgen Systeembeheer Naast het directe operationele beheer is een meer beleidsmatige beheerstaak gelegen in het beheren van de faciliteiten die aan gebruikers ter beschikking worden gesteld, beveiligingstechnische za.kerr, contact met leveranciers etc. Dit zal gezien het aantal systemen een full-time taak zijn. De systeembeheerder zal, waar een verplaatsing van apparatuur naar regio's plaatsvindt, tevens een help-desk functie moeten vervullen. Er is geen directe noodzaak om meerdere beheersfuncties te definiëren (applicatiebeheer, netwerkbeheer, databasebeheer). De beheersinspanning zal bij het ontwikkelen en beheren van applicaties toenemen, waardoor een dergelijke taaksplitsing in de toekomst wel serieus moet worden over\ilogen. Het verdient aanbeveling om minimaal twee systeembeheerders met het systeembeheer te belasten om voldoende continuïteit te verzekeren Applicatieontwikkeling Yoor applicatieontwikkeling dient een zeer goede afstemming te bestaan tussen de ontwikkelaar en de systeembeheerder, temeer daar de ontwikke- Pagina : 6

8 Laar vaak over systeemresources zal moeten kunnen beschikken, die niet standaard aan gebruikers ter beschikking worden gesteld. Dit betreft zowel fysieke resources (diskruimte, tapes), als privileges voor het uitvoeren van operaties, die normaliter door de systeembeveiliging zijn beperkt. Applicatieontwikkeling vergt behalve voor eenvoudige applicaties, waarbij de bovengenoemde afstemming niet nodig is, dan ook specifieke kennis en ervaring in het ontwikkelen van real-time applicaties, om accidenteel foutief gebruik van de resources te voorkomen Af stemming met andere organisaties De werking van het Monitoring-casco wordt beinvloed door externe factoren waardoor afstemming tussen de centrale organisatie en andere organisaties of organisatorische eenheden noodzakelijk is. De volgende raakvlakken zijn aan te wijzen:. De wegkantapparatuur en het beheer van die apparatuur. Het zal noodzakelijk zijn om op ad-hoc basis contact te hebben met het beheer van de wegkantapparatuur, de WTN centrales en de MCSS centrales. Dit betreft voornamelijk:. Afstemming bij de plaatsing van nieuwe apparatuur of de verplaatsing/verwijdering van bestaande apparatuur. Het Monitoringcasco moet steeds een up-to-date lijst bevatten van de lokaties waar meting plaats vindt.. Afstemming bij problemen met wegkantapparatuur. Bij storingen krijgt het Monitoring-casco ofwel in het geheel geen informatie, ofwel het casco ontvangt informatie die als foutief is aangemerkt, ofwel het casco ontvangt informatie die als correct is aangemerkt. In alle gevallen dient, vooral voor statische verwerking en validatie, de centrale organisatie informatie te kunnen verkrijgen van de beheersorganisaties. Daarnaast dient de centrale organisatie bij de ontvangst van slechte data, de beheersorganisatie te informeren.. De beveiliging kan tot gevolg hebben dat de centrale organisatie sleutelbeheer uitvoert, terwijl het feitelijk laden van de sleutels door de beheersorganisatie dient te worden uitgevoerd. De AVD De AVD zal informatie via te ontwikkelen applicaties krijgen. Met de AVD is afstemming nodig om de informatiebehoefte van de AVD in kaart te brengen en regulier te verifiëren. De regionale directies De centrale organisatie zal ondersteunend moeten optreden nuar de regio's. Dit betreft zowel directe informatieaanlevering (op papier of via de regionale systemen), als wel bij het ontwikkelen van applicaties door of voor regionale systemen. Daarnaast dienen ook afspraken te worden gemaakt m.b.t. de leveringsplicht van informatie door de regio's. Zowel van het Monitoring-casco, als van applicaties kunnen Pagina :7

9 delen van de programmatuur op regionale systemen zijn geplaatst waar (voor)bewerking (b.v. de statische aggregatie) plaats vindt. De zo geinstalleerde programmatuur zal voor de regio's niet normaal beinvloedbaar zijn. De leveringsplicht heeft een belangrijker karakter als toekomstige applicaties regionaal beschikbare informatie naar de centrale moeten doorgeven (b.v. afspraken dat gegevens over wegwerkzaamheden in een applicatie worden ingevoerd die er dan voor zorgt dat deze informatie naar de centrale wordt doorgestuurd). 3.3 Regionale systemen De regionale systemen zullen aanvankelijk centraal staan opgesteld. Afhankelijk van de regio kan vroeger of later een systeem naar de regio worden verplaatst. De regio zal ook dan in de meeste gevallen uitsluitend als eindgebruiker van applicaties optreden. De applicaties worden dan door de centrale organisatie ter beschikking gesteld. Bij het op deze wijze beschikbaar stellen van applicaties wordt aanbevolen, uitsluitend de executeerbare images aan de regio te geven, zodat geen wijzigingen aan de programmatuur kunnen worden aangebracht waardoor versieverschillen gaan optreden en effectieve ondersteuning door de centrale organisatie niet meer mogelijk is Beheer De regionale systemen zijn duidelijk kleiner van omvang dan het centrale systeem. De applicaties zullen i.h.a. ook eenvoudiger zijn. Applicatiebeheer zal geheel of grotendeels door de centrale geschieden. De gehele regionale beheerstaak kan worden ingevuld door één beheerdern waarschijnlijk zelfs als deeltijdtaak. ïvel dient weer een tweede beheerder als back-up beschikbaar te zijn. Er wordt voor de regio's niet voorzien in fout-tolerante systemen en 24 uurs bewaking lijkt dan ook overbodig Applicatieontwikkeling Applicatieontwikkeling zal naar alle waarschijnlijkheid in de regio's slechts beperkt plaatsvinden. Aanbevolen wordt de applicatieontwikkeling in de regio te beperken tot applicaties die rechtstreeks databases uitlezen en gegevens bewerken, en geen real-time applicaties door de regio te laten ontwikkelen omdat real-time applicatieontwikkeling veelal toegang tot systeemresources vraagt die normaliter alleen voor de systeembeheerder beschikbaar zijn, en een aanzienlijk complexer karakter hebben Af stemming met andere gebruikers De afstemming met de centrale organisatie is al besproken in de sectie "centrale organisaties". De regionale directies kunnen onderling systeem- 'wensen en prioriteiten afstemmen waardoor voorkomen wordt dat slechts op mineure punten verschillende systeemwensen door verschillende directies bij de centrale organisatie worden gedeponeerd, die daarmee in een scheidsrechtersrol wordt gedwongen. In dit overleg (feitelijk een gebruikersgroep) zal de centrale organisatie betrokken kunnen zijn om een snelle Pagina : I

10 respons op de \ilensen van de regioos te kunnen garanderen. Dergelijk overleg zal op zeer regelmatige basis, b.v. maandelijks plaats moeten vinden. Het instellen van het overleg zal echter pas later in het traject plaatsvinden, d.w.z. na ontwikkeling van het Monitoring-casco, omdat de structuur van het Monitoring-casco applicatie-onafhankelijk is. 3.4 Versiecontrole en beheer Speciale aandacht is nodig voor het controleren van de applicaties die in de regio's zijn uitgezet. Een potentieel gevaar is dat regio's om specifieke regio-gebonden aanpassingen in applicaties vragen zodat er van elke applicatie uiteindelijk meerdere versies bestaan. Het is in een dergelijke situatie vrijwel onmogelijk om verbeteringen aan een applicatie ran te brengen omdat de verbetering op elke versie een andere invloed kan hebben. De applicaties groeien dan langzaam steeds verder uit elkaar met onoverzienbare consequenties voor beheer en helpdesk functies. Behalve in proeftrajecten (een applicatie wordt in een regio getest) zullen alle centraal ontwikkelde applicaties voor alle regio's identiek moeten worden gehouden, waarbij parameterisatie regiospecifieke elementen aanbrengt (b.v. het aantal meetpunten per regio verschilt). Naast de hierbovengenoemde specifieke versiecontroleproblematiek bestaat er een verantwoordelijkheid voor het correcte beheer van verschillende versies van applicaties tijdens de ontwikkeling en modificatie van dergelijke applicaties op centraal niveau. Deze, bij elk project voorkomende, problematiek kan opgelost worden door het volgen van de procedures die tijdens de ontwikkeling van het Monitoring-casco worden toegepast en gedocumenteerd (implementatiefase). 3.5 Gebruikersinbreng en terugkoppeling In deze sectie worden de consequenties voor de gebruikers van het introduceren van applicaties op het Monitoring-casco besproken. Het is van belang dat elke applicatie duidelijk door zijn gebruikersgroep gewenst en geaccepteerd wordt. Yeel eenvoudige applicaties kunnen waarschijnlijk vrij snel gerealiseerd worden zodat het risico bestaat dat een applicatie te snel en te makkelijk wordt vrijgegeven voor gebruik. Echter zal het systeem door eindgebruikers steeds beoordeeld worden op de minder goede applicaties. (20 goede applicaties en een applicatie met een "bug" leidt bij een eindgebruiker snel tot een negatief oordeel over het systeem als geheel). Het is dan ook nodig om elke applicatie met grote voorzichtigheid te introduceren. Dit betekent:. Bespreken van de applicatie met gebruikers, zowel voor als tijdens de ontwikkeling, om instemming te verkrijgen.. Zorgvuldig testen van applicaties.. Vaak zal het verstandig zijn een applicatie eerst enige tijd in een proeftraject te laten functioneren (praktijktest) voordat de applicatie aan alle gebruikers ter beschikking wordt gesteld. Pagina Uitgave Onderwerp:KostenschattingenorganisatieMonitoring-casco Veruangt

11 Na het ter beschikking komen van een applicatie komen veelal binnen korte tijd een aantal wijzigingsvoorstellen naar voren. Het is raadzaam deze voorstellen gedurende enige tijd te bundelen voordat werkelijke implementatie van de voorstellen plaatsvindt, enerzijds om continue bijstelling van de applicatie (met alle versiecontrole problemen van dien) te voorkomen, anderzijds om te voorkomen dat tegenstrijdige wensen tot onnodig werk leiden. Pagina Uitgave Vervangt : 23 oct : 24 sep. 1990

12 4 GLOBALE KOSTENSCHATTING VERWERKINGSAPPARA- TUUR, HARDWARE EN SOFTWARE. 4.1 Inleiding De kosten, gemoeid met de ontwikkeling, het gebruik en het beheer van het Monitoring-casco worden in dit en het volgende hoofdstuk ingeschat waarbij een aantal aannames noodzakelijk zullen zijn om een basis voor de schatting te leggen. In de kostenschatting worden alleen de kosten die binnen het Monitoring-project liggen vervat, de kosten van b.v. aanschaf en plaatsing van ESl5.0 apparatuur vallen buiten de schattingen. Dit hoofdstuk bevat een kostenschatting voor hardware en software van de verwerkingsapparatuuro het volgende hoofdstuk bespreekt kostenschatting voor de netwerkinfrastructuur. De vermelde prijzen in dit hoofdstuk (hoofdstuk 4) zijn exclusief BTIV, de prijzen in hoofdstuk 5 zijn inclusief BTW. In hoofdstuk 6 "samenvatting" worden de kosten exclusief en inclusief BTfy opgegeven. De kosten kunnen worden onderscheiden in:. Kosten van aanschaf. Hierbij zijn weer te onderscheiden:. Kosten van aanschaf van apparatuur, standaardprogrammatuur, netwerkaansluitingen e.d. De installatiekosten worden buiten beschouwing gelaten omdat de omgeving waarin de apparatuur geplaatst moet worden nog onbekend is, zodat niet te voorzien valt of b.v. plaatsing een eenvoudige standaardactiviteit is of de inrichting van een compleet rekencentrum beslaat.. Kosten voor de ontwikkeling van specifieke Monitoring-casco programmatuur. Kosten bij gebruik. Deze zijn te onderscheiden. Kosten van verbruiksartikelen (papier, inktcartridges, tapes). Deze kosten worden buiten beschouwing gelaten aangezien de kosten enerzijds relatief laag zijn, anderzijds veelal als algemene, niet-projectspecifieke kosten worden beschouwd.. Kosten voor het gebruik van het netwerk. Afhankelijk van het netwerk kunnen door de PTT kosten in rekening worden gebracht voor huur of daadwerkelijk gebruik van het netwerk. Onderhoudskosten. Ook deze zijn weer te onderscheiden in een tweetal aspecten:. De kosten die gemoeid zijn met de tijd die door RIYS medewerkers besteed moet worden aan het onderhouden en bedienen van het Monitoring-casco. Deze kosten worden niet ingeschat aangezien dit sterk afhankelijk is van de organisatie die RWS rond het Monitoring-casco op zal zetten.. Onderhoudscontracten met leveranciers en de kosten van vervanging van defecte, niet door onderhoudscontracten gedekte apparatuur. Pagina Uitgave Onderwerp:KostenschattingenorganisatieMonitoring-casco Vervangt oct sep. 1990

13 ln de volgende secties worden de verschillende kostenposten separaat ingeschat waarbij eventuele aannames per kostenpost worden vermeld. 4.2 Kosten van aanschaf: Hardware en standaardsoftware Bij het begroten van de hardware en standaardsoftware is niet uitgegaan van een volledige configuratie met alle regiosystemen, omdat de verwachting is dat initieel, tijdens de ontwikkelperiode toch slechts met een enkel regiosysteem zal worden gewerkt en getest. De configuratie beslaat dus één regiosysteem, het dynamische en het statische centrale systeem en een (lokaal) netwerk tussen deze systemen. Om een zo goed mogelijke kostenindicatie te verkrijgen is uitgegaan van een tweetal configuraties. Er is, gebaseerd op het gebruik van DEC apparatuur, een schatting gemaakt door BSO deskundigen. Daarna is een tweede schatting gemaakt gebaseerd op het gebruik van Hewlett Packard apparatuur. Deze tweede schatting is door HP deskundigen aangeleverd. De exacte configuraties verschillen enigszins, omdat er nog onduidelijkheden zijn ten aanzien van de systeemeisen hebben beide groepen soms een iets verschillende aanname gedaan. Per systeem wordt besproken waar eventuele verschillen door optreden. De keuzes (HP en DEC) moeten los gezien worden van de uiteindelijke hardwarekeuze: ze dienen slechts ter vergroting van de schattingsnauwkeurigheid. De volgende subsecties bespreken de kosten per systeem Regionale systemen Diskruimte De hoeveelheid binnenkomende gegevens is maximaal ca lussen, I bericht van ca. 30 bytes per lus per minuut = 800 bytes/sec. De benodigde diskruimte voor opslag van dynamische gegevens is klein. Voor statische gegevens is de benodigde opslag niet bekend, maar dit zal zeker geen enorme hoeveelheid gegevens betreffen (uitgangspunt is dat gecompliceerde statische berekeningen door de centrale worden gedaan voor de regio's). Yoor het operating systeem is ca. 200Mb nodig, Daarnaast is l00mb voor Monitoring-casco en databases ingeruimd, en tenslotte wordt nog 100Mb als reserve voorzien. Het regionale systeem wordt begroot op 2 * 200Mb disks. Geheugenruimte Het operating systeem gebruikt ca. 4 Mb. Per gebruiker is een richtlijn van ca. Zlldb gebruikt. Voor regionale systemen wordt uitgegaan van maximaal 5 simultane interactieve gebruikers (gebruikers van het casco of van te ontwikkelen applicaties), zodat 4 + 2*5 =l4mb memory nodig is. Processen Pagina Uitgave Vervangt

14 Applicaties en overige processen zijn ingeschat op 5 tot l0 actieve processen per systeem. CPU gebruik CPU gebruik door het Monitoring-casco is relatief klein. Yoor het regionale systeem u/ordt uitgegaan van een vrij kleine CPU. DEC Configuratie De configuratie met IIYAX 3100, l6mb, TK50 tape unit. 2*200 Mb disks Laserprinter 5 * werkplekken Diversen richtprijzen voor de regio centrales zijn (per regio): , , , , , - (Per regiosysteem) N.b. Werkplekken kunnen PCó, terminals of Workstations zijn. HP configuratie De werkplekken uit de DEC optie zijn bij HP uitgewerkt als ofwel PCó, ofwel werkstations, ofwel grafische terminals. 822S-server met PC-clients Server: I x HP9000 series 8225 (8 Mb) 670 Mb disc drives 1,3 Gb DAT-recorder LAN Link + LAN Manager/X Laserprinter Clients: 5 x 286 MS.DOS + VGA muis + aansluiting LAN Totaal , , , ,- Totaal: , server met discless clients Server: I x HP9000 series 4005 (16 Mb) 660 Mb disc drives 1.3 Gb DAT-recorder LAN Link Laserprinter , ,- Rijkewaterstaat/DVK Pagina : 13

15 Clients: 4 x HP9000 model 400T (12 Mb) LAN Link I15.000,- Totaal: met X-Window terminals Server: I x HP9000 series 8225 (8 Mb) 670 Mb disc drives 1.3 Gb DAT recorder LAN Link X-ïVindow Laserprinter Hfr. Clients: 5 x 70}/X-Terminals (16" kleur) 2 Mb RAM , , ,- Totaal: l7l.000,- Conclusie De schatting gebaseerd op DEC apparatuur bedraagt HFI ,- De schattingen gebaseerd op HP-apparatuur zijn wat gedetailleerder door de verschillende opties. De PC oplossing en de terminal oplossing leveren een vergelijkbaar bedrag. De workstation-optie is iets duurder. Voor het regionale systeem is een indicatie van ,- dus hanteerbaar Centraal statísch svsteem Diskruimte Statische opslag voor lussen, 30 byte per lus per uur: 300k8 per uur. Opslag gedurende 0,5 jaar vergt l.3gbyte Na 0,5 jaar wordt geaggregeerd. Ongeaggregeerd zou verdere 3 jaar online opslag 6*1.3 = 7.8 Gbyte vergen. Bij aggregatie naar rijrichting kan dit met een factor 2 à 3 verminderd worden, Daarna wordt geaggreerd naar dagsoort (per maand) wat een extra factor 4 aan reductie oplevert. De aggregatie voor 3 jaar vergt dan ca. 800M8. De totale databaseopslag is daarmee op ca. 2Gb bepaald. Daarnaast is nog ea. 300Mb aan Monitoring-casco programma en operating systeem voorzien, en dient er extra ruimte te zijn voor toekomstige applicaties. Voor het centraal statisch systeem is ca. 3Gb aan diskruimte nodig. Toekomstig te ontwikkelen applicaties die op de grote databases werken maken het noodzakelijk dat de machine een hoge disk I/O rate ondersteunt. Geheugenruimte Aantal simultane gebruikers is weer op 5 geschat zodat evenals bij het regiosysteem ca. l4 Mb aan geheugenruimte noodzakelijk is. Pagina Uitgave Vervangt

16 Processen Het aantal simultaan actieve processen is op 5 à l0 geschat. CPU gebruik Yoor statistische bewerkingen wordt een hoog CPU gebruik, in het bijzonder pieken, verwacht. Het CPU gebruik door het Monitoring-casco is beperkt, maar een grote machine is noodzakelijk voor toekomstig te ontwikkelen applicaties. DEC Configuratie Voor dit systeem zijn twee DEC configuraties gegeven. De eerste.configuratie is gebaseerd op een pyax Deze heeft als kentallen: VUP (DEC maatstaf voor processing power): Maximale I/O Mb/sec Er zijn geen aanwijzingen dat deze machine niet voldoende zal ziin, maar 'het is onmogelijk om de belasting van toekomstige applicaties in te schatten. Het hardware upgraden van dit systeem is beperkt mogelijk maar kostbaar. De tweede configuratie is gebaseerd op een YAX Deze is krachtiger (en kostbaarder): VUP 2,8 Maximale I/O 60Mb/sec De machine kan goed uitgebreid worden. De maximale configuratie levert 13 VUPS. De veel hogere llo rate is van belang gezien de grootte van de databases waarop bewerkingen plaatsvinden. Configuratie l: piyax 3400, TK70 tapedrive, l6mb 3 * RA90 (1.2 Gb disk) 5 * werkplek Overige (printers etc) Totaal Configuratie 2: VAX 6210, TK70 tapedrive, 16 Mb (Uitbreidbaar tot 32Mb) 3 * RA90 5 * werkplek Overige , ,- Hft , , , , , , ,- Totaal Hft ,- Pagina : 15 Venangt : 24 sep. 1990

17 De keuze tussen de configuraties is meer een afweging van budgettaire ruimte (en gewenste flexibiliteit) dan dat deze keuze zonder kennis van de in de toekomst te ontwikkelen applicaties op technische gronden te maken is. HP configuratie Voor dit systeem zijn ook twee HP-configuraties gegeven, namelijk de 8555 en de 570/ 100. De kentallen zijn respectievelijk /100 Processing po\à/er (MFlops) Maximale I/O (MB/sec) 855/s Server: I x HP9000 series 8555 (48 Mb) LAN Link 1.3 Gb DAT recorder 2.7 Gb disc drives 2, ,5 40 Clients: alternatieven (Zie voor gedetailleerde informatie van de clients de omschrijving bij het Regionaal Systeem) l. PC's: 5 x PC/286 Extra software op server: LAN Manager/X 2. Werkstations: 5 x HP9000/ X-Terminal: 5 x 7}}/x-Terminal Extra software op server: X-Windows Totalen: PC oplossing: lverkstations: X-terminal: Hfr , , , , , , , , ,- Pagina : 16 Vervangt : 24 sep

18 Alternatieve configuratie: 870/r00 Server: t x HP9000 series 870/100 (96 Mb) LAN Link 1.3 Gb DAT recorder 2.7 Gb disc drives ,- Clients: alternatieven als boven (Zie ook Regionaal Systeem) Totalen: PC oplossing: Werkstations: X-terminal: Toelichting I , , De beide groepen (HP en DEC) hebben hier duidelijk een iets andere basis gehanteerd. Gegeven de onbekendheid van de benodigde CPU capaciteit zijn de verschillen te verwachten (merk ook op dat de tweede DEC configuratie in prijs redelijk overeenstemt met de eerste HP optie). In de globale schatting zal voor het Statische systeem verder met een indicatie van Hfl ,- worden gerekend Centrale dynamische systeem Diskruimte De benodigde diskruimte binnen het Monitoring-casco betreft voornamelijk de I minutendatabase die 30 (bytes per bericht) * (berichten per minuut) * 30 (minuten opslag) vergt (9Mb). De opslag is dus gering. Evenals bij het regio systeem zal 400Mb (220 Mb operating system + l00mb Monitoring-casco en databases + l00mb reserve) diskruimte voldoende zijn. Geheugenruimte Er wordt gerekend op meer simultane gebruikers van casco en te ontwikkelen applicaties. Bij 10 simultane gebruikers is ca 24Mb aan geheugenruimte nodig. (4 + 2*10). Processen Er wordt rekening gehouden met ca. 25 simultaan lopende processen op de machine. CPU gebruik Het Monitoring-casco verbruikt relatief weinig CPU. Applicaties kunnen echter een redelijke CPU belasting yeíoorzaken. Pagina : 17

19 Configuratie Een extra eis aan het centrale systeem is een hoge beschikbaarheid. Yoor een YAX processor wordt als ervaringsgetal een beschikbaarheid van ca. 99,60/o gehanteerd. De in dit rekenvoorbeeld geselecteerde configuratie is een cold-standby, bestaande uit een YAX 6210 en een Í/VAX De 6210 is de normale, operationele machine. De 3400 wordt onder normale omstandigheden voor ontwikkeling gebruikt (Naarmate de machine kleiner is zijn de kosten van licenties voor ontwikkelgereedschappen lager). Bij uitval van de 6210 wordt overgeschakeld op de Het kan dan gebeuren dat niet alle applicaties die normaal op de 6210 gebruikt worden actief kunnen zijn, maar de belangrijkste applicaties zijn toch in vrij korte tijd weer beschikbaar (er hoeft geen recovery van databases plaats te vinden omdat het dynamische informatie betreft). DEC Configuratie: VAX 6210, TK7O, 32Mb prvax 3400, TK70 l6mb Disk 4 * RFTI PC's ca. l0-15 Overige (printers etc.) (2 machines) , , , , ,- Totaal ,- HP configuraties De betrouwbaarheid van de apparatuur in de HP-configuraties laat, net zoals in het vorige geval, cold-standby toe. In de vraagstelling n ar HP is de mogelijkheid van een kleinere coldstandby niet meegenomen, zodat in de HP-configuraties steeds met identieke systemen is gerekend (l normaal + I cold-stand-by) Server: 2 x HP9000 series 8355 (16 Mb) LAN Link (users + system) 1.3 Gb DAT recorder 670 Mb disc drives Laserprinter Clients: alternatieven (Zie ook Regionaal Systeem) l. PC's: 15 x 286lPC Extra software op server: LAN Manager/X 2. t#erkstations: l5 x HP9000/ , , , ,- Pagina : 18 Verwangt : 24 sep. 1990

20 3. X-Terminal: l5 x 70O/X-Terminal Extra software op server: X-lVindows Totalen: PC oplossing: IVerkstations: X-terminal Alternatief 2:8455 (l normaal + Server: 2 x HP9000 series 8455 (16 Mb) LAN Link (users + system) 1.3 Gb DAT recorder 670 Mb disc drives Laserprinter 1 cold-stand-by) ,- Clients: alternatieven (Zie ook Regionaal Systeem) l. PC's: \0 x 286/PC Extra software op server: LAN Manager/X 2. Werkstations: l0 x HP9000/ X-Terminals: l0 x 700/X-Terminal Extra software op server: X-Windows Hfï. Hfl ,- Hfl ,- Hfl , , , , , , , ,- Totalen: PC oplossing: Werkstations: X-terminal: , , Conclusie De aannames voor de schattingen verschillen hier. De prijsverschillen zijn voor een groot deel bepaald door de keuze (DEC) voor een operationele machine met een kostenpost van ca ,- en een kleine standby van Hfl ,- tegenover de keuze (HP) voor twee machines van elk ongeveer Hfl ,-. Gezien de onzekerheid t.a.v. de benodigde CPU is deze onzekerheid niet uit te sluiten in dit stadium. Om voldoende voorzichtigheid te betrachten is het verstandig uit te gaan van een bedrag van ca. Hfl ,- voor het centrale dynamische systeem Overige kosten De ontwikkelsoftware op een VAX zav kunnen bestaan uit VAXSET (toolset voor softwareontwikkeling die configuratiebeheerstools, testtools Rijkewaterstaat/DVK Onderwerp: Kostenschatting en organisatie Monitoring-easeo Pagina : 19

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT VKA white paper Merijn van der Zalm Christ Reniers Pim Schouten September 2007 Samenvatting In de wereld van de gemeenten, provincies en waterschappen zien wij een enorme

Nadere informatie

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen.

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. TESTEN IN ONDERHOUD auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

ZICHT OP DE KOSTEN VAN ICT. Een vergelijking van de Total Cost of Ownership en beheerprocessen van scholen in het voortgezet onderwijs

ZICHT OP DE KOSTEN VAN ICT. Een vergelijking van de Total Cost of Ownership en beheerprocessen van scholen in het voortgezet onderwijs ZICHT OP DE KOSTEN VAN ICT Een vergelijking van de Total Cost of Ownership en beheerprocessen van scholen in het voortgezet onderwijs ZICHT OP DE KOSTEN VAN ICT Een vergelijking van de Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

6/4 SAN, Storage Area Network

6/4 SAN, Storage Area Network 6/4 SAN, Storage Area Network Storage 6/4.1 iscsi en Novell Cluster Services De term high availability is een van de nieuwe buzz-words. Elke zichzelf respecterende organisatie heeft het erover. Toch zie

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

ICT-kosten: theorie in praktijk

ICT-kosten: theorie in praktijk Cross References 6.5 Tegenover kosten moeten opbrengsten staan. Het proces om ICT-kosten te vertalen naar opbrengsten blijkt niet eenvoudig te zijn. Hoe doorzichtiger deze vertaling echter is, hoe eerder

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 ADVANTAGE Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 1 Haalbaarheid invoering ITIL bij Algemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS Nancy Omtzigt, Nils de Reus Rapport R06/03 17 juli 2006 De opdrachtgever van dit rapport was: Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN

CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN Door: luitenant-kolonel Ferry Hakemulder, projectofficier bij C2SC Dit artikel gaat primair over het CYRUS-systeem (de ontwikkeling van dit systeem is initieel gestart onder

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 (ICT04.4/CREBO:53254) pi.ict04.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB

Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB (11210302, versie 1.0) Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB 12-04-2007 Auteurs Peter Brussaard Frank Niessink Erik Stel Jan Turk Gerrit Vogelzang Prof. Bronkhorstlaan 10-XII Postbus

Nadere informatie

73&-( t', t)] Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam. c 8446-1

73&-( t', t)] Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam. c 8446-1 t)] 73&-( t', Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam c 8446-1 Haalbaarheid invoering ITIL hij 4/gemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

Open Source Software op de desktop bij Octrooicentrum Nederland. Haalbaarheidsonderzoek

Open Source Software op de desktop bij Octrooicentrum Nederland. Haalbaarheidsonderzoek Open Source Software op de desktop bij Octrooicentrum Nederland Haalbaarheidsonderzoek uteurs: In opdracht van: E.R. Beukhof G.C.M. Malipaard Ministerie van Economische Zaken DG Energie en Telecom Versie

Nadere informatie