Dubbele Diagnose: leren door monitoring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dubbele Diagnose: leren door monitoring"

Transcriptie

1 Dubbele Diagnose: leren door monitoring Vijf jaar evalueren van Dubbele Diagnose klinieken in Nederland Gerdien H. de Weert-van Oene Tom B. Holsbeek Cor A.G. Verbrugge Cor A.J. de Jong NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction Nijmegen 1

2 2

3 Dubbele Diagnose: leren door monitoring 2012 Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) NISPA / ACSW Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen ISBN/EAN: Copyright: NISPA Nijmegen Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm op of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 3

4 4

5 Naar dit rapport kan als volgt worden verwezen: De Weert-Van Oene GH, Holsbeek, TB, Verbrugge, CAG, De Jong CAJ. Dubbele Diagnose: leren door monitoring. Vijf jaar evalueren van Dubbele Diagnose klinieken in Nederland. NISPA, Nijmegen Projectleiding / eindverantwoording: Prof. Dr. Cor AJ de Jong, Wetenschappelijk directeur NISPA* Projectleiding uitvoer: Dr. Gerdien H de Weert Van Oene, Senior Onderzoeker Iriszorg* ** Projectcoördinatie: Tom B Holsbeek, beleidsmedewerker Iriszorg* ** Deelnemende instellingen: Iriszorg (Wolfheze), Novadic-Kentron (Vught), Tactus (Deventer), Delta Psychiatrisch Centrum De Loodds (Poortugaal), GGZ Eindhoven De Woenselse Poort (Eindhoven), VOF Breburg Groep (Breda), VOF Breburg Groep (Tilburg), Tactus Forensische Verslavingskliniek (Apeldoorn, Beneden-Leeuwen), GGZ Westelijk Noord- Brabant (Halsteren). Looptijd monitor 2007 Pilot bij Iriszorg, De Loodds, De Woenselse Poort Zelfstandige monitor, gefinancierd door deelnemende instellingen. * Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction Radboud Universiteit Nijmegen / ACSW Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen E: ** IrisZorg Dienst Onderzoek & Ontwikkeling Kronenburgsingel , 6831 GM Arnhem postadres: Postbus 351, 6800 AJ Arnhem 5

6 6

7 Inhoudsopgave Voorwoord blz 9 1. Inleiding blz Dubbele diagnose (DD) klinieken blz Monitoren in een DD kliniek blz 19 4.Resultaten blz Opbrengst van de DD Monitor: Intercollegiale Toetsing en Platform blz Producten van de DD Monitor blz Over demoralisatie en lijden blz Realisering van DD Monitor doelen, bevorderende en belemmerende factoren blz Van DD Monitor naar ROM en doelgroepmonitoring! blz Tot besluit blz 57 Referenties blz 59 Colofon blz 62 7

8 8

9 Voorwoord Voor u ligt het eindrapport over vijf jaar evalueren van de Dubbele Diagnose Klinieken in Nederland. In dit rapport wordt verslag gedaan van een tweede monitor die NISPA heeft uitgevoerd bij de behandeling van chronische patiënten. Na de monitor bij de Intramurale Motivatie Centra (IMC s) is vanuit de instellingen de vraag gekomen om ook voor de dubbele diagnose klinieken continue de behandeling te evalueren door middel van een monitor. De doelstelling bij deze tweede monitor lag van het begin af aan meer bij het primaire proces, dan bij een vergelijking tussen instellingen (benchmarking), zoals aanvankelijk wel bij de IMC monitor het geval was. Juist het gebruik van de uitkomsten van meetinstrumenten in de behandel- en spreekkamer stond voor de initiatiefnemers centraal. De DD Monitor startte op initiatief van enkele NISPA-instellingen, maar al snel sloten zich andere instellingen aan. De samenwerking die tot stand kwam tussen DD klinieken die waren opgezet vanuit de verslavingszorg en klinieken die waren aangesloten bij een GGZ instelling, is dan ook aan te merken als een van de opbrengsten van dit project. Een ander uniek kenmerk van de DD Monitor is dat bij alle patiënten, ongeacht of zij nu via de verslavingszorg of via de algemene GGZ de kliniek binnen kwamen, op uniforme wijze en met dezelfde instrumenten is vastgesteld wat de aard van hun problemen is, welke klachten zij hebben en hoe zij de kwaliteit van leven ervaren; en dat deze metingen ook vervolgd zijn gedurende het verblijf in de kliniek. De respons van deze vrijwillig uitgevoerde monitor is hoog geweest. Wij hebben dan ook op grond van de gegevens uit de monitor veel informatie verkregen over deze categorie patiënten. De komst van de landelijke Routine Outcome Monitoring (ROM) is voor veel instellingen een prikkel geweest zich te bezinnen op het nut van voortgaande participatie aan de DD Monitor. De uitkomst van die bezinning is dat we hebben geconcludeerd dat de basis voor het continueren van deze zogeheten doelgroepmonitor op dit moment te smal is geworden. Met deze evaluatie sluiten we dit succesvolle project af. De lessen die we hebben geleerd, kunnen ertoe bijdragen dat de implementatie van de landelijke ROM wordt geoptimaliseerd. Bij het uitvoeren van de DD- en IMC Monitors hebben we gemerkt dat het moeilijk is om de monitor onderdeel te laten worden van de dagelijkse routineactiviteiten van medewerkers. Als het verzamelen van gegevens echter onderdeel wordt van dat wat we aanduiden als het primaire proces, dan neemt de motivatie voor het afnemen van lijsten toe. We hopen dan ook dat dit rapport een inspiratiebron is voor clinici en wetenschappers om ROM gegevens actief te gaan toepassen in het directe behandelingsproces. Dat dit de kwaliteit en de effectiviteit van de behandeling positief beïnvloedt, is in de afgelopen jaren uit diverse landelijke en internationale publicaties gebleken. Tot slot willen we iedereen hartelijk bedanken die heeft meegewerkt aan de DD Monitor. Nijmegen, oktober 2012 Cor de Jong Gerdien de Weert Tom Holsbeek 9

10 Cor Verbrugge 10

11 1. Inleiding Dubbele Diagnose klinieken in Nederland Dubbele diagnose voorzieningen zijn vanaf de tweede helft van de jaren negentig opgericht in Nederland. Ze zijn gericht op patiënten met zowel middelenafhankelijkheid, als psychiatrische stoornissen, waarbij er dikwijls sprake is van multiple problemen op velerlei gebieden. De term dubbele diagnose is daarom enigszins misleidend. Beter is het de Angelsaksische term co-occurring disorders (COD) te gebruiken. Hoewel de huidige opvatting luidt dat bij een grote meerderheid van patiënten in de verslavingszorg sprake is van COD, zijn de DD-voorzieningen met name gericht op die patiënten bij wie dit in ernstige mate het geval is. Daarbij richten ze zich op patiënten in het vierde kwadrant van Minkoff (figuur 1). Bij COD-patiënten is sprake van beïnvloeding door de psychiatrische stoornis op de middelenafhankelijkheid of misbruik en omgekeerd. Dit geldt voor beloop, behandeling en prognose (Kerkmeer et al, 2003). 1. psychiatrie laag verslaving laag milde psychiatrische problematiek met middelenmisbruik 3. psychiatrie laag verslaving hoog milde psychiatrische problematiek met middelenafhankelijkheid Schema 1. Model van Minkoff (2001). 2. psychiatrie hoog verslaving laag ernstige en chronische psychiatrische stoornis met middelenmisbruik 4. psychiatrie hoog verslaving hoog ernstige en chronische psychiatrische stoornis met middelenafhankelijkheid DD-voorzieningen zijn opgericht zowel vanuit de algemene GGZ als vanuit de verslavingszorg. In 2006 vonden Planije et al 47 instellingen in Nederland die een specifiek aanbod hadden voor COD-patiënten (Planije et al, 2006). Daarbij gaat het om circa 20 klinische voorzieningen, waarvan ongeveer een derde vanuit de verslavingszorg. De klinieken hebben tussen 10 en 40 bedden. Deze, vrij beperkte, capaciteit vormde in 2006 de aanleiding om te komen tot gebundelde gegevensverzameling om daarmee gezamenlijk de ontwikkeling van methodieken en kwaliteit van behandeling te verbeteren. Dit vormde de aanzet tot deze monitor dubbele diagnose, in het vervolg aangeduid als DD Monitor. Dubbele Diagnose monitor: benchmark of monitor? In 2006 is IrisZorg toen nog De Grift gestart met het monitoren van patiënten in de DD kliniek. De invulling van deze monitor heeft als blauwdruk gediend voor de eerste verkenningen later in 2006 met een viertal instellingen: Novadic-Kentron, IrisZorg, GGZ Eindhoven en Delta Psychiatrisch Centrum, om gezamenlijk een DD Monitor op te zetten. Deze instellingen vormden de founding fathers van de DD 11

12 Monitor; zij kwamen de set meetinstrumenten en de keuze van meetmomenten overeen, wat leidde tot een projectplan (De Weert et al, 2007). In 2007 is een pilot gestart volgens een groeimodel: gaandeweg pasten de instellingen alle gekozen lijsten toe in de metingen. Anders dan de IMC Monitor, had de DD Monitor niet als eerste doel de onderlinge vergelijking tussen klinieken (benchmarking), hoewel dit aspect wel werd meegenomen. De DD Monitor zette zich vanaf het begin vooral in voor de toepassing van instrumenten in het primaire proces, in de behandel- en spreekkamer. In de DD Monitor is dan ook vooral gebruik gemaakt van instrumenten en uitkomsten die kunnen worden toegepast in het primaire proces. Monitoring is hier opgevat als herhaalde metingen gericht op begeleiding en aanpassen van het (behandel)beleid van een chronische of terugkerende aandoening (Glasziou et al. 2005). Liever dan van DD Benchmark spraken we dan ook, vrijwel vanaf de start, van een DD Monitor. De doelstellingen van de DD Monitor luiden dan: Het verzamelen en vergelijken van gegevens over patiënten die zijn opgenomen in een DD kliniek. Zicht krijgen op de uitkomsten van de behandeling om te komen tot verbetering van protocollen, methodiekontwikkeling en implementatie daarvan. Inzicht krijgen in de invloed van verschillende interventies op de kwaliteit van leven tijdens de periode van opname op een DD. Het in beeld brengen van de aard van de uitstroom van de DD klinieken. Belang van monitoring In de monitor staan methodiekontwikkeling, kwaliteitsverbetering en bevorderen van wetenschappelijk inzicht centraal. Daarbij worden vier niveaus onderscheiden: de instelling / het management, de hulpverlener, de patiënt, de wetenschap. 1. Voor de instelling biedt de monitor informatie over het functioneren van het programma, waardoor de positionering van het programma binnen de instellingsdoeleinden wordt verhelderd. Op instellingsniveau wordt informatie verkregen over de vraag hoe doen wij het als instelling, vergeleken met andere instellingen? : het daadwerkelijke benchmarken. Het management krijgt inzicht in de patiëntenstromen: welke patiënten worden bediend door de kliniek, waar komen zij vandaan, wat zijn hun kenmerken en zijn deze vergelijkbaar met die van collega-instellingen. Welke resultaten worden bereikt en waar gaan patiënten na hun verblijf naar toe. De meeste instellingen kunnen dergelijke informatie (nog) niet makkelijk uit hun EPD s halen. 2. De hulpverlener krijgt inzicht in de vorderingen van de patiënt gedurende de behandeling. Vragen als raakt mijn patiënt gemotiveerd, denken hij en ik hetzelfde over de behandeldoelen (en moet dit dus 12

13 onderwerp zijn van gesprek), lijdt de patiënt minder onder zijn aandoeningen en ziet hij nog perspectief kunnen beantwoord worden. Door het gebruik van de meetinstrumenten wordt structuur gegeven aan behandelingsgesprekken en komen bij alle patiënten dezelfde thema s aan de orde. Het behandelingsplan kan worden geëvalueerd en aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van vragenlijsten. Het contact met hulpverleners van andere instellingen verdiept het inzicht in de doelgroep als geheel en leidt tot methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering. 3. De patiënt heeft baat bij de monitoring, omdat het hem inzicht geeft in zijn situatie en vorderingen gedurende het behandelingsproces. Door de voortdurende monitoring krijgt de patiënt meer inspraak in de behandeling. Dit past bij de moderne opvattingen over mondigheid, autonomie en patiëntenparticipatie. Er is ook een meer indirecte opbrengst voor de patiënt, doordat de kwaliteit van de behandeling toeneemt als gevolg van de monitoractiviteiten. 4. Voor wetenschappelijk onderzoekers biedt het continue verzamelen van data de mogelijkheid onderzoeksvragen te beantwoorden, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk. De monitor biedt ook een kader voor allerlei studies, van observationeel tot RCT. Door het geaggregeerde niveau waarop de dataverzameling plaatsvindt, worden populaties zo groot dat gedegen onderzoek mogelijk is. Andere monitors van NISPA In de periode van 2003 tot en met 2010 heeft NISPA veel ervaring opgedaan in het monitoren van behandelingsprocessen. Eerst met de IMC s, en sinds 2007 ook bij Dubbele Diagnose klinieken. In 2008 verwierf NISPA projectsubsidie voor het ontwikkelen van een monitorstructuur voor de jeugdverslavingszorg. Daarnaast voert NISPA in opdracht van VWS een landelijke monitor uit in tien instellingen voor verslavingszorg met betrekking tot detoxificatiebehandeling bij GHB verslaafden. Sinds 1 januari 2009 is de verzameling van gegevens binnen het NISPA voor alle projecten volledig geautomatiseerd met het webbased programma BergOp. Beëindiging van de DD Monitor Landelijke ontwikkelingen op het gebied van financieringsvoorwaarden van zorgverzekeraars en toenemende beschikbaarheid van interne managementinformatie binnen instellingen maakten eind 2011 een herbezinning noodzakelijk op inhoud en vorm van de monitoring projecten. Overwegingen bij het besluit te stoppen met de DD Monitor zijn de volgende: De onderlinge vergelijkbaarheid van DD klinieken is steeds minder geworden, zoals al eerder is aangeduid. Het wordt daarom in toenemende mate lastig om te spreken van de DD kliniek als een eenvormig hulpaanbod. Daarmee vervalt ook de basis voor onderlinge vergelijking van behandelingsgegevens. 13

14 Om meer inzicht te kunnen bieden aan zorgverzekeraars en overheid is GGZ Nederland gestart met een GGZ brede Routine Outcome Measurement (ROM). ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. In de praktijk wordt ROM toegepast door een set van enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen. Door het verplichte karakter van ROM wordt deelname aan de DD Monitor als dubbelop ervaren. Binnen de landelijke expertgroep ROM is men bezig om de plaats van doelgroepgerichte monitors ten opzichte van ROM te verhelderen. Hoewel de respons bij de DD Monitor goed is geweest (zie hoofdstuk 4), is er in de loop van de vijf monitor jaren toch een verschil geweest in de deelname aan de monitor. Enkele klinieken leverden jaarlijks slechts een tiental patiënten aan, andere includeerden alle patiënten in de monitor. Daarmee komt de representativiteit van de gegevens onder druk te staan. De grote hoeveelheid informatie die inmiddels beschikbaar is, maakt de noodzaak van gezamenlijke dataverzameling minder groot. Immers, de meeste deelnemende DD klinieken kunnen nu beschikken over een bestand van eigen patiënten op basis waarvan specifieke vragen beantwoord kunnen worden. De tussenschakeling van NISPA in dit geheel wordt daarmee minder noodzakelijk. Leeswijzer Na de inleidende schets over het ontstaan van de dubbele diagnose voorzieningen, het belang van hun jarenlange monitor en de motieven om dit nu te beëindigen, zullen we in dit overzichtsrapport eerst de vorming van de voorzieningen voor behandeling van dubbele diagnose klinieken in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg verder toelichten (Hoofdstuk 2) en vervolgens de opzet en werkwijze van onze gezamenlijke doelgroepmonitor van behandelingsgegevens bespreken (Hoofdstuk 3). We zullen daarna nader ingaan op enkele resultaten van de grote hoeveelheid kwantitatieve gegevens in Hoofdstuk 4 en de overige opbrengsten van dit langer durend project toelichten in hoofdstukken 5 en 6. In Hoofdstuk 7 zullen we op grond van onze ervaringen de concepten demoralisatie en lijden verder uitdiepen. We besluiten met discussie en aanbevelingen, door het bespreken van de factoren die van invloed zijn geweest op het welslagen van dit langer durend monitorproject en wat daarin belemmeringen zijn geweest (Hoofdstuk 8 ). In Hoofdstuk 9 geven we onze opinie over de samenhang van een doelgroepmonitor met de huidige ontwikkeling van de GGZ Routine Outcome Measurement in de verslavingszorg. Ten slotte ronden we met een aantal concrete tips voor monitoring dit rapport af (Hoofdstuk 10). 14

15 2. Dubbele Diagnose (DD) klinieken Dubbele diagnose behandeling volgens theorie Geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling staat voor gecombineerde aandacht voor (de interacties tussen) psychiatrische en verslavingsproblematiek binnen één team. Kenmerken van de behandeling zouden moeten zijn (Van Rooijen et al, 2007; Kerkmeer et al, 2003): - De hulpverleners hebben kennis van de effecten van alcohol en drugs en hun interacties met de psychiatrische stoornis; - De hulpverleners besteden op hetzelfde moment aan beide stoornissen aandacht (in plaats van eerst de verslaving en dan de psychiatrische stoornis te behandelen, of omgekeerd); - De behandeling is gefaseerd, dat wil zeggen dat de aard van de hulpverlening verandert met het stadium van verandering waarin de patiënt zich bevindt en met diens motivatie voor behandeling; - Op grond van gedegen diagnostiek wordt samen met de patiënt een geïntegreerd behandelplan opgesteld; - Motiverende gespreksvoering: hulpverleners ondersteunen patiënten bij de bewustwording van de consequenties van middelengebruik, de hoop op vooruitgang en de opbouw van motivatie voor behandeling van de problematiek; - Counseling bij middelenmisbruik: de hulpverlener ondersteunt de patiënt bij het ontwikkelen van vaardigheden om de verslavingsproblematiek te beteugelen: omgaan met trek, terugval voorkomen en risicosituaties vermijden; - Groepsbehandeling: Middelengebruik wordt vaak bekrachtigd door het eveneens middelen gebruikende sociale netwerk. Groepstherapie biedt een alternatief sociaal milieu waarin vrijelijk over gebruik kan worden gepraat en de effecten van gebruik op het leven zichtbaar kunnen worden gemaakt; - Familiebegeleiding: de familie kan een belangrijke bron van steun zijn, maar kan ook onbedoeld bijdragen aan het in stand houden van middelenmisbruik. Familie-interventies zijn gericht op psycho-educatie, het verminderen van stress bij familieleden, toezicht houden op het gebruik van de cliënt (terugvalpreventie) en goede samenwerking tussen hulpverleners, cliënt en familie; - Zelfhulp: de hulpverleners brengen cliënten in contact met zelfhulpgroepen; - Farmacologische behandeling: antipsychotische medicatie wordt, ondanks de verslaving, niet gemeden, men heeft kennis van de interacties tussen medicatie en verslavende middelen, en schrijft zo nodig middelen voor gericht op de afbouw van de verslaving, zoals Naltrexon en methadon. In deze beschrijving van geïntegreerde dubbele diagnose behandeling, zoals deze is bedoeld bij de DD klinieken, ligt voor een groot deel de verantwoording besloten van het monitoren van DD patiënten met de in de DD Monitor gebruikte instrumenten. 15

16 Dubbele diagnosebehandeling in de praktijk: beschrijving DD klinieken anno 2011 In is door het NISPA in opdracht van Resultaten Scoren een beschrijving gemaakt van de Residentiële Voorzieningen voor de verslavingszorg in Nederland (De Weert et al, 2010). Daartoe zijn interviews gehouden met teamleiders en inhoudelijk verantwoordelijken van alle deelnemende DD klinieken. De resultaten geven een beeld van de diversiteit van deze voorzieningen. Achtereenvolgens komen aan de orde: de plaats van de DD kliniek in de keten, indicatie & contra-indicatie criteria, aantal bedden, therapieën & interventies, beleid met betrekking tot illegaal gebruik tijdens opname, sterke & zwakke punten en kansen & bedreigingen. Plaats DD kliniek in de keten Expertgroep DD Intake Commissie Ambulante verslavingszorg Intake & indicatiestelling Justitie GGZ Klinische Verslavingszorg - diagnostiek afd. - detox afd. - IMC DD Ambulante hulpverlener/verwijzer/ verantwoordelijk behandelaar Huis Begeleid wonen, RIBW GGZ ambulant Maatschappelijk opvang Poliklinische behandeling Dag- deeltijdbehandeling Wachtlijst/ Voorbereiding groep Schema 2. Plaats van DD klinieken in de keten. In het onderzoek Atlas Residentiële Voorzieningen Verslavingszorg is de positie van de DD kliniek in de keten schematisch weergeven (schema 2). De dikke pijlen geven de meest gebruikelijke route aan; routes aangegeven met dunnere pijlen zijn ook mogelijk. De meest gebruikelijke routing voor opname in een DD kliniek verloopt via de ambulante intake, gevolgd door een route via klinische opname op een detoxificatie-, diagnostiek- of andere afdeling. Indicatiecriteria voor DD kliniek De psychiatrische comorbiditeit is het belangrijkste indicatiecriterium voor opname in een DD kliniek. Ook de ernst van de verslavingsproblemen is een veel genoemd indicatiecriterium, alsmede het feit dat eerdere behandeling op lagere niveaus onvoldoende is gebleken. Als contra-indicaties voor opname in een DD kliniek worden genoemd: 16

17 Verstorend en agressief gedrag; Ernstige somatische problematiek; Gebrek aan motivatie; Verstandelijke beperking (IQ <60 a 70);. Aantal bedden en de functie ervan Het aantal bedden van de DD klinieken ligt tussen 16 en 37. Soms is er sprake van gelabelde bedden bijvoorbeeld voor crisisopvang, voor justitiepatiënten, voor time-out en voor resocialisatie. Toegepaste interventies en therapieën De Richtlijn voor Diagnostiek en Behandeling (Kerkmeer et al, 2003) adviseert ten aanzien van behandeling van dubbele diagnose patiënten het volgende: Hoewel er onvoldoende evidentie bestaat voor volledige integratie, wordt aanbevolen om de verschillende interventies bij dubbele diagnose in sterke samenhang aan te bieden. Ten aanzien van de volgorde van behandelen wordt aanbevolen om gelijktijdig psychopathologie en middelenmisbruik te behandelen bij schizofrenie, borderline persoonlijkheidsstoornis en posttraumatische stressstoornis. Sequentiële behandeling waarbij het middelenmisbruik het eerst wordt aangepakt, wordt aangeraden bij angst- en stemmingsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis. In de praktijk blijkt dat de DD klinieken een combinatie van cure en care bieden. Interventies die op cure gebied plaatsvinden zijn diagnostiek, detoxificatie, farmacotherapie, cognitieve gedragstherapie, groeps- en individuele behandelcontacten. Bij care gaat het om bieden van structuur, dagbesteding, rehabiliterende werkzaamheden, schuldsanering, beroepsoriëntatie, leefstijltraining. Sommige afdelingen noemen hier ook crisisopname met als doel uit de hand gelopen gebruik te stoppen en de patiënt weer terug te brengen in een gezond levensritme. Activiteiten op het gebied van palliatie worden weinig gemeld door de geïnterviewden, onderhoudsbehandeling opiaat vervangende middelen wordt door twee afdelingen genoemd. Een scala aan interventies dus. Er ligt nu een aantal richtlijnen ter beschikking van dubbele diagnose behandelaars om toe te passen bij de patiënten. Naast de richtlijn dubbele diagnose, zijn dit richtlijnen met betrekking tot angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, eetstoornissen, adhd en verslaving. Deze richtlijnen worden nog niet bij alle DD klinieken in volle omvang toegepast, zo bleek uit de interviews. 17

18 Gedwongen ontslagbeleid De klinieken zijn op de hoogte van de Resultaten Scoren best practice richtlijn Gedwongen ontslag (Regiegroep Richtlijnontwikkeling in de Verslavingszorg, 2004). Het doel van deze richtlijn is om instellingen voor verslavingszorg zorgvuldig en weloverwogen beslissingen te kunnen laten nemen over het wijzigen van het behandelingsplan, dan wel het eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst. Op illegaal gebruik tijdens de opname volgen bij alle DD klinieken sancties. De aard van de sanctie verschilt echter: bij twee klinieken volgt onmiddellijk ontslag, bij vier voorzieningen wordt het illegaal gebruik gevolgd door een schorsing en wordt het opgevat als een leermoment in het behandeltraject. Eén kliniek volstaat met een waarschuwing. Gebruik tijdens verlof leidt meestal tot een waarschuwing en een gesprek met de patiënt over de functie van het gebruik. Ook kunnen vrijheden van de patiënt beperkt worden als gevolg van gebruik tijdens verlof. Sterke en zwakke punten Als sterke punten van de DD klinieken worden genoemd: het functioneren van hechte en betrokken behandelteams, deskundigheid in het omgaan met complexe problematiek, en de integratie van kennis en kunde op het gebied van psychiatrie en verslaving. Zwakke punten van de DD klinieken zijn: het soms overbetrokken zijn van teamleden bij de patiënten en hun problemen, gebrek aan deskundigheid en aan de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, het ontbreken van goede systematische beschrijvingen van behandelingsprocessen. 18

19 3. Monitoren in een DD kliniek Hoe is de monitor vormgegeven De monitor bij de DD klinieken heeft als doel met valide instrumenten gegevens te verzamelen over klinische resultaten, kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en financiële kosten. Deze aspecten zijn ondergebracht in het zogeheten Uitkomstenkwadrant (Walburg, 2003), dat breder wordt gehanteerd binnen de GGZ. In de eerste opnameweek van de patiënt wordt het profiel van de patiënt helder door het verzamelen van gegevens over middelengebruik, diagnose op alle DSM-IV assen, beperkingen en symptomen, de mate van demoralisatie en kwaliteit van leven. In de vijfde en negende week van het verblijf worden tussenmetingen gedaan die vooral betrekking hebben op veranderingen in demoralisatie en kwaliteit van leven. In de 13 e week worden dezelfde meetinstrumenten afgenomen als in de opnameweek. Door de hulpverlener wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin de patiënt is veranderd tijdens de opname. Bij een aantal instellingen is de opnameduur langer dan 3 maanden, soms tot een jaar. Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met de juridische status van de opname. Afgesproken is dat bij een langer durende opname het instrumentarium van week 13 steeds herhaald wordt om de 13 weken, dus in week 26, week 39, week 52. Met een follow-up registratie, drie maanden na ontslag, wordt geregistreerd wat het actuele niveau van de patiënt op dat moment is en of er sprake is van zorggebruik. De instrumenten die aanvankelijk worden gebruikt in de DD Monitor worden getoond in schema 3. De instrumenten dekken het uitkomstenkwadrant, met uitzondering van de kosten. Uitkomstmaat Instrument Volledige naam Informatie EuropASI *1 Addiction Severity Index (Europese versie) Inschatting aard en ernst van verslavingsproblematiek op 6 levensgebieden; interview Middelengebruik MATE SCL-90 / BSI Measurement Addiction Triage and Evaluation Symptom Check List / Brief Symptom Inventory Geschiedenis, frequentie en consequenties van alcohol en drugsgebruik, alsmede het medisch, sociaal en psychisch functioneren van de patiënt. Interview, zelfrapportage patiënt Klachtenlijst gepercipieerde (psychische) gezondheid; zelfrapportage patiënt Gezondheid & klachten BPRS Brief Psychiatric Rating Scale Positieve symptomen, algemene psychopathologie en affectieve symptomen. Interview. MfT Motivation for treatment Scale Motivatie en doelen voor behandeling; zelfrapportage patiënt Motivatie MfT-O Motivation for treatment Observation Scale Geobserveerde motivatie en doelen voor behandeling; rapportage hulpverlener RCQ Readiness to Change Questionnaire Dutch version 19 Motivatie voor verandering per verslavend middel; zelfrapportage patiënt

20 Uitkomstmaat Instrument Volledige naam Informatie CIDI-SAM Composite International Afhankelijkheid Verslavingsdiagnose; interview Diagnostic Interview Misbruik Substance Abuse Module Psychiatrische stoornis Demoralisatie Gezondheid en kwaliteit leven Gezondheid sociaal functioneren Patiënt tevredenheid Therapeutische relatie Therapeutische relatie Sociodemografische gegevens Medicatie MINI SIDP-IV Mini International Neuropsychiatric Interview Structured Interview for DSM-IV Pathology Classificatie van de belangrijkste As I psychische stoornissen volgens de DSM-IV en de ICD-10 door een clinicus Semigestructureerd interview dat is ontwikkeld om de 10 persoonlijkheidsstoornissen vast te stellen die in de DSM-IV zijn opgenomen; interview. Screener voor persoonlijkheidsstoornissen; Interview SAPAS / screener PD Standard Assessment of Personality Abbreviated Scale DS Demoralisatieschaal 24-item schaal die de mate van demoralisatie meet. Zelfrapportage patiënt. PRISM Pictorial Representation of Illness PRISM meet de lijdensdruk als gevolg van ziekte and Self Measure met gebruikmaking van een tekening; zelfrapportage patiënt Euroqol 5D Quality of Life, Europese versie Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven; zelfrapportage patiënt HoNOS Health of the Nation Outcome Geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal Scales functioneren. Rapportage hulpverlener. MATE-ICN Measurement of Addiction for Triage and Evaluation ICF Core set and Need for care Onderdeel van het instrumentarium in de MATE. De lijst is gebaseerd op de International Classification of Functions (ICF). De MATE-ICN stelt vast in hoeverre iemand actief is en participeert in de samenleving, de externe factoren die daarop van invloed zijn en de zorgbehoeften die daaruit voortvloeien. Interview. De GGZ Thermometer meet de ervaren kwaliteit van zorg. Zelfrapportage patiënt GGZ Thermometer HAQ Helping Alliance Questionnaire De lijst inventariseert de ervaring met de therapeutische relatie; zelfrapportage patiënt. HAQ-HV Helping Alliance Questionnaire, De lijst inventariseert de ervaring met de hulpverlener versie therapeutische relatie; rapportage hulpverlener Kerngegevens Demografische gegevens, DSM-IV diagnose, opname bepaling hulpvraag. Rapportage hulpverlener. Uitbreiding van HHM gegevens Kerngegevens Evaluatie op behandeling, bepalen vooruitgang (Hoeksma, Homans & Menting, ontslag patiënt. Rapportage hulpverlener. 2001) Kerngegevens Bepalen van huidige zorg, bepalen vooruitgang follow up patiënt. Rapportage hulpverlener. Medicatie Registratie van de verstrekte medicatie in de afnameweek. Rapportage hulpverlener. Schema 3. Oorspronkelijke instrumenten in de DD Monitor:

Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction

Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 1 2 Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 Nijmegen, november 28 Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong Nijmegen Institute for Scientist Practitioners

Nadere informatie

Residentiële Voorzieningen in de verslavingszorg

Residentiële Voorzieningen in de verslavingszorg Residentiële Voorzieningen in de verslavingszorg Gerdien de Weert Ineke Zekveld Cor de Jong Guus Schrijvers Nijmegen, 1 mei 2010 1 Naar dit rapport kan als volgt worden verwezen: Weert-van Oene GH de,

Nadere informatie

Aanmelding Multicenter Monitorproject Jeugd Resultaten Scoren

Aanmelding Multicenter Monitorproject Jeugd Resultaten Scoren Aanmelding Multicenter Monitorproject Jeugd Resultaten Scoren NAW gegevens Instelling: NISPA Naam + functie indiener: Prof. Dr. C.A.J. de Jong, wetenschappelijk directeur NISPA Adres + e-mail + telefoonnummer:

Nadere informatie

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Bijlage 1 Bijlage 2 Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Achtergrondstudie in opdracht van het College

Nadere informatie

Langdurige forensisch psychiatrische zorg

Langdurige forensisch psychiatrische zorg Langdurige forensisch psychiatrische zorg Landelijk zorgprogramma voor patiënten binnen de langdurige forensische psychiatrie Versie 1 Colofon Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2009 Eindredactie:

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring Routine Outcome Monitoring Edwin de Beurs en Paul Emmelkamp 4 4.1 Inleiding In een boek over mislukkingen in de psychotherapie mag een beschrijving van Routine Outcome Monitoring (rom) niet ontbreken.

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

RIOB. Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Herziene versie. Resultaten Scoren, 2012

RIOB. Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Herziene versie. Resultaten Scoren, 2012 RIOB Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling Herziene versie Resultaten Scoren, 2012 dr. Chris Loth, ir. Elske Wits, prof. dr. Cor de Jong & prof. dr. Dike van de Mheen RIOB Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

een gestructureerde casussenanalyse Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers

een gestructureerde casussenanalyse Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers TBS-behandeling geprofileerd een gestructureerde casussenanalyse Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers Colofon Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek-

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

e health bij dementie

e health bij dementie TijdschrifT voor ZorgadminisTraTie en informatie 146 jaargang 38 apr 2012 een kwartaaluitgave van de vereniging voor Zorgadministratie en informatie e health bij dementie Speerpunt medicatieveiligheid

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie

Forensische zorg tijdens detentie

Forensische zorg tijdens detentie Forensische zorg tijdens detentie Advies d.d. 27 september 2012 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Afkortingen 9 1. Aanleiding en context voor dit advies 11 1.1 Achtergrond en doel advies 11 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Leontien M. van der Knaap Stefan Bogaerts Nadine M. P. G. Speessen Lynn C. A. van Dee INTERVICT

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Programma Verslaving. erslavingco-morbiditeit. Verslaving plus een. psychische stoornis. Deel 5

Programma Verslaving. erslavingco-morbiditeit. Verslaving plus een. psychische stoornis. Deel 5 Programma Verslaving Verslaving plus een erslavingco-morbiditeit psychische stoornis Deel 5 Colofon Auteurs, organisatie J.C. van der Stel, als senior-onderzoeker verbonden aan De Geestgronden, instelling

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders Marjolein Goderie m.m.v. Bas Tierolf Katinka Lünnemann Lisette van den Heuvel December 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Vraagstelling 7 3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie