BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED PEPPELWEG TE ROTTERDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED PEPPELWEG TE ROTTERDAM"

Transcriptie

1 BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED PEPPELWEG TE ROTTERDAM Bron: Bing.nl Opdrachtgever: Plaats: CLETON & COM Vastgoed- en ruimtelijke ontwikkeling Rotterdam Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats: Berkel en Rodenrijs Projectcode: CLRO Verantwoording Projectleider Versie Definitief Datum Dhr. Ing. E.L. van den Bosch Kwaliteitscontrole Dhr. M.H.A. den Duijn

2 I N H O U D S O P G A V E 1. INLEIDING INVENTARISATIE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE HISTORISCHE EN GEOGRAFISCHE KAARTEN BODEMKWALITEITSKAART GEOHYDROLOGISCHE GEGEVENS BODEMONDERZOEKEN LUPINE FASE 1 T/M LUPINEHOF (ZILVERSCHOONSTRAAT, CHRYSANTSTRAAT, CYCLAAMSTRAAT, ARONSKELKSTRAAT) LUPINEHOF PEPPELWEG PEPPELWEG SAMENVATTING BESCHOUWING, ADVIES EN OPMERKINGEN LITERATUURLIJST BIJLAGEN: 1. FOTO S LOCATIEBEZOEK 2. HISTORISCHE EN GEOGRAFISCHE KAARTEN 3. INFORMATIE BODEMRAPPORTEN 4. LOKALE SITUATIEKAART 5. SITUATIESCHETSEN TERREIN Projectcode: CLRO

3 1. INLEIDING VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van mevrouw M.I. van Wingerden, namens CLETON & COM, de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een bodemscan onderzoek voor de onderzoekslocatie gelegen aan de Peppelweg te Rotterdam Aanleiding De aanleiding voor de uitvoering van het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de onderzoekslocatie (woonbestemming). Doelstelling Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van alle bodemaspecten en aandachtsgebieden en, indien van toepassing, welke saneringsmogelijkheden aanwezig zijn. Kwaliteitsborging Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is door Lloyd s Register Quality Assurance gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2008. Het bodemscan onderzoek is verricht conform de NEN 5725 voor historisch onderzoek. VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie van dit project. Leeswijzer De rapportage is verder opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Literatuurlijst Inventarisatie In deze fase zijn de bodemonderzoeken, aangeleverd door de opdrachtgever, beschreven. - de huidige en de toekomstige situatie - historische en geografische kaarten - bodemloket - bodemonderzoeken - bodemkwaliteitskaart - geohydrologische gegevens Bodemonderzoeken Samenvatting De bevindingen worden weergegeven in tabelvorm. Beschouwing, advies en opmerkingen De rapportage wordt afgerond met een beschouwing, advies en opmerkingen. In de literatuurlijst wordt een overzicht van de geraadpleegde bronnen weergegeven. Projectcode: CLRO

4 2. INVENTARISATIE Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN5725 (uitgebreid), in de navolgende paragrafen zijn de resultaten weergegeven. Toekomstige situatie Uit informatie van de opdrachtgever blijkt dat op de locatie 63 woningen met tuin (verdeeld in zeven blokken (Blok A t/m Blok G)) zullen worden gerealiseerd. Voor de locatie is een bestemmingsplan opgesteld. De opdrachtgever heeft met betrekking tot fase 3 en 4 de volgende drie documenten aangeleverd: - Nieuwbouw Lupine fase 3+4 aan de Bremstraat / Peppelweg te Rotterdam (Fugro Ingenieursbureau B.V., kenmerk concept, d.d. datum onbekend); - Vergunningsonderbouwend bemalingsadvies Nieuwbouw met kelder Lupine fase 3+4 te Schiebroek (Fugro Ingenieursbureau B.V., kenmerk concept, d.d. datum onbekend); - Damwandadvies Lupine fase 3+4 te Rotterdam (Fugro Ingenieursbureau B.V., kenmerk , d.d. 25 en 28 augustus 2006); Daarnaast heeft de opdrachtgever een overzichtstekening (kenmerk 7479, VO-01_a, d.d. 6 november 2014) aangeleverd. Op de tekening is de locatie met de verschillende bouwblokken weergegeven. In de bovengenoemde documenten worden o.a. de bodemopbouw, geohydrologische gesteldheid, grondwaterstanden, bemalingsadviezen beschreven. 2.1 HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE Tabel 2.1: Basisgegevens Algemeen Opdrachtgever: CLETON & COM Vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling Onderzoekslocatie: Peppelweg te Rotterdam Oppervlakte locatie: Circa m 2 RD-coördinaten: X = en Y = Soort onderzoek: Bodemscan onderzoek Voormalig gebruik: Weiland Huidig gebruik: Wonen en bedrijven Toekomstig gebruik: Wonen met tuin In de afbeelding afbeelding 2.1 is de (gehele) onderzoekslocatie weergegeven. Ter plaatse van de blauwe vakken worden woningen gerealiseerd. De locatie aangegeven met een rode cirkel valt buiten dit onderzoek. Projectcode: CLRO

5 Afbeelding 2.1: Overzicht onderzoekslocatie Beschrijving locatie Locatie-inspectie (d.d. 19 november 2014) De onderzoekslocatie is gelegen aan de Peppelweg te Rotterdam. De opdrachtgever heeft een kaart aangeleverd met daarop de onderzoekslocatie. De te onderzoeken locatie heeft een oppervlakte van circa m 2. De woonblokken C, D en E bevinden zich globaal tussen de Gentiaanstraat aan de noordzijde en de Peppelweg aan de zuidzijde. De woonblokken A, B, F en G bevinden zich globaal aan de Peppelweg aan de noordzijde en Kastanjesingel aan zuidoostzijde. Het grootste deel van de onderzoekslocatie bestaat uit bebouwing. Op de begane grond bevinden zich voornamelijk winkels met daarboven winkels. Ter plaatse van de Lupinehof is het grootste deel van de bebouwing inmiddels gesloopt en bestaat de locatie uit braakliggend terrein. Ten zuiden van de Peppelweg, ter plaatse van de Bremstraat en de Silenestraat is eveneens een deel van de bebouwing gesloopt. Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld geen verdachte plekken, zoals verzakkingen, ophogingen, verkleuringen (inclusief olie-water reacties), brandplekken, zichtbare bijmengingen en/of asbestverdachte materialen geconstateerd. 2.2 HISTORISCHE EN GEOGRAFISCHE KAARTEN Ten behoeve van het historisch onderzoek zijn de onderstaande historische kaarten geraadpleegd, daarbij is onder andere aandacht besteed aan de bestemming, (eventuele) aanwezigheid van (gedempte) watergangen, opstallen en toegangswegen. Tabel 2.2: Historische kaarten Jaartal Gebruik Bijzonderheden 1918 Weiland met watergangen Op de locatie bevinden zich meerdere watergangen 1939 Deels bebouwd / deels weiland 1968 Bebouwd De situatie komt overeen met de huidige situatie Idem 1995 Idem Projectcode: CLRO

6 2.3 BODEMLOKET Uit informatie van de website van Bodemloket blijkt dat ter plaatse van de locatie en in de nabije omgeving (binnen een straal van 50 meter) melding wordt gemaakt van verscheidene bedrijfsactiviteiten en uitgevoerde bodemonderzoeken. In tabel 2.3 is een overzicht weergegeven van de bodembedreigende bedrijfsactiviteiten. In tabel 2.4 is een overzicht van de uitgevoerde bodemonderzoeken en/of saneringen weergegeven. Tabel 2.3: Bedrijfsactiviteiten Adres Locatie ld Omschrijving Start activiteit Einde activiteit (D)UBI Peppelweg Stookolietank (ingemetseld) 1963 Onbekend 4 AA HBO-tank (bovengronds) Chemische wasserij Heden 4 8 Peppelweg 146D Elektrotechnisch installatiebedrijf Onbekend Onbekend 2 Peppelweg Schildersbedrijf Verf- en verfwarendetailhandel Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 3 2 Peppelweg Schildersbedrijf Onbekend Onbekend 3 Verf- en verfwarendetailhandel Onbekend Onbekend 2 Peppelweg 149A Schildersbedrijf Onbekend Onbekend 3 Verf- en verfwarendetailhandel Onbekend Onbekend 2 Peppelweg 158 AA Chemische wasserij 1971 Onbekend 8 Peppelweg Motorfietsenreparatiebedrijf Smeeroliën- en vettengroothandel Brandstoffendetailhandel (vloeibaar) Rijwielreparatiebedrijf Lupinehof 3 AA / AA Autoreparatiebedrijf Auto-onderdelen servicebedrijf Afgewerkte tank (ondergronds) Benzinetank (ondergronds) Benzinetank (ondergronds) Benzinetank (ondergronds Opslag van alifatische koolwaterstoffen Benzineservicestation Benzolfabriek Onbekend Onbekend 1972 Heden Lupinehof Timmerwerkplaats 1956 Onbekend 1 Lupinehof Timmerwerkplaats Schildersbedrijf Hout- en plaatmateriaalzagerij Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Tabel 2.4: Uitgevoerde bodemonderzoeken per locatie Adres Locatie ld Omschrijving Adviesbureau Kenmerk Datum Lupine fase 1 t/m 4 AA Verkennend bodemonderzoek Ingenieursbureau GW Lupinehof AA Verkennend bodemonderzoek Ingenieursbureau GW Lupinehof 3 AA / AA Verkennend bodemonderzoek Indicatief bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Plan van aanpak Saneringsevaluatie Ingenieursbureau GW Ingenieursbureau GW Moerdijk Moerdijk Moerdijk a a Peppelweg 139 AA Oriënterend bodemonderzoek Ingenieursbureau GW a Peppelweg 158 AA Oriënterend bodemonderzoek Ingenieursbureau GW Opgemerkt wordt dat bodemloket afhankelijk is van de gegevens zoals deze bekend zijn bij het desbetreffende bevoegd gezag. Indien derhalve bepaalde gegevens, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten, niet bij het bevoegd gezag bekend zijn, staan deze niet op het bodemloket vermeld. 2.4 INFORMATIE DCMR MILIEUDIENST RIJNMOND De informatie op de website van de DCMR komt overeen met dat van het Bodemloket. Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt melding gemaakt van verschillende bedrijfsactiviteiten en uitgevoerde bodemonderzoeken. Van deze locaties zijn de uitgevoerde bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen, beoordelingen en beschikkingen gedownload. Deze gegevens worden in hoofdstuk 3 beschreven. Projectcode: CLRO

7 Vanwege de spoedeisendheid van het onderzoek is de DCMR niet schriftelijk verzocht voor het aanleveren van historische informatie. Uitgegaan wordt dat alle aanwezige relevante informatie via de website beschikbaar is. 2.5 BODEMKWALITEITSKAART Uit de bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Rotterdam blijkt dat de onderzoekslocatie voor zowel de bovengrond (0-1 m-mv) als de ondergrond (1-2 m-mv) is gelegen in de klasse Wonen. Hier worden lichte verontreinigingen verwacht. Uit de bodemfunctiekaart blijkt eveneens dat de onderzoekslocatie is gelegen in de functie Wonen. 2.6 GEOHYDROLOGISCHE GEGEVENS Tabel 2.5: Bodemopbouw en geohydrologie Locatie en ligging: Dikte en opbouw deklaag: De onderzoekslocatie is gelegen in het stadsdeel Hillegersberg-Schiebroek van Rotterdam (Schiebroek) Het maaiveld ligt op circa 4,9 m-nap. De deklaag behoort tot de Westland Formatie. Bij de dichtstbijzijnde boring van TNO heeft de deklaag een dikte van elf meter en is slecht doorlatend. Deze bestaat, van boven naar onder, uit: vier meter zandige klei, één meter veen en zes meter zandige klei met veenbrokjes. Het eerste watervoerende pakket heeft een dikte van twintig meter en bestaat hoofdzakelijk uit matig grof tot matig fijn zand met weinig grind. Het doorlaatvermogen (kd) van dit pakket bedraagt circa 550 m²/dag. Horizontale (freatische) grondwaterstroming: Verticale grondwaterstroming: Milieu- of grondwaterbeschermingsgebied: De stromingsrichting van het freatisch grondwater is vermoedelijk variabel en wordt bepaald door de riolering, nabijheid van watergangen en mogelijke ondergrondse obstructies. Regionaal gezien is er sprake van infiltratie. Nee Projectcode: CLRO

8 3. BODEMONDERZOEKEN Ter plaatse van de volgende onderzoekslocaties zijn de volgende bodemonderzoeken en/of saneringen uitgevoerd: 1. Lupine fase 1 t/m 4; 2. Lupinehof (Zilverschoonstraat, Crysantstraat, Cyclaamstraat, Aronskelkstraat); 3. Lupinehof 3; 4. Peppelweg 139; 5. Peppelweg 158 De onderzoekslocaties staan aangegeven op de situatieschetsen (bijlage 5). De relevante bodemonderzoeken van de bovenstaande locaties worden in de volgende paragrafen besproken. Verder zijn in bijlage 3 kopieën uit de bodemonderzoeken en/of saneringsevaluaties opgenomen. 3.1 LUPINE FASE 1 T/M 4 Op 31 januari 2007 is door Gemeentewerken Rotterdam een bodemonderzoek (kenmerk ) uitgevoerd ter plaatse van meerdere straten, waaronder de Peppelweg. De aanleiding van het onderzoek betrof de voorgenomen werkzaamheden aan de riolering. Uit het bodemonderzoek blijkt dat de grond maximaal licht verontreinigd is met arseen en nikkel. Het grondwater is maximaal licht verontreinigd met arseen en naftaleen. 3.2 LUPINEHOF (ZILVERSCHOONSTRAAT, CHRYSANTSTRAAT, CYCLAAMSTRAAT, ARONSKELKSTRAAT) Op 24 september 2004 is door Gemeentewerken Rotterdam een bodemonderzoek (kenmerk ) uitgevoerd. Het bodemonderzoek heeft betrekking gehad op de Zilverschoonstraat, Chrysantstraat, Cyclaamstraat en Aronkelkstraat. Uit het historisch onderzoek blijkt dat zowel op de onderzoekslocatie als de nabije omgeving verscheidene potentieel bodembedreigende bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden. In het onderzoek worden onder andere de bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de Lupinehof 3, Peppelweg 139 en 158 genoemd). De overige activiteiten bevinden zich niet in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie. Uit de analyseresultaten blijkt dat de bodem (grond en grondwater) maximaal licht verontreinigd is met de geanalyseerde parameters. Op 27 mei 2005 is door de Gemeentewerken Rotterdam een aanvullend verkennend bodemonderzoek (kenmerk ) uitgevoerd. Het bodemonderzoek heeft betrekking op onder andere de Zilverschoonstraat. Uit de analyseresultaten blijkt dat de bodem (grond en grondwater) maximaal licht verontreinigd is met de geanalyseerde parameters. 3.3 LUPINEHOF 3 Op 5 augustus 2003 is door Gemeentewerken Rotterdam een historisch oriënterend bodemonderzoek (kenmerk ) uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat op de locatie een garagebedrijf/autoherstelinrichting en een benzineservicestation aanwezig zijn geweest. Op de locatie bevonden zich de volgende ondergrondse olietanks: liter benzine; liter superbenzine; liter afgewerkte olie; liter mengsmering. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond ter plaatse van de ondergrondse olietank met mengsmering een matige verontreiniging met minerale olie is aangetroffen. Uit het afperkend onderzoek blijkt dat de omvang van beperkte omvang is (circa 18 m 3 matig verontreinigd). De overige bodem (grond en grondwater) is maximaal licht verontreinigd met de geanalyseerde parameters. Projectcode: CLRO

9 Daarna is in 2010/2011 door Moerdijk Bodemsanering B.V. een verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk r1, d.d. 6 januari 2011) uitgevoerd. Aanleiding van het onderzoek is het saneren van drie ondergrondse olietanks. Aangegeven wordt dat tijdens graafwerkzaamheden de volgende drie ondergrondse tanks werden aangetroffen: liter afgewerkte olie; liter benzine; liter mengsmering. Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond ter plaatse van de ondergrondse benzinetank en tank met mengsmering sterk verontreinigd is met benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen en matig verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is sterk verontreinigd met benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie. De sterke verontreiniging in de grond en het grondwater is in voldoende mate afgeperkt. De omvang van de sterke verontreiniging in de grond bedraagt circa 6 m 3 en de sterke verontreiniging in het grondwater bedraagt circa 37,5 m 3. De grond ter plaatse van de ondergrondse tank met afgewerkte olie is sterk verontreinigd met minerale olie en matig verontreinigd met xylenen. Het grondwater is matig verontreinigd met minerale olie. Uit het nader/afperkend onderzoek blijkt dat circa 8 m 3 grond sterk verontreinigd is met minerale olie. Op 7 januari 2011 is een plan van aanpak (Moerdijk Bodemsanering B.V., kenmerk pva) opgesteld met betrekking tot de sanering van de ondergrondse olietanks. Op het plan van aanpak is door de gemeente Rotterdam op 11 februari 2011 een beschikking (kenmerk ) afgegeven. De sanering van de olietanks heeft van 28 februari t/m 2 maart 2011 plaatsgevonden. De sanering is door Oranje B.V. uitgevoerd. Tijdens het saneren van de benzinetanks bleek nog een vierde tank (6.000 liter benzine) aanwezig te zijn. In totaal is circa 193 ton verontreinigde grond afgevoerd naar A&G Milieutechniek b.v. Opgemerkt wordt dat de vier tanks dezelfde tanks zijn uit het historisch oriënterend bodemonderzoek van Gemeentewerken Rotterdam. Uit de documenten wordt dit niet geheel duidelijk. Uit de controlemonsters blijkt dat de grond van putwand 3 nog licht verontreinigd is met minerale olie. Het grondwater van (controle)peilbuis 2 is nog sterk verontreinigd met benzeen en xylenen. Na herbemonstering bleek het grondwater eveneens sterk verontreinigd te zijn. Hierna is in overleg met de gemeente besloten het grondwater aanvullend te saneren. De grondwatersanering heeft van 13 juli t/m 12 oktober 2011 plaatsgevonden. Na de sanering bleek het grondwater alsnog sterk verontreinigd te zijn met aromaten en minerale olie. Verwacht wordt dat de omvang van zeer beperkte omvang is. Op 4 november 2011 is van de sanering een evaluatie (Moerdijk Sanering B.V. kenmerk c1) opgesteld. Op 2 november 2012 is door de gemeente Rotterdam een beschikking (kenmerk ) afgegeven. In de beschikking wordt geconcludeerd dat de sanering conform het plan van aanpak is uitgevoerd en dat de verontreiniging in voldoende mate is verwijderd. Verder wordt aangegeven dat de waarnemingen in controlepeilbuis niet als representatief worden beschouwd. 3.4 PEPPELWEG 139 Op 30 januari 2012 is door Gemeentewerken Rotterdam een oriënterend bodemonderzoek (kenmerk ) uitgevoerd. Op de locatie bevindt/bevond zich een chemische wasserij. Uit een Hinderwetvergunning van 1973 blijkt dat op de locatie gebruik werd gemaakt van een op perchloorethyleen werkende reinigingsmachine. Verder blijkt dat in de kelder een ommuurde olietank (huisbrandolie of stookolie) aanwezig is geweest. Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond niet verontreinigd is met VOCl. Het grondwater is licht verontreinigd met cis (1,2-dichlooretheen). Zover bekend is de bodemkwaliteit ter plaatse van de ommuurde olietank niet onderzocht. Projectcode: CLRO

10 3.5 PEPPELWEG 158 Op 1 maart 2011 is door Gemeentewerken Rotterdam een oriënterend en aanvullend bodemonderzoek (kenmerk ) uitgevoerd. Op de locatie bevond zich een chemische wasserij. Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond niet verontreinigd is met VOCl. In het grondwater is in de bodemlaag van 4,0-5,0 m-mv een sterke verontreiniging met vinylchloride aangetroffen. De sterke verontreiniging is verticaal in voldoende mate afgeperkt. Horizontaal is de verontreiniging ter plaatse van de Peppelweg 158, vanwege de aanwezigheid van een vloeistofdichte betonvloer, niet voldoende afgeperkt. Uitgaande van de afperking wordt de omvang van de sterke verontreiniging in het grondwater geraamd op circa 90 m 3. Aanbevolen wordt de sterke verontreiniging met vinylchloride in het grondwater bij een herinrichting te saneren/verwijderen. Projectcode: CLRO

11 4. SAMENVATTING 4.1 BEVINDINGEN In onderstaande tabel is een samenvatting van de onderzochte locaties opgenomen. Tabel 4.1: samenvattende tabel bevindingen Loc. Adres Verdachte activiteiten Bodemverontreiniging? Indien ja, welke en mate Aandachtspunt 1 Lupine fase 1 t/m 4 N.v.t. Nee N.v.t. Nee 2 Lupinehof (Zilverschoonstraat, Crysantstraat, Cyclaamstraat, Aronskelkstraat) Zie Lupinehof 3, Peppelweg 139 en 158 Nee N.v.t. Nee 3 Lupinehof 3 4 Peppelweg 139 Autoherstelinrichting Benzineservicestation 2 x ondergrondse benzinetank (6.000 liter) Ondergrondse olietank (2.000 liter) Ondergrondse olietank (500 liter) Chemische wasserij Ommuurde (bovengrondse) olietank Ja (gesaneerd) Restverontreiniging in grondwater: Aromatische verbindingen > I. Omvang beperkt. Nee N.v.t. Ja Ja 5 Peppelweg 158 Chemische wasserij Ja Grondwater: Vinylchloride > Interventiewaarde Omvang: 90 m 3 bodemvolume. Ja Licht verontreinigd: concentratie groter dan de achtergrond- (>AW) of streefwaarde (>S) maar kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde ( T); Matig verontreinigd: concentratie groter dan de tussenwaarde (>T) maar kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde ( I); Sterk verontreinigd: concentratie groter dan de interventiewaarde (>I). Projectcode: CLRO

12 5. BESCHOUWING, ADVIES EN OPMERKINGEN Op de locatie gelegen aan de Peppelweg te Rotterdam is door VanderHelm Milieubeheer B.V., voor CLETON & COM, een bodemscan onderzoek uitgevoerd. De aanleiding voor de uitvoering van het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de onderzoekslocatie (woonbestemming) met de doelstelling het in beeld brengen van alle bodemaspecten en aandachtsgebieden en, indien van toepassing, welke saneringsmogelijkheden aanwezig zijn. Beschouwing: Uit het historisch onderzoek blijkt het volgende: - Op de locatie ter plaatse van de Peppelweg bevinden zich woonwijken met plaatselijk bedrijven. Een deel van de bebouwing op de onderzoekslocatie is reeds gesloopt. De locaties ter plaatse zijn in de huidige situatie braakliggend; - Ter plaatse van een aantal locaties (zie tabel 4.1) zijn bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen uitgevoerd; - Ter plaatse van de Lupinehof is een bodemsanering uitgevoerd. In het grondwater is een restverontreiniging achtergebleven met aromatische verbindingen. De omvang van deze sterkte omvang is van beperkte omvang; - Ter plaatse van de Peppelweg 139 bevond zich in het verleden een chemische wasserij. De bodem (grond en grondwater) is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. Verder is op de locatie een ommuurde olietank aanwezig (geweest). Zover bekend is de bodemkwaliteit ter plaatse van deze tank niet onderzocht; - Ter plaatse van de Peppelweg 158 bevond zich in het verleden een chemische wasserij. Op deze locatie bevindt zich in het grondwater een sterke verontreiniging met vinylchloride. De omvang bedraagt circa 90 m 3 bodemvolume; - Opgemerkt wordt dat niet de gehele onderzoekslocatie is onderzocht middels bodemonderzoeken. Derhalve kan geen uitspraak worden gedaan over de algehele bodemkwaliteit. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de aanwezige gedempte watergangen; - De bodemonderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de Lupinehof zijn ouder dan 10 jaar en derhalve niet actueel meer. Ter plaatse van de Lupinehof dient de bodemkwaliteit te worden geactualiseerd; - Er dient rekening te worden gehouden of vrijkomende grond (civieltechnisch) wel of niet op de locatie kan worden hergebruikt. Advies: Gezien de resultaten van onderhavig bodemscan onderzoek wordt aanbevolen, ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning (onderdeel bouwen), een verkennend en actualiserend milieukundig bodemonderzoek uit te laten voeren ter plaatse van de gehele onderzoekslocatie. Tijdens dit onderzoek kan de bodemkwaliteit ter plaatse van het projectgebied worden vastgesteld. Met de onderzoeksopzet dient rekening te worden gehouden met de bovenstaande aandachtspunten. Tijdens het uitvoeren van het verkennend en actualiserend bodemonderzoek zal rekening worden gehouden met de aangetroffen sterke verontreinigingen. Op basis van de resultaten het bodemonderzoek kan worden bepaald of nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Projectcode: CLRO

13 Opmerkingen Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft. Dit rapport mag, na kennisgeving aan VanderHelm Milieubeheer B.V., uitsluitend in haar geheel worden vermenigvuldigd of aan derden verstrekt. Behandeld door: De heer Ing. R.N. Veenstra Projectcode: CLRO

14 LITERATUURLIJST Onderstaande literatuur is, indien van toepassing, geraadpleegd bij de totstandkoming van onderhavig rapport. - NEN 5717 Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek (november 2009); - NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek (januari 2009); - NEN 5740 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (januari 2009); - NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond (mei 2003); - Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013; - Ministerie van VROM, Leidraad Bodembescherming, Den Haag, SDU; - Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat), Directoraat-Generaal Milieu (Ministerie van VROM), kenmerk BWL/ ; - Besluit asbestwegen Wms, Ministerie van VROM, 8 september 2000; - Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant, 20 december 2007, Nr. 247; - Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid, Provincie Zuid-Holland en gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam, 2003; - Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatierapport Rotterdam 37 west, 37 oost en Den Haag / Utrecht 30D - 30 oost - 31 west, Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1984; - Topografische kaart van Nederland, (uitgave 2004); Projectcode: CLRO Bijlage

15 BIJLAGE 1: FOTO S LOCATIEBEZOEK Foto 1: Voormalige Lupinehof Foto 2: Voormalige Lupinehof Foto 3: Peppelweg Foto 4: Peppelweg Foto 5: Peppelweg Foto 6: Peppelweg Projectcode: CLRO Bijlage

16 BIJLAGE 2: HISTORISCHE EN GEOGRAFISCHE KAARTEN Historische kaart 1939 (Bron: watwaswaar.nl) Historische kaart 1968 (Bron: watwaswaar.nl) Projectcode: CLRO Bijlage

17 Historische kaart 1995 (Bron: watwaswaar.nl) Projectcode: CLRO Bijlage

18 BIJLAGE 3: INFORMATIE BODEMRAPPORTEN Projectcode: CLRO Bijlage

19 LUPINE FASE 1 T/M 4 Projectcode: CLRO Bijlage

20

21

22 LUPINEHOF (ZILVERSCHOONSTRAAT, CHRYSANTSTRAAT, CYCLAAMSTRAAT, ARONSKELKSTRAAT) Projectcode: CLRO Bijlage

23

24

25

26

27 LUPINEHOF 3 Projectcode: CLRO Bijlage

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 PEPPELWEG 139 Projectcode: CLRO Bijlage

40

41

42 PEPPELWEG 158 Projectcode: CLRO Bijlage

43

44

45 BIJLAGE 4: LOKALE SITUATIEKAART = Locatie Projectcode: CLRO Bijlage

46 BIJLAGE 5: SITUATIESCHETSEN TERREIN Projectcode: CLRO Bijlage

47

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK Bron: google.nl Opdrachtgever: Plaats: Gemeente Rijswijk Rijswijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats Berkel en Rodenrijs Projectcode:

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN CHURCHIL 277 EN 279 TE RIJSWIJK Bron: Google.nl Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk Ri Afdeling grondzaken T.a.v. L. de Vleeschhouwer Postbus 5305

Nadere informatie

ACTUALISEREND HISTORISCH

ACTUALISEREND HISTORISCH ACTUALISEREND HISTORISCH VOORONDERZOEK DUINGEEST (GEDEELTELIJK) TE MONSTER M I L I E U B E H E E R ACTUALISEREND HISTORISCH VOORONDERZOEK DUINGEEST (GEDEELTELIJK) TE MONSTER Colofon Opdrachtgever: BPD

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED WESTELIJKE ONTSLUITING AMERSFOORT TE AMERSFOORT

BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED WESTELIJKE ONTSLUITING AMERSFOORT TE AMERSFOORT BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED WESTELIJKE ONTSLUITING AMERSFOORT TE AMERSFOORT Bron: Bing.nl Opdrachtgever: Plaats: CLETON & COM Vastgoed- en ruimtelijke ontwikkeling Rotterdam Adviesbureau: VanderHelm

Nadere informatie

Notitie. Aan : DCMR, Schiedam T.a.v. de afdeling Bureau Bodem. Kopie aan : Stadsontwikkeling Ingenieursbureau t.a.v. de heer D.

Notitie. Aan : DCMR, Schiedam T.a.v. de afdeling Bureau Bodem. Kopie aan : Stadsontwikkeling Ingenieursbureau t.a.v. de heer D. Notitie Stadsontwikkeling PM&E Ingenieursbureau MRO/Bodem Aan : DCMR, Schiedam T.a.v. de afdeling Bureau Bodem Kopie aan : Stadsontwikkeling Ingenieursbureau t.a.v. de heer D. Lobe Datum : 19 oktober 2016

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda *OMWB524761* Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl http://www.omwb.nl Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda Vooronderzoek

Nadere informatie

Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM. Onze referentie: PLRO110204

Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM. Onze referentie: PLRO110204 Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM Onze referentie: PLRO110204 Betreft: Rapportage Datum: 15 april 2011 Behandeld door: Ing. E.L. van den Bosch CC: De

Nadere informatie

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 30 september 2014 Kenmerk N031-1222119DSB-bdv-V02-NL Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland. Bestemmingsplan Limes. Resultaten onderzoek bodem

Milieudienst West-Holland. Bestemmingsplan Limes. Resultaten onderzoek bodem Milieudienst West-Holland Bestemmingsplan Limes Resultaten onderzoek bodem 10 mei 2011 Algemene bodemkwaliteit Voor de Steekterweg en het dorpskern Zwammerdam is een nieuwe inventarisatie gemaakt van de

Nadere informatie

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK Actualiserend vooronderzoek Lekdijk 25 te Ameide in de gemeente Zederik Opdrachtgever Megaborn Traffic Development Postbus 56 4180 BB Waardenburg

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN In opdracht van: Naam : Gemeente Castricum Postadres : Postbus 3101 Postcode + plaats : 1900 BH Castricum

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) Jacobijnestraat38 Haarlem Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenheerlijkLICHTE3IKAMERAPPARTEMENTmetZONNIGTERRASophetZUIDENligtopde

Nadere informatie

RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk

RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk Datum : 30 september 2013 Kenmerk : 1304F333/DBI/rap1.1 Auteur : De heer D.D.C.A. Bijl

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 23 april 2014 Kenmerk N030-1222119DSB-bdv-V01-NL 1 Inleiding In opdracht van gemeente Ermelo heeft Tauw een historisch onderzoek uitgevoerd op de locatie

Nadere informatie

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen.

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen. DCMR Milieudienst Rijnmond Contact Mw M. Alakhramsing T 010-2468 662 F 010-2468 283 mascha.alakhramsing@dcmr.nl hm. provincie H 0 L L A N D ZUID GEDEPUTEERDE STATEN BESCHIKKING Postadres DCMR Milieudienst

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

Vooronderzoek Waterberging te Akersloot

Vooronderzoek Waterberging te Akersloot Vooronderzoek Waterberging te Akersloot Historisch bodemonderzoek Definitief Gemeente Castricum en OGL Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 23 maart 2011 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding... 4 Algemeen... 4 1.2

Nadere informatie

Rapport. Vooronderzoek conform NEN 5725 Parallelweg 13a te Baexem PG Veghel. Parallelweg 13a te Baexem B1211

Rapport. Vooronderzoek conform NEN 5725 Parallelweg 13a te Baexem PG Veghel. Parallelweg 13a te Baexem B1211 Rapport Vooronderzoek conform NEN 5725 Parallelweg 13a te Baexem Bezoekadres Jekschotstraat 12 5465 PG Veghel Telefoon 0413 287068 Telefax 0413 474056 e-mail Info@bodem-inzicht.nl internet www.bodem-inzicht.nl

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 3 Conclusie vooronderzoek 10. Bijlagen

1 Inleiding 2. 3 Conclusie vooronderzoek 10. Bijlagen projectnr. 262246 september 2013, revisie 00 AM, Bouwfonds Ontwikkeling en Lekstede Wonen Historisch onderzoek Hoef en Haag Vianen Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Vooronderzoek 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Terreinbeschrijving

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem!

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem! Meesterjoostenlaan27 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeCHARMANTEenSFEERVOLLESTADSWONINGligtaaneenpittoreskenautoluwstraatjeindegewilde

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus 8002 3503 RA UTRECHT Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest. voor een perceel gelegen aan

Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest. voor een perceel gelegen aan Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest voor een perceel gelegen aan Schweibergerweg 49, te Mechelen, gemeente Gulpen-Wittem (hotel De Mechelse Herder) Kadastraal: Sectie

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Buro Ruimte en Groen, t.a.v. dhr. W. J. Joosse Plein 19 4454AS Borssele B-BSBE140034/00083264 Afdeling: Vergunningen Datum: 15 september 2014

Nadere informatie

Bijlage 3. Bodemonderzoek

Bijlage 3. Bodemonderzoek Bijlage 3 Bodemonderzoek Notitie Contactpersoon Hette David Verhave Datum 26 november 2012 Kenmerk N001-4821748HVR-ege-V03-NL Inventarisatie bodemonderzoek Oostland Lansingerland In het kader van de m.e.r.

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek

Historisch bodemonderzoek Historisch bodemonderzoek Vooronderzoek conform NEN 5725 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Opdrachtgever: Kuiper Compagnons T.a.v. Dhr. R. Klijn Postbus 13060

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper) Tempeliersstraat47zw Haarlem Vraagprijs 175.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze29kamerBENEDENWONINGmetACHTERTUINligtaaneengezelligestraat,omdehoekvanhet

Nadere informatie

Gelet op: - paragraaf 2.4 van de Bouwverordening Rotterdam 1993 en het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwverordening (Biab) van juli 2002;

Gelet op: - paragraaf 2.4 van de Bouwverordening Rotterdam 1993 en het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwverordening (Biab) van juli 2002; Gemeente Rotterdam Sector Bijzondere Diensten P/a DCMR Milieudienst Rijnmond Bezoekadres: Parallelweg 1, Schiedam Postadres: Postbus 843 3100 AV Schiedam Ingenieursbureau van Rotterdam, Produktgroep Stad

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek Verbindingsweg 2 te Overslag

Historisch bodemonderzoek Verbindingsweg 2 te Overslag RAPPORT Historisch bodemonderzoek Verbindingsweg 2 te Overslag Opdrachtgever : Mts. de Clerck - de Clerck-Celie Verbindingsweg 2 4575 NJ OVERSLAG Projectnummer : 13KL301 Datum : 15 oktober 2013 Auteur

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Vooronderzoek bodem Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker Definitief Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober 2009 313832, revisie D1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek

Historisch bodemonderzoek Historisch bodemonderzoek Vooronderzoek conform NEN 5725 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Locatiebezoek: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Dhr. R. van Meurs Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Opdrachtgever:

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

Kenmerk : R RH_1

Kenmerk : R RH_1 Betreft : Historisch bodemonderzoek polder 't Hoekje te SCHAGEN Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier T.a.v. Dhr. A.I.L. Rennings Postbus 250 1700 AG HEERHUGOWAARD Behandeld door :

Nadere informatie

Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Zoetermeer, 26 november Geachte heer Wielaard,

Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Zoetermeer, 26 november Geachte heer Wielaard, Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg 171 3065 AC ROTTERDAM Zoetermeer, 26 november 2013 betreft: Rapportage aanvullend historisch onderzoek project: Achter s-gravenweg 28

Nadere informatie

Milieuadvies Odijk- West Gemeente Bunnik

Milieuadvies Odijk- West Gemeente Bunnik Milieuadvies Odijk- West Gemeente Bunnik Definitief Milieudienst Zuidoost-Utrecht Juli 2009 BUN10007/ 3591 opgesteld door Beoordeeld door J.M. Krol D. van de Belt akkoord 5. Bodem In dit historisch onderzoek

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant,

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant, Afdeling Vergunningverlening Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Notitie. 1.2 Locatiegegevens In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat.

Notitie. 1.2 Locatiegegevens In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318120 14 september 2010 PN 294913 Betreft Historisch bodemonderzoek Bedrijventerrein Oosterzij te Heiloo 1.1 Inleiding Voor het plangebied Oosterzij te Heiloo is

Nadere informatie

Notitie Historisch bodemonderzoek Binderseind te Gemert

Notitie Historisch bodemonderzoek Binderseind te Gemert Notitie 20120866-04 Historisch bodemonderzoek Binderseind 27-29 te Gemert Datum Referentie Behandeld door 12 juni 2012 20120866-04 I. Tiebosch/LSC In opdracht van Marlisan Holding BV is voor de locatie

Nadere informatie

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper) Olmenstraat4rd Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEenruimedubbeleBOVENWONINGligtinderustigeenkindvriendelijkeBOMENBUURT.

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 18 mei 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2015-005396 Locatie van verontreiniging :

Nadere informatie

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet,

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet, Dienst Water en Milieu Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk 8 3448 HW WOERDEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Albertus Perkstraat 109 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp,

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp, Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland 23 3621 GZ Breukelen Datum 11 juli 2005 Nummer 2005WEM002790i Uw brief van Uw nummer Bijlage Lijst met bijbehorende rapporten Sector

Nadere informatie

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Hartenseweg (tussen 11 en 15) Wageningen

Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Hartenseweg (tussen 11 en 15) Wageningen Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Hartenseweg (tussen 11 en 15) Wageningen Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) in opdracht van dhr. Ing. R. Kerstens Plan ROS Strijp-S, Videolab ruimte 2B

Nadere informatie

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit Bijlage 3 Quickscan bodemkwaliteit AGEL adviseurs Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Memo Datum

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE Projectnummer 150161 foto s onderzoekslocatie INHOUDSOPGAVE FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE 1 INLEIDING...1 1.1 Inleiding...1 1.2 Doel...1 1.3 Uitgangspunten vooronderzoek...1 2 VOORONDERZOEK...2

Nadere informatie

Cleton & Com T.a.v. mw. A. van Dongeren Postbus KJ Rotterdam

Cleton & Com T.a.v. mw. A. van Dongeren Postbus KJ Rotterdam CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 2908 LJ Capelle a/d IJssel Postbus 33 Cleton & Com T.a.v. mw. A. van Dongeren Postbus 23377 3001 KJ Rotterdam 2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel T. 010 2582300 info@arnicon.nl

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN Wet bodembescherming - geval van bodemverontreiniging

omgevingsdienst HAAGLANDEN Wet bodembescherming - geval van bodemverontreiniging Zaaknummer Ons Kenmerk Datum Beschikking 00492034 ODH-2017-00079751 - h AUG. 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 Zaaknummer 00489029 2501 GB Den Haag Ons Kenmerk ODH-2017-00071513 T (070)21 899 02 Datum 1 7 JULI 2817 E vergunningen@odh.nl I

Nadere informatie

Notitie Historisch bodemonderzoek ontwikkellocaties Woonvisie

Notitie Historisch bodemonderzoek ontwikkellocaties Woonvisie Datum: 22 februari 2016 Versie: 3 Bijlagen: 1 Opgesteld door: Advies Ruimte, Cluster Milieu 1. Aanleiding Gemeente Ridderkerk heeft bij akte van 31 oktober 1994 een groot aantal woningen overgedragen aan

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Locatie Erica te Oirschot Definitief Gemeente Oirschot Postbus 11 5688 ZG OIRSCHOT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 21 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan:

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Diemen, Odg. Ouddiemerlaan_Bureaustudie Milieukundig bodem en

Nadere informatie

Historisch onderzoek Rijsenhout

Historisch onderzoek Rijsenhout Historisch onderzoek Rijsenhout Samenvatting In de (voormalige) tuinbouwgebieden bestaat algemeen de verdenking op het voorkomen van asbest. Op de adressen waar nog kassen aanwezig zijn is de kans op het

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 Omgevingsrapportage Kleine Houtstraat 73 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 1/16 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth Provincie Limburg juli 2009 Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth dossier : B9554-01-001 registratienummer : LI20092430 versie

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 25-meter straal Perceelgrenzen Locaties Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Historisch Bodembestand (HBB) Overzicht

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK HISTORISCH ONDERZOEK conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK 22-10-2012 Colofon Rapport: Historisch onderzoek voor Landgoed de Utrecht te Esbeek Rapportnummer:

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Otto'slaan 2 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Brandstoftanks (c) 2013 Gemeente Hilversum - Pagina

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek Oude Rijksweg Noord 22 te Susteren

Historisch bodemonderzoek Oude Rijksweg Noord 22 te Susteren Historisch bodemonderzoek Oude Rijksweg Noord 22 te Susteren Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) in opdracht van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht T.a.v. de heer B.H.C. Weekers Vonderweg 14 5616

Nadere informatie

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught projectnr. 181857 revisie 00 augustus 2013 Auteur G.P.H.O. Stoks Opdrachtgever Peijnenburg Vught B.V. Kruishoeveweg 1 5263 NM VUGHT datum vrijgave

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 2 november 2016 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2016-013199 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb.

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb. Dienst Water en Milieu Aan: Nefkens Vastgoed Amersfoort BV T.a.v. de heer M. de Bruin Postbus 1292 38 BG Amersfoort Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Tussengebied Harenkarspel. Definitief. Gemeente Harenkarspel Postbus 10 1749 ZG Warmenhuizen

Vooronderzoek bodem. Tussengebied Harenkarspel. Definitief. Gemeente Harenkarspel Postbus 10 1749 ZG Warmenhuizen Vooronderzoek bodem Tussengebied Harenkarspel Definitief Gemeente Harenkarspel Postbus 10 1749 ZG Warmenhuizen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 30 maart 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 1.2 Algemeen...

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Benedenkerkstraat 1 te Waspik. bodembedreigende activiteiten. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Overzicht locatiegegevens

Omgevingsrapport. Benedenkerkstraat 1 te Waspik. bodembedreigende activiteiten. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Overzicht locatiegegevens Omgevingsrapport Benedenkerkstraat 1 te Waspik Geselecteerd perceel 25-meter buffer Perceelgrenzen Overzicht onderzoekgegevens Overzicht historische bodembedreigende activiteiten Overzicht aanwezige ondergrondse

Nadere informatie

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem!

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem! GijsbrechtvanAemstelstraat221 Haarlem Vraagprijs 185.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl IdealeSTARTERSWONING,gelegenineenrustigebuurtinhetpopulaireVONDELKWARTIER.Dewoning

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. 't Waver te Grootschermer. Definitief. Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010

Vooronderzoek bodem. 't Waver te Grootschermer. Definitief. Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010 Vooronderzoek bodem 't Waver te Grootschermer Definitief Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : 't

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Kopieën aan: DIVISIE MILIEU & RUIMTE

Kopieën aan: DIVISIE MILIEU & RUIMTE MEMO Onderwerp: Historisch Onderzoek Tusken de Marren Assen, Projectnummer: 1 september 2010 B01033.055932 Van: Tycho Derks Afdeling: ReGister Opgesteld door: Tycho Derks Ons kenmerk: ARCADIS NEDERLAND

Nadere informatie

1 Inleiding 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Werkwijze 1

1 Inleiding 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Werkwijze 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Werkwijze 1 2 Gebiedsgegevens 2 2.1 Afbakening onderzoeksgebied 2 2.2 Algemene historie 3 2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 3 2.4 Regionale achtergrondwaarden

Nadere informatie

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Lindenheuvel 12A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

BEPERKT HISTORISCH ONDERZOEK TBV VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN VOORBURG TE VUGHT

BEPERKT HISTORISCH ONDERZOEK TBV VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN VOORBURG TE VUGHT BEPERKT HISTORISCH ONDERZOEK TBV VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN VOORBURG TE VUGHT GEMEENTE VUGHT 1 november 2011 075777437.A B01055.000482.0200 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

ijmegen Datum besluit: Nummer besluit: Locatiecode: NM Adres: Waterstraat in NIJMEGEN Melder: Gemeente Nijmegen

ijmegen Datum besluit: Nummer besluit: Locatiecode: NM Adres: Waterstraat in NIJMEGEN Melder: Gemeente Nijmegen G E M E E N T E ijmegen BESLUIT VASTSTELLING ERNST BODEMVERONTREINIGING EN SPOEDEISENDHEID SANERING DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN (Artikel 2 9 Wet bodembescherming)

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie