Plan van aanpak van Sensornet voor het uitvoeren van monitoringsmetingen aan Randstadrail. Stadgewest Haaglanden. 23 april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak van Sensornet voor het uitvoeren van monitoringsmetingen aan Randstadrail. Stadgewest Haaglanden. 23 april 2013"

Transcriptie

1 Plan van aanpak van Sensornet voor het uitvoeren van monitoringsmetingen aan Randstadrail Stadgewest Haaglanden 23 april 2013 Sensornet BV, Den Haag 1/20

2 1. Inleiding In onderliggend document vind u het plan van aanpak van Sensornet voor het uitvoeren van monitoringsmetingen aan Randstadrail op een drietal locaties. De uitvraag van het stadsgewest sluit naadloos aan bij de activiteiten die Sensornet reeds ontplooit op het gebied van geluidmonitoring langs het spoor. Om de volgende redenen voldoet ons voorstel het kerndoel van uw uitvraag: Geavanceerde geluidherkenning van railgebonden voertuigen waarbij rekening gehouden wordt met het heersende achtergrondgeluid en de specifieke geluidkarakterisitieken van railgebonden voertuigen. Dagelijkse volautomatische rapportages en datalevering Combinatie van website voor projectgroep (beveiligd) en openbaar Koppelen van meerdere additonele sensoren aan 1 meetpost Door een volledige synchronisatie van zowel de grafieken, geluidopnamen, trillingen en andere parameters kunnen directe verbanden tussen de parameters worden gelegd. In dit voorstel wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de wijze van dataverzameling en het ontsluiten van deze gegevens via het internet (conform onderdeel ). Daarbij wordt gebruik gemaakt van een interne database en ontsluiting software via internet. Voordeel is dat gegevens overal (via een beveiligde site) met een internetbrowser te raadplegen zijn zonder dat speciale database software benodigd is. Vervolgens wordt ingegaan op de uiteindelijk op te leveren losse database met gegevens (onderdeel 4.2.9). Daarna volgt een omschrijving van de opties, een weergave van het Sensornet meetsysteem en uiteindelijk de verklaring dat aan de eisen uit de uitvraag wordt voldaan. Ook willen wij u vooral wijzen op de bijlagen. Hierin hebben wij een toelichting opgenomen over onze werkwijze. Van belang is bijvoorbeeld dat de beheerorganisatie van Sensornet projectrisico s kan verminderen, zoals een fulltime monitoring van de datalevering en een meervoudige opslag van data bij verschillende datacentra. 2/20

3 2. Beschrijving onderdelen uit hoofdstuk 4.2 Algemeen De aanbieding dient te bestaan uit de beschrijving gevraagd onder en Aan deze onderdelen is in dit hoofdstuk uitgebreid eid aandacht besteed. Onder staand treft u per onderdeel nog enkele aanvullingen aan. De opbouw van het uitgebreide meetnet van Sensornet is weergegeven in onderstaand figuur. Aan de linker zijde zijn op de locale computer de diverse sensoren aangesloten die alle data aan de centrale servers beschikbaar stellen. In de bijlagen treft u nog een nadere toelichting over de werkwijze van Sensornet die de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw project ten goede komen. Een voorbeeld daarvan is de automatisch volledige backup (redundante servers) om ongewenst dataverlies te voorkomen. Ook ziet u het controle centrum van Sensornet waar fulltime de juiste werking van alle systemen wordt gecontroleerd Meetlocaties Zoals aangegeven zijn de exacte meetlocaties nog niet bekend en wordt geadviseerd de apparatuur hoger in een mast te kunnen monteren. De geluidmeters van Sensornet zijn precies met dat doel ontwikkeld, doch is dit niet mogelijk met de boogde trillingsopnemers of andere sensoren in de directe nabijheid van het spoor. Het verdient derhalve de aanbeveling de afstand tussen de sensoren per locatie beperkt te houden tot circa 10 meter Basis metingen Om de werkelijke geluidsniveaus ter plaatse transparant in beeld te kunnen brengen, hebben wij onze aanbieding gebaseerd op de uitgebreide webdienst voorzien van geluidsmeters volgens klasse 1 (typekeuring klasse 1; IEC type 1 en norm IEC klasse 1). Vanuit deze meters komt de data eveneens in tertsbandmiddenfrequenties beschikbaar. 3/20

4 Vanuit de metingen per seconde (zie boven, inclusief MP3-opnamen van de passages) zullen de volledig geautomatiseerde analyses worden gemaakt. De uitgebreide beschrijving hiervan is weergegeven onder en en Koppeling databases en voertuignummer Zie Communicatie en interne database en Passeersnelheid en optiemetingen Zie hoofdstuk 3 Opties Note: Voor de leesbaarheid van ons voorstel is onderdeel en in volgorde gewisseld Communicatie en interne database Gedurende het etmaal wordt geluid continu bemeten. Tevens worden mp3 bestanden opgeslagen, waarbij in overleg wordt besloten dit continue uit te voeren of hier drempelwaarden toe te passen. Iedere nacht (na einde dienstregeling) wordt volautomatisch de trein herkenningsmodule op de data toegepast. Deze door Sensornet en DGMR ontwikkelde module is in staat treinen te onderscheiden van andere geluidssoorten (bijvoorbeeld vogelgefluit, blaffende hond, voorbij rijdende brommer etc). Vanwege dit feit zijn wij dan ook in staat om stillere passages met een hoge betrouwbaarheid vast te stellen. Opgemerkt moet worden dat door het stadsgewest is aangegeven dat het geluidniveau van de passage minimaal 10 db hoger is dat het achtergrondgeluid (voor iedere tertsband). Mogelijk vervallen sommige stille treinpassages vanwege deze eis. Desgewenst kunnen wij deze eis in de loop van het project versoepelen, waardoor de resultaten nog representatiever worden. Uit deze treinherkenningsmodule volgt de volgende informatie: Tijdstip start en eind passage SEL waarde passage (in tertsen) L Aeq passage (in tertsen) Heersende achtergrondwaarde (in tertsen) Toegepaste correctie vanwege achtergrondwaarde L max passage (in tertsen) Tijdstip L max Temperatuur Luchtvochtigheid Vochtigheid spoorstaaf (optioneel) Rijsnelheid (grof berekend, of nauwkeurig gemeten) Rijrichting (indien rijsnelheid gemeten, anders volgt dat uit koppeling met treinnummers) 4/20

5 Deze gegevens worden opgeslagen in een interne database en kunnen worden gedownload. Binnen deze database zijn tevens velden gereserveerd voor treinnummer en rijrichting. Periodiek worden gegevens over treinnummers en passagetijden aangeleverd. Gegeven het uitgangspunten dat deze een vast formaat en layout hebben, stellen wij voor deze via het web uploadbaar te maken of de bestanden worden naar een speciaal aan te maken adres verzonden. Na aanleveren van deze gegevens wordt de data onmiddellijk verijkt met de verstrekte treinnummers. Hierdoor kunnen wij de responsietijd onafhankelijk van weekend, feestdagen of vakanties tot minder dat 1 uur beperken. Van belang is dat in de bestandsnaam/tabnamen of de sheets ook duidelijk de datum waarover de aangeleverde gegevens gaan wordt vermeld. In de database wordt per treinnummer gegevens bijgehouden over onderhoud. Ook wordt per meetpunt het onderhoud bijgehouden in de database. Middels een speciaal veld kunnen deze gegevens door de RET/HTM zelf via het web worden toegevoegd. Onze rapportage wordt real-time vanuit de database via het web beschikbaar gesteld. In de dagelijkse rapporten treft u naast de gevraagde geluidniveaus en meteo ook grafieken, over een zelf te kiezen periode, met heldere overzichten: Grafiek verloop geluid per treinnummer en/of locatie (per rijrichting); Grafiek aantallen treinen per treinnummer; Grafiek rijsnelheden per treinnummer; Grafiek L den/day/evening/night verloop; Grafieken per week/maand/jaar; Histogrammen met geluidniveau per locatie (per rijrichting) en/of treinnummer Overzichten met treinpassages met tijdstip, treintype, rijrichting, snelheid, L max en SEL; Beschikbaarheid meetpunten. Als bijzonderheid bieden wij u aan in overleg een scatterdiagram te selecteren waarin parameter x is uitgezet tegen parameter y. Hierbij kan een filter voor overige parameters worden toegepast. Een voorbeeld is trillingssterkte vs geluidniveau of luchtvochtigheid vs geluidniveau, rijsnelheid vs geluidniveau, rijsnelheid vs trillingen etc. Daarbij kan een filter worden toegepast op treinnummer, meteoconditie, rijsnelheid etcetera. Sensornet heeft reeds webpagina s met geautomatiseerde rapportages (zie onderstaande voorbeeldfiguren die nu reeds voor vliegtuigen beschikbaar zijn) 5/20

6 Ook de top events zijn reeds een standaard standaard functionaliteit. Daarbij kan over een zelf te kiezen periode per kolom gesorteerd worden. Zie voorbeeld onder voor het overzicht bij de vliegtuigrapportage van Sensornet. 6/20

7 4.2.9 Database en software De ruwe meetdata inclusief mp3 opnames worden in de standaard database van Sensornet opgeslagen. Alle gegevens zijn, inclusief grafieken, via een webpagina te bekijken. Na afloop van het project wordt de interne database op verzoek omgezet naar een losse database in een gangbaar formaat, zoals Microsoft Acces of Excel (naar keuze opdrachtgever). Hierdoor blijven de gegevens middels standaard query s doorzoekbaar. 3. Overzicht aangeboden meetopties Sensornet is in staat om alle gevraagde opties binnen het maximale budget te leveren. Hiermee ontvangt u: 3 geluidmetingen (basis) 1 meteostation (basis) 3 snelheidsmetingen (optie 1) 6 trillingsmeters (optie 2 en 4) 3 vochtigheids en temperatuurmetingen in de rail (optie 3 en 6) Al deze gegevens worden via internet aan de projectgroep ontsloten middels een gebruikersvriendelijke user interface. Onder is een omschrijving van de meetopties weergegeven. Snelheidsmeting Met behulp van een snelheidsradar wordt de rijsnelheid van inkomende en uitgaande treinen geregistreerd. Met één radar worden voertuigen over beide sporen bemeten. Voordeel is dat deze meetmethode zeer betrouwbaar, nauwkeurig en contactloos is. Ook herkend het systeem als er twee treinen tegelijk de meetpositie passeren (mits hoog genoeg geplaatst). Meetnauwkeurigheid van onze snelheidsradars valt binnen 1% en wordt op 1 decimaal in km/h opgeslagen. Wij adviseren het stadsgewest deze optie te kiezen, aangezien dit de betrouwbaarheid van de metingen sterk verhoogd. Metingen trillingen op één rail per locatie Parallel aan de geluidmetingen is het mogelijk direct trillingsmetingen uit te voeren. 7/20

8 Om een vergelijking met de geluidmetingen over langere tijd te optimaliseren, stellen wij voor de trillingsniveaus per seconde vast te stellen, waaruit bovendien de maatgevende V max en de V per en tertsbandmiddenfrequentie worden vastgesteld. Dit kan in 3 richtingen, hoewel aan het spoor veelal slechts 1 richting relevant is. De robuuste trillingsopnemer wordt aan de spoorstaaf vastgezet (magnetisch). Deze resultaten zullen grafisch worden weergegeven synchroon en analoog aan geluid. Metingen vochtigheid en temperatuur op 1 rails Sensornet heeft langdurige ervaring met het registreren van de railtemperatuur en railvochtigheid. Ook deze informatie kan volledig analoog en synchroon worden vastgelegd met de andere parameters. Een voorbeeldgrafiek van eerdere metingen treft u in onderstaand figuur. Ten behoeve van de veiligheid stellen wij voor de vochtigheidsmetingen en temperatuur te bepalen op een separaat stukje spoorrails (ca. 1 meter). Wij gaan ervanuit dat de opdrachtgever bij Randstadrail (HTM/RET) per meetlocatie een dergelijk stukje rails beschikbaar kan stellen om nabij/tussen de rails te positioneren. Extra trillingsmeting op een rail voor de andere rijrichting per locatie Overeenkomstig de eerdere paragraag waarin trillingsmetingen worden toegelicht, is het vanzelfsprekend mogelijk ook vergelijkbare trillingsmetingen direct aan het andere spoor uit te voeren. Meteostation voor de overige meetlocaties of meting temp vochtigheid spoorstaaf Deze optie is een aanvulling op 1 meteostation of 1 meting aan de spoorstaaf. Temperatuur, luchtvochtigheid en wind zullen beperkt variëren. Wel kan condensatie, neerslag en/of opwarming van de spoorstaaf lokaal zijn. Daarom stellen wij voor om hierbij aanvullende metingen aan een separate spoorstaaf uit te voeren. 8/20

9 4. Samenvatting kosten In onderstaande tabel zijn de kosten weergegeven inclusief de kosten voor de door ons aangeboden en aanbevolen opties. Wij kiezen er speciaal voor het stadsgewest de vrijheid te bieden alsnog af te zien van enkele componenten. Hiermee betrachten wij optimale flexibiliteit tegen een optimale prijsstelling Tabel 1 Overzicht kosten (exclusief BTW) metingen gedurende 1 jaar en de minderkosten indien na een half jaar gestopt wordt. Kosten Minderkosten 0.5 jaar Basis 3 locaties geluidmetingen* *** *** Optie 1 Nauwkeurige snelheidsmeting (3 locaties) *** *** Optie 2 Meting van trillingen op een rail per locatie (=3 *** *** trillingsmetingen) Optie 3 Vochtigheids- en temperatuurmeting op één locatie op *** *** één rails in de baan Optie 4 Extra trilling meting als aanvulling op optie 2 een rail per *** *** locatie (=3 trillingsmetingen, totaal 6 trillingsmetingen) Optie 5/6 Twee extra meteo metingen (=totaal 3 meteometingen) *** *** of twee extra vochtigheids- en temperatuurmeting als aanvulling op optie 3 (=totaal 3 vochtigheids- /temperatuurmetingen) Totaal meting met alle opties geselecteerd *** *** Vanwege de kennis en ervaring van Sensornet en het gebruik van reeds bestaande en bewezen technieken zijn wij in staat om binnen het maximum budget een complete set metingen aan te bieden. In navolgende tabel is de gevraagde specificatie voor de basiskosten weergegeven. Tabel 2 Onderverdeling basisprijs 3 geluidmeetpunten werkzaamheid kosten Opstellen uitvoeren metingen *** Verwerk meetresultaten *** Opstellen en onderhoud database *** Opmaak output *** Prepareren en houden overleg *** Opleveren database *** Rekening is gehouden met één webpagina met inlogcode en eventueel één openbare pagina voor bewoners. De meetresultaten en opnamen blijven na afronding van het project minimaal drie maanden beschikbaar op onze servers. 9/20

10 5. Meerprijzen In onderstaande alinea s treft u de meerprijzen van de door u beschreven extra geluidmeter, doch ook van enkele opties waar u in de uitvraag mogelijk nog geen rekening meer had gehouden. Geluid en meteometing remise Zichtenburg Ter hoogte van remise Zichtenburg kan gekozen worden een aanvullende geluid en meteopost te plaatsen. De gegevens vanuit deze locatie worden analoog en sunchroon aan de overige meetpunten gepresenteerd op internet. Ook kan gedacht worden aan een meetpunt ter plaatse van een woning in de nabijheid van een beoogd meetpunt. Met metingen bij particulieren heeft Sensornet een jarenlange ervaring. In de bijlagen treft een standaard formulier om met eventuele bewoners duidelijke afspraken te maken, hetgeen bijdraagt aan de controleerbaarheid in uw project. Tabel 3 Overzicht meerprijs metingen remise zichtenburg aanvullende locatie. Kosten Minderkosten 0.5 jaar Basis 1 locaties geluidmetingen, inclusief meteometingen *** *** Extra geluidmeting op/langs het Randstadrail traject In onderstaande tabel zijn de kosten (inclusief opties) weergegeven voor een aanvullende meetpunt. Tabel 4 Overzicht meerprijs metingen gedurende 1 jaar op 1 aanvullende locatie. Kosten Minderkosten 0.5 jaar Basis 1 aanvullende locatie geluidmetingen *** *** Optie 1 Nauwkeurige snelheidsmeting *** *** Optie 2 Meting van trillingen op een rail per locatie *** *** Optie 3 Vochtigheids- en temperatuurmeting op één locatie op één rails in de baan *** *** Alternatieve energie- en internetvoorziening U heeft aangegeven dat op de beoogde meetpunten een reguliere energievoorziening (240V) beschikbaar is. De meetpunten kunnen naast een reguliere 220V op verschillende manieren van energie voorzien worden: kabel met (12/24 Volt) accu, zonnepanelen of brandstofcel. Aangezien de voorzieningen voor eventuele andere locaties nog niet geheel bekend zijn, zijn de eventuele meerkosten verdeeld in 3 voorkomende opties: Geen internet per kabel ter beschikking o De ervaring is dat op bijzonder veel plaatsen in Nederland internet via een kabel ter beschikking is. Indien deze niet beschikbaar is, kan een draadloze verbinding worden voorzien. Een draadloze verbinding laat geen continue MP3- dataoverdracht toe. In deze situatie zal dit beperkt worden tot de passages (inclusief ruime marges vooraf en achteraf). Volledig onafhankelijk o Sensornet heeft ook een volledig onafhankelijk meetpunt ontwikkeld. Dit systeem is zowel voorzien van zonnepanelen voor de energievoorziening als een draadloze internetverbinding. Voordelen van dit systeem zijn: relatief veel meetposities worden mogelijk, sprake is van een bijzonder milieuvriendelijke oplossing, voorzien van een eigen paal met de juiste lengte, redelijke mate van 10/20

11 vandalisme bestendigheid. De kosten voor een dergelijk onafhankelijk systeem bedragen éénmalig **** Figuur: Een voorbeeld van een volledig onafhankelijk opererend meetsysteem. De ervaring van Sensornet met dit systeem is dat slechts bij forse sneeuwval tijdelijk sprake is van beperkt functioneren. Dit komt overeen met enkele dagen in de afgelopen 4 jaren. Verplaatsing geluidsmeter Het is mogelijk om meetpunten binnen het project te verplaatsen naar een andere geschikte positie. De kosten voor verwijdering en herplaatsing bedragen **** per meetpunt (geluidmeetpost) tot **** bij een systeem inclusief radar, meteo en trillingsopnemers. Wij gaan er in deze situatie vanuit dat de kosten voor veiligheidsvoorzieningen voor de opdrachtgever zijn. 6. Minderprijs meting gedurende een half jaar Indien besloten wordt dat na een half jaar voldoende data beschikbaar is of dat om een andere reden met de metingen wordt gestopt geldt een minderprijs van ***. 7. Betalingscondities De volgende termijnen in rekening worden gebracht: - bij aanvang van de werkzaamheden 30% van de geraamde kosten; - start eerst halfjaar monitoren 20% - start twee halfjaar monitoren 20% - einde monitor periode 20% - na overdracht data laatste 10 % Met betrekking tot de algemene voorwaarden verwijst u naar de Arvodi Het is voor ingenieurs- en adviesdiensten niet redelijk een onbeperkte aansprakelijkheid in financiën en tijd aan te gaan. Deze voorwaarden kunnen niet op voorhand worden geaccoordeerd. Aangezien Sensornet veelal voor overheden werkt met gelijksoortige voorwaarden is hiertoe een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die relevant hoger is dan de maximale kosten voor de opdracht. Wij stellen voor beide onderdelen in onderling overleg uit te werken. Uitgangspunten Sensornet In aanvulling op uw vraag van een geldigheid van minimaal 45 dagen geven wij aan dat deze informatie geldig is tot 1 januari Toestemming vermelding op website t.b.v. aanmelding locaties. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een ten opzichte van de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan de aan de opdracht verbonden vergoeding. Elke aansprakelijkheid vervalt één jaar nadat de opdracht is voltooid. Kosten voor afwijking van deze voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag. 11/20

12 8. Referenties Sensornet heeft een groot aantal doorlopende projecten waarbij soortgelijke gegevens worden vastgelegd. Direct vergelijkbaar elijkbaar zijn de metingen langs het spoor voor de gemeente Best, gemeente Borne, Deltarail (nu Plurel), Prorail en het RIVM. Een bondig overzicht met bijvoorbeeld enig inzicht in het project te Borne treft u in bijlage Verklaring voldoen aan uitvraag Hierbij verklaart ondergetekende, rechtgeldig vertegenwoordiger van Sensornet BV dat Sensornet zal voldoen aan de uitvraag continue geluidmonitoring, tracé Randstadrail van het Stadsgewest Haaglanden van 25 maart Den Haag, 23 april 2013, Sensornet BV R.L.Q. (Ron) Maas Commercieel directeur Bijlagen: 3 12/20

13 Bijlage 1: Informatie over Sensornet Sensornet Sensornet verricht sinds 2004 met een netwerk van meetpunten geluidsmetingen in opdracht van diverse gemeentes waaronder Amsterdam, Best, Borne, Gilze en Rijen, Haarlem, Maastricht, Haarlemmermeer, Leiden, Oegstgeest, Brunssum. Maatwerkrapportages Bij geluidbronnen bestaat de mogelijkheid naast het equivalente geluidsniveau, de maximale niveaus, statistische analyse (bijv. L 95 ) of L den -analyses toe te passen. Met dergelijke aanvullende informatie is het mogelijk de invloed van verstoring door andere bronnen vast te stellen. Een en ander is mede afhankelijk van de te kiezen meetposities. In ieder meetpunt staat de huidige db(a) meting In ieder meetpunt staat de huidige db(a) meting Door het plaatsen van meerdere meetpunten dicht bij elkaar is het mogelijk om lokale geluidsbronnen te onderscheiden van niet-lokale en is de kwaliteit van de metingen optimaal. Een voorbeeld van detailgegevens is onderstaand opgenomen. Een vergelijkbaar openbaar voorbeeld is zichtbaar op: De grafiek laat een voorbeeld zien over de periode van een uur. Zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk kan in- en uitgezoomd worden van seconden tot aan uren of dagen. Door middel van de exportmodule is het mogelijk de resultaten te downloaden in de door de klant gewenste periode (seconden, minuten, uren). Ook de opnamen kunnen op eenvoudige wijze synchroon worden beluisterd gedownload (zie groene lijn), waarbij de naamgeving van het bestand eenduidig is voor locatie en tijd (kwaliteitsbewaking). en Deze werkwijze maakt het mogelijk ook mail-, SMS- of andere meldingen geautomatiseerd te verzenden bij over- of onderschrijdingen Samenwerking Sensornet en DGMR Sinds mei 2006 heeft Sensornet een samenwerking met ingenieursbureau DGMR (www.dgmr.nl). Deze samenwerking stelt ons bedrijf in staat om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en de bestaande te verbeteren. Zo kunnen de meetpunten nu uitgerust worden met een scala van extra sensoren, bijvoorbeeld voor het registreren van gassen, luchtkwaliteit, 13/20

14 temperatuur, luchtvochtigheid, blikseminslagen, regen, zonintensiteit en wind. Enkele voorbeelden treft u bij de referenties. Beheer hardware Zoals aangegeven heeft Sensornet al meerdere jaren een groot aantal (>100) van dergelijke meetsystemen op verschillende meetlocaties in het land staan. Er is derhalve sprake van een zeer ervaren beheerorganisatie voor grote meetnetwerken. De status van alle meetsystemen wordt eveneens door middel van de internetverbinding continu gecontroleerd en opgeslagen in een speciale monitoringsapplicatie. Indien een sensor of verbinding niet meer volgens verwachting functioneert, zal vanuit deze applicatie een melding worden verzonden aan de beheerorganisatie en passende actie ondernomen. In dergelijke incidentele situaties is geen sprake van dataverlies. Dezelfde applicatie controleert ook 24 uur per dag, 356 dagen per jaar de werking van de centrale server, database en de dataverwerking die voor dit project nodig is. Bij de minimaal halfjaarlijkse onderhoudsbeurten/controles zullen de meetpunten telkens geïnspecteerd, onderhouden en afgeregeld/calibratie worden. Spanningsvoorziening Waar mogelijk zullen meetpunten regulier worden aangesloten op het 220V netwerk. Het meetpunt gebruikt circa 10 Watt energie, hetgeen overeen komt met 5,-- energiekosten per jaar. Een dergelijk bedrag zorgt vaak voor bereidheid van locatiehouders (derden) om aan het project mee te werken. De meetpunten kunnen naast een reguliere 220V op verschillende manieren van energie voorzien worden: kabel met (24/12 Volt), accu, zonnepanelen of brandstofcel. Uitgegaan is van 24 uur per dag aanwezige 220V spanning. Voor de alternatieve voorzieningen zijn derhalve de eventuele meerkosten nog niet gedetailleerd. Internetaansluiting Waar mogelijk zal het meetpunt met een vaste aansluiting worden aangesloten op het internet. Het gebruik van een kabel verdient immer de voorkeur boven een draadloze verbinding met betrekking tot de kwaliteit, betrouwbaarheid en daarmee de bedrijfszekerheid. Soms is geen aansluiting op het internet beschikbaar. In deze situatie wordt het meetpunt ter plaatse voorzien van een WiFiverbinding, waarmee de gegevens naar het centrale systeem met internetaansluiting worden verzonden. Een afbeelding van een dergelijk systeem is in de afbeelding hiernaast opgenomen. Bij Sensornet werken mensen van Wireless Leiden, zodat een zeer ruime ervaring aanwezig is met het draadloos verzenden van grote hoeveelheden aan data. Hierbij worden afstanden tot enkele kilometers probleemloos overbrugd. 14/20

15 Beperking risico s Aangezien sprake is van meet- en computerapparatuur kunnen storingen optreden. Onderstaand zijn de voorkomende situaties beknopt beschreven. Medewerking locatiehouder: Sensornet kan zich voorstellen dat de Stadregio minder afhankelijk wenst te zijn van bewoners of bedrijven, waardoor dergelijke locaties geen voorkeur hebben. Ook de plaatsing van meetpunten op (semi) openbare posities kent een afhankelijkheid. Sensornet heeft de ervaring dat bewoners/bedrijven zonder problemen medewerking verlenen. Een goede communicatie vanuit Sensornet en opdrachtgever behoeft hierin niet tot vertragingen te leiden. Een heldere overeenkomst met locatiehouders (bijlage 5) kan hiertoe als hulp dienen; Een risico is het (incidenteel) uitvallen van de spanningsvoorziening, waardoor de meetsystemen geen metingen meer uitvoeren. Bij herstel van de netspanning zal het systeem binnen circa 2 minuten zelfstandig alle werkzaamheden hervatten; De internetverbinding (bedraad of mobiel/umts) kan uitvallen. Het meetsysteem zal alle meetdata opslaan tot de verbinding hersteld is. Bij herstel zal alle data op de server tijdssynchroon worden aangevuld en beschikbaar komen; Sensornet heeft de ervaring dat een continuïteit van 95% of meer realiseerbaar is. In bijlage 2 wordt ook nader ingegaan op de kwaliteitsbewaking van de data (autenticiteit, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid). Kwaliteit datacommunicatie De authenticiteit van de metingen is beschermd met een user name en password authenticatie, waardoor alleen de meetpunten van Sensornetmetingen in de database kunnen toevoegen. De meetpunten zelf zijn ook beschermd met authenticatie. Beschikbaarheid bevat de garanties voor het afgesproken niveau van dienstverlening gericht op de beschikbaarheid van de dienst op de afgesproken momenten (bedrijfsduur, waarbij rekening wordt gehouden met uitvalstijden, storingen en incidenten). Beschikbaarheid wordt gegarandeerd door de opslag van data binnen het meetpunt. Bij het ontbreken van een verbinding met de opslageenheid, zal zoals aangegeven in voorgaande paragraaf, het meetpunt de data zolang binnen het meetpunt opslaan tot de verbinding weer is hersteld en de data alsnog naar de centrale database wordt verzonden. Uitval of incidenten van het meetpunt zelf worden geregistreerd via Real-time bewaking. De metingen kunnen vergeleken worden met die van naburige meetpunten. Ongeregeldheden in het meetproces worden direct en automatisch herkend, waarna er actie op ondernomen zal worden. Een verdere beschikbaarheid van de metingen wordt gegarandeerd door alle metingen op te slaan in een centrale database, die speciaal is ingericht voor de langdurige opslag van grote hoeveelheden aan gegevens. Ten behoeve van de betrouwbaarheid zijn de extra zwaar uitgevoerde servers en voedingen. De servers zijn opgesteld in een cybercentre in Amsterdam en aangesloten op een razendsnelle internetverbinding Ook is sprake van redundante opslag van de metingen op twee aparte harddisks (RAID). Wanneer een harddisk problemen heeft, werkt het systeem op de andere harddisk door zodat de eerste vervangen kan worden. 15/20

16 Op deze servers zal ook de website ondergebracht worden en worden alle eventuele rapportages voor de opdrachtgever aangemaakt. Integriteit is het kwaliteitsbegrip dat Juistheid, Volledigheid, Tijdigheid en Geautoriseerdheid van de transacties omvat. 1. De integriteit van de metingen is beschermd met authenticatie. De meeste gebruikers van de database mogen alleen informatie raadplegen en alleen de gebruikers waarbij dit noodzakelijk is, hebben schrijfrechten. 2. In het meetpunt wordt NTP gebruikt om de klok van het meetpunt te synchroniseren aan de universele tijd van diverse atoomklokken op het Internet. Zodra het meetpunt enige minuten aanstaat en contact heeft met Internet loopt de klok goed. Vertrouwelijkheid is het kwaliteitsbegrip waaronder privacybescherming maar ook de exclusiviteit van de informatie gevangen kan worden. Het waarborgt dat alleen geautoriseerden toegang krijgen en dat informatie niet kan uitlekken. Voor het meetpunt geldt dat alle metingen via de website beschikbaar worden gemaakt. Deze kunnen openbaar worden gepubliceerd, dan wel door middel van een user name en password authenticatie ontsloten worden. 16/20

17 Bijlage 2: Referenties Sensornet heeft een groot aantal doorlopende projecten waarbij soortgelijke gegevens worden vastgelegd. Onderstaand treft u enkele relevante voorbeelden met daarbij de openbare delen van de websites: Metingen langs het spoor Voor zowel enkele ingenieursbureaus als het RIVM (Rijksinstituut voor milieuhygiëne) verricht Sensornet al enkele jaren continue geluidsmetingen op korte afstand van het spoor. Hierbij worden via een UMTS-verbinding (mobiel internet) naast alle akoestische informatie van de treinpassages (data en audio) ook diverse meteogegevens van de situatie ter plaatse aan de klant volledig synchroon beschikbaar gesteld. De gegevens zijn hierbij ten behoeve van de klant geanonimiseerd. 17/20

18 Gemeente Borne Binnen de Gemeente Borne wordt gedurende meerdere jaren middels drie meetpunten de geluidhinder ten gevolge van het spoor continue in beeld gebracht. De automatische analyse van de circa treinpassages metingen zijn door DGMR verricht. Vanuit de treinherkenning is het mogelijk diverse overzichtelijke resultaten samen te stellen, zoals onderstaande aantal passages vs. SEL-waarde of het verloop van het geluidsniveau in de week Aantal gemteten treinen SEL per passage Totaal equivalent geluidniveau per uur [db(a)] ma 8 ma 4 ma 16 ma 12 ma 20 di 4 di 0 di 8 di 16 di 12 di 20 wo 4 wo 0 wo 8 wo 16 wo 12 wo 20 do 4 do 0 do 12 do 8 do 16 vr 0 do 20 Dag en uur van de week vr 4 vr 12 vr 8 vr 16 za 0 vr 20 za 4 za 12 za 8 za 20 za 16 zo 0 zo 8 zo 4 zo 12 zo 20 zo 16 18/20

19 Geluid Informatiesysteem Lawaaisporten Lelystad (GILL) In opdracht van de Provincie Flevoland heeft de samenwerking DGMR / Sensornet in een actief monitoringssysteem ontwikkeld om de vergunde geluidniveaus ten gevolge van drie motorsportinrichtingen direct te kunnen toetsen. Voor dit systeem met zes klasse 1 microfoons is door de Stichting Innonoise te innovatieprijs 2010 uitgereikt. In de jury was onder andere het ministerie van I&M vertegenwoordigd. 19/20

20 Bijlage 3: Overeenkomst locatiehouder Sensornet Sensornet bouwt een meetnet waarmee diverse metingen kunnen worden uitgevoerd. Voor deze opdracht geldt de Stadsregio Haaglanden als opdrachtgever. U heeft aangegeven een meetpunt te willen huisvesten. Sensornet stelt de volgende afspraken voor. Sensornet mag een meetpunt plaatsen op uw dak (of gelijkwaardig) en gebruik maken van de aanwezige stroomvoorziening en internetaansluiting. De plek van het meetpunt en andere details met betrekking tot de installatie worden in samenspraak met de monteur vastgesteld. Sensornet zorgt voor de plaatsing van de meetapparatuur. Sensornet zal periodiek onderhoud aan het meetpunt verrichten. Dit wordt vooraf aangekondigd en zal doorgaans tijdens kantooruren worden uitgevoerd. Tijdens uw eventuele vakantie laat u de netwerkapparatuur voor uw internetverbinding aan staan. (modem, firewall, router etc.) Uw computers(s) kunnen natuurlijk wel uit. Sensornet heeft wel/geen toestemming om in uw afwezigheid (vakantie etc.) onderhoud te verrichten. Sensornet (of haar opdrachtgever) blijft eigenaar van het meetpunt. Het stroomverbruik van het meetpunt is 10 Watt, omgerekend komt dit neer op circa 15,00 per jaar. Deze kosten worden desgewenst tijdevenredig vergoed. Sensornet is aansprakelijk en verzekerd voor eventuele schade aan het pand, veroorzaakt door de installatie, onderhoud en aanwezigheid van het meetpunt. U informeert Sensornet direct wanneer onverhoopt schade ontstaat aan het meetpunt of aan het pand. In overleg met haar opdrachtgever verwijdert Sensornet het meetpunt. Locatiehouder Adres: Sensornet Postcode: Contact persoon: Telefoon tijdens kantooruren: Casuariestraat VB DEN HAAG t: e: Telefoon buiten kantooruren: Datum, plaats: Handtekening: 20/20

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek Dienstenbeschrijving ISDN2 Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl Deze dienst wordt

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS Nancy Omtzigt, Nils de Reus Rapport R06/03 17 juli 2006 De opdrachtgever van dit rapport was: Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Dataopslagbeleid Universiteit Twente

Dataopslagbeleid Universiteit Twente Universitair Informatiemanagement Dataopslagbeleid Universiteit Twente Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 1. Afbakening... 3 2. Algemeen beleid... 4 3. Instellingssystemen... 5 4. E-mail en gebruikersdata...

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Wholesale Line Rental (WLR)

Wholesale Line Rental (WLR) Dienstenbeschrijving Wholesale Line Rental (WLR) Voordelig bellen is voortaan zo eenvoudig als het maar kan zijn Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen

SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen Plan van Aanpak ARS Traffic & Transport Technology BV Leidschendam, 26 november 2009 ARS T&TT Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur Datum: Handtekening: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Dijk Data Service Centrum. Beheerdershandleiding. Stichting IJkdijk. Definitief

Dijk Data Service Centrum. Beheerdershandleiding. Stichting IJkdijk. Definitief Dijk Data Service Centrum Beheerdershandleiding Stichting IJkdijk Definitief 16 mei 2013 Dijk Data Service Centrum Beheerdershandleiding Definitief Opdrachtgever Stichting IJkdijk Postbus 424 9700 AK Groningen

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

HorecaConnect. Ontzorgt de horeca

HorecaConnect. Ontzorgt de horeca HorecaConnect Ontzorgt de horeca HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

KPN ÉÉN. VastMobiel in 1. Commerciële Dienstbeschrijving (v2.4)

KPN ÉÉN. VastMobiel in 1. Commerciële Dienstbeschrijving (v2.4) KPN ÉÉN VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v2.4) 1 I nho udso pg av e 1 Inleiding... 4 2 Eén dienst voor vast en mobiel: VastMobiel in 1... 4 2.1 Wat zijn de voordelen van VastMobiel in 1?...

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Monitoring Thuiszorg

Monitoring Thuiszorg oo o ^ ^ TNO-onderzoeksrapport PGn"G/00.34 Monitoring Thuiszorg deelrapportage Communicatiemodule Trombosedienst TNO Preventie en Gezondheid Technologie in de Gezondheidszorg Zernikedreef 9 Postbus 2215

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Harskamp Tel.nr. : 8862 Geraadpleegd consulent Datum: 3 februari 2014 Team: ICT Financieel: Tekenstukken: Ja n: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie