ONDERZOEK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES"

Transcriptie

1 EFFECTMETING ONDERZOEK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM

2 Postbus AE Utrecht [t] [f] [i] Onderzoeker De heer R.C. (Reinier) Dijkstra MA [t] [e] Kenmerk LI Datum 8 oktober 2010 De Lokale Rekenkamer is een platform van Jacques Necker Jacques Necker bv ontwikkelde zich vanaf 2004 tot een bureau van 35 professionals werkzaam op het gebied van beleidsevaluatie, advies, training en interim-capaciteit voor publieke organisaties. Ons team bestaat onder meer uit bestuurskundigen, historici, juristen, politicologen, economen en planologen. Eén ding hebben zij met elkaar gemeen: de motivatie om bestuurlijk Nederland te ondersteunen de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn. Vanuit De Lokale Rekenkamer zijn de afgelopen jaren meer dan 250 gemeenten ondersteund bij de oprichting, uitvoering of evaluatie van de rekenkamerfunctie. 2

3 1 INLEIDING Deze rapportage maakt de resultaten inzichtelijk van een door de Rekenkamercommissie Bussum uitgevoerde effectmeting. Een effectmeting houdt in dat de rekenkamercommissie de aanbevelingen uit haar afgeronde onderzoeken op een rij zet en kijkt wat daar vervolgens mee is gebeurd. Door te meten in hoeverre deze aanbevelingen effect hebben gehad voor de gemeente Bussum, biedt de rekenkamercommissie inzicht in de vraag in hoeverre haar onderzoeken van toegevoegde waarde zijn geweest. Deze effectmeting gaat in op de aanbevelingen uit het onderzoek naar de financiële relaties met externe partijen van de gemeente Bussum. Dit onderzoek, getiteld Grip op financiële relaties, heeft de rekenkamercommissie op 18 juni 2007 gepubliceerd. Doelstelling van dit onderzoek was destijds om de bestaande beleids- en beheerskaders in beeld te brengen, en de mate waarin deze kaders zijn toegepast te beoordelen. 1.1 Doel: inzicht verschaffen in wat er met aanbevelingen is gedaan De rekenkamercommissie beoogt met deze effectmeting het volgende doel te bereiken: Inzicht verschaffen aan de raad over wat er tot nu toe is gedaan met de aanbevelingen uit het onderzoek Grip op financiële relaties, en leren hoe rekenkamercommissie haar eigen werkwijze kan optimaliseren. Heel bewust gaat de rekenkamercommissie in deze rapportage beperkt in op specifieke financiële relaties die momenteel (of in het nabije verleden) in de raad zijn besproken. Dit zou een geheel nieuw onderzoek betekenen. Daarnaast is het Algemeen Beleidskader financiële relaties nog zo recent vastgesteld, dat een rekenkameronderzoek naar de doorwerking van dit kader nog te vroeg is. 1.2 Centrale vragen: zijn aanbevelingen overgenomen en uitgevoerd? Met deze effectmeting beantwoordt de rekenkamercommissie de volgende drie vragen: 1. In hoeverre hebben raad en college de aanbevelingen uit het onderzoek Grip op financiële relaties overgenomen? 2. Hoe hebben raad en college invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek Grip op financiële relaties? 3. In hoeverre zijn de overgenomen aanbevelingen uit het onderzoek Grip op financiële relaties daadwerkelijk uitgevoerd? 3

4 1.3 Leeswijzer: hoe is deze rapportage opgebouwd? Om tot een antwoord te komen op bovenstaande doelstelling en vragen, geeft hoofdstuk 2 van deze rapportage kort de inhoud van het onderzoek Grip op financiële relaties weer. Hoofdstuk 3 van deze rapportage geeft antwoord op de drie centrale vragen, en sluit af met aanbevelingen aan de raad. Deze rapportage is tot stand gekomen op basis een documentenanalyse, aangevuld met informatie uit interviews met de verantwoordelijk portefeuillehouder uit het college, betrokken ambtenaren en de raadsgriffier. 4

5 2 TERUGBLIK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES In het onderzoeksrapport Grip op financiële relaties komt de rekenkamercommissie met vier conclusies en acht aanbevelingen. 2.1 Conclusies uit het onderzoek In het onderzoeksrapport Grip op financiële relaties trekt de rekenkamercommissie de centrale conclusie dat college en raad weinig manoeuvreerruimte hebben op het moment dat er problemen optreden in de samenwerking met een verbonden partij. Volgens de rekenkamercommissie is de wederzijdse afhankelijkheid tussen de gemeente en de verbonden partij vaak groot. Daarnaast bestaat er volgens haar een zekere spanning tussen de zelfstandige positie van de verbonden partij en het beginsel van politiekbestuurlijke verantwoordelijkheid. De rekenkamercommissie komt destijds met de volgende (deel)conclusies: 1. raad en college hebben nauwelijks systematische aandacht voor de effectiviteit en efficiëntie van de verbonden partijen. Op het terrein van verbonden partijen zijn geen duidelijke beleids- en beheerkaders, waardoor financiële interventies vooral op basis van ad hoc overwegingen gebeuren; 2. de mate van gemeentelijk toezicht bij de verbonden partij is afhankelijk van het vertrouwen dat raad en college hebben in het dagelijks bestuur van de verbonden partij; 3. de ambtelijke organisatie van de gemeente bemoeit zich soms informeel en direct met de uitvoering en het ad hoc oplossen van (financiële) problemen van verbonden partijen. Hierdoor is het college in sommige gevallen in feite te veel op de stoel van het bestuur van de desbetreffende verbonden partij gaan zitten; 4. raad en college hebben er tot nu toe nog niet voor gekozen om (periodiek) te evalueren welke gemeentelijke doelstellingen zij heeft en hoe de verschillende verbonden partijen hieraan kunnen bijdragen. 2.2 Aanbevelingen uit het onderzoek Op basis van de bovenstaande vier conclusies, komt de rekenkamercommissie destijds met de volgende aanbevelingen: 1. Formuleer een helder afwegingskader voor de inzet van financiële middelen. Relevante elementen van een dergelijk kader zijn de beleidsvrijheid, flexibiliteit, sturings- en controlemogelijkheden en begrotingstechnische consequenties bij de toepassing van één of meer financiële instrumenten. 2. Bepaal telkens vooraf op hoofdlijnen de uitgangspunten voor prestatie- en doelrealisatie, alsmede de criteria voor de continuïteit, de kwaliteit en de prijs van de dienstverlening door de maatschappelijke organisaties. 3. Bed het beheers- en afwegingskader in een beleidsvisie op financiële relaties. Deze beleidsvisie moet uitgaan van de concrete doelstellingen en maatschappelijke effecten die door de inzet van subsidies, 5

6 samenwerkingsverbanden, deelnemingen, leningen en garanties op diverse gemeentelijke beleidsterreinen worden beoogd. 4. Investeer in voortdurende reflectie op financiële relaties aan de hand van bovengenoemde kaders, en via het maken van adequate afspraken met verbonden partijen, in de blijvende uitvoerbaarheid daarvan. Kaders monitoren en bijsturen. 5. Evalueer periodiek de opzet en werking van het stelsel van financiële relaties. 6. Leg de lat voor de sturing en de beheersing van financiële relaties de komende jaren steeds iets hoger. 7. Vermijd het aangaan van langdurige, cumulatieve afhankelijkheidsrelaties (leningen, garanties, overeenkomsten met beheerders en uitvoerders die niet periodiek opnieuw kunnen worden aanbesteed). Waak voor bestuurlijke en ambtelijke rolvermenging bij langdurige relatie met een maatschappelijke instelling. 8. Streef naar een verbetering van het overzicht over en het inzicht in de financiële relaties. Het is de bedoeling dat zowel de raad als het college en de ambtelijke organisatie kunnen beschikken over geschikte basisinformatie voor het sturen en beheersen. De totstandkoming en de weergave van de toezicht- en verantwoordingsinformatie, dient in overeenstemming te zijn met de wijze waarop de raad en het college de raad met de instelling wil sturen. 6

7 3 BEANTWOORDING VAN DE CENTRALE VRAGEN Dit hoofdstuk geeft antwoorden op de centrale vragen uit de inleiding van deze effectmeting. 3.1 Raad neemt aanbevelingen over; college neemt voortouw 1: Welke aanbevelingen hebben raad en college overgenomen? De raad heeft op de vergadering van de raadscommissie Bestuur van 30 augustus 2007 alle aanbevelingen uit het rapport Grip op financiële relaties overgenomen. Ook het college neemt op deze vergadering alle acht aanbevelingen over, hoewel het daarbij de volgende twee nuanceringen noemt: de gemeente dient cumulatieve relaties niet in alle gevallen af te bouwen. Als voorbeeld hiervan noemt het college de sportverenigingen; het is niet wenselijk dat de gemeente zeggenschap krijgt over de bedrijfsvoering van instellingen (hoewel het volgens het college wel van belang is een vinger aan de pols te houden). De raadscommissie vraagt het college het voortouw te nemen in het uitvoeren van de aanbevelingen. Het college zegt dit toe. Hoe het college het voortouw gaat nemen, komt tijdens de commissievergadering niet aan de orde. 3.2 Uitvoering aanbevelingen door beleidskader en project Welzijn 2: Op welke manier hebben raad en college invulling gegeven aan de uitvoering van de aanbevelingen? Het college heeft aan de meeste aanbevelingen invulling gegeven door het Algemeen Beleidskader financiële relaties op te stellen en het project Welzijn op te starten. De raad heeft het Algemeen Beleidskader financiële relaties vastgesteld op 11 december Het project Welzijn hebben betrokken ambtenaren op 23 september 2008 in de raadscommissie Welzijn gepresenteerd. 3.2.a. Aanbevelingen waar invulling aan is gegeven Met het vaststellen van het Algemeen Beleidskader financiële relaties, hebben college en raad (grotendeels) invulling gegeven aan vier van de acht aanbevelingen. Het gaat hier om de navolgende aanbevelingen. Relevante besluiten 30 augustus 2007 De raadscommissie Welzijn neemt de aanbevelingen uit het rapport Grip op de financiële relaties over. 23 september 2008 Betrokken ambtenaren presenteren het ingezette Project Welzijn. 11 december 2008 De raad stelt het Algemeen Beleidskader financiële relaties vast. Formuleer een helder afwegingskader voor inzet 7

8 financiële middelen Het Algemeen Beleidskader financiële relaties fungeert als een dergelijk afwegingskader. Het beoogt een bijdrage te leveren aan een kwaliteitsslag in de sturing en beheersing van financiële relaties. 1 De bepalingen uit het beleidskader zijn van toepassing op verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen. 2 Bepaal telkens vooraf de uitgangspunten van de financiële relatie Het college heeft aan deze aanbeveling invulling gegeven door in het Algemeen Beleidskader financiële relaties een checklist op te nemen die de gemeente dient te gebruiken om in relatie met externe partijen te sturen, te beheersen, te verantwoorden en toezicht te houden. 3 Hierin staat onder andere opgenomen dat de gemeente met de externe partij te behalen resultaten SMART formuleert. Deze resultaten moeten leiden tot aantoonbare maatschappelijke effecten. Daarnaast laat deze checklist zien dat de gemeente bij het aangaan van een financiële relatie uitgangspunten dient te formuleren over o.a. informatiebeheer, risicomanagement, beïnvloedingsmogelijkheden, verantwoording en controle. Bed het afwegingskader in een beleidsvisie op financiële relaties Het Algemeen Beleidskader financiële relaties bevat een beleidsvisie. Zo stelt de raad in dit beleidskader dat de gemeente de doelen (of beoogde maatschappelijke effecten) vaststelt. De externe partij moet vervolgens met haar activiteiten bijdragen aan de realisatie van deze doelen. Sturing moet volgens het beleidskader dan ook plaatsvinden op doelbereik (en resultaten die de gemeente hieraan koppelt). Voorkom langdurige, cumulatieve afhankelijkheidsrelaties Aan deze aanbeveling heeft de gemeente Bussum grotendeels invulling gegeven. Dit blijkt in de eerste plaats uit het Algemeen Beleidskader financiële relaties, waarin staat dat de gemeente geen cumulerende financiële instrumenten inzet en geen hybride constructies toepast, tenzij de raad hiervoor gegronde redenen aanvoert. 4 Deze bepaling heeft de raad mede opgenomen op basis van een notitie van de accountant, waarin deze stelt dat het wel of niet aan gaan van cumulatieve relaties voornamelijk een politieke keuze is. In de tweede plaats blijkt het uitvoeren van de aanbeveling uit het feit dat de gemeente de al bestaande cumulatieve relaties waar mogelijk probeert af te bouwen. Een voorbeeld hiervan is de rekening-courant van Spant! die op dit moment wordt afgebouwd. 3.2.b. Aanbevelingen waar deels of geen invulling aan is gegeven College en raad hebben aan twee van de vier aanbevelingen deels invulling gegeven. Het gaat hier om de navolgende aanbevelingen (die hier samengenomen zijn in één aanbeveling). 1 Algemeen beleidskader financiële relaties, pp. 1 2 Algemeen beleidskader financiële relaties, pp. 2 3 Algemeen beleidskader financiële relaties, pp. 2 4 Algemeen beleidskader financiële relaties, pp. 3 8

9 Reflecteer en evalueer periodiek het stelsel en de financiële relaties Het stelsel van financiële relaties ligt vastgelegd in het algemeen beleidskader financiële relaties. Hierin staat niet vastgelegd of, wanneer en hoe evaluatie van dit beleidskader plaats moet vinden. Het college geeft aan dat een dergelijke evaluatie vooral van belang is op het moment dat hier behoefte aan is; deze zijn volgens haar niet nodig wanneer het goed gaat. Wel geeft het college aan dat het in de reguliere P&C-cyclus rapporteert over de voortgang van de uitvoering van het beleidskader financiële relaties (en het daaraan gekoppelde project Welzijn). Evaluaties van afzonderlijke financiële relaties vinden volgens het Algemeen Beleidskader financiële relaties bij grote subsidieontvangers één keer in de vier jaar plaats. Daarnaast vindt met instellingen die jaarlijks meer dan ,- ontvangen één maal per twee jaar een periodieke evaluatie van de relatie plaats. Het is niet duidelijk welke zaken er in deze evaluatie minimaal naar voren moeten komen. Hier hebben college en/of raad geen criteria over vastgelegd. Daarnaast blijkt in de praktijk dat deze evaluaties, juist doordat de evaluatiecriteria niet duidelijk zijn, niet in alle gevallen daadwerkelijk plaatsvinden (zie kader). Evaluatie van het functioneren van Spant! heeft niet plaatsgevonden In de periode ontstaan er problemen in de exploitatie en de bedrijfsvoering van t Spant! Op basis van deze problemen stelt Spant! een businessplan voor de jaren op, dat ervoor moet zorgen dat zij financieel weer gezond wordt. Hiervoor zijn wel extra subsidiegelden van de gemeente Bussum nodig. Op 30 maart 2005 adviseren de raadscommissies Middelen en Welzijn positief over het businessplan van Spant. In dit businessplan is een evaluatie gepland voor in het voorjaar van In een commissienotitie van 13 februari 2008 komt het college met een tussenevaluatie waaruit blijkt dat de (financiële) doelstellingen uit het businessplan van Spant tot dan toe nog niet behaald zijn. De raadscommissie Welzijn besluit bij de bespreking van deze tussenevaluatie om de evaluatie van de periode uit te stellen. Reden voor dit uitstel is onder andere dat de raadscommissie niet helder heeft welke zaken in de evaluatie terug dienen te komen. Tot nu toe heeft deze evaluatie nog niet plaatsgevonden. In het opstellen van het Beleidsplan wordt verwezen naar de conclusies uit de bovengenoemde tussenevaluatie. Aan de volgende aanbeveling (die op de raad is gericht) heeft de raad nog geen invulling gegeven: Leg de lat voor sturing en beheersing de komende jaren iets hoger De raad heeft niet bepaald hoe hij deze lat in de toekomst hoger zou willen leggen, en op basis waarvan hij dit zou willen doen. Doordat raad en college niet hebben bepaald hoe zij het stelsel van financiële relaties structureel willen evalueren, heeft de raad zichzelf ook geen input verschaft op basis waarvan hij de lat hoger zou kunnen leggen. Tot slot is er nog een aanbeveling waar raad en college wel invulling aan geven, maar waarvan uit de documentenanalyse niet direct duidelijk wordt of zij dit gedaan hebben naar aanleiding van het rekenkamerrapport. Uit een reactie van de geïnterviewden blijkt 9

10 dat het rapport hier wel een versterkende rol in heeft gehad. Het gaat hier om de navolgende aanbeveling. Streef naar verbetering overzicht & inzicht bestaande financiële relaties Raad en college zijn niet met elkaar in gesprek geweest over de vraag welke informatie in een dergelijk overzicht van financiële relaties moet staan, of welke informatie er in verantwoordingsdocumenten van externe partijen moet staan. De paragraaf verbonden partijen in de programmabegroting is bij uitstek de plaats waar het overzicht van relaties met externe partijen staat. De kwaliteit van deze paragraaf is in Bussum over de periode verbeterd. In de programmabegroting van 2009 geeft de paragraaf verbonden partijen (die overigens ook weergeeft welke subsidierelaties de gemeente heeft) een beschrijving van het doel dat de gemeente wil behalen met de desbetreffende financiële relatie. Daarnaast maakt de paragraaf inzichtelijk wat het bestuurlijk- en financieel belang van de gemeente met deze externe partij is. Daarmee voldoet de paragraaf verbonden partijen aan de eisen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In het Algemeen Beleidskader financiële relaties staat dat aan het einde van ieder begrotingsjaar bespreking plaatsvindt van het jaarverslag en de jaarrekening van de grote subsidieontvangers. Deze bespreking vindt plaats in de commissie Welzijn. Het beleidskader vermeldt niet welke informatie er in deze jaarverslagen en -rekeningen moet staan. Wel geeft het beleidskader aan dat de verantwoording van stichting Versa plaatsvindt binnen het systeem van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). Start project Welzijn is parallel aan opstellen Algemeen Beleidskader verlopen Ten aanzien van het rekenkameronderzoek is de start van het project Welzijn ook relevant. Dit project beoogt tot een verzakelijking van subsidierelaties met grote subsidieontvangers te komen. Het project bestaat uit drie subprojecten: 1. implementatie van beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) als basis voor de subsidiebeschikking- en verantwoording (in eerste instantie alleen van stichting Versa, waarmee deze vorm van financiering als pilot is ingezet). Deze implementatie is momenteel in volle gang; 2. vaststellen van nieuwe procedures en een nieuwe subsidieverordening Welzijn (en indien nodig de algemene subsidieverordening). Dit staat gepland voor de periode ; 3. aanschaf en implementatie van een passend BackOffice systeem ten behoeve van de subsidieverlening. Dit staat gepland voor de periode

11 3.3 Samenvattend: aanbevelingen zijn voor een groot deel uitgevoerd 3: In hoeverre hebben raad, college en ambtelijke organisatie de aanbevelingen uitgevoerd? Het grootste deel van de aanbevelingen uit het rapport Grip op financiële relaties is uitgevoerd. Zo heeft de raad een afwegingskader (het Algemeen Beleidskader financiële relaties) vastgesteld voor de inzet van financiële middelen, die ingebed is in een beleidsvisie op financiële relaties. Dit afwegingskader geeft richtlijnen en voorwaarden over risicomanagement, sturing, beheersing en toezicht. Daarnaast heeft de raad heldere bepalingen vastgelegd over het aangaan van hybride constructies en de inzet van cumulatieve financiële relaties. Deze kan de gemeente alleen aangaan op het moment dat de raad hier gegronde redenen toe ziet. Tegelijkertijd heeft de raad geen invulling gegeven aan de aanbeveling om het functioneren van het Algemeen Beleidskader financiële relaties structureel te evalueren. Hierdoor heeft de raad onvoldoende input om invulling te geven aan de aanbeveling om de lat de komende jaren steeds iets hoger te leggen. Juist in een periode waarin relatief veel nieuwe ontwikkelingen (ook in het kader van het project Welzijn) spelen, is de afwezigheid van afspraken over structurele evaluatie opvallend. Over de evaluatie van afzonderlijke, grote financiële relaties heeft de raad wel bepalingen vastgelegd in het Algemeen Beleidskader financiële relaties. In deze bepalingen is echter nog veel interpretatieruimte. Zo is niet duidelijk wat de raad verstaat onder een grote subsidieontvanger. Daarnaast hebben raad en college geen afspraken gemaakt over de vraag welk totaaloverzicht en inzicht de raad wil hebben in de financiële relaties die de gemeente heeft. Wat kan de rekenkamercommissie leren over haar werkwijze? In de doelstelling heeft de rekenkamercommissie genoemd dat zij met deze effectmeting ook wil leren van haar werkwijze (in het schrijven en publiceren van onderzoeksrapporten). De verantwoordelijk portefeuillehouder en een betrokken ambtenaar geven aan dat zij goed uit de voeten hebben gekund met het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie. Tegelijkertijd geven zij aan dat de rekenkamercommissie hier en daar wat concreter kan zijn in haar aanbevelingen (hoe vertaal je deze aanbevelingen nou naar de praktijk?). Daarnaast stellen de geïnterviewden dat de volgorde van de aanbevelingen hier en daar wat scherper kan, zodat een bepaalde gelaagdheid zichtbaar wordt. 1 1

12 3.4 Aanbevelingen aan de raad: voldoende informatie om op te sturen? Naar aanleiding van de antwoorden op de centrale vragen, zijn de volgende aanbevelingen voor de raad van Bussum relevant: 1. Leg alsnog vast hoe vaak en op welke momenten u de uitvoering van het Algemeen Beleidskader financiële relaties en het project Welzijn wilt evalueren. 2. Geef het college opdracht om de afspraken over sturing, beheersing en verantwoording van bestaande financiële relaties te toetsen aan de hand van de uitgangspunten en voorschriften die hierover in het Algemeen Beleidskader financiële relaties staan. Stel vervolgens als raad vast waar deze bestaande afspraken niet overeenstemmen met de voorschriften, en bepaal op welk (strategisch) moment de gemeente deze overeenstemming wel kan bereiken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op het moment dat de gemeente nieuwe (vierjarige) prestatieafspraken maakt. 3. Leg voor zowel bestaande als toekomstige financiële relaties evaluatiecriteria vast aan de hand waarvan de raad de effectiviteit van de financiële relaties kan bepalen. De checklist uit het Algemeen Beleidskader financiële relaties kan hierbij als uitgangspunt dienen. 4. Leg vast hoe vaak en wanneer u als raad de afzonderlijke financiële relaties periodiek evalueert, aan de hand van de onder aanbeveling 3 genoemde evaluatiecriteria. Deze evaluaties zijn met name relevant nu er veel ontwikkelingen zichtbaar zijn. 5. Ga aan de hand van de bovenstaande evaluaties periodiek na of u de lat voor de sturing, beheersing en verantwoording over financiële relaties hoger wilt leggen en zo ja, op welke manier. 1 2

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

onderzoeksopzet verbonden partijen

onderzoeksopzet verbonden partijen onderzoeksopzet verbonden partijen Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Verbonden Partijen rekenkamercommissie Oss 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Wat is een DoeMee-onderzoek?... 3

Nadere informatie

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik September 2011 1. Inleiding In 2009 heeft de rekenkamercommissie Bunnik een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het subsidiebeleid. In juli

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon gemeente Den Helder Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar: R. De Jonge Rapport van de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jelly Smink/Frits van Vugt. Namens de rekenkamercommissie doe ik u deze rekenkamerbrief toekomen over sturing op subsidie aan de bibliotheek.

Jelly Smink/Frits van Vugt. Namens de rekenkamercommissie doe ik u deze rekenkamerbrief toekomen over sturing op subsidie aan de bibliotheek. Aan de gemeenteraad van Overbetuwe i.a.a. het college van burgemeester en wethouders Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Verzonden d.d. 28 februari 2017 Onderwerp: Behandeld door Telefoonnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Februari, 2013 Inhoudsopgave 1. Subsidie met beleid... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Doelen vertaald naar subsidiedoelen...

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid Rekenkamercommissie Onderzoeksplan subsidiebeleid gemeente Best Oktober 2015 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID Verantwoord vertrouwen 20160210 Secretariaat Rekenkamercommissie BBLM p/a gemeente Bronckhorst Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo tel. 0575-750 545 mail: j.schreur@bronckhorst.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau

Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma 2014 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle- Mei 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Doel en samenstelling van de rekenkamercommissie... 3 2 Jaarverslag 2013...

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010 Bijlagen : -

Rekeningcommissie. : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010 Bijlagen : - Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 2355849 Behandelend ambtenaar : N. Sluiter Directie/bureau : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Geachte commissieleden,

Geachte commissieleden, Griffie Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Retouradres : Gemeente Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan: raadscommissies Rekening & Audit en gelijksoortige commissies van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss 12 december 2008 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 3 3. DOELSTELLING

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014 Plan van aanpak Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden Juli 2014 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ONDERZOEKSPLAN 2014

JAARVERSLAG 2013 ONDERZOEKSPLAN 2014 JAARVERSLAG 2013 EN ONDERZOEKSPLAN 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING, WERKWIJZE EN BIJEENKOMSTEN...3 3. ONDERZOEKSPLAN 2013...3 3.1 EVALUATIE MINIMABELEID...3 3.2 OPVOLGONDERZOEK EVALUATIE

Nadere informatie

Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen.

Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen. Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 6 oktober 2015 Opsteller Cor Tiemersma / Jaap Tanis Registratie GF15.20087 Agendapunt 23 Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden

Nadere informatie

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit, gelet op artikel 213a Gemeentewet, vast te stellen: Verordening voor periodiek

Nadere informatie

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL.

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL. Verbonden Partijen Notitie naar aanleiding van onderzoek naar de aansturing van verbonden partijen in de gemeenten Bergen op Zoom, Oosterhout en Roosendaal. 7 mei 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie (P.J. Vonk, hoofd concernstaf, ism de organisatie) Het verbeterplan is

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Raadsvoorstel (openbaar)

Raadsvoorstel (openbaar) Raadsvoorstel (openbaar) Algemene Zaken registratienummer nnb datum advies 17 januari 2011 opsteller advies mevrouw R.R. Westhoff doorkiesnummer 010-5931831 paraaf afdelingshoofd medeparaaf afdeling(en)

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. VNG-congres gemeentefinanciën 30 november 2015

Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. VNG-congres gemeentefinanciën 30 november 2015 Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen VNG-congres gemeentefinanciën 30 november 2015 Drie perioden gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 1e periode:

Nadere informatie

gemeente roerdalen Onderzoeksrapport "Regionaal (be)grip"veiligheidsregio Limburg- Noord Bijlageboek~ R~~ta_!_enenquête raadsleden

gemeente roerdalen Onderzoeksrapport Regionaal (be)gripveiligheidsregio Limburg- Noord Bijlageboek~ R~~ta_!_enenquête raadsleden gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: ------, - -- --------_---,- -~ - Onderzoeksrapport "VRLNRegionaal(be)GRIP?" ~ -"O -'---,-_ r---i n_d_ie_n_e_r_a_"g,_e_n_d_a,-p_u_nt_:_-!-i_r_a_a_d_s,-p_re_s_id_i_u_m

Nadere informatie

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding Aan de Rekenkamercommissie Uw brief Ons kenmerk Behandeld door J. Gorseling Doorkiesnummer 0591-535427 Bijlage 1 Datum 10 januari 2006 Onderwerp Reactie op onderzoek van de rekenkamercommissie m.b.t. gemeentelijk

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

RIS 291662 ONDERZOEKSOPZET OPVOLGINGSONDERZOEK SUBSIDIES

RIS 291662 ONDERZOEKSOPZET OPVOLGINGSONDERZOEK SUBSIDIES RIS 291662 Februari 2016 INHOUDSOPGAVE 1 Achtergrond en vraagstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wet- en regelgeving, beleid en organisatie 4 1.3 Relevantie 7 1.4 Toegevoegde waarde van dit onderzoek 7 1.5

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Rapportage opvolgingsonderzoek Sturing op samenwerking. Rekenkamercommissie Soest

Rapportage opvolgingsonderzoek Sturing op samenwerking. Rekenkamercommissie Soest Rapportage opvolgingsonderzoek Sturing op samenwerking Rekenkamercommissie Soest 24 september 2012 1. Inleiding De rekenkamercommissie heeft in 2006 een onderzoek uitgevoerd naar de aansturing en de controle

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

Middelburg, 7 juli 2011

Middelburg, 7 juli 2011 AAN Het college van B&W van de gemeente Middelburg d.t.v. de raadsgriffier Postbus 6000 4330 LA Middelburg. Onderwerp: Wederhoor m.b.t. quick-scan onderzoek naar de WMO Geacht College, Middelburg, 7 juli

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet Commissie Rekening & Audit 25 november 2015 Besturing & controlling/ Auditteam Onderwerpen Wat zijn college onderzoeken

Nadere informatie

(VOOR)GOED VERBONDEN? Conclusies en aanbevelingen betreffende gemeentelijke relaties met externe partijen

(VOOR)GOED VERBONDEN? Conclusies en aanbevelingen betreffende gemeentelijke relaties met externe partijen (VOOR)GOED VERBONDEN? Conclusies en aanbevelingen betreffende gemeentelijke relaties met externe partijen Rekenkamercommissie gemeente Enschede 30 september 2013 1 Aanleiding Onderzoek naar toezichtrelaties

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Verslag. Effectmeting naar onderzoek Subsidiebeleid uit Baarle-Nassau. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Verslag. Effectmeting naar onderzoek Subsidiebeleid uit Baarle-Nassau. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Verslag Effectmeting naar onderzoek Subsidiebeleid uit 2011 Baarle-Nassau Februari 2015 E F F E C T M E T I N G N A A R ONDERZOEK S UBSIDIEBELEID B A A

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015, nr. 0000373449, tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) De Minister voor

Nadere informatie

Verslag. Effectmeting naar onderzoek Subsidiebeleid uit Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Verslag. Effectmeting naar onderzoek Subsidiebeleid uit Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Verslag Effectmeting naar onderzoek Subsidiebeleid uit 2011 Alphen-Chaam mei 2015 E F F E C T M E T I N G N A A R O N D E R Z O E K S U B S I D I E B E

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 september 2016 Afdeling Griffie Voorstelnummer 2016.00070 Datum 23 augustus 2016 Onderwerp Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Programma Economie,

Nadere informatie

Tips voor betere subsidie-evaluaties. Algemene Rekenkamer Postbus EA Den Haag

Tips voor betere subsidie-evaluaties. Algemene Rekenkamer Postbus EA Den Haag Tips voor betere subsidie-evaluaties Algemene Rekenkamer Postbus 20015 2500 EA Den Haag 1 2 Sprekers: Nynke de Witte, Algemene Rekenkamer Gerth Molenaar, Randstedelijke Rekenkamer Jelly Smink, Rekenkamer

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan 2011

Jaarverslag Jaarplan 2011 Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011 Maart 2011 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Jaarverslag 2010 1. Inleiding 4 2. Samenstelling 4 3. Missie 4 4. Vergaderingen 4 5. Onderzoeken 4 6. Verantwoording budget 8 Jaarplan

Nadere informatie

Akkoord afdelingshoofd/manager. Akkoord hoofd organisatieonderdeel. Akkoord teamleider/manager

Akkoord afdelingshoofd/manager. Akkoord hoofd organisatieonderdeel. Akkoord teamleider/manager Akkoord afdelingshoofd/manager Akkoord hoofd organisatieonderdeel Akkoord teamleider/manager Publiekshal Het Rond 1, Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Postbus 513, 3700 AM Zeist www.facebook.com/gemeentezeist

Nadere informatie

Quick scan subsidiebeleid gemeente Zwolle. Rekenkamercommissie Zwolle, 18 november 2013

Quick scan subsidiebeleid gemeente Zwolle. Rekenkamercommissie Zwolle, 18 november 2013 Quick scan subsidiebeleid gemeente Zwolle Rekenkamercommissie Zwolle, 18 november 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel- en vraagstelling 5 1.3 Onderzoeksafbakening 5 1.4

Nadere informatie

High trust High penalty. Inzicht en externe oriëntatie

High trust High penalty. Inzicht en externe oriëntatie High trust High penalty Inzicht en externe oriëntatie Presentatie Hans Niemeijer, Strategisch Businesscontroller Antoine Nikkessen, Senior auditor / Risicomanager 1 Nu wordt een steeds groter deel van

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00009 Beslisdatum B&W 14 januari 2014 Dossiernummer 14.03.252 Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return Inleiding Iedereen moet

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Asten

Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Asten Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Asten 1. Inleiding Het jaar 2007 was het eerste volle jaar van de Rekenkamercommissie van de gemeente Asten. Na de installatie en de kennismaking met de diverse geledingen

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente Heumen Rekenkamer. Subsidies in Heumen. Onderzoek naar subsidies in de gemeente Heumen

Gemeente Heumen Rekenkamer. Subsidies in Heumen. Onderzoek naar subsidies in de gemeente Heumen Gemeente Heumen Rekenkamer Subsidies in Heumen Onderzoek naar subsidies in de gemeente Heumen 25 maart 2013 1 2 Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamer Heumen van het onderzoek naar subsidies

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep Pilot doeltreffendheid subsidies Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep 1. Aanleiding In de gemeenteraad van Sliedrecht speelt al enige jaren een discussie over het subsidiebeleid. Een aantal

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen Een inventarisatie, bestuurlijke verkenning en onderzoek naar de invloed van raadsleden op het beleid van gemeenschappelijke regelingen binnen de gemeente Bedum. Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Informatienota. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Zaaknummer: Sliedrecht, 20 januari Onderwerp: College Onderzoeksplan (COP) 2014

Informatienota. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Zaaknummer: Sliedrecht, 20 januari Onderwerp: College Onderzoeksplan (COP) 2014 Informatienota Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1145661 Sliedrecht, 20 januari 2014 Onderwerp: College Onderzoeksplan (COP) 2014 Kennisnemen van College Onderzoeksplan (COP) 2014 Inleiding

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Onderzoeksplan Subsidiebeleid gemeente Oss Oss, 23 februari 2005 1 1. Inleiding De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Oss ingesteld op 1 september 2004. Inmiddels heeft

Nadere informatie

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Meningsvormende raad d.d. 23 maart 2010. Agendanr. 9. Rekenkamercommissie Bellingwedde-Vlagtwedde Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Korte Notitie Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - mei 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Keuze onderwerpen 6 3. Onderzoeksopzet en aankondiging

Nadere informatie

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie.

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. De rkc heeft de reactie van het college gelezen en geeft hieronder haar reactie op de noties van het college. Dit is als volgt opgebouwd. Eerst

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus Amsterdam. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus Amsterdam. Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus 202 1000 Amsterdam datum 8 maart 2016 ons kenmerk RA_16_050 behandeld door M. van Doorn onderwerp Aankondiging opvolgingsonderzoek Toezicht op de voorscholen

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 935 Beleidsdoorlichting Financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze,

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze, Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1564451 Behandelend ambtenaar : N.J. Sluiter Directie/bureau : Middelen/ Nummer commissiestuk : RC-0170 Datum : 21 juli 2009 Bijlagen

Nadere informatie