Colofon. Financieel overzicht. Wat doet de Algemene Onderwijsbond? Tilburg, januari 2015, nummer 1. Viering jubileum. Redactioneel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Financieel overzicht. Wat doet de Algemene Onderwijsbond? Tilburg, januari 2015, nummer 1. Viering jubileum. Redactioneel."

Transcriptie

1 s t d n b a n d Wat dot d Algmn Ondrwijsbond? Financil ovrzicht Kindrarbid is hot, ht is nog stds n groot problm in tal van landn. Er wordt glukkig vl ovr gzgd n gschrvn. Enkl actiluzn zijn: Stop Kindrarbid, All kindrn hbbn rcht op ondrwijs, All kindrn naar school, School d bst wrkplaats. D Algmn Ondrwijsbond nmt actif dl aan d campagn Stop Kindrarbid, school d bst wrkplaats. Zo hbbn collga s n lsbrif uitggvn voor grop 5 tot 8, waar ook ovr Nicaragua gsprokn wordt. D Intrnationaal Scrtaris, Trudy Krprin, maakt zich hard om ht aandl van d AOb tot n succs t makn. Al jarn loopt r n door d AOb gstund projct in Marokko samn mt d Marokkaans Ondrwijsbond om lrkrachtn t motivrn kindrn naar school t krijgn n z in school t houdn. Hun aanpak hft succs, zkr in d stad Safi. Daar vindt van 8 tot 13 fbruari 2015 n confrnti plaats ovr ht tgngaan van kindrarbid. Ondrwijsbondn uit zs landn nmn daaraan dl: Zimbabw, Oganda, Mali, Turkij, Marokko n Nicaragua. Ht is d bdoling om knnis t nmn van lkaars succsfactorn, zodat dz (aangpast) mgnomn kunnn wordn naar ht thuisland. Aangzin wij als AOb-Tilburg n succsvrhaal t vrtlln hbbn, zijn w ook uitgnodigd, samn mt d landlijk voorzittr van Andn, Jos Antonio Zpda. Nicaragua is als nig Latijns-Amrikaans land opgnomn in ht projct, dat glid wordt door Education Intrnational. D stap ná dz bijnkomst is ht schrijvn van n projctvoorstl om in Nicaragua ht projct kindrarbidvrij zons n impuls t gvn. Nu is nog nit duidlijk wlk rgio( s) ht bst in aanmrking komt/komn; w willn wl aansluitn bij bstaand initiativn zoals bv. in San Dionisio. Uitraard zijn wij als AOb-Tilburg blij mt dz vorm van rknning, want zo kunnn w dz uitnodiging wl bschouwn. Uitindlijk gaat ht ons vooralsnog om ht dol: all (Nicaraguaans) kindrn naar school! Btr zou zijn: all kindrn (in d hl wrld) naar school! Stop Kindrarbid! Als donaturs brngt u jaarlijks ongvr 2500, bij lkaar. Eind 2013 was r op d rkning in Tilburg 5000 grsrvrd voor projctn in samnwrking mt ANDEN. In Matagalpa was ook nog n bdrag van $ 4000, bschikbaar. Er is in 2014 ongvr $ 5000, bstd aan n (pilot)-projct tr voorkoming van kindrarbid, n thma dat d voll aandacht hft van d AOb. Ovr d rsultatn daarvan n ovr d follow-up hft u alls in dit Stntj kunnn lzn. ntj t S Ht nito Jaargang 18 a El gr Tilburg, januari 2015, nummr 1 Wij dankn all trouw donaturs hl hartlijk voor hun bijdragn! Voor mr informati kunt u contact opnmn mt ht kantoor van d Stdnband Tilburg-Matagalpa (STM): (013) of Ht kantoor zit op d twd vrdiping van wijkcntrum t Sant (Tilburg Wst), Bnluxlaan 74, 5042 WS Tilburg U hlpt Stop Kindrarbid door niuw donaturs aan t mldn! Colofon Ht Stntj is n uitgav van Wrkgrop AOb-ANDEN Tilburg D kindrn voor wi w ht don Oplag 80 xmplarn Viring jubilum D Stdnband Tilburg-Matagalpa hft zijn 30-jarig jubilum in 2014 volop gvird. Dat bgon in ht bgin van ht jaar mt d dlnam in d n Opstot van ht Tilburgs Carnaval. Mt prachtig, handgmaakt Nicaraguaans poppn n n paard op n bakfits vrogn d vrijwilligrs di mlipn aandacht voor d vrindschap mt Matagalpa. Ook indrukwkknd was d dlnam aan ht virdaags Hap Stap Fstival in d Intrpolistuin. D Stdnband xploitrd daar n koffitnt, rgld voor zatrdagmiddag n salsaband n organisrd n aantal kindractivititn. In d zomr wrd ht jubilum in Matagalpa zlf gvird mt n fstwk vol activititn. Bijna drtig Tilburgrs warn aanwzig om ht m t virn n gnotn daarna van al ht moois dat Nicaragua t bidn hft. In novmbr was ht d burt aan Tilburg om d partnrs hir t ontvangn. In aanwzighid van Manul Márquz n Jantt Castillo van ht Comité Mano Vulta, wrd n filmavond ghoudn n was r n afsluitnd fstavond, waarop d gmnt Tilburg d voorzittr n goudn spld uitrikt. 6 Rdacti Miranda van dr Klaauw Vormgving Louis Donjacour Vrznding Foto s Rdactiadrs Mchtildisstraat CM Tilburg (013) Rdactionl Rglmatig zijn w blij vrrast bij spontan bzokn aan bvrind scholn in Matagalpa. Gn Zittn, zwijgn n kopiërn, maar n lvndig lsgburn mt wrkn in gropjs, gvarird n aantrkklijk aanbiding van lsstof, zlfwrkzaamhid, attractif lsmatriaal, stimulrnd aanklding van ht klaslokaal. Plaatslijk n vrsprid ovr ht dpartmnt Matagalpa zijn docntn gïnspirrd n vrniuwnd bzig. D knnis n dskundighid om kwalitatif god ondrwijs t gvn zijn in princip aanwzig in Nicaragua. Wat ontbrkt, is n langjarig, gfundrd n gdiffrntird ondrwijsblid. Mt vooral aandacht voor d grot grop allrarmstn n d massal aantalln jongrn zondr opliding n zondr wrk. Er hrst nog stds n hog schooluitval, 14% van d kindrn tussn zs n twaalf jaar gaat nit naar school of maakt d lagr school nit af. Ht gaat dan om maar lifst kindrn. Van d 100 kindrn di in 2007 op d lagr school kwamn maaktn slchts 55 d school ook cht af. Ht analfabtism bij jongrn n volwassn bovn tin jaar is nog stds onrustbarnd n bdraagt ovr hl Nicaragua gnomn 16%. Op ht plattland is ht vrbtrd, van 26% in 2009 tot 21,4% in Maar in d stdn is ht slchtr gwordn n daarom als totaal in vijf jaar tijd nit vrbtrd. Er is n grot tonam van jongrn di alln wrkn n afgslotn zijn van vrdr studi. Er wordt nit xtra gïnvstrd door d ovrhid. Door mismanagmnt n chaos bij ht ministri van ondrwijs is gld van Europa nit gbruikt. Er zijn staatsscrtarissn ontslagn, liding ontbrkt bij ht ministri n ook bij INATEC ht nationaal instituut voor ht bropsondrwijs. Ht lagr- n middlbaarbropsondrwijs ontbrkn nagnog in Nicaragua. Slchts 1% van d national bgroting wordt hiraan bstd. Univrsitair ondrwijs krijgt nog ht mst accnt. Maar slchts 5% van d aangmld studntn slaagd voor ht tolatingsxamn van d tchnisch univrsitit.

2 Voor vrbtring van ht ondrwijs zijn ondr mr tw zakn hl ssntil: aanzinlijk vrbtring van ht salaris van (voornamlijk) ondrwijzrssn. Ht vak wordt nit gwaardrd n wi zich nigszins kan vrbtrn is gvlogn. D opliding mot wordn uitgbrid n n grot kwalititsslag makn. Nu gaan studntn na dri jaar voortgzt ondrwijs (vaak van dubiuz kwalitit) naar d PABO, krijgn daar n cursus van zs maandn n wordn voor d klas gzt. Wat kun j dan in ht algmn vrwachtn? Voor Nicaragua als ghl is ht na vijf jaar mt d famili Ortga aan d macht n trist balans voor ht ondrwijs n oplidingsnivau. Elk klin of grot invasi van uit ht buitnland drigt dsastrus t wordn. En Daniél houdt volop uitvrkoop. In ht dpartmnt Matagalpa is r vl vrzt tgn zr grot concssis aan n Canads consortium voor opn goudwinning, di vrwostnd uitpakkn voor d bossn, d landbouw n koffitlt; dz vormn d ssntiël inkomnsbronnn van d bvolking in dit gbid. D bodm wordt vrgiftigd n d watrvoorzining wordt voor jarn ontwricht. D massal protstn in Rancho Grand (dpartmnt Matagalpa) wordn door d FSLN-rgring mt all moglijk middln d kop ingdrukt. Nog dsastruzr is ht plan voor n altrnatif voor ht Panamakanaal, dwars door Nicaragua. Ht wordt door Ortga voorgspigld als n oplossing voor d massal wrklooshid n armod. Chins invstrdrs springn daar handig op in. In n wk tijd zijn all vrgunningn door ht parlmnt gjast. D Chinzn krijgn vijftig jaar lang d zggnschap ovr n gwldig groot gbid dwars door unik natuurgbidn, landbouwculturs n ht grootst zotwatrmr van Middn-Amrika, ssntil voor ht bstaan n d gzondhid van d Nicaraguaans bvolking.d no-nonsns politik van China is vooral gricht op winst n macht. D brd bvolking van Nicaragua zal r vooral schad van ondrvindn n nauwlijks van profitrn. Mn is r zoals w ook in ht voorgaand gzin hbbn qua ondrwijs- n oplidingsnivau absoluut nit op voorbrid. Er is vl vrzt tgn d plannn n w hopn van hart dat d talrijk plidooin voor n dmocratisch n duurzam ontwikkling van Nicaragua ht gaan winnn. Er zijn intussn vl grotr n klinr initiativn in Nicaragua van nthousiast vrouwn n mannn di stun vrdinn in hun dappr n moizam strijd voor n btr bstaan n vrstrking van hun dmocratisch rchtn. Wij als AOb-Andngrop Tilburg prijzn ons glukkig dat w dank zij uw stun op klin schaal samn mt ondrwijsbond Andn kunnn bijdragn aan positiv ontwikklingn in Matagalpa op ondrwijsgbid n aan d vrddiging van kindrrchtn in d vorm van bstrijding van kindrarbid. W dankn u daar hartlijk voor. In dit Stntj vindt u n financil vrslag, informati ovr ontwikklingn in d strijd tgn kindrarbid van AOb Intrnationaal waar w bij btrokkn zijn. En intrviw mt d niuw voorzittr van ht dpartmnt Matagalpa van Andn. En hl mooi vrslag van ht pilotprojct voor docntn in San Dionisio n hun rol tgn kindrarbid. Afglopn jaar is ht 30jarig bstaan van Stdnband Tilburg-Matagalpa zowl in Matagalpa als in Tilburg mt n scala aan activititn gvird, waarvan n kort samnvatting. W bdankn u voor d aandacht di u aan onz informati gft n vrwijzn mt nadruk voor gïntrssrdn op ht gratis blad van d Stdnband Cómo No! En op d wbsit Ht bgin is gmaakt Ht jubilumjaar 2014 is n bwogn n bvlogn jaar gwst voor d stdnband: d viring van ht 30-jarig bstaan van d Stdnband Tilburg-Matagalpa is zkr nit onopgmrkt voorbijggaan. Er zijn vl vrschillnd activititn gorganisrd. En van di activititn was n toristisch ris naar Nicaragua waar n twaalftal nthousiast Tilburgrs aan dlnamn. Maar nit alln toristisch. Zo vond in dz priod ook d afsluiting van d cursus tgn schooluitval plaats, waar wij, Willy d Lang n ondrgtknd, als ldn van d wrkgrop AOb-Andn, gtuign van kondn zijn. En hirovr wil ik ht nu hbbn. Dankzij uw ondrstuning hbbn wij als ldn van d Algmn Ondrwijsbond in ovrlg mt ht bstuur van ANDEN- Matagalpa n cursus kunnn nrzttn, di tn dol had schooluitval tgn t gaan. D opzt was duidlijk: w wildn n communicatitraining gvn aan activ Andn-ldn zodat zij op ovrtuignd wijz mt oudrs kunnn pratn ovr ht blang van ondrwijs. Dat dit plan zich zou uitbridn tot vl mr initiativn van d btrokkn lrkrachtn dan n cursus, kondn w vooraf nit bvrodn. Twintig lrkrachtn van vir vrschillnd scholn in d rgio San Dionisio in ht dpartmnt Matagalpa toondn zich gmotivrd om dl t nmn aan dz training. D organisati was in handn van n samnwrkingsvrband van: Comit Mano Vulta (d countrpart van d Stdnband), Andn (d ondrwijsvakbond in Matagalpa) n UNAN (d univrsitit, di d docntn lvrd). Zij hbbn gzamnlijk doln opgstld, planningn gmaakt, d inhoud van d communicatitraining bpaald n lrkrachtn voorzin van instrumntn om schooluitval aan t pakkn n d ondrwijskwalitit t vrbtrn. AOb Tilburg zou op afstand mdnkn n dz training financil ondrstunn. Namns d wrkgrop, Enthousiast lrkrachtn 2

3 Gdiplomrd! D vir scholn Mont Vrd ligt op 16 km. van ht dorp San Dionisio. Dz comunidad (dorpsgmnschap) is arm n d mnsn wrkn op klin bordrijn di nit van hnzlf zijn; dz klin born vrhuizn mt hun kindrn tijdns d koffioogst naar d koffiplantags, waar z mr vrdinn dan thuis. D school hft 106 kindrn n contact mt 78 oudrs. Las Cuchillas ligt op 7 km van ht dorp: dz comunidad lft van productn als bonn n maïs, z is god gorganisrd n d kindrn wrkn m op ht land. Er zittn 49 kindrn op school n d 2 lrkrachtn n d klutrlidstr hbbn contact mt 45 oudrs. Wibus ligt op 5 km van San Dionisio. Dz school hft 3 lrkrachtn n 1 klutrlidstr. Er zijn 99 kindrn n mt 86 oudrs is r contact. Ook hir lvn d mnsn van bonn n maïs, maar ook van koffi n v. Dz comunidad is god gorganisrd maar r is nog vl kindrarbid. Mi Espranza (El Carrizal) ligt op 10 km van ht dorp. D school hft 153 kindrn in d basisschool, 130 in ht voortgzt ondrwijs. Enkl problmn Naast ht fit, dat kindrn thuis blijvn omdat z m motn wrkn is ook d grot afstand van huis naar school n problm. D lrkrachtn mrkn op, dat vl kindrn zondr ontbijt naar school komn, waardoor ht lrprocs blmmrd wordt. Tijdns d cursus ondrvondn d dlnmnd lrkrachtn vnns problmn: d huiswrkopdrachtn warn zwaar voor d tijd di r voor stond. En r wrd voor d rapportags n brop gdaan op computrvaardighdn di nit idrn bhrst. Toch wrd d training als zr nuttig n god rvarn, mt nam door d god rlati thori-praktijk. D SWOT-analys van d dlnmrs Op zatrdag 26 juli 2014 vindt d prsntati plaats van d gralisrd doln. Mn hft gwacht mt dz indprsntati tot wij, Willy d Lang n ik, als ldn van AOb Tilburg, hirbij aanwzig kunnn zijn. All gropn prsntrn hun SWOT-analys (Strngths, Waknsss,.Opportunitis & Thrats). Mt grot flapovrs gft d n grop hun rvaringn wr, andrn hbbn zowaar n powrpointprsntati. El Carrizal is intrssant om als casus t nmn, vl van hun inzichtn komn trug bij d andr comunidads. Wat is hun swot-analys? D 7 lrkrachtn bschouwn als strkts: d basisvoorziningn (drinkwatr n lktricitit), bvogd docntn, god contact tussn lrkrachtn n oudrs, tn n drinkn voor d kindrn, (d modrs zorgn hir voor) d oudrs stunn d activititn, zittn in commissis, kindrn komn god naar school, kwalitit van ondrwijs, ondr andr door n lrlingvolgsystm. Als kansn zin z: d vrij grot bvolking, aandacht voor bropsvorming r is n schoolgbouw, n gzondhidscntrum, n winkltj, vrvor n conomisch activitit, d comunidad is rlatif gzond, Zwakk puntn zijn r ook: kindrn di vrstokn zijn van ondrwijs, schooluitval van lrlingn di aanvanklijk wl naar school gaan, nit all ziktn wordn adquaat bhandld, mn hantrt achtrhaald landbouwmthodn, r is gn bibliothk, soms is r gbrk aan intrss van oudrs. Als bdrigingn nomn z: winig wrkglgnhid, migrati naar andr rgio s, ht gzondhidscntrum is nit altijd opn, onvilighid op school alcoholvrkoop tgnovr d school 3

4 Prsntati vrspilling van tn, kapotmakn van schoolspulln, angst van lrlingn op school gpst t wordn, tokomstig analfabtn, nit-stabil gzinssituatis, nit komn opdagn bij gzamnlijk takn n schad in d wintr (door hvig rgnval). Dz opsomming is rprsntatif t nomn, ht gft d Nicaraguaans ralitit wr zoals di op scholn rvarn wordt. Wat n activititn. Wat hbbn d dlnmrs aan d training zoal gdaan om ht dol -communicrn mt d oudrs, om hn t ovrtuign van ht blang van ondrwijs- t brikn? In d prsntatis passrn tal van initiativn d rvu. Ik nom r n paar: Ht organisrn van n grot bijnkomst van oudrs ovr d rchtn van ht kind. Daar kwamn maar lifst 120 oudrs op af in El Carrizal. All lrkrachtn van d school warn aanwzig. Ook brachtn z bzok aan oudrs van wi d kindrn nit naar school kwamn. Z dldn potlodn n schriftn uit aan kindrn mt winig gld. Ht prmannt stimulrn van kindrn op n positiv manir krg mr aandacht. Z organisrdn kindrfstjs mt pdagogisch oogmrk (samnwrkn, samn zingn, samn schildrn, vrkoop van typisch rgionaal tn tc.) Ht bgin is gmaakt, d rst training is ggvn n gvolgd, n mét succs, omdat d schooluitval in di scholn significant is truggdrongn. D vlhid aan activititn hft n god, n naar wij hopn, duurzam indruk achtrglatn. Ht hft ons n Andn gmotivrd dit id zlf voort t zttn. Dz training was immrs n pilot; ht mocht nit al ht gld kostn, hft ht ook nit gdaan. Er zit nog wat in d pot... dus? Er komt n vrvolg in Esquipulas Na dit succs is ht logisch n vrvolg t organisrn. Er zijn rds afsprakn in di richting. Ht bstuur van Andn ondr liding van hun voorzittr, Vntura dl Carmn Gámz, is r al m bzig. AOb Tilburg houdt contact om waar nodig t ondrstunn. Ht format van d cursus in San Dionisio ligt op d plank, ht wil hoft dus nit opniuw uitgvondn t wordn. W zijn bniuwd! Om dz activititn t ralisrn wrktn dz lrkrachtn intnsif samn mt lokal lidrs, ignarn van bornbdrijvn, gmnts, rligiuz voorgangrs, plaatslijk organisatis. D gsprkkn mt oudrs vorn nit alln d lrkrachtn zlf, maar zij latn dat soms ook ovr aan familildn of burn, di mr zggingskracht hbbn. Ht thma schooluitval komt aldus stds tr sprak als its dat bstrdn mot wordn; d dlnmrs aan d training lrn positiv krachtn van d comunidad t mobilisrn om aldus samn ht dol t brikn. Willy n Toon mt d docntn n één van d gslaagdn 4

5 Wi is d voorzittr van onz collga-ondrwijsvakbond Andn in Matagalpa? Hirondr volgt n intrviw op afstand, waarin w nkl vragn stlln aan d voorzittr van ANDEN-Matagalpa. Bst Vntura, kun j j vn zggn wi j bnt? Ik bn Vntura dl Carmn Gámz, bn 38 jaar, ik woon in Waslala, bn gtrouwd n hb tw kindrn. Mijn vadr ovrld ton ik pas 10 jaar was, 7 sptmbr 1986; hij was n Sandinistisch ondrwijzr. Sinds ht jaar 2000 sta ik ingschrvn bij Andn, ik wrd lid, omdat ik gorganisrd wild zijn om rop trug t kunnn valln als zich problmn zoudn voordon. Ik hb mijn basisschool n middlbar school in Waslala doorlopn; in 2001 volgd ik n vakbondskadrscholing, ondrstund door d AOb n vanaf ton maakt ik dl uit van ht vakbondsbstuur in Waslala. In 2005 diplomrd ik m als basisschoollrkracht. In 2012 kwam ik in ht dpartmntaal bstuur n in 2014 wrd ik hirin tot voorzittr gkozn mt n full tim vakbondsvrlof (vrijgstld van schooltakn om vakbondstakn t kunnn vrvulln, rd.), omdat ik 15 gmnts in ons dpartmnt wil kunnn bzokn. Ho vind j als niuw voorzittr dat ht gaat in ht dpartmnt? Ik vind ht in ons dpartmnt vrij complx vanwg d gografisch situati, maar r wordt door d bstuursldn van Andn hard gwrkt om d takn ovral god uit t vorn. Ht vakbondswrk in n organisati als Andn vrondrstlt n grot btrokknhid, w willn namlijk contact ondrhoudn mt all vijf duiznd ldn. Nit idr bstuurslid hft vakbondsvrlof. In hun vrij urn vrrichtn z bijzondr god wrk zondr ook maar één cnt uitbtaald t krijgn. Wlk rol splt Andn? Omdat idr wrkgvr d arbidsvoorwaardn probrt op t rkkn, is ht bhoud van nhid van all lrkrachtn hl blangrijk. Hirin splt Andn n hl blangrijk rol. Ht gaat om ht vrstrkn van d social cohsi in d comunidads, di rvoor motn zorgn dat solid structurn ontstaan. Vooral op conomisch vlak is ht van lvnsblang, omdat vl lrkrachtn financiël problmn knnn n w nit kunnn rknn op d bankn, omdat w gn partnr (kunnn) zijn bij microfinaciringn op lang trmijn. Andn splt wl n blangrijk rol bij ht ontwikkln n bhoudn van d nhid, blangrijk omdat w contact ondrhoudn mt ht ministri van ondrwijs n mt d lrkrachtn op d wrkvlor mt ht dol: zkrhid van idr van d ldn zodat d lrkracht in ht klaslokaal zich strkr kan makn wat btrft zijn/haar vaardighdn. Hij/zij mot zich kunnn manifstrn als opvodr zowl ín als buitn ht klaslokaal. W willn z scholn als bkwam profssionals, di van huis uit liding kunnn gvn, ook aan d comunidad, waarbij d kwalitit van ht ondrwijs aan idr kind n bijdrag lvrt voor zijn/haar tokomst. Ho zi d rlati van Andn mt d AOb in Tilburg? In ht jaar 2014 hb ik gzin, dat d rlati mt d AOb Tilburg n rlati is van wdrzijds brodrschap n solidaritit. Ik vind dit prachtig. Ik dnk wl dat w ht n n andr vrschuldigd zijn aan julli n ik zou ht luk vindn als w onz ign rvaringn n di van julli zoudn kunnn dln: dan gaat ht wat mij btrft ovr btr communicrn, ovr mnslijk ontwikkling n ovr ht vrgrotn van knnis. Ook zoudn wij mr van Tilburg willn wtn n dan is ht dln van idën, pdagogisch stratgiën, mthodologi van groot blang om ht ondrwijsprogramma van bid landn t vrdipn. En tot slot wat zoudn julli zlf zinvol vindn dat wij bijdragn aan julli? Vrt./bwrking 5

6 s t d n b a n d Wat dot d Algmn Ondrwijsbond? Financil ovrzicht Kindrarbid is hot, ht is nog stds n groot problm in tal van landn. Er wordt glukkig vl ovr gzgd n gschrvn. Enkl actiluzn zijn: Stop Kindrarbid, All kindrn hbbn rcht op ondrwijs, All kindrn naar school, School d bst wrkplaats. D Algmn Ondrwijsbond nmt actif dl aan d campagn Stop Kindrarbid, school d bst wrkplaats. Zo hbbn collga s n lsbrif uitggvn voor grop 5 tot 8, waar ook ovr Nicaragua gsprokn wordt. D Intrnationaal Scrtaris, Trudy Krprin, maakt zich hard om ht aandl van d AOb tot n succs t makn. Al jarn loopt r n door d AOb gstund projct in Marokko samn mt d Marokkaans Ondrwijsbond om lrkrachtn t motivrn kindrn naar school t krijgn n z in school t houdn. Hun aanpak hft succs, zkr in d stad Safi. Daar vindt van 8 tot 13 fbruari 2015 n confrnti plaats ovr ht tgngaan van kindrarbid. Ondrwijsbondn uit zs landn nmn daaraan dl: Zimbabw, Oganda, Mali, Turkij, Marokko n Nicaragua. Ht is d bdoling om knnis t nmn van lkaars succsfactorn, zodat dz (aangpast) mgnomn kunnn wordn naar ht thuisland. Aangzin wij als AOb-Tilburg n succsvrhaal t vrtlln hbbn, zijn w ook uitgnodigd, samn mt d landlijk voorzittr van Andn, Jos Antonio Zpda. Nicaragua is als nig Latijns-Amrikaans land opgnomn in ht projct, dat glid wordt door Education Intrnational. D stap ná dz bijnkomst is ht schrijvn van n projctvoorstl om in Nicaragua ht projct kindrarbidvrij zons n impuls t gvn. Nu is nog nit duidlijk wlk rgio( s) ht bst in aanmrking komt/komn; w willn wl aansluitn bij bstaand initiativn zoals bv. in San Dionisio. Uitraard zijn wij als AOb-Tilburg blij mt dz vorm van rknning, want zo kunnn w dz uitnodiging wl bschouwn. Uitindlijk gaat ht ons vooralsnog om ht dol: all (Nicaraguaans) kindrn naar school! Btr zou zijn: all kindrn (in d hl wrld) naar school! Stop Kindrarbid! Als donaturs brngt u jaarlijks ongvr 2500, bij lkaar. Eind 2013 was r op d rkning in Tilburg 5000 grsrvrd voor projctn in samnwrking mt ANDEN. In Matagalpa was ook nog n bdrag van $ 4000, bschikbaar. Er is in 2014 ongvr $ 5000, bstd aan n (pilot)-projct tr voorkoming van kindrarbid, n thma dat d voll aandacht hft van d AOb. Ovr d rsultatn daarvan n ovr d follow-up hft u alls in dit Stntj kunnn lzn. ntj t S Ht nito Jaargang 18 a El gr Tilburg, januari 2015, nummr 1 Wij dankn all trouw donaturs hl hartlijk voor hun bijdragn! Voor mr informati kunt u contact opnmn mt ht kantoor van d Stdnband Tilburg-Matagalpa (STM): (013) of Ht kantoor zit op d twd vrdiping van wijkcntrum t Sant (Tilburg Wst), Bnluxlaan 74, 5042 WS Tilburg U hlpt Stop Kindrarbid door niuw donaturs aan t mldn! Colofon Ht Stntj is n uitgav van Wrkgrop AOb-ANDEN Tilburg D kindrn voor wi w ht don Oplag 80 xmplarn Viring jubilum D Stdnband Tilburg-Matagalpa hft zijn 30-jarig jubilum in 2014 volop gvird. Dat bgon in ht bgin van ht jaar mt d dlnam in d n Opstot van ht Tilburgs Carnaval. Mt prachtig, handgmaakt Nicaraguaans poppn n n paard op n bakfits vrogn d vrijwilligrs di mlipn aandacht voor d vrindschap mt Matagalpa. Ook indrukwkknd was d dlnam aan ht virdaags Hap Stap Fstival in d Intrpolistuin. D Stdnband xploitrd daar n koffitnt, rgld voor zatrdagmiddag n salsaband n organisrd n aantal kindractivititn. In d zomr wrd ht jubilum in Matagalpa zlf gvird mt n fstwk vol activititn. Bijna drtig Tilburgrs warn aanwzig om ht m t virn n gnotn daarna van al ht moois dat Nicaragua t bidn hft. In novmbr was ht d burt aan Tilburg om d partnrs hir t ontvangn. In aanwzighid van Manul Márquz n Jantt Castillo van ht Comité Mano Vulta, wrd n filmavond ghoudn n was r n afsluitnd fstavond, waarop d gmnt Tilburg d voorzittr n goudn spld uitrikt. 6 Rdacti Miranda van dr Klaauw Vormgving Louis Donjacour Vrznding Foto s Rdactiadrs Mchtildisstraat CM Tilburg (013) Rdactionl Rglmatig zijn w blij vrrast bij spontan bzokn aan bvrind scholn in Matagalpa. Gn Zittn, zwijgn n kopiërn, maar n lvndig lsgburn mt wrkn in gropjs, gvarird n aantrkklijk aanbiding van lsstof, zlfwrkzaamhid, attractif lsmatriaal, stimulrnd aanklding van ht klaslokaal. Plaatslijk n vrsprid ovr ht dpartmnt Matagalpa zijn docntn gïnspirrd n vrniuwnd bzig. D knnis n dskundighid om kwalitatif god ondrwijs t gvn zijn in princip aanwzig in Nicaragua. Wat ontbrkt, is n langjarig, gfundrd n gdiffrntird ondrwijsblid. Mt vooral aandacht voor d grot grop allrarmstn n d massal aantalln jongrn zondr opliding n zondr wrk. Er hrst nog stds n hog schooluitval, 14% van d kindrn tussn zs n twaalf jaar gaat nit naar school of maakt d lagr school nit af. Ht gaat dan om maar lifst kindrn. Van d 100 kindrn di in 2007 op d lagr school kwamn maaktn slchts 55 d school ook cht af. Ht analfabtism bij jongrn n volwassn bovn tin jaar is nog stds onrustbarnd n bdraagt ovr hl Nicaragua gnomn 16%. Op ht plattland is ht vrbtrd, van 26% in 2009 tot 21,4% in Maar in d stdn is ht slchtr gwordn n daarom als totaal in vijf jaar tijd nit vrbtrd. Er is n grot tonam van jongrn di alln wrkn n afgslotn zijn van vrdr studi. Er wordt nit xtra gïnvstrd door d ovrhid. Door mismanagmnt n chaos bij ht ministri van ondrwijs is gld van Europa nit gbruikt. Er zijn staatsscrtarissn ontslagn, liding ontbrkt bij ht ministri n ook bij INATEC ht nationaal instituut voor ht bropsondrwijs. Ht lagr- n middlbaarbropsondrwijs ontbrkn nagnog in Nicaragua. Slchts 1% van d national bgroting wordt hiraan bstd. Univrsitair ondrwijs krijgt nog ht mst accnt. Maar slchts 5% van d aangmld studntn slaagd voor ht tolatingsxamn van d tchnisch univrsitit.

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011

NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 MARTINUS BRIEF IN DEZE UITGAVE: Waar zijn d straatkindrn gblvn?, n bijzondr attracti in Rio, n gsprk mt Pablo n Patr Cox is trots op AMAR.

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken.

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken. D tstbrochur voor d niuw Foliodrap Protct n Foliodrap Protct Plus OK-afdkdokn. Btr wil zggn: mr dan god. D prfct combinati voor mr fficiënti n kwalitit. Ht is bknd dat OK-afdkdokn van HARTMANN bhorn tot

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP

DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP Eric Pontt Juli 2006 Inliding D Europs Uni tlt 25 lidstatn ; daarvan zijn r 11 mt n klinr aantal inwonrs dan Vlaandrn.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie