Jaarplan en begroting Protestantse Kerk in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan en begroting 2015. Protestantse Kerk in Nederland"

Transcriptie

1 Jaarplan en begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 13 oktober 2014 Rapport Kleine Synode d.d. 28 november 2014 VA 14-15

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 Kengetallen 7 2. Jaarplannen Institutionele Ondersteuning en LRP Kerk in Ontwikkeling Missionair Werk en Kerkgroei Kerk in Actie Jeugdorganisatie Protestantse Kerk HRM 29 - Deskundigheid: PCTE 29 - Mobiliteit: Pool en mobiliteitsbureau 32 - Rechtspositie: Traktementen en Pensioenen Expertisecentrum Communicatie & Fondsenwerving Dienstverlening aan derden Overige centrale doelbestedingen Staf en ondersteunende afdelingen Personeel en organisatie Personeelsformatie Personeelskosten Organogram Begroting Staat van baten en lasten met resultaatverdeling Kerncijfers Vaststelling heffingsfactoren Financiële risico s Toelichting op de baten Baten uit eigen fondsenwerving Verplichte bijdragen van gemeenten Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Bijdragen voor dienstverlening Rentebaten en baten uit beleggingen Overige baten Toelichting op de lasten Besteding aan doelstellingen Werving baten Kosten beheer en administratie Personele en overige kosten dienstenorganisatie Bijlagen Quotumverdeling Begroting Solidariteitskas Afkortingenlijst oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 2

3 Colofon Protestantse Kerk in Nederland Postbus RM Utrecht Telefoon: (030) Fax: (030) Internet: Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht Protestantse Kerk in Nederland Op 1 mei 2004 is bij notariële akte in verband met de vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK), het rechtspersoonlijkheid bezittende kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland tot stand gekomen als voortzetting en rechtsopvolger onder algemene titel van deze drie kerkgenootschappen. Het kerkgenootschap wordt geregeerd door haar eigen statuut bestaande uit kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk inclusief overgangsbepalingen, alsmede generale regelingen behorende bij de kerkorde. De Protestantse Kerk in Nederland wordt vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de generale synode tezamen (ord ). De generale synode van het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland laat zich, overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland beheert. De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken: - in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld - in het getuigenis van Jezus Christus - in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren: werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het kerkelijk kader gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst aan de samenleving; draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader; ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten in de wereld; organiseert zij het werk zo dicht mogelijk bij de vragen van de gemeenten en van het kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod; voert zij het werk uit binnen de beleidskaders, die door de ambtelijke vergaderingen van de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde; heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen. 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 3

4 Samenstelling en bezoldiging moderamen van de generale synode Het moderamen van de generale synode is als volgt samengesteld Mw. ds. K. van den Broeke, preses Dr. A.J. Plaisier, scriba Mw. mr. M. Engelbert-Clarenbeek (ouderling en eerste assessor) Dhr. M. van der Klooster (ouderling-kerkrentmeester) Dhr. F. Pasveer (diaken) Bezoldiging moderamen De leden van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland ontvangen geen bezoldiging, met uitzondering van de scriba, ds. A.J. Plaisier, die wordt gesalarieerd conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland, welke is afgeleid van de beloningen die de rijksoverheid hanteert voor de ambtelijke salarissen. Aan de leden van het moderamen zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie Bestuur Mevr. G. Prins, voorzitter Mr. P. Schreuder, secretaris Dhr. G.L. Westerveld Mr. W. van Leussen Ds. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode Dhr. F. Pasveer, vanuit het moderamen van de generale synode Directie Dhr. H. Feenstra, algemeen directeur Mw. Mr. drs. P.J.E. van den Bosch (adjunct directeur / hoofd HRM ) Ds. mr. J.P. van Ark (adjunct directeur / programmamanager Missionair Werk & Kerkgroei). 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 4

5 VOORWOORD Wij bieden u het jaarplan en de begroting 2015 aan. De Generale Synode stelde in haar vergadering in november 2012 het beleidsplan voor de dienstenorganisatie Met Hart en Ziel vast. Dit plan is gebaseerd op en wordt bepaald door de eerder door de synode aanvaarde visienota De hartslag van het leven. Deze visienota bepaalt de richting van het werk van de kerk en er wordt perspectief geboden. Ons hart klopt door geloof, hoop en liefde en met die hartslag is er toekomst voor het geloof en voor de (Protestantse) Kerk. In lijn met de visienota en het beleidsplan concentreert de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk zich in de periode op drie beleidsthema s: Ontzorgen van gemeenten op het gebied van kerkgebouwen en predikanten in (kleine) gemeenten en administratieve processen; Honderd protestantse pioniersplekken in Nederland; Kerk in Actie als bondgenoot van de plaatselijke gemeente. Besloten werd de organisatiestructuur gedurende deze beleidsplanperiode te handhaven, ondanks de ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die getroffen moeten worden door de basisformatie met vijftig fte te verkleinen. U zult lezen dat we zelfs sterker moeten bezuinigen op onze personeelskosten dan waar we destijds in de meerjarenraming van uit gingen. Dit betekent dat er een zeer stringent vacaturebeleid moet worden gevoerd. Als we kijken naar de periode na deze beleidsplanperiode met het oog op onze Kerk in 2025, dan zullen we als dienstenorganisatie de beleidslijnen van de synode verder moeten uitwerken in een nieuw beleidsplan. Voor het jaar 2015 leggen we de volgende accenten: Bij het thema ontzorgen van gemeenten. De pool van predikanten, jeugdwerkers enzovoorts, die vanuit landelijke dienst inzetbaar zijn in gemeenten die geen eigen predikant meer kunnen beroepen of tijdelijk een (extra) beroepskracht willen inzetten, krijgt steeds meer vorm en inhoud. Inmiddels zijn 8 beginnende predikanten werkzaam in de gemeenten. Deze groei zet zich door. Wij verwachten voor 2015 minimaal een verdubbeling. Het aantal jeugdwerkers via JOP en HGJB vertoont enige krimp. De interim predikanten en categoriale pastores (o.a. studentenpastores) werken nu ook vanuit deze pool. Ontzorgen rondom de problematiek van kerkgebouwen. Het bestuur zoekt het gesprek met diverse partijen, zoals VKB en KKA om gezamenlijk te werken aan een kenniscentrum op dit werkgebied met complexe kwesties. De protestantse pioniersplekken mogen, wat ons betreft, in 2015 een verdere groei meemaken. In 2013 is al een aantal plekken gestart. We zien steeds meer dat dit idee in de breedte van onze kerk wordt opgepakt en vormgegeven. We hebben extra middelen beschikbaar gesteld uit onze reserves om dit werk een impuls te kunnen geven, conform onze meerjarenraming. Relevant hierbij is ook dat we willen inspelen op actuele thema s in de samenleving. In 2014 deden we dit bijv. door het (mede)organiseren van een kerkdienst Wij gaan voor meer en na het vliegtuigongeluk in de Oekraïne, maar ook door Kerkinactie met het concept van een zorgzame samenleving. Iedere keer alert reageren als we als Protestantse Kerk present kunnen zijn in en voor de samenleving. We hopen in 2015 het nieuwe Hydepark te bouwen. Inmiddels is een groot deel van de (burger)gemeentelijke procedures doorlopen. Mocht dit proces ook verder voorspoedig verlopen, dan verwachten we nog voor de kerst in 2014 te beginnen met de bouw. De geplande activiteiten voor de fondsenwerving van dit mooie kerkenwerk zijn in 2014 in volle gang en zullen we in 2015 voortzetten. Er is inmiddels 2 miljoen aan leningen van diaconieën ontvangen via de stichting Protestants Diaconaal Krediet in Nederland (PDKN). We verhoogden de doelstelling naar 3 miljoen. Wij werken het komende jaar verder aan de werving van giften voor dit project. In de begroting 2015 zijn geen kosten voor specifieke investeringen voor het landgoed opgenomen. De ondersteuning door Kerk in Actie van het diaconale werk in Nederland wordt in 2015 nog meer gericht op het ondersteunen en stimuleren van het plaatselijke diaconale werk. Zoveel als mogelijk maken we middelen vrij voor zowel scholing en advies alsook steunverlening voor lokale diaconale projecten. Ook in de projecten wordt sterk naar deze toegevoegde waarde voor het plaatselijke diaconaat gekeken. 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 5

6 Al enkele jaren discussiëren we over de implementatie van het besluit van de Generale Synode van de Commissie Veerman (Hand aan de Ploeg) om de bijdragen aan de Solidariteitskas te verhogen naar 7,50 per belijdend lid. De afgelopen jaren hebben we deze verhoging niet uitgevoerd en gezien de reserves voor de steunverlening aan gemeenten, is afgesproken de verhoging in deze beleidsplanperiode niet uit te voeren. Zo nodig zullen we een deel van de substantiële reserves benutten. Dit jaar hebben we de reserves vaak bij het hoofdstuk vermeld. De ontwikkeling van de inkomsten van de gemeenten vertoont een scherpere daling. Dit is de reden dat we de quotuminkomsten met 2 procent laten dalen; dat is een procent meer dan het beleidsplan vermeldt. In 2013 is de discussie met de synode gestart over de positie van de verschillende kerkelijke stichtingen. De begroting 2015 is vanuit de bestaande situatie, met de reguliere bijdragen aan de Protestantse Kerk, opgesteld. In 2015 gaat een belangrijk gesprek plaatsvinden, namelijk het project: op weg naar 2025 (werktitel). De kerk heeft deze bezinning nodig om lijnen naar de toekomst uit te zetten. Het primaat ligt hier bij het moderamen van de Generale Synode. De dienstenorganisatie zal dit proces ondersteunen en daarna ook consequenties trekken voor het geheel van de dienstenorganisatie. Dit heeft geen directe gevolgen voor de begroting dienstenorganisatie in 2015, maar wel voor de komende jaren. Tot slot: wij zijn ervoor opgericht om samen te werken aan de opbouw van de Protestantse Kerk en haar gemeenten. In deze begroting willen we daarom ook eerst verwoorden, dat we samen dienstbaar willen zijn aan de Heer van de Kerk. Met open vizier naar de samenleving en met elan. Daarbij weten we ons gedragen en bemoedigd door ons geloof in Jezus Christus, onze Heer. Namens het bestuur en de directie van de dienstenorganisatie, G. Prins, H. Feenstra, Voorzitter bestuur dienstenorganisatie Algemeen directeur 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 6

7 1 Kengetallen Kengetallen Norm Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening minimaal maximaal Balanstotaal in Resultaat continuïteitsreserve in Risicoreserve in % (tot en met 2011) 40% - 60% 63,0% Continuïteitsres. in % (nw. beleid v.a. 2012) 33% - 67% #VERW! 57,4% 59,3% 55,8% Baten in Lasten in Bestedingspercentage baten min 70% 89,9% 88,5% 90,0% 92,4% 85,1% Bestedingspercentage lasten min 70% 84,0% 83,7% 86,2% 86,0% 87,1% Kosten fondsenwerving in % 9% - 12,5% 8,9% 9,2% 10,7% 12,5% 11,9% Kosten beheer & administratie in % 10% - 12% 12,2% 12,2% 10,3% 10,0% 9,0% Salarislasten in #VERW! Ziekteverzuim in % 4,00% 4,00% 3,80% 4,39% 4,14% Basisformatie in fte 261,4 276,3 269,3 280,4 281,2 Bijzondere formatie in fte 70,2 68,9 59,7 59,8 58,3 % continuïteitsreserve 70% 65% 60% 55% 50% 45% norm maximaal norm minimaal realisatie 40% 35% 30% Jaar 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 7

8 Verdeling totale lasten Protestantse Kerk in ,8% 12,2% Bestedingen aan doelstellingen Kosten werving baten Kosten beheer en administratie 84,0% Verloop basisformatie Dienstenorganisatie in fte's Begroot Werkelijk Jaar Verloop formatie bijzondere aanstellingen in fte's Begroot Werkelijk Jaar 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 8

9 2. JAARPLANNEN 2015 De jaarplannen 2015 worden in deze paragraaf per programmalijn en stafafdeling samengevat en zijn gericht op de doelstellingen en speerpunten voor dit begrotingsjaar met vermelding van kwalitatieve, kwantitatieve en innovatieve projecten/activiteiten. De werkvelden worden geïllustreerd met een beknopt financieel overzicht dat inzicht geeft in de besteding naar de verschillende (hoofd-) doelstellingen van een programmalijn. Deze cijfers wijken echter af van de staat van baten en lasten van de officiële begroting, omdat in deze bestedingen aan de doelstellingen ook zijn inbegrepen: a. de onderlinge bijdragen tussen de programmalijnen; b. de kosten voor beheer en administratie. Laatstgenoemde kosten dienen volgens de richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving afzonderlijk in de staat van baten en lasten gepresenteerd te worden. In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt tussen deze verantwoorde doelbestedingen van de programmalijnen met vermelding van de optredende verschillen: Financiële overzichten Financieel Besteding Specificatie verschil: Programmalijnen overzicht naar Bijdragen Kosten in jaar- doelstelling Verschil aan andere Beheer & plannen volgens programma's Administratie (x 1.000) 2015 V&W en stafafd. Institutionele Ondersteuning Ledenregistratie Protestantse Kerk Kerk in Ontwikkeling Missionair Werk en Kerkgroei Kerk in Actie: Marketing Communicatie Relatiebeheer (v/h Interactief) JOP Human Resource Management: - Mobiliteitspool Management & Mobiliteit PCTE & Werkbegeleiding GVO Bureau predikanten Expertisecentrum Landgoed Hydepark Dienstverlening aan derden Overige centrale doelbestedingen C&F: - corporate Totaal: oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 9

10 2.1 Institutionele Ondersteuning en LRP Het programma Institutionele Ondersteuning (IO) biedt inhoudelijke en functionele ondersteuning aan de ambtelijke of institutionele organisatie van de kerk bij haar taak om leiding te geven aan het leven en werken van kerk en gemeenten, door middel van het geven van advies, begeleiding en hulp bij de uitvoering van activiteiten. Deze ondersteuning is vooral gericht op - de uitvoering van het werk van de bovenplaatselijke ambtelijke vergaderingen en de daarmee samenhangende organen en de colleges, evenals de communicatie daarover; - de zorg voor en ontwikkeling van een doeltreffende, flexibele en eigentijdse organisatie en kerkordelijke inrichting van kerk en gemeenten; en - de zorg voor de inrichting en functioneren van de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk (LRP). Institutionele ondersteuning Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Synodewerk Juridische zaken Classicale Ondersteuning Kerkbeheer Kerkelijke bijdragen Oecumene Lutherse Zaken Totaal lasten Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd Bij: resource resultaat -28 Totaal doelstellingen Deze missie van Institutionele Ondersteuning (IO) wordt nagestreefd door: Het geven van inhoudelijke en (kerk)juridische ondersteuning aan de (bovenplaatselijke) ambtelijke vergaderingen, organen en colleges; Het faciliteren van de bovenplaatselijke ambtelijke vergaderingen, organen en colleges, onder meer door het voeren van het (ambtelijk) secretariaat daarvan; Het geven van informatie, voorlichting en adviezen over: o het beleid en de besluiten van de bovenplaatselijke ambtelijke organen; o de regelgeving, zowel binnen de kerk (kerkorde) als daar buiten (seculiere regelgeving); o (het toezien op) het beheer van de plaatselijke gemeenten en diaconieën; o de relaties en samenwerking met andere kerken; Het toezien op de naleving van de (kerkordelijke) regelgeving. In de beleidsperiode is daarbij voor IO het navolgende van belang: In de visienota De hartslag van ons leven wordt gepleit voor concentratie op de kern van het gemeente- en kerk-zijn. Daardoor ontstaat ruimte voor de vorm waarin het kerk-zijn gestalte krijgt. Beproefde vormen van kerk-zijn die hun waarde bewijzen, kunnen worden gecombineerd met creatieve nieuwe vormen van kerk-zijn. IO richt daarom zijn aandacht op nieuwe vormen gemeentezijn zoals die zich plaatselijk ontwikkelen en op het oplossen van kerkordelijke problemen daarbij. Richtinggevend is het maximaal benutten van de speelruimte in de kerkorde en het scheppen van ruimte voor experimenten. Het motto bij de toepassing van de kerkorde is: soepel waar het kan, strikt waar het moet. Bijzondere aandacht krijgt daarin de spanning tussen de officiële ambtsvisie van de kerk en de praktijk van alledag. Daarnaast is er, gezien de financiële en bestuurlijke ontwikkeling in de plaatselijke gemeenten, aandacht voor de groeiende spanning tussen de kerkordelijke voorschriften 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 10

11 voor de vermogensrechtelijke zaken en de (kleine) gemeenten die het hoofd moeten bieden aan de krimp. Synodewerk Naast de reguliere beleidsmatige administratieve, secretariële, logistieke ondersteuning van (het moderamen van) de generale synode, kleine synode en (synodale commissie van de) evangelischlutherse synode, generale colleges, en werkgroepen worden de volgende projecten/activiteiten uitgevoerd: Ontwikkeling van een aanpak voor papierloos vergaderen in samenwerking met ICT; Doelmatig en efficiënt beheer van registers van gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers; Inzet van beleidsadviseur van de scriba ten behoeve van binnenlandse oecumene, visieontwikkeling inzake het ambt en beleidsvisie van de synode op lange termijn (het project Kerk 2025); Coördinatie en ontwikkeling van plannen inzake Hervorming 500. Juridische zaken Ondersteuning wordt geboden aan onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe kerkvormen (pioniers-, digikerken en dergelijke), naast de ondersteuning van de gewone gemeenten. Ook worden mogelijkheden in kaart gebracht tot vereenvoudiging van regelgeving met het oog op mogelijke aanpassing van de kerkorde na De (kerk)juridische ondersteuning van het moderamen, de kleine en generale synode, generale en regionale colleges en dienstenorganisatie blijft een belangrijk aandachtspunt. Bijzondere aandacht zal er zijn voor: Ingewikkelde (kerk)juridische vraagstukken voor het moderamen, bestuur DO en generale colleges Ondersteuning van landelijk beraad van generale en regionale rechtsprekende colleges en participatie in het landelijk RCBB-platform, beide ten behoeve van de onderlinge (beleids)afstemming en kennisdeling van de leden. Juridische Zaken wordt zoveel mogelijk ingezet als tweedelijns-dienstverlening voor adviseurs in de regio waardoor instroom van vragen vanuit de gemeenten en regio wordt beperkt. Een toegankelijke kennisbank via de website is beschikbaar en wordt onderhouden. Afstemming tussen JuZa en regionale IO-werkers heeft prioriteit. Ook de voorlichting over zaken die de relatie kerk - overheid betreffen, de ondersteuning van werkzaamheden CIO en de voorlichting over het bestuurlijke werk van de synode en haar organen blijven aandacht vragen, alsmede de ondersteuning aan ontwikkeling van samenwerkingsmodellen (op maat) tussen migrantenkerken en plaatselijke gemeenten. Extra aandacht is er voor het (subsidie)beleid van de overheid inzake kerkgebouwen en de nieuwe eisen als gevolg van wettelijke regelgeving in het kader van de ANBI, zoals de aanlevering van gegevens van alle tot de Protestantse Kerk behorende rechtspersonen per 1 januari Hiervoor is een projectgroep ingesteld. Classicale ondersteuning De beleidsmatige en kerkjuridische begeleiding door het RACV-team van de (brede moderamina) van de classicale vergaderingen en de classicale regionale overlegorganen (CRO) en advisering van regionale colleges voor de visitatie en de behandeling van beheerszaken heeft als speerpunten voor 2015: Bevordering en ondersteuning van samenwerking tussen classes en regionale colleges met het oog op beleidsontwikkeling inzake de gevolgen van krimp op langere termijn voor gemeenten; Ondersteuning van beleidsontwikkeling binnen de classicale vergaderingen; Ondersteuning van initiatieven vanuit de synode voor het kerkelijk gesprek en van consideratietrajecten; Ontwikkeling van een kerkordelijk verantwoorde vorm van concrete hulpverlening door gedelegeerde ambtsdragers of kerkbeheerders vanuit classis aan gemeenten met te weinig bestuurskracht Bezinning op de verdere ontwikkeling c.q. vereenvoudiging van de kerkorde en generale regelingen na 2016, in samenspraak met de generale colleges voor visitatie en kerkorde; 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 11

12 Kerkbeheer Speciaal aandachtspunt in 2015 is hier de verdere ontwikkeling van adequate beleidsondersteuning van kerkenraden en kerkbeheerders ten aanzien van de kerkgebouwenproblematiek per regio/provincie. Hierbij zal geïnvesteerd worden in een in 2014 op te richten landelijke projectgroep die het beleidsspeerpunt ontzorgen van gemeenten op het gebied van de gebouwenproblematiek verder zal uitwerken en vorm geven. Deze projectgroep zal advies, ondersteuning en begeleiding geven aan plaatselijke kerkbeheerders en regionale taakgroepen bij het zoeken naar en realiseren van passende oplossingen voor overtollige kerkgebouwen. Hiervoor zal materiaal worden ontwikkeld. Ook is een publiciteitscampagne over dit thema voorzien. Daarnaast zullen er initiatieven worden ontwikkeld voor een effectieve lobby bij overheden en andere partijen en voor het aanboren van nieuwe fondsen. Hierbij zal worden samengewerkt met andere organisaties en kerken (o.a. in CIO). De advisering en ondersteuning van plaatselijke kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters en van diakenen inzake de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de plaatselijke gemeenten en advisering en ondersteuning van de regionale colleges voor de behandeling van beheerszaken kent als beleidsprioriteiten: Ontwikkeling van adequate modellen voor kennisoverdracht binnen de colleges van kerkrentmeesters en diakenen aan hun nieuwe leden met het oog op continuïteit in het beleid en beheer; Bevordering en ondersteuning van samenwerking en overleg tussen brede moderamina en de colleges voor de visitatie en RCBB in alle regio s met het oog op de kleine gemeenteproblematiek, o.m. door het verstrekken van informatie over de financiële ontwikkelingen van gemeenten binnen een classis; Toespitsing van aandachtspunten in het advieswerk en de beoordeling van de financiële jaarstukken van gemeenten en diaconieën, in overleg met de RCBB s en brede moderamina classicale vergaderingen; Digitalisering van de poststromen in het RCBB-proces en het werkproces van de beoordeling van de jaarstukken. Oecumene Ondersteuning en uitvoering oecumenische activiteiten van het moderamen (planning, afronden dialoog met de Pinksterkerken door middel van rapportage aan generale synode, voortzetting van het gesprek met de CGK, GKV, NGK en VGKiN, advisering namens de PKN van de Rooms-katholieke Vereniging voor oecumene Athanasius en Willibrord, Nationaal Christelijk Forum, evaluatie van nationale en internationale contacten) wordt geboden. Extra aandacht moet er zijn voor de beheersing van (besparing op) de kosten voor oecumene. In de afgelopen jaren hebben we aandacht gevraagd voor de post financiële bijdragen voor oecumene die de laatste jaren steeds ruim 400k bedroeg waardoor gedurende de druk op de andere posten binnen de begroting van IO is toegenomen als gevolg van teruglopende inkomsten uit quotum en vrijwillige geldwerving. Als hierop niet wordt bezuinigd, ligt deze post als een steeds zwaardere steen op de IO-maag/-begroting. Lutherse zaken Dit betreft de technische en beleidsmatige ondersteuning van de Evangelisch Lutherse Synode (ELS) en haar synodale commissie. Kerkelijke bijdragen Dit onderdeel betreft uitsluitend het beheer over de financiële bijdragen aan de Raad van Kerken in Nederland en de vaste afdracht van de BUMA-gelden. Algemene zaken IO De inhoud van de activiteiten en projecten vertonen een grote mate van continuïteit gelet op de aard van het programma. De inhoud van het ondersteunende werk volgt doorgaans de agenda en werkzaamheden van de betreffende ambtelijke vergadering, college of commissie. Waar mogelijk is een actueel speerpunt geformuleerd. Enkele speerpunten, zoals het papierloos vergaderen van de synode, zijn opnieuw opgenomen omdat zij in 2013 niet werden gerealiseerd wegens overbelasting bij ICT. Cultuur Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij open staan voor de wensen en vragen vanuit de organen waarvoor men werkzaam is. De dienstverlening vanuit IO is vooral vraaggestuurd. Tegelijkertijd is het van belang dat men proactief meedenkt zowel praktisch als inhoudelijk - met de 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 12

13 leden van de organen vrijwilligers - die het werk ambtelijk aansturen, teneinde hun functioneren zo gemakkelijk mogelijk te maken. Deze cultuur zal worden bevorderd door regelmatige teambesprekingen, personeelsbijeenkomsten en een jaarlijkse (na)zomerschooldag. Kwaliteit De kwaliteit van het werk zal worden beoordeeld op basis van de output van de werkzaamheden. Concrete activiteiten en projecten zullen telkens worden geëvalueerd met aandacht voor inhoudelijke opbrengst, effectiviteit en doelmatigheid. Nieuw personeel zal worden geselecteerd op kwaliteit, creativiteit en werkhouding, in samenspraak met de organen of teams waarmee wordt samengewerkt. De ondersteuning van SCC-personeel en HRM zal hierbij worden benut. Personeel In 2015 zal er geen vacatureruimte binnen IO meer zijn. Het beleid van IO om de verschillende onderdelen van IO kwalitatief op niveau te houden nadert zijn grenzen. Tegelijkertijd groeit de vraag naar ondersteuning vanuit IO, gezien de krimp van de kerk in het algemeen (minder mens- en bestuurskracht, minder inkomsten, toename problemen). Dit vraagt om een zo efficiënt mogelijke werkwijze en waar nodig herziening van prioriteiten binnen de werkzaamheden. Van de medewerkers zal daarbij de nodige flexibiliteit en creativiteit worden gevraagd. In de teambesprekingen en functioneringsgesprekken zal aandacht zijn voor het professioneel omgaan met werkdruk en het behoud van arbeidsvreugde. Bij de medewerkers zal aandacht worden gevraagd en ruimte worden geboden voor de noodzaak om zich te blijven ontwikkelen. Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP) Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Ondersteuning functioneren ledenregistratie Dienstverlening op verzoek Onderhoud en ontwikkeling Communicatie SILA Totaal lasten Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. Bij: resource resultaat 142 Totaal doelstellingen Het programma IO is ook verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk (LRP). Een belangrijk uitgangspunt in de verdere ontwikkeling van het systeem is dat qua inrichting meer rekening wordt gehouden met de beperkte kennis/vaardigheden en tijd die vaak ter beschikking is binnen de gemeente. De navolgende doelstellingen met hun specifieke aandachtspunten voor het komende begrotingsjaar zijn hierin te onderscheiden. Ondersteuning in gebruik van LRP ten behoeve van het plaatselijk kerkenwerk Wij constateren een verminderde behoefte in trainingen LRP terwijl we kunnen waarnemen dat er maandelijks nieuwe gebruikers worden aangemaakt. Dit kan leiden tot slechter gebruik van het systeem waardoor de kwaliteit van de data onder druk komt te staan. Onderzocht zal worden in hoeverre functionele aanpassingen binnen LRP de gebruiker kunnen ondersteunen bij het doorvoeren van mutaties zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Uitvoering van diensten/werkzaamheden De gestarte regiospreekuren zullen verder worden geoptimaliseerd. Dit concept werkt en er wordt tijd en geld bespaard. De uitbouw van deze dienstverlening met andere programma s zal in 2015 meer aandacht krijgen. 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 13

14 Toekomst ontwikkeling Vanuit de visienota LRP die in 2014 wordt ontwikkeld verwachten we aanpassingen te kunnen doorvoeren in het systeem. Deze hebben als doel de beheersbaarheid en stabiliteit te vergroten en het gebruikersgemak positief te beïnvloeden. Daarnaast willen we informatie ten behoeve van geld wervende activiteiten gemakkelijk en bruikbaar ontsluiten. Gebruikersplatform In 2014 betrekken wij, op ons initiatief, de gebruikers LRP bij oriëntatie momenten om te komen tot de toekomst visie van het programma. Voor 2015 is de opdracht om een structurele vorm van een gebruikersplatform te implementeren. De voorgaande vormen hebben helaas niet tot een gewenst resultaat mogen leiden. Het nieuwe gebruikersplatform zal ons voorzien van adviezen en ons helpen goede keuzes te maken in de aangeboden functionaliteiten. 2.2 Kerk in Ontwikkeling Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Acquisitie Basisdienstverlening Betaalde dienstverlening Gemeenteopbouw Verbinden Bureau steunverlening Steunverlening gemeenten Koopvaardij pastoraat Binnenvaartpastoraat Luchthavenpastoraat Dovenpastoraat Studentenpastoraat Internationaal studentenpastoraat Totaal steunverleningen (solidariteitskas) Steunverlening gemeenteopbouw Steunverlening Kerk in Actie Maatschappelijk Activeringswerk Rentebaten ACV's 50 Overige fondsen 318 Totaal lasten Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd Bij: resource resultaat 133 Totaal doelstellingen Kerk in Ontwikkeling is één van de vijf programma s waarin de dienstverlening door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gestalte krijgt. Met dit programma ondersteunen we de Protestantse Kerk en haar gemeenten. Het programma kenmerkt zich door een vernieuwende houding: de gemeenten waarvoor wij werken, verkeren vaak in een periode van loslaten en hervinden. Teruggang in leden en middelen gaat vaak samen met het verlangen van actieve kerkleden de gemeente naar vorm en inhoud een levende gemeente te laten zijn. Een vernieuwende houding is herkenbaar aan het creëren van draagvlak om met gemeenten nieuwe wegen te verkennen. We geven daarbij aandacht aan én het bestaande én steun aan de pioniers in de kerk van morgen. Vernieuwing en inspiratie worden ook op basis van een toekomstgerichte visie gecreëerd door spiritueel leiderschap in de gemeenten.. Het werk van Kerk in Ontwikkeling wil inspirerend zijn voor anderen. Inspiratie krijgt inhoud in het geloofsgesprek en in spiritueel leiderschap van ambts- en taakdragers. Omdat de kerk leeft in de plaatselijke gemeente is de dienstverlening van Kerk in Ontwikkeling primair gericht op die gemeente, actief als geloofsgemeenschap, en in de samenleving. Daarom is het belangrijk dat er in ons werk aandacht is voor toerusting, gemeenteopbouw, pastoraat en diaconale betrokkenheid. 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 14

15 Kerk in Ontwikkeling wil stimuleren dat de Protestantse Kerk vanuit haar missionaire gestalte verbindend is. Wij werken aan het leggen van betekenisvolle verbindingen, binnen de eigen afdeling en organisatie, binnen de kerkelijke gemeenschap van een dorp of stad en over gemeentegrenzen heen. Maar daar niet alleen. Ons werk speelt zich af op het snijvlak van gemeente en kerk, van gemeenschap en samenleving. Gemeenteadviseurs Kerk in Ontwikkeling is een programma waarvan het hart wordt gevormd door dienstverlening aan gemeenten en kerk door de gemeenteadviseur. Gemeenteadviseurs zijn het eerste contact van de dienstverlening voor gemeenten van de Protestantse Kerk. De kerntaak is: dienstverlening op maat aan plaatselijke gemeenten. Deze dienstverlening is gebaseerd op vier rollen die in het werk van de gemeenteadviseur zichtbaar zijn: makelaar, begeleider, toeruster en expert. De makelaar weet ambitie en vraag in gemeenten ondernemend te vertalen naar inzet van deskundigen en de toepassing van voorbeelden van elders. Integrale dienstverlening is hierbij het uitgangspunt. De begeleider weet in een veranderproces de gemeente naar een nieuw perspectief te begeleiden. De toeruster versterkt vanuit eigen vermogen het inspirerend leiderschap van ambts- en taakdragers in gemeenten. De expert heeft weet van eigen en collegiale kennis/ervaring en zet deze doeltreffend in voor de opdrachtgever. Deze rollen leiden tot een herkenbare aanpak van teamwerk. Binnen Kerk in Ontwikkeling, door samenwerken met collega s in de dienstenorganisatie en door het inschakelen van deskundige (in- en externe) vrijwilligers in de uitvoering van het werk. De dienstverlening van Kerk in Ontwikkeling omvat ook expertgebieden op het terrein van eredienst (kerkmuziek en liturgie), Kerk en Israël, ontmoeting met moslims, migrantenkerken en categoriaal pastoraat. Ook de steunverlening (uitgevoerd door het Bureau Steunverlening) valt onder het programma Kerk in Ontwikkeling, evenals de functionaris voor de SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties). Vanuit de 4 rollen zijn de beleidsinhoudelijke thema s zichtbaar: Gemeenten ondersteunen in de kerntaken van het gemeente-zijn, door met hen te werken aan levenskrachtige vormen van gemeentezijn. Ambts- en taakdragers in gemeenten begeleiden bij het ontwikkelen van leiderschap in geloven en gemeenteleven. Samen met gemeenten activiteiten ontwikkelen om de boodschap van het evangelie op een vernieuwende en aansprekende manier uit te dragen. Samen met ambts- en taakdragers gemeenten stimuleren tot het voeren van het geloofsgesprek. Gemeenten helpen betekenisvol en herkenbaar te zijn in de samenleving. Gemeenten in de context van de Nederlandse samenleving stimuleren tot het aangaan van zinvolle verbindingen. Ten behoeve van de sturing van de programmalijn wordt gewerkt aan versterking van de integrale dienstverlening door de gemeenteadviseurs. We zetten ons daarom in voor de samenwerking binnen de teams en met andere afdelingen van de Dienstenorganisatie in de integrale uitvoering van de dienstverlening, zodat door coördinatie van de gemeentecontacten deskundigheid optimaal benut wordt en de declarabiliteit wordt vergroot. Vijf belangrijke speerpunten voor het jaar 2015 worden hieronder weergegeven. Deze kwalitatieve, kwantitatieve en innovatieve projecten/activiteiten illustreren de hierboven beschreven visie en werkwijze. Door naar de kern Veel gemeenten staan voor ingrijpende keuzen door de vermindering van mensen en middelen. Begeleiding richt zich op het vorm geven aan perspectieven en vernieuwende keuzen hierin. De inzet van meer experts tijdens het begeleidingstraject draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. In 2015 breidt KIO deze aanpak verder uit met het ontwikkelen van kennisdomeinen als bundeling van 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 15

16 verschillende vormen van dienstverlening, toerusting en project rond één samenhangend thema. De eerste twee kennisdomeinen die worden uitgewerkt zijn pastoraat en diaconaat. Pioniersbegeleiding Met de inzet van 8 gemeenteadviseurs voor de begeleiding van de pioniersplekken heeft KIO een actieve bijdrage aan de realisatie van de 100 pioniersplekken in In 2014 zijn de 8 pioniersbegeleiders geschoold en zijn de eerste begeleidingen gestart. Naar verwachting zal het aantal begeleidingstrajecten vanaf 2015 verder groeien en een substantieel deel van het gemeenteadvies uitmaken. Er wordt naar gestreefd dat de ervaringen uit de pioniersbegeleiding ook in de reguliere dienstverlening vruchtbaar worden gemaakt, door uitwisseling in de teams en in de kennisnetwerken. De zorgzame kerk Samen met Kerk in Actie investeert KIO in diaconaat en maatschappelijke betrokkenheid. Naast de dienstverlening aan het diaconale veld (lokaal en regionaal) neemt KIO deel aan het project de zorgzame kerk. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg scheppen voor gemeenten en kerk nieuwe uitdagingen. Met de nadruk op mantelzorg, sociale netwerken en lokaal gedefinieerd zorgbeleid (WMO) komen gemeenten op een nieuwe manier in beeld als partner en plek in de zorg. In 2014 zijn in totaal 15 pilotgemeenten geworven waarin in 2015 ervaring wordt opgedaan met de zorgzame kerk aan de hand van de invalshoeken: Kerk als schakel, Kerk als knooppunt levensvragen, Zorgmaatjes en Lokale belangenbehartiging. Migrantenkerken KIO ondersteunt een veelheid aan contacten van de Protestantse Kerk in Nederland met migrantenkerken. In 2015 wordt geïnvesteerd in vijf kennismakingstrajecten tussen een gemeente en een migrantenkerk. Het doel van de kennismaking is het delen van geloof en het verkennen van vormen van samenwerking. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht van het opzetten van twee regionale ontmoetingsplatforms voor voorgangers, naar een beproefd en vruchtbaar model in de classes Utrecht/Zeist. SMPR SMPR is het gezamenlijk meldpunt seksueel misbruik in de kerk voor de Protestantse Kerk en zeven andere protestantse geloofsgemeenschappen. KIO faciliteert en ondersteunt dit meldpunt met financiële, personele en bestuurlijke inzet. De aangesloten geloofsgemeenschappen dragen financieel en bestuurlijk bij. In 2015 gaat de aandacht uit naar meer bekendheid van het meldpunt en voorlichting onder predikanten, kerkenraden, gemeenten. Dit gebeurt door het delen van kennis over de gedragscode, het protocol bij meldingen, en over de gevolgen van seksueel misbruik in pastorale- en gezagsrelaties voor de daders en benadeelden. Hiermee wil SMPR de kans op het overschrijden van grenzen op dit gebied zo klein mogelijk houden. Met een nulmeting over de bekendheid van SMPR in 2014 en een herhaling in 2016 wordt het effect van de voorlichting gemeten. Werkgroepen Binnen KIO dragen veel verschillende werkgroepen (mede) zorg voor de verschillende werkvelden. Het gaat op landelijk niveau om: - Protestantse Raad voor Kerk en Israël - Werkgroep Pastoraat in de Gezondheidszorg - Redactie Kerk & Israël Onderweg - Werkgroep Studentenpastoraat - Werkgroep Ontmoeting met Moslims - Werkgroep Internationaal Studentenpastoraat - Werkgroep Migrantenkerken - Werkgroep Dovenpastoraat - Werkgroep Eredienst - Werkgroep Kerk en Krijgsmacht - Werkgroep Kerkmuziek - Homo, Ambt en Kerk - Werkgroep Justitiepastoraat - Beraad Grote Steden - Werkgroep Binnenvaartpastoraat - Werkgroep Koopvaardij-pastoraat Al deze werkgroepen ondersteunen de uitvoering van het werk in het werkveld waarin ze actief zijn en/of doen zelf (een deel van) dit werk. Het gaat in alle gevallen om deskundige vrijwilligers die voor langere tijd in een dergelijke werkgroep zitting hebben. Daarnaast draagt KIO mede zorg voor een aantal werkgroepen die niet uitsluitend werk voor KIO doen, zoals het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg SMPR en de OPOG. 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 16

17 2.3 Missionair Werk en Kerkgroei Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Flankerend beleid Kerkelijk pionieren Missionaire communicatie Missionaire vernieuwing gemeenten Totaal lasten Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd Bij: resource resultaat -9 Totaal doelstellingen Missionair Werk en Kerkgroei (MWKG) is het programma van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk dat kerk en gemeenten ondersteunt om missionair te zijn en hen stimuleert vorm en inhoud te geven aan missionaire activiteiten. Daarbij staat voorop dat kerk en gemeenten er zijn omdat er zending is, en niet andersom. De kerk mag zich in de beweging van zending opgenomen weten en als het ware een brugfunctie vervullen tussen Christus en de wereld. De gemeente is missionair. Missionair zijn gaat vooraf aan alles wat wij in de kerk en namens de kerk doen. Het gaat daarbij om drie woorden: gunnen, uitnodigen en betrekken: Gunnen. Gemeenten en gemeenteleden gunnen het evangelie dat aan henzelf geschonken is graag aan anderen. Het beste wat een mens kan overkomen is de ontmoeting met Jezus Christus. Dat beste is voor iedereen bestemd. Wie zelf grond onder de voeten krijgt door het geloof in de levende Heer, wenst dat ook een ander toe. Uitnodigen. Andere mensen worden uitgenodigd om te geloven. Deze uitnodiging houdt ook de roep in tot omkeer en vernieuwing van het leven. Bekering als de keuze om tegen dingen ja of juist nee te zeggen, is niet vrijblijvend. Tegelijkertijd is missionaire communicatie vrij van macht of dwang. Aan anderen wordt de ruimte gelaten ja, nee of misschien te zeggen. Betrekken. Geloven in je eentje kan niemand. In de christelijke gemeenschap helpen mensen elkaar het geloof te bewaren en daar in te groeien. Missionair werk betekent mensen betrekken bij de gemeente. In die zin is missionair werk ook gericht op kerkgroei. Wel moeten we met woorden als resultaten en effecten voorzichtig zijn: kerk en geloof is geen project in onze hand, maar in de hand van God. Tegelijk mag groei ook gepaard gaan met groei in aantal. Het tot staan brengen van het ledenverlies is een stap in die richting. Missionair werk is geen eenrichtingsverkeer maar veronderstelt een dialogische houding. God heeft zich toegewend tot de gehele wereld. In de christelijke gemeenschap kunnen we niet zonder het besef dat in ons land ook andere godsdienstige tradities zijn. Met hen zoeken we de dialoog met respect voor hun godsdienst. In het landelijke missionaire werk volgen we drie sporen om invulling te geven aan bovengenoemde missie: Advisering en ondersteuning van gemeenten bij het inhoud en vorm geven aan de missionaire opdracht in eigen omgeving Communicatie: bieden van materialen en projecten die gemeente(lede)n kunnen gebruiken om mensen die het evangelie niet kennen of ervan vervreemd geraakt zijn in aanraking te brengen met de christelijke geloofstraditie Bevorderen van nieuwe christelijke gemeenschapsvorming op oude en nieuwe grond, een terrein dat ook aangeduid kan worden als kerkelijk pionieren of kerkplanting 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 17

18 Advisering en begeleiding gemeenten bij het inhoud en vorm geven aan de missionaire opdracht in eigen omgeving Ronde Pionieren vanuit de gemeente Sinds 2009 zijn de missionaire rondes van MWK een begrip in de kring van de PKN-gemeenten. Drie rondes zijn inmiddels achter de rug. Tijdens de eerste missionaire ronde ( ) werden 30 modellen voor de missionaire gemeente gepresenteerd en besproken om zo kerkelijk kader te helpen een missionaire koers te vinden die aansluit bij de eigen gemeente. Het middagprogramma van de tweede ronde ( ) ging over handelen afgestemd op de doelgroep op basis van de uitkomsten van een onderzoek van Motivaction naar cultuurstijlen en hun relatie tot geloof/spiritualiteit en kerk. s Avonds stond het geloofsgesprek centraal. De derde missionaire ronde ( ) ging over missionair preken. In het avondprogramma stonden de ins en outs van de missionaire eredienst centraal. Gezien de belangstelling en de positieve respons gaat in 2015 een vierde missionaire ronde ven start van ca. 30 bijeenkomsten, verspreid over Nederland. s Middags zijn de predikanten en andere beroepskrachten welkom. Het gesprek met hen zal gaan over nut en noodzaak van pionieren vanuit de eigen gemeente. In een workshopachtige setting gaan de deelnemers concreet aan de slag met het ontwikkelen van een mogelijke pioniersplek vanuit de eigen gemeente. Daarbij komt ook de vraag naar de intrinsieke motivatie van predikanten aan de orde. Waarom werd je ooit predikant, wat vond en vind je belangrijk om te doen? Hoe kan pionieren je helpen om ook je oorspronkelijke motivatie opnieuw vorm te geven? De avondbijeenkomsten waarvoor breed uitgenodigd wordt, staan in het teken van de wijze waarop gelovig leven zichtbaar wordt in de dagelijkse praktijk. Hoe kan het concrete dagelijks handelen verbonden worden met de eigen geloofsovertuiging? Wat is een christelijke levensstijl eigenlijk? Is die wel mogelijk? Is die van missionaire betekenis? Tijdens de ronde zal er materiaal worden uitgereikt. Naast schriftelijk materiaal worden er filmfragmenten uitgereikt met als doel: stimuleren tot pionieren, inzicht in het ontwikkelen van een pioniersplek en bewustwording van de voorbeeldfunctie die de eigen levensstijl heeft. Landelijk missionair festival, ook voor ambassadeurs Om de ambassadeurs betrokken te houden bij het missionaire werk zijn er in het recente verleden zgn. ambassadeursdagen gehouden. Naast genoemde dagen waren er in 2012 en 2013 dagen voor kerkleden die geïnteresseerd zijn in de wijze waarop in het kerkelijk werk een goed gebruik gemaakt kan worden van social media. De ervaringen met beide soorten bijeenkomsten waren voor MWKG aanleiding om een dag voor nog veel meer gasten te organiseren. Het idee vaneen breed missionair festival was geboren. Zaterdag 8 november 2014 werd geprikt als datum voor het eerste landelijke missionaire festival Mission Air voor iedereen die actief is in de organisatie van christelijke gemeenschappen en zoekt naar de rol van de kerk in een sterk digitaliserende en individualiserende wereld. Op het programma tal van speelse en interactieve workshops: van pastoraat op internet en de basics van pionieren tot wandelen als missionaire activiteit en de strategische inzet van social media. Ook voor 2015 staat een missionair festival op de rol. Voortgezette missionaire opleiding predikanten en kerkelijk werkers De praktijk laat zien dat toerusting van pioniers in missionair werk nodig is. De ontwikkeling van een missionaire opleiding voor predikanten en kerkelijk werkers binnen het geheel van de permanente educatie heeft erin geresulteerd dat het per 1 september 2014 mogelijk is een tweejarige opleiding te volgen. We organiseren de opleiding samen met het PCTE. Er zijn op dit moment ca. 15 deelnemers/deelneemsters te verwachten. De opleiding beoogt predikanten te scholen en toe te rusten om de missionaire roeping concreet te maken in de eigen gemeente. Een pioniersproject naast de bestaande gemeente behoort tot de mogelijkheden. In 2015 worden voorbereidingen getroffen voor een evaluatie van deze pilot. Communicatie: bieden van materialen en projecten die gemeente(lede)n kunnen gebruiken om mensen die het evangelie niet kennen of ervan vervreemd geraakt zijn in aanraking te brengen met de christelijke geloofstraditie Materialen en projecten Vertrouwde producten zoals de adventskalender (bezinnend op weg naar Kerst en met kaarten om te versturen) en de veertigdagentijdkalender (bezinnend op weg naar Pasen) zullen blijven verschijnen. Deze missionaire uitgaven vinden ieder jaar weer hun weg naar een grote gebruikersgroep, en zijn 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 18

19 gericht op het gewone gemeentelid. De veertigdagenkalender is in 2014 voor het eerst gezamenlijk met KIA uitgebracht. Er zal materiaal gemaakt worden dat gemeenten helpt concreet te leren, zelf te experimenteren en/of aansluiting te zoeken bij de te vormen 100 Protestantse Pioniersplekken. Ieder jaar wordt gekeken of er in dat jaar een thema speelt dat geschikt is om missionair bij aan te sluiten: een landelijk evenement, een campagne van de Protestantse Kerk (of eventueel van een organisatie waar we banden mee hebben), een goed missionair idee vanuit een plaatselijke gemeente. Dat kan zijn in de vorm van een kaartenset, een folder, een boekje. In 2015 zal de focus onder andere gericht worden op kerkelijk pionieren en de voorbeeldfunctie van een christelijke levensstijl. Het donateursmagazine Bries zal ook in 2015 worden gecontinueerd. Webwinkel De producten van MWK zoals cadeauartikelen, werk- en studiemateriaal, gedenk- en geschenkboekjes, cursussen en literatuur, gezelschapspellen, media & overig materiaal zijn via de webwinkel te bestellen. Ook is daar materiaal te vinden dat geschikt is om mensen die doorgaans niet naar de kerk komen maar die we wel ontmoeten op de grote feestdagen, te verwelkomen en zich thuis te laten voelen. Startzondag 2015 Samen met het programma Kerk in Ontwikkeling ontwikkelen we in 2015 materialen en projecten rond het startzondagthema en stimuleren we gemeenten die voor hun startzondag te gebruiken. Kerst 2015 MW&KG sluit zich aan bij eventuele publiekscampagnes vanuit de Dienstenorganisatie. Missionaire gedeelten website Protestantse Kerk De rubriek Oogpunt van (homepage website Protestantse Kerk) wordt ook in 2015 gecontinueerd. Het missionaire gedeelte van de website wordt ook in 2015 benut om de activiteiten en projecten van MW&KG te ondersteunen en te promoten. Website missionaire ronde IV Vanuit het plan om een vierde missionaire ronde te houden is een extra inspanning voor online presentie noodzakelijk. Daartoe wordt een website gebouwd binnen pkn.nl en wordt aandacht gevraagd voor deze ronde via de Facebookpagina PKN Missionair. Een platform waarin activiteiten worden gedeeld, vragen kunnen worden gesteld rondom pionieren en andere missionaire activiteiten. Sociale media De missionaire kansen van de sociale media kunnen door plaatselijke gemeentes beter benut worden. MWKG zal gemeentes handvatten aanbieden om hier concreet werk van te maken (o.m. via uitreiken materialen en workshops tijdens Mission-air). Zelf zullen de medewerkers van MWKG meer zichtbaar worden op de diverse vormen van social media. Nu al zijn veel predikanten en kerkelijk kader actief op platforms als LinkedIn, Facebook en twitter. Missionair Werk en Kerkgroei beoogt zo veel mogelijk aanwezig te zijn en bij hen aan te sluiten, juist om met predikanten en kader in dialoog te treden. Samenwerkingsprojecten MWKG levert ook in 2014 een actieve bijdrage aan de verdere opbouw en het onderhoud van de website Het voornemen is dan ook weer deel te nemen aan het communicatieoverleg dat periodiek gehouden wordt door de programmalijn Communicatie en Fondsenwerving. In samenwerking met andere programmalijnen zal bekendheid gegeven worden via folders aan nieuwe uitgaven. Bevorderen van het ontstaan van nieuwe en experimentele vormen van gemeente-zijn met het oog op de missionaire presentie van onze kerk in de samenleving Pioniersplekken Project Pionieren in honderdvoud Typerend voor pioniersplekken en experimentele missionaire projecten is het streven naar nieuwe christelijke gemeenschapsvorming. Dat onderscheidt deze projecten van gangbare missionaire activiteiten. MWKG zal de vernieuwing van gemeente en kerk sterk verbinden aan het revitaliseren van bestaande gemeenten. Op deze manier worden de komende jaren 100 nieuwe pioniersplekken gesticht. Een nieuwe geloofsgemeenschap kan van alles zijn (praten over de Bijbelse boodschap in 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 19

20 een café, een huiskerk, een netwerk van jongeren, ouders en kinderen die al knutselend een bijbelverhaal uitbeelden, etc.) als ze maar aansluit bij lokale behoeften en past bij de mensen die er wonen. De afgelopen twee jaar zijn circa 18 pioniersplekken van de tweede generatie geaccordeerd. Eind 2014 hopen we op circa 30 pioniersplekken waar serieuze stappen zijn gezet en het pionieren nagenoeg begonnen is. De (ambitieuze) doelstelling voor 2015 is daar bovenop nog 30 pioniersplek te laten ontstaan. Werkwijze Met gemeenten die klaar staan om te pionieren volgt MWK de volgende route. Het idee dat leeft bij de potentiele pioniers, moet worden vertaald naar een praktisch en haalbaar plan. De afspraak een idee voor een pioniersplek uit te werken in een driejarig plan, wordt vastgelegd in een intentieverklaring die door de verantwoordelijke kerkenraad, de pionier en MWK getekend wordt. Dan breekt de fase van planning aan. Daarnaast worden een financieringsschema en een begroting voor het eerste jaar gemaakt. Indien nodig zijn MWK en de Maatschappij van Welstand bereid mee te financieren. MWK stelt naast begeleidingskosten maximaal zo n per pioniersplek per jaar beschikbaar. Van de Maatschappij van Welstand mogen we per pioniersplek over een periode van drie jaar een bedrag van maximaal besteden. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de wederzijdse afspraken worden vastgelegd. Deze wordt weer ondertekend door de kerkenraad, de pioniers en MWK. Zodra het project gestart is krijgen pioniers en pioniersteams de noodzakelijke ondersteuning in de vorm van groepscoaching, procesbegeleiding ter plekke en teamretraites. Deze werkwijze wordt ook in 2015 gevolgd al proberen we soepel om te gaan met de administratieve kant van het geheel, want kerkelijke molens malen langzaam. Bij de begeleiding en training van pioniersteams zijn de IZB, het Evangelische Werkverband, International Church Plants en de HGJB betrokken. Daarnaast is er samenwerking met lokale netwerken rond pionieren in onder andere Den Haag en Amsterdam. Communicatie Het doel en de criteria die van toepassing zijn als het gaat om pionieren, zijn te vinden in de brochure Pionieren vanuit de Protestantse Kerk. Daarnaast is er een brochure gericht op fondsenwerving. Beide zijn digitaal beschikbaar en worden up to date gehouden. In 2015 gaan we door met de pr voor pionieren via de website, Kerkinformatie, de maandelijkse post voor predikanten, etc. Ook zoeken we de publiciteit in bladen en informatiekanalen die een breder publiek bereiken dan de christelijke kring. De afgelopen twee jaar waren er informatiesessies over pionieren m.n. op het platteland. Ze werden gebruikt voor een presentatie, discussies en het uitreiken van materialen aan geïnteresseerden. Langs die weg kwamen er enkele initiatieven tot stand. De collecteopbrengsten in 2014 laten tegenvallende resultaten zien. Dat is een signaal om in 2015 extra aandacht te geven aan de collecteondersteuning. Het begeleidend materiaal zal gericht zijn op concrete (bijna tastbare) projecten en geen woord Frans bevatten. De lijn dat pioniers/pionier-teams regelmatig over hun ervaringen vertellen in ons relatiemagazine Bries, wordt voortgezet in Omdat er in Amsterdam relatief veel pioniersplekken functioneren, is bij de PKA de behoefte ontstaan een pioniersbegeleider aan te stellen die coördinatietaken vervult. De werkgroep Pionieren wil graag haar voordeel doen met de Amsterdamse ervaringen. Afgesproken is dat MWK deze begeleider meefinanciert en de betrokkene deel gaat uitmaken van de werkgroep. Educatie De praktijk wijst uit dat scholing en begeleiding noodzakelijk zijn. Voor veel gemeenten is pionieren een nieuw terrein en dan komen scholing en begeleiding als geroepen. Als onderdeel van het deelprogramma Pionieren in honderdvoud is er een training uitgewerkt voor de educatie van pioniers en hun teams die bestaat uit drie componenten: teamretraites, groepscoaching en procesbegeleiding ter plaatse. Tijdens teamretraites komen verschillen pionierteams bij elkaar. Verspreid over 3 jaar ontmoeten zij elkaar vijf keer in een tweedaagse conferentie (2x in jaar 1, 2x in jaar 2 en 1x in jaar 3). Doelen zijn: inspiratie opdoen, verwerven/bijspijkeren van kennis van pionieren, teambuilding binnen de eigen teams, gemeenschapsvorming tussen de teams en delen van/reflectie op ervaringen uit de eigen praktijk. Er is groepscoaching voor de voortrekker of pionier. Elke pionier maakt deel uit van een vaste groep pioniers die twee keer per jaar of vaker bijeenkomt voor intervisie. De spiritualiteit van de pioniers mag in die bijeenkomsten ruime aandacht krijgen. Vanuit ICP en ds. Janneke Nijboer worden extra mogelijkheden geboden. 13 oktober 2014 Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland 20

Begroting 2013. Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2013. Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2013 Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 8 oktober 2012 Rapport Kleine Synode d.d. 23 november 2012

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Jaarplan en begroting Protestantse Kerk in Nederland

Jaarplan en begroting Protestantse Kerk in Nederland Jaarplan en begroting 2016 Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 12 oktober 2015 Rapport Kleine Synode november

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Begroting en jaarplan Protestantse Kerk in Nederland

Begroting en jaarplan Protestantse Kerk in Nederland Begroting en jaarplan 2014 Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 14 oktober 2013 Rapport Kleine Synode d.d.

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19)

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) A. Besluit van de Generale Synode d.d. 12 november 2015 Het besluit van de Generale Synode van 12 november 2015 naar aanleiding van de nota Kerk 2025 Waar een Woord is,

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI A. Algemene gegevens Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE NIEUWE TONGE RSIN/Fiscaal nummer: 002686594 Website adres: www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens van de classis AchterhoekOost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classis AchterhoekOost Telefoonnummer (facultatief): 0545273241 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

SEPA, leuk is het niet

SEPA, leuk is het niet SEPA, leuk is het niet Even voorstellen Henk Lubberts particuliere fondsenwerving team Communicatie & Fondsenwerving 498 dagen De grootste voordelen zitten volgens Verhagen in de besparing op transactiekosten

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie

Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classis Zierikzee Telefoonnummer: 0111 642595 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nisse

Protestantse gemeente te Nisse A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Nisse RSIN/Fiscaal nummer: 824129039 Website adres: E-mail: www.mariakerk-nisse.nl info@mariakerk-nisse.nl Adres: Dorpsplein 49 Postcode: Plaats:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d 1 Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d. 30-10-2017 Inleiding In dit document wordt in twee hoofdstukken beschreven hoe het profiel van de voorzitter

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

Samen geroepen en samengeroepen

Samen geroepen en samengeroepen Samen geroepen en samengeroepen Beleidsplan 2013 2016 Classicale vergadering van Zierikzee Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classciale vergadering van Zierikzee. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Streekgemeente Oost Groningen

Streekgemeente Oost Groningen Streekgemeente Oost Groningen Voorwoord De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk

Nadere informatie

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht, 11 oktober 2010 Rapport Kleine

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren Telefoonnummer (facultatief): 050-4092029 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 juni 2014.

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 juni 2014. Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 juni 2014. A. Benoemingen Herbenoemingen Stichting Kerk en Wereld: Mw. R. Oldenboom is herbenoemd als voorzitter

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht?

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht? CONCEPT PLAATSELIJKE REGELING NICOLAASWIJKGEMEENTE (werktitel) Vooraf: In het beleidsplan 2015 hebben we onder woorden gebracht wat voor kerk wij willen zijn. Die omschrijving wordt hier nogmaals aangegeven.

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Begroting 2010 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2010 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2010 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Rapport Kleine Synode d.d. 27 november 2009 KDB 09-20 Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde gemeente te Zevenhuizen Telefoonnummer: scriba: 0180-631700 RSIN/fiscaalnummer: 824106337 Website adres: E-mail:

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

2 Activiteiten programmalijnen

2 Activiteiten programmalijnen 2 Activiteiten programmalijnen Institutionele Ondersteuning en LRP Het programma Institutionele Ondersteuning (IO) levert een bijdrage aan het leiding geven aan het leven en werken van kerk en gemeenten.

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBITRANSPARANTIE TE PUBLICEREN GEGEVENS DOOR EEN GEMEENTE BEHORENDE TOT DE HERSTELD HERVORMDE KERK. A. A LGEMENE GEGEVENS Naam ANBI: Telefoonnummer : 0182532158 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk als bedoeld in ordinantie 2-19-6 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3.

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wezep Telefoonnummer:

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk De Zaaier te Harderwijk. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: 002715892 Website adres: www.cgkdzaaier.nl E-mail: scriba@cgkdezaaier.nl

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer: RSIN/Fiscaal nummer: Nederlands

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Vastgesteld op 9 januari 2017 Inhoud 1. Werkwijze wijkkerkenraad... 2 2. Samenstelling wijkkerkenraad... 5 3. Taakgroepen... 5 4. Kleine kerkenraad...

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar

Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar A. Algemene gegevens Naam ANBI Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar Telefoonnummer 0512-472141 RSIN/Fiscaal nummer 002671803 Website

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie