Doorlopende reisverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorlopende reisverzekering"

Transcriptie

1 Doorlopende reisverzekering Verzekeringsvoorwaarden - 691b De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij. De door de verzekeringnemer ingediende aanvraag en direct of later verstrekte, mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen vormen de grondslag van de verzekering. Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Bedenktijd Op de aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat de verzekeringnemer na ontvangst van de polis en de polisvoorwaarden de verzekering ongedaan kan maken. Hierbij geldt het volgende: n de bedenktijd bestrijkt een termijn van veertien kalenderdagen; n de bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van de polis en de polisvoorwaarden; n de verzekering moet een contracttermijn van tenminste een jaar hebben; n wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan; n op contracten waarvan met instemming van de verzekeringnemer, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen is de bedenktijd niet van toepassing. 2 Verzekerden Ingeval van verzekering van één persoon: de verzekeringnemer of de als zodanig op het polisblad genoemde persoon. Ingeval van verzekering van een tweepersoons huishouden: de verzekeringnemer en de met hem/haar in gezinsverband samenwonende echtgenoot/echtgenote of levenspartner. Ingeval van verzekering van een gezin: n de verzekeringnemer en de met hem/haar in gezinsverband samenwonende echtgenoot/echtgenote of levenspartner; n de met hem/haar in gezinsverband samenwonende kinderen; n de in verband met dagonderwijs elders binnen Nederland wonende ongehuwde kinderen van een verzekerde tot de leeftijd van 27 jaar; n met de verzekeringnemer meereizende kinderen niet ouder dan 17 jaar van anderen dan de verzekeringnemer en/of diens echtgenoot/echtgenote of levenspartner, mits deze kinderen een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. 3 Dekkingsgebied De verzekering is van kracht in de gehele wereld. 4 Geldigheid van de verzekering De verzekering is van kracht tijdens de reis van en naar een vakantieverblijf en het verblijf op het vakantieadres. Onder vakantieverblijf wordt verstaan een adres dat ongelijk is aan het feitelijke woonadres van de verzekeringnemer. Een reis vangt aan als een verzekerde of diens bagage het woonadres verlaat en houdt op bij het terugkeren van verzekerde en diens bagage op het woonadres. Onder reis en verblijf wordt niet begrepen: n een zakelijke (beroepshalve) reis/verblijf, waaronder ook te verstaan studie en stage; n bij een reis binnen Nederland: een reis/verblijf zonder minimaal één overnachting elders, tenzij de verzekeringnemer een reserveringsbewijs voor een hotel, vakantieverblijf of camping kan overleggen; n een reis/verblijf met een duur langer dan zestig aaneengesloten dagen. In dat geval eindigt de dekking met het verstrijken van de zestigste dag gerekend vanaf het moment van aanvang van de reis. 5 Hulpverlening Onder hulpverlening wordt verstaan het overleggen over te treffen maatregelen, het overleggen over te maken kosten, het organiseren van noodzakelijke maatregelen, het treffen van maatregelen voor zover gedekt conform deze voorwaarden. Voor deze hulpverlening kunt u contact opnemen met de alarmcentrale: telefoon (+) Verzekerde rubrieken Voorzover dit uit het polisblad blijkt zijn de volgende rubrieken verzekerd: A Buitengewone kosten Vergoeding van buitengewone kosten kan uitsluitend plaatsvinden na goedkeuring van de Alarmcentrale, voorzover overleg redelijkerwijs mogelijk was. Alle buitengewone kosten gemaakt tijdens reis of verblijf in verband met of mede in verband met de behandeling van bestaande ziekte, gebreken of afwijkingen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Tevens komen niet voor vergoeding in aanmerking kosten gemaakt in Nederland in verband met of mede in verband met bestaande ziekten en/of afwijkingen al dan niet psychisch van aard en de kosten gemaakt in Nederland in verband met of mede in verband met zwangerschap. 6.1 Ongeval of ziekte Bij ongeval of ziekte vergoedt de maatschappij: n de noodzakelijk gemaakte vervoerskosten naar en van de dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis; n extra kosten van de terugreis; n kosten voor langer verblijf; n kosten van overkomst van familie. 6.2 Opsporings- en reddingsacties De maatschappij vergoedt de door de bevoegde autoriteiten gemaakte kosten van opsporings- en reddingsacties. 6.3 Overlijden van verzekerde Bij overlijden van een verzekerde vergoedt de maatschappij: de kosten van de berging en het vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland, of de kosten van de begrafenis of crematie ter plaatse en de kosten van de overkomst van de familie in de eerste en tweede graad tot maximaal de kosten waarvoor het vervoer van het stoffelijk overschot had kunnen plaatsvinden. 6.4 Terugroeping Ingeval van terugroeping naar Nederland in verband met een met levensgevaar gepaard gaande ziekte of ongeval of overlijden van familieleden in de eerste of tweede graad van een verzekerde en ingeval van terugroeping naar Nederland wegens schade aan eigendommen in Nederland van een verzekerde door een van buitenkomend onheil, mits de aanwezigheid van de verzekerde in de hoedanigheid van eigenaar, huurder of bedrijfsleider dringend noodzakelijk is, vergoedt de maatschappij: n de extra vervoerskosten naar Nederland; n de extra verblijfskosten voor maximaal tien dagen voor de verzekerden die niet naar huis terugkeerden; n de extra terugreiskosten naar de oorspronkelijke bestemming, mits deze terugreis binnen 21 dagen na de terugroeping plaatsvindt. 6.5 Reisvertraging Bij vertraging op de heen- of terugreis ten gevolge van stakingsacties, natuurrampen en calamiteiten vergoedt de maatschappij de noodzakelijk gemaakte extra vervoersen verblijfskosten voor maximaal tien dagen, als een vertraging optreedt van tenminste acht uur. 6.6 Kosten van begeleiding De maatschappij vergoedt de reiskosten voor de overkomst en terugreis inclusief de verblijfskosten van ten hoogste één persoon ter begeleiding terug naar Nederland van verzekerde kinderen beneden de 16 jaar en van verzekerden die ten gevolge van een lichamelijke of geestelijke handicap begeleiding behoeven, wanneer de verzekerde, die voor de begeleiding gedurende de reis zou zorgen hiertoe door ongeval of ziekte niet in staat is.

2 6.7 Uitvallen best uurder voertuig Indien de bestuurder van het voertuig door ongeval of ziekte niet meer in staat is het voertuig te besturen en geen andere verzekerde die taak kan overnemen vergoedt de maatschappij de noodzakelijk te maken kosten voor de terugreis of organiseert en regelt de maatschappij de repatriëring van verzekerden. 6.8 Niet meeverzekerde reisgenoot Tevens verleent de maatschappij uitkering voor de eerder in dit artikel genoemde buitengewone kosten die de verzekerde moet maken tengevolge van een onder deze verzekering gedekte gebeurtenis die een niet op de polis genoemde reisgenoot is overkomen, waardoor de verzekerde alleenreizend wordt. Deze dekking is alleen van kracht indien: n de getroffen reisgenoot een eigen geldige reisverzekering heeft; n de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van diens reisverzekering valt, maar deze reisverzekering geen dekking biedt voor de buitengewone kosten van een meereizende verzekerde; n de getroffen reisgenoot en de verzekerde samen heen en terug zouden reizen; n de door de verzekerde te maken kosten aantoonbaar noodzakelijk zijn en redelijkerwijs en tijdens de duur van de reis gemaakt zijn. 6.9 Uitvallen vervoermiddel Indien het door verzekerde bestuurde personenmotorrijtuig, aanhanger en/of pleziervaartuig tijdens de reis of binnen zeven dagen voor de ingangsdatum van de reis (maar niet eerder dan de datum van acceptatie van de verzekering) uitvalt of niet meer bruikbaar is door één van de volgende oorzaken: n beschadiging door een aanrijding of door brand; n een motorische of technische storing die niet binnen twee werkdagen kan worden verholpen; n diefstal; n inbeslagname door de overheid in verband met een aanrijding; vergoedt de maatschappij de volgende kosten: het huren van een gelijksoortig ander vervoermiddel, aanhanger of pleziervaartuig tot maximaal e 75,00 per dag per object gedurende ten hoogste 25 dagen, met een maximum van e 2.500,00 per reis/verblijf; en vergoedt de maatschappij de volgende kosten dan wel organiseert en regelt de maatschappij de volgende hulpverlening: n het vervoeren van het vervoermiddel naar de dichtstbijzijnde herstelinrichting, berging of stalling; n vervoer van de verzekerden en de bagage naar de eerste bestemming of naar een adres in Nederland; n het bezorgen van het inmiddels herstelde vervoermiddel op het verblijfsadres; n het verzorgen van maximaal twee dagen passend logies van verzekerden; n het zenden van onderdelen voor herstel ter plaatse (de onderdelen zelf komen niet voor vergoeding in aanmerking); n een tegemoetkoming in de kosten van reparatie langs de weg tot maximaal e 100,00; n bij het uitvallen tijdens reis en verblijf ook voor een periode korter dan twee werkdagen: de extra verblijfskosten met een maximum van e 50,00 per dag voor alle verzekerden tezamen; n enige andere in overleg met de alarmcentrale overeen te komen hulpverlening. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de alarmcentrale beslist welke (combinatie) van de genoemde opties organisatorisch haalbaar en de meest adequate is Telecommunicatiekosten De maatschappij vergoedt de noodzakelijke telefoon,- fax-, telegram- en telexkosten ingeval van een onder deze verzekering gedekte gebeurtenis tot een maximum van e 100, Schade aan het logiesverblijf De maatschappij vergoedt schade aan logiesverblijf en de inventaris tot maximaal e 250,00 per verzekerde voor zover de verzekerde voor de schade aansprakelijk is. Er geldt een eigen risico van e 25,00 per schade. B Bagage Verzekerd is de bagage die de verzekerde bij aanvang van de reis voor eigen gebruik, of als geschenk aan anderen, heeft meegenomen of verzonden. De maatschappij vergoedt de directe schade ten gevolge van diefstal, verlies of beschadiging. Er geldt een eigen risico van e 65,00 per schadegebeurtenis. Voor bagage wordt nooit meer dan een algemeen maximum van e 2.500,00 per reis per verzekerde uitgekeerd. Belangrijk: Zorgvuldigheidsvereiste Voor schade aan bagage geldt dat de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt indien de verzekerde niet de normale, in het maatschappelijk verkeer redelijk te achten voorzichtigheid in acht heeft genomen. Schade aan bagage die wordt gestolen uit of van een vervoermiddel komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij verzekerde naar redelijkheid kan aantonen dat de bagage van buitenaf niet zichtbaar was en was opgeborgen in een afgesloten kofferruimte; voor geld en geldswaardig papier, creditcards, reisdocumenten, kostbaarheden en/of sieraden geldt bovendien dat deze nimmer worden vergoed bij diefstal als de diefstal plaats vond uit een niet afgesloten ruimte en er geen direct toezicht werd gehouden. De in artikel 7 genoemde zaken vallen onder reisbagage, maar kennen een specifieke maximale vergoeding per soort zaak zoals daar genoemd. Niet verzekerd zijn: n waardepapieren, aantekeningen, ontwerpen, concepten in de ruimste zin van het woord; n verzamelingen in de ruimste zin van het woord; n gereedschappen anders dan behorend bij de standaarduitrusting van het voertuig; n koopmansgoederen en monstercollecties; n niet gezette edelstenen en onbewerkte metalen; n dieren; n vaartuigen, bestemd voor gebruik met (buitenboord)motor(en), luchtvaartuigen, motorrijtuigen, kampeerwagens, caravans, of andere voertuigen; n beroepsuitrusting. Bij vertraagde aankomst van bagage van minimaal acht uur vergoedt de maatschappij een bedrag van ten hoogste e 125,00 per verzekerde voor de noodzakelijke aanschaf van vervangende kleding en toiletartikelen. Bij verlies van reisdocumenten vergoedt de maatschappij de noodzakelijke vervoers- en verblijfskosten ter plaatse teneinde nieuwe documenten te verkrijgen. C Annuleringsverzekering 6.1 Vergoeding De annuleringsverzekering geeft recht op vergoeding van de hieronder genoemde kosten tot maximaal het verzekerde bedrag per verzekeringsjaar voor zover het ontstaan ervan het gevolg is van een gedekte gebeurtenis. De maatschappij vergoedt de kosten die de verzekeringnemer verschuldigd is ingeval van annulering van de gesloten reis- en/of huurovereenkomst, bestaande uit de reissom of een deel daarvan, verminderd met kosten die teruggevorderd kunnen worden. Indien door een voortijdige beëindiging van de reis of aankomstvertraging als gevolg van vertraging in het trein-, vlieg- of bootvervoer niet het volle profijt is getrokken van de betaalde reissom, vindt een vergoeding plaats berekend naar de dagprijs zoals hierna beschreven. Een verlies van minder dan acht uur vakantie blijft buiten beschouwing. De dagprijs is de reissom per meereizende verzekerde gedeeld door het aantal dagen van het reisarrangement of de huurovereenkomst. 6.2 Gedekte gebeurtenissen Als gedekte gebeurtenissen gelden: n overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een verzekerde; n overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de eerste of tweede graad van een verzekerde; 2

3 n overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de eerste of tweede graad van een verzekerde in het buitenland zodat het voorgenomen verblijf aldaar geen doorgang kan vinden; n het door een verzekerde op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis vereiste vaccinatie; n het door ernstige schade zodanig onbewoonbaar zijn van het vakantieverblijf van een verzekerde, dat huisvesting niet aldaar, en ook niet elders in de directe omgeving en onder vergelijkbare omstandigheden mogelijk is; n een zo ernstige schade door een van buiten komend onheil aan de eigendommen van een verzekerde of aan het bedrijf waar een verzekerde werkt, dat diens aanwezigheid in Nederland dringend noodzakelijk is; n onvoorziene en onvrijwillige werkloosheid van een verzekerde, tengevolge van een gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar de verzekerde werkzaam is; n het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning; n het onverwacht opgeroepen worden van een verzekerde voor een examen van een meerjarige opleiding. 6.3 Uitsluiting Voor gebeurtenissen die redelijkerwijs te voorzien waren bij het aangaan van de verzekering, de reis- en/of huurovereenkomst bestaat geen dekking. 6.4 Verplichtingen De verzekerde dient in geval van annulering direct contact met de maatschappij op te nemen. De maatschappij heeft het recht op volledige inzage van de aangegane reis- en/of huurovereenkomst. 6.5 Niet meeverzekerde reisgenoot Tevens geeft deze verzekering recht op vergoeding van de eerder in dit artikel genoemde kosten tot maximaal het verzekerde bedrag indien sprake is van een onder de annuleringsverzekering gedekte gebeurtenis, die een niet op de polis genoemde reisgenoot is overkomen, waardoor verzekerde alleenreizend wordt. Deze dekking is alleen van kracht indien: n de getroffen reisgenoot een eigen geldige annuleringsverzekering heeft; n de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van diens annuleringsverzekering valt en diens annuleringsverzekering geen vergoeding verleent voor de meereizende verzekerde; n de getroffen reisgenoot en verzekerde samen heen en terug zouden reizen. D Onvoorziene medische kosten De maatschappij vergoedt bij ziekte of ongeval in het buitenland de noodzakelijk gemaakte medische kosten van een arts, verpleging en ziekenhuisopname in het dichtstbijzijnde ziekenhuis in de laagste klasse, of in de klasse waarvoor de verzekerde in Nederland voor ziektekosten verzekerd is, vervoer heen en terug naar de dichtstbijzijnde arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis en de kosten van een noodzakelijk geworden eerste prothese. De dekking voor medische kosten in het buitenland geldt uitsluitend indien de verzekerde binnen Nederland een verzekering of voorziening voor medische kosten heeft. Voor nabehandeling in Nederland, rechtstreeks in verband staande met de tijdens reis of verblijf overkomen ziekte of ongeval, worden tot een periode van een jaar na terugkeer van de reis de kosten vergoed tot een bedrag van e 2.500,00 per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen. Voor de kosten van tandheelkundige behandelingen geldt een beperking in die zin dat de behandeling het gevolg dient te zijn van een ongeval en tevens in die zin dat voor de noodzakelijk gemaakte kosten per element niet meer dan e 250,00 wordt betaald met als maximum e 1.250,00 per gebeurtenis. De kosten van verlies van of schade aan prothesen als stifttanden, kronen en bruggen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Voor alle tandheelkundige behandelingen geldt dat de kosten daarvan alleen worden vergoed als de behandeling noodzakelijk, spoedeisend en niet uit te stellen was. Alle kosten gemaakt tijdens reis of verblijf in verband met of mede in verband met de behandeling van bestaande ziekten, gebreken of afwijkingen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Tevens komen niet voor vergoeding in aanmerking kosten gemaakt in Nederland als gevolg van bestaande ziekten of afwijkingen al dan niet psychisch van aard en de kosten gemaakt in Nederland als gevolg van zwangerschap. Deze kosten worden wel vergoed als zij buiten Nederland gemaakt zijn, onvoorzien waren en behandeling niet kon worden uitgesteld tot na terugkeer van de verzekerde van de reis of het verblijf. Huisdieren De maatschappij vergoedt de medische kosten die de verzekerde in het buitenland heeft moeten maken voor zijn meereizend huisdier. De vergoeding bedraagt maximaal e 125,00 per huisdier en maximaal e 250,00 per jaar per polis voor alle huisdieren tezamen. Voorwaarde voor vergoeding is wel dat de verzekerde een officieel bewijsstuk overlegt waaruit blijkt dat het betreffende huisdier zijn eigendom is. 7 Verzekerde bedragen De bedragen gelden voor zover niet anders vermeld per reis per verzekerde. 7.1 Buitengewone kosten zoals vermeld in de artikelen 6.A.1 tot en met 6.A.8: kostprijs. 7.2 Uitvallen vervoermiddel, maximaal per reis e 2.500, Telecommunicatiekosten e 100, Schade logiesverblijf (eigen risico e 22,00 per gebeurtenis) e 250, Bagage (eigen risico e 65,00 per gebeurtenis) e 2.500,00 waarbij maximaal uitgekeerd wordt: voor de onder a tot en met h genoemde kostbaarheden: a foto-, film-, beeld-, geluids-, computer- en telecommunicatieapparatuur met toebehoren, uitsluitend bestemd voor particulier gebruik e 1.250,00; b geld en cheques (maximaal e 250,00 per jaar per polis) e 125,00; c horloges en chronometers e 175,00; d bont e 175,00; e muziekinstrumenten e 175,00; f sieraden, voorwerpen van edelmetalen, edelgesteenten en parels e 175,00; g kijkers en andere optische instrumenten e 175,00; h reisdocumenten, te weten: paspoorten, rijbewijzen, kentekenbewijzen, visa, identiteitsbewijzen en reisbiljetten bestemd voor de betreffende reis: kostprijs en voor: i niet gemotoriseerde rolstoelen, kinderen wandelwagens e 500,00 per object; j prothesen, (zonne)brillen, contactlenzen, gehoorapparaten en of enig ander medisch hulpmiddel, inclusief onderdelen, accessoires en toebehoren, ongeacht soort en gebruik e 250,00; k onderwatersportuitrusting e 875,00; l wintersportuitrusting e 875,00; m kluissleutel, bij verlies van een kluissleutel, de kosten van vervanging van de sleutel en het slot e 175,00; n skiliftpassen, huur van vervangende wintersportuitrusting: kostprijs; o fietsen en fietsaanhangwagens, inclusief onderdelen, accessoires en toebehoren, ongeacht soort en gebruik e 250,00 per object; p vaartuigen, niet bestemd voor het gebruik met (buitenboord) motor(en), inclusief onderdelen, accessoires en toebehoren, ongeacht soort en gebruik e 250,00; q auto- en motorrijwielgereedschappen, sneeuwkettingen, caravanspiegels, reserveonderdelen, imperialen, ski- en bagageboxen, motorkoffers voor alle verzekerden tezamen e 175,00; r de wegens vertraagde aankomst (langer dan acht uur vertraagd) van bagage noodzakelijke aanschaf van vervangende kleding en toiletartikelen e 125,00; s voor tijdens de reis en/of het verblijf aangeschafte artikelen e 250,00. 3

4 6.6 Annuleringsrisico: maximum e 1.500,00 per persoon per reis en e 7.500,00 per polis per jaar. 6.7 Medische kosten: a gemaakt buiten Nederland: kostprijs; b gemaakt binnen Nederland: nihil; c gemaakt binnen Nederland in verband met nabehandeling: e 2.500,00 per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen; d tandheelkundige kosten: tot maximaal e 250,00 per element met als maximum e 1.250,00 per gebeurtenis; e medische kosten gemaakt buiten Nederland voor een meereizend huisdier tot maximaal e 125,00 per huisdier en maximaal e 250,00 per jaar per polis voor alle huisdieren tezamen. 8 Schadevaststelling Als basis voor de berekening van de schadehoogte geldt voor voorwerpen niet ouder dan twaalf maanden: de nieuwwaarde, voor voorwerpen ouder dan twaalf maanden: de dagwaarde. Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit; dagwaarde is de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. Bij de berekening van de dagwaarde geldt de Tabel vaste afschrijving als richtlijn. Tabel vaste afschrijving: afschrijving per jaar: n foto-, film-, beeld-, geluids-, computer- en telecommunicatieapparatuur met toebehoren, uitsluitend bestemd voor particulier gebruik 10%; n horloges en chronometers 20%; n muziekinstrumenten 20%; n sieraden, voorwerpen van edelmetalen, edelgesteenten en parels 5%; n kijkers en andere optische instrumenten 10%; n niet gemotoriseerde rolstoelen, kinder- en wandelwagens 20%; n prothesen, (zonne)brillen, contactlenzen, gehoorapparaten en/of enig ander medisch hulpmiddel, inclusief onderdelen, accessoires en toebehoren, ongeacht de soort en het gebruik 20%; n onderwatersportuitrusting 20%; n wintersportuitrusting 20%; n fietsen en fietsaanhangwagens, inclusief onderdelen, accessoires en toebehoren, ongeacht de soort en het gebruik 20%; n vaartuigen, niet bestemd voor het gebruik met (buitenboord)motor(en), inclusief onderdelen, accessoires en toebehoren, ongeacht de soort en het gebruik 20%; n auto- en motorrijwielgereedschappen, sneeuwkettingen, caravanspiegels, reserveonderdelen, imperialen, ski- en bagageboxen, motorkoffers 10%; n aangebroken etenswaren, drank en dergelijke 50%. 9 Melding en regeling van schade 9.1 Zodra de verzekeringnemer, of een verzekerde, kennis draagt van een gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een verplichting tot het doen van een schadevergoeding uit kan voortvloeien is hij verplicht: bij schade door verlies, diefstal of vermissing onmiddellijk en ter plaatse aangifte bij de politie te doen. Is dit niet mogelijk dan moet dat bij de eerste zich voordoende gelegenheid gedaan worden; bovendien aangifte te doen bij de verantwoordelijke autoriteiten zoals bijvoorbeeld de vervoerder, de hoteldirectie en de reisleiding; de noodzaak tot het maken van buitengewone kosten in verband met ziekte of ongeval naar redelijkheid aan te tonen bijvoorbeeld door het overleggen van een verklaring van een arts of (overheids) instantie of deskundige; vooraf overleg met de Alarmcentrale te voeren over de te maken kosten, indien dat mogelijk is. De kosten zelf dienen te kunnen worden aangetoond door middel van een gespecificeerde rekening. Besparingen worden naar redelijkheid in mindering gebracht op de gemaakte kosten; op verzoek van de maatschappij een schriftelijke door hemzelf ondertekende verklaring over de oorzaak, toedracht, verklaringen en omvang van de schade over te leggen; alle medewerking te verlenen aan de schaderegeling en alles na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden. Voorts is de verzekeringnemer verplicht alle, zo nodig door de maatschappij voorgeschreven, maatregelen te treffen ter beperking van de schade De door de verzekeringnemer verstrekte mondelinge en schriftelijke opgaven zullen (mede) dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering. Sanctie bij niet nakomen verplichtingen Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekeringnemer een of meer van bovenstaande polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft benadeeld. 9.2 Elk recht op uitkering vervalt indien de schade is ontstaan: in verband met bedwelmende, verdovende, opwekkende of soortgelijke middelen; door opzet, grove schuld, nalatigheid of met goedvinden van de verzekerde; door waagstukken en/of vechtpartijen, anders dan voor rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden; bij het plegen of deelnemen aan een misdrijf of een poging daartoe; door, optredende bij of voortvloeiende uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan; uit een gewapend conflict, burgeroorlog, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij; de genoemde vormen van molest, en de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is gedeponeerd; door het deelnemen aan snelheidswedstrijden en/of rallys met motorrijtuigen, motorvaartuigen of luchtvaartuigen. Er bestaat wel dekking in geval van gijzeling, kaping en vormen van luchtpiraterij, indien geen verband bestaat met de genoemde vormen van molest. 9.3 Van de verzekering is uitgesloten schade: ontstaan door slijtage, eigen gebrek en ondeskundig gebruik; ontstaan door weersinvloeden en ongedierte; veroorzaakt of ontstaan door inbeslagneming en verbeurdverklaring anders dan wegens een verkeersongeval; die bestaat uit beschadigingen, vlekken en ontsieringen die de gebruikswaarde niet aantasten. 9.4 Elk vorderingsrecht van de verzekerde strekkende tot betaling van een schadevergoeding vervalt: indien op enig moment bij schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt; indien verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst niet zijn nagekomen met het opzet de maatschappij te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt; indien de schadeaanmelding niet plaats heeft binnen drie jaar na het moment waarop de verzekeringnemer kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden; indien niet binnen zes maanden te rekenen vanaf de dag waarop de verzekeringnemer kennis kreeg van het definitieve standpunt van de maatschappij een rechtsvordering is ingesteld. 10 Samenloop De verzekering biedt geen dekking als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een uitkering op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening. In dat geval is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen die het bedrag te boven gaat waarop de verzekerde elders aanspraak kan maken. 4

5 11 Begin en einde van de verzekering De verzekering wordt aangegaan voor de contractduur die op het polisblad is aangegeven. De verzekering wordt iedere keer stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd. Opzegging moet schriftelijk gedaan worden en is uitsluitend in de volgende gevallen mogelijk: n per de contractvervaldatum met een opzegtermijn van twee maanden; n op de jaarlijkse premievervaldatum indien de maatschappij uiterlijk twee maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd; n door de maatschappij twee maanden na dagtekening van de opzegging, gedaan binnen dertig dagen na aanmelding, afhandeling of afwijzing van een schadeclaim; n door de maatschappij, op grond van risicowijziging; n indien de verzekeringnemer niet akkoord gaat met een wijzigingsvoorstel van de maatschappij; n door de maatschappij, indien de verzekeringnemer twee maanden nadat zij verschuldigd werd de premie, kosten of assurantiebelasting nog niet heeft betaald. Het bepaalde over betaling en restitutie van premie blijft onverminderd van toepassing; n door de maatschappij, binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen; n door de maatschappij, met onmiddellijke ingang indien een verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven; n zodra de verzekeringnemer niet meer werkelijk in Nederland woont of gevestigd is; n bij faillissement of overlijden van de verzekeringnemer. Indien het een bedrijf betreft, bij het faillissement, de verkoop of de opheffing daarvan. 12 Betaling en restitutie van premie 12.1 De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de dertigste dag nadat zij verschuldigd worden Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet op tijd betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna plaatshebbende gebeurtenissen. Indien de verzekeringnemer al eerder heeft aangegeven te weigeren te betalen, wordt er geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. De verzekeringnemer blijft verplicht het verschuldigde waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop het verschuldigde voor het geheel, door de maatschappij is ontvangen. In het geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan. Premierestitutie over de termijn dat de verzekering hierdoor niet van kracht is geweest vindt niet plaats Premierestitutie over de termijn dat de verzekering niet van kracht is geweest vindt uitsluitend plaats indien de tussentijdse beëindiging in overeenstemming met deze voorwaarden heeft plaatsgevonden, tenzij de beëindiging plaatsvindt wegens (een poging tot) misleiding. Bij premierestitutie kan de maatschappij kosten in rekening brengen. 13 Aanpassing van premie en voorwaarden De maatschappij heeft het recht de premie en de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Tot dertig dagen na de aanpassingsdatum heeft de verzekeringnemer het recht een premieverhoging en een beperking van de dekking te weigeren, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit wettelijke regelingen of bepalingen. In het geval dat de verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt, eindigt de verzekering op de in de mededeling genoemde datum. Als de verzekering bestaat uit verschillende gespecificeerde onderdelen heeft de verzekeringnemer alleen de mogelijkheid tot weigeren voor die onderdelen waar de wijziging betrekking op heeft. 14 Adres Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 15 Klachten en geschillen Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van de maatschappij. Wanneer het oordeel van de maatschappij niet bevredigend is, kan men zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheden, of de behandeling of uitkomst hiervan is niet bevredigend, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 16 Registratie persoonsgegevens Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag (telefoon ). In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de maatschappij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie 17 Mededelingsplicht Er kunnen alleen rechten aan deze verzekering worden ontleend als de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden bij het aangaan van deze verzekering aan alle onderstaande voorwaarden hebben voldaan: Strafrechtelijk verleden Zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. De verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden zijn in de laatste acht jaar als verdachte of als gevolg van een opgelegde (straf )maatregel niet in aanraking geweest met politie of justitie in verband met: n onwettig verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe; n onwettige benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing of welk misdrijf dan ook gericht tegen de persoonlijke vrijheid, het leven of poging(en) daartoe; n het overtreden van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten; n een misdrijf in de zin van de Wegenverkeerswet. Als de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden niet aan al deze voorwaarden voldoen, dient de verzekeringnemer dit onmiddellijk te melden aan de maatschappij en aan te geven, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf )maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, is verzekeringnemer verplicht aan te geven of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden. 5

6 Er kunnen alleen rechten aan deze verzekering worden ontleend als verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden: n de afgelopen acht jaar niet strafrechtelijk zijn veroordeeld; n in de laatste acht jaar geen verzekeringen zijn opgezegd, geweigerd of bijzondere voorwaarden en/of premies zijn gesteld. Als de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden niet aan al deze voorwaarden voldoen, dient de verzekeringnemer dit onmiddellijk te melden aan de maatschappij. Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Als de maatschappij niet of niet volledig wordt geïnformeerd kan dit tot gevolg hebben dat een recht op uitkering beperkt wordt of zelfs vervalt (Burgerlijk Wetboek artikel 7:930). In het geval van opzettelijk verzwijgen of verkeerd voorstellen van omstandigheden heeft de maatschappij het recht de overeenkomst met dadelijke ingang op te zeggen (Burgerlijk Wetboek artikel 7:929 lid 2). U bent verplicht de gegevens op het polisblad te controleren en afwijkingen en/of onjuistheden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het polisblad schriftelijk aan de maatschappij te melden. Na afloop van de termijn wordt aangenomen dat de door u verstrekte gegevens juist zijn overgebracht en dat de opdracht tot verzekering juist is uitgevoerd. 18 NHT Terrorismedekking 18.1 Begripsomschrijvingen In dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan onder: Terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Kwaadwillige besmetting Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in) directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Preventieve maatregelen Van overheidswege en/of door verzekerden en/of door derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1, 2 en 3 omschreven risico in herverzekering kunnen worden ondergebracht Verzekeringsovereenkomsten Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.1 onder staat waar het risico is gelegen van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico s In Nederland toegelaten verzekeraars Schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikelen 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: n terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; n handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal één miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: n schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; n gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze verzekeringsovereenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan vijftig meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24 BW, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten Uitkeringsprotocol NHT Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Het Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni 2003 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag gedeponeerd onder nummer en op 12 juni 2003 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 79/2003. Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 6

7 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens de verzekeraar, de verzekeringnemer en verzekerden en de tot uitkering gerechtigden Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft meegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van het artikel wordt beschouwd

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Clausuleblad terrorismedekking Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Clausuleblad terrorismedekking Avéro Achmea

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam.

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Onder website wordt verstaan de pagina s die vallen onder de door C.A. van Eijck en Zoon geregistreerde

Nadere informatie

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5 Aanvullende verzekering SPAV5 Polisvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 SPP De standaardpakketpolis waarop deze verzekering een

Nadere informatie

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

Algemene aansprakelijkheidsverzekering REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar Algemene aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden Formulier 547a 1 De overeenkomst 12 Molest en atoomkernreacties 2 Verzekerden 13 Opzet

Nadere informatie

Aanvraag Agrarische Verzekering Algemeen

Aanvraag Agrarische Verzekering Algemeen Aanvraag Agrarische Verzekering Algemeen Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar. Verzekeringsvoorwaarden Formulier 153. 8 Indexering. 9 Begin en einde van de verzekering

REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar. Verzekeringsvoorwaarden Formulier 153. 8 Indexering. 9 Begin en einde van de verzekering REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Formulier 153 1 De overeenkomst 8 Indexering 2 Omvang van de dekking 9 Begin en einde van de verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006

Algemene voorwaarden 2006 Algemene voorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor AutoXcellent verzekering Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren) Gegevens

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering

Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

ZAV 07 Algemene Voorwaarden

ZAV 07 Algemene Voorwaarden ZAV 07 Algemene Voorwaarden orw rde Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rangorde Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel 6 Wijziging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie 1.5 Fraude Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie

Nadere informatie

Aanvraag Kantoorelektronica verzekering

Aanvraag Kantoorelektronica verzekering Aanvraag Kantoorelektronica verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05 Amene Voaan ZAV 05 -2- Amene Voaan Modelnr. ZAV 05 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rango Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijfsschadeverzekering

Aanvraag Bedrijfsschadeverzekering Aanvraag Bedrijfsschadeverzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

Algemene Pakketvoorwaarden

Algemene Pakketvoorwaarden Algemene Pakketvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Risicodrager 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Bedenktijd

Nadere informatie

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel

Nadere informatie

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanvangspremie 1.2 Fraude 1.3 Maatschappij 1.4 Pakket 1.5 Risico 1.6 Vereniging van Eigenaren 1.7 Vervolgpremie 1.8 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER

MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER Algemene voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In de verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: AMEV AMEV Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (ZV AVS08)

Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering en worden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2006

MKB Pakketvoorwaarden 2006 MKB Pakketvoorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel 2. Einde van het pakket

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Aanvraag Inhoud verzekering

Aanvraag Inhoud verzekering Aanvraag Inhoud verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt ten

Nadere informatie

Aanvraag motorrijtuigenverzekering

Aanvraag motorrijtuigenverzekering Aanvraag motorrijtuigenverzekering Ingangsdatum : Tussenpersoon : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt ten behoeve

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

Scootmobiel- of rolstoelverzekering

Scootmobiel- of rolstoelverzekering REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar Scootmobiel- of rolstoelverzekering Algemene voorwaarden Formulier 331b 1 12 De overeenkomst Registratie persoonsgegevens 2 De scootmobiel of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CP-ALG 3.0 CamperVerzekering.nl

Algemene voorwaarden CP-ALG 3.0 CamperVerzekering.nl Algemene voorwaarden CP-ALG 3.0 CamperVerzekering.nl INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 ARTIKEL 2 GRONDSLAG 1 ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE 2 ARTIKEL 4 UITSLUITINGEN 3 ARTIKEL 5 AANPASSING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KZP 2.1

Algemene voorwaarden KZP 2.1 KZP 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Definities Grondslag Verplichtingen van verzekerde Uitsluitingen Aanpassing Verzekeringsduur,

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Schadeverzekeringen AVS11

Schadeverzekeringen AVS11 Schadeverzekeringen AVS11 Voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premiebetaling 5 Wijzigingen 6 Aanvang, duur en einde

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Doorlopende reisverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer:

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van

Nadere informatie

Aanvraag Gebouwenverzekering

Aanvraag Gebouwenverzekering Aanvraag Gebouwenverzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt ten

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

BRUILOFTVERZEKERING BASIS

BRUILOFTVERZEKERING BASIS Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Nederland. 1.2 verzekeringnemer:

Nadere informatie

Schadeverzekeringen AVS16

Schadeverzekeringen AVS16 Schadeverzekeringen AVS16 Voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premiebetaling 5 Wijzigingen 6 Aanvang, duur en einde

Nadere informatie

AEGON Vakantie-Jaarverzekering

AEGON Vakantie-Jaarverzekering AEGON Vakantie-arverzekering Uw vakanties goed verzekerd De AEGON Vakantie-arverzekering Even een weekendje naar Londen of Parijs, een dag of tien naar de zon, misschien een weekje skiën of toch de reis

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Artikel 1 Definities In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koopsom: Een eenmalige premiebetaling bij aanvang van de verzekering. 1.2 Maatschappij:

Nadere informatie

Motorrijwielverzekering

Motorrijwielverzekering REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 00 AJ Alkmaar Motorrijwielverzekering Algemene voorwaarden Formulier b De overeenkomst Bonus/Malusschaal Het motorrijwiel Aanpassing van premie en voorwaarden 0 Geldigheidsgebied

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering Doorlopende annuleringsverzekering 2014 2015.1 2014 Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2 Inhoud Algemeen Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Aanvang, duur en einde van een verzekering Artikel 4 Aanvang en duur van een verzekering

Nadere informatie

Pakketvoorwaarden 2008

Pakketvoorwaarden 2008 Pakketvoorwaarden 2008 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Einde van het

Nadere informatie

Voorwaarden. Kostbaarheden FGD

Voorwaarden. Kostbaarheden FGD Voorwaarden Kostbaarheden FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Omvang van de verzekering 3 Artikel 3 Verzekeringsgebied 3 Artikel 4 Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1406, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING Algemene voorwaarden Annulering 2002 Annuleringsverzekering Indeling van de voorwaarden per artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Premie 4

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

Permanente annuleringsverzekering

Permanente annuleringsverzekering V E R Z E K E R I N G S M A A T S C H A P P I J N. V. Permanente annuleringsverzekering Versie 2009.1 1 Postbus 362 3300 AJ Dordrecht T: 078-632 75 75 F: 078-632 75 76 E: info@na.nl I: www.na.nl KvK: 23078337

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IQ ALGEMEEN 01

ALGEMENE VOORWAARDEN IQ ALGEMEEN 01 ALGEMENE VOORWAARDEN IQ ALGEMEEN 01 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES 2 ARTIKEL 2. GRONDSLAG 2 ARTIKEL 3. VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE 2 ARTIKEL 4. UITSLUITINGEN 3 ARTIKEL 5. AANPASSING 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KZP 4.2

Algemene voorwaarden KZP 4.2 Algemene voorwaarden KZP 4.2 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Definities Grondslag Verplichtingen van verzekerde Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Caravanverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden Oldtimer motorrijtuigverzekering. Deze voorwaarden vormen één geheel met de aanvullende

Nadere informatie

Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht

Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Aanvraagformulier Doorlopende Reis HVMP Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Bij het aanvragen van een verzekering bent u verplicht de in het aanvraagformulier gestelde vragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie

Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie BELANGRIJKE INFORMATIE! Wij adviseren u onderstaande informatie te lezen alvorens u het aanvraagformulier invult. Waarom eerst deze uitvoerige

Nadere informatie

CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid

CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid A 021-023 Van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden Waar in deze polis wordt verwezen naar verzekeringsvoorwaarden wordt daarmee bedoeld de op het polisblad van

Nadere informatie

Offerte. BLG Woonpakket. De heer CLOSER Then A.C. de Graafweg 5 1716KD OPMEER. Geachte heer Then,

Offerte. BLG Woonpakket. De heer CLOSER Then A.C. de Graafweg 5 1716KD OPMEER. Geachte heer Then, Offerte BLG Woonpakket De heer CLOSER Then A.C. de Graafweg 5 1716KD OPMEER Datum 31-12-2015 Geachte heer Then, Naar aanleiding van uw verzoek en de daarbij door u verstrekte gegevens sturen wij u hierbij

Nadere informatie

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met

Nadere informatie

Verkort formulier t.b.v. wijziging tenaamstelling

Verkort formulier t.b.v. wijziging tenaamstelling (Let op! Dit formulier mag alleen gebruikt worden om de hierboven genoemde wijziging door te geven) Motorrijtuigverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis

Nadere informatie

Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16

Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16 Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16 Algemene voorwaarden (bij bedrijfsrechtsbijstand) Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3

Nadere informatie

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis 1. Intermediair Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon:

Nadere informatie

Voorwaarden. Lichtreclame FGD 2013-01

Voorwaarden. Lichtreclame FGD 2013-01 Voorwaarden Lichtreclame FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 3 Artikel 3 Dekking boven het verzekerde bedrag 3 Artikel 4

Nadere informatie

VSI Pakketverzekering Pakket

VSI Pakketverzekering Pakket 1 VSI Pakketverzekering Pakket VSIPAK01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in de VSI Pakketverzekering zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden van die verzekeringen.

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Algemene voorwaarden Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (027)

Algemene Voorwaarden (027) Algemene Voorwaarden (027) (027) A60.1684-08/07 Inhoud Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 2 B Onzeker voorval Artikel 3 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren Algemene Polisvoorwaarden 1. Begripsomschrijvingen... 2 Begrippen... 2 Gebeurtenis... 2 2. Omschrijving van dekking... 3 3. Uitsluitingen... 3 Algemene uitsluitingen... 3 Uitsluitingen per verzekering...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor psychologen

Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor psychologen Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor psychologen U kunt dit aanvraagformulier per post verzenden aan Aon Verzekeringen, Antwoordnummer 10015, 2200 VB Noordwijk. Voor meer informatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Recreatiepakket Vakantie... Caravan... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket Ja Nee nummer.. Verzekeringnemer Naam.. Voorletter(s).. Geslacht Man Vrouw Geboortedatum.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Koopsom Hypotheek-AOV 2007 bekwaamheden zijn berekend.

Algemene Voorwaarden Koopsom Hypotheek-AOV 2007 bekwaamheden zijn berekend. ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Maatschappij Goudse Schadeverzekeringen N.V. Goudse Schadeverzekeringen N.V. is als schadeverzekeraar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De

Nadere informatie

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING Individuele boekingen 1 Voorwaarden Annuleringsverzekering De deelnemer die zich individueel

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven Clausuleblad verloskunde RHN-AVB002/CB002 augustus 2015 Inhoud De volgende clausules zijn alleen van toepassing als de betreffende clausule in de

Nadere informatie

Aanvraag FGD Bestuurdersaansprakelijkheid Vereniging van Eigenaren (VVE)

Aanvraag FGD Bestuurdersaansprakelijkheid Vereniging van Eigenaren (VVE) Aanvraag FGD Bestuurdersaansprakelijkheid Vereniging van Eigenaren (VVE) Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1507, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie