Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wematech Bodem Adviseurs B.V."

Transcriptie

1 Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK SCHIJFSEBAAN 2B EN 4A SCHIJF Opdrachtgever : De Noordhoek Holding B.V. Schijfsebaan 4a 4722 SG Schijf Projectnummer : VBB Kenmerk rapport: RN55255.R- Status rapport: Definitief Datum: 25 juni 25 UBI-code(s) locatie: Wbb-code locatie: n.v.t. Projectleider Ing. M.E. Haan par: (Mede)auteur Ing. M.E. Haan Ing. W.J.A. Buijs par: Wematech Advies Groep B.V. is gecertificeerd door Lloyd s volgens de gestelde criteria conform ISO-9:28 onder nummer RQA Postbus 87, 47 BV Roosendaal. Windmolen 23, 475 VM Oud Gastel Tel. +3 () Fax +3 () KvK BTW nr. NL 83326B. Rabobank IBAN NL82 RABO Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

2 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB SAMENVATTING In opdracht van De Noordhoek Holding B.V. is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in de periode april t/m juni 25 een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan de Schijfsebaan 2b en 4a te Schijf. Doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren voor de voorgenomen herbestemming en herinrichting van het terrein. Doel van het nader bodemonderzoek is het verkrijgen van een inzicht in de omvang en ernst van de aangetroffen verontreiniging met lood in de grond ter plaatse van het perceel aan de Schijfsebaan 2b. Het veldwerk is uitgevoerd in periode april t/m juni 25. Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van zintuiglijke beoordeling plaatselijk sporen baksteen (boring A7, -5 cm-mv) en resten ijzer (boring A, -5 cm-mv) aangetroffen. Voor het overige zijn er geen relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. Schijfsebaan 2b Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond ter plaatse van boring A8/A over een oppervlakte van circa 2 m2 tot een diepte van circa 5 cm-mv sterk verontreinigd is met lood. Derhalve wordt verwacht dat een bodemvolume van circa 8 m3 sterk verontreinigd is met lood. Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien in tenminste een volume van 25 m3 grond (en voor grondwater in een bodemvolume van m3) de interventiewaarde wordt overschreden. Aangezien het volumecriterium voor grond niet wordt overschreden, is hier geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De overige bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met lood, zink en PCB. De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met PCB. Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met barium, nikkel en zink. Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" verworpen te worden. De eventueel tijdens de bouwactiviteiten vrijkomende bovengrond is (met uitzondering van de grond ter plaatse en nabij boring A8/A) geschikt voor hergebruik ter plaatse. Mogelijk kan de bovengrond voldoen aan de eisen voor klasse industrie grond tot achtergrondwaarden grond. Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP4 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de overtollige grond, afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van toepassing zijnde beleid in acht genomen te worden. De aanwezigheid van de sterke verontreiniging met lood ter plaatse van boring A8/A vormt geen directe belemmering voor het huidige gebruik van de locatie. Bij eventuele toekomstige graaf/bouwwerkzaamheden ter plaatse dient de verontreiniging echter wel gesaneerd te worden. Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige functieklasse, naast bovengenoemde belemmering voor de locatie van boring A8/A, geen overige gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie van de Schijfsebaan 2b. De verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend nader bodemonderzoek. Datum: Pagina: 25 juni 25 2 / 29

3 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB Schijfsebaan 4a Geconcludeerd kan worden dat zowel de bovengrond als de ondergrond niet verontreinigd is. Het grondwater is licht verontreinigd met barium en nikkel. Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" formeel gezien verworpen te worden. Gezien de geringe overschrijdingen en het van nature voorkomen van verhoogde achtergrondgehaltes in het grondwater is het echter gerechtvaardigd de gestelde hypothese te accepteren. De eventueel tijdens de bouwactiviteiten vrijkomende bovengrond is geschikt voor hergebruik ter plaatse. Mogelijk kan de bovengrond voldoen aan de eisen voor achtergrondwaarden grond. Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP4 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de overtollige grond, afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van toepassing zijnde beleid in acht genomen te worden. Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie van de Schijfsebaan 4a. De verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. Advies Geadviseerd wordt bij eventuele toekomstige graaf- en/of bouwwerkzaamheden ter plaatse en/of nabij boring A8/A aan de Schijfsebaan 2b de sterke loodverontreiniging in de grond conform de geldende regelgeving te saneren. Bij ongewijzigd gebruik van de locatie is een sanering van de loodspot niet verplicht (in de huidige planvorming zal deze locatie ongewijzigd blijven). De resultaten van het onderzoek vormen, met in acht name van bovenstaande, geen belemmering voor de voorgenomen herbestemming en herinrichting van het terrein Geadviseerd wordt de resultaten van het onderzoek bij de aanvraag om bestemmingsplanwijziging en/of aanvraag om omgevingsvergunning te voegen. Datum: Pagina: 25 juni 25 3 / 29

4 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB INHOUDSOPGAVE: Blz. SAMENVATTING. INLEIDING Aanleiding onderzoek Opbouw rapportage VOORONDERZOEK Locatiegegevens Historie Huidige situatie Belendende percelen Bodemonderzoeken/saneringen Informatie regionale achtergrondconcentraties Geo(hydro)logie Toekomstige situatie Conclusie vooronderzoek Onderzoeksstrategie VERRICHTE WERKZAAMHEDEN Inleiding Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek RESULTATEN Bodemopbouw Zintuiglijke waarnemingen Toetsing Wet bodembescherming Besluit bodemkwaliteit Grond Wet bodembescherming Grondwater Wet bodembescherming BESPREKING RESULTATEN Grond Grondwater CONCLUSIES EN ADVIES Conclusies Advies RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID Restrisico Betrouwbaarheid GERAADPLEEGDE BRONNEN Datum: Pagina: 25 juni 25 4 / 29

5 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB Datum: Pagina: 25 juni 25 5 / 29 BIJLAGEN:. Regionale situatieschets 2. Situatieschets met boringen en peilbuizen 3. Profielbeschrijvingen grondboringen 4. Analyseresultaten grond 5. Analyseresultaten grondwater 6. Toetsingskader grond en grondwater Wbb 7. Foto s onderzoekslocatie 8. Toetsingskader BBk

6 Kenmerk : Projectnummer :. RN55255.R- VBB INLEIDING.. Aanleiding onderzoek In opdracht van De Noordhoek Holding B.V. is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in de periode april t/m juni 25 een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan de Schijfsebaan 2b en 4a te Schijf. In bijlage is de globale ligging van het perceel aangegeven in een regionale situatieschets. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herbestemming en herinrichting van het terrein. In verband hiermee wordt een inzicht gevraagd in de actuele kwaliteit van grond en grondwater. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren voor de voorgenomen herbestemming en herinrichting van het terrein. Doel van het nader bodemonderzoek is het verkrijgen van een inzicht in de omvang en ernst van de aangetroffen verontreiniging met lood in de grond ter plaatse van het perceel aan de Schijfsebaan 2b. Op basis van de verkregen informatie is, in overleg met de opdrachtgever, een onderzoeksprogramma opgesteld voor het verkennend bodemonderzoek op basis van de Nederlandse Norm 574. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Voor het nader bodemonderzoek is een onderzoeksprogramma opgesteld op basis van de Nederlandse Technische Afspraak NTA Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij uitvoering van een nader bodemonderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging. Als referentiekader bij de beoordeling van de resultaten worden de interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per juli 23 en de (maximale) waarden uit de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit gebruikt. Wematech Bodem Adviseurs B.V. werkt volgens een kwaliteitsborgingsysteem dat is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9:28 en de BRL SIKB 2. De werkzaamheden voor onderhavig onderzoek worden onder certificaat uitgevoerd conform de beschreven kwaliteitseisen. De naleving wordt periodiek getoetst door externe auditors, onder toezicht van de Raad van Accreditatie. Verder is van belang te melden dat het/de te onderzoeken perce(e)l(en) geen eigendom is/zijn van Wematech Bodem Adviseurs B.V. dan wel gerelateerde (zuster)bedrijven..2. Opbouw rapportage In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Het vooronderzoek, op basis van de NEN 5725, is opgenomen in hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de verrichte werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en in hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en het advies opgenomen. Tot slot worden in hoofdstuk 7 het restrisico en de betrouwbaarheid van het onderzoek besproken. Datum: Pagina: 25 juni 25 6 / 29

7 Kenmerk : Projectnummer : 2. RN55255.R- VBB VOORONDERZOEK Op basis van de verzamelde basisinformatie, aanleiding, en verdenking is het type vooronderzoek bepaald. Onderhavig onderzoek betreft een uitgebreid vooronderzoek. 2.. Locatiegegevens De onderzoekslocatie is gelegen aan de Schijfsebaan 2b en 4a te Schijf. De locatie van de Schijfsebaan 2b is kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie R, nummer 29. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 9.2 m2 en is deels is bebouwd met een woonboerderij met schuren. De locatie van de Schijfsebaan 4a is kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie O, nummers 3 en 362 (ged.). De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 5.95 m2 en is deels is bebouwd met een woning en een bedrijfsruimte met kassen (plantenkwekerij). De onderzoekslocatie is gelegen ten noorden van de Schijfsebaan, welke gelegen is ten noordoosten van het centrum van Schijf Historie - gebruik Uit verkregen informatie is gebleken dat de onderzoekslocatie sinds geruime tijd de huidige bestemming heeft. Uit historische topografische kaarten blijkt dat de locatie rond 9 begroeid was met heide. Daarna was de locatie in gebruik als agrarische grond. In de loop van de tweede helft van voorgaande eeuw zijn de eerste opstallen te zien op de kaarten. Uit eerder bodemonderzoek (24) blijkt dat destijds ter plaatse van de Schijfsebaan 4a een agrarisch loonbedrijf gevestigd was. Op de locatie was in 24 een bedrijfshal met werkplaats en werktuigenstalling aanwezig. Tevens waren er een stal met mestkelder en een wasplaats aanwezig. Op de wasplaats stond in 24 een bovengrondse dieseltank in een lekbak (ondertussen niet meer aanwezig). In het verleden was ten noordwesten van de woning ook en ondergrondse brandstoftank aanwezig. Deze tank was in 24 reeds verwijderd/gesaneerd. Bij de gemeente Rucphen en de opdrachtgever was geen informatie bekend dat ter plaatse van de onderzoekslocatie overige, potentieel bodembedreigende, activiteiten hebben plaatsgevonden. Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben, voor zover bekend, geen ondergrondse tanks, kabels, leidingen e.d. gelegen. - vergunningen Er hebben ter plaatse van Schijfsebaan 2b, voor zover bekend, geen vergunde activiteiten plaatsgevonden welke van belang zijn bij onderhavig bodemonderzoek. De plantenkwekerij ter plaatse van de Schijfsebaan 4a valt onder de werksfeer van het Activiteitenbesluit. - overig Voor zover bekend hebben zich ter plaatse van de onderzoekslocatie geen calamiteiten voorgedaan die tot gevolg hebben gehad dat verontreinigende stoffen op of in de bodem zijn geraakt. De locatie is niet opgenomen in het programma Bodemsanering/Waterbodemsanering c.q. inventarisatielijst van locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreiniging van de gemeente. Datum: Pagina: 25 juni 25 7 / 29

8 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB Het is niet bekend wat de archeologische verwachtingswaarde is ter plaatse van de onderzoekslocatie. Voor zover bekend is liggen er op de onderzoekslocatie geen conventionele explosieven. Aangezien er geen kaarten voorhanden zijn, is dit echter niet volledig uit te sluiten Huidige situatie Schijfsebaan 2b Op het zuidwestelijke deel van de locatie van de Schijfsebaan 2b is een woonboerderij met schuren aanwezig. Het overige deel van de onderzoekslocatie is in gebruik als agrarische grond. De onderzoekslocatie is grotendeels onverhard en plaatselijk verhard met klinkers en tegels. Tijdens de veldwerkzaamheden werd ter plaatse van het zuidelijke deel van de Schijfsebaan 2b een bovengrondse brandstoftank aangetroffen. Uit informatie van het kadaster blijkt dat ten tijde van het uitvoeren van onderhavig onderzoek de heer J.M.M. Bakx eigenaar is van de locatie. Schijfsebaan 4a Ter plaatse van het zuidelijke deel van de Schijfsebaan 4a is een woning aanwezig. Op het noordelijke deel van de onderzoekslocatie is een bedrijfsruimte met kassen (plantenkwekerij) aanwezig. De onderzoekslocatie is deels onverhard en deels verhard met klinkers en tegels. Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de directe omgeving vinden voor zover bekend geen potentieel bodembedreigende activiteiten plaats. Uit informatie van het kadaster blijkt dat ten tijde van het uitvoeren van onderhavig onderzoek de heer J.M.J. Hereijgers eigenaar is van perceel R 3 en De Noordhoek Holding B.V. eigenaar is van het perceel R Belendende percelen Het bodemgebruik van de omliggende percelen kan worden gekenmerkt als agrarische grond met agrarische bedrijven Bodemonderzoeken/saneringen - eerdere bodemonderzoeken locatie. In oktober 24 is door Moerdijk Bodemsanering B.V. ter plaatse van de Schijfsebaan 4a te Schijf een indicatief bodemonderzoek verricht. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen verkoop van de locatie en werd uitgevoerd rondom de opstallen. Tijdens het onderzoek zijn de deellocaties verwijderde ondergrondse olietanklocatie, stal met mestput, wasplaats met bovengrondse tank en bedrijfshal met werkplaats en werktuigenstalling onderzocht. In de bovengrond werd plaatselijk een licht verhoogd gehalte PAK aangetroffen. De ondergrond was niet verontreinigd. Het grondwater was plaatselijk licht verontreinigd met cadmium, chroom, nikkel en zink. Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt kortheidshalve verwezen naar de rapportage [Moerdijk Bodemsanering B.V., kenmerk: r]. Datum: Pagina: 25 juni 25 8 / 29

9 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB In september 25 is door Moerdijk Bodemsanering B.V. een verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van de Schijfsebaan 4a te Schijf. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van het aanvragen van een bouwvergunning voor een loods (t.b.v. het kweken van planten). Geconcludeerd werd dat zowel de boven- als de ondergrond niet verontreinigd was. Het grondwater was licht verontreinigd met chroom. Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt kortheidshalve verwezen naar de rapportage [Moerdijk Bodemsanering B.V., kenmerk: 6..5.r]. Voor zover bekend is ter plaatse van de Schijfsebaan 2b niet eerder een bodemonderzoek verricht. - eerdere bodemonderzoeken omgeving Voor zover bekend is ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemonderzoek verricht, welke in het kader van onderhavig onderzoek van belang is. - eerdere saneringen locatie Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemsanering uitgevoerd. Wel is ter plaatse van de Schijfsebaan 4a in het verleden een ondergrondse brandstoftank verwijderd. - eerdere saneringen omgeving Voor zover bekend is ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemsanering uitgevoerd, welke in het kader van onderhavig onderzoek van belang is Informatie regionale achtergrondconcentraties Er is bij de gemeente en de provincie informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondconcentraties in het grondwater op en nabij de locatie. Op basis van de bestudeerde onderzoeksgegevens blijkt dat regionaal verhoogde concentraties zware metalen in het grondwater worden gemeten zonder dat hiervoor een duidelijke bron van verontreiniging is aan te wijzen. De locatie is volgens de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart gelegen in de kwaliteitszone achtergrondwaarde met als bodemfunctieklasse landbouw/natuur Geo(hydro)logie De ondergrond in Westelijk Noord-Brabant is opgebouwd uit afzettingen, die geo(hydro)logisch kunnen worden onderverdeeld in relatief goed en slecht waterdoorlatende lagen. In de ondergrond van Westelijk Noord-Brabant komen twee watervoerende pakketten voor, min of meer gescheiden door een slecht doorlatende laag. Het eerste watervoerende pakket (formatie van Tegelen en Kedichem) is ter plaatse van de onderzoekslocatie circa meter dik. De scheidende laag betreft de afzetting van Kallo welke bestaat uit een circa 25 meter dikke kleilaag (Kallo Klei). Het diepste watervoerende pakket wordt gevormd door de Zanden van Kattendijk (pliocene schelpenlaag). De regionale stromingsrichting van het grondwater is, op basis van de grondwaterkaarten van de Dienst Grondwaterverkenning TNO, noord tot noordwestelijk. De locatie is net buiten het grondwaterbeschermingsgebied Schijf gelegen. Op de westelijke perceelgrenzen is de contour van de boringsvrijezone gesitueerd. Hoewel, zover bekend, in de directe omgeving geen particuliere grondwateronttrekking plaats vindt, is gezien de landelijke omgeving een particuliere onttrekking van grondwater niet uit te sluiten. Gegevens hieromtrent zijn echter niet beschikbaar. Datum: Pagina: 25 juni 25 9 / 29

10 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB Toekomstige situatie De opdrachtgever is voornemens de bestemming van de locatie te wijzigingen en de locatie her in te richten. Het voornemen bestaat om het agrarische bouwvlak aan de Schijfsebaan 4a te verschuiven naar de Schijfsebaan waarna Schijfsebaan 4a een burger(plattelands)woning bestemming zal krijgen Conclusie vooronderzoek De locaties met voormalige bodembedreigende activiteiten zijn in 24 reeds voldoende onderzocht. Op basis van de verkregen informatie is de hypothese gesteld dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bodemverontreiniging is te verwachten. De onderzoekslocatie is aangemerkt als een onverdachte locatie. 2.. Onderzoeksstrategie Verkennend bodemonderzoek In tabel 2. wordt een overzicht gegeven van de geplande werkzaamheden gebaseerd op de NEN 574. Tabel 2.. Uit te voeren werkzaamheden Locatie Protocol Verharding Schijfsebaan 2b ONV-GR Diverse Aantal boringen tot,5 en tot 2 m-mv m-mv 7 4 Schijfsebaan 4a ONV Diverse 2 3 en peilbuis 3 Aantal analyses Grond Grondwater 2 standaard bg 2 standaard og 2 standaard bg 2 standaard og 3 standaard gw standaard gw Het standaardpakket voor landbodem en grond bestaat uit de volgende parameters: 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen (Mo), nikkel (Ni), zink (Zn); PAK ( VROM); PCB (7); minerale olie; lutum- en humusgehalte. Het standaardpakket voor grondwater bestaat uit de volgende parameters: 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen (Mo), nikkel (Ni), zink (Zn) VAK (vluchtige aromatische koolwaterstoffen); benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, m, p), styreen en naftaleen; VOCl (vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen): vinylchloride,,-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-,2-dichlooretheen, cis -,2-dichlooretheen, som,2-dichlooretheen,,dichloorethaan, chloroform,,,-trichloorethaan, tetrachloormethaan,,2 dichloorethaan, trichlooretheen,,2-dichloorpropaan,,-dichloorpropaan,,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen,,,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform; minerale olie (GC). De geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid zullen tijdens het bemonsteren van het grondwater worden bepaald. Datum: Pagina: 25 juni 25 / 29

11 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB Nader bodemonderzoek Vanwege het aantreffen van een matig verhoogd gehalte lood in één van de bovengrondmengmonsters ter plaatse van de Schijfsebaan 2b wordt een uitsplitsing van het grondmengmonster MMA uitgevoerd, waarbij de individuele grondmonsters separaat worden geanalyseerd op de parameter lood. Aangezien na de uitsplitsing een sterk verhoogd gehalte lood ter plaatse van boring A8 wordt aangetroffen, wordt overgegaan tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden voor het nader bodemonderzoek, gebaseerd op de NTA Fase a - Verrichten 4 boringen rondom boring A8 tot, m-mv; - Verrichten van boring ter plaatse van boring A8 tot 2, m-mv; - Verrichten van 4 grondanalyses op de parameters lood+l+h voor horizontale inkadering (-5 cmmv); - Verrichten van grondanalyse op de parameters lood+l+h voor verticale inkadering (5- cm-mv). Fase b Indien de sterke verontreiniging met lood niet ingekaderd blijkt na het uitvoeren van fase a kunnen extra analyses worden verricht van de in fase a verkregen grondmonsters. Fase 2 Indien de sterke verontreiniging met lood niet ingekaderd blijkt na het uitvoeren van fase a en b kunnen, al dan niet gefaseerd, extra boringen en analyses worden verricht. De onderzoeksopzet voor fase 2 is afhankelijk van de resultaten van fase a en b en is vooralsnog niet nodig. Datum: Pagina: 25 juni 25 / 29

12 Kenmerk : Projectnummer : 3. RN55255.R- VBB VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 3.. Inleiding Voor het onderzoeksprogramma zijn de richtlijnen van de Nederlandse Norm 574 en de Nederlandse Technische Afspraak 5755 als uitgangspunt gehanteerd. Het bodemonderzoek heeft betrekking op het terrein zoals dat in bijlage 2 is weergegeven. De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de protocollen 2 en 22 behorende bij de BRL SIKB Veldwerkzaamheden Voordat met het veldwerk is begonnen, is, zoals te doen gebruikelijk, het maaiveld van het terrein visueel gecontroleerd op mogelijke verontreinigingen als gevolg van o.a. illegale lozingen en/of stortingen (bijv. afgewerkte olie, gevaarlijk afval, asbestverdachte materialen e.d.). Tijdens deze controle zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Ten aanzien van de inspectie voor asbest dient opgemerkt te worden dat hier voldoende aandacht aan is besteed doch deze inspectie is niet overeenkomstig de voorschriften in de NEN577 uitgevoerd. Wel werd tijdens de terreininspectie een bovengrondse brandstoftank aangetroffen op het perceel van de Schijfsebaan 2b. Er is gekozen om een voorziene diepe boring naast deze tank te plaatsen. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van april t/m juni 25 zoals in paragraaf 2. is aangegeven. Op 29 en 3 april 25 zijn de grondboringen verricht en zijn de peilbuizen geplaatst. Op 7 mei 25 is het grondwater van de peilbuizen bemonsterd. Op 8 juni 25 zijn de grondboringen voor het nader bodemonderzoek verricht. De profielen van de uitgevoerde grondboringen zijn beschreven en de opgeboorde grond is zintuiglijk beoordeeld. De grond is bemonsterd per traject van maximaal 5 cm. De situering van de boorplaatsen en de peilbuizen is aangegeven in bijlage 2. Foto s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 7. Afwijkingen op BRL SIKB 2 Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de protocollen 2 en 22 behorende bij de BRL SIKB 2. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door: erkende veldmedewerker plaatsen grondboringen en peilbuizen: J.R. Flanagan; erkende veldmedewerker bemonsteren peilbuizen: C.A.L. Mol. Datum: Pagina: 25 juni 25 2 / 29

13 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB Laboratoriumonderzoek De verzamelde grond- en grondwatermonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming aangeboden aan het laboratorium met RvA accreditatie Alcontrol Laboratories te Rotterdam, waar conservering en analyse volgens de AS3 heeft plaatsgevonden. - grond verkennend bodemonderzoek Het laboratorium is verzocht mengmonsters samen te stellen en te analyseren volgens tabellen 3. t/m 3.4. De analysecertificaten van de grondmengmonsters zijn opgenomen in bijlage 4. Tabel 3.. Mengmonsters grond Deellocatie Schijfsebaan 2b Mengmonster MMA MMA2 Boringnummers A7 (-5) A2 (-5) A2 (-5) A8 (-5) A24 (-5) A2 (-5) met traject (cm-mv) A3 (-5) A4 (-5) A6 (-5) A4 (-5) A5 (-5) A6 (-5) A (-5) A (-5) A8 (-5) A7 (-5) A9 (-5) A2 (-5) A (-5) A22 (-5) Motivatie Algemene kwaliteit bovengrond Algemene kwaliteit bovengrond Analysepakket Standaardpakket Standaardpakket Tabel 3.2. Mengmonsters grond Deellocatie Mengmonster Boringnummers met traject (cm-mv) Motivatie Analysepakket Schijfsebaan 2b MMA3 MMA4 A7 (5-) A7 (-5) A8 (5-) A8 (-5) A2 (5-) A2 (-5) A8 (5-2) A2 (5-) A9 (5-) A2 (-5) A2 (5-2) A24 (5-) A24 (-5) A2 (5-) A2 (-5) Algemene kwaliteit ondergrond Algemene kwaliteit ondergrond Standaardpakket Standaardpakket Tabel 3.3. Mengmonsters grond Deellocatie Schijfsebaan 4a Mengmonster MMB MMB2 Boringnummers B9 (5-5) B (-5) B4 (-5) B3 (8-58) B4 (-5) B5 (-5) met traject (cm-mv) B6 (-5) B6 (-5) B3 (-5) B8 (-5) B2 (-5) B (-5) B2 (-5) B5 (-5) B (-5) B7 (-5) Motivatie Algemene kwaliteit bovengrond Algemene kwaliteit bovengrond Analysepakket Standaardpakket Standaardpakket Tabel 3.4. Mengmonsters grond Deellocatie Schijfsebaan 4a Mengmonster MMB3 MMB4 Boringnummers B9 (5-) B9 (-5) B6 (5-) B6 (-5) met traject (cm-mv) B9 (5-2) B (-5) B6 (5-2) B5 (5-) B (5-2) B5 (-5) B5 (5-2) Motivatie Algemene kwaliteit ondergrond Algemene kwaliteit ondergrond Analysepakket standaardpakket standaardpakket Datum: Pagina: 25 juni 25 3 / 29

14 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB grond nader bodemonderzoek Het laboratorium is verzocht monsters te analyseren volgens tabellen 3.5 t/m 3.2. De analysecertificaten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 4. Tabel 3.5. Monsters grond (uitsplitsing MMA) Deellocatie Boringnummers A (-5) met traject (cm-mv) Motivatie Uitsplitsing MMA Analysepakket Lood Tabel 3.6. Monsters grond (uitsplitsing MMA) Deellocatie Boringnummers A3 (-5) met traject (cm-mv) Motivatie Uitsplitsing MMA Analysepakket Lood Tabel 3.7. Monsters grond (uitsplitsing MMA) Deellocatie Boringnummers A6 (-5) met traject (cm-mv) Motivatie Uitsplitsing MMA Analysepakket Lood Tabel 3.8. Monsters grond (uitsplitsing MMA) Deellocatie Boringnummers A8 (-5) met traject (cm-mv) Motivatie Uitsplitsing MMA Analysepakket Lood Tabel 3.9. Monsters grond (uitsplitsing MMA) Deellocatie Boringnummers A (-5) met traject (cm-mv) Motivatie Uitsplitsing MMA Analysepakket Lood Tabel 3.. Monsters grond (verticale inkadering) Deellocatie Boringnummers A (5-) met traject (cm-mv) Motivatie Verticale inkadering Analysepakket Lood + L + H Tabel 3.. Monsters grond (horizontale inkadering) Deellocatie Boringnummers A (-5) met traject (cm-mv) Motivatie Horizontale inkadering Analysepakket Lood + L + H Tabel 3.2. Monsters grond (horizontale inkadering) Deellocatie Boringnummers A3 (-6) met traject (cm-mv) Motivatie Horizontale inkadering Analysepakket Lood + L + H Schijfsebaan 2b A2 (-5) Uitsplitsing MMA2 Lood Schijfsebaan 2b A4 (-5) Uitsplitsing MMA2 Lood Schijfsebaan 2b A7 (-5) Uitsplitsing MMA2 Lood Schijfsebaan 2b A (-5) Uitsplitsing MMA2 Lood Schijfsebaan 2b A2 (-5) Uitsplitsing MMA2 Lood Schijfsebaan 2b A (-5) A (5-2) Verticale inkadering Lood + L + H Verticale inkadering Lood + L + H Schijfsebaan 2b A2 (-5) Horizontale inkadering Lood + L + H Schijfsebaan 2b A4 (-5) Horizontale inkadering Lood + L + H Datum: Pagina: 25 juni 25 4 / 29

15 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB grondwater Het laboratorium is verzocht de aangeboden grondwatermonsters te analyseren volgens tabellen 3.3 en 3.4. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. Tabel 3.3. Grondwatermonsters Deellocatie Peilbuisnummer met filterstelling (cm-mv) Motivatie Analysepakket Tabel 3.4. Grondwatermonster Deellocatie Peilbuisnummer met filterstelling (cm-mv) Motivatie Analysepakket A7 (35-45) Schijfsebaan 2b A2 (35-45) A8 (35-45) Algemene kwaliteit grondwater Standaardpakket Algemene kwaliteit grondwater Standaardpakket Algemene kwaliteit grondwater Standaardpakket Schijfsebaan 4a B9 (47-57) Algemene kwaliteit grondwater Standaardpakket De geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid zijn tijdens het bemonsteren van het grondwater bepaald. Datum: Pagina: 25 juni 25 5 / 29

16 Kenmerk : Projectnummer : 4. RN55255.R- VBB RESULTATEN 4.. Bodemopbouw De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. Aan de hand van de uitgevoerde grondboringen kan een globale beschrijving van de bodemopbouw worden gegeven. Deze globale beschrijving wordt weergegeven in de volgende tabel. Tabel 4.. Globale beschrijving bodemopbouw Traject (cm-mv) Grondsoort -5 Matig humeus zwak siltig matig fijn zand en plaatselijk zwak siltig matig fijn zand 5-2 Zwak tot matig humeus zwak siltig matig fijn zand en plaatselijk zwak siltig matig fijn zand 2-57 Zwak tot sterk zandig leem en plaatselijk zwak siltig matig fijn zand 4.2. Zintuiglijke waarnemingen Bij de uitgevoerde grondboringen en het bemonsteren van het grondwater zijn op basis van zintuiglijke beoordeling onderstaande relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. Tabel 4.2. Overzicht bijzonderheden/afwijkingen Boring-/peilbuisnummer Traject (cm-mv) A7-5 A -5 Bijzonderheden/afwijkingen Sporen baksteen Resten ijzer 4.3. Toetsing Wet bodembescherming De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van de achtergrondwaarden uit bijlage B van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit en de interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per juli 23. De analyseresultaten van het grondwater worden beoordeeld aan de hand van de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per juli 23. De betekenis van de normwaarden is als volgt: Achtergrondwaarden: geven het niveau aan voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Streefwaarden: geven het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. De streefwaarden (S) geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van het grondwater aan. Interventiewaarden: geven het niveau aan wanneer de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig bedreigd/aangetast zijn, of dreigen te worden verminderd. Bij gevallen van bodemverontreiniging, waarbij de interventiewaarden niet worden overschreden, wordt door het bepalen van de index van de gemeten concentratie van de betreffende parameter(s) ten opzichte van de achtergrond- en interventiewaarde van deze component(en) nagegaan of nader onderzoek naar de ernst en omvang van de verontreiniging nodig kan zijn (bij index >,5). Datum: Pagina: 25 juni 25 6 / 29

17 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB De berekening van de index vindt als volgt plaats: Index = (GW - AW) / (I - AW) Waarin: GW AW I = gestandaardiseerde waarde = achtergrondwaarde = interventiewaarde Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem. De wijze van omrekening is beschreven in bijlage G onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit. De achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de grond en het grondwater zijn opgenomen in de toetsingstabellen bijgevoegd als bijlage 6. Opgemerkt dient te worden dat de interventiewaarde voor barium alleen geldt voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging Besluit bodemkwaliteit Bij hergebruik van grond dient, naast de kwaliteit van de toe te passen grond, rekening gehouden te worden met zowel de kwaliteit als de functie van de ontvangende bodem. De analyseresultaten van een onderzoek worden, voor de beoordeling van de ontvangende bodem alsook voor de toepassing, beoordeeld aan de hand van de maximale waarden (aangeduid met M) uit bijlage B van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit. Grond die als achtergrondwaarden grond (AW) is geclassificeerd, is vrij toepasbaar. Volgens het Besluit bodemkwaliteit mag er een keuze gemaakt worden, afhankelijk per gemeente, betreffende het toetsingskader voor gebiedsgeneriek en/of gebiedspecifiek beleid zoals beschreven in onderstaande tabel. Tabel 4.3. Overzicht generiek- en gebiedsspecifiek beleid Bodemfunctieklassen Bodemfuncties (Generiek beleid) (Gebiedsspecifiek beleid) Wonen met tuin Wonen Plaatsen waar kinderen spelen Groen en natuurwaarden Industrie Ander groen, bebouwing, industrie en infra Moestuinen en volkstuinen Achtergrondwaarden Natuur Landbouw Voor de indeling van de bodemklasse van de grond (ontvangende bodem en toe te passen grond) wordt de volgende terminologie gebruikt: - Achtergrondwaarden (AW): Grond met concentraties tot de achtergrondwaarden. - Wonen (W): Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse wonen en groter dan de achtergrondwaarden. - Industrie (In): Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse industrie en groter dan de maximale waarden voor de klasse wonen. Datum: Pagina: 25 juni 25 7 / 29

18 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB Grond waarvan nuttige toepassing niet is toegestaan: Grond met een samenstelling boven de maximale waarden van de klasse industrie. Afhankelijk van de stof is de maximale waarde van klasse industrie over het algemeen gelijk aan de interventiewaarde voor die stof. Bij de beoordeling van de gemeten gehaltes worden de rekenregels zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit gebruikt. De toetsing van de grond is opgenomen in bijlage Grond Wet bodembescherming In de onderstaande tabellen zijn de analyseresultaten van de grond opgenomen in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven. In deze tabellen worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de achtergrondwaarde (AW) zijn aangetroffen. Verkennend bodemonderzoek Tabel 4.4. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) Parameters Schijfsebaan 2b MMA MMA2 A7 (-5) A2 (-5) A2 (-5) A8 (-5) A24 (-5) A2 (-5) A3 (-5) A4 (-5) A6 (-5) A4 (-5) A5 (-5) A6 (-5) A (-5) A (-5) A8 (-5) A7 (-5) A9 (-5) A2 (-5) A (-5) A22 (-5) L: 2,7 (%) en H: 3 (%) L: 2, (%) en H: 2, (%) conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing Metalen barium cadmium kobalt koper kwik lood 2 ++ molybdeen nikkel zink 6 + PAK's VROM PCB (7),73 + Minerale olie Toelichting op de tabel: o geen achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens + groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan index,5 ++ groter dan of gelijk aan index,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I) +++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) n.g. niet geanalyseerd Datum: Pagina: 25 juni 25 8 / 29

19 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB Tabel 4.5. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) Parameters Schijfsebaan 2b MMA3 MMA4 A7 (5-) A7 (-5) A8 (5-) A8 (-5) A2 (5-) A2 (-5) A8 (5-2) A2 (5-) A9 (5-) A2 (-5) A2 (5-2) A24 (5-) A24 (-5) A2 (5-) A2 (-5) L: 3,6 (%) en H: 4 (%) L: 4,5 (%) en H:,5 (%) conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing Metalen barium cadmium kobalt koper kwik lood molybdeen nikkel zink PAK's VROM PCB (7),7 + Minerale olie Tabel 4.6. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) Parameters Schijfsebaan 4a MMB MMB2 B9 (5-5) B (-5) B4 (-5) B3 (8-58) B4 (-5) B5 (-5) B6 (-5) B6 (-5) B3 (-5) B8 (-5) B2 (-5) B (-5) B2 (-5) B5 (-5) B (-5) B7 (-5) L: 2,7 (%) en H: 3,7 (%) L: 3,3(%) en H:,8 (%) conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing Metalen barium cadmium kobalt koper kwik lood molybdeen nikkel zink PAK's VROM PCB (7) Minerale olie Toelichting op de tabel: o geen achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens + groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan index,5 ++ groter dan of gelijk aan index,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I) +++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) n.g. niet geanalyseerd Datum: Pagina: 25 juni 25 9 / 29

20 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB Tabel 4.7. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) Parameters Schijfsebaan 4a MMB3 MMB4 B9 (5-) B9 (-5) B6 (5-) B6 (-5) B9 (5-2) B (-5) B6 (5-2) B5 (5-) B (5-2) B5 (-5) B5 (5-2) L: 3,8 (%) en H:,5 (%) L: 6,6 (%) en H:,6 (%) conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing Metalen barium cadmium kobalt koper kwik lood molybdeen nikkel zink PAK's VROM PCB (7) Minerale olie - Nader bodemonderzoek Tabel 4.8. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond, uitsplitsing MMA (mg/kg d.s.) Parameters Schijfsebaan 2b A (-5) A2 (-5) L: n.g. (%) en H: n.g. (%)* L: n.g. (%) en H: n.g. (%)* conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing lood 4 + * Uitgegaan van lutum- en humusgehaltes van MMA Tabel 4.9. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond, uitsplitsing MMA (mg/kg d.s.) Parameters Schijfsebaan 2b A3 (-5) A4 (-5) L: n.g. (%) en H: n.g. (%)* L: n.g. (%) en H: n.g. (%)* conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing lood * Uitgegaan van lutum- en humusgehaltes van MMA Tabel 4.. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond, uitsplitsing MMA (mg/kg d.s.) Parameters Schijfsebaan 2b A6 (-5) A7 (-5) L: n.g. (%) en H: n.g. (%)* L: n.g. (%) en H: n.g. (%)* conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing lood * Uitgegaan van lutum- en humusgehaltes van MMA Toelichting op de tabellen: o geen achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens + groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan index,5 ++ groter dan of gelijk aan index,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I) +++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) n.g. niet geanalyseerd Datum: Pagina: 25 juni 25 2 / 29

21 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB Tabel 4.. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond, uitsplitsing MMA (mg/kg d.s.) Parameters Schijfsebaan 2b A8 (-5) A (-5) L: n.g. (%) en H: n.g. (%)* L: n.g. (%) en H: n.g. (%)* conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing lood * Uitgegaan van lutum- en humusgehaltes van MMA Tabel 4.2. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond, uitsplitsing MMA (mg/kg d.s.) Parameters Schijfsebaan 2b A (-5) A2 (-5) L: n.g. (%) en H: n.g. (%)* L: n.g. (%) en H: n.g. (%)* conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing lood * Uitgegaan van lutum- en humusgehaltes van MMA Tabel 4.3. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond, verticale inkadering (mg/kg d.s.) Parameters Schijfsebaan 2b A (5-) A (-5) A (5-2) L:,2 (%) en H: 4, (%) L:,3 (%) en H: 2,4 (%) L:,4 (%) en H:,4 (%) conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing lood Tabel 4.4. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond, horizontale inkadering (mg/kg d.s.) Parameters Schijfsebaan 2b A (-5) A2 (-5) L: 3,6 (%) en H: 6,2 (%) L: < (%) en H: 3, (%) conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing lood Tabel 4.5. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond, horizontale inkadering (mg/kg d.s.) Parameters Schijfsebaan 2b A3 (-6) A4 (-5) L: < (%) en H: 3, (%) L:,9 (%) en H: 5,5 (%) conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing lood 3 + Toelichting op de tabellen: o geen achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens + groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan index,5 ++ groter dan of gelijk aan index,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I) +++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) n.g. niet geanalyseerd Datum: Pagina: 25 juni 25 2 / 29

22 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB Grondwater Wet bodembescherming In de onderstaande tabellen zijn de analyseresultaten van het grondwater opgenomen in µg/l, tenzij anders aangegeven. In deze tabellen worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de streefwaarde (S) zijn aangetroffen. Tabel 4.6. Overzicht aangetroffen gehaltes in het grondwater (µg/l) Parameters Schijfsebaan 2b A7 (35-45) A2 (35-45) Grondwaterstand Grondwaterstand 22 cm-mv 345 cm-mv ph: 5,9 en Ec: 3 µs/cm ph: 5,5 en Ec: 29 µs/cm troebelheid: >2 FNU troebelheid: 268 FNU conc. >S toetsing conc. >S toetsing Metalen barium cadmium kobalt koper kwik lood molybdeen nikkel zink VAK benzeen tolueen ethylbenzeen xylenen (som) naftaleen styreen VOCl,-dichloorethaan,2-dichloorethaan,-dichlooretheen (cis,trans),2dichloorethenen dichloormethaan dichloorpropanen tetrachlooretheen tetrachloormethaan,,-trichloorethaan,,2-trichloorethaan trichlooretheen chloroform vinylchloride tribroommethaan Minerale olie - A8 (35-45) Grondwaterstand 335 cm-mv ph: 5,3 en Ec: 22 µs/cm troebelheid: 46,8 FNU conc. >S toetsing Toelichting op de tabel: o geen streef- (S) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten gehaltes kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens + groter dan de streefwaarde (S) en kleiner dan index,5 ++ groter dan of gelijk aan index,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I) +++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) n.g. niet geanalyseerd Datum: Pagina: juni / 29

23 Kenmerk : Projectnummer : Tabel 4.7. Overzicht aangetroffen gehaltes in het grondwater (µg/l) Parameters Schijfsebaan 4a B9 (47-57) Grondwaterstand 43 cm-mv ph: 6, en Ec: 26 µs/cm troebelheid: 385 FNU conc. >S Metalen barium 5 cadmium kobalt koper kwik lood molybdeen nikkel 9 zink VAK benzeen tolueen ethylbenzeen xylenen (som) naftaleen styreen VOCl,-dichloorethaan,2-dichloorethaan,-dichlooretheen (cis,trans),2dichloorethenen dichloormethaan dichloorpropanen tetrachlooretheen tetrachloormethaan,,-trichloorethaan,,2-trichloorethaan trichlooretheen chloroform vinylchloride tribroommethaan Minerale olie RN55255.R- VBB toetsing Toelichting op de tabel: o geen streef- (S) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten gehaltes kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens + groter dan de streefwaarde (S) en kleiner dan index,5 ++ groter dan of gelijk aan index,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I) +++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) n.g. niet geanalyseerd Datum: Pagina: 25 juni / 29

24 Kenmerk : Projectnummer : 5. RN55255.R- VBB BESPREKING RESULTATEN 5.. Grond Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van zintuiglijke beoordeling plaatselijk sporen baksteen (boring A7, -5 cm-mv) en resten ijzer (boring A, -5 cm-mv) aangetroffen. Voor het overige zijn er geen relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. Schijfsebaan 2b Verkennend bodemonderzoek Bij het laboratoriumonderzoek is in het bovengrondmengmonster MMA een matig verhoogd gehalte lood aangetroffen en zijn licht verhoogde gehaltes zink en PCB aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het ondergrondmengmonster MMA3 is een licht verhoogd gehalte PCB aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het bovengrondmengmonster MMA2 en in het ondergrondmengmonster MMA4 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. Nader bodemonderzoek Naar aanleiding van het matig verhoogde gehalte lood in het bovengrondmengmonster MMA zijn de individuele monsters van dit mengmonster separaat geanalyseerd op de parameter lood. In het individuele bovengrondmonster van boring A8 is een sterk verhoogd gehalte lood aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het individuele bovengrondmonsters van boring A2 is een licht verhoogd gehalte lood aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In de individuele bovengrondmonsters van boringen A, A3, A4, A6, A7, A, A en A2 is lood niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. Naar aanleiding van het sterk verhoogde gehalte lood in de bovengrond van boring A8 zijn aanvullende veldwerkzaamheden verricht voor horizontale en verticale inkader van de verontreiniging. In de verticaal inkaderende grondboring A zijn in de bodemlagen 5- cm-mv en -5 cm-mv nog sterk verhoogde gehaltes lood aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. In bodemlaag van 52 cm-mv van boring A is een matig verhoogd gehalte lood aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. De sterke verontreiniging met lood is hiermee in verticale richting voldoende ingekaderd. In de horizontaal inkaderende grondboringen A, A2 en A4 zijn licht verhoogde gehaltes lood aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In de horizontaal inkaderende grondboring A3 is het gehalte lood niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. De sterke loodverontreiniging is hiermee in horizontale richting voldoende ingekaderd. Schijfsebaan 4a Verkennend bodemonderzoek Bij het laboratoriumonderzoek zijn zowel in de bovengrondmengmonsters als in de ondergrondmengmonsters geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. Datum: Pagina: 25 juni / 29

25 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB Grondwater Schijfsebaan 2b In het grondwatermonster van peilbuizen A7 en A2 zijn licht verhoogde gehaltes zink aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. In het grondwatermonster van peilbuis A8 zijn licht verhoogde gehaltes barium en nikkel aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. Schijfsebaan 4a In het grondwatermonster van peilbuis B9 zijn licht verhoogde gehaltes barium en nikkel aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. Aangenomen mag worden dat de aangetroffen licht verhoogde gehaltes in het grondwater geen risico s opleveren voor de volksgezondheid en/of het milieu. De aangetroffen gehaltes zijn naar verwachting te beschouwen als verhoogde achtergrondgehaltes. Datum: Pagina: 25 juni / 29

26 Kenmerk : Projectnummer : 6. RN55255.R- VBB CONCLUSIES EN ADVIES 6.. Conclusies Schijfsebaan 2b Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond ter plaatse van boring A8/A over een oppervlakte van circa 2 m2 tot een diepte van circa 5 cm-mv sterk verontreinigd is met lood. Derhalve wordt verwacht dat een bodemvolume van circa 8 m3 sterk verontreinigd is met lood. Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien in tenminste een volume van 25 m3 grond (en voor grondwater in een bodemvolume van m3) de interventiewaarde wordt overschreden. Aangezien het volumecriterium voor grond niet wordt overschreden, is hier geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De overige bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met lood, zink en PCB. De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met PCB. Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met barium, nikkel en zink. Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" verworpen te worden. De eventueel tijdens de bouwactiviteiten vrijkomende bovengrond is (met uitzondering van de grond ter plaatse en nabij boring A8/A) geschikt voor hergebruik ter plaatse. Mogelijk kan de bovengrond voldoen aan de eisen voor klasse industrie grond tot achtergrondwaarden grond. Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP4 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de overtollige grond, afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van toepassing zijnde beleid in acht genomen te worden. De aanwezigheid van de sterke verontreiniging met lood ter plaatse van boring A8/A vormt geen directe belemmering voor het huidige gebruik van de locatie. Bij eventuele toekomstige graaf/bouwwerkzaamheden ter plaatse dient de verontreiniging echter wel gesaneerd te worden. Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige functieklasse, naast bovengenoemde belemmering voor de locatie van boring A8/A, geen overige gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie van de Schijfsebaan 2b. De verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend nader bodemonderzoek. Schijfsebaan 4a Geconcludeerd kan worden dat zowel de bovengrond als de ondergrond niet verontreinigd is. Het grondwater is licht verontreinigd met barium en nikkel. Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" formeel gezien verworpen te worden. Gezien de geringe overschrijdingen en het van nature voorkomen van verhoogde achtergrondgehaltes in het grondwater is het echter gerechtvaardigd de gestelde hypothese te accepteren. Datum: Pagina: 25 juni / 29

27 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB De eventueel tijdens de bouwactiviteiten vrijkomende bovengrond is geschikt voor hergebruik ter plaatse. Mogelijk kan de bovengrond voldoen aan de eisen voor achtergrondwaarden grond. Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP4 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de overtollige grond, afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van toepassing zijnde beleid in acht genomen te worden. Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie van de Schijfsebaan 4a. De verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek Advies Geadviseerd wordt bij eventuele toekomstige graaf- en/of bouwwerkzaamheden ter plaatse en/of nabij boring A8/A aan de Schijfsebaan 2b de sterke loodverontreiniging in de grond conform de geldende regelgeving te saneren. Bij ongewijzigd gebruik van de locatie is een sanering van de loodspot niet verplicht (in de huidige planvorming zal deze locatie ongewijzigd blijven). De resultaten van het onderzoek vormen, met in acht name van bovenstaande, geen belemmering voor de voorgenomen herbestemming en herinrichting van het terrein Geadviseerd wordt de resultaten van het onderzoek bij de aanvraag om bestemmingsplanwijziging en/of aanvraag om omgevingsvergunning te voegen. Datum: Pagina: 25 juni / 29

28 Kenmerk : Projectnummer : 7. RN55255.R- VBB RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID 7.. Restrisico Onder restrisico wordt verstaan de kans, dat ondanks een verkennend bodemonderzoek achteraf aanvullende bodemverontreiniging wordt geconstateerd. Het restrisico in deze situatie wordt bepaald door de (relatief kleine) kans, dat plaatselijk een beperkte spot met verontreiniging aanwezig is. Daarom dient bij de (sloop- en) bouwactiviteiten en bij het omzetten van grond steeds aandacht gegeven te worden aan bijzondere kenmerken m.b.t. eventuele bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging is in het veld te herkennen aan een afwijkende kleur, geur en dergelijke van de grond. Ook dient opgemerkt te worden dat de bodem niet is onderzocht op de aanwezigheid van asbest, waardoor geen uitspraak gedaan kan worden over de bodemkwaliteit ter plaatse met betrekking tot de aanwezigheid van asbest houdende materialen. Er was geen aanleiding om de locatie aanvullend te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Uiteraard kunnen, op dit moment, nog niet bekende obstakels zoals voormalige leidingwerken, putten, puinpakketten en dergelijke eveneens een aanwijzing zijn. Eventueel aangetroffen bijzonderheden dienen te allen tijde nader bekeken te worden. Teneinde de aanvoer van verontreinigde grond te voorkomen, dient, ingeval van aanvoer van grond en/of ophoogzand, de leverancier van de grond en/of het ophoogzand een certificaat te overleggen van de herkomst en van de chemische kwaliteit van het aangevoerde materiaal Betrouwbaarheid Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methode. Wematech Bodem Adviseurs B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. Echter een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Wematech Bodem Adviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. De grond en of het grondwater kan na het onderzoek van kwaliteit veranderen door bijvoorbeeld een calamiteit, aanvoer van grond, enz. Datum: Pagina: 25 juni / 29

29 Kenmerk : Projectnummer : RN55255.R- VBB GERAADPLEEGDE INFORMATIEBRONNEN NEN574:29nl, januari 29 NEN5725:29nl, januari 29 BRL SIKB 2: versie 5, : veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek VKB protocol 2, versie 3.2, , Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen VKB Protocol 22, versie 3.3, , Het nemen van grondwatermonsters Besluit bodemkwaliteit (Staatsblad, 3 december 27, nr 469) Inwerkingtredingsbesluit (Staatsblad, december 27, nr 57) Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 2 december 27, nr 247) Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 27 juni 28, nr 22) Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, september 28, nr 96) Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 7 april 29, nr 67) Wijziging van de Regeling bodemkwaliteit en de Regeling uniforme saneringen (Staatscourant, 6 november 29, nr 787) Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 5 april 2, nr 5673) Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 8 november 2, nr 86) Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 29 maart 2, nr 5769) Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 29 maart 22, nr 6) Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 2 november 22, nr 22335) Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 26 april 23, nr 37) Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 5 november 23, nr 395) Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 7 maart 24, nr 6579) Wijziging normen bestrijdingsmiddelen voor klasse Industrie, Senternovem, 3 juli 28 Circulaire bodemsanering per juli 23 (Staatscourant 23, nr 6675, 27 juni 23) TNO Grondwaterkaart, kaart 49-O/5-W Grote Historische Atlas Noord-Brabant, ISBN Informatie van gemeente (archief bouw- en milieuvergunningen, ondergrondse tanks) Informatie van gemeentelijke bodemkwaliteitskaart Informatie van gemeentelijke bodemfunctiekaart Informatie van de eigenaar/terreingebruiker Locatiebezoek en terreininspectie Informatie uit eerder uitgevoerde bodemonderzoeken Luchtfoto (Google earth) Kadaster on line Datum: Pagina: 25 juni / 29

30 BIJLAGE Regionale situatieschets (aantal pagina s : )

31 Omgevingskaart Klantreferentie: 55_rokx m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object RUCPHEN R 362 Schijfsebaan, SCHIJF CC-BY Kadaster.

32 BIJLAGE 2 Situatieschets met boringen en peilbuizen (aantal pagina s: 2)

33

34

35 BIJLAGE 3 Profielbeschrijvingen grondboringen (aantal pagina s: )

36 Boring: A Boring: A2 tuin Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor 2-2 Boring: A3 Boring: A4 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Boring: A5 Boring: A6 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Boormeester: J.R. Flanagan Projectcode: VBB-5255 Locatie: Schijf

37 Boring: A7 Boring: A8 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor tuin Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor Leem, zwak zandig, neutraalbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Leem, zwak zandig, donker grijsbruin, Edelmanboor 4-4 Leem, zwak zandig, laagjes zand, neutraalgrijs, Edelmanboor Boring: A9 Boring: A gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor Boormeester: J.R. Flanagan Projectcode: VBB-5255 Locatie: Schijf

38 Boring: A Boring: A2 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes leem, neutraalgrijs, Edelmanboor Leem, zwak zandig, laagjes zand, neutraalgrijs, Edelmanboor Leem, sterk zandig, licht groengrijs, Edelmanboor Boring: A3 Boring: A4 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Boring: A5 Boring: A6 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Boormeester: J.R. Flanagan Projectcode: VBB-5255 Locatie: Schijf

39 Boring: A7 Boring: A8 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor 3 - Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak leemhoudend, grijsbeige, Edelmanboor Leem, sterk zandig, Edelmanboor Leem, zwak zandig, lichtgrijs, Edelmanboor Leem, zwak zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, donker grijsbruin, Edelmanboor Boring: A9 Boring: A2 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor 3 - Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbeige, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak leemhoudend, licht bruingrijs, Edelmanboor 2-2 Boormeester: J.R. Flanagan Projectcode: VBB-5255 Locatie: Schijf

40 Boring: A2 Boring: A22 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Boring: A23 Boring: A24 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor 3 - Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak leemhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruingrijs, Edelmanboor 2-2 Boring: A Boring: A bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, resten ijzer, donker grijsbruin bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor Boormeester: J.R. Flanagan Projectcode: VBB-5255 Locatie: Schijf

41 Boring: A2 Boring: A3 bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor - klinker Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Boring: A4 bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Boormeester: J.R. Flanagan Projectcode: VBB-5255 Locatie: Schijf

42 Boring: B Boring: B2 tuin Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor tuin Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijsbruin, Edelmanboor Boring: B3 Boring: B4 tuin Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor tuin Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Boring: B5 Boring: B6 groenstrook Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor tuin Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Boormeester: J.R. Flanagan Projectcode: VBB-5255 Locatie: Schijf

43 Boring: B7 Boring: B8 tuin Zand, matig fijn, zwak siltig, donkerbruin, Edelmanboor braak Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbruin, Edelmanboor Boring: B9 Boring: B -5 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor braak Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruingeel, Edelmanboor Leem, zwak zandig, donker grijsbruin, Edelmanboor Leem, sterk zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor -53 Leem, sterk zandig, Edelmanboor Boring: B Boring: B2 braak Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor braak Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbruin, Edelmanboor Boormeester: J.R. Flanagan Projectcode: VBB-5255 Locatie: Schijf

44 Boring: B3 Boring: B4-8 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor Boring: B5 Boring: B6 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, licht oranjebruin, Edelmanboor gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruingrijs, Edelmanboor 3 - Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor 3 - Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak leemhoudend, neutraalgrijs, Edelmanboor Boormeester: J.R. Flanagan Projectcode: VBB-5255 Locatie: Schijf

45 Legenda (conform NEN 54) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke geur Grind, matig zandig Klei, sterk siltig uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde Zand, kleiïg > > Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig > > > > Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster veen Veen, mineraalarm zwak humeus matig humeus volumering overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis blinde buis casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand zand afdichting bentoniet/mikoliet/klei afdichting grind afdichting filter

46 BIJLAGE 4 Analyseresultaten grond (aantal pagina s: 3)

47 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Postbus BV ROOSENDAAL Blad van 7 Uw projectnaam : Schijf Uw projectnummer : VBB-5255 ALcontrol rapportnummer : 23785, versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project VBB Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

48 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 2 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) MMA MMA A7 (-5) A2 (-5) A2 (-5) A3 (-5) A4 (-5) A6 (-5) A (-5) A (-5) A8 (-5) A (-5) 2 Grond (AS3) MMA2 MMA2 A8 (-5) A24 (-5) A2 (-5) A4 (-5) A5 (-5) A6 (-5) A7 (-5) A9 (-5) A2 (-5) A22 (-5) 3 Grond (AS3) MMA3 MMA3 A7 (5-) A7 (-5) A2 (5-) A2 (-5) A9 (5-) 4 Grond (AS3) MMA4 MMA4 A8 (5-) A8 (-5) A8 (5-2) A2 (5-) A2 (-5) A2 (5-2) A24 (5-) A24 (-5) A2 (5-) A2 (-5) Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S < < < < aard van de artefacten - S geen geen geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <.5 KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S METALEN barium mg/kgds S 6 <2 <2 <2 cadmium mg/kgds S.24 <.2.25 <.2 kobalt mg/kgds S <.5 <.5 <.5 <.5 koper mg/kgds S <5 kwik mg/kgds S <.5 <.5 <.5 <.5 lood mg/kgds S 2 7 < molybdeen mg/kgds S <.5 <.5 <.5 <.5 nikkel mg/kgds S <3 <3 <3 3.3 zink mg/kgds S <2 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S <. <. <. <. fenantreen mg/kgds S.6.4. <. antraceen mg/kgds S.. <. <. fluoranteen mg/kgds S..9.3 <. benzo(a)antraceen mg/kgds S.5.3 <. <. chryseen mg/kgds S <. benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <. benzo(a)pyreen mg/kgds S <. benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <. indeno(,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <. pak-totaal ( van VROM) mg/kgds S.527 ).357 ).6 ).7 ) (.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds S < < < < PCB 52 µg/kgds S.3 <.2 < PCB µg/kgds S 3.7 < 2.4 < PCB 8 µg/kgds S 3.6 < 2.5 < PCB 38 µg/kgds S 3.6 <.6 < De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

49 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 3 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) MMA MMA A7 (-5) A2 (-5) A2 (-5) A3 (-5) A4 (-5) A6 (-5) A (-5) A (-5) A8 (-5) A (-5) 2 Grond (AS3) MMA2 MMA2 A8 (-5) A24 (-5) A2 (-5) A4 (-5) A5 (-5) A6 (-5) A7 (-5) A9 (-5) A2 (-5) A22 (-5) 3 Grond (AS3) MMA3 MMA3 A7 (5-) A7 (-5) A2 (5-) A2 (-5) A9 (5-) 4 Grond (AS3) MMA4 MMA4 A8 (5-) A8 (-5) A8 (5-2) A2 (5-) A2 (-5) A2 (5-2) A24 (5-) A24 (-5) A2 (5-) A2 (-5) Analyse Eenheid Q PCB 53 µg/kgds S 3.3 <.6 < PCB 8 µg/kgds S. < < < som PCB (7) (.7 factor) µg/kgds S 7.3 ) 4.9 ).7 ) 4.9 ) MINERALE OLIE fractie C - C2 mg/kgds <5 <5 <5 <5 fractie C2 - C22 mg/kgds 9 <5 <5 <5 fractie C22 - C3 mg/kgds 6 <5 <5 <5 fractie C3 - C4 mg/kgds <5 <5 <5 <5 totaal olie C - C4 mg/kgds S 3 <2 <2 <2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

50 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 4 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 4 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

51 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 5 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 465 en gelijkwaardig aan NEN-EN Grond (AS3): conform AS3-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 5934 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3 en conform NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3): conform AS3-3 lutum (bodem) Grond (AS3) Conform AS3-4 barium Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). cadmium Grond (AS3) Idem kobalt Grond (AS3) Idem koper Grond (AS3) Idem kwik Grond (AS3) Conform AS 3-5 en conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN-ISO 6772) lood Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). molybdeen Grond (AS3) Idem nikkel Grond (AS3) Idem zink Grond (AS3) Idem naftaleen Grond (AS3) Conform AS3-6 fenantreen Grond (AS3) Idem antraceen Grond (AS3) Idem fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)antraceen Grond (AS3) Idem chryseen Grond (AS3) Idem benzo(k)fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)pyreen Grond (AS3) Idem benzo(ghi)peryleen Grond (AS3) Idem indeno(,2,3-cd)pyreen Grond (AS3) Idem pak-totaal ( van VROM) (.7 factor) Grond (AS3) PCB 28 Grond (AS3) Conform AS3-8 Idem PCB 52 Grond (AS3) Idem PCB Grond (AS3) Idem PCB 8 Grond (AS3) Idem PCB 38 Grond (AS3) Idem PCB 53 Grond (AS3) Idem PCB 8 Grond (AS3) Idem som PCB (7) (.7 factor) Grond (AS3) Idem totaal olie C - C4 Grond (AS3) Conform prestatieblad 3-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 673 Chromatogram Grond (AS3) Eigen methode, GC-FID Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking A ALC2 A ALC2 A ALC2 A ALC2 A ALC2 A ALC2 A ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

52 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 6 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking A ALC2 A ALC2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 3 A ALC2 3 A ALC2 3 A ALC2 3 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

53 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 7 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen MMAMMA A7 (-5) A2 (-5) A2 (-5) A3 (-5) A4 (-5) A6 (-5) A (-5) A (-5) A8 (-5) A (-5) Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C4 C-C6 C-C28 C2-C36 C-C36 De C en C4 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

54 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Postbus BV ROOSENDAAL Blad van 6 Uw projectnaam : Schijf Uw projectnummer : VBB-5255 ALcontrol rapportnummer : 23786, versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project VBB Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

55 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 2 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) MMB MMB B9 (5-5) B (-5) B4 (-5) B6 (-5) B6 (-5) B3 (-5) B2 (-5) B5 (-5) 2 Grond (AS3) MMB2 MMB2 B3 (8-58) B4 (-5) B5 (-5) B8 (-5) B2 (-5) B (-5) B (-5) B7 (-5) 3 Grond (AS3) MMB3 MMB3 B9 (5-) B9 (-5) B9 (5-2) B (-5) B (5-2) 4 Grond (AS3) MMB4 MMB4 B6 (5-) B6 (-5) B6 (5-2) B5 (5-) B5 (-5) B5 (5-2) Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S < < < < aard van de artefacten - S geen geen geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <.5.6 KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S METALEN barium mg/kgds S <2 <2 <2 <2 cadmium mg/kgds S <.2 <.2 <.2 <.2 kobalt mg/kgds S <.5 <.5 <.5 <.5 koper mg/kgds S 7. <5 <5 <5 kwik mg/kgds S <.5 <.5 <.5 <.5 lood mg/kgds S 6 < < < molybdeen mg/kgds S <.5 <.5 <.5 <.5 nikkel mg/kgds S <3 <3 <3 <3 zink mg/kgds S <2 <2 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S <. <. <. <. fenantreen mg/kgds S..2 <. <. antraceen mg/kgds S <.. <. <. fluoranteen mg/kgds S.3.7 <. <. benzo(a)antraceen mg/kgds S <..3 <. <. chryseen mg/kgds S.2.4 <. <. benzo(k)fluoranteen mg/kgds S.2.2 <. <. benzo(a)pyreen mg/kgds S.2.3 <. <. benzo(ghi)peryleen mg/kgds S.2.2 <. <. indeno(,2,3-cd)pyreen mg/kgds S.2.2 <. <. pak-totaal ( van VROM) mg/kgds S.6 ).267 ).7 ).7 ) (.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds S < < < < PCB 52 µg/kgds S < < < < PCB µg/kgds S < < < < PCB 8 µg/kgds S < < < < PCB 38 µg/kgds S < < < < PCB 53 µg/kgds S < < < < PCB 8 µg/kgds S < < < < som PCB (7) (.7 factor) µg/kgds S 4.9 ) 4.9 ) 4.9 ) 4.9 ) De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

56 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 3 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) MMB MMB B9 (5-5) B (-5) B4 (-5) B6 (-5) B6 (-5) B3 (-5) B2 (-5) B5 (-5) 2 Grond (AS3) MMB2 MMB2 B3 (8-58) B4 (-5) B5 (-5) B8 (-5) B2 (-5) B (-5) B (-5) B7 (-5) 3 Grond (AS3) MMB3 MMB3 B9 (5-) B9 (-5) B9 (5-2) B (-5) B (5-2) 4 Grond (AS3) MMB4 MMB4 B6 (5-) B6 (-5) B6 (5-2) B5 (5-) B5 (-5) B5 (5-2) Analyse Eenheid Q MINERALE OLIE fractie C - C2 mg/kgds <5 <5 <5 <5 fractie C2 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 fractie C22 - C3 mg/kgds <5 <5 <5 <5 fractie C3 - C4 mg/kgds <5 <5 <5 <5 totaal olie C - C4 mg/kgds S <2 <2 <2 <2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

57 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 4 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 4 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

58 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 5 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 465 en gelijkwaardig aan NEN-EN Grond (AS3): conform AS3-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 5934 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3 en conform NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3): conform AS3-3 lutum (bodem) Grond (AS3) Conform AS3-4 barium Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). cadmium Grond (AS3) Idem kobalt Grond (AS3) Idem koper Grond (AS3) Idem kwik Grond (AS3) Conform AS 3-5 en conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN-ISO 6772) lood Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). molybdeen Grond (AS3) Idem nikkel Grond (AS3) Idem zink Grond (AS3) Idem naftaleen Grond (AS3) Conform AS3-6 fenantreen Grond (AS3) Idem antraceen Grond (AS3) Idem fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)antraceen Grond (AS3) Idem chryseen Grond (AS3) Idem benzo(k)fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)pyreen Grond (AS3) Idem benzo(ghi)peryleen Grond (AS3) Idem indeno(,2,3-cd)pyreen Grond (AS3) Idem pak-totaal ( van VROM) (.7 factor) Grond (AS3) PCB 28 Grond (AS3) Conform AS3-8 Idem PCB 52 Grond (AS3) Idem PCB Grond (AS3) Idem PCB 8 Grond (AS3) Idem PCB 38 Grond (AS3) Idem PCB 53 Grond (AS3) Idem PCB 8 Grond (AS3) Idem som PCB (7) (.7 factor) Grond (AS3) Idem totaal olie C - C4 Grond (AS3) Conform prestatieblad 3-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 673 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking A ALC2 A ALC2 A ALC2 A ALC2 A ALC2 A ALC2 A ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

59 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 6 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 2 A ALC2 3 A ALC2 3 A ALC2 3 A ALC2 3 A ALC2 3 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 4 A ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

60 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Postbus BV ROOSENDAAL Blad van 6 Uw projectnaam : Schijf Uw projectnummer : VBB-5255 ALcontrol rapportnummer : 24942, versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project VBB Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

61 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 2 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) A- A- A (-5) 2 Grond (AS3) A2- A2- A2 (-5) 3 Grond (AS3) A3- A3- A3 (-5) 4 Grond (AS3) A4- A4- A4 (-5) 5 Grond (AS3) A6- A6- A6 (-5) Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S < < < < < aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen METALEN lood mg/kgds S < < De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

62 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 3 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 4 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 5 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

63 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 4 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 6 Grond (AS3) A7- A7- A7 (-5) 7 Grond (AS3) A8- A8- A8 (-5) 8 Grond (AS3) A- A- A (-5) 9 Grond (AS3) A- A- A (-5) Grond (AS3) A2- A2- A2 (-5) Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S < < < < < aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen METALEN lood mg/kgds S < De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

64 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 5 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 6 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 7 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 8 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 9 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

65 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 6 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 465 en gelijkwaardig aan NEN-EN Grond (AS3): conform AS3-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 5934 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3 en conform NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem lood Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking A ALC2 2 A ALC2 3 A ALC2 4 A ALC2 5 A ALC2 6 A ALC2 7 A ALC2 8 A ALC2 9 A ALC2 A ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

66 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Postbus BV ROOSENDAAL Blad van 4 Uw projectnaam : Schijf Uw projectnummer : VBB-5255 ALcontrol rapportnummer : 25738, versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project VBB Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

67 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 2 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) A-2 A-2 A (5-) 2 Grond (AS3) A- A- A (-5) 3 Grond (AS3) A2- A2- A2 (-5) 4 Grond (AS3) A3- A3- A3 (-6) 5 Grond (AS3) A4- A4- A4 (-5) Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S < < < < < aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S < <.9 METALEN lood mg/kgds S De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

68 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 3 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 4 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 5 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

69 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 4 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 465 en gelijkwaardig aan NEN-EN Grond (AS3): conform AS3-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 5934 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3 en conform NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3): conform AS3-3 lutum (bodem) Grond (AS3) Conform AS3-4 lood Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking A ALC2 2 A ALC2 3 A ALC2 4 A ALC2 5 A ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

70 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Postbus BV ROOSENDAAL Blad van 4 Uw projectnaam : Schijf Uw projectnummer : VBB-5255 ALcontrol rapportnummer : , versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project VBB Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

71 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 2 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) A-3 A-3 A (-5) Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S 9.6 gewicht artefacten g S < aard van de artefacten - S geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.4 KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S.3 METALEN lood mg/kgds S 36 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

72 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 3 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

73 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 4 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 465 en gelijkwaardig aan NEN-EN Grond (AS3): conform AS3-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 5934 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3 en conform NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3): conform AS3-3 lutum (bodem) Grond (AS3) Conform AS3-4 lood Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking A ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

74 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Postbus BV ROOSENDAAL Blad van 4 Uw projectnaam : Schijf Uw projectnummer : VBB-5255 ALcontrol rapportnummer : 25752, versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project VBB Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

75 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 2 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) A-4 A-4 A (5-2) Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S 89.5 gewicht artefacten g S < aard van de artefacten - S geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S.4 KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S.4 METALEN lood mg/kgds S 25 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

76 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 3 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

77 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 4 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 465 en gelijkwaardig aan NEN-EN Grond (AS3): conform AS3-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 5934 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3 en conform NEN-EN 679 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3): conform AS3-3 lutum (bodem) Grond (AS3) Conform AS3-4 lood Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking A ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

78 BIJLAGE 5 Analyseresultaten grondwater (aantal pagina s: )

79 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Postbus BV ROOSENDAAL Blad van 6 Uw projectnaam : Schijf Uw projectnummer : VBB-5255 ALcontrol rapportnummer : 23948, versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project VBB Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

80 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 2 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) 2 Grondwater (AS3) 3 Grondwater (AS3) A7-- A7 (35-45) A2-- A2 (35-45) A8-- A8 (35-45) Analyse Eenheid Q 2 3 METALEN barium µg/l S cadmium µg/l S <.2 <.2 <.2 kobalt µg/l S koper µg/l S < kwik µg/l S <.5 <.5 <.5 lood µg/l S <2. <2. <2. molybdeen µg/l S <2 <2 <2 nikkel µg/l S zink µg/l S VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <.2 <.2 <.2 tolueen µg/l S <.2 <.2 <.2 ethylbenzeen µg/l S <.2 <.2 <.2 o-xyleen µg/l S <. <. <. p- en m-xyleen µg/l S <.2 <.2 <.2 xylenen (.7 factor) µg/l S.2 ).2 ).2 ) styreen µg/l S <.2 <.2 <.2 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen µg/l S <.2 <.2 <.2 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN,-dichloorethaan µg/l S <.2 <.2 <.2,2-dichloorethaan µg/l S <.2 <.2 <.2,-dichlooretheen µg/l S <. <. <. cis-,2-dichlooretheen µg/l S <. <. <. trans-,2-dichlooretheen µg/l S <. <. <. som (cis,trans),2- µg/l S.4 ).4 ).4 ) dichloorethenen (.7 factor) dichloormethaan µg/l S <.2 <.2 <.2,-dichloorpropaan µg/l S <.2 <.2 <.2,2-dichloorpropaan µg/l S <.2 <.2 <.2,3-dichloorpropaan µg/l S <.2 <.2 <.2 som dichloorpropanen (.7 µg/l S.42 ).42 ).42 ) factor) tetrachlooretheen µg/l S <. <. <. tetrachloormethaan µg/l S <. <. <.,,-trichloorethaan µg/l S <. <. <.,,2-trichloorethaan µg/l S <. <. <. trichlooretheen µg/l S <.2 <.2 <.2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

81 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 3 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) 2 Grondwater (AS3) 3 Grondwater (AS3) A7-- A7 (35-45) A2-- A2 (35-45) A8-- A8 (35-45) Analyse Eenheid Q 2 3 chloroform µg/l S <.2 <.2 <.2 vinylchloride µg/l S <.2 <.2 <.2 tribroommethaan µg/l S <.2 <.2 <.2 MINERALE OLIE fractie C - C2 µg/l <25 <25 <25 fractie C2 - C22 µg/l <25 <25 <25 fractie C22 - C3 µg/l <25 <25 <25 fractie C3 - C4 µg/l <25 <25 <25 totaal olie C - C4 µg/l S <5 <5 <5 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

82 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 4 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

83 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 5 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm barium Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 885) cadmium Grondwater (AS3) Idem kobalt Grondwater (AS3) Idem koper Grondwater (AS3) Idem kwik Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en conform NEN-EN-ISO 7852 lood Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 885) molybdeen Grondwater (AS3) Idem nikkel Grondwater (AS3) Idem zink Grondwater (AS3) Idem benzeen Grondwater (AS3) Conform AS33- tolueen Grondwater (AS3) Idem ethylbenzeen Grondwater (AS3) Idem o-xyleen Grondwater (AS3) Idem p- en m-xyleen Grondwater (AS3) Idem xylenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Conform AS33- styreen Grondwater (AS3) Conform AS33- naftaleen Grondwater (AS3) Conform AS3-4,-dichloorethaan Grondwater (AS3) Conform AS33-,2-dichloorethaan Grondwater (AS3) Idem,-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem cis-,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem trans-,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem som (cis,trans),2- dichloorethenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem dichloormethaan Grondwater (AS3) Idem,-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem som dichloorpropanen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem tetrachlooretheen Grondwater (AS3) Idem tetrachloormethaan Grondwater (AS3) Idem,,-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem,,2-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem trichlooretheen Grondwater (AS3) Idem chloroform Grondwater (AS3) Idem vinylchloride Grondwater (AS3) Idem tribroommethaan Grondwater (AS3) Idem totaal olie C - C4 Grondwater (AS3) Conform AS3-5 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking G ALC236 B ALC24 G ALC236 2 G ALC236 2 B ALC24 2 G ALC236 3 B ALC24 3 G ALC236 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

84 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 6 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 3 G ALC236 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

85 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Postbus BV ROOSENDAAL Blad van 5 Uw projectnaam : Schijf Uw projectnummer : VBB-5255 ALcontrol rapportnummer : 23949, versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project VBB Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

86 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 2 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) B9-- B9 Analyse Eenheid Q METALEN barium µg/l S 5 cadmium µg/l S <.2 kobalt µg/l S koper µg/l S 4.3 kwik µg/l S <.5 lood µg/l S <2. molybdeen µg/l S <2 nikkel µg/l S 9 zink µg/l S 46 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <.2 tolueen µg/l S <.2 ethylbenzeen µg/l S <.2 o-xyleen µg/l S <. p- en m-xyleen µg/l S <.2 xylenen (.7 factor) µg/l S.2 ) styreen µg/l S <.2 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen µg/l S <.2 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN,-dichloorethaan µg/l S <.2,2-dichloorethaan µg/l S <.2,-dichlooretheen µg/l S <. cis-,2-dichlooretheen µg/l S <. trans-,2-dichlooretheen µg/l S <. som (cis,trans),2- µg/l S.4 ) dichloorethenen (.7 factor) dichloormethaan µg/l S <.2,-dichloorpropaan µg/l S <.2,2-dichloorpropaan µg/l S <.2,3-dichloorpropaan µg/l S <.2 som dichloorpropanen (.7 µg/l S.42 ) factor) tetrachlooretheen µg/l S <. tetrachloormethaan µg/l S <.,,-trichloorethaan µg/l S <.,,2-trichloorethaan µg/l S <. trichlooretheen µg/l S <.2 chloroform µg/l S <.2 vinylchloride µg/l S <.2 tribroommethaan µg/l S <.2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

87 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 3 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) B9-- B9 Analyse Eenheid Q MINERALE OLIE fractie C - C2 µg/l <25 fractie C2 - C22 µg/l <25 fractie C22 - C3 µg/l <25 fractie C3 - C4 µg/l <25 totaal olie C - C4 µg/l S <5 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

88 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 4 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

89 WEMATECH BODEM ADV. B.V. M.E. Haan Analyserapport Blad 5 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Schijf VBB Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm barium Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 885) cadmium Grondwater (AS3) Idem kobalt Grondwater (AS3) Idem koper Grondwater (AS3) Idem kwik Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en conform NEN-EN-ISO 7852 lood Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 885) molybdeen Grondwater (AS3) Idem nikkel Grondwater (AS3) Idem zink Grondwater (AS3) Idem benzeen Grondwater (AS3) Conform AS33- tolueen Grondwater (AS3) Idem ethylbenzeen Grondwater (AS3) Idem o-xyleen Grondwater (AS3) Idem p- en m-xyleen Grondwater (AS3) Idem xylenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Conform AS33- styreen Grondwater (AS3) Conform AS33- naftaleen Grondwater (AS3) Conform AS3-4,-dichloorethaan Grondwater (AS3) Conform AS33-,2-dichloorethaan Grondwater (AS3) Idem,-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem cis-,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem trans-,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem som (cis,trans),2- dichloorethenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem dichloormethaan Grondwater (AS3) Idem,-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem som dichloorpropanen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem tetrachlooretheen Grondwater (AS3) Idem tetrachloormethaan Grondwater (AS3) Idem,,-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem,,2-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem trichlooretheen Grondwater (AS3) Idem chloroform Grondwater (AS3) Idem vinylchloride Grondwater (AS3) Idem tribroommethaan Grondwater (AS3) Idem totaal olie C - C4 Grondwater (AS3) Conform AS3-5 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking G ALC236 B ALC24 G ALC236 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

90 BIJLAGE 6 Toetsingskader grond en grondwater Wbb (aantal pagina s: 25)

91 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Projectcode Monsteromschrijving Monstersoort Monster conclusie Schijf VBB-5255 MMA Grond (AS3) Overschrijding Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN barium + mg/kg cadmium mg/kg <=AW kobalt mg/kg < <=AW koper mg/kg <=AW kwik mg/kg < <=AW lood mg/kg ** IN molybdeen mg/kg < <=AW nikkel mg/kg < <=AW zink mg/kg * IN POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kg < pak-totaal ( van VROM) (.7 factor)mg/kg <=AW POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) som PCB (7) (.7 factor) ug/kg * IN MINERALE OLIE totaal olie C - C4 mg/kg 3 <=AW Monstercode Monsteromschrijving MMA MMA A7 (-5) A2 (-5) A2 (-5) A3 (-5) A4 (-5) A6 (-5) A (-5) A (-5) A8 (-5) A (-5)

92 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Projectcode Monsteromschrijving Monstersoort Monster conclusie Schijf VBB-5255 MMA2 Grond (AS3) Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN barium + mg/kg < cadmium mg/kg < <=AW kobalt mg/kg < <=AW koper mg/kg <=AW kwik mg/kg < <=AW lood mg/kg <=AW molybdeen mg/kg < <=AW nikkel mg/kg < <=AW zink mg/kg <=AW POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kg < pak-totaal ( van VROM) (.7 factor)mg/kg <=AW POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) som PCB (7) (.7 factor) ug/kg <=AW MINERALE OLIE totaal olie C - C4 mg/kg < <=AW Monstercode Monsteromschrijving MMA2 MMA2 A8 (-5) A24 (-5) A2 (-5) A4 (-5) A5 (-5) A6 (-5) A7 (-5) A9 (-5) A2 (-5) A22 (-5)

93 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Projectcode Monsteromschrijving Monstersoort Monster conclusie Schijf VBB-5255 MMA3 Grond (AS3) Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN barium + mg/kg < cadmium mg/kg <=AW kobalt mg/kg < <=AW koper mg/kg <=AW kwik mg/kg < <=AW lood mg/kg <=AW molybdeen mg/kg < <=AW nikkel mg/kg < <=AW zink mg/kg <=AW POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kg < pak-totaal ( van VROM) (.7 factor)mg/kg <=AW POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) som PCB (7) (.7 factor) ug/kg * WO MINERALE OLIE totaal olie C - C4 mg/kg < <=AW Monstercode Monsteromschrijving MMA3 MMA3 A7 (5-) A7 (-5) A2 (5-) A2 (-5) A9 (5-)

94 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Projectcode Monsteromschrijving Monstersoort Monster conclusie Schijf VBB-5255 MMA4 Grond (AS3) Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % < KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN barium + mg/kg < cadmium mg/kg < <=AW kobalt mg/kg < <=AW koper mg/kg < <=AW kwik mg/kg < <=AW lood mg/kg <.5.5 <=AW molybdeen mg/kg < <=AW nikkel mg/kg <=AW zink mg/kg < <=AW POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kg < pak-totaal ( van VROM) (.7 factor)mg/kg <=AW POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) som PCB (7) (.7 factor) ug/kg <=AW MINERALE OLIE totaal olie C - C4 mg/kg <2 7 7 <=AW Monstercode Monsteromschrijving MMA4 MMA4 A8 (5-) A8 (-5) A8 (5-2) A2 (5-) A2 (-5) A2 (5-2) A24 (5-) A24 (-5) A2 (5-) A2 (-5)

95 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Projectcode Monsteromschrijving Monstersoort Monster conclusie Schijf VBB-5255 MMB Grond (AS3) Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN barium + mg/kg < cadmium mg/kg < <=AW kobalt mg/kg < <=AW koper mg/kg <=AW kwik mg/kg < <=AW lood mg/kg <=AW molybdeen mg/kg < <=AW nikkel mg/kg < <=AW zink mg/kg <=AW POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kg < pak-totaal ( van VROM) (.7 factor)mg/kg <=AW POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) som PCB (7) (.7 factor) ug/kg <=AW MINERALE OLIE totaal olie C - C4 mg/kg < <=AW Monstercode Monsteromschrijving MMB MMB B9 (5-5) B (-5) B4 (-5) B6 (-5) B6 (-5) B3 (-5) B2 (-5) B5 (-5)

96 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Projectcode Monsteromschrijving Monstersoort Monster conclusie Schijf VBB-5255 MMB2 Grond (AS3) Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN barium + mg/kg < cadmium mg/kg < <=AW kobalt mg/kg < <=AW koper mg/kg < <=AW kwik mg/kg < <=AW lood mg/kg <.8.8 <=AW molybdeen mg/kg < <=AW nikkel mg/kg < <=AW zink mg/kg <=AW POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kg < pak-totaal ( van VROM) (.7 factor)mg/kg <=AW POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) som PCB (7) (.7 factor) ug/kg <=AW MINERALE OLIE totaal olie C - C4 mg/kg <2 7 7 <=AW Monstercode Monsteromschrijving MMB2 MMB2 B3 (8-58) B4 (-5) B5 (-5) B8 (-5) B2 (-5) B (-5) B (-5) B7 (-5)

97 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Projectcode Monsteromschrijving Monstersoort Monster conclusie Schijf VBB-5255 MMB3 Grond (AS3) Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % < KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN barium + mg/kg < cadmium mg/kg < <=AW kobalt mg/kg < <=AW koper mg/kg < <=AW kwik mg/kg < <=AW lood mg/kg <.7.7 <=AW molybdeen mg/kg < <=AW nikkel mg/kg < <=AW zink mg/kg < <=AW POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kg < pak-totaal ( van VROM) (.7 factor)mg/kg <=AW POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) som PCB (7) (.7 factor) ug/kg <=AW MINERALE OLIE totaal olie C - C4 mg/kg <2 7 7 <=AW Monstercode Monsteromschrijving MMB3 MMB3 B9 (5-) B9 (-5) B9 (5-2) B (-5) B (5-2)

98 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Projectcode Monsteromschrijving Monstersoort Monster conclusie Schijf VBB-5255 MMB4 Grond (AS3) Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN barium + mg/kg < cadmium mg/kg < <=AW kobalt mg/kg < <=AW koper mg/kg < <=AW kwik mg/kg < <=AW lood mg/kg <.2.2 <=AW molybdeen mg/kg < <=AW nikkel mg/kg < <=AW zink mg/kg < <=AW POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kg < pak-totaal ( van VROM) (.7 factor)mg/kg <=AW POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) som PCB (7) (.7 factor) ug/kg <=AW MINERALE OLIE totaal olie C - C4 mg/kg <2 7 7 <=AW Monstercode Monsteromschrijving MMB4 MMB4 B6 (5-) B6 (-5) B6 (5-2) B5 (5-) B5 (-5) B5 (5-2)

99 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A- Monstersoort en bodemtype Grond (AS3)- Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- METALEN lood mg/kg <=AW Monstercode Monsteromschrijving A- A- A (-5) Gebruikte bodemtypes voor de toetsing Bodemtype humus lutum Bodemtype 3% 2.7% Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A2- Monstersoort en bodemtype Grond (AS3)- Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- METALEN lood mg/kg * WO Monstercode Monsteromschrijving A2- A2- A2 (-5) Gebruikte bodemtypes voor de toetsing Bodemtype humus lutum Bodemtype 3% 2.7%

100 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A3- Monstersoort en bodemtype Grond (AS3)- Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- METALEN lood mg/kg <=AW Monstercode Monsteromschrijving A3- A3- A3 (-5) Gebruikte bodemtypes voor de toetsing Bodemtype humus lutum Bodemtype 3% 2.7% Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A4- Monstersoort en bodemtype Grond (AS3)- Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- METALEN lood mg/kg <.7.7 <=AW Monstercode Monsteromschrijving A4- A4- A4 (-5) Gebruikte bodemtypes voor de toetsing Bodemtype humus lutum Bodemtype 3% 2.7%

101 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A6- Monstersoort en bodemtype Grond (AS3)- Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- METALEN lood mg/kg <.7.7 <=AW Monstercode Monsteromschrijving A6- A6- A6 (-5) Gebruikte bodemtypes voor de toetsing Bodemtype humus lutum Bodemtype 3% 2.7% Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A7- Monstersoort en bodemtype Grond (AS3)- Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- METALEN lood mg/kg <=AW Monstercode Monsteromschrijving A7- A7- A7 (-5) Gebruikte bodemtypes voor de toetsing Bodemtype humus lutum Bodemtype 3% 2.7%

102 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A8- Monstersoort en bodemtype Grond (AS3)- Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- METALEN lood mg/kg *** NT>I Monstercode Monsteromschrijving A8- A8- A8 (-5) Gebruikte bodemtypes voor de toetsing Bodemtype humus lutum Bodemtype 3% 2.7% Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A- Monstersoort en bodemtype Grond (AS3)- Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- METALEN lood mg/kg <=AW Monstercode Monsteromschrijving A- A- A (-5) Gebruikte bodemtypes voor de toetsing Bodemtype humus lutum Bodemtype 3% 2.7%

103 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A- Monstersoort en bodemtype Grond (AS3)- Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- METALEN lood mg/kg <.7.7 <=AW Monstercode Monsteromschrijving A- A- A (-5) Gebruikte bodemtypes voor de toetsing Bodemtype humus lutum Bodemtype 3% 2.7% Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A2- Monstersoort en bodemtype Grond (AS3)- Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- METALEN lood mg/kg <=AW Monstercode Monsteromschrijving A2- A2- A2 (-5) Gebruikte bodemtypes voor de toetsing Bodemtype humus lutum Bodemtype 3% 2.7%

104 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A-2 Monstersoort Grond (AS3) Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN lood mg/kg *** NT>I Monstercode Monsteromschrijving A-2 A-2 A (5-) Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A- Monstersoort Grond (AS3) Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN lood mg/kg * WO Monstercode Monsteromschrijving A- A- A (-5)

105 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A2- Monstersoort Grond (AS3) Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS < < -- METALEN lood mg/kg * WO Monstercode Monsteromschrijving A2- A2- A2 (-5) Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A3- Monstersoort Grond (AS3) Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS < < -- METALEN lood mg/kg <=AW Monstercode Monsteromschrijving A3- A3- A3 (-6)

106 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A4- Monstersoort Grond (AS3) Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN lood mg/kg * WO Monstercode Monsteromschrijving A4- A4- A4 (-5) Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :4) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A-3 Monstersoort Grond (AS3) Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN lood mg/kg *** NT>I Monstercode Monsteromschrijving A-3 A-3 A (-5)

107 Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb (Toetsversie 2.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :47) Projectnaam Schijf Projectcode VBB-5255 Monsteromschrijving A-4 Monstersoort Grond (AS3) Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI AW T I RBK droge stof % gewicht artefacten g < -- aard van de artefacten - Geen -- organische stof (gloeiverlies) % KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS METALEN lood mg/kg ** IN Monstercode Monsteromschrijving A-4 A-4 A (5-2)

108 Legenda Verklaring kolommen AR Resultaat op het analyserapport BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden. BC Toetsoordeel AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) T Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) I Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) RBK Regeling Bodem Kwaliteits eis BI ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) Verklaring toetsingsoordelen - Geen toetsoordeel mogelijk -- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing --- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat + De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 92 mg/kg (landbodem). <=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde WO Wonen IN Industrie >I Groter dan interventiewaarde >(ind)i INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden som IW Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > (interventie factor) > ^ Enkele parameters ontbreken in de som NT>I Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde NT Niet toepasbaar * Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) ** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) *** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) Kleur informatie Rood > Interventiewaarde (BI > ), niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar, niet toepasbaar (> S), Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen.5 en ) of groter dan de B waarde (component niveau) Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) Blauw >= Achtergrond waarde (BI <.5), > streefwaarde, industrie of wonen

109 Normenblad Toetskeuze: T.2: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb Analyse Eenheid AW Wo Ind I METALEN cadmium mg/kg kobalt mg/kg koper mg/kg kwik mg/kg lood mg/kg molybdeen mg/kg nikkel mg/kg zink mg/kg POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN pak-totaal ( van VROM) (.7 factor) mg/kg POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) som PCB (7) (.7 factor) ug/kg MINERALE OLIE totaal olie C - C4 mg/kg * Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging Legenda normenblad AW = Achtergrondwaarden WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie I = Interventiewaarden Normen en definities

110 Toetsing volgens BoToVa, module T.3-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb (Toetsversie.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :25) Projectnaam Schijf Schijf Projectcode VBB-5255 VBB-5255 Monsteromschrijving A7-- A2-- Monstersoort Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI S T I RBK AR BT AT AC BC BI S T I RBK METALEN barium ug/l <=S <=S cadmium ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S kobalt ug/l <=S <=S koper ug/l <=S <2..4 <2. <=S kwik ug/l <.5.35<.5 <=S <.5.35<.5 <=S lood ug/l <2..4 <2. <=S <2..4 <2. <=S molybdeen ug/l <2.4 <2 <=S <2.4 <2 <=S nikkel ug/l <=S <=S zink ug/l * >S * >S VLUCHTIGE AROMATEN benzeen ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S tolueen ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S ethylbenzeen ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S o-xyleen ug/l <..7 < <..7 < p- en m-xyleen ug/l <.2.4 < <.2.4 < xylenen (.7 factor) ug/l <=S <=S styreen ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen ug/l <.2.4<.2 <=S <.2.4<.2 <=S GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN,-dichloorethaan ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S ,2-dichloorethaan ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S ,-dichlooretheen ug/l <..7 <. <=S <..7 <. <=S cis-,2- dichlooretheen ug/l <..7 < <..7 < trans-,2- dichlooretheen ug/l <..7 < <..7 < som (cis,trans),2- dichloorethenen (.7 factor) ug/l <=S <=S dichloormethaan ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S -.5.2,-dichloorpropaan - - ug/l <.2.4 < <.2.4 < ,2-dichloorpropaan - -,3-dichloorpropaan ug/l <.2.4 < <.2.4 < ug/l <.2.4 < <.2.4 < som dichloorpropanen (.7 factor) ug/l <=S <=S tetrachlooretheen ug/l <..7 <. <=S <..7 <. <=S tetrachloormethaan ug/l <..7 <. <=S <..7 <. <=S -.5..,,-trichloorethaan ug/l <..7 <. <=S <..7 <. <=S ,,2-trichloorethaan ug/l <..7 <. <=S <..7 <. <=S trichlooretheen ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S chloroform ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S vinylchloride ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S tribroommethaan ug/l <.2.4 < <.2.4 < MINERALE OLIE fractie C - C2 ug/l < < < < fractie C2 - C22 ug/l < < < < fractie C22 - C3 ug/l < < < < fractie C3 - C4 ug/l < < < < totaal olie C - C4 ug/l <5 35 <5 <=S <5 35 <5 <=S ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC

111 som 6 aromatische oplosmiddelen (Bbk, --28) ug/l.77 ^-- som polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS som 6 aromatische oplosmiddelen (Bbk, --28) ug/l.77 ^-- som polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS.2 Monstercode Monsteromschrijving A7-- A7 (35-45) A2-- A2 (35-45)

112 Toetsing volgens BoToVa, module T.3-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb (Toetsversie.., toetskader WBB, SIKB versie 2.., toetsingsdatum: :25) Projectnaam Schijf Schijf Projectcode VBB-5255 VBB-5255 Monsteromschrijving A8-- B9-- Monstersoort Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Analyse Eenheid AR BT AT AC BC BI S T I RBK AR BT AT AC BC BI S T I RBK METALEN barium ug/l * >S * >S cadmium ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S kobalt ug/l <=S <=S koper ug/l <=S <=S kwik ug/l <.5.35<.5 <=S <.5.35<.5 <=S lood ug/l <2..4 <2. <=S <2..4 <2. <=S molybdeen ug/l <2.4 <2 <=S <2.4 <2 <=S nikkel ug/l * >S * >S zink ug/l <=S <=S VLUCHTIGE AROMATEN benzeen ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S tolueen ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S ethylbenzeen ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S o-xyleen ug/l <..7 < <..7 < p- en m-xyleen ug/l <.2.4 < <.2.4 < xylenen (.7 factor) ug/l <=S <=S styreen ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen ug/l <.2.4<.2 <=S <.2.4<.2 <=S GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN,-dichloorethaan ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S ,2-dichloorethaan ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S ,-dichlooretheen ug/l <..7 <. <=S <..7 <. <=S cis-,2- dichlooretheen ug/l <..7 < <..7 < trans-,2- dichlooretheen ug/l <..7 < <..7 < som (cis,trans),2- dichloorethenen (.7 factor) ug/l <=S <=S dichloormethaan ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S -.5.2,-dichloorpropaan - - ug/l <.2.4 < <.2.4 < ,2-dichloorpropaan - -,3-dichloorpropaan ug/l <.2.4 < <.2.4 < ug/l <.2.4 < <.2.4 < som dichloorpropanen (.7 factor) ug/l <=S <=S tetrachlooretheen ug/l <..7 <. <=S <..7 <. <=S tetrachloormethaan ug/l <..7 <. <=S <..7 <. <=S -.5..,,-trichloorethaan ug/l <..7 <. <=S <..7 <. <=S ,,2-trichloorethaan ug/l <..7 <. <=S <..7 <. <=S trichlooretheen ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S chloroform ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S vinylchloride ug/l <.2.4 <.2 <=S <.2.4 <.2 <=S tribroommethaan ug/l <.2.4 < <.2.4 < MINERALE OLIE fractie C - C2 ug/l < < < < fractie C2 - C22 ug/l < < < < fractie C22 - C3 ug/l < < < < fractie C3 - C4 ug/l < < < < totaal olie C - C4 ug/l <5 35 <5 <=S <5 35 <5 <=S ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC

113 som 6 aromatische oplosmiddelen (Bbk, --28) ug/l.77 ^-- som polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS som 6 aromatische oplosmiddelen (Bbk, --28) ug/l.77 ^-- som polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS.2 Monstercode Monsteromschrijving A8-- A8 (35-45) B9-- B9

114 Legenda Verklaring kolommen AR Resultaat op het analyserapport BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden. BC Toetsoordeel AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) T Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) I Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) RBK Regeling Bodem Kwaliteits eis BI ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) Verklaring toetsingsoordelen - Geen toetsoordeel mogelijk -- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing --- Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat <=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde <=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde >S Groter dan de streefwaarde >I Groter dan interventiewaarde >(ind)i INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden ^ Enkele parameters ontbreken in de som * Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) ** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) *** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) Kleur informatie Rood niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar, niet toepasbaar (> S), Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen.5 en ) of groter dan de B waarde (component niveau) Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) Blauw >= Achtergrond waarde (BI <.5), > streefwaarde, industrie of wonen

115 Normenblad Toetskeuze: T.3: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb Analyse Eenheid S I METALEN barium ug/l cadmium ug/l.4 6 kobalt ug/l 2 koper ug/l 5 75 kwik ug/l.5.3 lood ug/l 5 75 molybdeen ug/l 5 3 nikkel ug/l 5 75 zink ug/l 65 8 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen ug/l.2 3 tolueen ug/l 7 ethylbenzeen ug/l 4 5 xylenen (.7 factor) ug/l.2 7 styreen ug/l 6 3 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen ug/l. 7 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN,-dichloorethaan ug/l 7 9,2-dichloorethaan ug/l 7 4,-dichlooretheen ug/l. dichloormethaan ug/l. som (cis,trans),2- dichloorethenen (.7 ug/l. 2 factor) som dichloorpropanen (.7 factor) ug/l.8 8 tetrachlooretheen ug/l. 4 tetrachloormethaan ug/l.,,-trichloorethaan ug/l. 3,,2-trichloorethaan ug/l. 3 trichlooretheen ug/l 24 5 chloroform ug/l 6 4 vinylchloride ug/l. 5 tribroommethaan ug/l 63 MINERALE OLIE totaal olie C - C4 ug/l 5 6 * Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging Legenda normenblad S = Streefwaarden I = Interventiewaarden Normen en definities

116 BIJLAGE 7 Foto s onderzoekslocatie (aantal pagina s: 2)

117 Foto. Foto 2. Foto 3.

118 Foto 4. Foto 5. Foto 6.

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PRINS WILLEMSTRAAT 40 KLUNDERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PRINS WILLEMSTRAAT 40 KLUNDERT Postbus 1817 4700 BV Roosendaal Tussenriemer 1 4704 RT Roosendaal tel.: (0165) 56 59 10 fax: (0165) 54 44 68 email: bodemadviseurs@wematech.nl internet: www.wematech.nl VERKENNEND BODEMONDERZOEK PRINS

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK T HOFKE 1-3 EN DE GOUWBERG 9-11 RIJSBERGEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK T HOFKE 1-3 EN DE GOUWBERG 9-11 RIJSBERGEN Wematech Bodem Adviseurs B.V. Postbus 1817 4700 BV Roosendaal Windmolen 23 4751 VM Oud Gastel tel.: (0165) 56 59 10 fax: (0165) 54 44 68 email: bodemadviseurs@wematech.nl internet: www.wematech.nl VERKENNEND

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOORSTRAAT ONG. MADE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOORSTRAAT ONG. MADE Wematech Bodem Adviseurs B.V. Postbus 1817 4700 BV Roosendaal Windmolen 23 4751 VM Oud Gastel tel.: (0165) 56 59 10 fax: (0165) 54 44 68 email: bodemadviseurs@wematech.nl internet: www.wematech.nl VERKENNEND

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK BURGEMEESTER MANDERSLAAN 8 ZUNDERT

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK BURGEMEESTER MANDERSLAAN 8 ZUNDERT Postbus 1817 4700 BV Roosendaal Tussenriemer 1 4704 RT Roosendaal tel.: (0165) 56 59 10 fax: (0165) 54 44 68 email: bodemadviseurs@wematech.nl internet: www.wematech.nl VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK

Nadere informatie

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging.

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging. Hieronder zijn de locaties weergegeven waar sprake is (geweest) van gevallen van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Tevens wordt kort omschreven wat de status van de locatie

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAK 3 AMERSFOORT Opdrachtgever : Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV Veenslagen 33 3825 RT Amersfoort Projectnummer : VBB-5544 Kenmerk rapport:

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PATRIJSLAAN 2A OOSTERHOUT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PATRIJSLAAN 2A OOSTERHOUT Postbus 1817 4700 BV Roosendaal Windmolen 23 4751 VM Oud Gastel tel.: (0165) 56 59 10 fax: (0165) 54 44 68 email: bodemadviseurs@wematech.nl internet: www.wematech.nl VERKENNEND BODEMONDERZOEK PATRIJSLAAN

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth Provincie Limburg juli 2009 Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth dossier : B9554-01-001 registratienummer : LI20092430 versie

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 Contactpersonen SIMON VAN DEN BOSSE Teamleider Bodem&Ondergrond T +31884261261 M +31627060772 E simon.vandenbosse@arcadis.com

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Kolk te Wapenveld Definitief gemeente Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 mei 2009 99047521 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn VERKENNEND BODEMONDERZOEK Acacialaan 58 Baarn Kenmerk: 0502503A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider: Rapporteur: Autorisatie: Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn 9 november

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. BEM1605633 gemeente Steenbergen Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE LANDERIJE WELBERG Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 30112016 ZK16004244 Opdrachtgever : BVR Groep B.V. Postbus

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp 30 oktober 2009 Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Kenmerk R001-4664010LRG-ltr-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem en asbestonderzoek Locatie Noordstraat 1 t/m 63 te Waalwijk Gegevens opdrachtgever Casade Woonstichting P/a Lavertuur Planontwikkeling Postbus 1190 5004 BD Tilburg Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/700201 B01032.700201 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Referentiekader 3

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

25 juni 2009 B01034.233900

25 juni 2009 B01034.233900 25 juni 2009 B01034.233900 1 1.1 In opdracht van Vestaal Vastgoed BV heeft ARCADIS Nederland BV, vestiging Apeldoorn, in mei 2009 een verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek conform NEN 5740 en een

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Plangebied Crescent te Harderwijk (gemeente Harderwijk)

Verkennend bodemonderzoek Plangebied Crescent te Harderwijk (gemeente Harderwijk) Verkennend bodemonderzoek Plangebied Crescent te Harderwijk (gemeente Harderwijk) Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1829.01 Datum: 5 augustus 2010 Rapporteur: S. Gudden / J. Geerdink Autorisatie:

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERLENGDE HOFDREEF ONG. ZUNDERT Opdrachtgever : Gemeente Zundert Postbus 10.001 4880 GA Zundert Projectnummer : VBB-50160246 Kenmerk rapport: JN50160246.R001-0

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

Brede School Lupinenstraat te Didam

Brede School Lupinenstraat te Didam Brede School Lupinenstraat te Didam Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Brede School Lupinenstraat te Didam Verkennend bodemonderzoek conform

Nadere informatie

Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg

Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg 25 maart 2014 Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg Kenmerk R002-1219308TNY-mwl-V03-NL Verantwoording Titel Bodemonderzoek

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VERMEERSTRAAT ONG. RUCPHEN Opdrachtgever : Dhr. C.M.A. Antonissen Berhardstraat 23 4715 PX Rucphen Projectnummer : VBB-50130334 Kenmerk rapport:

Nadere informatie

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Naast Kortveldsesteeg 1-3 te Hank

Verkennend bodemonderzoek Naast Kortveldsesteeg 1-3 te Hank RAPPORT Verkennend bodemonderzoek Naast Kortveldsesteeg 1-3 te Hank Opdrachtgever : De heer T.J.H. de Regt Muggenwaard 1 4251 ME WERKENDAM Projectnummer : 11KL268 Datum : 9 september 2011 Auteur : ing.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002 Locatie: Moorsel 3 te Lierop Projectnummer: AQU-20121008 Opdrachtgever: Dhr. R. van der Vliet AQUATEST Onderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn. Nabij J.C. Hoogendoornlaan

Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn. Nabij J.C. Hoogendoornlaan Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn Nabij J.C. Hoogendoornlaan 11 februari 2010 Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn Alphen aan den Rijn, sectie G, percelen 140, 145,

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK KOEKOEKSTRAAT ONG. SPRUNDEL Opdrachtgever : Mevrouw C. Bouwens Vissenbergdreef 7 4714 AZ Sprundel Projectnummer : VBE-50150130 Kenmerk rapport: MP50150130.R001-0

Nadere informatie

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus 8002 3503 RA UTRECHT Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Bestemmin ngsplan Land dgoed Yerseke Moer Bijlagenboe

Bestemmin ngsplan Land dgoed Yerseke Moer Bijlagenboe GEMEENTE REIMER RSWAAL Bestemmingsplann Landgoed Yerseke Moer Bijlagenboek gemeente titel imronummer projectnummer status Reimerswaal Bestemmingsplann Landgoed Yerseke Moer NL.IMRO.0703.07YeBPLandgoedMoer-va01

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) rapport nr. CV14403vbo Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vanvleutenconsult.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610 Project 5563AA PROJECT 5563AA VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 7 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 338, 359, 359 en 36 Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 13217 Opdrachtgever: Woningbouwvereniging 't Heem de heer S. Putters Postbus 62 57 AB Udenhout Versienummer: 1.1 Plaats, datum: Udenhout, 18 augustus 213 Auteur:

Nadere informatie

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT...

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT... Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3. INLEIDING... 5.. AANLEIDING EN DOEL... 5.2. REFERENTIEKADER... 5.3. BETROUWBAARHEID... 6.4. OPBOUW RAPPORT... 7 2. VOORONDERZOEK... 8 2.. LOCATIEBESCHRIJVING EN HISTORISCHE

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK GILZEWEG 3 BAVEL Opdrachtgever : Gemeente Breda Directie Ontwikkeling Postbus 90156 4800 RH Breda Projectnummer : VBE-50160158 Kenmerk rapport: GB50160158.R001-0

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. BEM1603362 gemeente Steenbergen Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK WESTENDAM 1 STEENBERGEN Opdrachtgever : Taxi Buuron Olmendreef 8 4651 RP Steenbergen NB Projectnummer : VBB50140425

Nadere informatie

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen Rapport Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle projectnr. 183803 revisie 00 maart 2009 Auteur(s) ing. J.C.M. Lexmond Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918 PROJECT 2418 VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM Zaaknummer OZHZ: 115918 Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 348 4213 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 174

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK Actualiserend vooronderzoek Lekdijk 25 te Ameide in de gemeente Zederik Opdrachtgever Megaborn Traffic Development Postbus 56 4180 BB Waardenburg

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Verkennend bodemonderzoek Kleermakerstraat te Velserbroek projectnummer 12176 Opdrachtgever: Groeneweg Projekten B.V. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Versienummer: 1.1 Plaats,

Nadere informatie

Verkennend waterbodemonderzoek

Verkennend waterbodemonderzoek Verkennend waterbodemonderzoek Ruimte voor Ruimte - locatie Vughtse Hoeve te Vught Definitief Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 22 februari

Nadere informatie

i IJ /kit? ~ ~ ~in.k Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn

i IJ /kit? ~ ~ ~in.k Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn Contactpersoon: Mevrouw M. Lubbers Datum: 2 januari 205 Projectnummer: Colofon Vink Milieutechnisch

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. BEM164254 gemeente Steenbergen Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN OUDLANDSDIJKJE 2 STEENBERGEN Opdrachtgever : Projectnummer : VBE516157 Kenmerk

Nadere informatie

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Locatie Demmerik 118A te Vinkeveen Gegevens opdrachtgever M.W.M. de Kuijer Demmerik 118A 3645 EG Vinkeveen CSO Adviesbureau Postbus 2 398 CA Bunnik Tel. 3

Nadere informatie

B.001 koos witte bouwkundig teken & adviesburo duykerdam 24 1791 tb den burg texel tel 0222-313130 e-mail kwitte@xs4all.

B.001 koos witte bouwkundig teken & adviesburo duykerdam 24 1791 tb den burg texel tel 0222-313130 e-mail kwitte@xs4all. Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, zaaknummer: WHZ-2013-0184 kenmerk document: Bijlage 3/8 Burgemeester en Wethouders van Texel, namens dezen, de manager Dienstverlening a.i.,

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief-

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief- Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : Zuid Willemsvaart 172, 174 t/m 182 te Den Bosch Opdrachtgeverr : Meeuwissen OG b.v. Projectnummer : 25.13.00244. 1 Datum : 9 augustus 2013 -definitief-

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 131667 Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Houten, 29 mei 2013 Auteur: mr. V.

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Definitief 21 + 22 + 218 In opdracht van Gemeente Tiel Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M13B25 Documentnaam \\nlarn1s1\data\data\project\m13\m13b25\2

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Opdrachtgever: Jouke Dantuma Advies Van Sytzamawei 2 9114 RW DRIEZUM Dossiernummer: 11385/FV COLOFON Project: Roordaweg,

Nadere informatie

Maastrichterweg 249 te Valkenswaard. Verkennend bodemonderzoek Equidome Topsport

Maastrichterweg 249 te Valkenswaard. Verkennend bodemonderzoek Equidome Topsport Verkennend bodemonderzoek Equidome Topsport Maastrichterweg 249 te Valkenswaard Opdrachtgever LaToures Onroerend Goed B.V. Contactpersoon De heer R. van Dijk CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Europa-Allee te Kampen Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 oktober 211 GM-3651 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 AGEL adviseurs D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 Moerdijk Samenvatting SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft AGEL

Nadere informatie

Plangebied Lijsterberg te Rhenen. Verkennend bodemonderzoek. Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn

Plangebied Lijsterberg te Rhenen. Verkennend bodemonderzoek. Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn Verkennend bodemonderzoek Plangebied Lijsterberg te Rhenen Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Ing. N.B.J.

Nadere informatie

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT te HOENSBROEK projectnr. 13435.bkk Verkennend bodemonderzoek Burg. Slanghenstraat te Hoensbroek INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2.

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740. Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst RAPPORT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740. Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst RAPPORT Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 projectlocatie Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst opdrachtgever Mevrouw A.J.H.

Nadere informatie

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud.

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud. Hoorne B.V. T.a.v. de weledele mevrouw J. Reichenfeld Loet 2 1911 BR UITGEEST Amsterdam, 31 augustus 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 259306.1 Projectnaam : Eikenlaan te Heemstede Betreft : rapport

Nadere informatie

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit projectlocatie Omgeving Stationsgebied Wijchen opdrachtgever Gemeente Wijchen Postbus 9000 6600 HA Wijchen Projectnummer en versie: Status: 15820, versie 1.0

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Locatie Erica te Oirschot Definitief Gemeente Oirschot Postbus 11 5688 ZG OIRSCHOT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 21 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie