Belgische DansSport Federatie - vzw, afgekort "B.D.S.F.-vzw." Ondernemingsnummer STATUTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgische DansSport Federatie - vzw, afgekort "B.D.S.F.-vzw." Ondernemingsnummer 0410812519 STATUTEN"

Transcriptie

1 Belgische DansSport Federatie - vzw, afgekort "B.D.S.F.-vzw." Ondernemingsnummer Maatschappelijke zetel: Swartenbroucklaan Jette STATUTEN Titel 1 - BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1. De vereniging zal de naam dragen van "Belgische DansSport Federatie" in het Nederlands en van "Fédèration Belge de Danse Sportive" in het Frans, gevolgd door "Association sans but lucratif" of afgekort "a.s.b.l." in het Frans en door "Vereniging zonder winstoogmerk" of afgekort "v.z.w." in het Nederlands. Deze benamingen kunnen afgekort worden tot respectievelijk B.D.S.F of F.B.D.S. Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd Swartenbroucklaan 5 te 1090 Jette. De vereniging valt onder de Hoven en Tribunalen van het gerechtelijke arrondissement van haar zetel, thans Brussel. Artikel 3. De vereniging is opgericht in de vorm van een nationale federatie en heeft tot doel de coördinatie van alle activiteiten met betrekking tot het dansen zowel op sportief als op algemeen vlak. In het bijzonder richt zij zich op de "danssport". Zij organiseert, geeft raad en bevordert de beoefening, de promotie en de verspreiding van de dans. Zij verzekert de coördinatie van de danssport op nationaal vlak in al zijn aspecten en kan tevens andere dansvormen coördineren. Daartoe kan de federatie alle initiatieven nemen en handelingen stellen, die direct of indirect in verband staan met haar doel en die haar de nodige middelen verzekeren om dit doel te bereiken. De B.D.S.F. vzw heeft tot doel de organisatie en de promotie van de danssport in België in al haar verschillende vormen. De B.D.S.F. vzw zal, om dit doel te bereiken, samenwerken met de Dansliga Sportfederatie vzw en de Fédération Wallonie Bruxelles de Danse Sportive (FWBDS) die de dansport in hun respectievelijke regio zullen organiseren. Zij heeft eveneens tot doel alle Belgische verenigingen te groeperen wier doel conform is met dit omschreven in de huidige statuten. Artikel 4. In dit kader - behoudt de federatie zich het recht voor om de nationale en internationale wedstrijden en kampioenschappen in België te organiseren voor alle disciplines en categorieën van de danssport; - kan de federatie dit recht afstaan aan effectieve of toegetreden leden onder de voorwaarden en reglementeringen door zijn raad van bestuur bepaald, behalve de kampioenschappen waarvoor de kwalificatie van effectief lid is vereist; in afwijking op hetgeen voorgaat kunnen de nationale kampioenschappen formatiedansen toegekend worden aan de toegetreden leden; - kan de federatie regionale federaties oprichten volgens de bepalingen van de actuele of toekomstige wetten, decreten en reglementeringen uitgevaardigd door de verschillende taalgemeenschappen; hun statuten en reglementeringen moeten stroken met die van de nationale federatie; - kan de federatie relaties tot stand brengen en in harmonie werken met de andere dansorganisaties zowel op nationaal als op internationaal vlak; - kan de federatie, bijkomstig en ondergeschikt aan haar doelen, activiteiten ontwikkelen zoals publicatie van tijdschriften, handboeken over de danssport, brochures, deze opsomming is niet beperkend; - kan de federatie alle roerende of onroerende goederen huren, in eigendom of vruchtgebruik nemen, die nodig zijn om haar doel te verwezenlijken; - mag de federatie eveneens alle schenkingen en legaten aanvaarden overeenkomstig de wettelijke beschikkingen; BDSF-Statuten 1.

2 - kan de federatie fondsen en instituten oprichten die nodig zijn voor de danssport. Artikel 5. De federatie vertegenwoordigt het dansen in de internationale en nationale instanties van de internationale federatie (momenteel de WDSF en/of elke andere danssportfederatie die lid is van de WDSF of geassocieerd is met de WDSF en ziet erop toe dat haar leden de reglementen ervan naleven en haar doelstellingen nastreven. In dit kader zal door de Algemene Vergadering van de B.D.S.F.-vzw commissies worden opgericht volgens overeen te komen modaliteiten beschreven in het huishoudelijk reglement. Minstens de volgende commissies zullen bestaan: - BDSF Professional Division (afgekort BDSF-PD); - BDSF Danssport Academie (afgekort BDSF-AC); - BDSF Atleten Commissie (afgekort BDSF-AT). - Disciplinaire Commissie (afgekort BDSF DC) Andere commissies kunnen door de Algemene Vergadering of de Raad van Beheer van de B.D.S.F.-vzw opgericht worden wanneer dit voor het optimaal functioneren van de Belgische danssport nodig is. De oprichting en de werking zullen worden beschreven in het huishoudelijk reglement. A. B.D.S.F. Danssport Academie (BDSF-AC) BDSF-AC zal werken volgens de principies en voorwaarden gedefinieerd door de Algemene vergadering en neergeschreven in het huishoudelijk reglement. De dansacademie van de B.D.S.F.-vzw is een competentiecentrum ter beschikking gesteld aan BDSFvzw om o.a. steun te verlenen in volgende domeinen : - opleiding, kwalificatie en bijscholing van danssporttrainers - opleiding, selectie, kwalificatie en bijscholing van juryleden - opleiding, kwalificatie en begeleiding van wedstrijdparen - opleiding, selectie, kwalificatie en bijscholing van scruteniers en wedstrijdleiders - juridisch advies - technisch advies - anti-doping advies De Algemene vergadering van de B.D.S.F.-vzw zal op voordracht van de leden van de BDSF-AC om de 3 jaar een AC-directeur verkiezen, die de BDSF-AC zal vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van B.D.S.F.-vzw. De directeur van de Academie zal op regelmatige basis verslag uitbrengen aan de Raad Van Bestuur van de activiteiten van de academie. De directeur van de Academie, of zijn plaatsvervanger, zal jaarlijks op de algemene vergadering de werking van de academie en zijn vooruitgang rapporteren aan de algemene vergadering van B.D.S.F. - vzw. Hij kan hiervoor indien nodig beroep doen op de verantwoordelijken van de verschillende werkgroepen. BDSF-AC zal geen activiteiten ontwikkelen in strijd met het statuut van de B.D.S.F.-vzw. In geval van aanhoudende tegenstrijdige belangen of van onverenigbare doelstellingen, zal de Algemene Vergadering de macht hebben om deze afdeling te ontbinden. B. Professional Division (BDSF-PD) BDSF-Statuten 2.

3 1. De professionele afdeling is een interne afdeling van de B.D.S.F.-vzw. BDSF-PD is verantwoordelijk voor het beheer en de regels, met betrekking van de professionele danssport binnen B.D.S.F.-vzw, waaronder de toekenning van licenties voor dansers, de wedstrijden en wedstrijdregels. 2. Om dit doel te bereiken richt BDSF-PD haar eigen bestuursorgaan op en kan zij eigen diensten en commissies oprichten. De werking van dit beheersorgaan, diensten en commissies zal worden beschreven in het huishoudelijk reglement. 3. BDFS-PD is onderworpen aan de regels en het beleid van B.D.S.F.-vzw. Zij zal geen activiteiten mogen ontwikkelen in strijd met het statuut van de B.D.S.F.-vzw In geval van aanhoudende tegenstrijdige belangen of van onverenigbare doelstellingen, zal de Algemene vergadering de macht hebben om deze afdeling te ontbinden 4. De Algemene vergadering van de B.D.S.F.-vzw zal op voordracht van de leden van de BDSF-PD om de 3 jaar een PD-directeur verkiezen, die de BDSF-PD zal vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van B.D.S.F.-vzw. De PD-directeur zal BDSF-PD vertegenwoordigen bij WDSF-PD. Voor de Algemene Vergadering van B.D.S.F.-vzw kan de PD-directeur een vervanger aanduiden. 5. BDSF-PD handhaaft dezelfde normen en codes voor ethiek en anti-doping als B.D.S.F.-vzw en erkent de bevoegdheden van de BDSF-Disciplinaire commissie. 6. De BDSF-PD zal de volgende leden groeperen: - PD atleten (dansers) - PD juryleden - Andere leden De voorwaarden om tot de BDSF-PD toe te treden staan beschreven in het huishoudelijk reglement. 7. Wijzigingen van de statuten betreffende de artikelen in verband met de BDSF-PD moeten een 2/3 meerderheid bereiken in de algemene vergadering van de BDSF-PD alvorens voorgesteld te kunnen worden op een algemene vergadering van de B.D.S.F.-vzw, die exclusief bevoegd is voor het goedkeuren van de wijzigingen in de statuten. Op dezelfde wijze dienen wijzigingen in het huishoudelijk reglement betreffende de BDSF-PD, te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van B.D.S.F.-vzw en door de leden van de professionele divisie bij normale meerderheid. C. Atletencommissie (BDSF-AT) De Atletencommissie is een adviesraad binnen B.D.S.F.-vzw met als hoofddoel het verzorgen van het contact en het bemiddelen tussen de dansers en B.D.S.F.-vzw en iedereen die zich op zijn manier inzet voor de danssport. - De Atletencommissie bestaande uit vrijwilligers met een danssport achtergrond die de algemene belangen van de dansers behartigt en B.D.S.F.-vzw adviseert in het danssport beleid; - De Atletencommissie biedt B.D.S.F.-vzw en overige commissies advies vanuit het oogpunt van de dansers en is het aanspreekpunt voor de dansers als het gaat om het dansbeleid en de algemene belangen van de dansers; - De Atletencommissie is een volwaardige gesprekspartner voor B.D.S.F.-vzw - De Atletencommissie zal er naar streven een proactieve commissie te zijn welke rechtvaardig is in haar handelingen en zuiver in haar bedoelingen. BDSF-Statuten 3.

4 - De woordvoerder van de Atletencommissie wordt aangesteld door de leden van BDSF-AT voor 3 jaar en zal op regelmatige basis verslag uitbrengen aan de Raad Van Bestuur van de activiteiten van de Atletencommissie. - De woordvoerder van de Atletencommissie, of zijn plaatsvervanger, vertegenwoordigt de BDSF- AT in de Algemene Vergadering en zal jaarlijks op de algemene vergadering de werking van de Atletencommissie en zijn vooruitgang rapporteren aan de algemene vergadering van B.D.S.F. - vzw. Samenstelling en werkingsprocedures staan beschreven in het huishoudelijk reglement. D. Disciplinaire Commissie (BDSF-DC) - De Disciplinaire Commissie is een onafhankelijk rechterlijk orgaan van B.D.S.F.-vzw. - De samenstelling van de Disciplinaire Commissie en het gewenst profiel van haar leden worden bepaald in de B.D.S.F. Disciplinaire Code. - De leden van de Disciplinaire Commissie kunnen niet op hetzelfde moment lid zijn van de Raad van Bestuur van B.D.S.F.-vzw., BDSF-PD, BDSF-AC. - De leden van de Disciplinaire Commissie kunnen niet deelnemen aan danswedstrijden. - De leden van de Disciplinaire Commissie oefenen hun taak op een onafhankelijke wijze uit. - De leden van de Disciplinaire Commissie worden benoemd door de Algemene Vergadering voor de duur van 2 jaar en zijn hernieuwbaar. - De voorzitter van de Disciplinaire Commissie brengt jaarlijks verslag uit op de Algemene Vergadering. De wijze van oproeping, beraadslaging en bevoegdheden worden uitgewerkt in de B.D.S.F. Disciplinaire Code. Beroep tegen beslissingen van de Disciplinaire commissie zijn mogelijk voor de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. Artikel 6. De federatie ontzegt zich elke discussie en stellingname op het politieke, godsdienstige of filosofische vlak. Artikel 7. De federatie is opgericht voor onbeperkte duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden volgens de wettelijke normen. TITEL II - LEDEN, TOETREDING, UITTREDINGEN Artikel 8. De federatie is samengesteld uit: a) Effectieve leden. Hun aantal is onbeperkt, met een minimum van drie hoofd-leden. b) Toegetreden leden. a) De effectieve leden worden onderverdeeld in volgende categorieën en hebben stemrecht in de Algemene Vergadering: - Hoofd-leden: zijn de Dansliga, FWBDS, danssportclubs, verenigingen of organisaties in de vorm van een vzw met maatschappelijke zetel in België en met rechtspersoonlijkheid, die de doelstellingen van B.D.S.F.-vzw en de Internationale Dansfederatie, afgekort WDSF, onderschrijven. - Geassocieerde leden: zijn nationale verenigingen, organisaties of federaties, met rechtspersoonlijkheid, die zonder winstoogmerk werkzaam zijn op het gebied van dans als sportbeoefening, ofwel instaan voor de bevordering van de belangen van de dans in de sport BDSF-Statuten 4.

5 en/of lichamelijke opvoeding, ofwel dienstverlenend optreden op deze gebieden. Zij worden tijdelijk erkend en aanvaard door de Raad van Bestuur, waarmee een schriftelijk en door beide partijen goedgekeurd samenwerkingsverdrag is afgesproken die de modaliteiten van samenwerking bepaalt. De definitieve erkenning en aanvaarding gebeurt door de Algemene Vergadering. - Ereleden: zijn personen die zich verdienstelijk hebben bewezen in de danssport en verkozen worden door de Algemene Vergadering. - De Directeur van de BDSF-AC of zijn volmachthouder. - De Directeur van de BDSF-PD of zijn volmachthouder. b) De toegetreden leden worden onderverdeeld in volgende categorieën: - Voorlopige leden: zijn danssportclubs, die door de Algemene Vergadering na 3 jaar kunnen aanvaard worden als Effectief lid en die binnen het jaar na aanvraag als voorlopig lid zich als vereniging of organisatie zonder winstoogmerk en met rechtspersoonlijkheid moeten omvormen. Voorlopige leden kunnen deelnemen en voorstellen indienen aan de Algemene Vergadering maar hebben geen stemrecht. Zij kunnen deelnemen aan vergaderingen, commissies en werkgroepen. De dansers van deze leden kunnen deelnemen aan de door B.D.S.F.-vzw erkende danswedstrijden. Na 2 jaar zal door de Raad van Bestuur een evaluatieverslag voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering. - Individuele leden: elk natuurlijk persoon, wedstrijddansers, juryleden, dansleraren, trainers, coaches, scrutineers, beheerders of andere technische functionarissen uit de danssport. De raad van bestuur kan bepaalde categorieën van toegetreden leden uitnodigen op de algemene vergaderingen zonder recht op deelname aan de stemmingen. Artikel 9. De Algemene Vergadering is bevoegd om te beslissen of een kandidaat effectief lid, dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als effectief lid tot de vzw wordt toegelaten. Door hun benoeming, door de algemene vergadering, worden de directeurs van de BDSF-AC en van de BDSF-PD automatisch ook effectieve leden. De Raad van Bestuur is bevoegd om te beslissen om een kandidaat voorlopig lid, als voorlopig lid tot de B.D.S.F.-vzw toe te laten. Een kandidaat hoofd- of voorlopig lid dient schriftelijk een aanvraag te richten aan de BDSF-secretaris. Bij de toetredingsaanvraag dienen te worden bijgevoegd: - Een exemplaar van de statuten en de reglementen; - De samenstelling van de Raad van Bestuur; - De ledenlijst. - Een verklaring: Wij gaan akkoord met de B.D.S.F.-vzw statuten regels en verordeningen van de overkoepelende organisatie WDSF, en zullen ons houden aan de besluiten van de B.D.S.F.-vzw en WDSF Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en de Disciplinaire Code. De Raad van Bestuur kan de aanvrager verzoeken om vragen te beantwoorden en verdere financiële en andere informatie te verlenen, waaronder bewijzen ter overtuiging van de Raad van Bestuur, dat het niet in strijd is met, of dat er geen rivaliteit is, met een bestaand lid van B.D.S.F.-vzw of WDSF. BDSF-Statuten 5.

6 De formaliteiten en voorwaarden voor toegetreden leden worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Indien de Raad van Bestuur, voor voorlopige leden, de toelating als kandidaat lid weigert, moet deze de beslissing schriftelijk motiveren. De kandidaat lid kan slechts een nieuwe aanvraag indienen 1 jaar na de eerste aanvraag. Elk effectief en toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de B.D.S.F.-vzw. Het ontslag dient schriftelijk te gebeuren aan de Raad van Bestuur. Een effectief lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: - Wanneer het lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden als effectief lid; - Wanneer het lid 2 maal, achtereenvolgens zonder verontschuldiging, niet aanwezig of vertegenwoordigd was op de Algemene Vergadering; - Wanneer het lid zijn of haar bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na aanmaning per aangetekend schrijven; - Wanneer het lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de Algemene Vergadering en hij of zij deze hoedanigheid verliest. Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: - Wanneer het lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden als toegetreden lid; - Wanneer het lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft. Elk effectief lid, kan elk moment worden uitgesloten door de Algemene Vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over de uitsluiting van een effectief lid is geheim. De Raad van Bestuur kan een effectief lid schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting. Een effectief- of geassocieerd lid wordt automatisch beschouwd ontslag te nemen in geval van ontbinding, fusie of splitsing. Een effectief lid of toegetreden lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen. Artikel 10. De bijdrage voor effectieve leden mag de 500,00 per jaar niet overschrijden. De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks de verschuldigde bijdrage en deelt dit mee tijdens de Algemene Vergadering. Artikel 11. Alle wedstrijddansers - in de danssport moeten zich aansluiten bij een club die hoofd- of voorlopig lid is van de federatie. Zij worden aldus licentiehouder bij de federatie. Artikel 12. Alle licentiehouders genieten automatisch van de verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" en "lichamelijke ongevallen" die afgesloten is door de federatie. Artikel 13. De clubs zijn eraan gehouden hun leden de statuten van de federatie, evenals de reglementen uitgegeven door B.D.S.F.-vzw te doen respecteren. In geval van overtreding mag deze sancties nemen. BDSF-Statuten 6.

7 TITEL III - ALGEMENE VERGADERING, RAAD VAN BESTUUR Artikel 14. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de federatie. Zij neemt haar beslissingen bij eenvoudige meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behalve bij andersluidende bepalingen van de wet of van onderhavige statuten. De onthoudingen of de ongeldige stemmen worden niet meegeteld in de beoordelingen, behalve indien dit door de wet verplicht is. Het behoort onder andere tot haar bevoegdheden om: - de statuten te wijzigen hetgeen zal beslist worden bij 2/3 van de meerderheid der stemmen. 2/3 van de effectieve leden moet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Een speciale meerderheid van 4/5 der stemmen is vereist voor een wijziging van de doelstellingen van de vereniging; - de bestuurders te benoemen; - de bestuursleden af te zetten hetgeen zal beslist worden bij 2/3 van de meerderheid der stemmen; - de begrotingen en rekeningen goed te keuren. - ontlasting te geven aan de bestuurders; - de vereniging te ontbinden; - erkennen van effectieve leden voorgesteld aan de algemene vergadering via de hiervoor voorziene procedure. - effectieve leden uit te sluiten hetgeen zal beslist worden bij 2/3 van de meerderheid der stemmen. - de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging. - de kwijting aan de commissarissen. - de omzetting van de federatie in een vennootschap met sociaal oogmerk. - alle gevallen waarin de statuten het vereisen. Artikel 15. De Algemene Vergadering is samengesteld uit volgende stemgerechtigde leden: - Hoofd-leden, met maximum 2 afgevaardigden per lid: - Geassocieerde leden, met maximum 2 afgevaardigden per lid; - Ereleden; - de directeur van de B.D.S.F.-Professional Division of zijn volmachthouder; - de directeur van de B.D.S.F.-Dansacademie of zijn volmachthouder Elk effectief lid kan slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Eén van de twee mandatarissen is volmachtdrager van het aantal stemmen van zijn club of federatie. Alle stemgerechtigde leden hebben 2 stemmen, behalve voor de Hoofd- leden waarvoor het aantal stemmen in functie is van het aantal wedstrijdparen rekening houdend met hun klasse (A, AB, ABCD, B, BCD, C, CD, D, Debutanten, Nieuwelingen, Junior en Juveniles) bekomen volgens het sportreglement van de federatie. De toewijzing van het aantal stemmen gebeurt als volgt: - twee stemmen per hoofd-lid; - acht stemmen per A-, AB- of ABCD-paar die minstens deelgenomen heeft aan vier preselectiewedstrijden tijdens het voorbije afgelopen dansseizoen; - zes stemmen per B- of BCD-paar die minstens deelgenomen heeft aan vier preselectiewedstrijden tijdens het voorbije afgelopen dansseizoen; - vier stemmen per C- of CD-paar die minstens deelgenomen heeft aan vier preselectiewedstrijden tijdens het voorbije afgelopen dansseizoen; - twee stemmen per D-paar die minstens deelgenomen heeft aan vier preselectiewedstrijden tijdens het voorbije afgelopen dansseizoen; - één stem per Debutanten-, Nieuweling-, Junior- en Juveniles paar die minstens deelgenomen heeft aan vier preselectiewedstrijden tijdens het voorbije afgelopen dansseizoen; BDSF-Statuten 7.

8 Artikel 16. Een Statutaire Algemene Vergadering moet minimum één maal per jaar worden samengeroepen door de Raad van Bestuur voor een jaarlijkse vergadering,, binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. De Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur samengeroepen worden voor een buitengewone vergadering, in de gevallen dat de Raad van Bestuur dit nodig acht. De Raad van Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen voor een buitengewone vergadering, wanneer minimum 1/5 van de effectieve leden dit vraagt. De effectieve leden moeten dit schriftelijk of per vragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur deelt de datum van de jaarlijkse Algemene vergadering mee, door een schriftelijke kennisgeving aan alle leden, tenminste drie (3) maanden vóór de jaarlijkse Algemene Vergadering. Punten en moties voor de agenda van de jaarlijkse Algemene vergadering, moeten schriftelijk worden voorgelegd aan de voorzitter of aan de secretaris-generaal per post, fax of , twee (2) maanden vóór de jaarlijkse Algemene Vergadering en vergezeld zijn van een korte uitleg en de reden van de voorgestelde punten. Elk punt of motie zal op de agenda worden geplaatst. Elk lid kan punten en moties voorleggen. De Raad van Bestuur deelt de definitieve agenda van de jaarlijkse vergadering en de voorgestelde punten en moties tenminste één (1) maand voor de jaarlijkse Algemene Vergadering schriftelijk mee aan alle effectieve leden per of per fax. De agenda bevat eveneens de datum, uur en plaats van de jaarlijkse Algemene Vergadering. Alle bijkomende punten, na publicatie van de agenda en ondertekend door 1/20 van de effectieve leden dienen op de agenda te worden geplaatst. Op de dag van de Algemene Vergadering zelf kunnen enkel bijkomende punten aan de agenda worden toegevoegd, indien alle effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle effectieve leden hiermee akkoord zijn. De bijkomende punten dienen bij aanvang van de Algemene Vergadering worden voorgelegd Alle leden van de B.D.S.F.-vzw worden op de hoogte gebracht van de Algemene Vergadering door publicatie van de agenda en moties op de website. De wijze van beraadslaging wordt uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Haar beslissingen zullen ter kennis gebracht worden van alle leden. Haar processen-verbaal, deze van de raad van bestuur, alsook het register van de effectieve leden kunnen door de effectieve leden geraadpleegd worden op de zetel van de vereniging na afspraak. Artikel 17. De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over alle punten indien er een aanwezigheidsquorum van 50 % van de effectieve leden is bereikt. Bij wijziging van de statuten, een wijziging van het doel, bij uitsluiting van effectieve leden of de ontbinding van de vereniging, wordt het aanwezigheidsquorum toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei Artikel 18. De raad van bestuur bestaat uit minimum drie en maximum twaalf leden. De kandidaten moeten minimum 50 % van de stemmen behalen om te worden verkozen. Indien er na de eerste stemronde nog openstaande posten zijn dan zal een tweede stemronde gehouden worden BDSF-Statuten 8.

9 met hetzelfde quorum nodig voor de resterende posten. Indien dit quorum niet wordt behaald dan blijven deze posten openstaan. Het maximum aantal bestuurders per club is beperkt tot twee. De Directeurs van de BDSF-PD en van de BDSF-AC worden ook benoemd als bestuurders door de algemene vergadering. Zou de algemene vergadering deze personen niet benoemen, dan moeten respectievelijk de BDSF-PD en de raad van bestuur andere kandidaten uit deze commissies voorstellen. Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: - De minimumleeftijd heeft van 25 jaar; - Lid zijn van de B.D.S.F. -vzw; Kandidaat bestuurders dienen hun kandidatuur schriftelijk te stellen bij de secretaris van de B.D.S.F.- vzw. De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris-generaal, een penningmeester en een sportdirecteur, ermee rekening houdend dat de voorzitter en de secretaris-generaal van verschillende effectieve leden moeten zijn. De raad van bestuur kan ter alle tijd de functies herverdelen door gewone beslissing van de meerderheid van zijn leden. De mandaten van de bestuurders hebben een looptijd van vier jaar en zijn hernieuwbaar door de algemene vergadering, per helft om de twee jaren. Met uitzondering de directeurs van BDSF-PD en BDSF-AC. Leden uit de raden van bestuur van de geassocieerde leden, kunnen geen deel uit maken van de Raad van Bestuur van B.D.S.F.-vzw. De directeur van de Professional Division en de directeur van de Danssport Academie kunnen geen andere functies binnen de Raad van Bestuur opnemen. Een bestuurder kan geen volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de samenkomsten van de Raad van Bestuur. Artikel 19. De Raad van Bestuur moet worden samengeroepen wanneer het belang van de B.D.S.F.-vzw dit vereist. Elke bestuurder heeft het recht de raad samen te laten roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter. De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de secretaris-generaal. De oproeping gebeurt schriftelijk minimum 8 dagen voor het tijdstip van de samenkomst van de Raad van Bestuur. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van de Raad van Bestuur, evenals de agenda. De wijze van oproeping en beraadslaging wordt uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris-generaal. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het belang dit vereist, kan de Raad van Bestuur besluiten nemen per of per fax. Deze besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Dit schriftelijk besluit zal onmiddellijk aan alle bestuurders meegedeeld worden per of per fax. In de notulen van de eerstvolgende vergadering wordt aantekening gemaakt van de genomen besluiten buiten de vergadering. BDSF-Statuten 9.

10 Hij kan slechts geldig vergaderen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. De onthoudingen en de ongeldige stemmen tellen niet mee. Een voorstel is niet aangenomen indien de stemming onbeslist eindigt. De Raad van Bestuur bestuurt de B.D.S.F.- vzw en is bevoegd voor alle aktes en beslissingen die niet uitsluitend voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De Raad van bestuur kan zijn bevoegdheden wel delegeren. Hij vaardigt het sportreglement uit waarvan sprake in artikel 13 van de huidige statuten. Hij verzekert de verspreiding ervan, alsmede van alle wijzigingen en dit per omzendbrief of per mail naar alle leden van de federatie. Hij mag technici aanstellen omwille van hun bijzondere bekwaamheden, zij zullen niet deelnemen aan de stemmingen. De bestuurders oefenen hun bevoegdheden als college uit. Artikel 20. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, bij afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder. Hij vertegenwoordigt de federatie naar buiten toe en in het bijzonder bij de internationale instanties. Hij kan deze vertegenwoordigingen overdragen. De secretaris-generaal onderhoudt alle schriftelijke relaties voor de federatie. Hij beschikt over de handtekening verbonden aan deze van de voorzitter voor alle aktes, officiële documenten of specifieke stukken. Alleen tekent hij de stukken van courante aard gericht aan zijn leden. Van de samenkomst van de Raad van Bestuur worden er notulen opgesteld. De originele notulen van de Raad van Bestuur worden samengebracht in het notulenboek. De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de originele notulen van de Raad van Bestuur. Indien de termijn van het bestuursmandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege. Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de B.D.S.F.-vzw. Het ontslag gebeurt per gewone brief en wordt overgemaakt aan de voorzitter. Zou de voorzitter ontslag willen geven dan richt hij zijn brief aan de secretaris generaal. Alle bestuurders worden onmiddellijk hiervan op de hoogte gesteld door de voorzitter. De bestuurder die ontslag neemt, moet geen opzegtermijn in acht nemen. Een vrijwillig ontslag als bestuurder kan echter niet onmiddellijk ingaan indien hierdoor het aantal bestuurders onder het wettelijke minimum van drie valt. In dat geval zal het bestuurslid moet aanblijven tot binnen een redelijke termijn in de vervanging kan worden voorzien Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in de volgende omstandigheden: - Wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te zijn van de B.D.S.F.-vzw; - Wanneer een bestuurder 3 maal achtereenvolgens zonder verontschuldiging niet aanwezig is geweest op de samenkomst van de Raad van Bestuur; - Wanneer een bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van de Raad van Bestuur en hij of zij deze hoedanigheid verliest. Een bestuurder kan enkel worden afgezet door de Algemene Vergadering, met een 2/3 van de meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over de afzetting van een bestuurder is geheim. BDSF-Statuten 10.

11 Artikel 21. Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De boekhouding kan toevertrouwd worden aan een bijzonder gekwalificeerde persoon die geen bestuurder van de federatie is. Desgevallend zal hij aangewezen worden door de raad van bestuur. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening en begroting op. De jaarrekening en begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Een exemplaar van de begroting en jaarrekening wordt bij de uitnodiging van de Algemene Vergadering gevoegd. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting legt de Raad van Bestuur verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de Algemene Vergadering zich uit over kwijting van de bestuurder en desgevallend de commissarissen. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Voor zover dat er geen commissaris benoemd is, benoemt de Algemene Vergadering onder de vertegenwoordigers van de effectieve leden, één rekeningnazichter die belast worden met het nazicht van de rekeningen van de B.D.S.F.-vzw vooraleer deze ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. De rekeningnazichter brengt een schriftelijk verslag uit op de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering spreekt zich uit over de kwijting van de rekeningnazichter. De rekeningnazichter wordt jaarlijks benoemd en is herverkiesbaar. Artikel 22. B.D.S.F.-vzw zal volgende reglementen opstellen: - Huishoudelijk reglement: waarbij alles kan worden geregeld wat niet in de statuten staat; - Sportreglement: waarin alles geregeld wordt wat de danssport en wedstrijd betreft; - Disciplinaire code; - Professional Division Reglement; - Regels voor de Danssport Academie; - Regels voor juryleden; - Anti-Doping Code; - Regels betreffende sponsoring en reclame, media, Het Professional Division reglement kan alleen gewijzigd worden door de Algemene Vergadering met instemming van de meerderheid van de Professional Division leden. Artikel 23. In geval van vrijwillige vereffening van de vereniging zal de algemene vergadering een vereffenaar aanwijzen en zijn machtigingen en bevoegdheden bepalen. In geval van ontbinding, zal het maatschappelijk actief, na totale vereffening van de schulden en lasten van de vereniging, toegewezen worden aan een vereniging zonder winstoogmerk met gelijkaardig doel als onderhavige vereniging en gekozen door de algemene vergadering. Artikel 24. Ieder geschil, voortspruitend uit onderhavige statuten, hun interpretatie of hun uitvoering, alsook uit de gevolgen van de toepassing van het sportreglement van de federatie, alsook uit de moeilijkheden tussen effectieve leden, toegetreden leden, sympathisanten, bestuurders, personeelsleden van de federatie of tussen personeelsleden in de uitoefening van hun functies, dat niet kan opgelost worden door de raad van bestuur en de algemene vergadering van de B.D.S.F.-vzw zal voorgelegd worden aan de B.D.S.F. Disciplinaire commissie. De vereniging valt onder de Belgische wetgeving, onderhavige statuten, het intern en het sportreglement. BDSF-Statuten 11.

12 Onderhavige statuten annuleren de vorige. BDSF-Statuten 12.

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Zwemclub De Valkaart Oostkamp 8020 Oostkamp

Zwemclub De Valkaart Oostkamp 8020 Oostkamp Zwemclub De Valkaart Oostkamp 8020 Oostkamp Statuten Tussen ondergetekenden, natuurlijke personen: Herman Van Colen, Stijn Streuvelsstraat 18, 8020 Oostkamp, 05 08 1945 te Egem, Belg Melissa De Meyere,

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Art. 4 Duur De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

Art. 4 Duur De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden. Oprichtingsakte VZW in oprichting Studentenraad KU Leuven, s Meiersstraat 5 B-3000 leuven I. VOORAF Tussen de ondergetekenden: Dhr. BRUYNOOGHE Ruben, woonachtig te Processiestraat 26, 1745 Opwijk; Dhr.

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 Coördinatie statuten Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Art. 1 De vereniging wordt Apex Kart Club V.Z.W. genoemd. Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 9160 Lokeren,

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN I. VOORAF Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: [redacted for privacy protection] en de hierna genoemde rechtspersonen: [redacted for privacy

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Statuten VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen. (ond.nr )

Statuten VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen. (ond.nr ) Statuten VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen (ond.nr. 0.635.628.825) Tussen de ondergetekenden, hierna opgesomde natuurlijke personen : De heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur West-Vlaanderen, wonende

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 STATUTEN Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 Benaming Artikel 1: De vereniging draagt als benaming Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, afgekort VTDL.

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw Beneluxlaan 22 1800 Vilvoorde. Identificatienummer: 7519/77 Ondernemingsnummer: 417.414.

DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw Beneluxlaan 22 1800 Vilvoorde. Identificatienummer: 7519/77 Ondernemingsnummer: 417.414. DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw Beneluxlaan 22 1800 Vilvoorde HOOFDSTUK 1: BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR Identificatienummer: 7519/77 Ondernemingsnummer: 417.414.853 De vereniging neemt

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus 33 2600 ANTWERPEN GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE STATUTEN HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam : NatuurvriendenSportfederatie

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium 1030 Brussel Identificatienummer: 3020/90 Statuten Gepubliceerd: 05/09/2005 TITEL I. - Benaming, maatschappelijke zetel Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017. Parantee Psylos vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417.754.155 GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

Nadere informatie

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw STATUTEN I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging genoemd, afgekort AZK. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

COÖRDINATIE STATUTEN

COÖRDINATIE STATUTEN SUPPORTERSFEDERATIE CLUB BRUGGE K.V. vzw Olympialaan 72 8200 Sint-Andries Brugge Ondernemingsnummer: 0474.964.854 COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 1 december 2017, geldig samengeroepen

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

STATUTEN VZW V.L.P. Goedgekeurd tijdens de buitengewone algemene vergadering dd. 15-11-2005

STATUTEN VZW V.L.P. Goedgekeurd tijdens de buitengewone algemene vergadering dd. 15-11-2005 STATUTEN VZW V.L.P. Goedgekeurd tijdens de buitengewone algemene vergadering dd. 15-11-2005 1. NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR VAN DE VERENIGING Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE LIGA PAARDENSPORT,

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016)

Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) Ebisu vzw Titel I: Benaming, zetel, doel en duur. 1. De Vereniging wordt genoemd Ebisu'. Haar zetel wordt gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2016 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voorbehouden *16303391* Neergelegd 08-02-2016 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Gentse Biervereniging

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 mei 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE RUITERSPORTFEDERATIE

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Kermt

Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Kermt Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Kermt STATUTEN Titel I Naam-Zetel-Doel-Duur Art. 1 De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

Statuten The OAR vzw

Statuten The OAR vzw The OAR vzw, voluit Open Antwerpse Roeivereniging vzw, gevestigd te xxx (in afwachting van goedkeuring gemeente), opgericht door Van Der Weehe, Fred, (Vorstjensweg 17, 2520 Ranst) Van Dyck, Jan (Schawijkstraat

Nadere informatie

Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR Roeselare. Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN

Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR Roeselare. Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR 8800 Roeselare Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN Bij beslissing van de algemene vergadering van de v.z.w Atletiekvrienden Roeselare, op datum van 14 december

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL-BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANNER VZW Identificatienummer 8557/79 Ondernemingsnummer 0419603291 Gerechtelijk Arrondissement Brussel Maatschappelijke zetel: Zittert 19,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk Ullenshofstraat 2 2170 Merksem De volgende personen: 1) Paul Hendrik Lavrysen, Belg, leraar, Marialei

Nadere informatie

Art. 6. Het aantal leden is onbeperkt maar mag. Art. 1. De vereniging is een vereniging zonder. Art. 3. De vereniging is bevoegd alle

Art. 6. Het aantal leden is onbeperkt maar mag. Art. 1. De vereniging is een vereniging zonder. Art. 3. De vereniging is bevoegd alle STATUTEN van de Belgische Federatie van Psychologen Ondernemingsnummer 420352666 Eerste statuten verschenen in BSB 20.03.1980 Wijziging statuten goedgekeurd op Buitengewone Algemene Vergadering van 23.4.2001

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Deze modelstatuten zijn een samenvatting van de meest voorkomende, verplichte en nuttige clausules die men kan opnemen in de statuten van een V.Z.W.

Deze modelstatuten zijn een samenvatting van de meest voorkomende, verplichte en nuttige clausules die men kan opnemen in de statuten van een V.Z.W. Modelstatuten: uitgebreid Belangrijk: Deze modelstatuten zijn een samenvatting van de meest voorkomende, verplichte en nuttige clausules die men kan opnemen in de statuten van een V.Z.W. Vaak bestaan er

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 EEN EIGEN DAK VZW Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 HOOFDSTUK I - Benaming en zetel Art. 1. De benaming

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw.

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw. Speelplein Bokal vereniging zonder winstoogmerk Bulstraat 18a 9270 Laarne Ondernemingsnummer : 0478.253.550 TITEL I. - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam

Nadere informatie

ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB. BLANKENBERGE vzw.

ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB. BLANKENBERGE vzw. ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB BLANKENBERGE vzw. Vereniging zonder winstoogmerk VZW nr.: 537 070 Ondernemingsnummer: 408 714 646 Gerechtelijk Arrondissement Brugge STATUTEN De ondergetekenden... 1. De heer

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: Art. 2: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

UBIA Statuten. Nieuwe statuten, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering op 10/01/2013

UBIA Statuten. Nieuwe statuten, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering op 10/01/2013 UBIA Statuten Nieuwe statuten, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering op 10/01/2013 TITEL I - Benaming, duur en zetel van de vereniging Art. 1.- Benaming, duur en zetel De vereniging zonder

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: "Verbond Sociale Ondernemingen", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw.

STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: Verbond Sociale Ondernemingen, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw. VERBOND SOCIALE ONDERNEMINGEN vzw Diksmuidelaan 50 2600 Berchem Ondernemingsnummer: 466.970.965 Identificatienummer: 1369299 STATUTEN De statutaire Algemene Vergadering van Verbond Sociale Ondernemingen

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie