HOGESCHOOL ROTTERDAM. Cluster: RIBACS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGESCHOOL ROTTERDAM. Cluster: RIBACS"

Transcriptie

1 HOGESCHOOL ROTTERDAM Cluster: RIBACS MODULEWIJZER voor de module ribkev01c KRACHT EN VORMGEVING Een oriëntatie op het dimensioneren van draagconstructies Module-Code : ribkev01c Opgesteld door : Ing. M. Bierma Aanmaakdatum : juni 2006 Studielast : 84 sbu (3 stp.) Opleiding : Bouwkunde / Civiele Techniek Fase : kernprogramma 3 e semester

2 INHOUDSOPGAVE 1. De opdrachten De eindopdracht Strategie Stappenplan Weekopdrachten.4 2. Begeleiding Organisatie Beoordeling Verantwoording...6 Bijlage 1 schema weekindeling Bijlage 2 schets gebouw Bijlage 3 lijst vergeetmenietjes 1

3 Kracht en Vormgeving Competenties: Titel: Context: Opdrachtgever: Rol student: Literatuur: Controle constructieve elementen op bezwijken en vervormen(c3) Kracht en Vormgeving Distributiecentrum Havenbedrijf Rotterdam Het ingenieursbureau waarvoor jij werkt wil dat je het ontwerp van de opdrachtgever controleert op constructieve aspecten. Basisboek Toegepaste Mechanica (Welleman e.a.) tabellenboek 1.De opdrachten: 1.1 De eindopdracht Aan het einde van deze cursus kan je van een overkapping die is opgebouwd uit vakwerkspanten, doorgaande liggers, pendelkolommen en portalen de sterkte bepalen en van de liggers de vervorming. De opdracht bestaat uit het maken van sterkte- en vervormingsberekeningen van de elementen waaruit de constructie is opgebouwd (zie bijlage 2). De opdracht wordt gemaakt in groepjes van twee studenten, aan het einde van de cursus wordt een vergelijkbare opdracht individueel gemaakt in een tentamensetting. 1.2 Strategie Waar de cursus ribcth01 is gestopt gaat deze cursus verder. De constructies worden nog wat complexer en er worden weer eisen gesteld aan de sterkte en vervorming. Sterkteberekening (mechanica) staat hierin weer centraal. Aan de hand van een gebouw, een distributiecentrum in dit geval, wordt in een aantal opdrachten de rekenprincipes duidelijk die nodig zijn om een vakwerkspant, statisch onbepaalde liggers, pendelkolommen en een éénvoudig portaal te berekenen. Nieuw zijn begrippen als meervoudig statisch onbepaalde constructies, kniklengtes, Eulerse knikkracht en tweescharnierspanten. Naast het handmatig maken van berekeningen maak je veelvuldig gebruik van rekensoftware, dit geeft je o.a. de mogelijkheid om je eigen gemaakte berekeningen te controleren. Net als bij de vorige module worden de belastingen die op de constructie werken gedeeltelijk gegeven. De student dient zich er van bewust te zijn dat hij/zij in deze module ontwerpberekeningen maakt waarna, om ze in te dienen bij bouw- en woningtoezicht, deze berekeningen nog getoetst zouden moeten worden aan de normen (eurocode binnenkort). Net als bij de cursus CTH01 moet ook hier voor elk te berekenen constructiedeel weer belasting- en constructieschema s gemaakt worden. Pas wanneer de overspanningen, belastingen, plaats en type van de opleggingen bekend zijn kan eraan gerekend worden. 2

4 1.3 Stappenplan Om een stappenplan te geven voor het constructieve ontwerp van het gebouw als geheel is niet éénvoudig, e.e.a. is in principe onafhankelijk van elkaar te ontwerpen c.g. te berekenen. Een logische volgorde zou kunnen zijn om van buiten naar binnen te rekenen, dus door na te gaan welk onderdeel door een ander onderdeel belast wordt. In dit geval zou dat zijn: 1. (dak) beplating 2. (dak)gordingen 3. Vakwerkliggers 4. portalen Eenvoudiger is het om een stappenplan voor elk onderdeel apart te geven. In deze cursus wordt het berekenen van de dakbeplating achterwege gelaten, de keuze van dit type element is doorgaans rechtstreeks uit de produktinformatie te halen. Een stappenplan voor de portalen wordt niet gegeven, dit onderdeel komt slechts tot ontwerpniveau aan de orde gordingen Stap 1. Bepalen van het constructieschema In deze stap wordt de geometrie van de constructie bepaald evenals aantal en type van de opleggingen. Stap 2. Schatten van het profiel In deze stap wordt het profielnummer of profielzwaarte geschat op basis van schattingsformules, ervaring of gezond verstand. Stap 3 Bepalen van de belasting en belastingcombinaties De belasting wordt bepaald door de functie van het element en de plaats ervan in het gebouw, alsmede de onderlinge afstand van de elementen. Bij het bepalen van de belastingcombinaties moet met name worden naar gunstig en ongunstig werkende belasting. Stap 4 Bepalen krachtsverdeling De oplegreacties worden berekend m.b.v. de methode gaapvergelijkingen, waarna de D-, M- en N-lijn berekend en getekend kunnen worden. Stap 5 Spanningscontrole Aan de hand van de gegevens uit de vorige stap en de profielgrootheden als weerstandsmoment en oppervlakte van het gekozen profiel kunnen de buig- en schuifspanningen gecontroleerd worden. In deze stap wordt de sterkte van het profiel bepaald. De kans is groot dat het geschatte profiel niet voldoet en een zwaarder of juist minder zwaar profiel gekozen moet worden. Stap 6 Vervorming In deze stap wordt de vervorming berekend en getoetst aan de norm uitgaande van het profiel dat berekend is in de vorige stap. Indien het profiel te slap is moet het eerstvolgende profiel gekozen dat wel voldoet aan de vervormingseisen. 3

5 vakwerkliggers stap 1 Bepalen van het constructieschema In deze stap wordt de geometrie van de constructie bepaald evenals de plaats en type van de opleggingen. Er wordt een keus gemakt hoe je het vakwerk gaat samenstellen, dus welke type profielen je gaat gebruiken. Belangrijk is de plaats waarop de krachten op het vakwerk worden ingeleid, bij voorkeur op de knooppunten. Stap 2. Bepalen van de belastingen De belasting op het vakwerk wordt bepaald door de reactiekrachten van de liggers. Let hierbij vooral op de belastingcombinaties, de maatgevende combinatie van de liggers hoeft niet de maatgevende voor het vakwerk te zijn. Stap 3 Bepalen van de staafkrachten De oplegreacties worden berekend m.b.v. evenwichtsvoorwaarden. Daarna kunnen de staafkrachten bepaald worden met behulp van de snedemethode van Richter of met de methode van evenwicht in de knooppunten. De hele constructie wordt gecontroleerd met de computer. Stap 4 Spanningscontrole Ervan uitgaande dat de uitwendige belasting alleen via de knooppunten op het spant ingeleid worden komen er alleen Normaalkrachten in de staven voor. Als ervoor gekozen wordt vier typen staven te kiezen, (één voor de bovenrand, één voor de onderrand en één voor de diagonalen en verticalen) is het zaak de maatgevende van die vier eruit te halen en door te rekenen. De controle gebeurd op trek en/of druk en knik. Stap 5 Vervorming In deze stap wordt de vervorming bepaald m.b.v. een computerprogramma. Bij het invoeren van de gegevens ga je uit van de in de vorige stap berekende profielen. Indien de vervorming te groot is ga je de profielnummers verhogen en opnieuw doorrekenen. 1.4 Weekopdrachten Het berekenen van een dergelijk bouwwerk is nogal complex en daarom worden in deze opdracht een aantal gegevens verstrekt die eigenlijk zelf uitgezocht zou moeten worden. Het uitzoeken van deze gegevens komt o.a. in de cursus BOB01 aan de orde, je moet hierbij vooral denken aan het bepalen van de belastingen en belastingcombinaties. Om je de theorie die hierbij nodig is eigen te maken worden instructiecolleges gegeven met parallel daaraan praktijkopdrachten die wekelijks gemaakt moeten worden. Uiteindelijk resulteert de verzameling deelopdrachten in de eindopdracht. In het schema van bijlage 1 is per week aangegeven welke deelopdrachten gemaakt en ingeleverd moeten worden. In dit schema is ook de relevante theorie aangegeven die van toepassing is op de opdrachten en tijdens de instructiecolleges behandeld wordt. 4

6 2. Begeleiding De student verwerft de informatie door het volgen van hoor- en instructiecolleges en zelfstudie. Daarnaast wordt er geoefend door het maken van opgaven uit het boek Toegepaste Mechanica. De opdracht die gedaan moet worden gebeurt in groepen van twee studenten en de voortgang ervan wordt wekelijks besproken. Na bespreking wordt de uitwerking zonodig aangepast en aangevuld. De deelopdrachten worden in twee gedeeltes gebundeld als een werkstuk ingeleverd. Dit werkstuk moet voorzien worden van voorblad, naam, stud.nr., inhoudsopgave, de uitgewerkte opdrachten en een conclusie. De opdrachten worden handmatig uitgevoerd, gestructureerd en netjes en voorzien van schetsen. Het is verstandig om een kopie in te leveren en niet het origineel. De bijeenkomsten zien er als volgt uit maar kunnen, als er redenen voor zijn, door de docent aangepast worden: min toets min. Bespreken opdracht voorgaande week 3. 2 x 40 min. behandelen nieuwe stof min. bespreken en uitwerken nieuwe opdracht. Het volgen van de colleges is verplicht. Indien hier niet aan voldaan wordt kan dat negatieve gevolgen hebben op de eindbeoordeling of uitsluiting voor het tentamen. 3. Organisatie De studiebelasting van deze module is 3 ECTS, Van de 84 sbu s worden 24 ingevuld door colleges, de rest is beschikbaar voor zelfstudie en tentamen. Hieruit volgt dat een hoge mate van zelfstandigheid van de student verwacht wordt. Het tijdstip en de locatie waarop de colleges worden gegeven wordt bekend gemaakt door het bedrijfsbureau. 4. Beoordeling a. Inleiding beoordeling De beoordeling van de cursus bestaat uit de eindopdracht (casustoets). Alleen bij een voldoende eindopdracht, gehonoreerd met een 6, kunnen met de deelopdrachten 4 extra punten worden verdiend. b. Eindopdracht (casustoets) met de afsluitende eindopdracht kan de student laten zien dat de in de cursus aangeleerde werkmodellen in een nieuwe situatie juist toegepast kunnen worden. De casus wordt in de 7 e moduleweek meegegeven zodat de student deze kan bestuderen. De eindopdracht kan als volgt beoordeeld worden: - De eindopdracht is voldoende uitgewerkt, het cijfer is een 6 - De eindopdracht is onvoldoende uitgewerkt, het cijfer is een 4, er dient te worden herkanst - De eindopdracht is verprutst of niet gemaakt, het cijfer is een2, er dient te worden herkanst. 5

7 c. Deelopdrachten. De deelopdrachten zijn diagnostische momenten en geven de student een signaalfunctie van wel of niet in orde. De deelopdrachten kunnen niet worden herkanst. De deelopdrachten worden, alleen als ze op tijd zijn ingeleverd, beoordeeld als volgt: - de deelopdracht is uitzonderlijk goed uitgewerkt, er zijn bonuspunten verdiend. - de deelopdracht is onvoldoende of matig uitgewerkt, er zijn geen bonuspunten verdiend. De deelopdrachten worden gehonoreerd met bonuspunten als volgt: - 1 e deelopdracht 1,5 bonuspunt - 2 e deelopdracht 1,5 bonuspunt - 3 e deelopdracht (wekelijkse toetsen) 1 bonuspunt d. Herkansing Alleen de eindopdracht kan herkanst worden. - de (herkansings)eindopdracht is voldoende uitgewerkt, het eindcijfer is een 6 - de (herkansings)eindopdracht is onvoldoende uitgewerkt, het eindcijfer is een 4 - de (herkansings)eindopdracht is verprutst of niet gemaakt, het eindcijfer is een 2 e. Modulecijfer De eindbeoordeling (modulecijfer) van de cursus is als volgt: Een 2, eindopdracht onvoldoende na herkansing, de cursus moet volledig over gedaan worden. Een 4, idem Een 6, eindopdracht voldoende. Een 7, eindopdracht voldoende plus 1 bonuspunt voor uitzonderlijk goed uitgewerkte deelopdracht. Een 8, eindopdracht voldoende plus 2 bonuspunten voor uitzonderlijk goede deelopdrachten Een 9, eindopdracht voldoende plus 3 bonuspunten voor uitzonderlijk goede deelopdrachten Een 10, eindopdracht voldoende plus 4 bonuspunten voor uitzonderlijk goede deelopdrachten. 5. Verantwoording Na afloop van de module is de student in staat om: - Constructies te schematiseren. - Krachtswerking in vakwerken te bepalen. - Momenten, Dwarskrachten en oplegreacties van statisch onbepaalde liggers te berekenen en daaraan gekoppeld profielen te kiezen.. - Met behulp van de Eulerse knikformules op druk belaste staven te berekenen. - Portalen/Tweescharnierspanten te ontwerpen. - Constructies te controleren met behulp van een soft-ware pakket Door de werkvolgorde aan te houden zoals in deze module gehanteerd wordt is de student in staat om op een adequate manier van een éénvoudige constructie diverse constructieonderdelen te kunnen beoordelen op sterkte en vervorming. 6

8 Bijlage 1 KRACHT EN VORMGEVING Bijeen theorie boek onderwerpen opdrachten aanvullende informatie komst Welleman 1 Op druk belaste Mod. 7 Kolom, drukstaven in Pendelkolom onder Belasting gegeven staven H 4 vakwerk vakwerk knik NEN6770 H 5 opdr. 1 t/m 4 en 10 2 Inwendige krachten in Mod. 2 vakwerken analyseer constructie Geometrie, afmetingen, vakwerkliggers H 1+2 maak constructie- en belastingen Mod 4 belastingschema gegeven H 5 opdr. 5 en 6 3 Inwendige krachten in Mod 4 vakwerken Bereken staafkrachten vakwerkliggers H1, 2, 3 controle m.b.v. H 5 opdr 7 t/m 13 Matrix - frame 4 Enkelv. Statisch Mod. 6 liggers Bereken dakligger incl. Reken met V.G.M.N. onbep. constructies H 1, 2 vervorming Over 3 steunpunten m.b.v. V.G.M.N. Oefenopdrachten uitgereikt tijdens les Belasting gelijk 5 Inleveren opdrachten Week 1 t/m 3 Meerv. Statisch Mod. 6 liggers Bereken dakliggers Maak gebruik van onbep. constructies H 3 Belasting ongelijk gaapvergelijkingen H5 opdr. 1, 3, 5, 6en 7 H6 opdr. 3 7

9 6 Meerv. Statisch Mod. 6 Liggers + éénv. portaal Bereken dakliggers Maak gebruik van onbep. constructies H 3, 4, 5, 6 Overspanning ongelijk gaapvergelijkingen H5 opdr. 10, 11 en 15 H6 opdr. 2 en 4 7 Portalen mod 6 H 4 Combinatiespanning Bereken kolom van Mod 3 Normaalkracht en moment portaal H 7.1 H 9 opdr Oefenopdrachten uitgereikt tijdens les 8 Constructief ontwerp college Grote overspanningen Ontwerp een uitwendige constructie indien de overspanning 2x zo groot wordt 9 Inleveren opdracht 4 t/m 8 9 of10 Toets, datum en tijd wordt tijdens de les bekend gemaakt 8

10 Bijlage 2 9

11 10

12 Groep Maat a Maat b Hoogte Dak Belasting minimaal Dak Belasting maximaal F hor. m m m kn/m 2 kn/m 2 kn ,8 2, , ,2 3, ,2 3, , ,8 2, ,4 3, ,6 3, ,8 3, ,8 3, ,6 3, ,4 3,

13 Bijlage 3 Bijlage 3 12

Cluster: RIBACS YRRUGHPRGXOHULE%0&F. Een oriëntatie op het dimensioneren van draagconstructies

Cluster: RIBACS YRRUGHPRGXOHULE%0&F. Een oriëntatie op het dimensioneren van draagconstructies +2*(6&+22/5277(5'$0 Cluster: RIBACS 02'8/(:,-=(5 YRRUGHPRGXOHULE%0&F %(*,11(10(7&216758(5(1 Een oriëntatie op het dimensioneren van draagconstructies Module-Code : ribbmc01c Opgesteld door : ing. M. Bierma

Nadere informatie

Kracht en Vormgeving

Kracht en Vormgeving Kracht en Vormgeving Een oriëntatie op het dimensioneren van draagconstructies modulecode : civkev01c auteur : S.G. van Rosmalen datum : november 2009 versie : 0 studielast : 84 sbu (3 ECTS) Civiele Techniek

Nadere informatie

Beginnen met Construeren

Beginnen met Construeren Beginnen met Construeren Een oriëntatie op het dimensioneren van draagconstructies modulecode: civbmc1dc / boubmc1dc modulehouder: S.G. van Rosmalen publicatiedatum: augustus 2011 studiejaar: 2011-2012

Nadere informatie

==== Technische Universiteit Delft ==== Vermeld rechts boven uw werk Instellingspakket Toegepaste Mechanica

==== Technische Universiteit Delft ==== Vermeld rechts boven uw werk Instellingspakket Toegepaste Mechanica ==== Technische Universiteit Delft ==== Vermeld rechts boven uw werk Instellingspakket Toegepaste Mechanica NM Tentamen STTIC STUDIENUMMER STUDIERICHTING ls de kandidaat niet voldoet aan de voorwaarden

Nadere informatie

RIBBHSO1c les 1. Draagconstructies in :» Staal» Hout

RIBBHSO1c les 1. Draagconstructies in :» Staal» Hout RIBBHSO1c les 1 Draagconstructies in :» Staal» Hout Doel van dit vak: Beginselen leren van construeren in staal en hout Hoe doen we dat: Theorielessen Opdracht Bespreking van de resultaten van de opdracht

Nadere informatie

Construerende Technische Wetenschappen

Construerende Technische Wetenschappen Faculteit: Opleiding: Construerende Technische Wetenschappen Civiele Techniek Oefententamen Module I Mechanica Datum tentamen : 14-1-2015 Vakcode : 201300043 Tijd : 3:00 uur (18:15-21:15) Studenten met

Nadere informatie

Constructieve Modellen. Modulecode: boucmo01c Publicatiedatum: 26 augustus 2013 Studiejaar: 2013 2014 Studielast: 3 ECST BOUWKUNDE

Constructieve Modellen. Modulecode: boucmo01c Publicatiedatum: 26 augustus 2013 Studiejaar: 2013 2014 Studielast: 3 ECST BOUWKUNDE Constructieve Modellen Modulecode: boucmo01c Publicatiedatum: 26 augustus 2013 Studiejaar: 2013 2014 Studielast: 3 ECST BOUWKUNDE 1. Onderwijsinhoud... 2 1.1. Casus/context... 2 1.2. De opdracht 1... 2

Nadere informatie

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse Constructie bestaat uit scharnierend aan elkaar verbonden staven, rust op twee scharnieropleggingen: r 4, s 11 en k 8. 2k 3 13 11, dus niet vormvast.

Nadere informatie

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 De in figuur 6.1 gegeven constructie heeft vier punten waar deze is ondersteund. A B C D Figuur 6.1 De onbekende oplegreacties zijn: Moment in punt

Nadere informatie

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 2 Statisch onbepaald Opdracht 1 De in figuur 6.1 gegeven constructie heeft vier punten waar deze is ondersteund. Figuur 6.1 De onbekende oplegreacties

Nadere informatie

STUDIEWIJZER ARBEID, ENERGIE EN INVLOEDSLIJNEN. ir J.W. Welleman

STUDIEWIJZER ARBEID, ENERGIE EN INVLOEDSLIJNEN. ir J.W. Welleman STUDIEWIJZER ARBEID, ENERGIE EN INVLOEDSLIJNEN ir J.W. Welleman Mei, 2007 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 1.1... 1 1.2 Leerdoelen...1 1.3 Opzet van deze studiewijzer... 1 1.4 Leermiddelen...

Nadere informatie

TENTAMEN SPM1360 : STATICA. 6 april :00 17:00 uur. duur 180 minuten

TENTAMEN SPM1360 : STATICA. 6 april :00 17:00 uur. duur 180 minuten TENTMEN SPM1360 : STTI 6 april 2005 14:00 17:00 uur duur 180 minuten it tentamen bestaat uit 4 opgaven. Per opgave is een indicatie van de benodigde tijd weergegeven. Werk iedere opgave op een apart ruitjesblad

Nadere informatie

OPGAVE FORMULIER. Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november :00 12:00 uur (180 min)

OPGAVE FORMULIER. Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november :00 12:00 uur (180 min) Opleiding Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : OPGAVE FORMULIER Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november 2014 09:00 12:00 uur (180 min) Dit

Nadere informatie

BEZWIJKBELASTING VAN RAAMWERKEN ^ BOVENGRENSBENADERING. Gevraagd: 6.3-1t/m 4 Als opgave 6.2, maar nu met F 1 ¼ 0 en F 2 ¼ F.

BEZWIJKBELASTING VAN RAAMWERKEN ^ BOVENGRENSBENADERING. Gevraagd: 6.3-1t/m 4 Als opgave 6.2, maar nu met F 1 ¼ 0 en F 2 ¼ F. 6.3 Vraagstukken Opmerking vooraf: Tenzij in de opgave anders is aangegeven hebben alle constructies overal hetzelfde volplastisch moment M p. 6.2-1 t/m 4 Gegeven vier portalen belast door een horizontale

Nadere informatie

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november :00 12:00 uur (180 min)

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november :00 12:00 uur (180 min) Opleiding Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : UITWERKINGSFORMULIER Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november 2014 09:00 12:00 uur (180 min)

Nadere informatie

Vraagstuk 1 (18 minuten, 2 punten)

Vraagstuk 1 (18 minuten, 2 punten) P.C.J. Hoogenboom OPMERKINGEN : Het tentamen bestaat uit 4 bladzijden. : Alle studiemateriaal en aantekeningen mogen tijdens het tentamen worden geraadpleegd. : Na afloop kunt u de uitwerking vinden op

Nadere informatie

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd. Week 05

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd. Week 05 Week 05 Theorie: Staal - liggers 1 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 Voorbeeld 2 knik 2 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 3 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 4 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 5 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 6 van 24 M.J.Roos

Nadere informatie

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie. NIETJE NIET LOSHALEN!!

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie. NIETJE NIET LOSHALEN!! Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Schriftelijk tentamen CTB1110 ConstructieMechanica 1 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 5 pagina s excl voorblad 27-1-2017 van 09:00-12:00

Nadere informatie

UITWERKING. Tentamen (TB 138) SPM1360 : STATICA 25 augustus Opgave 1. Onderdeel a)

UITWERKING. Tentamen (TB 138) SPM1360 : STATICA 25 augustus Opgave 1. Onderdeel a) Opgave Onderdeel a) UITWERKING a) onstructie I is vormvast en plaatsvast, constructie II is plaatsvast maar niet vormvast. ij deze constructie kan er een mechanisme ontstaan. onstructie III is plaatsvast

Nadere informatie

kinematisch en statisch (on) bepaaldheid Noodzakelijk aantal opleggingen, graad van statisch onbepaaldheid Hans Welleman 1

kinematisch en statisch (on) bepaaldheid Noodzakelijk aantal opleggingen, graad van statisch onbepaaldheid Hans Welleman 1 kinematisch en statisch (on) bepaaldheid Noodzakelijk aantal opleggingen, graad van statisch onbepaaldheid Hans Welleman 1 PLAATSVASTE STARRE LICHAMEN Rotatie Centrum Horizontale roloplegging Verticale

Nadere informatie

Hoofdberekeningen van staalconstructies

Hoofdberekeningen van staalconstructies Hoofdberekeningen van staalconstructies Bedrijfsbrede automatisering voor staalconstructiebedrijven Matrix CAE Nijmegen Delft Vilnius MatrixFrame MatrixFrame is de verzamelnaam voor een aantal programma's

Nadere informatie

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie.

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie. Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Schriftelijk tentamen CTB1110 ConstructieMEchanica 1 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 18 pagina s excl voorblad 02-11-2015 van

Nadere informatie

VAKWERKEN. Hans Welleman 1

VAKWERKEN. Hans Welleman 1 VAKWERKEN Hans Welleman 1 WAT IS EEN VAKWERK vormvaste constructie opgebouwd uit alleen pendelstaven Hans Welleman 2 STAAFAANDUIDINGEN Randstaven Bovenrand Onderrand dd sd Wandstaven Verticalen Diagonalen

Nadere informatie

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie.

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie. Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Schriftelijk tentamen CTB1110 ConstructieMEchanica 1 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 5 pagina s excl voorblad 02-11-2015 van

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM

HOGESCHOOL ROTTERDAM HOGESCHOOL ROTTERDAM Cluster: RIBACS MODULEWIJZER voor de cursus Funderen van Bouwwerken Modulecode: ribfvb01c Opgesteld door: JH van Dalen Aanmaakdatum: juli 2005 Studielast: 3 ECTS Opleiding: Fase: CT

Nadere informatie

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Deze oefening heeft als doel vertrouwd te raken met het integreren van de diverse betrekkingen die er bestaan tussen de belasting en uiteindelijk de verplaatsing:

Nadere informatie

CONSTRUCTIEMECHANICA 3

CONSTRUCTIEMECHANICA 3 CT2031 INTRODUCTIE CONSTRUCTIEMECHANICA 3 CONSTRUCTIEMECHANICA in de BSc-FASE WIE WAT WAAR HOE? Colleges, Leermiddelen, Oefeningen, COZ, Tentamen INHOUD EN DE RELATIE MET ANDERE VAKKEN Docent : ir J.W.

Nadere informatie

Construerende Technische Wetenschappen

Construerende Technische Wetenschappen Faculteit: Opleiding Construerende Technische Wetenschappen : Civiele Techniek Tentamen : Mod 4 Mechanica / Statisch onbepaalde constructies / Plasticiteit Datum tentamen : 26-5-2016 Vakcode : 201300146

Nadere informatie

NIETJE NIET VERWIJDEREN

NIETJE NIET VERWIJDEREN NIETJE NIET VERWIJDEREN Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen NAAM : Schriftelijk tentamen CTB1110 ConstructieMEchanica 1 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 21 pagina

Nadere informatie

Construerende Technische Wetenschappen

Construerende Technische Wetenschappen Faculteit: Opleiding: Construerende Technische Wetenschappen Civiele Techniek Tentamen Mechanica I Datum tentamen : 14-4-2009 Vakcode : 226014 Tijd : 3½ uur (09:00-12:30) Beoordeling: Aantal behaalde punten

Nadere informatie

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie.

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie. Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Naam : Studienr : Schriftelijk tentamen CTB1110 ConstructieMechanica 1 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 20 pagina s excl voorblad

Nadere informatie

CT2121 EXPERIMENT 1 ONDERZOEK NAAR DE VALIDITEIT VAN DE BUIGINGSTHEORIE FORMULIER 1: AFTEKENFORMULIER

CT2121 EXPERIMENT 1 ONDERZOEK NAAR DE VALIDITEIT VAN DE BUIGINGSTHEORIE FORMULIER 1: AFTEKENFORMULIER CT2121 EXPERIMENT 1 ONDERZOEK NAAR DE VALIDITEIT VAN DE BUIGINGSTHEORIE FORMULIER 1: AFTEKENFORMULIER Naam Studienummer LET OP: NA HET JUIST INVULLEN VAN DE VERPLAATSINGEN BIJ ONDERDEEL 4 KRIJG JE EEN

Nadere informatie

Niet-lineaire mechanica datum: Algemeen 2 Vraag 1 3 Vraag 2 8 Vraag 3 11 Vraag 4 14 Vraag 5 17 Vraag 6 19

Niet-lineaire mechanica datum: Algemeen 2 Vraag 1 3 Vraag 2 8 Vraag 3 11 Vraag 4 14 Vraag 5 17 Vraag 6 19 Naam: Patrick Damen Datum: 17 juni 2003 INHOUDSOPGAVE Algemeen 2 Vraag 1 3 Vraag 2 8 Vraag 3 11 Vraag 4 14 Vraag 5 17 Vraag 6 19 pagina: 1 van 20 Algemeen Om de zestal vragen van de opgave niet-lineaire

Nadere informatie

Toegepaste Mechanica : STATICA

Toegepaste Mechanica : STATICA SPM1360 INTRODUCTIE Toegepaste Mechanica : STATICA WIE WAT WAAR HOE? Colleges, Leermiddelen, Oefeningen, Tentamen DOELEN INHOUD Docenten : Ir J.W. (Hans) Welleman kamer 6.65 015-2784856 CIVIELE TECHNIEK

Nadere informatie

Constructief Ontwerpen met Materialen B 7P118 KOLOM- BEREKENING

Constructief Ontwerpen met Materialen B 7P118 KOLOM- BEREKENING KOLOM- BEREKENING We onderscheiden 3 soorten constructies: 1. Geschoorde constructies (pendelstaven) Com B 2. Schorende constructies (schijven, kernen) Beton 2 3. Ongeschoorde constructies (raamwerken

Nadere informatie

Projectopdracht Staalbouw: Constructieleer Leerjaar 4 Schooljaar

Projectopdracht Staalbouw: Constructieleer Leerjaar 4 Schooljaar 1 Projectopdracht Staalbouw: Constructieleer Leerjaar 4 Schooljaar 2018-2019 2 Gegeven: Gegevens van het spant: Hoogte tot aan de nok is 11,32 m Hoogte dakspant is 3,32 m Totale breedte is 10 m. Hoogte

Nadere informatie

OPGAVEN. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 5 november 2010, 09:00 12:00 uur

OPGAVEN. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 5 november 2010, 09:00 12:00 uur Subfaculteit iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUDIENUMMER : NM : OPGVEN Tentamen T1031 ONSTRUTIEMEHNI 1 5 november 2010, 09:00 12:00 uur Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven.

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten Module Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 3 Inwendige krachten in lineaire constructiedelen Opdracht Analyse Statisch bepaalde constructie. Uitwendig evenwicht te bepalen met evenwichtsvoorwaarden.

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten Module Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 3 Inwendige krachten in lineaire constructiedelen Opdracht Statisch bepaalde constructie. Uitwendig evenwicht te bepalen met evenwichtsvoorwaarden. Daarna

Nadere informatie

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse De constructie bestaat uit een drie keer geknikte staaf die bij A is ingeklemd en bij B in verticale richting is gesteund. De staafdelen waarvan

Nadere informatie

UITWERKING. Tentamen SPM1360 : STATICA 24 maart Opgave 1. Onderdeel a) Zie boek. Onderdeel b)

UITWERKING. Tentamen SPM1360 : STATICA 24 maart Opgave 1. Onderdeel a) Zie boek. Onderdeel b) Opgave Onderdeel a) Zie boek. Onderdeel b) UITWERKING Evenwicht betekent een gesloten krachtenveelhoek en krachten die allen door één punt gaan. Met een krachten veelhoek kan R worden bepaald. ieronder

Nadere informatie

Naam Cursist Beoordeling

Naam Cursist Beoordeling Vak Construeren Staal basis Docent Verschuren Module Staal Basis Datum 12-01-2011 Tijd 15.15 17.15 Toegestaan materiaal Alle leermiddelen Naam Cursist Beoordeling Voorzie alle bladzijden van je naam en

Nadere informatie

Construct De meest complete gereedschapskist voor de constructeur

Construct De meest complete gereedschapskist voor de constructeur Productpaper / Construct De meest complete gereedschapskist voor de constructeur Uitgebreid Modulair opgebouwd Laagdrempelig en snel Goede ondersteuning Productomschrijving Construct Krachtige constructieve

Nadere informatie

Antwoordformulier CTB1310 Constructiemechanica 2 ~ ~ 5 ECTS ^^^^'^

Antwoordformulier CTB1310 Constructiemechanica 2 ~ ~ 5 ECTS ^^^^'^ Tentamen CTB 1310 Constructiemechanica 2 Antwoordformulier CTB1310 Constructiemechanica 2 ~ ~ 5 ECTS ^^^^'^ Maak alle opgaven op dit antwoordformulier. Lever dit formulier in. Kladpapier wordt niet ingenomen.

Nadere informatie

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november :00 12:00 uur (180 min)

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november :00 12:00 uur (180 min) Opleiding Civiele Techniek Constructiemechanica ermeld op bladen van uw werk: STUDIEUMMER : oornaam AAM : Achternaam UITWERKIGSFORMULIER Tentamen CTB1110 COSTRUCTIEMECHAICA 1 3 november 014 09:00 1:00

Nadere informatie

Lightweight cold rolled steel construction systems Design and application for singular factory buildings

Lightweight cold rolled steel construction systems Design and application for singular factory buildings Berekening van referentiehal Lightweight cold rolled steel construction systems Cor van Zandwijk Februari 2006 Delft, University of Technology Faculty of Civil Engineering Lightweight cold rolled steel

Nadere informatie

Projectopdracht Bovenloopkraan

Projectopdracht Bovenloopkraan Projectopdracht Bovenloopkraan De opdrachten: Om op een veilige, en verantwoorde manier te kunnen werken, moet er in een werkplaats een bovenloopkraan met een loopkat worden gemonteerd. Een loopkat is

Nadere informatie

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 2 november 2009, 09:00 12:00 uur

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 2 november 2009, 09:00 12:00 uur Opleiding BSc iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUDIENUMMER : NM : UITWERKINGSFORMULIER Tentamen T1031 ONSTRUTIEMEHNI 1 2 november 2009, 09:00 12:00 uur Dit tentamen bestaat

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

Projectopdracht Bovenloopkraan

Projectopdracht Bovenloopkraan Projectopdracht Bovenloopkraan De opdrachten: Om op een veilige, en verantwoorde manier te kunnen werken, moet er in een werkplaats een bovenloopkraan met een loopkat worden gemonteerd. Een loopkat is

Nadere informatie

INHOUD. 1 Inleiding 3. 2 Samenvatting en conclusies 4. 3 Controle Berekening Gording Controle Hoofdligger 17

INHOUD. 1 Inleiding 3. 2 Samenvatting en conclusies 4. 3 Controle Berekening Gording Controle Hoofdligger 17 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Samenvatting en conclusies 4 2.1 Algemene gegevens 6 2.2 Materiaalgegevens 7 2.3 Vervormingen 7 2.4 Overzicht belastingen en gewichten 8 2.5 Windbelastingen. 11 3 Controle Berekening

Nadere informatie

Zelfstudie wijzer voor Wiskunde Een interactieve cursus voor ROC Midden Nederland, Bouwcollege.

Zelfstudie wijzer voor Wiskunde Een interactieve cursus voor ROC Midden Nederland, Bouwcollege. Zelfstudie wijzer voor Wiskunde 2016 Een interactieve cursus voor ROC Midden Nederland, Bouwcollege. Wiskunde voor MBO opleidingen van het ROC Midden Nederland Waarom zou iemand die aan de gebouwde omgeving

Nadere informatie

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Instituut ISO/Hogeschool Rotterdam Code ISOGDY Module-beheerder: Claudine van Boxtel Studiejaar: 2014-2015 Kwartaal: 1 Opleiding:

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc 16 2005-008 Constructieberekening.doc Berekening middenbalk dakconstructie In de bestaande toestand rusten de houten balken aan twee zijden op het metselwerk. De balken zijn ingemetseld waardoor een momentvaste

Nadere informatie

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031-CT CONSTRUCTIEMECHANICA 1 23 januari :00 12:00 uur

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031-CT CONSTRUCTIEMECHANICA 1 23 januari :00 12:00 uur Subfaculteit iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUIENUMMER : NM : UITWERKINGSFORMULIER Tentamen T101-T106-1 ONSTRUTIEMEHNI 1 2 januari 201 09:00 12:00 uur it tentamen bestaat

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

HET LESSENPLAN/STUDIEPLAN VWO

HET LESSENPLAN/STUDIEPLAN VWO HET LESSENPLAN/STUDIEPLAN VWO DE VERDELING STUDIELASTUREN EN LESUREN VWO studielasturen Lesuren 1) Stichting &Vereniging 46 38 De Eenmanszaak Deel 1 59 48 De Eenmanszaak Deel 2 33 24 De Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

BK1043 - Rekenvoorbeeld

BK1043 - Rekenvoorbeeld BK1043 - Rekenvoorbeeld Inhoud 1. Algemeen berekeningschema... 2 2. Belasting omrekenen van kn/m 2 naar kn/m 1 ligger... 3 2.1. Gegeven... 3 2.2. Gevraagd... 3 2.3. Uitwerking... 3 3. Ligger op 2 steunpunten

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

UITWERKING MET ANTWOORDEN

UITWERKING MET ANTWOORDEN Tentamen T0 onstructieechanica Januari 0 UITWERKING ET ANTWOORDEN Opgave a) Drie rekstrookjes b) Onder hoeken van 45 graden c) Tussen 0,5l en 0,7l (basisgevallen van Euler) d) () : Nee de vergrotingsfactor

Nadere informatie

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Rapportage code: 13831 Datum: 29 april 2016 Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Datum: 29 april 2016 Referentie: htj/kos Code: 13831 Blad:

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM MODULEWIJZER RIVBEVP1K7

HOGESCHOOL ROTTERDAM MODULEWIJZER RIVBEVP1K7 HOGESCHOOL ROTTERDAM CMI MODULEWIJZER RIVBEVP1K7 Hoe beveilig ik mijn PC? 2 ECTS Dhr. L. V. de Zeeuw 13 april 2008 A4-Modulebeschrijving Modulecode: Modulenaam: Belasting: Module-eigenaar: Vereiste voorkennis:

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

ANTWOORDFORMULIER. Tentamen CT / CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 2 november 2012, 09:00 12:00 uur

ANTWOORDFORMULIER. Tentamen CT / CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 2 november 2012, 09:00 12:00 uur Subfaculteit Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : ANTWOORDFORMULIER Tentamen CT1036-1 / CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 2 november 2012, 09:00 12:00

Nadere informatie

Projectopdracht Staalbouw: Constructieleer Leerjaar 4 Schooljaar

Projectopdracht Staalbouw: Constructieleer Leerjaar 4 Schooljaar 1 Projectopdracht Staalbouw: Constructieleer Leerjaar 4 Schooljaar 2017-2018 2 Gegeven: Spant 1 of Spant 2 (neem aan hoek tussen stang 1 en 5 is 45 graden) 3 Kies uit de twee keuzes een spant. Jouw constructie

Nadere informatie

HET LESSENPLAN/STUDIEPLAN HAVO

HET LESSENPLAN/STUDIEPLAN HAVO HET LESSENPLAN/STUDIEPLAN HAVO DE VERDELING STUDIELASTUREN EN LESUREN HAVO studielasturen Lesuren 1) Stichting &Vereniging 49 39 De Eenmanszaak Deel 1 61 50 De Eenmanszaak Deel 2 32 22 De Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Productpaper / Liggers Snel en efficiënt balken berekenen. Intuïtieve invoer. Snel rekenhart. Duidelijke uitvoer en rapportage. Goede ondersteuning

Productpaper / Liggers Snel en efficiënt balken berekenen. Intuïtieve invoer. Snel rekenhart. Duidelijke uitvoer en rapportage. Goede ondersteuning Productpaper / Liggers Snel en efficiënt balken berekenen Intuïtieve invoer Snel rekenhart Duidelijke uitvoer en rapportage Goede ondersteuning Productomschrijving Liggers Technosoft Liggers is gericht

Nadere informatie

Stappenplan knik. Grafiek 1

Stappenplan knik. Grafiek 1 Stappenplan knik Bepaal de waarden voor A, L buc, i y, i z, λ e (afhankelijk van materiaalsoort) en f y,d (=rekgrens) Kniklengte Instabiliteit tabel 1.1 Slankheid λ y = L buc /i y Rel slankheid λ rel =

Nadere informatie

Toegepaste Mechanica en Constructieleer Examennummer: 61116 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Toegepaste Mechanica en Constructieleer Examennummer: 61116 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Toegepaste Mechanica en Constructieleer Examennummer: 61116 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 12 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 20 meerkeuzevragen

Nadere informatie

Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Het verschil in aanpak betreft het evenwicht in de verplaatste vervormde toestand. Tot nu toe werd bij een evenwichtsbeschouwing van een constructie

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 23 JANUARI 2007

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 23 JANUARI 2007 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 23 JANUARI 2007 FACULTEIT BOUWKUNDE 9.00-12.00 uur Tentamen: Constructief ontwerpen met materialen, A (7P112) DIT TENTAMEN BESTAAT UIT 2 VRAGEN M.B.T. STAAL (SAMEN 50

Nadere informatie

MINOR SUS MINOR SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGY CURSUS DUURZAAM DETAILLEREN / PRODUCTONTWIKKELEN

MINOR SUS MINOR SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGY CURSUS DUURZAAM DETAILLEREN / PRODUCTONTWIKKELEN MINOR SUS MINOR SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGY CURSUS DUURZAAM DETAILLEREN / PRODUCTONTWIKKELEN Modulecode: Modulehouder: Publicatiedatum: Studiejaar: Studielast: Opleiding: Verbonden lectoraat: IGO DET

Nadere informatie

LESSENPLAN/STUDIEPLAN

LESSENPLAN/STUDIEPLAN DE VERDELING VAN STUDIELASTUREN EN LESUREN OVER DE METHODE HAVO VWO studielasturen lesuren 1) studielasturen lesuren 1) Stichting &Vereniging 49 39 46 38 De Eenmanszaak Deel 1 61 50 59 48 De Eenmanszaak

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer, en ever deze na het tentamen in de omsag in. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1)

MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1) MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1) Naam module De boekhouding van de handelsonderneming (basismodule 1) Modulehouder A. Dambrink Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie. Studiepunten 2 ECTS Voorkennis

Nadere informatie

X Een bijzondere vorm van een portaalspant is een driescharnierspant. Zo'n spant is statisch onbepaald ondersteund.

X Een bijzondere vorm van een portaalspant is een driescharnierspant. Zo'n spant is statisch onbepaald ondersteund. 16 PORTAALSPANTEN 16.0.1 INLEIDING 16 PORTAALSPANTEN Een constructie samengesteld uit twee kolommen en een balk noemen we een portaal of ook wel portaalspant. In zo'n portaal is de verbinding tussen balk

Nadere informatie

BEREKENINGEN & BIJLAGEN

BEREKENINGEN & BIJLAGEN 53351 Doorbraak muur Terrastraat 32 Ouddorp Constructie BEREKENINGEN & BIJLAGEN Briljant 45 5629 HE Eindhoven tel.: 040 241 32 66 fax: 040 248 02 95 e-mail: info@janjuffer.nl www.janjuffer.nl Eindhoven,

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

Bug fixes: MatrixFrame versie 5.0 SP6 - Release notes >Download SP6. Rapporten. Betoncontrole. Staalcontrole FEM. 3D Raamwerk.

Bug fixes: MatrixFrame versie 5.0 SP6 - Release notes >Download SP6. Rapporten. Betoncontrole. Staalcontrole FEM. 3D Raamwerk. MatrixFrame versie 5.0 SP6 - Release notes >Download SP6 Verwerkt in versie 5.0 SP6 (september 2012): Bug fixes: Rapporten De sortering van de Gewichtsberekening was niet correct. In de gewichtsberekening

Nadere informatie

Techniek? Constructies. [Geef tekst op]

Techniek? Constructies. [Geef tekst op] Techniek? Constructies [Geef tekst op] Inhoud van de Doe-les Constructies In deze Doe-les ga je verschillende opdrachten maken die te maken hebben met techniek om je heen. Om die opdrachten te kunnen uitvoeren

Nadere informatie

OPGAVE FORMULIER. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 4 november 2011, 09:00 12:00 uur

OPGAVE FORMULIER. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 4 november 2011, 09:00 12:00 uur Subfaculteit iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUDIENUMMER : NM : OPGVE FORMULIER Tentamen T101 ONSTRUTIEMEHNI 1 4 november 2011, 09:00 12:00 uur Dit tentamen bestaat

Nadere informatie

Design research and use context

Design research and use context Design research and use context Module 1 : Foundation course in interaction design CMDDES02-4 Aantal studiepunten: 3 Modulehouder: James M. Boekbinder Versie: 20 november 2013 Modulewijzer Design research

Nadere informatie

Raamwerken. Efficiënt portalen en vakwerken ontwerpen. Intuïtieve invoer Snel rekenhart Duidelijke uitvoer en rapportage

Raamwerken. Efficiënt portalen en vakwerken ontwerpen. Intuïtieve invoer Snel rekenhart Duidelijke uitvoer en rapportage Raamwerken Efficiënt portalen en vakwerken ontwerpen Intuïtieve invoer Snel rekenhart Duidelijke uitvoer en rapportage Pagina 1 van 6 Productomschrijving Raamwerken Raamwerken is het meest gebruikte product

Nadere informatie

Statica & Sterkteleer 1. Statica en Sterkteleer: Voorkennis:

Statica & Sterkteleer 1. Statica en Sterkteleer: Voorkennis: Statica & Sterkteleer 1 Statica en Sterkteleer: Voorkennis: Statica & Sterkteleer 2 Statica & Sterkteleer 3 Stappenplan bij een krachtenveelhoek: Statica & Sterkteleer 4 F1 = 10 N F2 = 15 N F3 = 26 N F4

Nadere informatie

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 3 bladzijden inclusief dit voorblad.

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 3 bladzijden inclusief dit voorblad. POST HBO-OPLEIDINGEN Betonconstructeur BV Staalconstructeur BmS Professional master of structural engineering Toegepaste mechanica Materiaalmodellen en niet-lineaire mechanica docent : dr. ir. P.C.J. Hoogenboom

Nadere informatie

VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK

VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Proeftoets Beschikbare tijd: 100 minuten Instructies voor het invullen van het antwoordblad. 1. Dit open boek tentamen bestaat uit 10 opgaven.. U mag tijdens het tentamen

Nadere informatie

Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1. 2 november :00 12:00 uur

Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1. 2 november :00 12:00 uur Opleiding Sc iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUINUMMR : NM : Tentamen T1031 ONSTRUTIMHNI 1 2 november 2009 09:00 12:00 uur it tentamen bestaat uit 5 opgaven. ls de kandidaat

Nadere informatie

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014 Hulsberg Pagina 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Betondekking 4 1.5 Belastingen 5 1.6 Stabiliteit 6 1.7 Vervormingseisen 6

Nadere informatie

Omgevingsvergunning: OV Berekening constructie:

Omgevingsvergunning: OV Berekening constructie: Pagina : 1 van 11 Mijnheer, mevrouw, Op verzoek van bovengenoemde aanvrager zijn constructieve documenten constructief beoordeeld. Deze controle is uitgevoerd volgens: Eurocode inclusief Nationale Bijlagen.

Nadere informatie