PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 TWEEDE ERRATUM-Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: Agenda nr. 4/20 Vastgoed. Antwerpen. APB Plantijn Hogeschool. Fusie met Artesis Hogeschool. Inbreng onroerende goederen. Vruchtgebruikovereenkomst. Goedkeuring. Inleiding In vergadering van 22 november 2012 keurde de provincieraad de fusieovereenkomst tussen Plantijn Hogeschool Provincie Antwerpen en Artesis Hogeschool Antwerpen goed. Deze twee hogescholen zullen per 1 oktober 2013 fuseren tot één hogeschool. De fusie-hogeschool zal de naam Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (verder afgekort als AP) dragen. Naar aanleiding hiervan zijn er onderhandelingen gevoerd over de inbreng van de onroerende goederen die momenteel eigendom zijn van provincie Antwerpen en in gebruik bij APB Plantijn Hogeschool. Deze goederen zouden contractueel ter beschikking gesteld moeten worden aan de nieuwe fusie-entiteit, met de nodige zekerheden en garanties voor de nieuwe hogeschool, maar ook met respect en behoud van eigendom voor de provincie Antwerpen als eigenaar van de goederen. Momenteel heeft Plantijn Hogeschool de onroerende goederen in gebruik met gebruiksovereenkomst van 22 december 2004, waaraan achteraf, voor o.a. de uitbreiding naar de Lange Nieuwstraat, enkele addenda werden toegevoegd. Deze overeenkomst biedt echter geen uitgebreide garanties aan Plantijn Hogeschool. Ze werd aangegaan voor onbepaalde duur, zonder een opzegtermijn te bepalen. Volgens het gemeen recht geldt dan een opzegtermijn van 1 maand om de overeenkomst te beëindigen. Omdat Artesis Hogeschool eveneens onroerende goederen op een bestendige manier inbrengt, wilt AP dat de provincie Antwerpen haar onroerende goederen ook op een bestendigere manier inbrengt dan momenteel het geval is met de gebruiksovereenkomst. Als uitgangspunt werd genomen dat de onroerende goederen van provincie Antwerpen niet verkocht zullen worden en dus eigendom zullen blijven van het provinciebestuur. Een overeenkomst die gedurende een lange termijn de nodige garanties biedt aan de nieuwe fusie-entiteit, en toch de nodige autonomie geeft is de vruchtgebruikovereenkomst. Met APB Plantijn Hogeschool werd een ontwerp van vruchtgebruikovereenkomst onderhandeld om de onroerende goederen van de provincie Antwerpen die momenteel door APB Plantijn Hogeschool worden gebruikt, in te brengen in Plantijn Hogeschool. Met de fusie zal het vruchtgebruik overgedragen worden aan de nieuwe fusie-entiteit. Vruchtgebruikovereenkomst Het ontwerp van vruchtgebruikovereenkomst bevat in het kort volgende bepalingen:

2 De eigenaar geeft in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, die aanvaardt, de gebouwen met bijhorende gronden, gelegen aan de: o Campus Meistraat, Meistraat 5, 2000 Antwerpen o Campus Lange Nieuwstraat gebouw 701, Lange Nieuwstraat , 2000 Antwerpen o Campus Lange Nieuwstraat gebouw 703, Sint-Jacobsmarkt 50-52, 2000 Antwerpen o Campus Kronenburg, Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen, waarvan de vruchtgebruiker 29,07 % gebruikt. De vruchtgebruiker heeft de verplichting de in vruchtgebruik gegeven lokalen te bestemmen tot een onderwijsinstelling voor hoger of universitair onderwijs of hoger beroepsonderwijs. Deze overeenkomst tot vruchtgebruik wordt gesloten voor een periode van 30 jaar. Als vergoeding voor dit vruchtgebruik stort de vruchtgebruiker de Agionsubsidies die ze ontvangt voor werken en investeringen aan de gebouwen van de eigenaar, integraal door naar de eigenaar vanaf heden tot en met 2029, uitgaande van de verdeling Plantijn-Artesis in Momenteel int de provincie Antwerpen deze subsidie, maar daar de provincie Antwerpen geen inrichtende macht meer is bij de fusie-entiteit kunnen deze middelen enkel via de nieuwe hogeschool verkregen worden. De vruchtgebruiker stelt gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst de lokalen die nodig zijn voor de Specifieke Lerarenopleiding en de HBO5 opleidingen gratis ter beschikking aan het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs van de provincie Antwerpen. De vruchtgebruiker mag geen veranderingen aanbrengen aan het in vruchtgebruik gekregen goed zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar. De eigenaar verbindt zich ertoe om de in vruchtgebruik gegeven gebouwen in optimale staat te houden voor didactisch pedagogisch gebruik en conform actuele kwaliteitsnormen uit technologisch-, veiligheids- en energetisch oogpunt. Hiertoe voert de eigenaar ten gepaste tijde de nodige veranderingen door. De vruchtgebruiker verbindt zich er tevens toe de herstellingen aan het goed uit te voeren zoals weergegeven in het schema Onderhoud ten laste van vruchtgebruiker dat als bijlage aan de overeenkomst gehecht wordt. Alle overige herstellingen worden ten laste van de eigenaar genomen. Jaarlijks worden enkele structurele overlegmomenten georganiseerd tussen eigenaar en vruchtgebruiker om de veranderingen en herstellingen te bespreken. Het moment van deze overlegmomenten wordt in onderling overleg bepaald, zonder minder te mogen zijn dan 3 maal per jaar. Bij dit overleg zijn minstens 2 afgevaardigden van elke partij aanwezig. Alle belastingen en taksen van gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, federale overheden of andere openbare besturen, met inbegrip van de onroerende voorheffing, vallen ten laste van de vruchtgebruiker. De kosten voor de nutsvoorzieningen, zowel voor de aansluiting van de overeenkomsten bij de nutsmaatschappijen, het verbruik en voor de huurlasten aan de nutsmaatschappijen worden volledig gedragen door de vruchtgebruiker. Teneinde een veelheid van verhaalmogelijkheden te vermijden, zullen alle verzekeringen met betrekking tot het gebouw door de eigenaar worden afgesloten. De partijen, medeondertekenaars van huidige overeenkomst tot vruchtgebruik, verzaken hierbij wederzijds aan elk verhaal dat zij tegenover elkaar zouden kunnen uitoefenen. Een vruchtgebruik is een overdracht van gronden in de zin van het bodemdecreet. Er zijn geen risico-inrichtingen aanwezig in de Lange Nieuwstraat en de Meistraat, maar wel in de Kronenburgstraat, dus hier moet een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden om de vruchtgebruikovereenkomst te kunnen afsluiten. De kans dat er een vervuiling

3 is, is zeer klein vermits er midden 2010 nog een bodemonderzoek uitgevoerd is, waarvan de conclusie was dat er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd moest worden. Indien er toch een vervuiling zou vastgesteld worden die aanleiding geeft tot bodemsanering zal het dossier terug aan uw raad voorgelegd worden. Het volledige ontwerp van vruchtgebruikovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd. De deputatie stelt aan uw raad voor om bijgevoegd ontwerp goed te keuren. Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 20 juni Het dossier ligt ter inzage bij de griffie. De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de goedkeuring door de provincieraad in vergadering van 22 november 2012 van de fusieovereenkomst tussen Plantijn Hogeschool Provincie Antwerpen en Artesis Hogeschool Antwerpen. Gelet op de noodzaak van een inbreng van de onroerende goederen van provincie Antwerpen in deze fusieschool. Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; Op voorstel van de deputatie; BESLUIT: Enig artikel: Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt goedkeuring gehecht aan voorgebrachte vruchtgebruikovereenkomst met Plantijn Hogeschool Provincie Antwerpen.

4 Bijlage: vruchtgebruikovereenkomst 1. Departement Logistiek 2. Dienst Infrastructuur en Vastgoed TUSSEN: EN Vruchtgebruik 1) De Provincie Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Ludwig Caluwé, gedeputeerde en de heer Tom Stessens, adviseur, handelend in uitvoering van een beslissing van de provincieraad van, hierna genoemd de eigenaar, 2) APB Plantijn Hogeschool, vertegenwoordigd door.., hierna genoemd de vruchtgebruiker, IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Artikel 1: Voorwerp De eigenaar geeft in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, die aanvaardt, de gebouwen met bijhorende gronden, gelegen aan de: Campus Meistraat, Meistraat 5, 2000 Antwerpen Campus Lange Nieuwstraat gebouw 701, Lange Nieuwstraat , 2000 Antwerpen Campus Lange Nieuwstraat gebouw 703, Sint-Jacobsmarkt 50-52, 2000 Antwerpen Campus Kronenburg, Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen, waarvan de vruchtgebruiker 29,07 % privatief gebruikt. Artikel 2: Bestemming De vruchtgebruiker heeft de verplichting de in vruchtgebruik gegeven lokalen te bestemmen tot een onderwijsinstelling voor hoger of universitair onderwijs of hoger beroepsonderwijs. Het is de vruchtgebruiker toegelaten om alle activiteiten te ontplooien die kunnen bijdragen tot de realisatie van deze bestemming op voorwaarde dat ze ermee verbonden zijn. De vruchtgebruiker stelt gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst de lokalen die nodig zijn voor de Specifieke Lerarenopleiding en de HBO5 opleidingen gratis ter beschikking aan het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs van de provincie Antwerpen. De bestemming van het goed mag niet gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar die deze wijziging steeds mag weigeren, zonder ze te moeten motiveren en zonder dat de vruchtgebruiker recht kan laten gelden op een schadevergoeding gestoeld op deze weigering.

5 Artikel 3: Duur Deze overeenkomst tot vruchtgebruik wordt gesloten voor een periode van 30 jaar. De overeenkomst tot vruchtgebruik gaat in op datum van het verlijden van de authentieke akte. Artikel 4: Vergoeding Als vergoeding voor dit vruchtgebruik stort de vruchtgebruiker de Agion-subsidies die ze ontvangt voor werken en investeringen aan de gebouwen van de eigenaar, integraal door naar de eigenaar vanaf heden tot en met 2029, uitgaande van de verdeling Plantijn-Artesis in De vergoeding wordt betaald, uiterlijk 60 dagen na ontvangst van deze subsidies, op rekeningnummer van het Departement Logistiek. Artikel 5: Borg De vruchtgebruiker wordt ontslagen van zijn verplichting zich borg te laten stellen conform artikel 601 B.W. Artikel 6: Plaatsbeschrijving Vruchtgebruiker en eigenaar maken zowel bij het begin als bij het einde van deze overeenkomst en in onderling overleg een omstandige plaatsbeschrijving op. Deze plaatsbeschrijving zal integraal deel uitmaken van de overeenkomst tot vruchtgebruik. Indien één van de partijen zou eisen dat de plaatsbeschrijving door een deskundige opgemaakt moet worden dan dragen beide partijen de kosten hiervoor, ieder voor de helft. Artikel 7: Veranderingen aan het in vruchtgebruik gekregen goed De vruchtgebruiker mag geen veranderingen aanbrengen aan het in vruchtgebruik gekregen goed zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar. Als de vruchtgebruiker het goed toch wijzigt, zonder deze toelating te hebben bekomen, mag de eigenaar, bij het einde van het gebruik, hetzij het goed aanvaarden in zijn nieuwe staat zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de vruchtgebruiker, hetzij van deze laatste eisen dat hij het goed opnieuw in zijn oorspronkelijke staat herstelt op zijn eigen kosten. Zijn de veranderingen uitgevoerd met toelating van de eigenaar, dan komen deze bij het einde van de vruchtgebruik van rechtswege toe aan de eigenaar. Hij moet hiervoor geen vergoeding betalen. De eigenaar verbindt zich ertoe om de in vruchtgebruik gegeven gebouwen in optimale staat te houden voor didactisch pedagogisch gebruik en conform actuele kwaliteitsnormen uit technologisch-, veiligheids- en energetisch oogpunt. Hiertoe voert de eigenaar ten gepaste tijde de nodige veranderingen door. Artikel 8: Onderhoud en herstellingen Bij het begin van de overeenkomst tot vruchtgebruik wordt het goed ter beschikking gesteld in de huidige gekende staat. De vruchtgebruiker verbindt zich ertoe het in vruchtgebruik gekregen goed als een goed huisvader te onderhouden voor de verplichtingen weergegeven in dit artikel. De vruchtgebruiker verbindt zich er tevens toe de herstellingen aan het goed uit te voeren zoals weergegeven in het schema Onderhoud ten laste van

6 vruchtgebruiker dat als bijlage aan deze overeenkomst gehecht wordt. Alle overige herstellingen worden ten laste van de eigenaar genomen. Wanneer de vruchtgebruiker in gebreke blijft de nodige herstellingen of onderhoud te doen, zal de eigenaar, na het verzenden van een aangetekende zending die binnen 14 dagen zonder gevolg bleef, gerechtigd zijn deze herstelling of dit onderhoud op kosten van de vruchtgebruiker te laten doen. De eigenaar behoudt het recht om door hem noodzakelijk geachte werken aan het goed uit te voeren. De vruchtgebruiker is gehouden deze werken te dulden zonder dat hij daardoor het recht heeft op vermindering van de vergoeding, zelfs indien de werken langer dan 40 dagen duren. Artikel 9: Communicatie en structureel overleg De eigenaar geeft op eenvoudig verzoek van de vruchtgebruiker en minimum 1 maal per jaar uiterlijk op 1 maart van dat jaar een financieel overzicht van de beschikbare budgetten bepaald in deze overeenkomst. Jaarlijks worden enkele structurele overlegmomenten georganiseerd tussen eigenaar en vruchtgebruiker om de veranderingen en herstellingen als bepaald in artikel 7 en artikel 8 te bespreken. Het moment van deze overlegmomenten wordt in onderling overleg bepaald, zonder minder te mogen zijn dan 3 maal per jaar. Bij dit overleg zijn minstens 2 afgevaardigden van elke partij aanwezig. Artikel 10: Overdracht van vruchtgebruik Het is de vruchtgebruiker niet toegestaan de rechten die hij uit deze overeenkomst put over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Artikel 11: Belastingen en taksen Alle belastingen en taksen van gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, federale overheden of andere openbare besturen, met inbegrip van de onroerende voorheffing, vallen ten laste van de vruchtgebruiker. Artikel 12: Kosten en lasten De kosten voor de nutsvoorzieningen, zowel voor de aansluiting van de overeenkomsten bij de nutsmaatschappijen, het verbruik en voor de huurlasten aan de nutsmaatschappijen, worden volledig gedragen door de vruchtgebruiker. Artikel 13: Aansprakelijkheid De vruchtgebruiker aanvaardt de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade, toegebracht aan het in vruchtgebruik gekregen goed door hemzelf, zijn personeel, zijn aangestelden en door alle personen aan wie hij toegang heeft verleend tot de in vruchtgebruik gekregen lokalen of gebouwen. Hij is ook aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door de door hem aangebrachte installaties. Artikel 14: Bodem De eigenaar merkt op dat deze overeenkomst moet worden aanzien als een overdracht van gronden zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De eigenaar verklaart met betrekking tot het in vruchtgebruik gegeven goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemer of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsplicht, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Artikel 15: Verzekeringen

7 Teneinde een veelheid van verhaalmogelijkheden te vermijden, wordt de brandverzekering met betrekking tot de gebouwen door de eigenaar afgesloten. De partijen, medeondertekenaars van huidige overeenkomst tot vruchtgebruik, verzaken hierbij wederzijds aan elk verhaal dat zij tegenover elkaar zouden kunnen uitoefenen, evenals aan elk verhaal tegenover, de bewoner, de beheerder, evenals alle personen in hun dienst en dat uit hoofde van schade welke zij zouden kunnen lijden ten gevolge van gebeurtenissen zoals brand, waterschade, ontploffing en welke andere oorzaken dan ook, en zij verbinden zich ertoe dezelfde verzaking te doen aanvaarden door iedere ondervruchtgebruiker, overnemer, bewoner evenals door hun respectievelijke verzekeraars. Zulke verzaking geldt niet tegenover de dader van een zware en opzettelijke fout. De vruchtgebruiker neemt de eventuele meerkost voor de bedongen afstand van verhaal ten laste op voorwaarde dat de eigenaar minstens 6 maanden voor de start van de verzekeringsperiode de vruchtgebruiker van de meerkost heeft verwittigd. De vruchtgebruiker zal op zijn beurt een brandverzekering afsluiten, met afstand van verhaal ten voordele van de eigenaar, voor de inboedel die zich bevindt in de gebouwen die hij in vruchtgebruik heeft, voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en voor de toegestane verfraaiingswerken Hij kan dit doen bij de brandverzekeraar van de eigenaar of via een afzonderlijke verzekering bij een erkende verzekeringsmaatschappij. De vruchtgebruiker doet daarbij ook afstand van verhaal tegenover de eigenaar. Indien hijzelf de verzekering afsluit, zal hij binnen de maand een kopie ervan bezorgen aan de eigenaar De vruchtgebruiker staat in voor de verzekeringspremie die hiervoor is verschuldigd. De contractuele vrijstellingen in de verzekeringspolis zullen ten laste genomen worden door de partij die overeenkomstig de principes van het gemeen recht als aansprakelijke zal aangemerkt worden. De vruchtgebruiker is verplicht in de gebouwen alle maatregelen te treffen om brand te voorkomen en in geval van brand deze met de eerste hulpmiddelen te bestrijden. Artikel 16: Verwijlintresten Alle sommen in het kader van deze overeenkomst verschuldigd door de vruchtgebruiker brengen vanaf hun datum van eisbaarheid en zonder dat dit een uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist van rechtswege een verwijlinterest op, aan de wettelijke interestvoet, zonder dat dit afbreuk doet aan de overige rechten van de eigenaar. Fracties van een maand worden niet meegerekend. Artikel 17: Onteigening In geval van onteigening om reden van openbaar nut verzaakt de vruchtgebruiker aan ieder verhaal tegen de eigenaar, en zal hij zijn rechten slechts doen gelden tegenover de onteigenende overheid. Artikel 18: Woonstkeuze Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiest de eigenaar woonplaats in de provinciale administratieve zetel, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Bijlage: onderhoud ten laste van de vruchtgebruiker 1 Bevriezing: Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen. 2 Tochtwering: Het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen.

8 3 Tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen: Het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval: het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde; het regelmatig maaien van het gras; het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen; het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen; het vervangen van beplanting die is doodgegaan; het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten afscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen; 4 Vuilstortkoker. Vuilniscontainerruimte: Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilniscontainerruimte, voorzover deze voorziening en ruimte vlot bereikbaar zijn. 5 Poetsen: Het schoonhouden van het goed. 6 Ruiten, kozijnen, deurposten, geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen: Het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voorzover deze vlot bereikbaar zijn. 7 Ongedierte: Het bestrijden van ongedierte (vlooien, mieren, wespen, luizen e.d.), voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van het goed. 8 Zwerfvuil: Het regelmatig verwijderen van zwerfvuil. 9 Graffiti: Het verwijderen van graffiti, voorzover deze graffiti voor de huurder bereikbaar is. 10 Verhuizen: Het organiseren en uitvoeren van verhuisactiviteiten 11 Loszittende onderdelen: Het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de woonruimte, waaronder in elk geval loszittende trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen 12 Bestanddelen en onderdelen van vlot bereikbare plaatsen: Het vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van vlot bereikbare plaatsen, die gemakkelijk zijn te vervangen, tenzij wanneer de schade door uitzonderlijke omstandigheden of door overmacht groter is dan onder normaal gebruik te verwachten is, waaronder in elk geval: sleutels van binnen- en buitensloten; deurknoppen, sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen, vloer- en plafondroosters, signalisatie; kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen, garnituur voor douche- en toiletruimte, garnituur voor de w.c.; elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon- en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken. 13 Scharnieren, sloten, kranen, enz.: Het gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen, waaronder in elk geval: scharnieren van deuren, luiken en ramen, sloten en deurpompen; kranen 14 Verlichting: Het vervangen van lampen in en aan de buitenzijde van het goed. 15 Technische installaties: Het onderhouden en vervangen van onderdelen van technische installaties, gelegen in het goed, voorzover deze werkzaamheden onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennnis vereisen en tenzij wanneer de schade door uitzonderlijke omstandigheden of door overmacht groter is dan onder normaal gebruik te verwachten is, waaronder in elk geval: het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie, het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval, het vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie en het schoonhouden van roosters. 16 Onderdelen gelegen buiten het goed: Het vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van het goed die gemakkelijk zijn te vervangen, tenzij wanneer de schade door uitzonderlijke omstandigheden of door overmacht groter is dan onder normaal gebruik te verwachten is, waaronder in elk geval: onderdelen van de brievenbus, de carport, en de vlaggenstokhouder, de buitenlamp 17 Riool: Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voorzover deze riolering vlot bereikbaar is. 18 Goten en regenafvoeren: Het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voorzover deze vlot bereikbaar zijn. 19 Schilderen (behangen) binnenmuren en binnenhoutwerk: Het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnenhoutwerk en zonodig het behangen van de binnenmuren. 20 Voorbereidende werkzaamheden schilderwerken/behangen: voorbereidendende werkzaamheden voor de onder punt 19 omschreven werkzaamheden, waaronder in elk geval het plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren.

9 21 Glasbreuk en ingebouwde spiegels: Het vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels, tenzij wanneer de schade door uitzonderlijke omstandigheden of door overmacht groter is dan onder normaal gebruik te verwachten is. 22 Onderhoud opritten, schilderen/beitsen erfafscheidingen: Het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval: het vervangen van gebroken tegels; indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen. 23 Vegen schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen: Het zonodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voorzover deze vlot bereikbaar zijn. 24 Ledigen zink-, septische, vetputten: Het legen van zink- en beerputten en septictanks.

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder Schilderwerk Witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Buitenschilderwerk Voorbereidende

Nadere informatie

SPECIMEN. 3 De huurperiode De huurovereenkomst is met ingang van dd/mm/jjjj aangegaan voor onbepaalde tijd.

SPECIMEN. 3 De huurperiode De huurovereenkomst is met ingang van dd/mm/jjjj aangegaan voor onbepaalde tijd. Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte De ondergetekenden: Stichting WoonFriesland gevestigd te Grou, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01031925, in deze vertegenwoordigd door haar regiomanager

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 168 Besluit van 8 april 2003, houdende aanwijzing van herstellingen die moeten worden aangemerkt als kleine herstellingen als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Missie van Haag Wonen Haag Wonen is als puur Haagse woningcorporatie nauw betrokken bij de bewoners van de wijken en de opgaven van de stad. We bieden daarbij passende, goed

Nadere informatie

Huuropzegging informatie

Huuropzegging informatie Huuropzegging informatie 1 INHOUD: A. VOORINSPECTIE... 3 HOOFDREGEL... 4 B. EINDINSPECTIE... 4 C. CHECKLIST... 5 D. VERANTWOORDELIJKHEID HUURDER VOLGENS DE WET:... 6 2 Informatie en richtlijnen voor de

Nadere informatie

HET HANDBOEK VOOR PARTICIPATIE

HET HANDBOEK VOOR PARTICIPATIE HET HANDBOEK VOOR PARTICIPATIE Deel 3 Servicekosten, Afrekening in Overleg 1000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Fondsvorming 4. Huismeester Zayaz Bijlage 1. Besluit Kleine Herstellingen Bijlage

Nadere informatie

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning.

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. Klacht Omschrijving Voor rekening van Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. (moedwillig) vernieling of onjuist gebruik door huurder Onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte waarin

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING BARNEVELD

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING BARNEVELD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING BARNEVELD Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Huurvoorwaarden onzelfstandige woonruimte

Huurvoorwaarden onzelfstandige woonruimte Oost Flevoland Woondiensten De Noord 47 l Postbus 89 l 8250 AB Dronten l T (0321) 38 55 00 l F (0321) 01 77 33 www.ofw.nl l woondiensten@ofw.nl l Huur: ING Bank NL90INGB0003151094 Overige zaken: ING Bank

Nadere informatie

3.1. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is.

3.1. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE 1 MEI 2005 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

1. Verhuurder verhuurt met ingang van te...

1. Verhuurder verhuurt met ingang van te... Huurcontract Voor het tijdelijk verhuren van een kamer of woning Bij een / teken, doorhalen wat niet van toepassing is Ondergetekenden; Naam verhuurder Adres Woonplaats Telefoon en Naam huurder(s). Komen

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING CLAVIS/CLAVIS BEHEER

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING CLAVIS/CLAVIS BEHEER ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING CLAVIS/CLAVIS BEHEER Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst Zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst Zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst Zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Definities De verhuurder; Stichting Woonborg statutair gevestigd in Vries, gemeente Tynaarlo. De huurder; De natuurlijke persoon of natuurlijke personen waarmee verhuurder een

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepas sing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huurovereenkomst

Algemene voorwaarden huurovereenkomst Algemene voorwaarden huurovereenkomst (Gebaseerd op het nieuwe Huurrecht per 1 augustus 2003) Enige begrippen in deze voorwaarden Artikel 1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Verhuurder:

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden. d.d. 1 januari 2006

Algemene Huurvoorwaarden. d.d. 1 januari 2006 Algemene Huurvoorwaarden d.d. 1 januari 2006 Algemene Huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

Onderhouds- abonnement

Onderhouds- abonnement Onderhoudsabonnement In augustus 2003 is in het besluit Kleine Herstellingen aangegeven voor welke herstellingen en onderhoud de huurder en de verhuurder verantwoordelijk zijn. U kunt dit nalezen op www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN behorende bij de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte van WONINGBOUWSTICHTING DE GEMEENSCHAP 1 Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

huurovereenkomst zelfstandige woon ruimte WBO Wonen 1 januari 2012

huurovereenkomst zelfstandige woon ruimte WBO Wonen 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woon ruimte WBO Wonen 1 januari 2012 Wilt u meer weten? U bent altijd welkom op ons kantoor. WBO Wonen Spoorstraat 36, Postbus 16, 7570 AA Oldenzaal

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning onderhouds ABC Het onderhoud van uw woning colofon Woonwijze april 2014 Aan de samenstelling van deze folder is de grootste zorg besteed door een zo nauwkeurig mogelijke verwerking van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

colofon ontwerp FoURPAcK ontwerpers, s-hertogenbosch www.fourpack.nl

colofon ontwerp FoURPAcK ontwerpers, s-hertogenbosch www.fourpack.nl onderhouds ABC colofon Woonwijze april 2014 Aan de samenstelling van deze folder is de grootste zorg besteed door een zo nauwkeurig mogelijke verwerking van de beschikbare informatie. Toch maken wij een

Nadere informatie

Wat te doen bij.. Alles over onderhoud en reparaties. Vroomshoop & Den Ham

Wat te doen bij.. Alles over onderhoud en reparaties. Vroomshoop & Den Ham Wat te doen bij.. Alles over onderhoud en reparaties Vroomshoop & Den Ham Inhoudsopgave I. Algemeen 3 Wat kunt u van Mijande Wonen verwachten?... 3 Wat mag Mijande Wonen van de huurder verwachten?... 3

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

Onderhouds- abonnement

Onderhouds- abonnement Onderhoudsabonnement In augustus 2003 is in het besluit Kleine Herstellingen aangegeven voor welke herstellingen en onderhoud de huurder en de verhuurder verantwoordelijk zijn. U kunt dit nalezen op www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WOONGOED GO

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WOONGOED GO ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WOONGOED GO Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woning

Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woning Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woning ENIGE BEGRIPPEN IN DEZE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: * Verhuurder: Woningstichting Domus, statutair gevestigd

Nadere informatie

Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A

Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning, (moedwillige) vernieling of onjuist gebruik door huurder.

Nadere informatie

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Augustus 2012 Inhoud Pagina Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 Artikel 2 Meer dan één huurder 3 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Herstellingen en onderhoud

Herstellingen en onderhoud Herstellingen en onderhoud 1 Herstellingen en onderhoud Als u een woning huurt via Zeilstra Vastgoedmanagement bent u verantwoordelijk voor een gedeelte van het onderhoud. Een ander gedeelte van het onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDI GE WOONRUI MTE WOONGOED FLAKKEE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDI GE WOONRUI MTE WOONGOED FLAKKEE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDI GE WOONRUI MTE WOONGOED FLAKKEE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte

Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte Artikel 1 ALGEMEEN 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. 2. Afwijking van het bepaalde

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onerhou van uw woning Het onerhou van uw woning van A tot Z Uw woning is uw eigen plek. Waar u leeft, woont en slaapt. Die woning moet prettig, veilig en goe onerhouen zijn. Een eel van het onerhou

Nadere informatie

Herstellingen en onderhoud. Herstellingen en onderhoud

Herstellingen en onderhoud. Herstellingen en onderhoud Herstellingen en onderhoud Herstellingen en onderhoud 1 Als u een woning huurt via Zeilstra Vastgoedmanagement bent u verantwoordelijk voor een gedeelte van het onderhoud. Een ander gedeelte van het onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE (2011)

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE (2011) ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE (2011) Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken onderdeel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden woonruimte Viverion. 1 januari 2009

Algemene huurvoorwaarden woonruimte Viverion. 1 januari 2009 Algemene huurvoorwaarden woonruimte Viverion 1 januari 2009 Inhoud Pagina Definities 3 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 2. Meer dan één huurder 3 3. Ter beschikkingstelling en aanvaarding

Nadere informatie

Service-onderhoud Nijmegen / maart 2005 / januari 2011

Service-onderhoud Nijmegen / maart 2005 / januari 2011 Service-onderhoud Nijmegen / maart 2005 / januari 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding: pagina 3 om welke werkzaamheden gaat het voor wie geldt het serviceonderhoud niet Voorwaarden: pagina 4 Onderdelen en omschrijving

Nadere informatie

Huurovereenkomst met algemene huurvoorwaarden van Woningstichting Barneveld

Huurovereenkomst met algemene huurvoorwaarden van Woningstichting Barneveld Huurovereenkomst met algemene huurvoorwaarden van Woningstichting Barneveld 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING BARNEVELD Het toepassingsbereik van deze

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden woonruimte Viverion 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Definities Verhuurder Huurder Het gehuurde Viverion. Statutair gevestigd aan de Larenseweg 28, 7241 CN Lochem. De natuurlijke persoon of personen of de rechtspersoon waarmee verhuurder

Nadere informatie

AIRR Onderhoudswijzer

AIRR Onderhoudswijzer Onderhoudswijzer AIRR Onderhoudswijzer Verantwoordelijkheden voor huurder & verhuurder Huurder en verhuurder hebben elk een eigen verantwoordelijkheid voor onderhoud, reparatie en vervanging aan onderdelen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte

Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte Artikel 1 ALGEMEEN 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. 2. Afwijking van het bepaalde

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Artikel 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepas sing zijn

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Wij doen er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud

Nadere informatie

Onderhoudswerkzaamheden voor rekening Bartholomeus Gasthuis zijn in dit overzicht niet opgenomen.

Onderhoudswerkzaamheden voor rekening Bartholomeus Gasthuis zijn in dit overzicht niet opgenomen. et Onderhouds ABC Uw huis en het gebouw met gemeenschappelijke ruimten heeft onderhoud nodig, van vloer tot plafond. Er kan namelijk wel eens iets kapot gaan. Dan is het prettig te weten wie er verantwoordelijk

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING CLAVIS/CLAVIS BEHEER

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING CLAVIS/CLAVIS BEHEER ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING CLAVIS/CLAVIS BEHEER Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

Herstellingen en onderhoud. Herstellingen en onderhoud

Herstellingen en onderhoud. Herstellingen en onderhoud Herstellingen en onderhoud Herstellingen en onderhoud 1 Als u een woning huurt via Zeilstra Vastgoedmanagement bent u verantwoordelijk voor een gedeelte van het onderhoud. Een ander gedeelte van het onderhoud

Nadere informatie

Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte Stichting Jongeren Huisvesting Twente

Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte Stichting Jongeren Huisvesting Twente Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door bestuur d.d. 13 januari 2011 1 Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE... 2

Nadere informatie

Tuinbeleid Januari 2016 1

Tuinbeleid Januari 2016 1 Tuinbeleid Januari 2016 1 Tuinbeleid Waarom een tuinbeleid? Veel van de woningen die Huis & Erf verhuurt hebben een tuin. De huurder mag deze tuin inrichten en aankleden naar eigen smaak en wens. Maar

Nadere informatie

Polderman Huizen Beheer. Huurwijzer H U U R D E R S

Polderman Huizen Beheer. Huurwijzer H U U R D E R S Polderman uizen Beheer uurwijzer U U R D E R S Klacht Omschrijving oor rekening van: Algemeen Aanrecht Afvoeren Afvoerkanalen Afvoerstop Afwerkvloer Afzuigkappen Algemene verlichting appartementen complex

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte Definities

Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte Definities Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte Definities Artikel 1 In deze algemene huurvoorwaarden wordt verstaan onder: bijkomende kosten: de vergoeding voor de niet in verband met de bewoning van het gehuurde

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden. Algemene huurvoorwaarden van Stichting Humanitas Huisvesting

Algemene Huurvoorwaarden. Algemene huurvoorwaarden van Stichting Humanitas Huisvesting Algemene Huurvoorwaarden 1 Algemene Huurvoorwaarden van Stichting Humanitas Huisvesting 2 1. Status huurreglement 1.1 De inhoud van dit huurreglement maakt onderdeel uit van de huurovereenkomst van de

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte WBO Wonen 1 februari 2016 1. Algemeen

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte WBO Wonen 1 februari 2016 1. Algemeen Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte WBO Wonen 1 februari 2016 1. Algemeen Onze algemene huurvoorwaarden zijn een aanvulling op uw huurovereenkomst. U kunt in uw woning terecht

Nadere informatie

1.1. Verhuurder: Stichting de Woonmensen/SJA, statutair gevestigd en kantoor houdende te Apeldoorn aan de Deventerstraat nr. 54.

1.1. Verhuurder: Stichting de Woonmensen/SJA, statutair gevestigd en kantoor houdende te Apeldoorn aan de Deventerstraat nr. 54. Algemene Voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte I Enige begrippen in deze voorwaarden Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Verhuurder: Stichting de Woonmensen/SJA,

Nadere informatie

HUUR EN ONDERHOUD GEMEENTE KOGGENLAND. Een uitgave van het Gemeentelijk Woningbedrijf

HUUR EN ONDERHOUD GEMEENTE KOGGENLAND. Een uitgave van het Gemeentelijk Woningbedrijf HUUR EN ONDERHOUD GEMEENTE KOGGENLAND Een uitgave van het Gemeentelijk Woningbedrijf Kantooradres: Middenhof 2 1648 JG De Goorn telefoon: 0229-548400 Bankrekeningnummer: NL58 BNGH028.51.28.191 Postadres:

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING WOONPALET ZEEWOLDE

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING WOONPALET ZEEWOLDE ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING WOONPALET ZEEWOLDE Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Verhuurder:

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE I ALGEMEEN 3 II TERBESCHIKKINGSTELLING EN AANVAARDING 3 III HUURPRIJS EN BIJKOMENDE KOSTEN 4 IV VERPLICHTINGEN VERHUURDER 6 V VERPLICHTINGEN HUURDER

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Januari 2014 Inhoud Pagina Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 Artikel 2 Meer dan één huurder 3 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Onderdeel van de huurovereenkomst Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING WOONPALET ZEEWOLDE

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING WOONPALET ZEEWOLDE ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING WOONPALET ZEEWOLDE Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Verhuurder:

Nadere informatie

Inleiding B.V. onderhoudsbrochure

Inleiding B.V. onderhoudsbrochure B.V. 1 Inleiding U huurt een woning Vestal BV, dat wil zeggen dat u in tegenstelling tot een eigenaar niet verantwoordelijk bent voor alle onderhoud in of aan uw woning. een deel het onderhoud kunt u terecht

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Januari 2015 Inhoud Pagina Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 Artikel 2 Meer dan één huurder 3 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Dagelijks Woning. maasdelta groep - januari 2016

Dagelijks Woning. maasdelta groep - januari 2016 Dagelijks Woning onderhoud aasdelta zorgt voor het onderhoud aan de buitenkant van uw woning en de installaties. U bent verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het binnenschilderwerk, het schoonhouden van uw

Nadere informatie

Het onderhouds-abc juni 2013

Het onderhouds-abc juni 2013 Het onderhouds-abc juni 2013 Onderdeel Aanrecht (zie keukenblok) Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Afvoeren en riolering - repareren en vervangen gebroken rioleringen en huisaansluitingen

Nadere informatie

HUURREGLEMENT WOONRUIMTE 2009

HUURREGLEMENT WOONRUIMTE 2009 HUURREGLEMENT WOONRUIMTE 2009 Artikel 1. Algemeen 1.1. Dit Huurreglement maakt deel uit van de huurovereenkomst voor zover het Huurreglement in de huurovereenkomst van toepassing is verklaard. 1.2. Wijzigingen

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Welkom in uw woning. Alles over huurvoorwaarden

Welkom in uw woning. Alles over huurvoorwaarden Welkom in uw woning Alles over huurvoorwaarden 1 2 Welkom in uw woning Alles over huurvoorwaarden 3 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte ARTIKEL 1 - Het toepassingsbereik van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Inhoud Brochure Algemene huurvoorwaarden 03 Artikel 1: Definities Artikel 2: Onderdeel huurovereenkomst 04 Artikel 3: Meer dan één huurder Artikel 4: Terbeschikkingstelling en

Nadere informatie

aandacht voor reparaties

aandacht voor reparaties aandacht voor reparaties reparaties wie doet wat? Woonservice Meander onderhoudt uw woning zo goed mogelijk. Toch zijn reparaties soms noodzakelijk omdat iets kapot gaat door bijvoorbeeld veroudering.

Nadere informatie

ONDERHOUDS- WIJZER. De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat. de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure

ONDERHOUDS- WIJZER. De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat. de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure ONDERHOUDS- WIJZER De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure staat informatie over wat huurder en wat Mercatus doen aan onderhoud, reparatie

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REPARATIE

ONDERHOUD EN REPARATIE ONDERHOUD EN REPARATIE WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK ONDERHOUD EN REPARATIES Voor u en voor Woningbouwvereniging Reeuwijk is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud verkeert.

Nadere informatie

> Onderhoud van de tuin. De tuin: tips en regels

> Onderhoud van de tuin. De tuin: tips en regels > Onderhoud van de tuin De tuin: tips en regels > Inhoudsopgave 1 De tuin: tips en regels 3 Een tuin die bij u past 4 Verplichtingen huurder 7 Bomen en struiken 10 Hagen, schuttingen en hekken 12 Schuurtjes

Nadere informatie

Buren, bomen, heesters, heggen en erfscheidingen

Buren, bomen, heesters, heggen en erfscheidingen Buren, bomen, heesters, heggen en erfscheidingen Bomen en beplanting zijn belangrijk voor de leefomgeving van mensen. Als deze te hoog worden, kan dat aanleiding zijn tot een burenruzie. Ook over een erfafscheiding

Nadere informatie

Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Oost Flevoland Woondiensten De Noord 47 l Postbus 89 l 8250 AB Dronten l T (0321) 38 55 00 l F (0321) 01 77 33 www.ofw.nl l woondiensten@ofw.nl l Huur: ING Bank NL90INGB0003151094 Overige zaken: ING Bank

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Wordt u huurder van Ons Huis? Als u een woning van ons gaat huren, moeten er afspraken worden gemaakt. De rechten en plichten van de huurder en van verhuurder Ons Huis zijn vastgelegd

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

olksbelang Algemene huur voorwaarden

olksbelang Algemene huur voorwaarden olksbelang Algemene huur voorwaarden 1 april 2014 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning Nieuwsbrief Bewaarexemplaar Uw belangenbehartiger Voor alle huurders van De Goede Woning Inhoudsopgave: 1. Nieuwsbrief 2. Wie zijn wij? 3. Wat doen wij? 4. Wist u dat wij? 5. Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Plezierig wonen met elkaar Algemene huurvoorwaarden woonruimte

Plezierig wonen met elkaar Algemene huurvoorwaarden woonruimte Plezierig wonen met elkaar Algemene huurvoorwaarden woonruimte Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte, vastgesteld door het bestuur van Stichting Zeeuwland op 14 februari 2017. ALGEMEEN Artikel 1 1.

Nadere informatie