Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle 2007/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007"

Transcriptie

1 veri ssel Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum A n 9f ft7 X 2007/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij I (038) dhr. P.W.M. Moorman Onderwerp Plan van Aanpak Wabo provincie Overijssel. Bij dezen sturen wij u ter kennisname het Plan van Aanpak Wabo provincie Overijssel "Een voor alle, alien voor een!". Dit plan betreft de implementatie van het wetsvoorstel "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht" (Wabo) door de provincie Overijssel. Dit plan heeft het SIS-kenmerk PS/2007/452. Het overkoepelende doel van het Plan van Aanpak is te bereiken dat wij als provincie tijdig in staat zijn om op een goede manier de Wabo te implementeren. Het plan volgt op de "Pilot invoering omgevingsvergunning KTC'% waarover de heer drs.t.w. Rietkerk 3 gedeputeerde, najaar 2006 een presentatie heeft gegeven in de toenmalige statencommissie. Hiermee doen wij u het aanbod de eerder gehouden presentatie over de Wabo opnieuw te houden voor de (nieuwe) statencommissie. Met het aanbieden van het plan doen wij tevens de toezegging gestand u te informeren over de met de invoering gemoeide initiele en structurele kosten. Overigens is ons uit onderzoek gebleken dat de invoering van de Wabo gepaard gaat met een stijging van de bestuurlijke lasten. Daarom hebben wij in het coalitieakkoord &Overijssel aangekondigd om samen met de gemeenten Zwolle, Kampen en het Waterschap Groot Salland een pilot uit te voeren om te onderzoeken of er door verdergaande samenwerking substantiate voordelen te behalen zijn op het gebied van efficiency en kwaliteit bij vergunningverleningj toezicht en handhaving. Binnenkort wordt u over deze pilot verder geinformeerd. De reguliere implementatie van de Wabo, inclusief het voorbeeldproject "Wabo-loket" hebben wij beschreven in het eerder genoemde Plan van Aanpak. Verderop treft u op het plan een toelichting a an. Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle Per 24 juni 2006 heeft de provincie nieuwe telefoonnummers en adressen. Het nieuwe algemene nummer is , het adres Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

2

3 Toelichting bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het kader van de modernisering van de VROM-regelgeving treedt naar verwachting per 1 januari 2009 het wetsvoorstel Wabo in werking. Centraal in de Wabo staat de dienstverlening door de overheid aan burgers en het bedrijfsleven. De Wabo integreert circa 25 vergunningen (onder andere vergunningen voor bouwen, slopen, ruimte, natuur, milieu, lozen en kappen) tot een omgevingsvergunning. Met de Wabo wordt in feite een nieuwe omgevingsvergunning gei'ntroduceerd op het gebied van de fysieke leefomgeving. De uitgangspunten van de Wabo zijn: een vergunningsaanvraag, een loket voor de aanvraag (gemeente en/of provincie), een procedure voor het aanvragen van de vergunning, een bevoegd gezag voor vergunningverlening, een handhavend bestuursorgaan en een rechtsbeschermingsprocedure. De Wabo streeft hiermee de volgende doelen na: - minder administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven; - betere dienstverlening door de overheid aan burgers en bedrijfsleven; - minder en kortere procedures en een procesgang voor de belanghebbende burger; - het voorkomen van tegenstrijdige voorschriften. De wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Wabo vertalen zich naar een viertal formele rollen die wij als provincie toegewezen krijgen: a. de provincie als bevoegd gezag voor de Wabo-vergunningverlening van provinciale inrichtingen. Hierbij worden wij verantwoordelijk voor een inhoudelijk juiste en tijdige behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen, inclusief nieuwe aspecten (bouw, sloop, et cetera) waarvan de beoordeling nu door gemeenten en waterschappen wordt gedaan; b. de provincie als bevoegd gezag voor de bestuursrechtelijke handhaving op de provinciale inrichtingen. Alhoewel de toezichtsbevoegdheden breed verdeeld worden in de wet, worden wij verantwoordelijk voor een correcte bestuursrechtelijke handhaving op verleende omgevingsvergunningen (en illegaliteiten); c. de provincie als betrokken bestuursorgaan. In specifieke gevallen verschuiven bevoegdheden van provincies naar gemeenten maar dienen wij een Verklaring van geen bedenking te verstrekken; d. de provincie als regisseur op de handhaving van het omgevingsrecht. Onze huidige rol als handhavingsregisseur milieu (toezien op kwaliteit en bevorderen van samenwerking) wordt verbreed naar alle met de Wabo geintegreerde wetten. De wet vergt vele aanpassingen van overheden. Wij onderschrijven de doelstellingen van de wet en zien de Wabo als kans bij uitstek om de kwaliteit van dienstverlening en producten verbeteren. Toelichting op het Plan van Aanpak Wabo provincie Overijssel. De kernvraag die in het Plan van Aanpak wordt beantwoord, luidt: Welke activiteiten dient de provincie te ondernemen (in welke volgorde) om tijdig en met een gedragen klanturiendelijke werkwijze de provinciate rotten in het kader van dewabo adequaat te vervutten, hierbij gebruikmakend van en ondersteunend aan lopende professionaliseringsopgaven. Overijssel is namelijk voor ruim 300 inrichtingen het bevoegd gezag en is na invoering van de Wabo verantwoordelijk voor de gehele omgevingsvergunning van deze inrichtingen, ook voor de terreinen waarvan wij nu nog geen kennis hebben. Hiertoe worden in het Plan van Aanpak voor het komende jaar opgaven beschreven over bijvoorbeeld beleid, werkprocessen, de inrichting van een loket, ICT, opleiding, competenties en communicatie. Daartoe zullen het komende jaar nog strategische bestuurlijke keuzen gemaakt dienen te worden, waarover wij u nog informeren. Over de volgende aspecten hebben wij inmiddels een visie gevormd. Het gaat hierbij om: Samenwerking andere overheden. DeWabo heeft voor de provincie tot gevolg dat nieuwe werkzaamheden verricht moeten worden, die nu door gemeenten en waterschappen uitgevoerd worden. Wij kunnen ervoor kiezen de nieuwe provinciale taken zelf ter hand te nemen of in samenwerking met gemeenten en waterschappen. Mogelijke samenwerkingsmodellen kunnen varieren van "alle kennis zelf in huis halen" tot "maximale samenwerking". Criteria die hierbij een rol spelen zijn efficiency, kosten, wettelijke verplichtingen, juridische risico's, bestuurlijke positionering, eenheid in beleid en uitvoering.

4

5 Deze criteria hebben wij beoordeeld. Gelet daarop en op de specifieke expertise die gemeenten en waterschappen hebben, op lokaal beleid waaraan getoetst moet worden en op lokale omstandigheden die een rol kunnen spelen, vinden wij het niet logisch om de nieuwe taken geheel zelf op te pakken. Bovendien is uit de "Pilot invoering omgevingsvergunning KTC" gebleken dat een vroegtijdige en gecoordineerde samenwerking van essentieel belang is. Gelet op de goede bestuurlijke verhoudingen, de reeds bestaande samenwerking en de wederzijdse afhankelijkheid willen wij dewabo implementeren in samenwerking met de partners en daarbij gebruikmaken van hun kennis en expertise. De inhoud van de samenwerking zal de komende maanden verder uitgewerkt moeten worden. Bij het verkennen daarvan zal onder meer aandacht moeten zijn voor de volgende aspecten/randvoorwaarden: o welke kwaliteitscriteria hanteren wij in de samenwerking voor de bijdragen van gemeenten en waterschappen aan provinciale vergunningvoorbereiding, het uitoefenen van toezicht en het bijdragen aan handhavingsbesluiten, en omgekeerd voor provinciale bijdragen aan de taken van gemeenten; o op welke manier kan zo efficient mogelijk handelen in samenwerking georganiseerd worden; o op welke manier kunnen wij in de samenwerking borgen dat de politiek-bestuurlijke risico's minimaal zijn. Wij blijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eindproduct en dus ook voor de kwaliteit van de bijdragen van gemeenten en waterschappen. In dit kader moet worden nagegaan of bijvoorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst sprake zal moeten zijn, of dat daarin een zekere mate van maatwerk (bij voorbeeld in drie varianten) kan worden toegepast. Positionering lokct. De bedrijven die onder ons bevoegd gezag vallen hebben de keuze een vergunningsaanvraag in te dienen bij ofwel de gemeente ofwel de provincie. Een belangrijk doel van de wet is het creeren van een overheidsloket. Bij de "Pilot invoering omgevingsvergunning KTC" is bezien of het gemeentelijke loket kan dienen als c het overheidsloket'. Gebleken is dat de belangrijkste voorwaarden voor het overheidsloket zijn: het maken van goede afspraken tussen de overheden over de soort dienstverlening en, hoe dit tot stand komt. Daarentegen is inhoudelijke kennis bij het loket van minder belang. Indien de aanvrager weet waar hij terecht kan, is het met noodzakelijk dat het overheidsloket bij het bevoegd gezag is gepositioneerd. Het gemeentelijke loket kan dan het overheidsloket zijn. Dit sluit aan bij de uitgangspunten uit ons coalitieakkoord. Met het positioneren van het overheidsloket bij de gemeente creeren wij eenduidige publieke dienstverlening voor burger en bedrijf, kan de gemeente het loket optimaal benutten voor relatiebeheer en wordt de gemeente direct betrokken bij de procedure waarover zij wellicht zal adviseren. Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM) heeft de provincies Overijssel en Noord-Brabant met een aantal gemeenten geselecteerd voor voorbeeldprojecten invoering "Wabo-loket". In deze projecten wordt uitgezocht hoe gemeenten en provincie de onderlinge procesmatige samenwerking moeten vormgeven, rekeninghoudend met het landelijk verplicht gestelde Elektronisch loket Omgevingsvergunning. Wij geven graag gehoor aan het verzoek van het ministerie en geven daarmee gelijk uitvoering aan een opgave uit ons coalitieakkoord. Reikwijdte omgevingsvergunning. Uitgangspunt van dewabo is het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven en het verbeteren van de dienstverlening door de overheid. Omdat wij die uitgangspunten van harte ondersteunen streven wij naar het optimaal benutten van de mogelijkheden die dewabo biedt om de reikwijdte te verbreden. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het optimaal aanhaken van overige toestemmingen, zoals de ontgrondingenvergunning.

6

7 Leges. Alhoewel de leges voor milieuvergunningen jaren geleden zijn afgeschaft, worden voor meerdere Wabo-toestemmingen op dit moment wel leges geheven, bijvoorbeeld bouwleges. Als dewabo is ingevoerd mag de provincie leges heffen voor de omgevingsvergunning. De kosten voor milieuleges mogen echter geen onderdeel uitmaken van de berekening van de leges. Wij onderzoeken of wij 25 verschillende gemeentelijke legesverordeningen moeten volgen of dat er een provinciaal tarief kan gaan gelden. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat de leges niet hoger mogen zijn dan de geldende gemeentelijke leges. Communicatie. Het vormgeven van de in- en externe communicatie is een belangrijke succesfactor in het implementatietraject. Voor het verbeteren van de dienstverlening is een aanpassing van de huidige werkwijze vereist, zowel bij de provincie als bij de andere overheden. Dit vergt een cultuuromslag in- en extern. In het plan is een aanzet gegeven voor de wijze en het moment waarop de verschillende doelgroepen betrokken worden. Dit wordt nader uitgewerkt in een communicatieplan. Hierin staat de boodschap centraal: "De omgevingsvergunning is goed voor de bedrijven, daarom pakken wij de nieuwe taken enthousiast op". Kosten. De implementatie van het Plan van Aanpak in 2007 met een doorloop in 2008 bedraagt qua inzet ongeveer ,. Hiervoor zijn door uw Staten de middelen beschikbaar gesteld. De kosten van deelname aan het Wabo-loket voorbeeldproject komen ten laste van het Actieprogramma Breedband Overijssel, onderdeel "doorontwikkeling e-loket 2007". De structurele kosten hangen af van de nog te maken strategische keuzes. Op basis van een eerste indicatie worden de structurele kosten van invoering geraamd rond de ,-- per jaar (zowel formatie- als programmakosten als inhuur van kennis en expertise gemeenten). Deze indicatie is gebaseerd op een uitgevoerde business case, inventarisatie van de werkvoorraad van zes Overijsselse gemeenten en op een uitgebreid onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar de verandering in de provinciale werklast. De structurele kosten voor zowel ICT als implementatie Wabo zijn opgenomen in het Coalitieakkoord &Overijssel. Overigens worden gedurende het lopende traject van de implementatie, de ramingen van de kosten steeds nauwkeuriger. In IPO-verband vinden onderhandelingen plaats met het Ministerie van VROM over compensatie van de kosten. Bovendien zal een deel van de kosten worden terugverdiend via de bouwleges. Stand van zaken wetsvoorstel en lobbyactiviteiten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs besloten niet verder actief te willen meewerken aan een Wabo in de vorm die op dit moment wordt voorgestaan. De voordelen worden niet onderkend. Bovendien heeft men grote problemen met de overdracht van bevoegdheden aan provincies. De Unie van Waterschappen (UvW) pleit voor het onderbrengen van de indirecte lozingen in dewaterwet in plaats van in dewabo. De aangevoerde argumenten zijn niet nieuw. In IPO-verband wordt vastgehouden aan de lijn van het wetsvoorstel. Het is een unieke kans voor provincies om hiermee aan de slag te gaan. In een overleg met de minister op 25 april 2007 heeft de heer Rietkerk dit benadrukt. Het bedrijfsleven (VNO-NCW) steunt het Interprovinciaal Overleg (IPO) in zijn standpoint en wil een zo spoedig mogelijke invoering. Op 26 april 2007 heeft detweede Kamer een rondetafelgesprek met de betrokken partijen georganiseerd. Het algemene beeld dat daaruit naar voren kwam was dat de VNG en de UvW alleen staan in het afwijzen van de Wabo. Op 15 juni 2007 heeft de vaste Commissie VROM haar verslag uitgebracht. De meeste partijen onderschrijven het onderliggende doel van de wet. Hierbij zijn CDA en WD het meest positief. De CU en SGP willen nog nadere informatie. De SP is negatief over het voorstel. De PvdA onderschrijft het doel, maar stelt tegelijkertijd nog een groot aantal kritische vragen. De beantwoording door de minister is voorzien in augustus 2007 en de plenaire behandeling in de Tweede Kamer is voor het najaar De invoeringsdatum van de wet is inmiddels met een jaar verschoven naar 1 januari 2009.

8

9 Betrokkenheid Provinciale Staten. Zoals aangegeven gaan wij onderzoek doen naar invulling van de legesverordening. Naar verwachting leggen wij u begin 2008 de verordening ter besluitvorming voor. Gedurende het traject zullen wij u blijvend informeren over de voortgang van de implementatie van de omgevingsvergunning, de samenwerking met gemeenten en waterschappen en de op te stellen samenwerkingsovergeokomst met de partners. Gedepute< r erijssel. voorzitter, secretaris.

10

11 Plan van aanpak Een voor a He, alien voor een! Plan van aanpak Wabo Provincie Overijssel Projectgroep Omgevingsvergunning Overijssel juni 2007 provincie

12 Colofon Datum Auteur Projectgroep Omgevingsvergunning Overijssel Project/ken merk Inlichtingen bij Peter Moorman Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB ZWOLLE Telefoon (038) Fax (038)

13 Inhoudsopgave 1 Inleiding Omgevingsvergunning als kans Vraagstelling Overijsselse ambitie als vertrekpunt Actuele politieke context Leeswijzer 12 2 Interne en externe ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Interprovinciale ontwikkelingen Provinciale ontwikkelingen Kansen voor de provincie Overijssel 24 3 Klant- en organisatieprofiel Huidige klant- en organisatieprofiel Veranderingen in het klant- en organisatieprofiel Conclusies 35 4 De voornaamste opgaven Processen en content Mensen en Competenties Informatietechnologie Management en Organisatie Te maken strategische keuzen 48 5 Het veranderproces Onderverdeling naar deelprojecten Veranderfilosofie Tijdsplanning Projectstructuur Initiele en structurele kosten omgevingsvergunning Risico's en beheersmaatregelen Communicatie 55 6 Literatuurlijst 57

14

15 Samenvatting Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient de provincie Overijssel vanaf naar verwachting medio 2008 de integrate omgevingsvergunning te verlenen en handhaven. Deze vergunning grijpt op een aantal punten in, in de wijze waarop het bevoegd gezag en de aanvrager moeten omgaan met de vergunningaanvraag. Voor de provincie ligt de focus in alle gevallen op een meer klantgerichte en voor de eigen organisatie doelmatiger dienstverlening, zowel voor vergunningverlening als ook voor handhaving. Regeerakkoord februari 2007 Het landelijk coalitieakkoord geeft aan dat de procedure van vergunningverlening voor bedrijven zo wordt aangepast dat vergunningen aanzienlijk sneller worden verleend. Dit gebeurt door bundeling van vergunningen en ruime toepassing van het instrument van de lex silencio positive (vergunning wordt geacht te zijn verleend als die niet binnen de vastgestelde termijn is verleend). Uit deze passage kan worden begrepen dat ook deze regering de Wabo zal continueren. De Wabo richt zich namelijk op de bundeling van vergunningen en kent in zich het instrument lex silencio positive. Voorts zal ook dit kabinet zich inzetten voor een reductie van de administratieve lasten met 25%. Hiermee wordt het bestaande beleid voortgezet. Daarnaast zegt het coalitieakkoord dat het verdere verkokering en versnippering van de handhaving wil tegengaan. Het is reeel om te veronderstellen dat het hier ook om omgevingshandhaving gaat aangezien in het kader van de professionalisering van de milieuhandhaving al een slag in deze richting is gemaakt. Dit spoor wordt verder gevolgd en zal in het kader van de Wabo een verbreding krijgen naar andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en wonen. Inmiddels is besloten de behandeling van de Wabo in de Tweede Kamer voort te zetten. Ambitie van de provincie Overijssel Het coalitieakkoord &Overijssel! vormt de basis voor de provinciale ambitie. De Wabo sluit daar naadloos op aan. De Wabo is goed voor burgers en het bedrijfsleven; betere dienstverlening, reductie van administratieve lasten, minder en kortere procedure, etc. Deze doelstellingen onderschrijven wij als provincie van harte. Vandaar dat wij de kans om onze dienstverlening en produkten te verbeteren met beide handen aan willen grijpen. Dit doen wij mede door het vormen van vitale coalities. Vanuit ons huidige organisatorische kader en vanuit de lopende ontwikkelingen willen wij ons niveau van dienstverlening aan laten haken bij de implementatie van de Wabo. Daarbij spelen "servicenormen' en de Vol van het middenbestuur' een belangrijke rol. Servicenormen zijn concrete afspraken waaraan de provincie zich conformeert richting haar klanten. Denk daarbij aan snelheid van ontvangen van informatie, bereikbaarheid, snelheid van factureren etc. In de rol van het middenbestuur staat de daadkracht van de bestuurlijke en maatschappelijke partners in Overijssel bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken centraal. Kernbegrippen hierin zijn: de klant centraal, klantgericht werken en de dienstverlening vereenvoudigen en verbeteren. Voor de realisatie van deze ambitie hebben management en medewerkers een belangrijke rol. Vandaar is er expliciet gekeken naar het te leveren serviceniveau. Daarnaast kan de Wabo de kracht van de Overijsselse partners bundelen, waardoor men maximaal gebruik kan maken van elkaars expertise en inzet. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Met de provinciale ambitie in gedachten, namelijk (nog meer) klantgericht werken en het verder verbeteren van de dienstverlening, hebben we tal van ontwikkelingen en projecten die hier ook in bijdragen in kaart gebracht. Uit deze ontwikkelingen zijn kansen voor de implementatie van de Wabo gedefinieerd. Daarnaast hebben we het huidige klant- en organisatieprofiel in beeld gebracht. Voorts is onderzocht aan welke veranderingen het klant- en organisatieprofiel onderhevig is. Dit alles tesamen levert de nodige opgaven op. Het resultaat: een overzicht van de opgaven en deelprojecten die nodig zijn voor het implementeren van de omgevingsvergunning. Voor dit alles zijn tal van documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd, op bestuurlijk, management- en medewerkerniveau binnen de provincie alsook met gemeenten en waterschappen. Lopende ontwikkelingen binnen en buiten de provincie Maak optimaal gebruik van wat bekend is of al wordt gedaan. Dat is een van de kansen die lopende ontwikkelingen bieden voor het implementeren van de omgevingsvergunning binnen de provincie Overijssel. En andersom: de omgevingsvergunning kan ook de stimulans zijn ontwikkelingen te versnellen en concreet richting te geven.

16 Op landelijk niveau staan we stil bij onder andere de kwaliteit in processen, modernisering regelgeving, ICT ontwikkelingen en de resultaten van de gehouden pilot invoering omgevingsvergunning Overijssel. Op interprovinciaal niveau destilleren we kansen uit het IPO plan van aanpak en het uitgevoerde CEBEON-onderzoek. Op provinciaal niveau belichten we o.a. het project "stroomlijning vergunningverlening en handhaving', de nalevingsstrategie en de informatietechnologische ontwikkelingen binnen de provincie. Meer concreet zijn uit de in- en externe ontwikkelingen diverse kansen geformuleerd die het uitgangspunt vormen voor de veranderopgave voor de provincie. De belangrijkste kansen hierbij zijn: neem de aanbevelingen uit de pilot invoering omgevingsvergunning Overijssel over voor vergunningverlening; leer optimaal van het voorbeeldproject ICT omgevingsvergunning en houdt rekening met de planning hiervan; de Wabo noodzaakt tot verdergaande samenwerking met andere vergunning- en handhavingspartners. Daarbij dient de provincie zich ook voor de nieuwe taken (bouwen, slopen, kappen) te baseren op de bestaande kwaliteitssystematiek; maak gebruik van elkaars kennis en ervaring bij het gezamenlijk oplossen van problemen bij de invoering van de omgevingsvergunning; betrek bij de uitwerking van het Plan van Aanpak het "could have scenario' uit de businesscase, omdat dit kwalitatief gezien meer voordelen oplevert; verbeter door een "Service Oriented Architecture' de interne bedrijfsprocessen over teams en eenheden heen, met een toegankelijk loket en kortere transparante procedures voor de client. De veranderopgave De veranderingen voor de provincie door de Wabo zijn ingrijpend. Het kunnen voldoen aan de vereisten van een aanvraag, een loket, een bevoegd gezag, een procedure, een rechtsbeschermingprocedure en een handhavend bestuursorgaan vergt vele organisatorische aanpassingen. Het aantal aanvragen dat de provincie in de toekomst binnen de reikwijdte van de omgevingsvergunning kan verwachten neemt fors toe, de complexiteit van procedures neemt toe (door samenloop) en het werk vereist een nieuwe deskundigheid (inhoudelijke verbreding vergunningaanvragen). Op basis van een inventarisatie over de jaren 2005 en 2006 is bij ongeveer de helft (ca. 48%) van de verleende vergunningen/meldingen sprake van een mogelijkheid tot samenloop met bouw, sloop, kap en/of Wvo-vergunning (indirect). Door deze samenloop valt op termijn echter wel winst in behandeltijd (en dus kosten) te halen. Als gevolg van de bevoegdheidsverschuiving wordt de provincie verantwoordelijk voor taken ten aanzien van provinciale inrichtingen die momenteel nog door de gemeente en/of het waterschap worden uitgevoerd. Voor de verschuivingen van provinciale toestemmingen richting gemeenten wordt verwacht dat een deel van de besluitvorming over ontheffingen Vflo richting gemeenten verschuift. De provincie houdt wel een toetsende taak in de vorm van verplichte advisering. Om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden zijn er in voorliggend plan een aantal opgaven benoemde die gekoppeld worden aan de hier bovenbenoemde kansen. Dit is uiteraard het proces van vergunningverlening en handhaving zelf. Bestaande activiteiten veranderen of extra activiteiten worden uitgevoerd, mede afhankelijk van de keuze voor het te leveren serviceniveau vanuit de provincie, gemeenten en waterschappen. Het loket moet vervolgens worden ingericht en de organisatie hiervoor worden aangepast. Al deze veranderingen vragen competences van medewerkers waarmee klantgerichtheid, plannen en organiseren nog belangrijker worden dan voorheen. Dit vergt een cultuurverandering. In de ondersteuning van het proces en de kwaliteit van de informatievoorziening speelt ICT een belangrijke rol. De kwaliteit van het proces zelf wordt (indirect) bewaakt door een zorgvuldig procesbeheer 1. Tot slot verdient de samenwerking met (en aansturing van) andere overheden bijzondere aandacht. Met het introduceren van de Wabo is de onderlinge afhankelijkheid van elkaars kennis en kunde nog belangrijker geworden. Strategische keuzen De implementatie van het Plan van Aanpak leidt ertoe dat er nog Strategische keuzen moeten worden gemaakt. Echter, naar aanleiding van het opstellen van dit plan en de Pilot invoering omgevingsvergunning (KTC) heeft er zich inmiddels een visie gevormd op enkele te maken (bestuurlijke) keuzen. Deze visie wordt nu reeds neergelegd in dit plan opdat hierop bij de verdere implementatie direct aangesloten kan worden. Het gaat hierbij om: In verband met de bestaande ISO-certificering wordt procesbeheer hier afzonderlijk belicht.

17 Samenwerking andere overheden: De nieuwe provinciale taken kunnen door Overijssel zelfstandig opgepakt worden maar ook in samenwerking met gemeenten en waterschappen. Mogelijke samenwerkingsmodellen kunnen beoordeeld worden op criteria als efficiency, kosten, wettelijke verplichtingen, juridische risico's, bestuurlijke positionering, eenheid in beleid en ultvoering, etc. Gelet op die criteria en op de specifieke expertise die gemeenten en waterschappen hebben, op lokaal beleid waaraan getoetst moet worden en op lokale omstandigheden die een rol kunnen spelen, wil Overijssel de Wabo implementeren en uitvoeren in samenwerking met gemeenten en waterschappen. Daarvoor worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de partners. Hierbij dient aandacht te zijn voor zaken als efficiency en het minimaliseren van politiek-bestuurlijke risico's. Los daarvan blijkt uit onderzoek dat de invoering van de Wabo gepaard gaat met een stijging van de bestuurlijke lasten. Daarom is in het coalitieakkoord &Overijssel! aangekondigd om samen met de gemeenten Zwolle en Kampen en het waterschap Groot Salland een pilot uit te voeren om te onderzoeken of er door verdergaande samenwerking substantiele voordelen te behalen zijn op het gebied van efficiency en kwaliteit bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Positionering loket: Het gemeentelijke loket kan het overheidsloket zijn. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van ons provinciale programma dienstverlening Reikwijdte omgevingsvergunning: Uitgangspunt van de Wabo is het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven en het verbeteren van de dienstverlening door de overheid. Omdat Overijssel die uitgangspunten van harte ondersteunt streeft zij naar het optimaal benutten van de mogelijkheden die de Wabo biedt om de reikwijdte te verbreden. Leges: Uitgangspunt van Overijssel bij het vaststellen van bouwleges is dat de leges niet hoger mogen zijn dan de gemeentelijke leges. Veranderproces Eerder genoemde opgaven zullen in de periode tot medio 2008 gerealiseerd moeten worden. Hiervoor zijn vier deelprojecten gedefinieerd die de gehele implementatieopgave bestrijken: > Vergunningverlening > Toezicht en handhaving > ICT > Samenwerking andere overheden Het projectteam bestaat uit een overall projectleider en de vier deelprojectleiders voor de benoemde deelprojecten. Een overall regierol is hierbij van groot belang. De coordinerend gedeputeerde is de portefeuillehouder milieu en de ambtelijk opdrachtgever is het hoofd eenheid EMT. Het management van de lijnorganisatie zorgt ervoor dat de mensen die deelnemen aan het projectteam Wabo en de deelprojecten de beschikking krijgen over de gevraagde capaciteit op het juiste moment. Ten einde voeling en afstemming te houden met de partners en klanten, zal een externe klankbordgroep worden ingesteld met vertegenwoordigers van de gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven (milieucommissie van de KvK) en de VROM-inspectie. Het vormgeven van de in- en externe communicatie is een belangrijke succesfactor in het implementatietraject van de omgevingsvergunning. Voor het implementeren van de Wabo en het verbeteren van dienstverlening is een aanpassing van de huidige werkwijze vereist, zowel bij de provincie als bij andere overheden. Dit vergt een cultuuromslag in- en extern. Er zal dus volop aandacht besteed moeten worden aan communicatie. In het plan is een aanzet gegeven voor de wijze en het moment waarop de verschillende doelgroepen betrokken kunnen worden. Dit zal nader uitgewerkt worden in een communicatieplan. Hierbij zal meer in detail ingegaan worden op de doelgroepen en op de boodschap: % De Wabo biedt voordelen voor bedrijf en burger en daarom schaart de provincie Overijssel zich achter de uitvoering van deze wet'. Tevens zal aandacht besteed worden aan afstemming met andere Overijsselse communicatietrajecten (POP, nieuwe WRO, ILG, etc.). Kosten Initiele en structurele kosten bepalen gezamenlijk de financiele last voor de provincie bij het in- en uitvoeren van de omgevingsvergunning. De initiele kosten worden geraamd op 6800 uur. Naast deze uren zal ook budget nodig zijn voor bijvoorbeeld opleidingen en voor bijeenkomsten met gemeenten en waterschappen. De uitvoering van aanpassingen van regelgeving, organisatie, processen en ICT brengen structurele kosten met zich mee. Ook moet aandacht gegeven worden aan legesheffing, kostendekking en kostenverdeling van de vergunningverlening. Deze structurele kosten hangen af van de Strategische

18 keuzes die de provincie maakt. Op basis van een eerste indicatie worden de structurele kosten van invoering geraamd rond de per jaar. Deze indicatie is gebaseerd op de uitgevoerde business case, inventarisatie van de werkvoorraad van zes Overijsselse gemeenten en op een onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar de verandering in de provinciale werklast. Met de ICT-kosten is geen rekening gehouden. Deze worden meegenomen bij de ICT-ontwikkelingen in het kader van dienstverlening. Overigens worden gedurende het traject van de implementatie de ramingen steeds nauwkeuriger. In IPO-verband vinden onderhandelingen plaats met VROM over compensatie van de kosten. Bovendien zal een deel van de kosten worden terugverdiend via de bouwleges.

19 Inleiding Medio 2008 treedt naar verwachting het wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Met de Wabo maken onder meer de bouwvergunning, de milieuvergunning, de natuurbeschermings-wetvergunning en diverse vergunningen op basis van provinciale en gemeentelijke verordeningen plaats voor een integrate omgevingsvergunning 2. Achtergrond Wabo Voor de aanvrager heeft dit vele voordelen: een loket voor de indiening, een snellere procedure voor behandeling van de aanvraag, een bevoegd gezag, en besluit, een beroepsgang en een nog verdergaande gecoordineerde handhaving. De omgevingsvergunning kan daarnaast ook positieve gevolgen hebben voor de vergunningvertenende en handhavende instances: verhoging van de doefmatigheid, verhoging van de kwaiiteit van de dienstverlening en daarrnee de bestuurskracht en mogelijke verlaging van de administratieve lasten. De uitdaging voor de vergunningvertenende en handhavende instanties is het reallseren van deze voordelen, zowel vanuit de maatschappelijke als vanuit de eigen behoefte. Een voorwaarde is het creeren van de organisatorische randvoorwaarden voor de gewenste invoering. Hierbij hebben provincies en gemeenten elkaar hard nodig. In de Wabo staat niet afleen de organrsatie achter de vergunningverlening en handhaving centraal (van binnen naar butten), maar met name het initiatief van de aanvrager (van buiten naar binnen). Dit maakt een herinrichting van de werkprocessen of zelfs de organlsatie nodig. Er moet bijvoorbeeld duidelrfkheid komen over het loket waar vergunningen worden aangevraagd. De afstemming tussen verschiflende vakgebieden moet geregeld worden. Afspraken moeten gemaakt worden over hoe procedures en processen goed worden bewaakt en hoe gegevens en databestanden worden gekoppeld. De focus is echter In alie gevallen een meer klantgerichte n ook voor de eigen organisatie doelmatigere dienstverlening. De inspanningen moeten zich op termijn dus terugverdierten. Samenwerking staat in de Wabo centraal: tussen klant en vergunningverlener, tussen vergunningverlener en handhaver en met name tussen de vergunningvertenende instanties zelf. Provincie en gemeente worden nog meer afhankelijk van elkaar dan voorheen* Goede afspraken over onderlinge samenwerking zijn van essentieei belang. Voor u ligt het plan van aanpak waarin voor de provincie Overijssel is beschreven wat zij moet doen om medio 2008 deze omgevingsvergunning te kunnen verlenen en handhaven. Op basis van de inzet van de voltallige projectgroep is dit document tot stand gekomen. Hoewel hiermee de implementatieopgave voor Overijssel inzichtelijk is, betekent dit dat antwoorden op sommige vragen in een later stadium nog moeten worden uitgediept en bestuurlijk moeten worden voorgelegd. In dit eerste hoofdstuk wordt kort stil gestaan bij de achtergrond en vraagstelling van dit project. Ook wordt de opzet van het plan van aanpak toegelicht. 1.1 Omgevingsvergunning als kans De Wabo is onderdeel van het programma: "Modernisering regelgeving" van het ministerie van VROM. Het kabinet streeft naar minder, eenvoudiger, maar vooral effectievere regels. Door regelgeving te schrappen en te vereenvoudigen is ze ook beter uit te voeren en te handhaven. Het ministerie van VROM telt op dit moment zo'n 400 verschillende regelingen, bestaande uit wetten, Voor een overzicht van de vergunningen die straks geintegreerd worden onder de omgevingsvergunning, wordt verwezen naar bijlage 1. E n voor alle, alien voor e6n!

20 algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen. Het ministerie wil dat in de periode flink reduceren en verbeteren (zie voor een verdere toelichting bijiage 9). In 2005 werd de "omgevingsvergunning' gemtroduceerd. Deze vergunning dient vanaf medio 2008 diverse vergunningen te integreren tot een omgevingsvergunning en tevens de handhaving daarop op gecoordineerde wijze te laten plaatsvinden. Het achterliggende doel is daarbij vermindering van de regeldruk bij gelijkblijvende of lagere lasten voor de overheid, burger en ondernemer. Dit zorgt voor een omslag in denken en handelen ten aanzien van de oude situatie. Voordat de baten daarvan kunnen worden gemd, zal er eerst moeten worden gemvesteerd. De omgevingsvergunning wordt door ons daarom ook wel gezien als kans om zowel ten aanzien van de regeldruk, ten aanzien van de bedrijfsvoering, als ten aanzien van de dienstverlening, voor medio 2008 een aantal forse slagen te maken. De omgevingsvergunning zorgt hierbij voor een "stok achter de deur'. Daarnaast kan de implementatie van de omgevingsvergunning als instrument dienen, waarmee de samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en provincie op het gebied van vergunningverlening en handhaving kan worden gemtensiveerd. De Wabo wordt sterk bemvloed door o.a.: De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) Veranderingen in de Waterwet Revisie van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit (IVB) Invoering van de activiteiten AMvB; minder vergunningen, meer bedrijven onder algemene regels; Mogelijkheden van en ontwikkelingen in informatietechnologie. De els en verwachting van politici, burgers en bedrijven tot vereenvoudiging regelgeving, betere dienstverlening en on-line diensten Bij de implementatie van de Wabo moet vergaand rekening worden gehouden met de invloed van deze ontwikkelingen. 1.2 Vraagstelling Deze invoering van de omgevingsvergunning wordt gezien in relatie tot de vele ontwikkelingen die reeds binnen de provincie plaatsvinden op het gebied van o.a. de vorming van een midoffice, ICT en automatisering en het stroomlijnen van de handhaving. Daarnaast is, in samenwerking met de gemeente Hellendoorn, het waterschap Regge en Dinkel en het bedrijf Koninklijke Ten Gate, een landelijke pilot "Invoering omgevingsvergunning' uitgevoerd. Met deze pilot is ervaring opgedaan met het proces "achter' de omgevingsvergunning. De provincie Overijssel staat nu voor de taak om de opgedane kennis, opvattingen en relevante ontwikkelingen om te zetten in een helder plan van aanpak voor de invoering van de omgevingsvergunning. De kernvraag die daarin leidend is, luidt: Welke activiteiten dient de provincie Overijssel (in welke volgorde) te ondernemen, om tijdig en met een gedragen werkwijze de provinciale rollen in het kader van de Wabo adequaat te vervullen, hierbij gebruikmakend van en ondersteunend aan lopende professionaliseringsopgaven Deze vraag was leidend voor het onderzoek tot juni Wat hebben we tot nu toe gedaan? Als Uitgangspunt voor het schrijven van het plan van aanpak voor de invoering van de Wabo staat onze ambitie centraal. Wij richten ons op (nog meer) klantgericht werken en op het verder verbeteren van de dienstverlening. In het kader hiervan lopen reeds tal van ontwikkelingen en projecten die hierin bijdragen, zowel binnen als buiten de provincie. Deze hebben we allereerst in kaart gebracht en gedefinieerd in termen van kansen voor dit project. Afhankelijk vanuit welke partij het initiatief genomen is, zijn deze kansen onderverdeeld naar landelijke, interprovinciale en provinciale initiatieven. Hiervoorzijn gesprekken gevoerd op bestuurlijk, management- en medewerkerniveau binnen de provincie. Daarnaast hebben we het huidige klant- en organisatieprofiel in beeld gebracht. Om succesvol de omgevingsvergunning te implementeren is het namelijk belangrijk om zicht te krijgen op het vertrekpunt: hoe ziet de klant eruit? Hoe ziet de organisatie eruit? Hierbij is gebruik gemaakt van door de projectgroep aangeleverde documenten. E n voor alle, alien voor n! 10

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Het kappen van twee bomen Locatie : Spoolderenkweg 1 te Zwolle Datum

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Waarom Omgevingswet?

Waarom Omgevingswet? Op weg naar de Omgevingswet Kennisdag FUMO- provincie 15 mei 2014 1 Waarom Omgevingswet? Huidige omgevingsrecht: - complex en versnipperd - onoverzichtelijk en onvoldoende samenhang - trage besluitvorming:

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Leemans Milieuconsultants B.V. Aangevraagde activiteiten : Intrekking omgevingsvergunning beperkte milileutoets (OBM)

Nadere informatie

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning Waterwet integreert

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Administratievelastenmeting Provincie Gelderland 2010-2014 Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond Werkwijze en productselectie Administratievelastenontwikkeling

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort Bijeenkomst nieuwe Wet ruimtelijke ordening VNG afdeling Utrecht 12 december 2007 Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort - Voorstelronde

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf?

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wanneer u overlast heeft van een bedrijf, dan kunt u op een aantal manieren actie ondernemen.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : M. Titsing Vastgoed B.V. Aangevraagde activiteiten : Bouwen van een kantoor met bedrijfshal Locatie : Binnenhaven 111a

Nadere informatie

Hieronder treft u de vragen (kort geduid) met onze antwoorden aan.

Hieronder treft u de vragen (kort geduid) met onze antwoorden aan. Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem belastingadviseurs telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 9 december 2011 Datum beschikking : 26 oktober 2011 Kenmerk beschikking

Nadere informatie

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes)

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes) Aan de Raad Made, 25 maart 2008 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 6 Onderwerp: Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

Bedrijf en fysieke leefomgeving

Bedrijf en fysieke leefomgeving Bedrijf en fysieke leefomgeving De omgevingsvergunning (Wabo) Heeft u plannen voor een nieuw bedrijf? Gaat u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of wijzigen? Uw plannen kunnen invloed hebben op de fysieke

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Parkeerplaats Tijmweg te Nijverdal

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Parkeerplaats Tijmweg te Nijverdal VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 27 december 2011 Datum beschikking : 20 september 2011 Kenmerk beschikking

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 Burgemeester en wethouders hebben op 1-8-2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het nieuwbouw 2 gebouwen met elk 3 appartementen inclusief ondergrondse

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 21 juni 2016 Datum beschikking : 19 april 2016 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Naar Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) in Brabant. - advies op hoofdlijnen -

Naar Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) in Brabant. - advies op hoofdlijnen - Naar Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) in Brabant - advies op hoofdlijnen - januari 2012 1 Inhoud Samenvattend 1. Inleiding 2. Adviesvraag provincie 3. Opzet en uitgangspunten advies 4. Visie bedrijfsleven

Nadere informatie

Een effectievere overheid door één loket

Een effectievere overheid door één loket Een effectievere overheid door één loket Oplossing voor de concernproblematiek van Gasunie Een efficiëntere en effectievere organisatie van vergunningverlening, toezicht en veilige ruimtelijke inpassing

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

I 1-loket (De gemeente is het loket voor het geven van informatie en het ontvangen van de aanvragen omgevingsvergunning.)

I 1-loket (De gemeente is het loket voor het geven van informatie en het ontvangen van de aanvragen omgevingsvergunning.) Toelichting bij planning project Wabo mei 2009 I 1-loket (De gemeente is het loket voor het geven van informatie en het ontvangen van de aanvragen omgevingsvergunning.) 1. Aansluiting op Omgevingsloket

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : ---

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- PS2009BEM10-1 statenvoorstel Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- Titel : Deregulering Verordening Natuur

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

CEND/HDJZ-2009/288 sector I&O. Instellingsregeling Adviescommissie versnelling en verbetering besluitvorming infrastructuur

CEND/HDJZ-2009/288 sector I&O. Instellingsregeling Adviescommissie versnelling en verbetering besluitvorming infrastructuur HOOFDDIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN Datum 11 september 2009 Onderwerp Instellingsregeling Adviescommissie versnelling en verbetering besluitvorming infrastructuur DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN DE

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Datum 6 september 2011 Thema - Opgemaakt door Bestuur en Communicatie Docbasenummer 229400 Onderwerp Voorstel evaluatie elektronisch

Datum 6 september 2011 Thema - Opgemaakt door Bestuur en Communicatie Docbasenummer 229400 Onderwerp Voorstel evaluatie elektronisch Voorstel Aan algemeen bestuur 29 september 2011 Portefeuillehouder G.J. van den Brandhof Datum 6 september 2011 Thema - Opgemaakt door Bestuur en Communicatie Docbasenummer 229400 Onderwerp Voorstel evaluatie

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE STAATSSECRE- TARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Onderwerp verlichting leergang bewegingsonderwijs Inleiding

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?ó/^0l5/MiO. DaLontv.: 12JUN 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?ó/^0l5/MiO. DaLontv.: 12JUN 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?ó/^0l5/MiO DaLontv.: 12JUN 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciale

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK Plan van aanpak Onderzoek toestaan permanente bewoning "Mulligen"

GEMEENTE OLDEBROEK Plan van aanpak Onderzoek toestaan permanente bewoning Mulligen GEMEENTE OLDEBROEK Plan van aanpak Onderzoek toestaan permanente bewoning "Mulligen" Kenmerk (Verseon): Versie: Status: Datum: 157133 versie 1 concept, intern 7 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Collegevoorstel Inleiding De Brabantste Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) heeft aangeboden om de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon-op-Zand te faciliteren in de samenwerking op ruimtelijk-economisch vlak.

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 rijwoningen. De aanvraag gaat

Nadere informatie