Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle 2007/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007"

Transcriptie

1 veri ssel Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum A n 9f ft7 X 2007/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij I (038) dhr. P.W.M. Moorman Onderwerp Plan van Aanpak Wabo provincie Overijssel. Bij dezen sturen wij u ter kennisname het Plan van Aanpak Wabo provincie Overijssel "Een voor alle, alien voor een!". Dit plan betreft de implementatie van het wetsvoorstel "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht" (Wabo) door de provincie Overijssel. Dit plan heeft het SIS-kenmerk PS/2007/452. Het overkoepelende doel van het Plan van Aanpak is te bereiken dat wij als provincie tijdig in staat zijn om op een goede manier de Wabo te implementeren. Het plan volgt op de "Pilot invoering omgevingsvergunning KTC'% waarover de heer drs.t.w. Rietkerk 3 gedeputeerde, najaar 2006 een presentatie heeft gegeven in de toenmalige statencommissie. Hiermee doen wij u het aanbod de eerder gehouden presentatie over de Wabo opnieuw te houden voor de (nieuwe) statencommissie. Met het aanbieden van het plan doen wij tevens de toezegging gestand u te informeren over de met de invoering gemoeide initiele en structurele kosten. Overigens is ons uit onderzoek gebleken dat de invoering van de Wabo gepaard gaat met een stijging van de bestuurlijke lasten. Daarom hebben wij in het coalitieakkoord &Overijssel aangekondigd om samen met de gemeenten Zwolle, Kampen en het Waterschap Groot Salland een pilot uit te voeren om te onderzoeken of er door verdergaande samenwerking substantiate voordelen te behalen zijn op het gebied van efficiency en kwaliteit bij vergunningverleningj toezicht en handhaving. Binnenkort wordt u over deze pilot verder geinformeerd. De reguliere implementatie van de Wabo, inclusief het voorbeeldproject "Wabo-loket" hebben wij beschreven in het eerder genoemde Plan van Aanpak. Verderop treft u op het plan een toelichting a an. Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle Per 24 juni 2006 heeft de provincie nieuwe telefoonnummers en adressen. Het nieuwe algemene nummer is , het adres Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

2

3 Toelichting bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het kader van de modernisering van de VROM-regelgeving treedt naar verwachting per 1 januari 2009 het wetsvoorstel Wabo in werking. Centraal in de Wabo staat de dienstverlening door de overheid aan burgers en het bedrijfsleven. De Wabo integreert circa 25 vergunningen (onder andere vergunningen voor bouwen, slopen, ruimte, natuur, milieu, lozen en kappen) tot een omgevingsvergunning. Met de Wabo wordt in feite een nieuwe omgevingsvergunning gei'ntroduceerd op het gebied van de fysieke leefomgeving. De uitgangspunten van de Wabo zijn: een vergunningsaanvraag, een loket voor de aanvraag (gemeente en/of provincie), een procedure voor het aanvragen van de vergunning, een bevoegd gezag voor vergunningverlening, een handhavend bestuursorgaan en een rechtsbeschermingsprocedure. De Wabo streeft hiermee de volgende doelen na: - minder administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven; - betere dienstverlening door de overheid aan burgers en bedrijfsleven; - minder en kortere procedures en een procesgang voor de belanghebbende burger; - het voorkomen van tegenstrijdige voorschriften. De wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Wabo vertalen zich naar een viertal formele rollen die wij als provincie toegewezen krijgen: a. de provincie als bevoegd gezag voor de Wabo-vergunningverlening van provinciale inrichtingen. Hierbij worden wij verantwoordelijk voor een inhoudelijk juiste en tijdige behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen, inclusief nieuwe aspecten (bouw, sloop, et cetera) waarvan de beoordeling nu door gemeenten en waterschappen wordt gedaan; b. de provincie als bevoegd gezag voor de bestuursrechtelijke handhaving op de provinciale inrichtingen. Alhoewel de toezichtsbevoegdheden breed verdeeld worden in de wet, worden wij verantwoordelijk voor een correcte bestuursrechtelijke handhaving op verleende omgevingsvergunningen (en illegaliteiten); c. de provincie als betrokken bestuursorgaan. In specifieke gevallen verschuiven bevoegdheden van provincies naar gemeenten maar dienen wij een Verklaring van geen bedenking te verstrekken; d. de provincie als regisseur op de handhaving van het omgevingsrecht. Onze huidige rol als handhavingsregisseur milieu (toezien op kwaliteit en bevorderen van samenwerking) wordt verbreed naar alle met de Wabo geintegreerde wetten. De wet vergt vele aanpassingen van overheden. Wij onderschrijven de doelstellingen van de wet en zien de Wabo als kans bij uitstek om de kwaliteit van dienstverlening en producten verbeteren. Toelichting op het Plan van Aanpak Wabo provincie Overijssel. De kernvraag die in het Plan van Aanpak wordt beantwoord, luidt: Welke activiteiten dient de provincie te ondernemen (in welke volgorde) om tijdig en met een gedragen klanturiendelijke werkwijze de provinciate rotten in het kader van dewabo adequaat te vervutten, hierbij gebruikmakend van en ondersteunend aan lopende professionaliseringsopgaven. Overijssel is namelijk voor ruim 300 inrichtingen het bevoegd gezag en is na invoering van de Wabo verantwoordelijk voor de gehele omgevingsvergunning van deze inrichtingen, ook voor de terreinen waarvan wij nu nog geen kennis hebben. Hiertoe worden in het Plan van Aanpak voor het komende jaar opgaven beschreven over bijvoorbeeld beleid, werkprocessen, de inrichting van een loket, ICT, opleiding, competenties en communicatie. Daartoe zullen het komende jaar nog strategische bestuurlijke keuzen gemaakt dienen te worden, waarover wij u nog informeren. Over de volgende aspecten hebben wij inmiddels een visie gevormd. Het gaat hierbij om: Samenwerking andere overheden. DeWabo heeft voor de provincie tot gevolg dat nieuwe werkzaamheden verricht moeten worden, die nu door gemeenten en waterschappen uitgevoerd worden. Wij kunnen ervoor kiezen de nieuwe provinciale taken zelf ter hand te nemen of in samenwerking met gemeenten en waterschappen. Mogelijke samenwerkingsmodellen kunnen varieren van "alle kennis zelf in huis halen" tot "maximale samenwerking". Criteria die hierbij een rol spelen zijn efficiency, kosten, wettelijke verplichtingen, juridische risico's, bestuurlijke positionering, eenheid in beleid en uitvoering.

4

5 Deze criteria hebben wij beoordeeld. Gelet daarop en op de specifieke expertise die gemeenten en waterschappen hebben, op lokaal beleid waaraan getoetst moet worden en op lokale omstandigheden die een rol kunnen spelen, vinden wij het niet logisch om de nieuwe taken geheel zelf op te pakken. Bovendien is uit de "Pilot invoering omgevingsvergunning KTC" gebleken dat een vroegtijdige en gecoordineerde samenwerking van essentieel belang is. Gelet op de goede bestuurlijke verhoudingen, de reeds bestaande samenwerking en de wederzijdse afhankelijkheid willen wij dewabo implementeren in samenwerking met de partners en daarbij gebruikmaken van hun kennis en expertise. De inhoud van de samenwerking zal de komende maanden verder uitgewerkt moeten worden. Bij het verkennen daarvan zal onder meer aandacht moeten zijn voor de volgende aspecten/randvoorwaarden: o welke kwaliteitscriteria hanteren wij in de samenwerking voor de bijdragen van gemeenten en waterschappen aan provinciale vergunningvoorbereiding, het uitoefenen van toezicht en het bijdragen aan handhavingsbesluiten, en omgekeerd voor provinciale bijdragen aan de taken van gemeenten; o op welke manier kan zo efficient mogelijk handelen in samenwerking georganiseerd worden; o op welke manier kunnen wij in de samenwerking borgen dat de politiek-bestuurlijke risico's minimaal zijn. Wij blijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eindproduct en dus ook voor de kwaliteit van de bijdragen van gemeenten en waterschappen. In dit kader moet worden nagegaan of bijvoorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst sprake zal moeten zijn, of dat daarin een zekere mate van maatwerk (bij voorbeeld in drie varianten) kan worden toegepast. Positionering lokct. De bedrijven die onder ons bevoegd gezag vallen hebben de keuze een vergunningsaanvraag in te dienen bij ofwel de gemeente ofwel de provincie. Een belangrijk doel van de wet is het creeren van een overheidsloket. Bij de "Pilot invoering omgevingsvergunning KTC" is bezien of het gemeentelijke loket kan dienen als c het overheidsloket'. Gebleken is dat de belangrijkste voorwaarden voor het overheidsloket zijn: het maken van goede afspraken tussen de overheden over de soort dienstverlening en, hoe dit tot stand komt. Daarentegen is inhoudelijke kennis bij het loket van minder belang. Indien de aanvrager weet waar hij terecht kan, is het met noodzakelijk dat het overheidsloket bij het bevoegd gezag is gepositioneerd. Het gemeentelijke loket kan dan het overheidsloket zijn. Dit sluit aan bij de uitgangspunten uit ons coalitieakkoord. Met het positioneren van het overheidsloket bij de gemeente creeren wij eenduidige publieke dienstverlening voor burger en bedrijf, kan de gemeente het loket optimaal benutten voor relatiebeheer en wordt de gemeente direct betrokken bij de procedure waarover zij wellicht zal adviseren. Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM) heeft de provincies Overijssel en Noord-Brabant met een aantal gemeenten geselecteerd voor voorbeeldprojecten invoering "Wabo-loket". In deze projecten wordt uitgezocht hoe gemeenten en provincie de onderlinge procesmatige samenwerking moeten vormgeven, rekeninghoudend met het landelijk verplicht gestelde Elektronisch loket Omgevingsvergunning. Wij geven graag gehoor aan het verzoek van het ministerie en geven daarmee gelijk uitvoering aan een opgave uit ons coalitieakkoord. Reikwijdte omgevingsvergunning. Uitgangspunt van dewabo is het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven en het verbeteren van de dienstverlening door de overheid. Omdat wij die uitgangspunten van harte ondersteunen streven wij naar het optimaal benutten van de mogelijkheden die dewabo biedt om de reikwijdte te verbreden. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het optimaal aanhaken van overige toestemmingen, zoals de ontgrondingenvergunning.

6

7 Leges. Alhoewel de leges voor milieuvergunningen jaren geleden zijn afgeschaft, worden voor meerdere Wabo-toestemmingen op dit moment wel leges geheven, bijvoorbeeld bouwleges. Als dewabo is ingevoerd mag de provincie leges heffen voor de omgevingsvergunning. De kosten voor milieuleges mogen echter geen onderdeel uitmaken van de berekening van de leges. Wij onderzoeken of wij 25 verschillende gemeentelijke legesverordeningen moeten volgen of dat er een provinciaal tarief kan gaan gelden. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat de leges niet hoger mogen zijn dan de geldende gemeentelijke leges. Communicatie. Het vormgeven van de in- en externe communicatie is een belangrijke succesfactor in het implementatietraject. Voor het verbeteren van de dienstverlening is een aanpassing van de huidige werkwijze vereist, zowel bij de provincie als bij de andere overheden. Dit vergt een cultuuromslag in- en extern. In het plan is een aanzet gegeven voor de wijze en het moment waarop de verschillende doelgroepen betrokken worden. Dit wordt nader uitgewerkt in een communicatieplan. Hierin staat de boodschap centraal: "De omgevingsvergunning is goed voor de bedrijven, daarom pakken wij de nieuwe taken enthousiast op". Kosten. De implementatie van het Plan van Aanpak in 2007 met een doorloop in 2008 bedraagt qua inzet ongeveer ,. Hiervoor zijn door uw Staten de middelen beschikbaar gesteld. De kosten van deelname aan het Wabo-loket voorbeeldproject komen ten laste van het Actieprogramma Breedband Overijssel, onderdeel "doorontwikkeling e-loket 2007". De structurele kosten hangen af van de nog te maken strategische keuzes. Op basis van een eerste indicatie worden de structurele kosten van invoering geraamd rond de ,-- per jaar (zowel formatie- als programmakosten als inhuur van kennis en expertise gemeenten). Deze indicatie is gebaseerd op een uitgevoerde business case, inventarisatie van de werkvoorraad van zes Overijsselse gemeenten en op een uitgebreid onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar de verandering in de provinciale werklast. De structurele kosten voor zowel ICT als implementatie Wabo zijn opgenomen in het Coalitieakkoord &Overijssel. Overigens worden gedurende het lopende traject van de implementatie, de ramingen van de kosten steeds nauwkeuriger. In IPO-verband vinden onderhandelingen plaats met het Ministerie van VROM over compensatie van de kosten. Bovendien zal een deel van de kosten worden terugverdiend via de bouwleges. Stand van zaken wetsvoorstel en lobbyactiviteiten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs besloten niet verder actief te willen meewerken aan een Wabo in de vorm die op dit moment wordt voorgestaan. De voordelen worden niet onderkend. Bovendien heeft men grote problemen met de overdracht van bevoegdheden aan provincies. De Unie van Waterschappen (UvW) pleit voor het onderbrengen van de indirecte lozingen in dewaterwet in plaats van in dewabo. De aangevoerde argumenten zijn niet nieuw. In IPO-verband wordt vastgehouden aan de lijn van het wetsvoorstel. Het is een unieke kans voor provincies om hiermee aan de slag te gaan. In een overleg met de minister op 25 april 2007 heeft de heer Rietkerk dit benadrukt. Het bedrijfsleven (VNO-NCW) steunt het Interprovinciaal Overleg (IPO) in zijn standpoint en wil een zo spoedig mogelijke invoering. Op 26 april 2007 heeft detweede Kamer een rondetafelgesprek met de betrokken partijen georganiseerd. Het algemene beeld dat daaruit naar voren kwam was dat de VNG en de UvW alleen staan in het afwijzen van de Wabo. Op 15 juni 2007 heeft de vaste Commissie VROM haar verslag uitgebracht. De meeste partijen onderschrijven het onderliggende doel van de wet. Hierbij zijn CDA en WD het meest positief. De CU en SGP willen nog nadere informatie. De SP is negatief over het voorstel. De PvdA onderschrijft het doel, maar stelt tegelijkertijd nog een groot aantal kritische vragen. De beantwoording door de minister is voorzien in augustus 2007 en de plenaire behandeling in de Tweede Kamer is voor het najaar De invoeringsdatum van de wet is inmiddels met een jaar verschoven naar 1 januari 2009.

8

9 Betrokkenheid Provinciale Staten. Zoals aangegeven gaan wij onderzoek doen naar invulling van de legesverordening. Naar verwachting leggen wij u begin 2008 de verordening ter besluitvorming voor. Gedurende het traject zullen wij u blijvend informeren over de voortgang van de implementatie van de omgevingsvergunning, de samenwerking met gemeenten en waterschappen en de op te stellen samenwerkingsovergeokomst met de partners. Gedepute< r erijssel. voorzitter, secretaris.

10

11 Plan van aanpak Een voor a He, alien voor een! Plan van aanpak Wabo Provincie Overijssel Projectgroep Omgevingsvergunning Overijssel juni 2007 provincie

12 Colofon Datum Auteur Projectgroep Omgevingsvergunning Overijssel Project/ken merk Inlichtingen bij Peter Moorman Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB ZWOLLE Telefoon (038) Fax (038)

13 Inhoudsopgave 1 Inleiding Omgevingsvergunning als kans Vraagstelling Overijsselse ambitie als vertrekpunt Actuele politieke context Leeswijzer 12 2 Interne en externe ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Interprovinciale ontwikkelingen Provinciale ontwikkelingen Kansen voor de provincie Overijssel 24 3 Klant- en organisatieprofiel Huidige klant- en organisatieprofiel Veranderingen in het klant- en organisatieprofiel Conclusies 35 4 De voornaamste opgaven Processen en content Mensen en Competenties Informatietechnologie Management en Organisatie Te maken strategische keuzen 48 5 Het veranderproces Onderverdeling naar deelprojecten Veranderfilosofie Tijdsplanning Projectstructuur Initiele en structurele kosten omgevingsvergunning Risico's en beheersmaatregelen Communicatie 55 6 Literatuurlijst 57

14

15 Samenvatting Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient de provincie Overijssel vanaf naar verwachting medio 2008 de integrate omgevingsvergunning te verlenen en handhaven. Deze vergunning grijpt op een aantal punten in, in de wijze waarop het bevoegd gezag en de aanvrager moeten omgaan met de vergunningaanvraag. Voor de provincie ligt de focus in alle gevallen op een meer klantgerichte en voor de eigen organisatie doelmatiger dienstverlening, zowel voor vergunningverlening als ook voor handhaving. Regeerakkoord februari 2007 Het landelijk coalitieakkoord geeft aan dat de procedure van vergunningverlening voor bedrijven zo wordt aangepast dat vergunningen aanzienlijk sneller worden verleend. Dit gebeurt door bundeling van vergunningen en ruime toepassing van het instrument van de lex silencio positive (vergunning wordt geacht te zijn verleend als die niet binnen de vastgestelde termijn is verleend). Uit deze passage kan worden begrepen dat ook deze regering de Wabo zal continueren. De Wabo richt zich namelijk op de bundeling van vergunningen en kent in zich het instrument lex silencio positive. Voorts zal ook dit kabinet zich inzetten voor een reductie van de administratieve lasten met 25%. Hiermee wordt het bestaande beleid voortgezet. Daarnaast zegt het coalitieakkoord dat het verdere verkokering en versnippering van de handhaving wil tegengaan. Het is reeel om te veronderstellen dat het hier ook om omgevingshandhaving gaat aangezien in het kader van de professionalisering van de milieuhandhaving al een slag in deze richting is gemaakt. Dit spoor wordt verder gevolgd en zal in het kader van de Wabo een verbreding krijgen naar andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en wonen. Inmiddels is besloten de behandeling van de Wabo in de Tweede Kamer voort te zetten. Ambitie van de provincie Overijssel Het coalitieakkoord &Overijssel! vormt de basis voor de provinciale ambitie. De Wabo sluit daar naadloos op aan. De Wabo is goed voor burgers en het bedrijfsleven; betere dienstverlening, reductie van administratieve lasten, minder en kortere procedure, etc. Deze doelstellingen onderschrijven wij als provincie van harte. Vandaar dat wij de kans om onze dienstverlening en produkten te verbeteren met beide handen aan willen grijpen. Dit doen wij mede door het vormen van vitale coalities. Vanuit ons huidige organisatorische kader en vanuit de lopende ontwikkelingen willen wij ons niveau van dienstverlening aan laten haken bij de implementatie van de Wabo. Daarbij spelen "servicenormen' en de Vol van het middenbestuur' een belangrijke rol. Servicenormen zijn concrete afspraken waaraan de provincie zich conformeert richting haar klanten. Denk daarbij aan snelheid van ontvangen van informatie, bereikbaarheid, snelheid van factureren etc. In de rol van het middenbestuur staat de daadkracht van de bestuurlijke en maatschappelijke partners in Overijssel bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken centraal. Kernbegrippen hierin zijn: de klant centraal, klantgericht werken en de dienstverlening vereenvoudigen en verbeteren. Voor de realisatie van deze ambitie hebben management en medewerkers een belangrijke rol. Vandaar is er expliciet gekeken naar het te leveren serviceniveau. Daarnaast kan de Wabo de kracht van de Overijsselse partners bundelen, waardoor men maximaal gebruik kan maken van elkaars expertise en inzet. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Met de provinciale ambitie in gedachten, namelijk (nog meer) klantgericht werken en het verder verbeteren van de dienstverlening, hebben we tal van ontwikkelingen en projecten die hier ook in bijdragen in kaart gebracht. Uit deze ontwikkelingen zijn kansen voor de implementatie van de Wabo gedefinieerd. Daarnaast hebben we het huidige klant- en organisatieprofiel in beeld gebracht. Voorts is onderzocht aan welke veranderingen het klant- en organisatieprofiel onderhevig is. Dit alles tesamen levert de nodige opgaven op. Het resultaat: een overzicht van de opgaven en deelprojecten die nodig zijn voor het implementeren van de omgevingsvergunning. Voor dit alles zijn tal van documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd, op bestuurlijk, management- en medewerkerniveau binnen de provincie alsook met gemeenten en waterschappen. Lopende ontwikkelingen binnen en buiten de provincie Maak optimaal gebruik van wat bekend is of al wordt gedaan. Dat is een van de kansen die lopende ontwikkelingen bieden voor het implementeren van de omgevingsvergunning binnen de provincie Overijssel. En andersom: de omgevingsvergunning kan ook de stimulans zijn ontwikkelingen te versnellen en concreet richting te geven.

16 Op landelijk niveau staan we stil bij onder andere de kwaliteit in processen, modernisering regelgeving, ICT ontwikkelingen en de resultaten van de gehouden pilot invoering omgevingsvergunning Overijssel. Op interprovinciaal niveau destilleren we kansen uit het IPO plan van aanpak en het uitgevoerde CEBEON-onderzoek. Op provinciaal niveau belichten we o.a. het project "stroomlijning vergunningverlening en handhaving', de nalevingsstrategie en de informatietechnologische ontwikkelingen binnen de provincie. Meer concreet zijn uit de in- en externe ontwikkelingen diverse kansen geformuleerd die het uitgangspunt vormen voor de veranderopgave voor de provincie. De belangrijkste kansen hierbij zijn: neem de aanbevelingen uit de pilot invoering omgevingsvergunning Overijssel over voor vergunningverlening; leer optimaal van het voorbeeldproject ICT omgevingsvergunning en houdt rekening met de planning hiervan; de Wabo noodzaakt tot verdergaande samenwerking met andere vergunning- en handhavingspartners. Daarbij dient de provincie zich ook voor de nieuwe taken (bouwen, slopen, kappen) te baseren op de bestaande kwaliteitssystematiek; maak gebruik van elkaars kennis en ervaring bij het gezamenlijk oplossen van problemen bij de invoering van de omgevingsvergunning; betrek bij de uitwerking van het Plan van Aanpak het "could have scenario' uit de businesscase, omdat dit kwalitatief gezien meer voordelen oplevert; verbeter door een "Service Oriented Architecture' de interne bedrijfsprocessen over teams en eenheden heen, met een toegankelijk loket en kortere transparante procedures voor de client. De veranderopgave De veranderingen voor de provincie door de Wabo zijn ingrijpend. Het kunnen voldoen aan de vereisten van een aanvraag, een loket, een bevoegd gezag, een procedure, een rechtsbeschermingprocedure en een handhavend bestuursorgaan vergt vele organisatorische aanpassingen. Het aantal aanvragen dat de provincie in de toekomst binnen de reikwijdte van de omgevingsvergunning kan verwachten neemt fors toe, de complexiteit van procedures neemt toe (door samenloop) en het werk vereist een nieuwe deskundigheid (inhoudelijke verbreding vergunningaanvragen). Op basis van een inventarisatie over de jaren 2005 en 2006 is bij ongeveer de helft (ca. 48%) van de verleende vergunningen/meldingen sprake van een mogelijkheid tot samenloop met bouw, sloop, kap en/of Wvo-vergunning (indirect). Door deze samenloop valt op termijn echter wel winst in behandeltijd (en dus kosten) te halen. Als gevolg van de bevoegdheidsverschuiving wordt de provincie verantwoordelijk voor taken ten aanzien van provinciale inrichtingen die momenteel nog door de gemeente en/of het waterschap worden uitgevoerd. Voor de verschuivingen van provinciale toestemmingen richting gemeenten wordt verwacht dat een deel van de besluitvorming over ontheffingen Vflo richting gemeenten verschuift. De provincie houdt wel een toetsende taak in de vorm van verplichte advisering. Om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden zijn er in voorliggend plan een aantal opgaven benoemde die gekoppeld worden aan de hier bovenbenoemde kansen. Dit is uiteraard het proces van vergunningverlening en handhaving zelf. Bestaande activiteiten veranderen of extra activiteiten worden uitgevoerd, mede afhankelijk van de keuze voor het te leveren serviceniveau vanuit de provincie, gemeenten en waterschappen. Het loket moet vervolgens worden ingericht en de organisatie hiervoor worden aangepast. Al deze veranderingen vragen competences van medewerkers waarmee klantgerichtheid, plannen en organiseren nog belangrijker worden dan voorheen. Dit vergt een cultuurverandering. In de ondersteuning van het proces en de kwaliteit van de informatievoorziening speelt ICT een belangrijke rol. De kwaliteit van het proces zelf wordt (indirect) bewaakt door een zorgvuldig procesbeheer 1. Tot slot verdient de samenwerking met (en aansturing van) andere overheden bijzondere aandacht. Met het introduceren van de Wabo is de onderlinge afhankelijkheid van elkaars kennis en kunde nog belangrijker geworden. Strategische keuzen De implementatie van het Plan van Aanpak leidt ertoe dat er nog Strategische keuzen moeten worden gemaakt. Echter, naar aanleiding van het opstellen van dit plan en de Pilot invoering omgevingsvergunning (KTC) heeft er zich inmiddels een visie gevormd op enkele te maken (bestuurlijke) keuzen. Deze visie wordt nu reeds neergelegd in dit plan opdat hierop bij de verdere implementatie direct aangesloten kan worden. Het gaat hierbij om: In verband met de bestaande ISO-certificering wordt procesbeheer hier afzonderlijk belicht.

17 Samenwerking andere overheden: De nieuwe provinciale taken kunnen door Overijssel zelfstandig opgepakt worden maar ook in samenwerking met gemeenten en waterschappen. Mogelijke samenwerkingsmodellen kunnen beoordeeld worden op criteria als efficiency, kosten, wettelijke verplichtingen, juridische risico's, bestuurlijke positionering, eenheid in beleid en ultvoering, etc. Gelet op die criteria en op de specifieke expertise die gemeenten en waterschappen hebben, op lokaal beleid waaraan getoetst moet worden en op lokale omstandigheden die een rol kunnen spelen, wil Overijssel de Wabo implementeren en uitvoeren in samenwerking met gemeenten en waterschappen. Daarvoor worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de partners. Hierbij dient aandacht te zijn voor zaken als efficiency en het minimaliseren van politiek-bestuurlijke risico's. Los daarvan blijkt uit onderzoek dat de invoering van de Wabo gepaard gaat met een stijging van de bestuurlijke lasten. Daarom is in het coalitieakkoord &Overijssel! aangekondigd om samen met de gemeenten Zwolle en Kampen en het waterschap Groot Salland een pilot uit te voeren om te onderzoeken of er door verdergaande samenwerking substantiele voordelen te behalen zijn op het gebied van efficiency en kwaliteit bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Positionering loket: Het gemeentelijke loket kan het overheidsloket zijn. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van ons provinciale programma dienstverlening Reikwijdte omgevingsvergunning: Uitgangspunt van de Wabo is het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven en het verbeteren van de dienstverlening door de overheid. Omdat Overijssel die uitgangspunten van harte ondersteunt streeft zij naar het optimaal benutten van de mogelijkheden die de Wabo biedt om de reikwijdte te verbreden. Leges: Uitgangspunt van Overijssel bij het vaststellen van bouwleges is dat de leges niet hoger mogen zijn dan de gemeentelijke leges. Veranderproces Eerder genoemde opgaven zullen in de periode tot medio 2008 gerealiseerd moeten worden. Hiervoor zijn vier deelprojecten gedefinieerd die de gehele implementatieopgave bestrijken: > Vergunningverlening > Toezicht en handhaving > ICT > Samenwerking andere overheden Het projectteam bestaat uit een overall projectleider en de vier deelprojectleiders voor de benoemde deelprojecten. Een overall regierol is hierbij van groot belang. De coordinerend gedeputeerde is de portefeuillehouder milieu en de ambtelijk opdrachtgever is het hoofd eenheid EMT. Het management van de lijnorganisatie zorgt ervoor dat de mensen die deelnemen aan het projectteam Wabo en de deelprojecten de beschikking krijgen over de gevraagde capaciteit op het juiste moment. Ten einde voeling en afstemming te houden met de partners en klanten, zal een externe klankbordgroep worden ingesteld met vertegenwoordigers van de gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven (milieucommissie van de KvK) en de VROM-inspectie. Het vormgeven van de in- en externe communicatie is een belangrijke succesfactor in het implementatietraject van de omgevingsvergunning. Voor het implementeren van de Wabo en het verbeteren van dienstverlening is een aanpassing van de huidige werkwijze vereist, zowel bij de provincie als bij andere overheden. Dit vergt een cultuuromslag in- en extern. Er zal dus volop aandacht besteed moeten worden aan communicatie. In het plan is een aanzet gegeven voor de wijze en het moment waarop de verschillende doelgroepen betrokken kunnen worden. Dit zal nader uitgewerkt worden in een communicatieplan. Hierbij zal meer in detail ingegaan worden op de doelgroepen en op de boodschap: % De Wabo biedt voordelen voor bedrijf en burger en daarom schaart de provincie Overijssel zich achter de uitvoering van deze wet'. Tevens zal aandacht besteed worden aan afstemming met andere Overijsselse communicatietrajecten (POP, nieuwe WRO, ILG, etc.). Kosten Initiele en structurele kosten bepalen gezamenlijk de financiele last voor de provincie bij het in- en uitvoeren van de omgevingsvergunning. De initiele kosten worden geraamd op 6800 uur. Naast deze uren zal ook budget nodig zijn voor bijvoorbeeld opleidingen en voor bijeenkomsten met gemeenten en waterschappen. De uitvoering van aanpassingen van regelgeving, organisatie, processen en ICT brengen structurele kosten met zich mee. Ook moet aandacht gegeven worden aan legesheffing, kostendekking en kostenverdeling van de vergunningverlening. Deze structurele kosten hangen af van de Strategische

18 keuzes die de provincie maakt. Op basis van een eerste indicatie worden de structurele kosten van invoering geraamd rond de per jaar. Deze indicatie is gebaseerd op de uitgevoerde business case, inventarisatie van de werkvoorraad van zes Overijsselse gemeenten en op een onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar de verandering in de provinciale werklast. Met de ICT-kosten is geen rekening gehouden. Deze worden meegenomen bij de ICT-ontwikkelingen in het kader van dienstverlening. Overigens worden gedurende het traject van de implementatie de ramingen steeds nauwkeuriger. In IPO-verband vinden onderhandelingen plaats met VROM over compensatie van de kosten. Bovendien zal een deel van de kosten worden terugverdiend via de bouwleges.

19 Inleiding Medio 2008 treedt naar verwachting het wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Met de Wabo maken onder meer de bouwvergunning, de milieuvergunning, de natuurbeschermings-wetvergunning en diverse vergunningen op basis van provinciale en gemeentelijke verordeningen plaats voor een integrate omgevingsvergunning 2. Achtergrond Wabo Voor de aanvrager heeft dit vele voordelen: een loket voor de indiening, een snellere procedure voor behandeling van de aanvraag, een bevoegd gezag, en besluit, een beroepsgang en een nog verdergaande gecoordineerde handhaving. De omgevingsvergunning kan daarnaast ook positieve gevolgen hebben voor de vergunningvertenende en handhavende instances: verhoging van de doefmatigheid, verhoging van de kwaiiteit van de dienstverlening en daarrnee de bestuurskracht en mogelijke verlaging van de administratieve lasten. De uitdaging voor de vergunningvertenende en handhavende instanties is het reallseren van deze voordelen, zowel vanuit de maatschappelijke als vanuit de eigen behoefte. Een voorwaarde is het creeren van de organisatorische randvoorwaarden voor de gewenste invoering. Hierbij hebben provincies en gemeenten elkaar hard nodig. In de Wabo staat niet afleen de organrsatie achter de vergunningverlening en handhaving centraal (van binnen naar butten), maar met name het initiatief van de aanvrager (van buiten naar binnen). Dit maakt een herinrichting van de werkprocessen of zelfs de organlsatie nodig. Er moet bijvoorbeeld duidelrfkheid komen over het loket waar vergunningen worden aangevraagd. De afstemming tussen verschiflende vakgebieden moet geregeld worden. Afspraken moeten gemaakt worden over hoe procedures en processen goed worden bewaakt en hoe gegevens en databestanden worden gekoppeld. De focus is echter In alie gevallen een meer klantgerichte n ook voor de eigen organisatie doelmatigere dienstverlening. De inspanningen moeten zich op termijn dus terugverdierten. Samenwerking staat in de Wabo centraal: tussen klant en vergunningverlener, tussen vergunningverlener en handhaver en met name tussen de vergunningvertenende instanties zelf. Provincie en gemeente worden nog meer afhankelijk van elkaar dan voorheen* Goede afspraken over onderlinge samenwerking zijn van essentieei belang. Voor u ligt het plan van aanpak waarin voor de provincie Overijssel is beschreven wat zij moet doen om medio 2008 deze omgevingsvergunning te kunnen verlenen en handhaven. Op basis van de inzet van de voltallige projectgroep is dit document tot stand gekomen. Hoewel hiermee de implementatieopgave voor Overijssel inzichtelijk is, betekent dit dat antwoorden op sommige vragen in een later stadium nog moeten worden uitgediept en bestuurlijk moeten worden voorgelegd. In dit eerste hoofdstuk wordt kort stil gestaan bij de achtergrond en vraagstelling van dit project. Ook wordt de opzet van het plan van aanpak toegelicht. 1.1 Omgevingsvergunning als kans De Wabo is onderdeel van het programma: "Modernisering regelgeving" van het ministerie van VROM. Het kabinet streeft naar minder, eenvoudiger, maar vooral effectievere regels. Door regelgeving te schrappen en te vereenvoudigen is ze ook beter uit te voeren en te handhaven. Het ministerie van VROM telt op dit moment zo'n 400 verschillende regelingen, bestaande uit wetten, Voor een overzicht van de vergunningen die straks geintegreerd worden onder de omgevingsvergunning, wordt verwezen naar bijlage 1. E n voor alle, alien voor e6n!

20 algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen. Het ministerie wil dat in de periode flink reduceren en verbeteren (zie voor een verdere toelichting bijiage 9). In 2005 werd de "omgevingsvergunning' gemtroduceerd. Deze vergunning dient vanaf medio 2008 diverse vergunningen te integreren tot een omgevingsvergunning en tevens de handhaving daarop op gecoordineerde wijze te laten plaatsvinden. Het achterliggende doel is daarbij vermindering van de regeldruk bij gelijkblijvende of lagere lasten voor de overheid, burger en ondernemer. Dit zorgt voor een omslag in denken en handelen ten aanzien van de oude situatie. Voordat de baten daarvan kunnen worden gemd, zal er eerst moeten worden gemvesteerd. De omgevingsvergunning wordt door ons daarom ook wel gezien als kans om zowel ten aanzien van de regeldruk, ten aanzien van de bedrijfsvoering, als ten aanzien van de dienstverlening, voor medio 2008 een aantal forse slagen te maken. De omgevingsvergunning zorgt hierbij voor een "stok achter de deur'. Daarnaast kan de implementatie van de omgevingsvergunning als instrument dienen, waarmee de samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en provincie op het gebied van vergunningverlening en handhaving kan worden gemtensiveerd. De Wabo wordt sterk bemvloed door o.a.: De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) Veranderingen in de Waterwet Revisie van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit (IVB) Invoering van de activiteiten AMvB; minder vergunningen, meer bedrijven onder algemene regels; Mogelijkheden van en ontwikkelingen in informatietechnologie. De els en verwachting van politici, burgers en bedrijven tot vereenvoudiging regelgeving, betere dienstverlening en on-line diensten Bij de implementatie van de Wabo moet vergaand rekening worden gehouden met de invloed van deze ontwikkelingen. 1.2 Vraagstelling Deze invoering van de omgevingsvergunning wordt gezien in relatie tot de vele ontwikkelingen die reeds binnen de provincie plaatsvinden op het gebied van o.a. de vorming van een midoffice, ICT en automatisering en het stroomlijnen van de handhaving. Daarnaast is, in samenwerking met de gemeente Hellendoorn, het waterschap Regge en Dinkel en het bedrijf Koninklijke Ten Gate, een landelijke pilot "Invoering omgevingsvergunning' uitgevoerd. Met deze pilot is ervaring opgedaan met het proces "achter' de omgevingsvergunning. De provincie Overijssel staat nu voor de taak om de opgedane kennis, opvattingen en relevante ontwikkelingen om te zetten in een helder plan van aanpak voor de invoering van de omgevingsvergunning. De kernvraag die daarin leidend is, luidt: Welke activiteiten dient de provincie Overijssel (in welke volgorde) te ondernemen, om tijdig en met een gedragen werkwijze de provinciale rollen in het kader van de Wabo adequaat te vervullen, hierbij gebruikmakend van en ondersteunend aan lopende professionaliseringsopgaven Deze vraag was leidend voor het onderzoek tot juni Wat hebben we tot nu toe gedaan? Als Uitgangspunt voor het schrijven van het plan van aanpak voor de invoering van de Wabo staat onze ambitie centraal. Wij richten ons op (nog meer) klantgericht werken en op het verder verbeteren van de dienstverlening. In het kader hiervan lopen reeds tal van ontwikkelingen en projecten die hierin bijdragen, zowel binnen als buiten de provincie. Deze hebben we allereerst in kaart gebracht en gedefinieerd in termen van kansen voor dit project. Afhankelijk vanuit welke partij het initiatief genomen is, zijn deze kansen onderverdeeld naar landelijke, interprovinciale en provinciale initiatieven. Hiervoorzijn gesprekken gevoerd op bestuurlijk, management- en medewerkerniveau binnen de provincie. Daarnaast hebben we het huidige klant- en organisatieprofiel in beeld gebracht. Om succesvol de omgevingsvergunning te implementeren is het namelijk belangrijk om zicht te krijgen op het vertrekpunt: hoe ziet de klant eruit? Hoe ziet de organisatie eruit? Hierbij is gebruik gemaakt van door de projectgroep aangeleverde documenten. E n voor alle, alien voor n! 10

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen werken aan een duurzame ontwikkeling We willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers

De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers Rapport van de Taskforce Ketenherinrichting Den Haag maart 2007

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 1. Preambule Een krachtige, kleine en dienstverlenende

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie