Het Werkt eportfolio Evaluatierapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Werkt eportfolio Evaluatierapport"

Transcriptie

1 Het Werkt eportfolio Evaluatierapport Auteurs Kenteq Synergetics : Dries Pruis : Theo Hensen Versie Datum : 1.0 : 14 november 2008 Project van

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond en innovatie 6 3 Inleiding Doelstelling van het document Bronnen Leeswijzer 11 4 Behaalde resultaten Resultaten per product/activiteit Deelname Plugfest Plugfest project Het Werkt eportfolio Validatie eportfolio package door Kennisnet Deelname eportfolio conferentie Doelstellingen 26 5 Evaluatie Het project Samenwerking tussen de partners 30 6 Knelpunten en aanbevelingen Knelpunten en oplossingen Aanbevelingen 33 7 Succespunten en vervolg Succespunten Vervolg 36 8 Aanbevelingen: voor de NTA2035 e-portfolio NL 38 Versie van 38

3 1 Samenvatting Het project Het werkt eportfolio in het kort Dit project dat uitgevoerd is in het kader van de regeling e-portfolio van Kennisnet is vooral bedoeld om de uitwisseling van persoonlijke gegevens tussen verschillende partijen via een eportfolio systeem te realiseren en uit te testen, waarbij aanbevelingen vanuit de praktijk kunnen worden gedaan voor de verbetering en uitbreiding van de eportfolio standaard: NTA 2035 e-portfolio NL. Het project Het werkt portfolio kan gezien worden als een vervolg op het 3Portfolio project rond de reorganisatie bij NedCar in Zuid Limburg. In dit project kreeg iedere met ontslag bedreigde werknemer een eportfolio. Het gebruik van een Employability Portfolio heeft de bemiddeling van werk naar werk enorm bevorderd. In het 3Portfolio project is er voor gekozen om gebruik te maken van het eportfolio Management systeem van Giunti Labs. Met dit epms was het mogelijk om portfolio-gegevens te importeren en te exporteren met de eportfolio standaard van IMS. Een nadeel van de bestaande eportfolio systemen is dat ze ingericht zijn voor onderwijsprocessen en veel employability informatie niet kunnen opslaan laat staan kunnen uitwisselen. Binnen het 3Portfolio project is het bestaande applicatieprofiel uitgebreid met employability velden. Binnen het project Het werkt eportfolio zijn we de uitdaging aangegaan om een innovatieve oplossing te zoeken voor de interoperabiliteit (uitwisseling van gegevens tussen verschillende systemen). In het projectplan hebben we nog wel een slag om de arm gehouden, zodat we altijd konden terugvallen op het systeem dat gebruikt is in het 3Portfolio project. Nu we aan het eind van het project zijn kunnen we concluderen dat door Synergetics binnen het project een werkend systeem is ontwikkeld dat de interoperabiliteit tussen verschillende standaarden mogelijk maakt. In een specifiek plugfest van het project hebben we de uitwisseling met succes kunnen demonstreren en testen. Na nog een enkele aanpassing hebben we het Employability Portfolio Systeem in de praktijk met 19 werknemers van Alescon gebruikt. Bekijk de animatie van de uitwisseling op YouTube: Dit project is uitgevoerd tegen de achtergrond van de doorstroomproblematiek waarmee Alescon geconfronteerd wordt. Men heeft als organisatie een eigen aanpak ontwikkeld om de Wet Sociale Werkvoorziening in de regio Drenthe inhoud te geven. De werkvoorziening is geen doel meer op zich zelf maar een middel om mensen een plek te geven in het reguliere bedrijfsleven en volwaardig te laten participeren in de maatschappij. Men detacheert werknemers met een beperking bij verschillende bedrijven in de regio. Om de werknemers geschikt te maken voor de arbeidsmarkt worden zij opgeleid en getraind voor Versie van 38

4 uiteenlopende beroepen en branches. Om de passende match te kunnen maken tussen de competenties van de medewerker en de benodigde competenties op de arbeidsmarkt worden allerlei employability instrumenten gebruikt zoals EVC s, assessements, MDI en coaching. Alescon onderzoekt in dit project of het toepassen van een eportfolio bijdraagt aan een betere plaatsing van haar medewerkers bij het reguliere bedrijfsleven, want voor een optimale dienstverlening aan de werkgevers en een passende plaatsing in het beroep is een snelle en betrouwbare uitwisseling van de informatie uit diverse elektronische systemen essentieel. Werkwijze Voor de informatieanalyse werden alle processen en de daarvoor benodige gegevenselementen van Alescon, Alfa-college en Kenteq geïnventariseerd, vergeleken, genormaliseerd en tenslotte een plaats gegeven binnen de NTA 2035 specificatie. Vervolgens werd deze gegevensstructuur vastgelegd in een NTA eportfolio applicatieprofiel dat met de Telcert XML conformance-testing tool Fedora werd gecontroleerd, getest en uiteindelijk gecertificeerd. Tenslotte werd dit XML schema geïmplementeerd. Hierbij werden herhaalde problemen ondervonden bij het IMS & NTA standaard compliant houden van een sterk uitgebreide dataset. Op basis van de inventarisatie is door Synergetics het Emplyability Portfolio Systeem gebouwd. Dit systeem maakt het mogelijk om employability informatie vanuit verschillende specificaties te genereren en uit te wisselen. Het gaat om een specificatie-neutrale gegevensbank, waarmee meerdere standaarden kunnen worden uitgewisseld. Ook kan het systeem webservices leveren, die rechtstreeks de systemen van de partners faciliteren. Het individu zal bediend worden met de mogelijkheid om op elk moment een dynamisch portfolio te genereren vanuit het gedistribueerde Employability Portfolio Systeem. In het plugfest op 11 juni was het systeem nog niet klaar, waardoor wij alleen de import van het testbestand van Piet Portfolio konden importeren. Pas op 1 september was het systeem zover ontwikkeld dat we er mee konden testen. Daarom heeft de stuurgroep besloten om op 30 september een eigen Plugfest te organiseren, waarin we konden zien dat import en export van alle informatie tussen de partners kon worden uitgewisseld en de uitgewisselde gegevens konden worden getoond in een eportfolio. Pas in oktober en november konden we beginnen met de uitvoering in de praktijk. We hebben met 19 medewerkers van Alescon het proces doorlopen. Het grote voordeel van ons project voor de medewerkers is dat alle informatie die nodig is voor de EVC-procedure, die al was opgeslagen in het HR-system COMPAS van Alescon, voor de deelnemers reeds zichtbaar was in het EVC-systeem COMPETENT van Kenteq. Dat betekent dat men slechts de gegevens hoefde te controleren en niet allemaal op nieuw moest intypen. Versie van 38

5 Het project had een hoog technisch gehalte. Het employability Portfolio heeft wellicht als enige binnen de regeling eportfolio een Telcert gecertificeerd applicatieprofiel opgeleverd. Bovendien vormt de webservices enabling van het ontwikkeld employabilityportfolio een basis voor verdere integratiemogelijkheden, die straks als blauwdruk kunnen dienen voor de employability-benadering in Nederland. Het vervolg van het initiatief Kenteq en Synergetics werken in het Europese project TAS 3 samen en zullen in 2009 t/m 2011 Employability pilots uitvoeren met het trusted, secured and shared ICTinfrastructuur. Tevens is het de bedoeling een aantal Employability projecten op te starten op de volgende gebieden: Regionale arbeidsmobiliteit. Lerende regio. Reorganisaties en work2work projecten. Branche vouchers voor loopbaanontwikkeling. Bij al deze projecten kunnen we de resultaten van dit Kennisnet-project heel goed gebruiken. Conclusies Op basis van de resultaten van het project worden de volgende conclusies getrokken: Het project heeft een werkend systeem opgeleverd, dat een oplossing biedt voor het vraagstuk van de interoperabiliteit. Kortom het project is zeer succesvol verlopen. Bij de inrichting van de portfolio-infrastructuur is het essentieel dat de (regionale) stakeholders gezamenlijk deze voorziening faciliteren en beheren. In verschillende sectoren en regio s zouden projecten moeten worden gestart om de portfolio-infrastructuur verder te ontwikkelen en toe te passen. Kenniscentra kunnen hun toegevoegde waarde voor het bedrijfleven, de loopbaanontwikkeling van werknemers en de werking van de arbeidsmarkt vergroten door employability als centraal service concept te hanteren. Synergetics zou de portfolio-infrastructuur in allerlei verschillende situatie moeten gaan toepassen. Alescon zou in de toekomst het Employability Portfolio kunnen gebruiken voor haar HR beleid en de matching op competenties voor de plaatsing van werknemers bij het reguliere bedrijfsleven. Versie van 38

6 2 Achtergrond en innovatie Achtergrond De wens om een regionale ICT-infrastructuur te ontwikkelen komt voort uit een nieuwe visie op de werking van de arbeidsmarkt. Tegenwoordig werkt men niet meer 40 jaar bij één werkgever en zal men door de snel te ontwikkelingen op de markt en in de technologie een leven lang moeten leren. Op de arbeidsmarkt gaat het om thema s zoals (intersectorale) mobiliteit, nieuwe ontslagregels, optimale informatievoorziening, inzicht in kansrijke sectoren en een goede match tussen aanwezige en benodigde competenties. Dit stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van de arbeidsmarkt in het algemeen en van de inzetbaarheid (employability) van zowel werknemers als bedrijven in het bijzonder. Kennismanagement en competentiemanagement hebben hun intrede gedaan in het moderne bedrijfsleven met het doel om het rendement en het concurrerend vermogen van investeringen in kennis en competenties te verhogen. Dat vereist ondermeer het opslaan en onderhouden van de informatie in kennisdragers en personeelsdossiers. Eén van de problemen is dat bedrijven en instellingen met name de aan functies en personen en teams gekoppelde kennis en competenties niet gemakkelijk actueel, betrouwbaar en valide kunnen houden. Daarnaast zien we een ontwikkeling dat werknemers steeds meer zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen loopbaanontwikkeling. Kortom de tijd is rijp voor een Employability Portfolio. Dit project is uitgevoerd tegen de achtergrond van de doorstoomproblematiek van medewerkers bij Alescon. Deze medewerkers stromen heel moeilijk door naar het reguliere bedrijfsleven. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de risico s die werkgevers nemen als men een medewerker met een bepaalde beperking aanneemt. De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt nieuwe mogelijkheden, waar Alescon een oplossing voor heeft bedacht. Via de werkwinkel kunnen Alescon medewerkers worden bemiddeld of gedetacheerd bij een werkgever. Een bedrijf dat bijvoorbeeld tijdelijk mensen nodig heeft kan medewerkers van Alescon inhuren. Alescon heeft als organisatie een eigen aanpak ontwikkeld om de Wet Sociale Werkvoorziening in de regio Drenthe inhoud te geven. De werkvoorziening is geen doel meer op zich zelf maar een middel om mensen een plek te geven in het reguliere bedrijfsleven en volwaardig te laten participeren in de maatschappij. Elke werknemer van Alescon begint in het leerwerkbedrijf, waarin de werknemer binnen een vakgerichte afdeling onder begeleiding aangepast werk uitvoert. Hier worden tijdens het werk de capaciteiten van de mensen in kaart gebracht en passende training en opleidingen geregeld. Als de werknemers er voor klaar zijn, kunnen ze de stap naar de buitenwereld maken. Het gaat om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking die steeds vaker uitgroeien tot zeer gewaardeerde Versie van 38

7 werknemers in vele bedrijfstakken. Hiervoor is vanzelfsprekend een uitgebreid begeleidingstraject ingericht. In dit project wil Alescon voor de detachering van haar werknemers bij de aangesloten bedrijven een eportfolio-systeem gaan gebruiken. Het is de bedoeling dat de werknemers van Alescon al hun employability- en loopbaaninformatie in een eportfolio krijgen aangeboden, zodat de matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt optimaal kan verlopen. De partners in dit project zijn er van overtuigd dat werknemers zelf, net als in het onderwijs het beheer moeten krijgen over hun eigen employability- en loopbaaninformatie. Daarom moeten de voorwaarden worden geschapen dat ieder werknemer de beschikking kan krijgen over een persoonlijk eportfolio, zodat men de eigen loopbaaninformatie zelf kan gaan beheren en kan bepalen wie toegang krijgt tot welke informatie. Om dat te realiseren is het nodig dat er een ICT-infrastructuur beschikbaar is waarin de persoonlijke employability informatie tussen de verschillende systemen gemakkelijk en veilig kan worden uitgewisseld Employability Portfolio infrastructuur In het project Het werkt eportfolio is de informatie-uitwisseling tussen de verschillende elektronische systemen van (1) het bedrijfsleven (Alescon), (2) de employability markt (Kenteq) en (3) het onderwijsveld (Alfa college) gerealiseerd en getest. Versie van 38

8 Hierbij gegeven we in algemene zin een voorbeeld hoe de uitwisseling in deze infrastructuur werkt: 1. Een bedrijf beschikt over een HR-informatie-systeem eventueel met een applicatie voor een organisatie eportfolio. Vanuit dit HR-syteem wordt de relevante informatie van een werknemer uitgewisseld met het employablity-portfolio-systeem. 2. Deze informatie wordt daarna uitgewisseld met het informatie systeem van de employability dienstverlener. 3. De employability dienstverlener voert bijvoorbeeld een EVC uit en wisselt de verrijkte employability informatie weer uit met het employability-portfolio-systeem. 4. De verrijkte informatie wordt dan uitgewisseld met de applicatie van het persoonlijk eportfolio. 5. Indien de werknemer een opleiding wil volgen wordt deze informatie uitgewisseld met het school informatiesysteem en tijdens het opleidingstraject in de school wordt de informatie in het school eportfolio verrijkt met opleidingsinformatie. 6. Indien de werknemer een nieuwe baan wil zoeken kan de informatie uitgewisseld worden met het informatie systeem van een arbeidsbemiddelingorganisatie (bijvoorbeeld het CWI) 7. Tenslotte kan alle aanvullende informatie van de opleiding of van de arbeidsbemiddeling altijd worden uitgewisseld met het persoonlijke eportfolio. Met het project Het Werkt eportfolio is getracht om de lokale employability-markt transparanter en toegankelijker te maken door middel van het inzetten van het Employability-Portfolio-Systeem. Waarom een aparte infrastructuur? Als de gegevens uit de relevante systemen bij alle partners generiek uitwisselbaar en toepasbaar zijn, kunnen de partners (bedrijven, werknemers, arbeidsbemiddeling, kenniscentra en onderwijs) beter samenwerken om de plaatsbaarheid, mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt te verbeteren. De systemen van de huidige generatie eportfolio s richten zich voornamelijk op het leren en ontwikkelen. Een portfolio voor employability moet een veel breder geheel van processen afdekken dan schoolportfolio s, daarom is in dit project het idee gerealiseerd om een neutraal systeem te ontwikkelen, waarin het formaat (syntax) van de gegevens niet meer van belang is. Dit past in het kader van een trend om bestaande systemen interoperabel te maken en om een veelheid van businessprocessen te ondersteunen in plaats van het invoeren van complexe allesomvattende systemen (denk aan ERP-systemen). Hierdoor worden interoperabiliteit en semantiek (betekenis) sleutelbegrippen. De vraag is of de opkomende employability-markt zijn systemen compatibel zal maken met de standaard IMS eportfolio en/of NTA e-portfolio NL. Waarschijnlijker is dat de infrastructuur evolueert naar een model waarbij de gegevens gedistribueerd worden met Versie van 38

9 verschillende systemen en via een gateway (doorgeefluik) verstuurd worden naar de aanvrager van de gegevens. Het door ons gebruikte Employability-Portfolio-Systeem is hier een voorbeeld van. In ons project wordt de bovenvermelde gedistribueerde aanpak gebruikt: door analyse en het semantisch op elkaar afstemmen van deze gegevens ontstaat een bibliotheek van dataelementen die binnen een databibliotheek kunnen worden opgeslagen. Daarna kunnen groepen van gegevens worden geselecteerd om in een variëteit van syntax formaten (standaard of gesloten bijv. IMS, HR-XML, NTA e-portfolio NL ) als speclets (kleine stukjes specificatie) te worden gedefinieerd. Deze worden dan afgeleverd als webservices aan de verschillende employability-gerelateerde processen. HR-XML is de defacto standaard in de wereld van employment en employability. Onderwijsorganisaties zoals JISC-Cetis in het Verenigd Koninkrijk sluiten momenteel aan bij HR-XML (en worden er lid van) om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt vlotter te laten verlopen. Naast uitwisseling in de formaten van de IMS eportfolio specificatie en NTA e-portfolio NL is ook uitwisselen conform HR-XML standaardformaat van en naar de databibliotheek noodzakelijk. Als HR-XML.org bestuurder is Synergetics hier van dichtbij bij betrokken. Om de relevante informatie toch op gestructureerde wijze naar allerlei partijen te kunnen doorsturen en dit ongeacht hun BackOffice systemen, staan ons echter alternatieve mogelijkheden ter beschikking. Webservice is daar één van. Service georiënteerde architecturen (SOA) zijn een sterk opkomende trend in IT en het lijkt evident dat eportfolio s in de toekomst ook die kant opgaan. In die zin is SOA de beoogde opvolger van de clientserver architectuur. Business-applicaties zoals ERP, CRM en SCM systemen worden bij SOA op afstand toegankelijk gemaakt, door delen van deze applicaties aanroepbaar te maken in de vorm van webservices. Binnen het project is eenzelfde weg gekozen. Het Employability- Portoflio-Systeem is intussen volledig webservice enabled, in de zin dat naast de mogelijkheid om willekeurige datavelden te aggregeren in een eportfolio view formaat, kunnen deze gegevens ook als webservice worden aangeboden. Deze webservices worden vervolgens opgeslagen in een databibliotheek, de webservice repository. Deze webservice repository vervangt de server in de oude client-server architectuur, als nieuwe client fungeert een businessprocess management systeem (BMPS). Dit BPMS bepaalt welke webservices wanneer worden afgespeeld en hoe die webservices daarbij samen moeten werken, zoals de uitvoering van een symfonie. Dit illustreert meteen het belang van een conclusie van dit project: om gemeenschappelijke Portfolio infrastructuren te bouwen voor specifieke communities (scholen, regio, sector, employability, etc ). Voor de verdere ontwikkeling is het cruciaal dat er dan op gestructureerde wijze meerdere projecten aan worden gerelateerd. Versie van 38

10 3 Inleiding 3.1 Doelstelling van het document Dit document wil geïnteresseerden informeren over de doelstellingen en opbrengsten van dit project in het algemeen en de opgeleverde producten in het bijzonder. Tevens worden de resterende knelpunten benoemd en de aanbevelingen gepresenteerd. Eén van de doelstellingen van het project Het werkt eportfolio is het formuleren van aanbevelingen, waarmee de NTA 2035 e-portfolio NL beter kan worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling tussen de eportfolio-gebruiker enerzijds en het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en arbeidsbemiddelaars anderzijds. Het project Het werkt eportfolio heeft een ruime hoeveelheid informatie opgeleverd, waar de NTA e-portfolio NL kan worden verbeterd en aangevuld. Daartoe worden aanbevelingen gedaan over de gewenste aanpassingen. Daarnaast is er een oplossing gevonden voor de uitwisseling van employability informatie met de ontwikkeling van een Employability- Portfolio-Systeem: - Uit de Informatieanalyse (het onderzoek van de informatie in de systemen van de 3 partners) is gebleken dat er naast de standaard IMS-velden van de NTA e-portfolio NL behoefte is om specifieke informatie voor de bedrijfsprocessen van de partners op te slaan. Op zich is dit niet verwonderlijk gezien de IMS eportfolio voornamelijk vanuit het onderwijs is opgezet. Dit heeft geresulteerd in een applicatieprofiel, waarmee de informatie-uitwisseling tussen de partners van dit project mogelijk is. - Voor de directe toegankelijkheid van de informatie is het van groot belang dat de gegevens met de taal van de organisatie wordt benoemd en opgeroepen. Afspraken over welke gegevensvelden voorhanden dienen te zijn alléén blijken daarom niet voldoende. In die zin zijn ook de vele IMS eportfolio vocabularies aan te passen aan de employability omgeving en dit zonder afbreuk te doen aan de onderwijsbehoeften. - Om de informatie voldoende generiek te kunnen uitwisselen is de NTA e-portfolio NL aangevuld met een flink aantal velden die o.a. voor de coaching en arbeidsbemiddeling van portfoliogebruikers noodzakelijk zijn. Versie van 38

11 3.2 Bronnen Tabel: Overzicht gebruikte bronnen Document Auteur Datum IMS EP 1.0 specificatie Imsglobal.org juni 2005 Projectplan Het werkt eportfolio 10 december 2007 Inventarisatierapport Het werkt eportfolio 25 februari 2008 NTA 2035 e-portfolio NL NEN Mei 2008 Testrapport Het werkt eportfolio 8 oktober 2008 Uitvoeringsrapport Het werkt eportfolio 29 oktober Leeswijzer In dit evaluatierapport wordt verslag gedaan van de resultaten van het project Het werkt eportfolio. Het project is uitgevoerd in de samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en employability dienstverleners met als doel de uitwisseling van portfoliogegevens te bevorderen, zodat leerlingen, studenten, stagiaires, personeel van bedrijven en werkzoekenden beter toegang kan worden geboden tot diensten op het terrein van levenslang leren en werken en levenslange competentieontwikkeling, waarmee de inzetbaarheid (employability) kan worden vergroot. De producten bestaan uit een inventarisatierapport, specificatie van portfoliogegevens in relatie tot de NTA e-portfolio NL, een testrapport, een uitvoeringrapport, een multimedia presentatie en dit evaluatierapport, dat tevens dient als eindrapportage. In hoofdstuk 4 worden de resultaten in relatie tot de doelstellingen van het project toegelicht. In hoofdstuk 5 kijken we terug op de gang van zaken in en rond het project. De knelpunten en aanbevelingen zijn in hoofdstuk 6 beschreven. In hoofdstuk 7 zetten we de succespunten nog even op een rijtje en noemen we mogelijke vervolgactiviteiten. Ten slotte geven we een aantal aanbevelingen voor de NTA 2035 e-portfolio NL specificatie. Versie van 38

12 4 Behaalde resultaten 4.1 Resultaten per product/activiteit In het projectplan zijn de doelstellingen uitgewerkt in diverse producten en activiteiten die in het project zijn uitgevoerd. Daarvan zijn de volgende resultaten opgeleverd: Definitief projectplan Rapportage inventarisatie Testverslag van technische uitwisselen Rapportage van uitvoering in de praktijk Multimedia presentatie Evaluatierapport In onderstaande tabellen wordt, op basis van het definitieve projectplan, ingegaan op de resultaten per product. Productnaam: Doel Inhoud 1. Definitief projectplan Het vastleggen en plannen van de te realiseren producten en processen. In het projectplan zijn de te realiseren producten, activiteiten, planning, organisatie, kwaliteit en de begroting opgenomen. Het plan vormt de basis voor een met Kennisnet te sluiten overeenkomst voor het uitvoeren van het project. Resultaten - Het definitieve projectplan is opgeleverd en goedgekeurd. - Alle genoemde activiteiten hebben plaatsgevonden. - Het tijdpad volgens het activiteitenplan in projectplan is niet geheel gehaald. Met name is de technische realisatie erg vertraagd doordat de ontwikkeleisen en -behoeftes niet snel boven tafel kwamen, zodat de ontwikkeling van het Employability-Portfolio- Systeem langer geduurd heeft dan ingeschat. Dit is niet geheel verwonderlijk omdat de ambitie erg hoog lag. Er is gekozen om een geheel nieuw concept uit te werken. - Daarnaast hebben we te maken gekregen met verschillende personeelswisselingen bij Alescon en Alfa-college, dat de Versie van 38

13 continuïteit van zo n innovatief project enorm vertraagd. - Uiteindelijk zijn alle doelstellingen gehaald en producten met veel kunst en vliegwerk opgeleverd, waarbij we een prachtig resultaat hebben behaald. - Tenslotte hebben Synergetics en Kenteq de vaste wil uitgesproken om (via meerdere opvolgprojecten) door te gaan. Eén en ander is intussen in gang gezet in het internationale project TAS 3 via de voorbereiding van nieuwe employability implementatie projecten. - Meetbare criteria: Het projectplan voldoet aan de criteria Van initieel naar definitief projectplan en de in de toekenningbrief vermelde feedback van de beoordelingscommissie. Conclusie Het project heeft zijn voornaamste doelstellingen de realisering van de interoperabiliteit gehaald en levert een blauwdruk om in verschillende regio s een employability-infrastructuur op te zetten. Op de internationale eportfolio conferentie zijn verschillende presentaties verzorgd over dit concept. Ook naar aanleiding van de presentatie van de Alescon use case zijn veel positieve reacties ontvangen. Productnaam: Doel Inhoud Resultaten 2. Rapportage inventarisatie Het inventariseren van de bij de partners elektronische vastgelegde informatie en de vergelijking met de NTA e-portfolio NL. Met behulp van een informatieanalyse oplossingen aandragen voor een brede procesgeoriënteerde gegevensuitwisseling. Samenvatting, gespreksverslagen per partner, resultaten per partner, vergelijkingsschema met NTA2035 e-portfolio NL en conclusies en adviezen. Van oktober 2007 tot februari 2008 vonden bilaterale en consortium meetings plaats. Deze hebben een uitgekristalliseerd beeld opgeleverd welke informatie de verschillende partners nodig hebben en kunnen leveren om de employability van de medewerkers van Alescon te ondersteunen. Het gaat daarbij in eerste instantie om het doorlichten van de bestaande employability-processen van de dienstenleveranciers, het aanpassen en integreren hiervan in een service georiënteerde architectuur en het bereiken van een overeenkomst omtrent de informatie-flow en het hiervoor nodige voorstel tot uitbreiding van de NTA e-portfolio NL. Versie van 38

14 De werkwijze Allereerst is gekozen om de informatie op te vragen bij de partners aan de hand van een uitwisselingsschema. Op basis van dit schema heeft iedere partner aangegeven welke informatie men van welke partner wil ontvangen en welke informatie aan welke partner geleverd kan worden. Na het verwerken van de verkregen informatie zijn per partner vragenlijsten opgesteld. Deze informatie is verzameld door interviews af te nemen met verschillen persoon van de partners. Deze gesprekken zijn op locatie met de verschillende partners gevoerd. Gelijktijdig met deze informatieronde is gestart met de inventarisatie van de al beschikbare data vanuit de IMS eportfolio 1.0 specificatie, de NTA E-portfolio NL 1.0 en het 3Portfolio project. Na de informatiesessies zijn de resultaten van de informatieronde verwerkt en is er een analyse uitgevoerd. Vervolgens zijn alle gegevens zoveel mogelijk gemapt op specificaties IMS eportfolio 1.0 en NTA E-portfolio NL 1.0. Uiteindelijk is aan alle betrokken partners gevraagd om de gegevens na te kijken en eventuele hiaten of aanvullingen door te geven, zodat een consensus rond de velden die nodig zijn in het employability- Portfolio kon worden bepaald. Resultaat Het resultaat is een overzicht van alle gegevens die de betrokken partners konden aanleveren of nodig hebben. Waar mogelijk is dit gerelateerd aan de standaarden: IMS en de NTA eportfolio NL. Door deze vergelijking komt naar voren welke (informatie)velden niet worden gebruikt van de NTA e-portfolio NL 1.0. Conclusie De informatieanalyse heeft een uitgebreid en helder beeld opgeleverd van álle employability processen van álle partners. Deze informatie vorm de basis voor het plan van eisen voor de ontwikkeling van het Employability Portfolio Systeem. Versie van 38

15 Productnaam: Doel Inhoud Resultaten 3. Testverslag van technische uitwisseling Het inrichten van de specificatieneutrale portfolio infrastructuur en met behulp van testgegevens (gebaseerd op de NTA e-portfolio NL) de uitwisseling van de portfoliogegevens uittesten. Het testverslag bestaat uit een inleiding, een semantisch model voor een specificatieneutraal employability-portfolio, beschrijving van de infrastructuur, aanpak, testresultaten, conclusies en aanbevelingen. De inhoud van het inventarisatierapport levert een goed beeld op omtrent de één op één uitwisseling tussen het employability Portfolio van de deelnemer en de partners. De bi-directionele koppeling van het Employability Portfolio Systeem naar respectievelijk Alescon, Kenteq en Alfa-college is beschreven in de vorm van databehoeften in de informatieanalyse. Systeemontwikkeling Op basis van het programma van eisen is een domeinontwerp gemaakt van het employability-portfolio-systeem waarna een prototype is ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van dit prototype lag eerst de nadruk op de import en daarbinnen op de juistheid van het te importeren XML-bestand. Vervolgens is een viewer ontwikkeld en zijn de eerste geïmporteerde gegevens zichtbaar gemaakt. Tot slot is de export ontwikkeld. Dit prototype is als proof of concept uitgebreid getest voor zowel de import als de export. De laatste stap was het uitbreiden van de gegevens naar de volledige gegevensset. De mapping en het vullen van de templates is uitgevoerd voor de 3 koppelingen binnen het project zijnde het e-portfolio conform NTA e- Portfolio NL, het ERP systeem COMPAS van Alescon en het EVC systeem COMPETENT van Kenteq. Het uitwisselingsproces op hoofdlijnen Bij het uitwisselingsproces is uitgegaan van de procesgang tussen de partijen. De gegevens van een mogelijke kandidaat van Alescon worden geëxporteerd vanuit COMPAS. De gegevens van de kandidaat van Alescon worden geïmporteerd in het employability-portfoliosysteem en hier vanuit geëxporteerd naar het Kenteq formaat. De gegevens worden ingelezen in het Kenteq systeem COMPETENT en vervolgens verrijkt met de EVC resultaten van de kandidaat, waarna export plaatsvindt. Deze export wordt geïmporteerd in het employability-portfolio-systeem. Vervolgens vindt export plaats naar het COMPAS formaat. Deze export wordt bij Alescon ingelezen in het Versie van 38

16 ERP-systeem COMPAS. Voor het Alfa-college geldt eenzelfde procedure, alleen daar worden de gegevens verrijkt met de opleidings-/leerresultaten van de lerende uit het eportfolio systeem van de school. Wijze van testen Na de eerste ontwikkeling van het employability-portfolio-systeem is deelgenomen aan het plugfest van Kennisnet op 11 juni Helaas was de ontwikkeling nog in een prematuur stadium, waardoor alleen de import getest kon worden. Na de verdere ontwikkeling (de proof of concept) van het employability-portfolio-systeem is meteen gestart met het uitvoeren van het technische testen. Aan de hand van deze testen is het aantal uit te wisselen gegevens vergroot tot de inhoud van de aangeleverde gegevensverzamelingen. Vervolgens heeft op 30 september 2008 een speciaal plugfest plaatsgevonden binnen het project. Hierin zijn de benoemde scenario s voor zover mogelijk getest. Belangrijkste testresultaten De uitwisseling met een gevuld eportfolio (PietPortfolio) is succesvol getest. Aanpassingen op het portfolio werden niet altijd correct weergegeven op het scherm en toevoegingen aan het portfolio niet geëxporteerd. In de maand oktober zijn deze tekortkomingen hersteld en is een geëxporteerd eportfolio package ter validatie aan Kennisnet aangeboden. De uitwisseling met Kenteq COMPETENT, als ook met Alescon COMPAS het verliep succesvol. Conclusie De belangrijkste conclusies gebaseerd op de testresultaten zijn: 1. Uit de test van de gegevens van NTA e-portfolio NL is gebleken dat de afspraak goed werkbaar is met uitzondering van het date-time veld. 2. De test op interoperabiliteit van de gegevens tussen de partners van het project is succesvol uitgevoerd met een rijk gevuld e-portfolio package Pietportfolio, met Alescon (COMPAS) en met Kenteq (COMPETENT). 3. De onvolkomenheden zijn aangepast. 4. Algehele conclusie van de gegevens: Versie van 38

17 - Het uitwisselen van gegevens tussen verschillende partijen met behulp van een standaard is uitstekend mogelijk. - Het uitwisselen van gegevens tussen verschillende partijen middels XML is zeer goed mogelijk. Productnaam: Doel Inhoud Resultaten 4. Rapportage van uitvoering in de praktijk De uitwisseling van de portfolio informatie en de resultaten van EVC van ten minste 10 Alescon-medewerkers importeren in hun eportfolio. In het kader van employability-processen, een voorstel aandragen voor een uitbreiding van het eportfolio NL afspraak, hierbij rekening houdende met de resultaten van het NedCar project. Het testverslag bestaat uit een inleiding, de aanpak, de testresultaten reflectie van de deelnemers, conclusies en aanbevelingen. Opstellen van een voorstel tot uitbereiding van de Kennisnet NL Portfolio Afspraak tot employabilityportfolio afspraak voor Nederland. Dit dient gezien te worden als het voornaamste consensus eindresultaat van de bevindingen van het 3Portfolio consortium. In dit project hebben we de uitwisseling tussen Alescon en Kenteq in de praktijk toegepast. De reeds aanwezige gegevens die nodig zijn voor het vakbekwaamheidonderzoek (EVC) en de gegevens uit het onderzoek worden onderling tussen Alescon en Kenteq uitgewisseld. Bij de uitvoering van dit project gaat het om negentien werknemers die werken bij het leerwerkbedrijf van Alescon. Het gaat hier dus om mensen die door een beperking enige afstand hebben tot de arbeidsmarkt en zonder hulp, begeleiding of training niet gemakkelijk een baan kunnen vinden bij het reguliere bedrijfsleven. Voor de uitvoering van het vakbekwaamheidonderzoek hebben we de volgende activiteiten ondernomen: Inventarisatie van benodigde competenties per vakgebied. Uitwisseling van employability informatie uit het HR-systeen COMPAS per persoon. Instructie voor de begeleiders van Alescon. Voorlichting en instructie aan de deelnemers. Afname van het vakbekwaamheidonderzoek (EVC). Versie van 38

18 Vullen van het eportfolio van de medewerker. Werkwijze We zijn begonnen met een instructiebijeenkomst voor de begeleiders van Alescon, waarin we het project hebben toegelicht, de doelstellingen van het vakbekwaamheidonderzoek hebben besproken en een instructie hebben verzorgd bij de gebruikte instrumenten. Vervolgens hebben we de deelnemers in twee groepen verdeeld en een voorlichtingsgesprek georganiseerd, waarin het doel en de aanpak van het vakbekwaamheidonderzoek is uitgelegd en de ondersteuning van de begeleiders is toegelicht. Daarna hebben de deelnemers in een kleine groep in het computerlokaal onder begeleiding de ontbrekende gegevens en de vragenlijsten ingevuld. We hebben direct de resultaten van de testen uitgeprint en uitgereikt. De begeleider heeft de ingevulde gegevens en bewijsmateriaal gecontroleerd aan de hand van het screeningformulier dat tijdens de intake is ingevuld. De deelnemers konden als men dat wilde later bijvoorbeeld thuis inloggen op Competent, om de gegevens aan te vullen of te verbeteren. Vervolgens is het interview afgenomen. Dit is een persoonlijk gesprek tussen de kandidaat en de assessor van Kenteq. Aansluitend heeft de assessor een gesprek gevoerd met de persoonlijke begeleider en de werkleider van de kandidaat. Op basis van alle informatie heeft de assessor zijn conclusies en aanbevelingen geschreven en ingevuld in het systeem Competent. Ten slotte heeft de kwaliteitscontroleur van het exameninstituut Kenteq de eindrapportage vastgesteld. Deze eindrapportage wordt op een later moment, samen met het Employability-Portfolio aan de kandidaten uitgereikt. Conclusie Bij de uitvoering in de praktijk zijn de volgende conclusies te trekken:. De deelnemers hebben over het algemeen weinig of geen ervaring met computers en individuele begeleiding is nodig. Alle gegevens die nodig zijn voor de verschillende processen moeten in kaart worden gebracht. Aanmaken export vanuit COMPAS: Alescon is minder ervaren in het gebruik van exports; Emergo Systems heeft deze activiteit voor haar rekening genomen Versie van 38

19 Aanvullen van de alle gegevens uit de EVC-procedure en het assessment-proces in het employability portfolio. Overnemen van de EVC-gegevens in COMPAS met name de competenties zijn belangrijk, omdat die ook gebruikt worden binnen Alescon. 5. Multimedia presentatie Doel Inhoud Resultaten Een aansprekende presentatie vanuit het gezichtspunt van de eigenaar van het eportfolio, de Alescon medewerker. PowerPoint presentatie met foto, filmpjes, animaties, plaatjes en demoversie via internet. Er is een storyboard van de presentatie opgesteld, dat besproken is in de stuurgroep. Besloten is in verband met de deadline om een Engeltalige versie te produceren, die gebruikt kan worden voor de internationale eportfolio conferentie op 23 en 24 oktober In dit project zijn we bezig met een innovatie die misschien een oplossing kan bieden voor het interoperabiliteitsvraagstuk waarmee de eportfolio comunity worstelt. Vervolgen hebben we video fragmenten, animaties, foto s en plaatjes ontwikkeld en samengesteld. Ten slotte hebben we ingesproken engels tekst er in gemonteerd. De presentatie is met succes door Kenteq gepresenteerd op de internationale eportfolio conferentie Conclusie De presentatie wordt binnenkort op internet geplaatst en is dan via een link te bekijken. Er is nu al vraag naar deze presentatie en hij is al vertoond binnen het TAS3 project. Binnenkort dus voor iedereen te zien. De animatie van de uitwisseling is hier (Ctrl-klik) te zien. Versie van 38

20 5. Evaluatierapport Doel Inhoud Resultaten Leren van dit project en de ervaring die is opgedaan delen met andere partners. Het evaluatierapport bevat een beschrijving van het proces dat is doorgemaakt en een evaluatie van de resultaten die zijn bereikt Dit evaluatierapport is zo opgezet dat het tevens gezien kan worden als een eindrapportage van het project Het Werkt eportfolio. Hiervoor hebben we de hoofdlijnen van de eerdere rapportages er in opgenomen, waardoor de lezer toch een compleet beeld krijgt van het hele project. Evaluatie Een belangrijk onderdeel in dit rapport is de evaluatie van het project, waarbij een hebben gekeken naar: De regeling eportfolio van Kennisnet De organisatie van het project. De tegenslagen die we tegen kwamen De ervaringen van de deelnemende medewerkers van Alescon Tenslotte hebben we een aantal aanbevelingen voor: de standaard NTA 2035, Synergetics, Alescon, Alfa-college en Kenteq. Vervolg: Kenteq en Synergetics werken in het Europese project TAS 3 samen en zullen in 2009 t/m 2011 Employability pilots uitvoeren met het trusted, secured and shared ICT-infrastructuur. Tevens is het de bedoeling een aantal Employability projecten op te starten op de volgende gebieden: Regionale arbeidsmobiliteit. Lerende regio. Reorganisaties en workt2work projecten. Branche vouchers voor loopbaanontwikkeling. Bij al deze projecten kunnen we de resultaten van dit Kennisnetproject heel goed gebruiken. Conclusie Het project heeft een werkend systeem opgeleverd, dat een oplossing biedt voor het vraagstuk van de interoperabiliteit. Versie van 38

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether Eindrapportage projectperiode 1 maart 2011 tot 1 mei 2013 Penvoerder: Universiteit Maastricht Projectleider: Jeroen Donkers

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie