Nummer archiefinventaris:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer archiefinventaris: 2.05.120"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiger in het Comité de Controle Assemblée Legislative en in de Commission du Port, Tanger (Marokko), Auteur: SSA-BZ Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Vertegenwoordiger Tanger 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer Marokko Het Consulaat-Generaal...11 Geschiedenis van het archiefbeheer...12 De verwerving van het archief...13 Inhoud en structuur van het archief...14 Inhoud Selectie en vernietiging Ordening van het archief...14 Verwant materiaal...15 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...17 A. DE NEDERLANDSE VERTEGENWOORDIGER IN HET COMITE DE CONTROLE a. ORGANISME...17 b. TAAK...18 I AMBTENARENZAKEN (INTERNATIONAAL BESTUUR)...18 II PROTOCOL...19 III JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN Algemeen Internationaal gezag Rechterlijke macht Commission Internationale des Codes de Tanger Assemblee Législative Conseiller Juridique...25 IV OPENBARE ORDE, VOLKSGEZONDHEID EN VOLKSHUISVESTING Openbare orde Volksgezondheid Volkshuisvesting...27 V ECONOMIE EN ARBEID Haven en scheepvaart Financiën Handel en industrie Algemeen Import en export Schaarste van levensmiddelen Openbare werken Nutsbedrijven Arbeid...32 VI VERKEER, VERVOER EN VERBINDINGEN...32 VII SOCIALE AANGELEGENHEDEN EN ONDERWIJS...33 VIII RECREATIE EN TOERISME...33 IX POLITIEK Algemeen Spaanse burgeroorlog...35 B. DE NEDERLANDSE VERTEGENWOORDIGER IN DE COMMISSION DU PORT

4 4 Vertegenwoordiger Tanger I NOTULEN...36 II STUKKEN BEHOREND BIJ VERGADERINGEN...36 III INGEKOMEN STUKKEN VAN DE SOCIETE DU PORT DE TANGER ALGEMEEN HAVENWERKEN EXPLOITATIE...37 IV GENIE CIVIL...37 Bijlagen...39 Index Concordans: oude nummering naar inventarisnummer...121

5 Vertegenwoordiger Tanger 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Buitenlandse Zaken: Nederlandse Vertegenwoordiger in het Comité de Controle Assemblée Legislative en in de Commission du Port, Tanger (Marokko) Periode: Archiefbloknummer: Z39 Omvang: 6,50 meter; 313 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een gedeelte is gesteld in het Frans/>. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Nederlandse Vertegenwoordiger in het Comité de Controle Assemblée Legislative en in de Commission du Port, Tanger (Marokko), Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat de neerslag van het handelen van de nederlandse veregenwoordigers in de internationale organen die tesamen het bestuur over Tanger uitoefenden. Het bevat gegevens over alle tereinen van openbaar bestuur, wetgeving, politie, openbare orde, economische zaken, volksgezondheid en onderwijs. Er is een klapper op persoons- en zaaknamen.

6 6 Vertegenwoordiger Tanger Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Nederlandse Vertegenwoordiger in het Comité de Controle Assemblée Legislative en in de Commission du Port, Tanger (Marokko), , nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Vertegenwoordiger Tanger, , inv.nr....

7 Vertegenwoordiger Tanger 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER 1. Marokko 1. MAROKKO Vanaf het begin van de 17e eeuw hebben zeevarende Europese mogendheden verdragen gesloten met Marokko. Deze verdragen dienden voornamelijk om de economische belangen van de Europeanen (handel) veilig te stellen. Zo kwam het dat de strekking van de met verschillende mogendheden gesloten verdragen in grote lijnen overeenkwamen met elkaar. Onze Republiek was overigens de eerste die zo'n overeenkomst met Marokko aanging, op 24 december Frankrijk volgde in Vanaf het einde van de 18e eeuw werd Tanger de standplaats van het corps diplomatique, dat geaccrediteerd was bij de sultan. Reeds in 1792 vormde het corps diplomatique een lichaam dat zichzelf het bestuur toekende over zaken die betrekking hadden op de belangen, die de in Marokko vertegenwoordigde mogendheden gemeenschappelijk hadden. Dit lichaam groeide uit tot de Conseil Sanitaire. Door een charter uit 1840, bevestigd in 1879, kreeg de Conseil Sanitaire de bevoegdheid reglementen te maken en maatregelen te nemen ter bewaking van de openbare gezondheid in de kuststeden van Marokko. De Conseil Sanitaire bestond uit diplomatieke agenten en zaakgelastigden van alle mogendheden, die met Marokko diplomatieke betrekkingen onderhielden en die resideerden in Tanger. In andere kuststeden werd de Conseil Sanitaire vertegenwoordigd door de daar gevestigde consuls. Langzamerhand wist de Conseil Sanitaire haar bevoegdheden uit te breiden. Zoals vermeld genoten alle vreemde mogendheden dezelfde voorrechten in Marokko. Allen genoten een meestbegunstigde-clausule. Zo ontstond het voor allen geldend regime van de capitulatiën, dat voornamelijk gebaseerd was op de Engels-Marokkaanse (1856) en Spaans- Marokkaanse (1861) handelsverdragen, alsook op de conventie van Madrid (1881), dat het beschermelingenwezen regelde. Het grondbeginsel van het systeem van de capitulatiën was de gelijkheid van alle mogendheden. Het systeem omvatte in hoofdzaak de verplichte toelating van consuls, de extraterritorialiteit van de onderdanen en beschermelingen van de mogendheden, waartoe iedere mogendheid beschikte over consulaire rechtsmacht met betrekking tot civiele èn strafrechtelijke zaken, de ontheffing van belasting voor de onderdanen en van invoerrechten voor het diplomatieke corps. We zagen al dat in 1792 het corps diplomatique zich bevoegdheden toeëigende. Dit gebeurde ook in 1865, toen het bestuur van de voor de scheepvaart belangrijke vuurtoren op Kaap Spartel in handen kwam van een commissie bestaande uit 13 leden van het diplomatieke corps. De vuurtoren bleef overigens wel eigendom van de sultan. Lange tijd onderscheidde Frankrijk zich qua opstelling tegenover Marokko en de sultan niet van de andere mogendheden. Aan het begin van de 20e eeuw evenwel werd de koloniale lobby ook in Frankrijk steeds sterker. Nadat Frankrijk in 1898 in Egypte tijdens de bekende Fashodacrisis haar meerdere had moeten erkennen in Engeland, richtte ze haar oog steeds meer op de afronding van haar Noord-Afrikaanse rijk. In 1900 werd een geheime overeenkomst gesloten met Italië, waarbij de wederzijdse belangensferen aldus werden afgebakend: Marokko voor Frankrijk, Lybië voor Italië. Algerije was al veroverd in de jaren Hier hadden zich al vele Franse kolonisten gevestigd.

8 8 Vertegenwoordiger Tanger Op het congres van Berlijn, waar Bismarck een grote Balkan-crisis wist te vermijden, verkreeg Frankrijk van de grote mogendheden toestemming tot het vestigen van een protectoraat over Tunesië, overigens zeer tegen de zin van Italië, dat zelf het oog op Tunesië had laten vallen. Dit gebeurde in Het Franse protectoraat over Tunesië werd in 1881 gevestigd. Nu liet dus de imperialistische beweging het oog vallen op Marokko. De Franse minister van buitenlandse zaken, Delcassé, stond hier zeer welwillend tegenover. Een onoverwinbaar obstakel was echter Engeland, dat niet alleen economische, maar vooral ook strategische belangen had in Marokko: de toegang tot de Middellandse Zee, sinds de opening van het Suez-kanaal deel van de route naar Indië. Rond deze tijd had de Britse vertegenwoordiger in Egypte een financieel hervormingsplan ontworpen. Om dit plan in te kunnen voeren was evenwel de steun van Frankrijk noodzakelijk, daar beide mogendheden samen de Caisse de la Dette in Egypte bestuurden. Op deze basis begon men in 1903 te onderhandelen en bereikte men in 1904 een overeenkomst te weten de voor de hand liggende koehandel: vrije hand voor Engeland in Egypte en in ruil hiervoor Britse steun voor een Franse zet in Marokko, op voorwaarde slechts dat de bestaande Britse rechten in Marokko geëerbiedigd werden. De nieuwe verbeterde verstandhouding tussen Engeland en Frankrijk noemde men Entente Cordiale. In september 1905 bereikte Frankrijk ook met Spanje overeenstemming over Marokko, een overeenkomst die overigens geheimgehouden werd. Duitsland, dat na de verwijdering van Bismarck snel imperialistische neigingen begon te vertonen onder aanvoering van keizer Willem II, zag dit alles met lede ogen aan. In een poging Frankrijk en Engeland uiteen te drijven besloot Duitsland zijn assertiviteit te tonen en tegelijkertijd een gooi te doen naar één van de weinige gebieden in Afrika die zowel nog onafhankelijk als potentieel winstgevend waren. In 1905 landde de keizer in de haven van Tanger en verklaarde dat Duitsland zijn belangen in Marokko zou veiligstellen en dat de sultan door Duitsland werd beschouwd als onafhankelijk soeverein. Zo creëerde Duitsland een crisissfeer, die Delcassé zijn baan kostte. Men besloot om in 1906 in Algeciras (Zuid-Spanje) een Marokko-conferentie te houden. Echter niet Frankrijk, maar Duitsland werd hier geïsoleerd. Engeland en Frankrijk werden juist dichter bijeen gedreven. Alleen de dualistische monarchie gaf steun aan de Duitse voorstellen tot hervorming in Marokko en supervisie over het bestuur in Marokko. Toch bracht de Overeenkomst van Algeciras (7 april 1906) niet de eerder afgesproken Frans-Spaanse politieke samenwerking met betrekking tot het invoeren van hervormingen, maar in de plaats hiervan een meer internationale samenwerking. Zo kwam er geen Frans-Spaanse politie, maar een internationale politie, geen Frans-Spaanse staatsbank, maar een internationale staatsbank. Hoofdbeginsel bleef de economische gelijkheid van de betrokken mogendheden. Verder werden een aantal commissies in het leven geroepen, die samengesteld werden uit leden van de Cherifijnse regering en leden van het corps diplomatique, zoals de Commission Générale des Adjudications et des Marchés, Comité Special des Travaux Publics, Commission des Valeurs Douanières en het Comitè des Douanes. De Conseil Sanitaire bleef bestaan. Toch was bij dit alles wel bepaald dat de Franse en Spaanse invloed het grootst zou zijn. Na deze conferentie kwam er een periode waarin het Franse en Duitse bedrijfsleven intensief samenwerkten in de exploitatie van de mijnbouw in Marokko. Toch kwam er weer snel onenigheid. In 1911 creëerde Duitsland voor de tweede maal een crisis rond Marokko. Nadat Franse troepen de stad Fez hadden bezet stuurde Duitsland haar marineschip Panther naar de haven van Agadir -de zogenaamde Panthersprong- in naam om Duitse onderdanen en belangen te beschermen, in werkelijkheid echter om Frankrijk te chanteren om enige Franse koloniale bezittingen in Afrika prijs te geven in ruil voor de erkenning van de Franse belangen in Marokko. Wederom ging men rond de tafel zitten. Op 4 november 1911 sloten Frankrijk en Duitsland een

9 Vertegenwoordiger Tanger 9 tractaat waarbij men terugkeerde tot de beginselen zoals Frankrijk, Engeland en Spanje die hadden afgesproken in Duitsland kreeg van Frankrijk enige gebieden in Kameroen. Alle mogendheden die de acte van Algeciras hadden ondertekend, waaronder ook Nederland, traden ook tot deze overeenkomst toe. Frankrijk maakte nu haast. Reeds op 30 maart 1912 werd te Fez met de sultan een protectoraatsverdrag ondertekend. Wat betreft de Spaanse invloedssfeer werd bepaald dat Frankrijk zich hierover met Spanje zou verstaan. Een Spaans-Frans verdrag kwam tot stand in november De Franse regering werd vertegenwoordigd bij de sultan door een Resident-Generaal. Deze was tevens de minister van buitenlandse zaken van de sultan. Alle contacten van de westelijke diplomatieke vertegenwoordigers met de sultan noesten verlopen via de Resident-Generaal. In het buitenland werd Marokko vertegenwoordigd door Frankrijk. In 1913 werden Franse rechtbanken opgericht, als gevolg waarvan de andere mogendheden afstand deden van hun capitulaire rechten in de Franse zone. De Spaanse zone kreeg administratieve autonomie en werd bestuurd door een kalief, natuurlijk volledig onder Spaanse curatele. De contacten van de andere mogendheden met de kalief dienden te verlopen via de Spaanse Hoge Commissaris. De door de sultan te sluiten verdragen zouden pas na Spaanse goedkeuring van toepassing zijn op de Spaanse zone. Dit is de reden dat na de eerste wereldoorlog, toen Duitsland en Oostenrijk hun rechten op Marokko moesten opgeven bij de verdragen van Versailles en St.Germainen-Laye, dit niet gold voor de Spaanse zone. Evenals in het protectoraatsverdrag werd in het Spaans-Franse verdrag een speciaal regime voor Tanger voorgeschreven. Op Tanger en omgeving bleven de oude regelingen van kracht zoals die golden voor het hele Cherifijnse Rijk vóór 30 maart 1912, in afwachting van een speciale regeling. De Conseil Sanitaire opereerde nog steeds, doch nu onder de naam Commission d'hygiene et de Voirie. De consulaire rechtspraak bleef in Tanger functioneren. De hoogste Cherifijnse functionaris was de Naib. Omdat de Cherifijnse ambtenaren afhankelijk waren van de sultan in Rabat, waar ook de Franse Resident- Generaal gevestigd was, stonden zij sterk onder Franse invloed, met andere woorden ze voerden Frans beleid. Pas in het najaar van 1923 werd te Parijs een conferentie gehouden tussen Engeland, Frankrijk en Spanje om nu eindelijk de speciale regelingen voor Tanger en omstreken, de zogenaamde zone van Tanger, zoals voorgeschreven in de verdragen van 1912, te ontwerpen. De conferentie mondde uit in de conventie betreffende de inrichting van het statuut van de zone van Tanger, gesloten op 18 december 1923 te Parijs. In het laatste artikel (art. 56) van de conventie werden de mogendheden, die de acte van Algeciras hadden ondertekend, uitgenodigd ook tot deze conventie toe te treden, behalve natuurlijk Duitsland en de successiestaten van de Donau-monarchie, die in 1919 van alle verdragen vervallen waren verklaard. Nederland trad ook toe: de parlementaire goedkeuring vond plaats op 30 april De beginselen van Algeciras, soevereiniteit van de sultan en economische gelijkheid van de mogendheden, bleven gehandhaafd. Daarnaast werd de dominante positie van Frankrijk in de conventie vastgelegd. Ook Engeland en Spanje kregen een meer invloedrijke positie. De diplomatieke agentschappen werden vervangen door consulaire posten. De extraterritorialiteit van vreemdelingen kwam te vervallen. Er kwam een internationale wetgevende vergadering. Assemblee Législative, waarin 6 islamitische onderdanen van de sultan, 3 israelitische en verder 4 Franse leden, 4 Spaanse, 3 Britse, 2 Italiaanse, 1 Amerikaans, 1 Belgisch, 1 Nederlands en 1 Portugees lid, allen aangewezen door hun

10 10 Vertegenwoordiger Tanger respectievelijke consulaten.. De hoogste vertegenwoordiger van de sultan in Tanger, de Mendoub, die rechtstreeks de inheemse bevolking bestuurde, werd tevens voorzitter van de Assemblee Législative, doch zonder stemrecht. Een tegenwicht tegen de wetgevende vergadering vormde het Comité de Controle, bestaande uit de beroepsconsuls van de aangesloten landen, dat veto-recht kreeg over de door de Assemblee aangenomen maatregelen. Het voorzitterschap van het Comité de Controle werd jaarlijks afgewisseld naar alfabetische volgorde van de mogendheden. Alle leden van het Comité de Controle hadden één sten; er werd besloten bij gewone meerderheid. Berustte de uitvoerende macht wat betreft de inheemse bevolking bij de Mendoub, de leiding van de internationale administratie was in handen van de Administrateur, geassisteerd door adjuncten. Hij leidde het internationale bestuur en voerde de besluiten van de Assemblee uit. De eerste 6 jaar zou de Administrateur een Fransman zijn, geflankeerd door een Spaanse en een Britse adjunct. Het beschermelingenwezen werd afgeschaft. Ook de consulaire rechtspraak verdween als gevolg van het verdwijnen van de extraterritorialiteit van de vreemdelingen. In de plaats hiervan kwam een internationale rechterlijke macht voor civiele en strafrechtelijke procedures, het Tribunal Mixte. Wetboeken zouden zo snel mogelijk worden ontworpen door Franse, Britse en Spaanse juristen (zie inventarisnummers ) De fiscale vrijdommen, die berustten op de capitulatiën, kwamen te vervallen voor alle inwoners van de zone. De Tangerse zone werd permanent neutraal verklaard, een neutraliteit evenwel die niet door de toegetreden mogendheden verdedigd behoefde te worden. De verdere uitwerking van bepalingen in de conventie zou geschieden via de afkondiging van dahirs. Op 1 december 1924 arriveerde de Mendoub in Tanger. De officiële in werking treding van het statuut van Tanger vond plaats op 1 juni Het Comité de Controle hield overigens al vanaf 23 januari 1925 vergaderingen. De Nederlandse vertegenwoordiger woonde de vergaderingen vanaf het begin bij, dus nog voordat Nederland officieel was toegetreden. Ofschoon Zweden wel was toegetreden tot de conventie, maakte het geen gebruik van het recht zitting te nemen in het Comité de Controle daar het geen beroepsconsul in Tanger had gestationeerd. De Sovjet-Unie zou ook nimmer zitting nemen in het Comité de Controle, de Verenigde Staten wèl. Na 1945 namen de VS deel aan de beraadslagingen in het Comité de Controle, maar zagen af van stemrecht. Het statuut van Tanger zou enige malen worden gewijzigd, de eerste keer al in 1928, vervolgens in 1945 en tenslotte in In verband met de Spaanse burgeroorlog bevond Tanger zich na 1936 in een moeilijke situatie. Door de ligging (Tanger lag volledig ingesloten tussen de Spaanse zone en de zee) en de aanwezigheid in Tanger van aanhangers van beide strijdende partijen ontstonden dikwijls problemen met de Spaanse zone, nadat Franco van hier uit zijn opstand was begonnen. In de jaren werd Tanger zelfs bezet door Spanje. Het dekolonisatieproces in Marokko is betrekkelijk rustig verlopen. Voor Frankrijk was niet Marokko, maar Algerije, waar zeer vele colons woonden, de test van haar koloniale politiek in Noord-Afrika. De eerste tekenen van Marokkaans nationalisme waren te zien in 1934 toen het Comité d'action Marocaine werd opgericht. Deze beweging ijverde nog niet voor onafhankelijkheid, wel voor hervormingen. De Istiqlal, opgericht in 1943, streefde wèl naar onafhankelijkheid. Na jaren van ongeregeldheden werd in 1951 de sultan, nadat Franse troepen

11 Vertegenwoordiger Tanger 11 zijn paleis hadden bezet, gedwongen alle banden met de Istiqlal te verbreken. Na ernstige rellen aan het einde van 1952 werd de Istiqlal verboden en een half jaar later (augustus 1953) werden de sultan en zijn twee zonen verbannen. De nieuwe sultan Ben Afra stond toe dat Marokko in feite een kolonie werd. Dit leidde tot dermate zware onlusten, dat Frankrijk nu wel gedwongen was tot onderhandelen met de nationalisten. Sultan Mohammed V werd in augustus 1955 uit ballingschap op Madagascar naar Frankrijk overgebracht om deel te nemen aan de besprekingen. Deze besprekingen leidden tot zijn triomfale intocht in Marokko op 16 november 1955 en tot de onafhankelijkheid van Marokko op 7 maart Dit betekende tevens de opheffing van het internationaal bestuur over Tanger. Op 20 november 1956 werd de laatste zitting van het Comité de Controle gehouden. 2 Het Consulaat-Generaal 2 HET CONSULAAT-GENERAAL We zagen al dat de Republiek in 1610 een handelsverdrag met Marokko sloot. De onderhandelingen, die aan het verdrag vooraf gingen, werden gevoerd door de eerste 'Nederlandse' agent in Marokko Pieter Martensz Coy. Deze verbleef van 1605 tot 1609 in Marokko. Zijn standplaats was Safi. Hij had tot taak vrije handel en scheepvaart voor de Republiek te bepleiten. Na vertegenwoordigers met de rang van agent en commissaris werd Nederland vertegenwoordigd door consuls, soms hoofdconsuls, en vanaf 1753 door consuls-generaal. Hun standplaats was in de meeste gevallen Salee. In 1771 werden alle vice-consulaten van Nederland in Marokko, waaronder dat te Tanger, opgeheven, behalve dat te Mogador. De consul-generaal resideerde nu te Larache. Vanaf 1779 werd zijn standplaats Mogador. Op 14 november 1788 kreeg de toenmalige consulgeneraal, Webster Blound, de opdracht in Tanger te resideren. Sindsdien bleef het consulaat daar gevestigd. Van 1855 tot 1886 was de Brit J.H. Drummond Hay waarnemend consul-generaal der Nederlanden (honorair) te Tanger. Hij was tevens waarnemend consul-generaal van Denemarken (vanaf 1849), waarnemend politiek agent-generaal van Oostenrijk-Hongarije (vanaf 1855) en gevolmachtigd minister van Groot-Brittannië (vanaf 1872). Zijn opvolger was de Zweed V.E. Cassel ( ), die naast waarnemend consul-generaal der Nederlanden tevens consul-generaal van Zweden was. Van 1891 tot 1907 werd de Nederlandse belangenbehartiging in Tanger waargenomen door diverse Duitse diplomatieke vertegenwoordigers ter plaatse. In 1907 werd W.L.F.C. ridder van Rappard benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, tevens consul-generaal, te Tanger, dat vanaf dat ogenblik een bezoldigde post werd. Hij werd opgevolgd door G.D. Advocaat, van 1913 tot 1919 diplomatiek agent en consul-generaal. Na een drietal waarnemingen, door L.P.J. de Decker ( ), F.E.M. Groenman ( ) en Chr. Lechner (juli-oktober 1921), werd op 18 augustus 1921 J.D. van Ketwich Verschuur benoemd tot diplomatiek agent en consul-generaal te Tanger. Bij K.B. van 30 december 1924 nr 149 werd F. Gerth van Wijk met ingang van 1 januari 1925 benoemd tot consul-generaal te Tanger. Hij bleef tot 1944 in Tanger. In 1935 werd hem de persoonlijke titel van buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister verleend na herhaalde aandrang van Franse zijde. Frankrijk achtte het niet gepast dat Gerth van Wijk, die bovendien doyen van het corps diplomatique was, deze titel niet kon dragen, terwijl de andere leden van het Comité de Controle, behalve het Portugese lid, dit wél konden. De opvolgers van Gerth van Wijk zouden deze titel steeds bij hun benoeming krijgen. Naast Nederlandse onderscheidingen werden

12 12 Vertegenwoordiger Tanger Gerth van Wijk drie Russische, twee Spaanse, twee Marokkaanse, een Duitse en een Oostenrijks- Hongaarse decoratie verleend. In 1930 en 1937 trad hij op als voorzitter van het Comité de Controle. Met een onderbreking van 1931 tot 1933 was hij vanaf 1925 afgevaardigde van het Comité de Controle in de Commission du Port, waarvan hij viermaal het voorzitterschap bekleedde: juni 1926-mei 1927, juni 1929-mei 1930, juni 1935-mei 1936, juni 1938-mei Na waarneming van het consulaat-generaal door jhr R.E.F.J. Testa en jhr J.A.A. van Panhuys werd in 1945 P. Staal benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister belast met de leiding van het consulaat generaal. Staal was in 1947 afgevaardigde in de Commission du Port, die hij tevens presideerde. In 1948 was hij voorzitter van het Comité de Controle. Staal was officier in de Orde van Oranje-Nassau. In 1950 werd A. Merens benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister belast met de leiding van het consulaat-generaal. Hij was ook officier in de Orde van Oranje-Nassau en droeg tevens een Nepalese onderscheiding. Zijn opvolger, dr H.H. Dingemans, werd benoemd in 1954 tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister tevens consul-generaal. Hij was in 1955 afgevaardigde van het Comité de Controle in de Conmission du Port, waarvan hij tevens voorzitter was. Hij vertrok in maart 1957 uit Tanger, waar het internationaal gezag toen geëindigd was. Het consulaat-generaal werd teruggebracht tot consulaat bij K.B. van 12 maart 1957 nr 15. Ook Dingemans was officier in de Orde van Oranje-Nassau. De leiding van het consulaat werd in 1957 overgenomen door jhr. R.E.F.J. Testa. Deze was reeds in 1913 in dienst getreden bij het diplomatiek agentschap en consulaat-generaal der Nederlanden te Tanger als waarnemend tolk. Hij ontving op 30 augustus 1937 de persoonlijke titel van consul. Hij was (bezoldigd) consul te Tanger tot januari Hij was toen 78 jaar. Naast officier in de Orde van Oranje-Nassau waren Testa tevens twee Marokkaanse, een Spaanse en een Hongaarse onderscheiding verleend. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Tijdens de laatste vergadering van het Comité de Controle, op 20 november 1956, kwam ter sprake wat er moest gebeuren met het archief van het Comité de Controle. "Au cours d'un échange des vues sur l'opportunité de rassembler la totalité des archives, celle-ci n'apparaît pas comme absolument nécessaire", vonden de diplomaten. Derhalve werd besloten, dat het archief van de Conseil Sanitaire (vóór 1925) bleef berusten in het consulaat-generaal van de Verenigde Staten, waar het zich al bevond. Het archief van het Comité de Controle over de periode bleef ook liggen waar het was: in het Spaanse consulaat-generaal. Het archief van het Comité de Controle over de periode na 1945, dat gedeeltelijk in het Nederlandse en gedeeltelijk in het Franse consulaat-generaal bewaard werd, zou in het geheel naar het Franse consulaat-generaal gaan. De secretaresse van het Comité de Controle kreeg toestemming de archieven eerst nog te schonen en "brûler les papiers inutiles". Men kwam overeen, dat voor het raadplegen van de archieven de gezamenlijke toestemming van alle acht op dat moment in het Comité zitting hebbende mogendheden benodigd zou zijn. Het archief van de Nederlandse vertegenwoordiger bestaat uit twee gedeelten. Verreweg het grootste gedeelte is de neerslag van zijn lidmaatschap van het Comité de Controle. Het bestaat uit door het secretariaat van het Comité toegezonden stukken. De gang van zaken was, dat het secretariaat alle originele ingekomen en uitgaande stukken bewaarde, en doorslagen dan wel afschriften ervan aan de leden van het Comité doorstuurde.

13 Vertegenwoordiger Tanger 13 De minuten van de stukken, die door de Nederlandse vertegenwoordiger als lid van het Comité zijn gezonden aan de voorzitter c.q. het secretariaat, zijn niet in dit archief bewaard gebleven. Het tweede gedeelte van het archief, is het archief van de Nederlandse vertegenwoordiger als lid, soms voorzitter, van de Commission du Port. Dit archief bevat naast afschriften ook originele stukken. Het beslaat slechts de jaren, waarin de Nederlandse vertegenwoordiger afgevaardigd was namens het Comité de Controle naar de Commission du Port, te weten , 1947 en Het archief is in 1960 naar Nederland overgebracht. Men slaagde erin het archief in 54 dozen op te bergen, hetgeen wijst op een lengte van 5,40 strekkende meter. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief

14 14 Vertegenwoordiger Tanger Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Het Comité de Controle-archief is niet compleet. Praktisch alle stukken uit de jaren en 1937 ontbreken. In het archief bevinden zich retroacta uit (inventarisnummer 180) en (inventarisnummer 188). In het Commission du Port-archief bevinden zich retroacta uit 1922 (inventarisnummer 294) en 1923 (inventarisnummer 295). Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Met het selecteren van voor vernietiging vatbare stukken is de grootste terughoudenheid betracht, daar niet bekend is wat er bewaard is gebleven van de archieven van de overige leden van het Comité de Controle en van het archief van het secretariaat. Voor het Commission du Port-archief gold bovendien dat het veel originele stukken bevat, waarvan niet bekend is of het de enig bewaarde exemplaren zijn. In totaal werd twee strekkende meter archief vernietigd. Na bewerking beslaat het archief 5,10 strekkende meter. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF In de jaren '30 is het secretariaat van het Comité de Controle begonnen een soort archief code toe te passen. Men zette romeinse cijfers op de stukken, die soms een instelling, soms een onderwerp, soms beide aanduidden. Zo stond het cijfer VII voor het Tribunal Mixte, het cijfer L voor de juridische status van VS-burgers en bedrijven, en het cijfer XI voor doorzending, waardoor dit op ieder stuk stond. Aangezien deze codering onsystematisch en willekeurig was, kwam het regelmatig voor dat op één stuk vijf cijfers werden gezet. De ondoelmatigheid van dit systeem, waarvan overigens geen handleiding of iets dergelijks werd aangetroffen, heeft men waarschijnlijk doen besluiten het na 1945 niet meer toe te passen. Het feit dat, althans op het Nederlandse consulaat-generaal, geen rekening werd gehouden met de becijfering bij het vormen van dossiers, wijst tevens op de onwerkbaarheid van het systeem. Tijdens de bewerking is niettemin zoveel mogelijk geprobeerd iets van deze code in stand te houden: voor zover het binnen een systematische ordening mogelijk was zijn stukken met dezelfde romeinse cijfers bij elkaar gelaten/gevoegd. Een concordans is als bijlage in de inventaris opgenomen. Dit systeem werd niet gebruikt in het Commission du Port-archief. Bij de bewerking van dit archief bleek het aan de hand van de notulen van de vergaderingen mogelijk de stukken te ordenen naar vergadering, zodat twee series ontstonden: notulen van de vergaderingen en stukken behorend bij de vergaderingen.

15 Vertegenwoordiger Tanger 15 Verwant materiaal Verwant materiaal

16

17 Vertegenwoordiger Tanger 17 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A. DE NEDERLANDSE VERTEGENWOORDIGER IN HET COMITE DE CONTROLE a. ORGANISME A. DE NEDERLANDSE VERTEGENWOORDIGER IN HET COMITE DE CONTROLE A. ORGANISME 1 Organisatie Stukken betreffende: de uitgaven, het secretariaat, de huisvesting, het personeel en de archieven van het Comité de Controle, het waarnemen van het voorzitterschap, het aanbrengen van wijzigingen in notulen van vergaderingen, het uitlekken van notulen en het doen van mededelingen aan de pers Notulen van de vergaderingen gehouden door het Comité de Controle in de jaren 1929 tot en met 1940 en 1945 tot en met februari oktober 1929 De notulen van de vergaderingen 4-6, ontbreken januari juli 1931 De notulen van de vergadering gehouden op 1 juli 1931 ontbreken augustus december 1931 De notulen van de vergadering gehouden op 16 november 1931 ontbreken januari mei mei augustus 1932, 7 3 september december januari april juni december februari december januari juni juni december januari mei juni augustus augustus december januari mei juni september september december januari december 1938 De notulen van de vergadering gehouden op 22 april 1938 ontbreken januari december januari augustus september oktober oktober januari januari maart april augustus september december januari april mei november december maart 1948

18 18 Vertegenwoordiger Tanger b. TAAK I AMBTENARENZAKEN (INTERNATIONAAL BESTUUR) 30 7 april september oktober februari maart juni juli februari februari augustus september december januari april mei juli augustus november december december januari maart april april mei augustus september oktober oktober november december januari januari maart maart juni juni augustus augustus november december februari februari maart maart mei mei augustus augustus oktober november december januari maart maart juni juni augustus augustus december december april april juli juli november 1956 B. TAAK I AMBTENARENZAKEN (INTERNATIONAAL BESTUUR) 63 Statut des Fonctionnaires Stukken betreffende: het aanbevelen en uitvoeren van wijzigingen in het Statut des Fonctionnaires de l'administration Internationale. 64 Dienstverband statutaire ambtenaren Stukken betreffende: de kandidaatstellingen, het in dienst treden, het uit dienst treden, het verlengen van het dienstverband van hogere ambtenaren, alsmede de eerste rede van de administrateur voor de Assemblee Législative. 65 Positie van de statutaire ambtenaren

19 Vertegenwoordiger Tanger 19 Stukken betreffende: salarissen, emolumenten en incidentele uitkeringen aan hogere (statutaire) ambtenaren, de positie en bevoegdheden van hogere ambtenaren, klachten over hogere ambtenaren, afwezigheid wegens ziekte en vervanging van de administrateur, alsmede het verzoek van de hoofdcommissaris van de Sûreté erkend te worden als statutair ambtenaar. 66 Dienstverband niet-statutaire ambtenaren Stukken betreffende: het in dienst nemen van ambtenaren, het verlengen van dienstverbanden, de bevoegdheid tot het in dienst nemen, een protocol met betrekking tot recrutering en bevordering van ambtenaren, een verzoek van ex-ambtenaren om weer in dienst te worden genomen en de afwijzing van dit verzoek. 67 Positie van de niet-statutaire ambtenaren Stukken betreffende: de positie, de hoogte en wijze van salariëring van ambtenaren en dagloners in dienst van het bestuur, onderhandelingen met de ambtenarenvakbond, subsidiëring van een ziektekostenverzekering voor ambtenaren, verzoeken om schadevergoeding door ex-ambtenaren, huisvesting en inflatievergoeding, ondersteuning van een weduwe van een ambtenaar en een oproep aan ambtenaren om niet te staken. 68 Caisse de Prévoyance Stukken betreffende: het oprichten van een caisse de prévoyance voor ambtenaren, de organisatie en financiering ervan en verzoeken om uitkeringen uit de kas. II PROTOCOL II PROTOCOL 69 De Sultan Stukken betreffende: het bezoeken door de Sultan van Tanger en het verlenen van audiënties aan de leden van het Comité de Controle, het jaarlijks vieren van de troonsbestijging van de Sultan, het bestijgen van de troon door de nieuwe Sultan (1953) en de eventuele verhuizing van de Sultan naar Tanger. 70 De Mendoub (vertegenwoordiger van de Sultan in Tanger) Stukken betreffende: het melden door de Mendoub van zijn afwezigheid en het brengen van een bezoek aan de Mendoub in verband met het feest van Mouloud Corps Diplomatique Stukken betreffende: benoemingen, aan- en afmeldingen van leden van het corps diplomatique, gelukwensen en condoleances, de vestiging van nieuwe consulaten in Tanger en de uitbreiding tot Tanger van de ressorten van elders gevestigde consulaten, de erkenning door Italië van Franco's regering (1936), de positie van de honoraire consuls in Tanger, het lidmaatschap van leden van het Comité de Controle van erecomités en bezoeken aan de zone van Tanger door een pauselijke afgezant, de directeur-europa van de V.N. en de resident van de Franse zone Vlootbezoeken Stukken betreffende: het aandoen van de haven van Tanger door schepen van de Italiaanse, Franse en Portugese marine.

20 20 Vertegenwoordiger Tanger III JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 1 Algemeen III JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 1 ALGEMEEN 74 Juridische status van VS-burgers, protégés en bedrijven Stukken betreffende: de juridische status van VS-burgers en protégés, het van toepassing zijn van Tangerse wetten, voorschriften en heffingen op Amerikaanse onderdanen, protégés en bedrijven en de extraterritorialiteitsrechten van de VS met betrekking tot de rechtspraak in Marokko. 75 Samenwerking met de justitie in de Spaanse zone Stukken betreffende: het samenwerken tussen de justitie in de Tangerse zone en de justitie in de Spaanse zone. 76 Bescherming intellectueel en industrieel eigendom Stukken betreffende: het scheppen van wetgeving ter bescherming van intellectueel en industrieel eigendom, het bijwonen van een congres van de Associatie ter bescherming van industrieel eigendom door de administrateur-adjoint voor financiën, en het scheppen van wetgeving waardoor de administrateur in bijzondere gevallen eigendom kan vorderen. 77 Eigendom van onroerend goed Stukken betreffende: het uitwerken van artikel 15 van de conventie van Parijs betreffende het regelen van het bezit van Marokkaans onroerend goed, het registreren van onroerend goed in naam van de Cherifijnse regering en het wijzigen van de wet betreffende de registratie van grondbezit. 78 Registratie en zegelrecht Stukken betreffende: het aanbrengen van wijzigingen in de wet op de registratie en het hierop verschuldigde zegelrecht. 79 Advocatuur Stukken betreffende: het protesteren door de deken van de orde van advocaten tegen de aantasting van de onafhankelijke positie van de advocaten in Tanger, de reactie op dit protest en een nota van de orde van advocaten over de advocatuur na de beëindiging van het internationaal bestuur over Tanger. 80 Criminaliteit Stukken betreffende: het aanbrengen van wetswijzigingen met betrekking tot criminele aangelegenheden, het oprichten van een verbeteringsgesticht voor jeugdige delinquenten, de verslagen van processen wegens ontvoering en de melding van een moordpartij door een krankzinnige. 81 Gevangeniswezen Stukken betreffende: de omstreden vrijlating en het weer in hechtenis nemen van Bautista, klachten over de gevangenis, ontsnappingen uit de gevangenis en de gevolgen hiervan voor het personeelsbestand, het verbeteren van de bewaking en het verbouwen van de gevangenis (met bouwtekening). 82 Uitlevering.

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.19.037 Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29]

Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29] Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29] Hoe werken leden van het Europees Parlement, hoeveel verdienen ze en wat zijn hun kosten? Antwoorden op deze en andere

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 4006 BELGISCH STAATSBLAD 23.01.2004 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD 1 sur 93 25/07/2007 19:38 Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993). (Daniëlle De Vooght) home lijst scripties

Nadere informatie

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5811 en 5819 Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van

Nadere informatie

Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977. Verslag van een archiefonderzoek

Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977. Verslag van een archiefonderzoek Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 Verslag van een archiefonderzoek Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 Verslag van een archiefonderzoek Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Russische schulden aan Nederland na de revolutie

Russische schulden aan Nederland na de revolutie Russische schulden aan Nederland na de revolutie N. A. VAN HORN Vijfenzeventig jaar en een wereldideologie geleden, veranderde Rusland in de Sovjet- Unie. In 1917 ging die omwenteling gepaard met oorlog,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 81

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 81 8 (2001) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2001 Nr. 81 A. TITEL Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

De buitenlandse betrekkingen van Belgisch Congo aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog (1939-1940) (Benoît Van Maele)

De buitenlandse betrekkingen van Belgisch Congo aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog (1939-1940) (Benoît Van Maele) De buitenlandse betrekkingen van Belgisch Congo aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog (1939-1940) (Benoît Van Maele) home lijst scripties inhoud vorige volgende 1. INLEIDING De vroegere Belgische

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie V BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie