VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD"

Transcriptie

1 VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD DINSDAG 4 MEI 2015 OM UUR Aanwezig Voorzitter: Dhr. Stefan Daniels. Burgemeester: Mevr. Liesbeth Van der Auwera. Schepenen: Dhr. Mario Knippenberg, Dhr. Michel Theunissen, Dhr. Rudi Cober, Dhr. Rik Hertogs, Dhr. Jo Vandersteegen, Dhr. Jacques Leten. Raadsleden: Mevr. Edith Vanaken, Dhr. Jos Drijkoningen, Dhr. Pierre Geuzens, Dhr. Bart Vanderhoydonk, Dhr. Mathieu Kenis, Mevr. Bernadette Verslegers, Mevr. Kathleen Reekmans, Mevr. Julie Raedschelders, Dhr. Matthias Vandyck, Mevr. Suma Hendrix, Mevr. Katja Verheyen, Dhr. Lambert Neyens, Dhr. Lode Tijskens, Dhr. Stefan Daniels, Dhr. Paul De Ruyter, Mevr. Cynthia Nouwen, Mevr. Lien Ceyssens. Stadssecretaris: Dhr. Stefan Goclon. Verontschuldigd Dhr. Ronny Savelkoul D A G O R D E 1. Werkingstoelage lokale politiezone Noordoost Limburg goedkeuring. 2. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen aanpassing. 3. Besluit OCMW-raad in verband met de uitbreiding van de opdrachten van Welzijnsregio Noord- Limburg met de opdracht "Wonen" : goedkeuring 4. Besluit mbt. de agenda en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering in mei en juni + goedkeuring agenda van: a Infrax op 8 juni b Inter-energa op 4 mei c Inter-media op 26 mei d Inter-aqua op 19 mei e Limburg.net op 24 juni f Cipal DV op 12 juni g Landwaarts op 12 mei Inter-regies: buitengewone algemene vergadering 18 juni 2015: goedkeuring aangepaste juridische vorm en statuten en afgevaardigde. 6. Overheidsopdrachten A. Goedkeuring lastvoorwaarden a Aankoop ICT bibliotheek. b Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2015 c Openbare verkoop divers materiaal en materieel Technische Dienst d Aankoop van divers straatmeubilair e Levering van een lichte vrachtwagen met kipbak f Begeleiding van het stadsbestuur van Bree bij de opmaak van het intern controlesysteem. g Aanpassingen zaal De Kei en Biêkercafé in functie van akoestisch onderzoek. 7. Kipdorpstraat CVBA Landwaarts: goedkeuring gratis overdracht naar openbaar domein. -1-

2 8. KMO zone Peerderbaan NV Breese Wagenbouw goedkeuring inbreng gebouw in nieuwe vennootschap. 9. t Hasselt: afschaffing en verkoop deel gemeenteweg aan aanliggende eigenaar definitief besluit. 10. Reppelse Heide afschaffing en verkoop deel gemeenteweg aan aanliggende eigenaar principieel besluit. 11. Oprichting Interlokale vereniging Plaatselijke groep Kempen en Maasland goedkeuring overeenkomst. 12. VZW Vrij Katholiek Basisonderwijs De Wissel Opitter goedkeuring toevoeging aan erfpachtvoorwaarden. 13. Huishoudelijk reglement woonwagenpark. De voorzitter opent de vergadering om 19.30u. Raadslid Lode Tijskens vervoegt de vergadering bij agendapunt 3. Raadslid Kathleen Reekmans vervoegt de vergadering bij agendapunt 6. Het verslag van de vorige gemeenteraad wordt goedgekeurd met eenparigheid van ja-stemmen. 1. Werkingstoelage lokale politiezone Noordoost Limburg goedkeuring. Toelichting door burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). De gemeenteraad dient jaarlijks de dotatie aan de politiezone vast te stellen. In het budget 2015 staat onder budgetcode 2015/ /DOM 2/0400 het bedrag van ,21 ingeschreven als dotatie aan de politiezone. De gemeenteraad dient dit bedrag expliciet vast te stellen en goed te keuren. De gemeenteraad keurt dit goed met eenparigheid van ja-stemmen. van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 7 december 1998 en latere wijzigingen en ministeriële omzendbrieven betreffende de organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus; Overwegende dat het een bevoegdheid van de politieraad is om het budget van de politiezone en de personeelsformatie(s) van het lokale politiekorps goed te keuren, mits voorafgaandelijke goedkeuring door de gemeenteraden die deel uitmaken van de zone; -2-

3 Overwegende dat het de gemeenteraden toebehoort de jaarlijkse gemeentelijke dotatie aan de politiezone goed te keuren; Gelet op ons besluit van 30 maart 2015 houdende goedkeuring van het budget 2015 waarin de dotatie lokale politiezone Noordoost-Limburg vervat zit; Overwegende dat het budget voorzien is in het budget 2015 onder budgetcode 2014/ /DOM 2/0400 ten bedrage van ,21; Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen: BESLUIT Art. 1 De gemeenteraad bepaalt de gemeentelijke werkingstoelage voor de zone op ,21. Art. 2 De uitgave is voorzien onder budgetcode 2014/ /DOM 2/0400 van het budget Art. 3 Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de politiezone en provincie Limburg. 2. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen aanpassing. Toelichting door schepen Jacques Leten (B.R.O.S.). Het op 3/11/2014 voorgelegde reglement werd door de toezicht houdende overheid goedgekeurd mits voorwaarden; met betrekking tot mantelzorgers mag geen beperking opgenomen worden naar verwantschap. Die alinea werd vervangen. De gemeenteraad keurt dit goed met eenparigheid van ja-stemmen. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006; Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; Gelet op het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007 en latere wijzigingen; Gelet op artikel 26 van het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007 en latere wijzigingen dat bepaalt dat gemeenten een lokaal toewijzingsreglement kunnen opstellen; Gelet op de MO van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; Overwegende dat dit toewijzingsreglement de lokale binding tussen de kandidaat-huurders en de gemeente bevordert Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22/10/2014; -3-

4 Gelet op het gunstig advies van het lokaal woonoverleg van 9 oktober 2014; Gelet op artikel 42 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat bepaalt dat het goedkeuren van reglementen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; Gelet op ons besluit van 3 november 2014 houdende goedkeuring van het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen met betrekking tot de lokale binding, Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding dd 2 april 2015 mits wijziging of schrapping van de voorrangsbepaling voor kandidaat-huurders die mantelzorg ontvangen. De lokale bindingsregels zijn niet allen conform de bepalingen in het Kaderbesluit Sociale huur: de gemeente wenst voorrang te geven aan kandidaat-huurders die mantelzorg ontvangen van één of meerdere personen met een verwantschap in de 1 ste of 2 de graad, wonende in de gemeente waar de toe te wijzen woning ligt. Deze voorrangsregeling is strenger dan de bepalingen in het Kaderbesluit. De regelgeving stelt immers dat er geen verwantschap tussen de kandidaat-huurder en de mantelzorger(s) hoeft te zijn. Het is niet toegestaan om deze bepaling in een lokaal toewijzingsreglement te verstrengen. Overwegende dat het reglement derhalve als volgt dient te worden aangepast: - Er zal voorrang gegeven worden indien een van de kandidaat-huurders minimaal 15 jaar inwoner is geweest van gemeente Bree of in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is of geweest is van de gemeente Bree; - Er zal voorrang gegeven worden indien één van de kandidaat-huurders, die vanwege een of meer mantelzorgers die wonen in de gemeente Bree, zorg en bijstand zal ontvangen in de sociale huurwoning, die wordt toegewezen in de gemeente Bree; - Voor de verhuurder waarop het toewijzingsreglement van toepassing is, vervalt de optionele voorrangsregel, vermeld in art. 20, 1, eerste lid, 1. Met eenparigheid van stemmen Besluit: Art. 1: Het aangepast gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen in de gemeente Bree, als bijlage aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd. Art. 2: Het Agentschap Wonen en de partners in het lokaal sociaal woonoverleg zullen in kennis gesteld worden van dit besluit. Bijlage 1 Toewijzingsreglement Lokale Binding sociale huurwoningen gemeente Bree - INLEIDING - Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het nieuwe Sociaal Huurbesluit in werking getreden. Dit besluit geeft de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een eigen toewijzingsbeleid te voeren. Hierdoor kunnen gemeenten een optimale manier van toewijzen van sociale huurwoningen uitwerken in functie van de plaatselijke situatie. De Vlaamse overheid biedt op deze manier de gemeenten meer kansen om hun regierol inzake wonen te versterken. Een belangrijk element van een woonbeleid op maat van lokale noden is het beleid inzake de toewijzing van sociale woningen. - Gemeentelijke maatregel Artikel 26 van het Sociaal Huurbesluit bepaalt dat gemeenten een lokaal toewijzingsreglement kunnen opstellen. De Gemeente Bree besliste om een lokaal toewijzingsreglement op te stellen voor haar grondgebied. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het begrip "verhuurder" hetzelfde verstaan als bepaald in artikel 1, 29 van het Sociaal Huurbeslu it. -4-

5 Een verhuurder is aldus een instantie die woningen verhuurt of onderverhuurt overeenkomstig de bepalingen van titel VII van de Vlaamse Wooncode, namelijk een sociale huisvestingsmaatschappij, de VMSW, het Vlaams Woningfonds, een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een OCMW, een vereniging als vermeld in artikel 118 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of een sociaal verhuurkantoor. Voor dit besluit zijn de woorden 'wonen', 'verblijven' en 'gedomicilieerd zijn' als synoniemen te beschouwen. - ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretaal principe (Vlaamse Wooncode) Artikel 4 van de Vlaamse Wooncode formuleert de bijzondere doelstellingen van het woonbeleid. Men moet rekening houden met deze doelstellingen bij de opmaak van het toewijzingsreglement. Zo moet het toewijzingsreglement het recht op menswaardig wonen waarborgen, het leefbaar samenwonen bevorderen en gelijke kansen voor iedereen nastreven. Elk toewijzingssysteem moet streven naar een evenwicht tussen het algemeen belang en het individuele woonrecht. Het departement RWO controleert de wettigheid van het toewijzingsreglement. 2.2 Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit Het Sociaal Huurbesluit bevat een standaardsysteem voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De gemeente kan echter ook een specifiek toewijzingsreglement uitwerken om tegemoet te komen aan bepaalde lokale noden Standaardluik Er zijn twee standaardsystemen voor de toewijzing van sociale huurwoningen: - De VMSW en sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in de artikelen 18, 19 en 20 van het Sociaal Huurbesluit. - De SVK's gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in artikel 21 van het Sociaal Huurbesluit. De VMSW en sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de sociale huurwoningen toewijzen rekening houdend met achtereenvolgens: 1 de rationele bezetting van de woning; 2 de absolute voorrangsregels; 3 de optionele voorrangsregels; 4 de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister. De sociaal-verhuurkantoren hanteren dezelfde toewijzingsregels als geformuleerd in de punten 10, 2 en 4, maar het 3-de criterium waar rekening mee ge houden wordt, is het puntensysteem. Andere verhuurders (het Vlaams Woningfonds, een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een OCMW) hebben de keuze tussen een van de twee bovenvermelde standaardsystemen Eigen lokaal toewijzingsreglement Zoals bepaald in artikel 26 van het Sociaal Huurbesluit hebben gemeenten de mogelijkheid om af te wijken van het algemeen geldend toewijzingsreglement en een specifiek toewijzingsreglement op te stellen op basis van bepaalde behoeften en lokale noden. De Gemeente Bree heeft besloten om een specifiek toewijzingsreglement op te stellen. Belangrijk is dat het toewijzingsreglement inspeelt op de lokale situatie. Het Sociaal Huurbesluit bepaalt dat er een eigen toewijzingsbeleid mogelijk is in drie gevallen. Concreet moet het reglement tegemoetkomen aan specifieke lokale woonnoden die verband houden met lokale binding, woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen of bewaken en herstellen van de leefbaarheid. 3. HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT 3.1 Lokale binding De Gemeente Bree beslist om een toewijzingsreglement op te stellen op basis van lokale binding: - Er zal voorrang gegeven worden indien een van de kandidaat-huurders minimaal 15 jaar inwoner is geweest van gemeente Bree of in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens 3-5-

6 jaar inwoner is of geweest is van de gemeente Bree; - Er zal voorrang gegeven worden indien één van de kandidaat-huurders, die vanwege een of meer mantelzorgers die wonen in de gemeente Bree, zorg en bijstand zal ontvangen in de sociale huurwoning, die wordt toegewezen in de gemeente Bree; - Voor de verhuurder waarop het toewijzingsreglement van toepassing is, vervalt de optionele voorrangsregel, vermeld in art. 20, 1, eerste lid, ALGEMENE TOEPASSING Het lokale toewijzingsreglement kan uiteraard niet los worden gezien van het standaardluik. Zo is artikel 27 (lokale binding) een uitbreiding van de optionele voorrangsregels uit het standaardluik. De andere regels uit het standaardluik (rationele bezetting, absolute voorrangsregels, chronologie of puntensysteem) blijven gelden. De toepassing van dit toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III en V van het Sociaal Huurbesluit. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op het grondgebied van de Gemeente Bree voor de huurwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen actief op haar grondgebied. Sociale huurwoningen van het sociaal verhuurkantoor en eventueel andere organisaties andere dan de sociale huisvestingsmaatschappijen vallen hier niet onder. De verhuurder wordt belast met de toepassing en de uitvoering van dit reglement. 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN Dit reglement en elke wijziging ervan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde. 6. BEKENDMAKING Het toewijzingsreglement is een openbaar document dat via de gemeentelijke informatiekanalen (infobladen, websites, loketten,...) wordt bekendgemaakt en verspreid. Het reglement ligt ter inzage aan de balies van de verhuurder. Een afschrift van het toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd. 7. INWERKINGTREDING Het reglement treedt in werking op de eerste dag volgend op de ontvangstmelding van de goedkeuring door het departement RWO. 3. Besluit OCMW-raad in verband met de uitbreiding van de opdrachten van Welzijnsregio Noord-Limburg met de opdracht "Wonen" : goedkeuring Toelichting door schepen Jacques Leten (B.R.O.S.). Het project WIN Wonen In Noord-Limburg - wordt ingekanteld in de Welzijnsregio als nieuwe dienstverlening via de Welzijnsregio. Al de deelnemende gemeenten aan de Wezlijnsregio dienen dit goed te keuren. Bree gaat hier wel nog niet gebruik van maken. De gemeenteraad wordt gevraagd aan de oprichting van deze nieuwe dienst Wonen hieraan haar principiële goedkeuring te geven. De gemeenteraad keurt dit goed met eenparigheid van ja-stemmen. De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW s, in het bijzonder artikel 220 en 224; -6-

7 Overwegende dat de deelnemende gemeenten de werking willen continueren en hiervoor een uitbreiding van de opdracht van Welzijnsregio Noord-Limburg aangewezen is, waarbinnen de opdrachten inzake woonbeleid, woonloket, lokaal woonoverleg en woonkwaliteitsbewaking kunnen voortgezet worden voor de deelnemers die er gebruik van willen maken; Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 26 augustus 2013 tot oprichting van en tot toetreding tot de OCMW Vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg, beslissing goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 september 2013; Gelet op de statuten van Welzijnsregio Noord-Limburg (vereniging onderworpen aan de wet van 8 juli 1976), goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 10 oktober 2000 en inzonderheid artikelen 2 en 27; Gelet op het besluit van de Algemene Vergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg van 13 januari 2015 houdende de goedkeuring van het Jaarplan 2015 meer bepaald omtrent de samenwerking tussen gemeente en OCMW op het vlak van Wonen-Werken-Welzijn; Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 27 april 2015 houdende machtiging aan Welzijnsregio Noord-Limburg om een nieuwe dienst Wonen te organiseren, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad; Gelet op het positief advies van het schepencollege op datum van 25 maart 2015.; Na beraadslaging met eenparigheidvan stemmen; BESLUIT : Artikel 1 : Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2015 houdende machtiging van Welzijnsregio Noord-Limburg om de nieuwe dienst Wonen te organiseren, wordt goedgekeurd. Artikel 2 : Afschrift van dit goedkeuringsbesluit wordt overgemaakt aan het OCMW, aan de Vlaamse regering en aan Welzijnsregio Noord-Limburg. Deze beslissing zal via de overzichtslijst van besluiten gemeld worden aan de provinciegouverneur voor de uitoefening van het bestuurlijk toezicht. Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de bekendmaking en de uitvoering van dit besluit. 4. Besluit mbt. de agenda en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering in mei en juni + goedkeuring agenda van: Toelichting door voorzitter Stefan Daniels (B.R.O.S.). De gemeenteraad keurt dezen goed met eenparigheid van ja-stemmen en stelt voor de vergaderingen een vertegenwoordiger aan. A. Infrax op 8 juni van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006; Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen; -7-

8 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 34 van de statuten van Infrax Limburg; Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 9 maart 2015 aangevuld door het aangetekend schrijven van 31 maart 2015, met de agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg van 8 juni 2015 die volgende agendapunten bevat: 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 3. Balans en resultatenrekening boekjaar Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend 5. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend 6. Kwijting aan bestuurders en commissaris 7. Benoeming commissaris Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg gedurende de legislatuur Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen; Artikel 1 BESLUIT De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax Limburg van 8 juni 2015, zoals opgenomen in de uitnodiging van 9 maart 2015, worden op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota goedgekeurd, met dien verstande dat het agendapunt Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna uiteengezet. Het agendapunt Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend heeft betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van EUR alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander zoals opgenomen in de uitnodiging van 9 maart 2015 (het Tweede Dividend). Voor dit agendapunt Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend geldt de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering van Infrax Limburg voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot dit agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Infrax Limburg (inclusief de aandeelhouders die niet op de jaarvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt met het -8-

9 Tweede Dividend, met dien verstande dat het loutere niet nemen van een beslissing niet beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een voorwaardelijke goedkeuring overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een negatieve beslissing kan worden beschouwd. Indien de secretaris van de algemene vergadering van Infrax Limburg voorafgaand aan de algemene vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het agendapunt Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend geacht niet door de gemeente te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de jaarvergadering. Artikel 2: Aan de effectieve volmachtdrager(s) en in voorkomend geval de plaatsvervangende volmachtdrager(s) wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 8 juni 2015 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad. Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Infrax Limburg, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering. B. Inter-energa op 4 mei van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006; Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-energa; Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 19 maart 2015 met de agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa van 12 mei 2015 die volgende agendapunten bevat: 8. Benoeming bestuurders 9. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering -9-

10 10. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 11. Balans en resultatenrekening boekjaar Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend 13. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend 14. Kwijting aan bestuurders en commissaris 15. Voorstel tot statutenwijziging 16. Aanduiding Inter-energa als aardgasdistributienetbeheerder 17. Benoeming commissaris Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa gedurende de legislatuur Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen; Artikel 1 BESLUIT De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-energa van 12 mei 2015, zoals opgenomen in de uitnodiging van 19 maart 2015, worden op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota goedgekeurd, met dien verstande dat het agendapunt Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna uiteengezet. Het agendapunt Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend heeft betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van EUR alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander zoals opgenomen in de uitnodiging van 19 maart 2015 (het Tweede Dividend). Voor dit agendapunt Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend geldt de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering van Infrax Limburg voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot dit agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Infrax Limburg (inclusief de aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt met het Tweede Dividend, met dien verstande dat het loutere niet nemen van een beslissing niet beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een voorwaardelijke goedkeuring overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een negatieve beslissing kan worden beschouwd. Indien de secretaris van de algemene vergadering van Infrax Limburg voorafgaand aan de algemene vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het agendapunt Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend geacht niet door de gemeente te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de jaarvergadering. Artikel 2: Aan de effectieve volmachtdrager(s) en in voorkomend geval de plaatsvervangende volmachtdrager(s) wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 12 mei 2015 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad. Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Inter-energa, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering. -10-

11 C. Inter-media op 26 mei van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006; Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-media; Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 24 maart 2015 met de agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media van 26 mei 2015 die volgende agendapunten bevat: 18. Benoeming bestuurders 19. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 20. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 21. Balans en resultatenrekening boekjaar Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend 23. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend 24. Kwijting aan bestuurders en commissaris 25. Voorstel tot statutenwijziging 26. Benoeming commissaris Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media gedurende de legislatuur Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen; Artikel 1 BESLUIT De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-media van 26 mei 2015, zoals opgenomen in de uitnodiging van 24 maart 2015, worden op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota goedgekeurd, met dien verstande dat het agendapunt Beslissing tot uitkering en -11-

12 betaalbaarstelling van een tweede dividend voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna uiteengezet. Het agendapunt Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend heeft betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van EUR alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander zoals opgenomen in de uitnodiging van 24 maart 2015 (het Tweede Dividend). Voor dit agendapunt Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend geldt de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering van Infrax Limburg voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot dit agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Infrax Limburg (inclusief de aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt met het Tweede Dividend, met dien verstande dat het loutere niet nemen van een beslissing niet beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een voorwaardelijke goedkeuring overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een negatieve beslissing kan worden beschouwd. Indien de secretaris van de algemene vergadering van Infrax Limburg voorafgaand aan de algemene vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het agendapunt Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend geacht niet door de gemeente te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de jaarvergadering. Artikel 2: Aan de effectieve volmachtdrager(s) en in voorkomend geval de plaatsvervangende volmachtdrager(s) wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 26 mei 2015 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad. Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Inter-media, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering. D. Inter-aqua op 19 mei van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006; Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; -12-

13 Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-aqua; Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 24 maart 2015 met de agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua van 19 mei 2015 die volgende agendapunten bevat: 27. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 28. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 29. Balans en resultatenrekening boekjaar Kwijting aan bestuurders en commissaris 31. Benoeming commissaris Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua gedurende de legislatuur Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen; Artikel 1 BESLUIT De agendapunten van de algemene vergadering van Inter-aqua van 19 mei 2015, zoals opgenomen in de uitnodiging van 24 maart 2015, worden op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. Artikel 2: Aan de effectieve volmachtdrager(s) en in voorkomend geval de plaatsvervangende volmachtdrager(s) wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 19 mei 2015 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad. Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Inter-aqua, ter attentie van de heer Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering. E. Limburg.net op 24 juni van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006; Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; -13-

14 Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 12, 2,3 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het Decreet genoemd; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; Gelet op de statuten van Limburg.net; Gelet op de uitnodigingsbrief van 26 maart 2015 met referte FA_AM_150326_331 tot de Bijzondere Algemene vergadering van Limburg.net op woensdag 24 juni 2015 om 19u. in De Barrier, Grote Baan 9, 3530 Houthalen-Helchteren, met volgende agenda: 1) Welkom door de voorzitter 2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 3) Statutenwijziging Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net, zoals raadpleegbaar op het beveiligde Infopunt van Limburg.net. Overwegende dat artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; Overwegende dat er geen bezwaren voor handen zijn om de goedkeuring van de voorgelegde statutenwijzigingen te weigeren. Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen; BESLUIT : Artikel 1 Het ontwerp van statutenwijziging van Limburg.net, meegedeeld bij brief d.d. 26 maart 2015 en te behandelen op de Bijzondere Algemene Vergadering van 24 juni 2015, wordt goedgekeurd / niet goedgekeurd. Artikel 2 De agendapunten van de Bijzondere Algemene vergadering van woensdag 24 juni 2015 van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd. Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net. F. Cipal DV op 12 juni Mandaat vertegenwoordiger. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006; Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; -14-

15 Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg DIS ); Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 2014 (hierna kortweg CIPAL ); Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4 maart 2013 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van CIPAL; Gelet op de oproepingsbrief van 22 april 2015 tot de algemene vergadering van CIPAL van 12 juni 2015 met de volgende agendapunten: 1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar Vervanging bestuurder 8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 9. Rondvraag 10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren; Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen; BESLUIT: Artikel 1: goedgekeurd. De agendapunten van de algemene vergadering van 12 juni 2015 van CIPAL worden Artikel 2: De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van CIPAL van 12 juni 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. -15-

16 Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. Aanstelling vertegenwoordiger. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006; Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg DIS ); Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 2014 (hierna kortweg CIPAL ); Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL; Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 44 van het DIS en het gewijzigde artikel 35 van de statuten van CIPAL er niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger moet benoemd worden, maar de vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur kan worden aangeduid; Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s) kan aanduiden; Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen; BESLUIT: Artikel 1: Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van CIPAL wordt, voor de resterende duur van de legislatuur , aangeduid: de heer Jo Vandersteegen, schepen, t Hasselt 2, 3960 Bree met als plaatsvervanger(s) de heer Michel Theunissen, schepen, Caubergstraat 56, 3960 Bree. Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. -16-

17 5. Inter-regies: buitengewone algemene vergadering 18 juni 2015: goedkeuring aangepaste juridische vorm en statuten en afgevaardigde. Toelichting door voorzitter Stefan Daniels (B.R.O.S.). De gemeenteraad keurt dit goed met eenparigheid van ja-stemmen en stelt voor de vergadering een vertegenwoordiger aan. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006; Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; Gelet op de brief van 18 maart 2015 van Inter Regies, Koningsstraat 55b10 te Brussel, betreffende de buitengewone algemene vergadering op 18 juni 2015; Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen; Besluit: Artikel 1: Wordt goedgekeurd: de aangepaste juridische vorm van Inter Regies tot CVBA private vennootschap en de nieuwe tekst van de statuten. Artikel 2: Inter Regies wordt in kennis gesteld van dit besluit 6. Overheidsopdrachten A. Goedkeuring lastvoorwaarden De overheidsopdrachten worden door enkele schepenen toegelicht. Voor de bibliotheek dient nieuwe hardware aangekocht om de laatste versies van bibliotheekapplicaties aan te kunnen. Er werd een lastenboek opgesteld voor het jaarlijks onderhoud van de gemeentelijke asfaltwegen. De technische dienst houdt zoals elk jaar een openbare verkoop van divers materiaal en materieel gaande van lampen tot speeltuigen. Er dient straatmeubilair te worden aangekocht ter vervanging van kapot meubilair en wordt een lichte vrachtwagen met kipbak aangekocht. Om het intern controlesysteem op punt te stellen overeenkomstig de bestaande wetten en decreten zal een extern begeleidingsbureau worden gezocht. In de nieuwe gemeenschapszaal in Beek wordt geïnvesteerd ter verbetering van de akoestiek in de zaal. a Aankoop ICT bibliotheek. van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; -17-

18 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 3; Overwegende dat in het kader van de opdracht Bibliotheek - aankoop ICT-materiaal een bestek met nr. 2015/055/Bib werd opgesteld door Annemie Arras, bibliothecaris stad Bree; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,81 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode /DOM 5/0730; Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen; BESLUIT Art. 1 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 2 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/055/Bib en de raming voor de opdracht Bibliotheek - aankoop ICT-materiaal, opgesteld door Annemie Arras, bibliothecaris stad Bree. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,81 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Art. 3 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode /DOM 5/0730. b Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; -18-

19 Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat in het kader van de opdracht Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2015 een bestek met nr. 2015/027/TD/RV werd opgesteld door de Technische dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,69 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget stad van 2015, op budgetcode 2015/ /DOM 2/0200 (actie ) Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen; BESLUIT Art. 1 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. Art. 2 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/027/TD/RV en de raming voor de opdracht Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2015, opgesteld door de Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,69 incl. 21% btw. Art. 3 Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Art. 4 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget stad van 2015, op budgetcode 2015/ /DOM 2/ c Openbare verkoop divers materiaal en materieel Technische Dienst. van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; -19-

20 Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 3; Overwegende dat in het kader van de opdracht Openbare verkoop van divers materiaal en materieel Technische Dienst een bestek met nr. 2015/057/TD/TH werd opgesteld door de Technische dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 incl. btw (0% btw); Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat deze opdracht een ontvangst behelst. Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen; BESLUIT Art. 1 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 2 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/057/TD/TH en de raming voor de opdracht Openbare verkoop van divers materiaal en materieel Technische Dienst, opgesteld door de Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,00 incl. btw (0% btw). AAN ONTVANGSTEN Art. 3 Deze opdracht behelst een ontvangst. -20-

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

001 Jaarverslag 2014 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken: voorstelling.

001 Jaarverslag 2014 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken: voorstelling. BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD DD 28.04.2015 DAGORDE I. Lokale politie. 001 Jaarverslag 2014 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken: voorstelling. Korpschef Steve Provost

Nadere informatie

Lokaal Toewijzingsreglement

Lokaal Toewijzingsreglement Lokaal Toewijzingsreglement Deelactie 3.4 van het Lokaal Woonbeleidsplan Inleiding en situering Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het kaderbesluit sociale huur in werking getreden. Dit besluit geeft

Nadere informatie

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform NIJLEN Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 1/12 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Stad Sint-Niklaas Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas INHOUDSTABEL 1. Situering 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Standaardregime

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT Gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappij cvba WOONZO Hasseltsesteenweg 28/1 3700 TONGEREN Tel: 012/44.02.00 INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT TONGEREN-BORGLOON-HEERS-RIEMST-VOEREN cvba WOONZO

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 maart 2017 Provincie LIMBURG Stad 3840 BORGLOON Aanwezig: Awouters Eric (afwezig bij punt 3) - voorzitter Dedrij Ludo, Deneuker Danny (burgemeester),

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Croisiaux Katrien, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD SECRETARIAAT Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 12 Fax + 32 89 84.85.80 E-mail : secretariaat@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 2 december 2013 Aanwezig Voorzitter:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 26 mei 2015 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Marcel Logist. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 5 2.1

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN Gemeente Staden INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen 2011 03 30 project Beveren - Guy Tindemans 24/03/2011 Studiedag Mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen in het kader van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen : een project

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jos Hermans. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 2 MEI 2016 OM 19.30 UUR Aanwezig Voorzitter: Dhr. Stefan Daniels. Burgemeester: Mevr. Liesbeth Van der Auwera. Schepenen: Dhr. Mario Knippenberg, Dhr. Michel Theunissen,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt)

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt) naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt) VOLMACHT gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 21 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD DINSDAG 30 maart 2015 OM 19.30 UUR Aanwezig Voorzitter: Dhr. Stefan Daniels. Burgemeester: Mevr. Liesbeth Van der Auwera. Schepenen: Dhr. Mario Knippenberg, Dhr. Michel

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig DINSDAG 22 MAART 2011 OM 19.30 UUR Burgemeester-Voorzitter: Dhr. J. Gabriels. Schepenen: Dhr. B. Vanderhoydonk, Mevr. L. Van der Auwera, Dhr. P. Geuzens, Mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 7 juni 2016 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs,

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 29 april 2009, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 1. Verslag vorige zitting: zie bijlage. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 2. Kerkfabriek Sint- Andries Attenrode: akteneming budget 2016. Gelet op

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie