Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 22 maart 2001 In november jl. ontving u de Voortgangsrapportage De Digitale Delta 1. Daarin werd u in het kader van de Internationale ICT-toets 2000 een internationale vergelijking van ICT-gebruik in sectoren toegezegd (de «meso-toets»). Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën, een samenvatting aan van elk van de vier onderzoeken die voor de meso-toets 2000 zijn uitgevoerd. Doel en beeld Het doel van de meso-toets is om het gebruik en de mogelijkheden van ICT in een Nederlandse sector in kaart te brengen en te vergelijken met een aantal andere landen. Er wordt als het ware een «thermometer» in de sector gestoken om via een momentopname te bezien of de beelden over Nederland, die o.a. via de Internationale ICT-toets naar boven zijn gekomen, te herkennen zijn. Belangrijker nog is het verkrijgen van inzicht in de manier waarop ICT-ontwikkelingen in de sector kunnen worden gestimuleerd en versneld. De meso-toets heeft zich daarom niet alleen gericht op een beperkte kwantitatieve vergelijking, maar vooral ook op een kwalitatieve vergelijking en een identificatie van best practices. 1 Brief van de Ministers van Economische Zaken, Grote Steden- en Integratiebeleid en Justitie en de Staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Financiën van 6 november 2000, Kamerstukken II, , nr. 14. De meso-toets 2000 bestaat uit vier internationaal vergelijkende onderzoeken naar het gebruik en de mogelijkheden van ICT in twee publieke sectoren (de Belastingdienst, de gezondheidszorg) en twee private sectoren (de bancaire sector en de distributie & transport sector). Uit de meso-toets komt het algemene beeld naar voren dat het ICT-gebruik in de vier onderzochte sectoren in Nederland gemiddeld tot zeer goed is, maar dat er ruimte voor verbetering is. Follow-up De follow-up van de meso-toets ligt nu in handen van de spelers in de vier sectoren. Voor de private sectoren geldt dat zowel de brancheorganisaties KST52220 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2001 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 1

2 als de partijen in de sector zelf aan de slag kunnen gaan met de verbeterpunten die de toets signaleert. Aan de aanbevelingen voor de bancaire sector zal in ieder geval ook aandacht worden besteed in de nota betalingsverkeer van het Ministerie van Financiën, die medio 2001 zal verschijnen en waarin de problematiek van het elektronisch betalingsverkeer in een breder kader wordt geplaatst. In de publieke sector ligt de verantwoordelijkheid bij de departementen die het aangaat. De aanbevelingen voor de gezondheidszorg bijvoorbeeld sluiten direct aan op de beleidsbrief «ICT in de zorg» 1 die onlangs aan uw Kamer is gezonden. De Belastingdienst is inmiddels gestart met het nader analyseren en opstellen van een intern advies n.a.v. de conclusies, aanbevelingen en best practices van de meso-toets. Voor het volledige onderzoeksrapport per sector verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Economische Zaken (www.ez.nl/ publicaties/ict-toets). De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink 1 Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 november 2000, Kamerstukken II, , nr. 1. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 2

3 Bijlage INTERNATIONALE ICT-TOETS 2000: SAMENVATTINGEN VAN DE VIER ONDERZOEKEN IN HET KADER VAN DE MESO-TOETS ICT-toets Belastingdienst 4 ICT-toets Gezondheidszorg 9 ICT-toets Bancaire sector 12 ICT-toets Distributie & Transport sector 19 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 3

4 Samenvatting ICT-toets Belastingdienst 1.1. Inleiding Eén van de aandachtspunten van de Nederlandse overheid is het stimuleren van het gebruik van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) door het bedrijfsleven en de overheid. Om hieraan richting te geven is de nota «De Digitale Delta» opgesteld, waarin een pakket van maatregelen en acties is opgenomen dat ervoor moet zorgen dat Nederland blijft behoren tot de landen die het best zijn toegerust om ICT toe te passen. Om de voortgang van Nederland als «digitale delta» te meten, is aangekondigd om periodiek internationaal vergelijkende toetsen te doen, o.a. naar ICT gebruik in publieke sectoren. In dit rapport zijn de resultaten opgenomen van het internationaal vergelijkend onderzoek naar de relatieve positie van de Nederlandse belastingdienst ten opzichte van zijn zusterorganisaties in het buitenland, met betrekking tot de invoering en toepassing van innovatieve ICT 1. Het doel van het onderzoek is de Nederlandse overheid en de Nederlandse belastingdienst meer inzicht te geven in de manier waarop de Nederlandse belastingdienst met behulp van ICT zijn fiscale taken (heffing, inning en toezicht) beter kan vervullen. Bij het onderzoek staan twee vragen centraal: 1) Wat is de relatieve positie van de Nederlandse belastingdienst met betrekking tot het beleid, ontwikkeling en daadwerkelijk gebruik van innovatieve ICT, in vergelijking met buitenlandse belastingdiensten? 2) Welke leerpunten kunnen de Nederlandse belastingdienst tot voorbeeld dienen bij verdere invulling van het gekozen ICT beleid? Het onderzoek is voornamelijk gericht op kwalitatieve vergelijking en identificatie van goede voorbeelden, de zogenoemde best practices. Het onderzoek heeft betrekking op vier deelgebieden bij de Nederlandse belastingdienst: Verkeer met klanten 2, Verkeer met partners 3, de Interne primaire processen van de belastingdienst, en het Facilitaire proces ICT. De douanetaken van de belastingdienst vallen buiten het onderzoek omdat deze de onderlinge vergelijking zouden bemoeilijken. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode september 2000 tot januari 2001 en is uitgevoerd door Arthur Andersen Business Consulting onder begeleiding van (een commissie bestaande uit) vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken en Financiën en de Nederlandse belastingdienst. De benchmark vragenlijst is ontwikkeld op basis van ICT trends en uitgestuurd naar de onderzochte belastingdiensten in de landen: Australië, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Portugal, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Lokale Arthur Andersen kantoren voerden ter plaatse het onderzoek naar de betreffende belastingdienst uit Relatieve positie van de Nederlandse belastingdienst 1 Hierbij wordt gekeken naar vernieuwende ICT, zoals die zich manifesteert middels een aantal belangrijke ICT trends. 2 Belastingplichtigen, te weten ondernemers en particulieren, en hun vertegenwoordigers, zoals belastingconsulenten, accountants- en administratiekantoren en servicebureaus. 3 Publieke en private instellingen waarmee gegevens en informatie worden uitgewisseld, zoals gemeenten, instellingen in sociale zekerheid, banken, werkgeverskoepels en andere belangengroepen. Het onderzoek geeft aan dat de Nederlandse belastingdienst internationaal behoort tot de koplopers op ICT gebied. Bij het maken van keuzes speelt «bewezen technologie» bij de Nederlandse belastingdienst een belangrijke rol. De Nederlandse belastingdienst is terughoudender bij het toepassen van innovatieve ICT. De gekozen innovatieve technologie wordt echter wel in alle deelgebieden toegepast, waar andere belastingdiensten zich richten op de toepassing binnen één of enkele deelgebieden. Totaal gezien levert dit een hoge positie op voor de Nederlandse belastingdienst met betrekking tot het beleid, de ontwikkeling en het daadwerkelijk gebruik van innovatieve ICT. In figuur 1 is de relatieve positie van de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 4

5 Nederlandse belastingdienst ten opzichte van zowel de hoogste score 1 als de gemiddelde score 2, per deelgebied, weergegeven. Figuur 1 Score per deelgebied van de Nederlandse belastingdienst ten opzichte van gemiddelde en hoogste score per deelgebied. Landnaam is de hoogst scorende belastingdienst op het deelgebied. Score per deelgebied Verkeer met klanten 100% 80% 60% 40% Zweden Hoogste score Nederlandse score Gemiddelde score Facilitaire proces ICT Canada 20% 0% Verkeer met partners Australië Nederland Interne Primaire processen Arthur Andersen Business Consulting Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse belastingdienst op alle deelgebieden beter presteert dan het gemiddelde van de onderzochte belastingdiensten, waarbij de Nederlandse belastingdienst op het deelgebied Interne primaire processen zelfs de hoogste score heeft. Ook blijkt uit het onderzoek dat op de overige deelgebieden nog mogelijkheden tot verbetering bestaan voor de Nederlandse belastingdienst, vooral op het deelgebied Verkeer met partners. Figuur 2 geeft een overzicht van de in het onderzoek geïdentificeerde best practices, per deelgebied. Een best practice is een toepassing binnen een bepaald gebied van een proces, product of dienst die goed en gemakkelijk in gebruik is en waarvan anderen kunnen leren. De best practices vormen een mogelijk gebied voor de Nederlandse belastingdienst om nader te bestuderen. Het verschil met de hoogst scorende belastingdienst is dat de hoogste score aangeeft dat de betreffende belastingdienst over het gehele deelgebied opgeteld de meeste punten heeft verzameld (hoogste gemiddelde). Een best practice kenmerkt zich door een enkele hoge score binnen het deelgebied (hoogste piek). Het hoogste gemiddelde en de hoogste piek hoeven overigens niet bij dezelfde belastingdienst vandaan te komen. 1 De hoogste score bestaat uit de hoogste score behaald door een specifieke belastingdienst. Dit betekent dat de betreffende belastingdienst met betrekking tot beleid, ontwikkeling en uitvoering over het geheel van de ICT trends het verst is in het betreffende deelgebied. 2 De gemiddelde score bestaat uit de totale score behaald door alle onderzochte belastingdiensten, gedeeld door het aantal belastingdiensten. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 5

6 Figuur 2 Overzicht van best practices per deelgebied. Vetgedrukt staat de landnaam waarin de belastingdienst is gelokaliseerd Verkeer met klanten Verkeer met partners Interne primaire processen Facilitaire proces ICT Singapore & Finland: Denemarken: Real-time 2 systeem De combinatie om de partners van het reeds gegevens aan te ingevulde laten leveren. (elektronisch) formulier en het elektronisch aangifte doen. Australië: Digitale ontvangst van aangiften. Nederland: Belastingdienst-diskette 1. Nederland: Toepassen van een kennis systeem voor risicoanalyse. Australië, Canada & de Verenigde Staten Medewerkers kunnen telewerken. Canada & Singapore: Belastingbreed toegepaste standaard architectuur voor alle systemen. 1 Nieuwe naam is Aangifteprogramma Belastingdienst (voor E-, P- of T-biljet). 2 Dit wil zeggen dat de partnergegevens direct worden verwerkt en beschikbaar zijn. Resultaat per deelgebied Hieronder wordt per deelgebied kort aangegeven: de huidige ICT situatie van de Nederlandse belastingdienst, de relatieve positie van de Nederlandse belastingdienst ten opzichte van de hoogst scorende belastingdienst, en de geïdentificeerde best practices. Deelgebied: Verkeer met klanten De Nederlandse belastingdienst scoort in dit deelgebied in de middenmoot, vooral vanwege de nog in ontwikkeling zijnde interactieve internetsite. Andere landen zijn hier verder mee. De Zweedse belastingdienst is de hoogst scorende belastingdienst, vooral door het operationeel hebben van persoonlijk gerichte (berichten naar een specifieke belastingmedewerker), het starten met interactief bewerken van belastingaangiften voor bedrijven en het (beperkt) bieden van WAP voor het aanvragen van formulieren. Best practices zijn de belastingdiensten van Singapore en Denemarken, die meerdere jaren ervaring hebben met het vooraf invullen van (elektronische) formulieren met de aangiftegegevens van hun klanten. Een andere best practice is Australië dat 98% van zijn aangiften in een standaard digitaal formaat ontvangt door gebruik te maken van tussenpersonen (Tax agents). De Nederlandse belastingdienst heeft een best practice, op het gebied van beveiliging, met de toepassing van de Belastingdienstdiskette. Nederlandse belastingplichtigen maken veelvuldig gebruik van de, met een persoonlijke elektronische sleutel (PIN-code) beveiligde, belastingdiskette. Deelgebied: Verkeer met partners De Nederlandse belastingdienst krijgt het merendeel van de informatie van zijn partners elektronisch aangeleverd via tapes. Uit het onderzoek blijkt dat de technische compatibiliteit van de betrokken systemen zowel bij de Nederlandse als de buitenlandse belastingdiensten onvoldoende prioriteit heeft. De belastingdiensten van de VS en Canada, die beiden een langdurige ervaring hebben met het uitwisselen van informatie en gege- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 6

7 vens met partners, voeren reeds jaren een beleid waarin de uitwisseling gestandaardiseerd wordt. Deze belastingdiensten stellen dat op de langere termijn een overheidsbrede aanpak voor standaardisatie effectiever is, gegeven de veelheid van interactie tussen de verschillende partners. Voor dit deelgebied is de Australische belastingdienst de hoogst scorende belastingdienst, vooral vanwege de uitwisseling van kennis (een extranet voor partners is bijna operationeel), de uitwisseling van gegevens en informatie via beveiligde kanalen met partners, en de automatische integratie van de verkregen partnergegevens in het primaire proces. Best practice is Finland, dat een real-time (direct, live gekoppeld) systeem biedt waar zijn partners gegevens kunnen aanleveren. Deelgebied: Interne primaire processen De Nederlandse belastingdienst heeft binnen dit deelgebied de hoogste score behaald, vooral vanwege het toepassen van intelligente kennissystemen (expertsystemen), het succesvol toepassen van beveiligingstechnologie (zoals bij de Belastingdienstdiskette de PIN-code voor de particulier) ten behoeve van directere voeding van het primaire proces en de ontwikkeling van informatiesystemen op basis van een integraal ICT beleid. Best practice is de Verenigde Staten waar zowel klanten, partners als belastingmedewerkers locatieonafhankelijk kunnen werken. In Australië en Canada is dit geconcentreerd op het locatieonafhankelijk werken van belastingmedewerkers. Het gebruik van kunstmatige intelligentie om afwijkende aangiften uit de bulkaangiften op te sporen bij de Nederlandse belastingdienst is ook een best practice. Deelgebied: Facilitaire proces ICT In dit deelgebied scoort de Nederlandse belastingdienst hoog. Wanneer een organisatie diensten en services elektronisch gaat aanbieden, betekent dit dat de backoffice (vooral het primair proces zoals de verwerking van aangiften) en de frontoffice (vooral het verkeer met klanten) hierop moeten worden aangepast. De ervaringen in Canada, de Verenigde Staten, Finland, Frankrijk en Nederland geven aan dat goed functionerende systemen niet altijd compatibel zijn met de «nieuwste» technieken. Dit heeft een remmende werking op de innovatieve ontwikkeling van de backoffice en/of frontoffice. Ook het toepassen van één uniforme architectuur bij het ontwikkelen van nieuwe systemen wordt hierdoor bemoeilijkt. Voor dit deelgebied is de Canadese belastingdienst de hoogst scorende belastingdienst, vooral vanwege het hanteren, sinds jaren, van één standaard architectuur bij het ontwerpen van nieuwe applicaties en/of systemen. De bijbehorende processen worden ook zoveel mogelijk volgens deze standaard ingericht. De Singaporaanse belastingdienst heeft op dit gebied minder langere ervaring, maar kan samen met de Canadese belastingdienst worden aangemerkt als best practice. Het locatieonafhankelijk werken is voor de Canadese belastingmedewerkers al meerdere jaren mogelijk Conclusies en aanbevelingen Volgens het onderzoek bevindt de Nederlandse belastingdienst zich internationaal bij de koplopers met betrekking tot het beleid, de ontwikkeling en het daadwerkelijk gebruik van innovatieve ICT. Hoewel er sprake is van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 7

8 een zekere terughoudendheid bij het toepassen van innovatieve ICT, past de Nederlandse belastingdienst een eenmaal gekozen innovatieve technologie wel in alle deelgebieden toe, terwijl andere belastingdiensten zich richten op de toepassing binnen één of enkele deelgebieden. Het onderzoek heeft een aantal best practices geïdentificeerd, die als leerpunt kunnen dienen voor de Nederlandse belastingdienst. Naast deze hoofdconclusie, zijn de volgende conclusies (met leerpunten) getrokken per deelgebied: In het deelgebied Verkeer met klanten haalt de Nederlandse belastingdienst een hoge score, en dient ze verder te werken aan gepersonaliseerde klantbehandeling via Web en , geïntegreerd met telefonische ondersteuning. In het deelgebied Verkeer met partners scoort de Nederlandse belastingdienst in de middenmoot en kan hij zijn positie verbeteren door te streven naar een directere koppeling met oog voor (overheidsbrede) standaardisatie. In het deelgebied Interne primaire processen haalt de Nederlandse belastingdienst de hoogste score en zijn er weinig leermogelijkheden ten opzichte van de andere belastingdiensten met uitzondering van locatieonafhankelijk werken. In het deelgebied Facilitaire proces ICT scoort de Nederlandse belastingdienst hoog. De performance van de Nederlandse belastingdienst hangt mede af van de performance van andere overheidsinstellingen. Er is meer overheidsbrede samenwerking en meer top-down aansturing nodig om tot verdere uniformiteit te komen (rijksbrede coördinatie). Verder zijn in het onderzoek kritische succes factoren geconstateerd die moeten worden gemanaged om de verdere ontwikkeling van innovatieve ICT binnen de belastingdienst goed te laten verlopen. Deze factoren zijn: Gebruik van legacy systemen 1. Vereiste waarborging van privacy van elektronische gegevens. Kosten en complexiteit van beveiligingstechnologieën. Risico van imagobeschadiging door problemen die zich bij klanten kunnen voordoen vanwege de toepassing van innovatieve ICT bij de belastingdienst. 1 Systemen die zijn gebaseerd op computertalen, -platformen en technieken van een oudere generatie (veelal maatwerk). Het aansluiten van deze systemen op de «nieuwste» ICT technieken vereist extra inspanning. Het onderzoek heeft geleid tot de volgende aanbevelingen: De Nederlandse belastingdienst dient vast te stellen welke van de best practices als leerpunt voor hem relevant zijn als toevoeging aan het bestaande (ICT-) beleid. Voor het oppakken van sommige van deze leerpunten moet echter aan randvoorwaarden worden voldaan die van belang zijn voor de gehele overheid (bijvoorbeeld beveiliging, directere koppeling) en waarbij de beïnvloeding door de Nederlandse belastingdienst indirect is. De Nederlandse belastingdienst dient te bezien hoe de kritische succesfactoren kunnen worden gemanaged. De Nederlandse belastingdienst wordt aanbevolen het vergelijkend onderzoek in te voeren als continu proces en zich periodiek te vergelijken met dié buitenlandse belastingdiensten die veel raakvlakken hebben met de Nederlandse dienst. De Nederlandse belastingdienst dient na te gaan of een kwantitatieve benchmark überhaupt mogelijk is, gegeven de verschillen tussen de belastingdiensten (zoals de verschillende belastingstelsels). Indien dat mogelijk is, verdient het aanbeveling om te komen tot een kwantitatieve maatstaf of een gebalanceerde set van maatstaven voor de vergelijking van de prestaties van belastingdiensten, zodat kan worden bestudeerd in hoeverre een belastingdienst een hoge mate van inno- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 8

9 vativiteit weet te koppelen aan een effectieve en efficiënte uitvoering van zijn taken. Samenvatting ICT-toets gezondheidszorg Inleiding In het kader van De digitale delta is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een ICT-toets voor de gezondheidszorg uitgevoerd in de periode van september 2000 tot januari Het doel van de ICT-toets voor de gezondheidszorg is om door middel van een benchmark-onderzoek met toonaangevende landen op ICT-gebied de relatieve ICT-positie van Nederland in de gezondheidszorg te bepalen. Ook het beleid van de overheid en andere partijen in de zorgsector is onderwerp van de benchmark met het doel om inzicht te krijgen in de manier waarop ICT-ontwikkelingen in de gezondheidszorg kunnen worden gestimuleerd en versneld. De ICT-toets voor de gezondheidszorg is uitgevoerd voor Nederland en Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk (VK) en de Verenigde Staten (VS). Dit zijn de landen uit de macrotoets aangevuld met landen waarvan de verwachting dat zij als voorbeeld kunnen dienen voor Nederland. Als eerste stap in het onderzoek is een raamwerk voor ICT-beleid en ICT-gebruik in de gezondheidszorg ontwikkeld. Informatie is verzameld door middel van deskresearch, webscans en contacten met de PricewaterhouseCoopers experts in de verschillende landen. Op basis van de verzamelde informatie zijn landenschetsen opgesteld. In het kader van het onderzoek zijn bovendien een tweetal expertmeetings georganiseerd. ICT-beleid gezondheidszorg wint aan prioriteit, de overheid wordt actiever en zoekt samenwerking Uit het onderzoek komt naar voren dat door de meeste landelijke overheden het ICT-beleid in de gezondheidszorg de afgelopen twee jaar is ontwikkeld of vernieuwd. ICT-beleid lijkt hoger op de politieke agenda te staan en lift bovendien vaak met interdepartementaal ICT-beleid van de overheid. Het ambitieniveau en de mate van uitwerking van ICT-beleid verschilt. De doelstellingen van dit beleid vertonen overeenkomsten. De rol van het zorgveld varieert. Het ICT-bewustzijn van zorgprofessionals neemt toe. De industrie heeft met name in Europa beperkte slagkracht vanwege de versnippering van de markt, de beperkte budgetten voor productontwikkeling, de kleinschaligheid van de markt en de (Europese) wet- en regelgeving. Alleen in de VS is er sprake van e-health business. De consument wordt mondiger en veeleisender op het gebied van e-health dienstverlening als gevolg van een toename van de penetratie van internet en websites op het gebied van gezondheidsinformatie. Slechts in enkele landen (met name Australië en Nederland) zijn vertegenwoordigers van consumenten actief bij het ICT-beleid in de gezondheidszorg betrokken. E-business in de gezondheidszorg is nog een brug te ver, ICT-gebruik vooral intern gericht Het ICT-gebruik in de gezondheidszorg is nader onderzocht voor de ziekenhuizen, de thuiszorg en de huisartsen in de verschillende landen. Algemeen wordt geconcludeerd dat de ziekenhuizen en huisartsen voor wat betreft het ICT-gebruik intermationaal gezien verder zijn dan de thuiszorg. De organisatie van de thuiszorg is erg divers en het ICT-gebruik is daarom moeilijker te achterhalen en te vergelijken. Het ICT-gebruik is Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 9

10 voornamelijk intern gericht en blijft daarbij veelal steken op functioneel en proces niveau. Voorbeelden van geïntegreerde ondersteuning van processen en een Elektronisch Patiënten Dossier zijn sporadisch. Er is nog steeds sprake van eilandenautomatisering in de zorg. Systemen zijn vaak verouderd en niet web enabled. De externe elektronische communicatie is nog erg in ontwikkeling en verschilt per land. Externe telecommunicatie betreft vooral administratieve berichten die via EDIFACT-standaarden worden uitgewisseld. In enkele landen wordt op beperkte schaal gebruik gemaakt van telemedicinetoepassingen. ICT-infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor externe communicatie in de gezondheidszorg Zowel de penetratie van nieuwe technologieën en de homogeniteit van de gebruikte telecommunicatiestandaarden als de exploitatiekosten beïnvloeden het ICT-gebruik in de gezondheidszorg. Daarnaast is de aanwezigheid van een nationale ICT-infrastructuur of elektronisch netwerk specifiek voor de gezondheidszorg belangrijk bij de penetratie van elektronische berichtgeving in de zorgsector. Succes- en faalfactoren ICT-beleid in relatie tot ICT-gebruik Voor wat betreft de relatie tussen ICT-beleid en ICT-gebruik zijn de volgende succes- en faalfactoren geïdentificeerd: Succes- en faalfactoren die te maken hebben met de context van ICT-beleid en gezondheidszorg: het gezondheidszorgsysteem (publiek versus private zorgverzekeringsstelsel, vergoedingensysteem), de mate van ICT-bewustzijn in de gezondheidszorg, de organisatiegraad van een zorgsector, de mate waarin de nationale overheid actief is op het gebied van e-government activiteiten, de lokale marktsituatie voor wat betreft het aanbod van ICT-diensten enproducten, de geografische omvang van een land. Succes- en faalfactoren die betrekking hebben op het ICT-beleid voor de gezondheidszorg als zodanig: de mate van partnerships en samenwerking tussen overheid, het zorgveld, de zorgverzekeraars, de industrie en de consument, het ambitieniveau en de mate van uitwerking van het geformuleerde beleid, het niveau van de ICT-investeringen in de gezondheidszorg, de mate waarin een juiste mix beleidsinstrumenten wordt gehanteerd, de mate waarin en de manier waarop uitvoering van het beleid wordt gefaciliteerd. Relatieve ICT-positie Nederlandse gezondheidszorg: middenmoter tussen koplopers De relatieve ICT-positie van de Nederlandse gezondheidszorg is met betrekking tot ICT-beleid, ICT-gebruik en de ICT-infrastructuur te betitelen als een middenmoter tussen de koplopers. De trendsetters onder de koplopers zijn Australië, Canada, VK en voor wat betreft de rol van het zorgveld en het ICT-gebruik de VS. Binnen de VS is echter een grote spreiding in het niveau van ICT-gebruik waar te nemen. De ICT-positie van Frankrijk en Duitsland is relatief laag. De landen binnen de groepen bevinden zich over het algemeen op een vergelijkbaar niveau. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

11 ICT-beleid Rol zorgveld ICT-gebruik Nationale Infrastructuur Ziekenhuizen Thuiszorg Huisartsen zorg ICTinfrastructuur algemeen Trendsetters Australië Canada VK Australië Canada Nederland VS VK VS Canada Australië VS VK Denemarken Nederland Australië VK Canada Frankrijk VK Denemarken Canada VS Middenmoters Nederland Denemarken VK Denemarken Duitsland Nederland Denemarken Canada Nederland VS Australië Nederland Nederland Achterhoede Frankrijk Duitsland VS Frankrijk Frankrijk Duitsland Australië Frankrijk Duitsland Duitsland Duitsland Frankrijk De Nederlandse overheid moet meer investeren en regisseren om koplopers bij te blijven Als belangrijkste aanbeveling voor het stimuleren van ICT-beleid in de Nederlandse gezondheidszorg geldt dat de Nederlandse overheid een actievere faciliterende rol op zich zou moeten nemen ten aanzien van het stimuleren van ICT-gebruik in de gezondheidszorg door middel van: a) Het verhogen van het investeringsniveau. b) Het inrichten van een regie- en coördinatiefunctie voor de uitvoering van beleid. c) Het inrichten van centrale coördinatiefaciliteiten van kennis en informatie op het gebied van ICT en de gezondheidszorg (zoals bijvoorbeeld) standaarden, databank projecten. d) Het initiëren en faciliteren van een nationale communicatieinfrastructuur voor de gezondheidszorg bijvoorbeeld op basis van internettechnologie in de gezondheidszorg op korte termijn waarbij het Zorgpas-initiatief wordt ontpolderd en versneld. e) Het inzetten van de juiste mix van beleidsinstrumenten zelfregulering, marktregulering en wet- en regelgeving op het juiste moment. f) Het vasthouden, versterken en uitbreiden van partnerships met partijen in het veld, verschillende instituten, de zorgverzekeraars, de industrie en de consument. Zorgsector, zorgverzekeraars en ICT-industrie moeten meer samenwerken en ICT-bewustzijn vergroten De zorgsector zou vooral moeten werken aan het verhogen van het ICT-bewustzijn en de ICT-vaardigheden van zowel directies en managers als de zorgprofessionals. Verder is het van belang dat de zorgorganisaties ook zelf een helder ambitieniveau en gemeenschappelijke toekomstvisie op het gebeid van e-health en ICT formuleren en deze ook daadwerkelijk gaan vertalen naar de praktijk. Zorgverzekeraars kunnen zich actiever opstellen als financiers van e-health en ICT-toepassingen en kunnen een bijdrage leveren aan het versimpelen van de administratieve procedures. De industrie zou meer moeten gaan samenwerken, onderling met betrekking tot het aanbieden van integrale ICT-oplossingen en verder door middel van publiek /private samenwerkingen. Dit is noodzakelijk om productontwikkeling een extra impuls te kunnen geven als ook om de benodigde marktomvang voor het noodzakelijke rendement van de investeringen te kunnen realiseren. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

12 Samenvatting ICT-toets bancaire sector Algemeen Elektronisch betalingsverkeer is een van de steunpilaren van de hedendaagse economie en samenleving. De betrouwbaarheid, mogelijkheden en efficiëntie ervan vormen concrete succes- en faalfactoren voor een land waarbij de dynamiek van de ontwikkeling in technologie en productontwikkeling voortdurend impulsen geeft voor de verdere verbetering en optimalisatie van dit betalingsverkeer. In een recente publicatie in ESB 1 : «De Nederlandse productiviteitsparadox» wordt evident, dat de financiële sector een belangrijk aandeel heeft in de gesignaleerde productiviteitsgroei. De sector heeft in de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in de verbetering van de bedrijfsprocessen. Vanzelfsprekend hebben de investeringen ook voor een flink deel betrekking op de invoering van de Euro, het millenniumprobleem en de invoering van de op een chip gebaseerde bankpassen. Electronic banking 2 omvat het elektronisch betalingsverkeer. Onder electronic banking worden alle processen verstaan waarin, op elektronische wijze, transacties worden geïnitieerd, verwerkt en gesetteld. In deze studie wordt vanuit een ketenoptiek gewerkt waarbij zowel de front-office processen als de back-office processen zijn vervat. In de logistiek beschrijft men deze optiek in termen als: «van zand tot klant», «van korrel tot borrel», «van gras tot glas». In de front office zijn diverse distributiekanalen te onderscheiden: sommige zijn zwaar ICT-gedomineerd, andere zijn meer klassieke kanalen waarbij elektronisch betalingsverkeer slechts een ondersteunende of faciliterende rol vervult. De back-office processen worden sterk gedomineerd door de inzet van computersystemen, geautomatiseerde procesverwerking van optisch leesbare documenten, etcetera. In dit onderzoek is door middel van een thematische aanpak aan al deze dimensies aandacht besteed. Het brengt met zich mee, dat vooral vanuit de aanbieder («push») is gekeken. De «pull»-kant is minstens zo belangrijk zoals blijkt uit het feit dat er voor sommige innovaties nog weinig klanten te vinden zijn. In de markt zijn genot, gemak en gewin de cruciale slaagfactoren voor vernieuwing. De opdracht van het onderzoek is de relatieve ICT-positie van Nederland te bepalen op het terrein van elektronisch betalingsverkeer. Juist voor een domein als elektronisch betalingsverkeer kan de interne de nationale component soms lastig worden geïsoleerd van de externe de internationale component. Centraal in dit onderzoek staat de nationale component: de stand van zaken én de dynamiek van de bancaire sector in het betreffende land op het terrein van het elektronisch betalingsverkeer. De invloed van mondialisering werkt via de onderscheiden deeldimensies door in de uiteindelijke ranking. 1 B. van Ark; De Nederlandse productiviteitsparadox; ESB 1 december Gezien het internationale speelveld en de dominantie van technologie zijn Engelse termen in dit rapport niet te vermijden. De ontwikkelingen op het terrein van het elektronisch betalingsverkeer gaan erg snel. Voor het bepalen van de relatieve positie van de Nederlandse sector spelen de meest recente ontwikkelingen op het terrein van het elektronisch betalingsverkeer dan ook een cruciale rol. Deze ontwikkelingen hebben aan de front-office een grotere impact en dynamiek dan aan de back-office. Zo geldt dat bij de beoordeling van studies van e-commerce en m-commerce publicaties die ouder zijn dan 1 jaar, als oud worden aangemerkt. Voor de backbones is dat 2 tot 3 jaar. Deze ict-toets zal dan ook regelmatig moeten worden herhaald om te bepalen of de Nederlandse financiële sector bijblijft in de stroom der volkeren. De toetslanden waarmee Nederland zich wil vergelijken, zijn België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet Nederland open in verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet a. Interoperabiliteit, open standaarden

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Inhoud. Managementsamenvatting 4. 1. Inleiding 5. 2. Betekenis van ICT voor de Belastingdienst 7

Inhoud. Managementsamenvatting 4. 1. Inleiding 5. 2. Betekenis van ICT voor de Belastingdienst 7 Inhoud Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Betekenis van ICT voor de Belastingdienst 7 3. ICT-ontwikkeling op hoofdlijnen 9 3.1 Huidige inrichting (Portfolio) 9 3.2 ICT-trends (Push) 10 3.3 Nieuwe

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie