DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Emergo Hoofddorp B.V. Faillissementsnummer : 10/141 F Datum uitspraak : 18 februari 2010 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris : mr M.J.E. Geradts Activiteiten onderneming : Luchtvaart Omzetgegevens : circa ,-- ( 2009) Personeel gemiddeld aantal : 209 Saldo einde verslagperiode : 259, Verslagperiode : 13 juni 2010 t/m 30 september 2010 Bestede uren verslagperiode : 335 uren en 42 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 1477 uur en 18 minuten Referentie curator : Datum verslag : 25 oktober 2010 Algemeen Uitgangspunt: Dit derde openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende de eerste periode van het faillissement. De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de op dit moment beschikbare stukken en de met verschillende betrokken personen gevoerde besprekingen. De curator wijst erop dat in dit stadium de informatie mogelijk nog niet compleet is danwel gecontroleerd en deze informatie in de volgende openbare verslagen eventueel zal worden aangevuld. Dit openbaar verslag is opgesteld aan de hand van de RECOFA richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Het tegen het faillissement ingestelde verzet: Voor wat betreft het ingestelde verzet verwijst de curator naar het eerste en het tweede openbaar verslag. Overigens heeft de VNV Panta Holdings B.V., Denim Air ACMI B.V. en de heren J.R. Rosen Jacobson en R. de Ligt aansprakelijk gesteld voor de betaling van de niet afgedragen pensioenpremies. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie In het eerste openbaar verslag is informatie opgenomen over de directie en organisatie van gefailleerde.

2 Toelichting activiteiten gefailleerde / voorgeschiedenis: In het eerste openbaar verslag is informatie opgenomen over de activiteiten van gefailleerde en de partijen met wie zij nauw samenwerkte. De curator onderzoekt de beëindiging van de samenwerking met de belangrijkste afnemers. Air Nostrum Inmiddels zijn de vliegtuigmotoren uit de hangar van Air Nostrum verwijderd. In verband met de kosten van opslag en onderhoud heeft de curator de hiermee samenhangende boedelschuld aan Air Nostrum voldaan. De curator onderzoekt de (wijze van) beëindiging van de samenwerking met gefailleerde alsook afwikkeling daarvan. Arik Air Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was de samenwerking met Arik Air reeds beëindigd. Arik Air is thans nog een belangrijke debiteur in het faillissement. De curator verwijst naar alinea 4 van dit openbaar verslag. Overzicht van de geleasde toestellen): Hieronder volgt ter wille van de volledigheid opnieuw het overzicht van de toestellen die per datum faillissement werden geleasd door Denim Air. type regist.nr. lessor a) Dash 8 Q PH-DMX Air Nostrum L.A.M., S.A. Dash 8 Q PH-DXA Air Nostrum L.A.M., S.A. Dash 8 Q PH-DMZ Air Nostrum L.A.M., S.A. b) Dash 8 Q PH-DMQ Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH-DMR Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH DMU Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH DMV Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH DMW Vasey Leasing Limited c) Dash 8 Q PH-DXC Air Nostrum L.A.M., S.A. Dash 8 Q PH-DXB Air Nostrum L.A.M., S.A. d) Fokker PH-JXJ Mass Holding N.V. Fokker PH-JXK Mass Holding N.V. Fokker PH-JXN Mass Holding N.V. e) Fokker PH-FZG Aerocentury Corp Fokker PH-LMT Aerocentury Corp f) Fokker PH-KXM Volito Commuter KB Fokker PH-FZH Volito Commuter KB g) Fokker PH-LNE Mass Jet Lease B.V. De curator wenst daarbij, in aanvulling op de eerste twee openbare verslagen, de volgende opmerkingen te maken. Ad a) Air Nostrum Afgewikkeld. Ad b) Vasey 2

3 De curator heeft de afwikkeling van de samenwerking met Vasey in onderzoek. Ad c) Air Nostrum De leaseovereenkomsten betreffende de vliegtuigen en zijn beëindigd. Vliegtuig stond ten tijde van het faillissement in Afghanistan en werd gebruikt in het kader van de ACMI-overeenkomst met het Noorse leger (NDLO). Denim Air ACMI B.V. heeft nieuwe lease-overeenkomsten met Mass Holding N.V. gesloten ten aanzien van toestellen en De curator heeft ten aanzien van deze vliegtuigen afgesproken dat geen vorderingen vanwege de staat van deze vliegtuigen in het faillissement zal/kan worden ingediend. In onderzoek is of de boedel nog vorderingen heeft in verband met de staat van de toestellen Ad d) Aerocentury Gefailleerde heeft deposits (USD ,--) en een maintenance reserve (USD 1,4 miljoen) gestort voor aanvang van de leaseovereenkomst. In onderzoek is of Aerocentury zich daarop kan verhalen en zo ja, voor welk bedrag. De maintenance reserve zou overigens tijdens de leaseperiode zijn gestort op de rekening van Aerocentury en verbruikt. Inmiddels heeft Aerocentury in verband met de door gefailleerde geleasde vliegtuigen een letter of credit jegens Panta Holding ( als garantie terzake de leaseovereenkomsten tussen Aerocentury en gefailleerde) ter hoogte van USD 1.5 miljoen uitgewonnen. Aerocentury heeft recent de eerste berekeningen verstrekt ten aanzien van de up/down procedure van haar vliegtuigen. Deze laten een vordering op gefailleerde zien waarbij Aerocentury zich graag wil verhalen op de deposits. De heer Freriks, ingeschakeld door de boedel, heeft hiernaar gekeken maar dient, teneinde te kunnen bepalen of de genoemde kosten aan de redelivery condities voldoen, de facturen nodig die de gestelde kostenposten onderbouwen.hoewel eind juni 2010 de bijlagen al werden verwacht, heeft de curator deze tot dusverre nog niet ontvangen. Ad e Volito Volito heeft nog geen vorderingen ter verificatie ingediend. Het is zeker dat Volito een vordering op gefailleerde heeft in verband met de slechte staat waarin haar vliegtuigen zich ten tijde van het faillissement bevonden. Volito mist thans nog een propeller en stelt dat de propeller die zich bij MSI te Duitsland bevindt ( in het kader van een reparatie) haar eigendom is als gevolg van natrekking. De curator betwist dit op grond van diverse redenen. De curator verwacht een verzekeringsuitkering waartoe Volito het voor de verzekering vereiste formulier voor akkoord dient te ondertekenen. Inmiddels hebben de advocaten van Volito de curator laten weten dat Volito tot ondertekening zal overgegaan. Per datum van het faillissement is dit, ondanks talrijke herinneringen, nog niet gebeurd. De curator beraadt zich. Ad f) Mass Jet Lease B.V. Voor het Fokker 100 toestel zou volgens Mass Jet Lease B.V. geen up/down procedure gelden. Een en ander is thans in onderzoek bij de curator. Afgelopen verslagperiode heeft de curator een reparatie door ATB in Slowakije in onderzoek genomen. Ad g) Mass holding B.V. Partijen zijn in overleg over de afwikkeling van de lease overeenkomsten. Partijen verschillen nog van mening over de vraag of de boedel geld dient te ontvangen van Mass danwel Mass een concurrente vordering op de boedel heeft. Vergunningen IVW 3

4 De curator beschouwd deze kwestie als afgewikkeld. De curator verwijst voor meer informatie naar het eerste en het tweede openbaar verslag. Opleidingsinstituut De afgelopen verslagperiode zijn de resterende activiteiten van gefailleerde als opleidings instituut verkocht aan Denim Air ACMI B.V. 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal De curator verwijst voor deze informatie naar het eerste openbaar verslag. 1.4 Lopende procedures De curator is bekend met 2 lopende procedures ten tijde van het faillissement. Hiertoe wordt verwezen naar alinea 9 van dit openbaar verslag. Daarnaast heeft de curator een procedure jegens Panta Holdings B.V. opgestart. 1.5 Verzekeringen In het vorige verslag maakte de curator melding van een vijftiental verzekeringen. Alle verzekeringen, ook de bedrijfsautoverzekering voor de Opel Movano, zijn inmiddels beëindigd. Nadat de goederen die opgeslagen lagen in het dochterbedrijf Brakes & Tyres te Rijen waren verkocht, is ook de apart afgesloten boedelverzekering beëindigd. Hetzelfde geldt voor de apart afgesloten verzekering voor de vliegtuigmotoren die uit Spanje naar Nederland waren vervoerd in verband met de verkoop alhier. 1.6 Huur Alle huurovereenkomsten van gefailleerde zijn thans afgewikkeld en ontruimd. Als laatste is de bedrijfsruimte in Rijen, alweer activa van gefailleerde waren opgeslagen in verband met de verkoop, ontruimd. De curator beschouwt dit onderwerp als afgewikkeld. 1.7 Oorzaken faillissement In het eerste openbaar verslag staat een eerste opgave van de redenen en oorzaken van het faillissement van Denim Air. De curator voert een verder onderzoek uit naar de oorzaken van en aanloop tot het faillissement. Hiertoe wint de curator de nodige informatie in bij alle betrokkenen zoals de indirect bestuurder, de (voormalig) werknemers, relaties, leveranciers, de bonden, de ondernemingsraad en alle andere betrokken partijen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement / Datum ontslagaanzeggingen 2.3. Aantal in jaar voor faillissement Voor informatie over de reorganisatie poging van gefailleerde als ook het Protocol Noodpakket (in kader van reorganisatie, sociaal plan, aanpak boventalligheid en cao ) zoals dat op 16 november 2009 is overeengekomen tussen Denim Air enerzijds en VNV en De Unie anderzijds (hierna aan te duiden als de bonden ) verwijst de curator naar het eerste openbaar verslag. Bonus 2008 /2009 / Typerating De curator verwijst naar het tweede openbaar verslag. 4

5 Training files vliegend personeel Afgewikkeld Diverse werkzaamheden In de derde verslagperiode heeft de curator diverse deblokkeringsformulieren van spaarloonregelingen van ex-werknemers ondertekend en geretourneerd aan de betreffende werknemers. Voorts zijn er ook in deze verslagperiode door werknemers vorderingen ter verificatie bij de curator ingediend. De curator heeft onderzoek verricht naar deze vorderingen ten einde ze naar behoren te kunnen verwerken in de faillissementsadministratie. Doorwerken / overeenkomst opdracht Op verzoek van de curator heeft de heer Freriks, ook na het einde van de arbeidsovereenkomst voor de boedel doorgewerkt. De curator verkreeg van de Rechtercommissaris toestemming om voornoemde overeenkomsten van opdracht te verlengen. Spaanse werknemers: De verwachting is dat "FOGASA" nog een vordering zal indienen bij de curator in verband met de ten behoeve van de volgens spaans recht werkende werknemers van gefailleerde overgenomen loonverplichtingen. Dat is tot dusverre niet gebeurd. Leaseauto s Afgewikkeld. Alle lease-autos zijn kort na datum faillissement ingeleverd. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage De curator is er niet mee bekend dat gefailleerde onroerend goed in eigendom zou hebben. De bedrijfsruimtes werden gehuurd. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage Afgewikkeld. De curator verwijst voor verdere informatie over de verkoop van bedrijfsinventarissen in Hoofddorp en Tilburg naar het tweede openbaar verslag. Overigens is afgelopen verslagperiode de opbrengst van de verkoop van de inventaris in Tilburg ad 1.190,-- op de boedelrekening ontvangen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Gelet op de vorderingen van de fiscus dient haar bodemvoorrecht door de curator te worden behartigd. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 5

6 Inmiddels zijn vanuit het pand van Denim Brakes & Tyres in Rijen alle vliegtuig gerelateerde activa van gefailleerde verkocht. De verkoop is gehouden door BVA Auctions via een openbare (internet) veiling. In verband met de veiling is geadverteerd in onder andere dagbladen, de Telegraaf en op vliegtuig gerelateerde websites. De veiling is gehouden in de maand juli De veiling heeft geleid tot een opbrengst van ,45 en de na veiling tot een bedrag van 487,90. Hierop zijn de kosten van de BVA in mindering gebracht ter hoogte van ,64. Ook is nog een bedrag van 5940,77 ontvangen. Ook heeft de curator de afgelopen verslag periode een aantal vliegtuig gerelateerde activa onderhands verkocht bestaande uit towbars voor een bedrag van 956,50 en servicing carts voor 2.111,33. De curator verwijst naar de alinea hierna over Kabul activa. Vliegtuigmotoren In verband met de verkoop van de vliegtuigmotoren is een besloten internetveiling via BVA Auctions georganiseerd. Voor deze veilingen is een groep geïnteresseerden uitgenodigd en zijn ook door de BVA andere partijen benaderd. De afgelopen verslagperiode zijn de vliegtuigmotoren verkocht. Helaas was de opbrengst van de veiling dusdanig lager dan gehoopt dat de motoren niet zijn gegund aan de hoogste bieders. In plaats daarvan heeft de curator de motoren onderhands verkocht aan Regional One. Inmiddels is de koopsom ad USD ,- en 4.000,- voor de stands ontvangen op de boedelrekening. De motoren zijn geleverd. Hiermee is deze kwestie afgewikkeld. In verband met het op de motoren gevestigde pandrecht van de aandeelhouder van gefailleerde is inmiddels een deel van de opbrengst, te weten ,- op de derdenrekening van de Vos & Partners Advocaten gestort. Dit bedrag blijft daar staan in afwachting van de uitkomst van het geschil over het pandrecht. Diefstal Onderzoek loopt. Activa bij Samco Alle kwesties zijn afgewikkeld. Kabul activa De in het tweede openbaar verslag genoemde F 100 towingbar en compressor stand ten behoeve van het Fokker 100 toestel zijn uiteindelijk niet naar Nederland vervoerd. Het lukte niet ze mee te krijgen op een vracht naar Nederland. Er is voor gekozen om deze activa onderhands te verkopen aan Denim Air ACMI voor de gemiddelde prijs die voor deze activa voor de internetveiling is betaald. Dit heeft geleid tot een onderhandse verkoop aan Denim Air ACMI met een opbrengst van 956, 50. Verder is afgelopen verslagperiode bekend geraakt dat de water servicing carts en lavatory servicing carts in eigendom blijken te zijn bij gefailleerde. Ten onrechte had NDLO hiervoor nog niet betaald. Omdat een discussie ontstond met NDLO in verband met de vordering die ze op gefailleerde heeft en de verrekening van de vergoeding voor deze activa heeft de curator met Denim Air ACMI B.V. afgesproken dat deze de activa overneemt van de boedel. In verband hiermee heeft de boedel een bedrag ontvangen van 2.111,33 Fokker Services BV Op dit moment vindt nog altijd overleg plaats tussen de curator (vertegenwoordigd door de heer Freriks) en een vertegenwoordiger van Fokker Services. Er is nog geen 6

7 overeenstemming bereikt over de eigendom en waarde van enkele vliegtuigonderdelen zodat de positie van de boedel ten opzichte van Fokker nog niet vaststaat. Op korte termijn zal een overleg plaatsvinden met alle betrokkenen waarbij getracht zal worden om tot een vergelijk te komen. Lufthansa Technik Aero Alzey GmbH (LTAA) Het onderzoek naar de door LTAA overgelegde lijst met ontbrekende onderdelen is nog gaande. Ook heeft de curator nog geen inzicht gekregen in de motoronderdelen van Emergo / Denim Air die bij LTAA in opslag liggen. De informatieverstrekking door LTAA verlooft stroef Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst Deposito s Een belangrijk onderwerp zijn nog de deposito s die ten behoeve van de eigenaren van de vliegtuigen van wie werd geleasd door gefailleere zijn gesteld. Per 31 december 2009 zou het hierbij gaan om ,-. Deze bedragen staan op de balans van gefailleerde maar opgemerkt wordt dat deze bedragen niet ter vrije beschikking staan en dienen voor het bij oplevering benodigde onderhoud aan vliegtuigen. De curator heeft een en ander in onderzoek en heeft inmiddels geconstateerd dat een belangrijk deel van de reserve op de rekening van Aerocentury is gestort en reeds voor datum faillissement in het kader van het benodigde onderzoek is verbruikt. Brakes & Tyres Denim Brakes & Tyres B.V. werd op 13 april 2010 in staat van faillissement verklaard door de Rechtbank Haarlem met benoeming van ondergetekende tot curator. Verwezen wordt naar de openbare verslaglegging in dit faillissement. Uitkering verzekering Inmiddels heeft Volito via haar advocaten laten weten dat er zal worden nagekomen als gevolg waarvan de boedel een uitkering van de verzekeraar kan verwachten. Zoals hiervoor vermeld, is Volito niettemin haar toezegging nog steeds niet nagekomen. Boedelactief 3.14 Stand van de boedel Het saldo van de kasbankrekening bedraagt per 30 september ,14. De curator benadrukt dat zich op de derdengeldrekening van De Vos & Partners een bedrag bevindt van ,- in verband met de verkoop van de vliegtuigmotoren. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst /4.3 Boedelbijdrage Volgens de opgave van gefailleerde staat per datum faillissement een bedrag aan debiteuren open ad ,40. Volgens verkregen informatie is geen sprake van verpanding van de debiteuren zodat de opbrengst hiervan aan de boedel toekomt. De curator heeft de afgelopen verslagperiode wederom contact gehad met de voormalig bedrijfsjurist van gefailleerde als ook de heer Rosen Jacobson teneinde informatie te verzamelen over de verschillende openstaande vorderingen. 7

8 Aan enkele van deze vorderingen ligt een ( langdurig) conflict ten grondslag. Bovendien gaat het in de meeste gevallen om incasso s op partijen in het buitenland. Inmiddels zijn de meeste debiteuren aangeschreven. Arik Air en Arik Niger De curator verwijst naar hetgeen over de vorderingen van Denim Air op Arik Air en Arik Niger in het vorige verslag is overwogen. Het overleg tussen het door de boedel ingeschakelde Engelse advocatenkantoor Pitmans en Thomas Agger heeft vooralsnog niet tot een minnelijke regeling mogen leiden, laat staan tot de incasso van de vorderingen op Arik Air en Arik Niger. Beide partijen hebben zich, gelijk hun directeur de heer Johnson, op het standpunt gesteld dat zij niets aan Denim Air zijn verschuldigd nu zij door hetgeen zij in het verleden hebben betaald volledig jegens Denim Air zijn gekweten. Een en ander heeft ertoe geleid dat de administratieve historie in de relatie tussen Denim Air en beide debiteuren wordt gereconstrueerd. Dat is inmiddels geschied en Pitmans hoopt het overleg met Arik Air, Arik Niger en de heer Johnson onder dreiging van rechtsmaatregelen te kunnen hervatten. Het streven blijft tot een minnelijke regeling te komen, nog steeds in de hoop een langdurige procedure te vermijden. Aircontact De afgelopen verslag periode heeft curator onderzoek uitgevoerd naar de juridische verhouding tussen Aircontact, de bemiddelaar voor het contract met NDLO en gefailleerde. Gefailleerde bleek namelijk nog een vordering op Aircontact te hebben. Aircontact aan haar zijde had een vordering van ,- in verband met een depot dat bij het begin van de samenwerking is betaald. Dit depot is niet afgezonderd maar is op de lopende rekening van gefailleerde betaald. Daarnaast diende gefailleerde nog te facturen voor de verrichte werkzaamheden in de maanden januari en februari Deze werkzaamheden behelzen een vordering van ,40. NDLO heeft zich op verrekening beroepen, hetgeen tot een restant vordering van NDLO op gefailleerde leidt ter hoogte van ,60. Deze vordering is op de lijst van schuldeisers opgenomen. Verder speelde nog een kwestie over activa die door Air contact van gefailleerde waren gekocht en nog niet waren betaald. De curator wenste deze kwestie separaat af te wikkelen. Uiteindelijk is de curator tot een regeling gekomen waarbij Denim Air ACMI de activa van de curator heeft overgenomen voor een bedrag van 2.111,33. Hierdoor kon de curator de kwestie terzake de verrekening met Aircontact ontlopen en het actief in verband met de verkoop tot de boedel rekenen. Denim Air Holding B.V. Gefailleerde heeft een vordering van 4,8 miljoen euro op Denim Air Holding B.V. De vordering van gefailleerde op Denim Air Holding B.V. bedroeg aanvankelijk ruim 10 miljoen euro maar is teruggelopen naar 4,8 miljoen euro als gevolg van stortingen van liquide middelen door Denim Air Holding in 2009, zo lijkt te kunnen worden afgeleid. De curator heeft Denim Air Holding B.V. aangeschreven om tot betaling van het restbedrag over te gaan. In dit kader hebben inmiddels verschillende bespreking plaatsgevonden ten behoeve van de afwikkeling van deze openstaande kwestie. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 8

9 Niet bekend. Afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de Royal Bank of Scotland bij welke bank nog een aantal ( buitenlandse) rekeningen van gefailleerde bleken te lopen. Het creditsaldo per datum faillissement ter hoogte van 249,83 is op de boedelrekening bijgeschreven. Leasecontracten De curator verwijst hierbij naar alinea 1.1 van dit openbaar verslag in verband met de lease in van vliegtuigen. Voor wat betreft de ten behoeve het personeel geleasde auto s verwijst de curator naar alinea 2 van dit verslag Bank en zekerheden 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage De curator heeft inmiddels de pauliana ingeroepen ten aanzien van de verpanding van de vliegtuig motoren. De curator verwijst naar alinea 7.6 van dit openbaar verslag. 5.6 Eigendomsvoorbehouden Afgewikkeld. 5.7 Reclamerechten De curator is niet bekend geraakt met recht van reclame. Overigens is de curator ook niet bekend met verkoopactiviteiten van gefailleerde. 5.8 Retentierechten Roder Prazision Gmbh Na flink wat correspondentie over en weer is de hub door Roder uiteindelijk afgegeven. Daarbij speelde wellicht een rol dat Panta Holdings de vorderingen van Roder op gefailleerde heeft overgenomen. De hub is tijdens de openbare veiling verkocht. Revima-Apu Bij Revima Apu te Frankrijk bevindt zich een APU van gefailleerde. Deze partij heeft zich in verband met een aantal openstaande nota s beroepen op een retentierecht. De curator heeft het actief inmiddels opgeëist maar Revima heeft daar nog geen gehoor aan gegeven. De curator beraadt zich. De APU blijkt uit elkaar te zijn gehaald en te zijn opgeslagen. Afhankelijk van de staat daarvan kan de waarde nihil tot flink zijn. Daarnaast is gebleken dat kort voor datum faillissement een APU is geretourneerd die niet in de boedel is aangetroffen. Deze blijkt ten tijde van het faillissement op een vliegtuig van AeroCentury te hebben gezeten en vervolgens te zijn overgeplaatst op een van Mass Holding N.V. De curator heeft deze kwestie in onderzoek. MSI De afgelopen verslag periode is gebleken dat de onderneming MSI Aircraft Maintenance Services International in Duitsland nog een vordering heeft op gefailleerde van USD ,41. Deze onderneming houdt een propeller onder zich van gefailleerde en beroept zich op een retentierecht. Inmiddels beschikt de curator over de toestemming van de Rechter-commissaris om de propeller op te eisen op grond van artikel 60 lid 2 en vervolgens te verkopen waarbij MSI voorrang heeft op de opbrengst maar deelt in het faillissementskosten. 9

10 Er is nogal wat te doen over de propeller nu Volito stelt dat deze propeller haar eigendom is. Volito kan dit niet bewijzen en partijen discussiëren over eventuele natrekking. Uit een door de curator uitgevoerd onderzoek is inmiddels gebleken dat de propeller voor de reparatie op een toestel zat van een andere vliegtuigmaatschappij. Gefailleerde zou geen propeller in eigendom hebben gehad. Tot dusverre heeft MSI de propeller niet afgegeven. Vliegtuigbanden Peterson Deze kwestie is afgewikkeld. De kosten van het ophalen van de banden zou de waarde daarvan overstijgen. De Rechter-commissaris heeft haar goedkeuring gegeven aan een oplossing waarbij de betreffende crediteur is gevraagd de banden te verkopen en de opbrengst te verrekenen met zijn vordering. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden / 6.2 Financiële verslaglegging Afgewikkeld. Doorstart 6.3 Beschrijving / 6.4 Verantwoording / 6.5 Opbrengst / 6.6 Boedelbijdrage Beperkte doorstart Afgewikkeld. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie van gefailleerde komt op het eerste gezicht verzorgd over en lijkt te zijn bijgehouden. De administratie bevindt zich gedeeltelijk bij de bestuurder en deels op het kantoor van de curator. De curator zal nader onderzoek uitvoeren. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarstukken over 2007 zijn op 29 januari 2009 vastgesteld en op 2 februari 2009 gedeponeerd. De jaarstukken 2008 zijn op 5 juni 2009 gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De goedkeurende verklaring is verleend door kantoor Horvath De Zeeuw & De Keizer op 6 mei 2009 (jaarstukken 2008) en Deloitte Accountants BV op 30 januari 2008 (jaarstukken 2007). De verklaring van Deloitte bevat een waarschuwing dat er twijfel kan bestaan of de onderneming als going concern wel kan worden voortgezet nu de schulden groter zijn dan de bezittingen. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Dit zal worden onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk zal onderzoek worden uitgevoerd naar de handelwijze van het bestuur van gefailleerde. 7.6 Paulianeus handelen 10

11 De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris op 28 juli 2010 de actio pauliana ingeroepen ten aanzien van de verpanding van de vliegtuigmotoren van Panta Holdings B.V. De grondslag is artikel 42 Faillissementswet. Op 30 Augustus 2010 is de dagvaarding aan Panta Holdings B.V. betekend. Inzet van het geschil is wie aanspraak kan maken op de opbrengst van de vliegtuigmotoren. In verband met het feit dat de curator de verkoop van de vliegtuigmotoren heeft verzorgd, heeft de boedel een percentage van de opbrengst ontvangen. 8. Crediteuren Overeenkomsten: De curator verwijst naar het eerste openbaar verslag voor een eerste overzicht van alle openstaande overeenkomsten ten tijde van het faillissement. Gedurende de afgelopen verslagperiode zijn verschillende overeenkomsten beëindigd. Ook zijn er bijvoorbeeld lidmaatschappen van de aan de dienstverlening van gefailleerde verbonden organisaties beëindigd. Afkoop crediteuren De curator verwijst naar de eerste twee openbare verslagen. 8.1 Boedelvorderingen De curator is ten behoeve van de boedel inmiddels een aantal boedelverplichtingen aangegaan: Update Overzicht (actief aangegane) boedelschulden Het onderstaande overzicht is een overzicht van de boedelschulden vanaf datum faillissement. Het overzicht is bijgewerkt tot en met 30 september Motoren Reiskosten bezoek Spanje Freriks 554,84 Nog te betalen: Opslag, onderhoud en verzekering Motoren door Air Nostrum in Spanje ,- Aankoop containers motoren USD 5.000,- Vervoer motoren DB Schenker 4.150,13 89,25 Kosten veiling motoren BVA pm Kosten fiscalist advies BTW pm Verzekering motoren AON 161,55 Netwerk, internet, backups Provider BBeyond 3.099,43 Robes Informatica, Oracle storing 2.761,99 Xs4all verbinding Rijen 216,70 Site Online 853,83 Aankoop harde schijf 79 Personeelskosten/ Overeenkomst opdracht Nederland: Reiskosten doorwerkend personeel Bonus doorwerkend personeel 1.370,21 11

12 Loonheffing bonus werknemers 1.450,- Overeenkomst opdracht doorwerkers , , , ,10 Spanje: Advocaat Spaans ontslag 1.800,- Verzendkosten trainingsfiles piloten buitenland 300,24 Diversen Inventarisatie en taxatie NTAB pm Spoedprovisie 24,00 Integis 2.275,87 Vertaalbureau Verzekering Cantos Malmerbe 161,55 Anb Boekhoudkantoor 154,70 KvK uittreksel 22,- Aankoop papier trainingfiles Fiscaal advies Tekz 464,10 Kosten deurwaarder 87,93 Locatie Rijen Enexis 948,43 Telefoonkosten 50,- 8.2 Preferente vordering van de fiscus De Belastingdienst heeft een preferente vordering ter hoogte van ,70 ingediend. Zoals al in alinea 1.1. van dit verslag is aangegeven is sprake van een fiscale eenheid voor de Vpb en OB. De curator zal onderzoeken of het verstandig is de aangiftes VPB te verzorgen. Met enkele maanden zal de belastingdienst de crediteurenlijst ontvangen in verband met de 29 lid 2 OB claim. Afgelopen verslagperiode is de curator in contact getreden met de belastingdienst terzake de afwikkeling van de fiscale positie van gefailleerde. Dit overleg zal worden voorgezet. 8.3 Preferente vordering van het UWV Inmiddels heeft het UWV haar vorderingen ingediend. Het gaat hierbij om een boedelvordering van ,97 en preferente vorderingen ter hoogte van ,91, Andere preferente vorderingen Dunlop Aircraft Tyres heeft een preferente vordering van 558,34. Deze vordering zal naar verwachting verdwijnen vanwege de mogelijkheid die haar is geboden de banden te verkopen en haar vordering te verrekenen. MSI Aircraft Services heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van 8301,49. Zoals bekend beroept zij zich op een retentierecht. 12

13 Röder Prazision heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van 9935,-. De hub waarop zij een voorrecht heeft is inmiddels verkocht. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Inmiddels hebben 103 concurrente crediteuren hun vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Er is thans aan concurrente vorderingen ingediend een bedrag van ,76 Volgens de van gefailleerde ontvangen crediteurenlijst bedraagt de schuldenlast van gefailleerde , Verwachte wijze van afwikkeling Op dit moment is de wijze van afwikkeling nog niet te voorspellen. Dit zal enerzijds afhangen van de mogelijkheid de debiteuren te innen, alsook bijvoorbeeld het resultaat van de voorgenomen verkoop van activa van gefailleerde en anderzijds van de schuldenlast van gefailleerde. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) / 9.2 Aard procedure / 9.3 Stand procedure De curator q.q./panta Holdings B.V. Procedure over de ingeroepen Actio Pauliana in verband met het door Panta Holdings gevestigde pandrecht op de vliegtuigmotoren. Denim Air/ Robinson Het Gerechtshof in Den Haag heeft bij beschikking van 24 augustus 2010 het verzoek van de advocaat van de heer Robinson voor het houden van een deskundigenonderzoek toegewezen. De curator zal zich niet stellen in deze procedure nu voor de boedel geen belang bestaat om aan deze procedure deel te nemen. Denim Air/Kipke De curator verwijst naar het eerste openbaar verslag. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator kan op dit moment de nog voor de afwikkeling van het faillissement benodigde tijd niet goed inschatten. De inschatting die wel kan worden gemaakt is dat de afwikkeling nog wel een flinke tijd in beslag zou kunnen nemen gelet op de nog lopende kwesties waardoor vooral de incasso van debiteuren Plan van aanpak De aandacht gaat de komende periode uit naar de lopende onderzoeken, de afwikkeling van het geschil over de actio pauliana alsook de incasso van de debiteuren Indiening volgend openbaar verslag Het volgend openbaar verslag zal worden ingediend over drie maanden. mr Els Doornhein, curator 13

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T. Pagina 1 van 14 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curatoren Rechter-commissaris : Weyl Beef Products B.V. : 10.220 F : 19

Nadere informatie

Hierna: Ciccolella. Hierna: Flower Plant Partners. Hierna: F.P.P. Services. Hierna: Klarak

Hierna: Ciccolella. Hierna: Flower Plant Partners. Hierna: F.P.P. Services. Hierna: Klarak FAILLISSEMENTSVERSLAG Geconsolideerd faillissementsverslag nummer 2 d.d. 19 juli 2013 Gegevens Ondernemingen : aansprakelijkheid Ciccolella Holding International B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : 05.133 F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie