DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Emergo Hoofddorp B.V. Faillissementsnummer : 10/141 F Datum uitspraak : 18 februari 2010 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris : mr M.J.E. Geradts Activiteiten onderneming : Luchtvaart Omzetgegevens : circa ,-- ( 2009) Personeel gemiddeld aantal : 209 Saldo einde verslagperiode : 259, Verslagperiode : 13 juni 2010 t/m 30 september 2010 Bestede uren verslagperiode : 335 uren en 42 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 1477 uur en 18 minuten Referentie curator : Datum verslag : 25 oktober 2010 Algemeen Uitgangspunt: Dit derde openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende de eerste periode van het faillissement. De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de op dit moment beschikbare stukken en de met verschillende betrokken personen gevoerde besprekingen. De curator wijst erop dat in dit stadium de informatie mogelijk nog niet compleet is danwel gecontroleerd en deze informatie in de volgende openbare verslagen eventueel zal worden aangevuld. Dit openbaar verslag is opgesteld aan de hand van de RECOFA richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Het tegen het faillissement ingestelde verzet: Voor wat betreft het ingestelde verzet verwijst de curator naar het eerste en het tweede openbaar verslag. Overigens heeft de VNV Panta Holdings B.V., Denim Air ACMI B.V. en de heren J.R. Rosen Jacobson en R. de Ligt aansprakelijk gesteld voor de betaling van de niet afgedragen pensioenpremies. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie In het eerste openbaar verslag is informatie opgenomen over de directie en organisatie van gefailleerde.

2 Toelichting activiteiten gefailleerde / voorgeschiedenis: In het eerste openbaar verslag is informatie opgenomen over de activiteiten van gefailleerde en de partijen met wie zij nauw samenwerkte. De curator onderzoekt de beëindiging van de samenwerking met de belangrijkste afnemers. Air Nostrum Inmiddels zijn de vliegtuigmotoren uit de hangar van Air Nostrum verwijderd. In verband met de kosten van opslag en onderhoud heeft de curator de hiermee samenhangende boedelschuld aan Air Nostrum voldaan. De curator onderzoekt de (wijze van) beëindiging van de samenwerking met gefailleerde alsook afwikkeling daarvan. Arik Air Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was de samenwerking met Arik Air reeds beëindigd. Arik Air is thans nog een belangrijke debiteur in het faillissement. De curator verwijst naar alinea 4 van dit openbaar verslag. Overzicht van de geleasde toestellen): Hieronder volgt ter wille van de volledigheid opnieuw het overzicht van de toestellen die per datum faillissement werden geleasd door Denim Air. type regist.nr. lessor a) Dash 8 Q PH-DMX Air Nostrum L.A.M., S.A. Dash 8 Q PH-DXA Air Nostrum L.A.M., S.A. Dash 8 Q PH-DMZ Air Nostrum L.A.M., S.A. b) Dash 8 Q PH-DMQ Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH-DMR Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH DMU Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH DMV Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH DMW Vasey Leasing Limited c) Dash 8 Q PH-DXC Air Nostrum L.A.M., S.A. Dash 8 Q PH-DXB Air Nostrum L.A.M., S.A. d) Fokker PH-JXJ Mass Holding N.V. Fokker PH-JXK Mass Holding N.V. Fokker PH-JXN Mass Holding N.V. e) Fokker PH-FZG Aerocentury Corp Fokker PH-LMT Aerocentury Corp f) Fokker PH-KXM Volito Commuter KB Fokker PH-FZH Volito Commuter KB g) Fokker PH-LNE Mass Jet Lease B.V. De curator wenst daarbij, in aanvulling op de eerste twee openbare verslagen, de volgende opmerkingen te maken. Ad a) Air Nostrum Afgewikkeld. Ad b) Vasey 2

3 De curator heeft de afwikkeling van de samenwerking met Vasey in onderzoek. Ad c) Air Nostrum De leaseovereenkomsten betreffende de vliegtuigen en zijn beëindigd. Vliegtuig stond ten tijde van het faillissement in Afghanistan en werd gebruikt in het kader van de ACMI-overeenkomst met het Noorse leger (NDLO). Denim Air ACMI B.V. heeft nieuwe lease-overeenkomsten met Mass Holding N.V. gesloten ten aanzien van toestellen en De curator heeft ten aanzien van deze vliegtuigen afgesproken dat geen vorderingen vanwege de staat van deze vliegtuigen in het faillissement zal/kan worden ingediend. In onderzoek is of de boedel nog vorderingen heeft in verband met de staat van de toestellen Ad d) Aerocentury Gefailleerde heeft deposits (USD ,--) en een maintenance reserve (USD 1,4 miljoen) gestort voor aanvang van de leaseovereenkomst. In onderzoek is of Aerocentury zich daarop kan verhalen en zo ja, voor welk bedrag. De maintenance reserve zou overigens tijdens de leaseperiode zijn gestort op de rekening van Aerocentury en verbruikt. Inmiddels heeft Aerocentury in verband met de door gefailleerde geleasde vliegtuigen een letter of credit jegens Panta Holding ( als garantie terzake de leaseovereenkomsten tussen Aerocentury en gefailleerde) ter hoogte van USD 1.5 miljoen uitgewonnen. Aerocentury heeft recent de eerste berekeningen verstrekt ten aanzien van de up/down procedure van haar vliegtuigen. Deze laten een vordering op gefailleerde zien waarbij Aerocentury zich graag wil verhalen op de deposits. De heer Freriks, ingeschakeld door de boedel, heeft hiernaar gekeken maar dient, teneinde te kunnen bepalen of de genoemde kosten aan de redelivery condities voldoen, de facturen nodig die de gestelde kostenposten onderbouwen.hoewel eind juni 2010 de bijlagen al werden verwacht, heeft de curator deze tot dusverre nog niet ontvangen. Ad e Volito Volito heeft nog geen vorderingen ter verificatie ingediend. Het is zeker dat Volito een vordering op gefailleerde heeft in verband met de slechte staat waarin haar vliegtuigen zich ten tijde van het faillissement bevonden. Volito mist thans nog een propeller en stelt dat de propeller die zich bij MSI te Duitsland bevindt ( in het kader van een reparatie) haar eigendom is als gevolg van natrekking. De curator betwist dit op grond van diverse redenen. De curator verwacht een verzekeringsuitkering waartoe Volito het voor de verzekering vereiste formulier voor akkoord dient te ondertekenen. Inmiddels hebben de advocaten van Volito de curator laten weten dat Volito tot ondertekening zal overgegaan. Per datum van het faillissement is dit, ondanks talrijke herinneringen, nog niet gebeurd. De curator beraadt zich. Ad f) Mass Jet Lease B.V. Voor het Fokker 100 toestel zou volgens Mass Jet Lease B.V. geen up/down procedure gelden. Een en ander is thans in onderzoek bij de curator. Afgelopen verslagperiode heeft de curator een reparatie door ATB in Slowakije in onderzoek genomen. Ad g) Mass holding B.V. Partijen zijn in overleg over de afwikkeling van de lease overeenkomsten. Partijen verschillen nog van mening over de vraag of de boedel geld dient te ontvangen van Mass danwel Mass een concurrente vordering op de boedel heeft. Vergunningen IVW 3

4 De curator beschouwd deze kwestie als afgewikkeld. De curator verwijst voor meer informatie naar het eerste en het tweede openbaar verslag. Opleidingsinstituut De afgelopen verslagperiode zijn de resterende activiteiten van gefailleerde als opleidings instituut verkocht aan Denim Air ACMI B.V. 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal De curator verwijst voor deze informatie naar het eerste openbaar verslag. 1.4 Lopende procedures De curator is bekend met 2 lopende procedures ten tijde van het faillissement. Hiertoe wordt verwezen naar alinea 9 van dit openbaar verslag. Daarnaast heeft de curator een procedure jegens Panta Holdings B.V. opgestart. 1.5 Verzekeringen In het vorige verslag maakte de curator melding van een vijftiental verzekeringen. Alle verzekeringen, ook de bedrijfsautoverzekering voor de Opel Movano, zijn inmiddels beëindigd. Nadat de goederen die opgeslagen lagen in het dochterbedrijf Brakes & Tyres te Rijen waren verkocht, is ook de apart afgesloten boedelverzekering beëindigd. Hetzelfde geldt voor de apart afgesloten verzekering voor de vliegtuigmotoren die uit Spanje naar Nederland waren vervoerd in verband met de verkoop alhier. 1.6 Huur Alle huurovereenkomsten van gefailleerde zijn thans afgewikkeld en ontruimd. Als laatste is de bedrijfsruimte in Rijen, alweer activa van gefailleerde waren opgeslagen in verband met de verkoop, ontruimd. De curator beschouwt dit onderwerp als afgewikkeld. 1.7 Oorzaken faillissement In het eerste openbaar verslag staat een eerste opgave van de redenen en oorzaken van het faillissement van Denim Air. De curator voert een verder onderzoek uit naar de oorzaken van en aanloop tot het faillissement. Hiertoe wint de curator de nodige informatie in bij alle betrokkenen zoals de indirect bestuurder, de (voormalig) werknemers, relaties, leveranciers, de bonden, de ondernemingsraad en alle andere betrokken partijen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement / Datum ontslagaanzeggingen 2.3. Aantal in jaar voor faillissement Voor informatie over de reorganisatie poging van gefailleerde als ook het Protocol Noodpakket (in kader van reorganisatie, sociaal plan, aanpak boventalligheid en cao ) zoals dat op 16 november 2009 is overeengekomen tussen Denim Air enerzijds en VNV en De Unie anderzijds (hierna aan te duiden als de bonden ) verwijst de curator naar het eerste openbaar verslag. Bonus 2008 /2009 / Typerating De curator verwijst naar het tweede openbaar verslag. 4

5 Training files vliegend personeel Afgewikkeld Diverse werkzaamheden In de derde verslagperiode heeft de curator diverse deblokkeringsformulieren van spaarloonregelingen van ex-werknemers ondertekend en geretourneerd aan de betreffende werknemers. Voorts zijn er ook in deze verslagperiode door werknemers vorderingen ter verificatie bij de curator ingediend. De curator heeft onderzoek verricht naar deze vorderingen ten einde ze naar behoren te kunnen verwerken in de faillissementsadministratie. Doorwerken / overeenkomst opdracht Op verzoek van de curator heeft de heer Freriks, ook na het einde van de arbeidsovereenkomst voor de boedel doorgewerkt. De curator verkreeg van de Rechtercommissaris toestemming om voornoemde overeenkomsten van opdracht te verlengen. Spaanse werknemers: De verwachting is dat "FOGASA" nog een vordering zal indienen bij de curator in verband met de ten behoeve van de volgens spaans recht werkende werknemers van gefailleerde overgenomen loonverplichtingen. Dat is tot dusverre niet gebeurd. Leaseauto s Afgewikkeld. Alle lease-autos zijn kort na datum faillissement ingeleverd. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage De curator is er niet mee bekend dat gefailleerde onroerend goed in eigendom zou hebben. De bedrijfsruimtes werden gehuurd. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage Afgewikkeld. De curator verwijst voor verdere informatie over de verkoop van bedrijfsinventarissen in Hoofddorp en Tilburg naar het tweede openbaar verslag. Overigens is afgelopen verslagperiode de opbrengst van de verkoop van de inventaris in Tilburg ad 1.190,-- op de boedelrekening ontvangen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Gelet op de vorderingen van de fiscus dient haar bodemvoorrecht door de curator te worden behartigd. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 5

6 Inmiddels zijn vanuit het pand van Denim Brakes & Tyres in Rijen alle vliegtuig gerelateerde activa van gefailleerde verkocht. De verkoop is gehouden door BVA Auctions via een openbare (internet) veiling. In verband met de veiling is geadverteerd in onder andere dagbladen, de Telegraaf en op vliegtuig gerelateerde websites. De veiling is gehouden in de maand juli De veiling heeft geleid tot een opbrengst van ,45 en de na veiling tot een bedrag van 487,90. Hierop zijn de kosten van de BVA in mindering gebracht ter hoogte van ,64. Ook is nog een bedrag van 5940,77 ontvangen. Ook heeft de curator de afgelopen verslag periode een aantal vliegtuig gerelateerde activa onderhands verkocht bestaande uit towbars voor een bedrag van 956,50 en servicing carts voor 2.111,33. De curator verwijst naar de alinea hierna over Kabul activa. Vliegtuigmotoren In verband met de verkoop van de vliegtuigmotoren is een besloten internetveiling via BVA Auctions georganiseerd. Voor deze veilingen is een groep geïnteresseerden uitgenodigd en zijn ook door de BVA andere partijen benaderd. De afgelopen verslagperiode zijn de vliegtuigmotoren verkocht. Helaas was de opbrengst van de veiling dusdanig lager dan gehoopt dat de motoren niet zijn gegund aan de hoogste bieders. In plaats daarvan heeft de curator de motoren onderhands verkocht aan Regional One. Inmiddels is de koopsom ad USD ,- en 4.000,- voor de stands ontvangen op de boedelrekening. De motoren zijn geleverd. Hiermee is deze kwestie afgewikkeld. In verband met het op de motoren gevestigde pandrecht van de aandeelhouder van gefailleerde is inmiddels een deel van de opbrengst, te weten ,- op de derdenrekening van de Vos & Partners Advocaten gestort. Dit bedrag blijft daar staan in afwachting van de uitkomst van het geschil over het pandrecht. Diefstal Onderzoek loopt. Activa bij Samco Alle kwesties zijn afgewikkeld. Kabul activa De in het tweede openbaar verslag genoemde F 100 towingbar en compressor stand ten behoeve van het Fokker 100 toestel zijn uiteindelijk niet naar Nederland vervoerd. Het lukte niet ze mee te krijgen op een vracht naar Nederland. Er is voor gekozen om deze activa onderhands te verkopen aan Denim Air ACMI voor de gemiddelde prijs die voor deze activa voor de internetveiling is betaald. Dit heeft geleid tot een onderhandse verkoop aan Denim Air ACMI met een opbrengst van 956, 50. Verder is afgelopen verslagperiode bekend geraakt dat de water servicing carts en lavatory servicing carts in eigendom blijken te zijn bij gefailleerde. Ten onrechte had NDLO hiervoor nog niet betaald. Omdat een discussie ontstond met NDLO in verband met de vordering die ze op gefailleerde heeft en de verrekening van de vergoeding voor deze activa heeft de curator met Denim Air ACMI B.V. afgesproken dat deze de activa overneemt van de boedel. In verband hiermee heeft de boedel een bedrag ontvangen van 2.111,33 Fokker Services BV Op dit moment vindt nog altijd overleg plaats tussen de curator (vertegenwoordigd door de heer Freriks) en een vertegenwoordiger van Fokker Services. Er is nog geen 6

7 overeenstemming bereikt over de eigendom en waarde van enkele vliegtuigonderdelen zodat de positie van de boedel ten opzichte van Fokker nog niet vaststaat. Op korte termijn zal een overleg plaatsvinden met alle betrokkenen waarbij getracht zal worden om tot een vergelijk te komen. Lufthansa Technik Aero Alzey GmbH (LTAA) Het onderzoek naar de door LTAA overgelegde lijst met ontbrekende onderdelen is nog gaande. Ook heeft de curator nog geen inzicht gekregen in de motoronderdelen van Emergo / Denim Air die bij LTAA in opslag liggen. De informatieverstrekking door LTAA verlooft stroef Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst Deposito s Een belangrijk onderwerp zijn nog de deposito s die ten behoeve van de eigenaren van de vliegtuigen van wie werd geleasd door gefailleere zijn gesteld. Per 31 december 2009 zou het hierbij gaan om ,-. Deze bedragen staan op de balans van gefailleerde maar opgemerkt wordt dat deze bedragen niet ter vrije beschikking staan en dienen voor het bij oplevering benodigde onderhoud aan vliegtuigen. De curator heeft een en ander in onderzoek en heeft inmiddels geconstateerd dat een belangrijk deel van de reserve op de rekening van Aerocentury is gestort en reeds voor datum faillissement in het kader van het benodigde onderzoek is verbruikt. Brakes & Tyres Denim Brakes & Tyres B.V. werd op 13 april 2010 in staat van faillissement verklaard door de Rechtbank Haarlem met benoeming van ondergetekende tot curator. Verwezen wordt naar de openbare verslaglegging in dit faillissement. Uitkering verzekering Inmiddels heeft Volito via haar advocaten laten weten dat er zal worden nagekomen als gevolg waarvan de boedel een uitkering van de verzekeraar kan verwachten. Zoals hiervoor vermeld, is Volito niettemin haar toezegging nog steeds niet nagekomen. Boedelactief 3.14 Stand van de boedel Het saldo van de kasbankrekening bedraagt per 30 september ,14. De curator benadrukt dat zich op de derdengeldrekening van De Vos & Partners een bedrag bevindt van ,- in verband met de verkoop van de vliegtuigmotoren. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst /4.3 Boedelbijdrage Volgens de opgave van gefailleerde staat per datum faillissement een bedrag aan debiteuren open ad ,40. Volgens verkregen informatie is geen sprake van verpanding van de debiteuren zodat de opbrengst hiervan aan de boedel toekomt. De curator heeft de afgelopen verslagperiode wederom contact gehad met de voormalig bedrijfsjurist van gefailleerde als ook de heer Rosen Jacobson teneinde informatie te verzamelen over de verschillende openstaande vorderingen. 7

8 Aan enkele van deze vorderingen ligt een ( langdurig) conflict ten grondslag. Bovendien gaat het in de meeste gevallen om incasso s op partijen in het buitenland. Inmiddels zijn de meeste debiteuren aangeschreven. Arik Air en Arik Niger De curator verwijst naar hetgeen over de vorderingen van Denim Air op Arik Air en Arik Niger in het vorige verslag is overwogen. Het overleg tussen het door de boedel ingeschakelde Engelse advocatenkantoor Pitmans en Thomas Agger heeft vooralsnog niet tot een minnelijke regeling mogen leiden, laat staan tot de incasso van de vorderingen op Arik Air en Arik Niger. Beide partijen hebben zich, gelijk hun directeur de heer Johnson, op het standpunt gesteld dat zij niets aan Denim Air zijn verschuldigd nu zij door hetgeen zij in het verleden hebben betaald volledig jegens Denim Air zijn gekweten. Een en ander heeft ertoe geleid dat de administratieve historie in de relatie tussen Denim Air en beide debiteuren wordt gereconstrueerd. Dat is inmiddels geschied en Pitmans hoopt het overleg met Arik Air, Arik Niger en de heer Johnson onder dreiging van rechtsmaatregelen te kunnen hervatten. Het streven blijft tot een minnelijke regeling te komen, nog steeds in de hoop een langdurige procedure te vermijden. Aircontact De afgelopen verslag periode heeft curator onderzoek uitgevoerd naar de juridische verhouding tussen Aircontact, de bemiddelaar voor het contract met NDLO en gefailleerde. Gefailleerde bleek namelijk nog een vordering op Aircontact te hebben. Aircontact aan haar zijde had een vordering van ,- in verband met een depot dat bij het begin van de samenwerking is betaald. Dit depot is niet afgezonderd maar is op de lopende rekening van gefailleerde betaald. Daarnaast diende gefailleerde nog te facturen voor de verrichte werkzaamheden in de maanden januari en februari Deze werkzaamheden behelzen een vordering van ,40. NDLO heeft zich op verrekening beroepen, hetgeen tot een restant vordering van NDLO op gefailleerde leidt ter hoogte van ,60. Deze vordering is op de lijst van schuldeisers opgenomen. Verder speelde nog een kwestie over activa die door Air contact van gefailleerde waren gekocht en nog niet waren betaald. De curator wenste deze kwestie separaat af te wikkelen. Uiteindelijk is de curator tot een regeling gekomen waarbij Denim Air ACMI de activa van de curator heeft overgenomen voor een bedrag van 2.111,33. Hierdoor kon de curator de kwestie terzake de verrekening met Aircontact ontlopen en het actief in verband met de verkoop tot de boedel rekenen. Denim Air Holding B.V. Gefailleerde heeft een vordering van 4,8 miljoen euro op Denim Air Holding B.V. De vordering van gefailleerde op Denim Air Holding B.V. bedroeg aanvankelijk ruim 10 miljoen euro maar is teruggelopen naar 4,8 miljoen euro als gevolg van stortingen van liquide middelen door Denim Air Holding in 2009, zo lijkt te kunnen worden afgeleid. De curator heeft Denim Air Holding B.V. aangeschreven om tot betaling van het restbedrag over te gaan. In dit kader hebben inmiddels verschillende bespreking plaatsgevonden ten behoeve van de afwikkeling van deze openstaande kwestie. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 8

9 Niet bekend. Afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de Royal Bank of Scotland bij welke bank nog een aantal ( buitenlandse) rekeningen van gefailleerde bleken te lopen. Het creditsaldo per datum faillissement ter hoogte van 249,83 is op de boedelrekening bijgeschreven. Leasecontracten De curator verwijst hierbij naar alinea 1.1 van dit openbaar verslag in verband met de lease in van vliegtuigen. Voor wat betreft de ten behoeve het personeel geleasde auto s verwijst de curator naar alinea 2 van dit verslag Bank en zekerheden 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage De curator heeft inmiddels de pauliana ingeroepen ten aanzien van de verpanding van de vliegtuig motoren. De curator verwijst naar alinea 7.6 van dit openbaar verslag. 5.6 Eigendomsvoorbehouden Afgewikkeld. 5.7 Reclamerechten De curator is niet bekend geraakt met recht van reclame. Overigens is de curator ook niet bekend met verkoopactiviteiten van gefailleerde. 5.8 Retentierechten Roder Prazision Gmbh Na flink wat correspondentie over en weer is de hub door Roder uiteindelijk afgegeven. Daarbij speelde wellicht een rol dat Panta Holdings de vorderingen van Roder op gefailleerde heeft overgenomen. De hub is tijdens de openbare veiling verkocht. Revima-Apu Bij Revima Apu te Frankrijk bevindt zich een APU van gefailleerde. Deze partij heeft zich in verband met een aantal openstaande nota s beroepen op een retentierecht. De curator heeft het actief inmiddels opgeëist maar Revima heeft daar nog geen gehoor aan gegeven. De curator beraadt zich. De APU blijkt uit elkaar te zijn gehaald en te zijn opgeslagen. Afhankelijk van de staat daarvan kan de waarde nihil tot flink zijn. Daarnaast is gebleken dat kort voor datum faillissement een APU is geretourneerd die niet in de boedel is aangetroffen. Deze blijkt ten tijde van het faillissement op een vliegtuig van AeroCentury te hebben gezeten en vervolgens te zijn overgeplaatst op een van Mass Holding N.V. De curator heeft deze kwestie in onderzoek. MSI De afgelopen verslag periode is gebleken dat de onderneming MSI Aircraft Maintenance Services International in Duitsland nog een vordering heeft op gefailleerde van USD ,41. Deze onderneming houdt een propeller onder zich van gefailleerde en beroept zich op een retentierecht. Inmiddels beschikt de curator over de toestemming van de Rechter-commissaris om de propeller op te eisen op grond van artikel 60 lid 2 en vervolgens te verkopen waarbij MSI voorrang heeft op de opbrengst maar deelt in het faillissementskosten. 9

10 Er is nogal wat te doen over de propeller nu Volito stelt dat deze propeller haar eigendom is. Volito kan dit niet bewijzen en partijen discussiëren over eventuele natrekking. Uit een door de curator uitgevoerd onderzoek is inmiddels gebleken dat de propeller voor de reparatie op een toestel zat van een andere vliegtuigmaatschappij. Gefailleerde zou geen propeller in eigendom hebben gehad. Tot dusverre heeft MSI de propeller niet afgegeven. Vliegtuigbanden Peterson Deze kwestie is afgewikkeld. De kosten van het ophalen van de banden zou de waarde daarvan overstijgen. De Rechter-commissaris heeft haar goedkeuring gegeven aan een oplossing waarbij de betreffende crediteur is gevraagd de banden te verkopen en de opbrengst te verrekenen met zijn vordering. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden / 6.2 Financiële verslaglegging Afgewikkeld. Doorstart 6.3 Beschrijving / 6.4 Verantwoording / 6.5 Opbrengst / 6.6 Boedelbijdrage Beperkte doorstart Afgewikkeld. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie van gefailleerde komt op het eerste gezicht verzorgd over en lijkt te zijn bijgehouden. De administratie bevindt zich gedeeltelijk bij de bestuurder en deels op het kantoor van de curator. De curator zal nader onderzoek uitvoeren. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarstukken over 2007 zijn op 29 januari 2009 vastgesteld en op 2 februari 2009 gedeponeerd. De jaarstukken 2008 zijn op 5 juni 2009 gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De goedkeurende verklaring is verleend door kantoor Horvath De Zeeuw & De Keizer op 6 mei 2009 (jaarstukken 2008) en Deloitte Accountants BV op 30 januari 2008 (jaarstukken 2007). De verklaring van Deloitte bevat een waarschuwing dat er twijfel kan bestaan of de onderneming als going concern wel kan worden voortgezet nu de schulden groter zijn dan de bezittingen. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Dit zal worden onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk zal onderzoek worden uitgevoerd naar de handelwijze van het bestuur van gefailleerde. 7.6 Paulianeus handelen 10

11 De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris op 28 juli 2010 de actio pauliana ingeroepen ten aanzien van de verpanding van de vliegtuigmotoren van Panta Holdings B.V. De grondslag is artikel 42 Faillissementswet. Op 30 Augustus 2010 is de dagvaarding aan Panta Holdings B.V. betekend. Inzet van het geschil is wie aanspraak kan maken op de opbrengst van de vliegtuigmotoren. In verband met het feit dat de curator de verkoop van de vliegtuigmotoren heeft verzorgd, heeft de boedel een percentage van de opbrengst ontvangen. 8. Crediteuren Overeenkomsten: De curator verwijst naar het eerste openbaar verslag voor een eerste overzicht van alle openstaande overeenkomsten ten tijde van het faillissement. Gedurende de afgelopen verslagperiode zijn verschillende overeenkomsten beëindigd. Ook zijn er bijvoorbeeld lidmaatschappen van de aan de dienstverlening van gefailleerde verbonden organisaties beëindigd. Afkoop crediteuren De curator verwijst naar de eerste twee openbare verslagen. 8.1 Boedelvorderingen De curator is ten behoeve van de boedel inmiddels een aantal boedelverplichtingen aangegaan: Update Overzicht (actief aangegane) boedelschulden Het onderstaande overzicht is een overzicht van de boedelschulden vanaf datum faillissement. Het overzicht is bijgewerkt tot en met 30 september Motoren Reiskosten bezoek Spanje Freriks 554,84 Nog te betalen: Opslag, onderhoud en verzekering Motoren door Air Nostrum in Spanje ,- Aankoop containers motoren USD 5.000,- Vervoer motoren DB Schenker 4.150,13 89,25 Kosten veiling motoren BVA pm Kosten fiscalist advies BTW pm Verzekering motoren AON 161,55 Netwerk, internet, backups Provider BBeyond 3.099,43 Robes Informatica, Oracle storing 2.761,99 Xs4all verbinding Rijen 216,70 Site Online 853,83 Aankoop harde schijf 79 Personeelskosten/ Overeenkomst opdracht Nederland: Reiskosten doorwerkend personeel Bonus doorwerkend personeel 1.370,21 11

12 Loonheffing bonus werknemers 1.450,- Overeenkomst opdracht doorwerkers , , , ,10 Spanje: Advocaat Spaans ontslag 1.800,- Verzendkosten trainingsfiles piloten buitenland 300,24 Diversen Inventarisatie en taxatie NTAB pm Spoedprovisie 24,00 Integis 2.275,87 Vertaalbureau Verzekering Cantos Malmerbe 161,55 Anb Boekhoudkantoor 154,70 KvK uittreksel 22,- Aankoop papier trainingfiles Fiscaal advies Tekz 464,10 Kosten deurwaarder 87,93 Locatie Rijen Enexis 948,43 Telefoonkosten 50,- 8.2 Preferente vordering van de fiscus De Belastingdienst heeft een preferente vordering ter hoogte van ,70 ingediend. Zoals al in alinea 1.1. van dit verslag is aangegeven is sprake van een fiscale eenheid voor de Vpb en OB. De curator zal onderzoeken of het verstandig is de aangiftes VPB te verzorgen. Met enkele maanden zal de belastingdienst de crediteurenlijst ontvangen in verband met de 29 lid 2 OB claim. Afgelopen verslagperiode is de curator in contact getreden met de belastingdienst terzake de afwikkeling van de fiscale positie van gefailleerde. Dit overleg zal worden voorgezet. 8.3 Preferente vordering van het UWV Inmiddels heeft het UWV haar vorderingen ingediend. Het gaat hierbij om een boedelvordering van ,97 en preferente vorderingen ter hoogte van ,91, Andere preferente vorderingen Dunlop Aircraft Tyres heeft een preferente vordering van 558,34. Deze vordering zal naar verwachting verdwijnen vanwege de mogelijkheid die haar is geboden de banden te verkopen en haar vordering te verrekenen. MSI Aircraft Services heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van 8301,49. Zoals bekend beroept zij zich op een retentierecht. 12

13 Röder Prazision heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van 9935,-. De hub waarop zij een voorrecht heeft is inmiddels verkocht. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Inmiddels hebben 103 concurrente crediteuren hun vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Er is thans aan concurrente vorderingen ingediend een bedrag van ,76 Volgens de van gefailleerde ontvangen crediteurenlijst bedraagt de schuldenlast van gefailleerde , Verwachte wijze van afwikkeling Op dit moment is de wijze van afwikkeling nog niet te voorspellen. Dit zal enerzijds afhangen van de mogelijkheid de debiteuren te innen, alsook bijvoorbeeld het resultaat van de voorgenomen verkoop van activa van gefailleerde en anderzijds van de schuldenlast van gefailleerde. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) / 9.2 Aard procedure / 9.3 Stand procedure De curator q.q./panta Holdings B.V. Procedure over de ingeroepen Actio Pauliana in verband met het door Panta Holdings gevestigde pandrecht op de vliegtuigmotoren. Denim Air/ Robinson Het Gerechtshof in Den Haag heeft bij beschikking van 24 augustus 2010 het verzoek van de advocaat van de heer Robinson voor het houden van een deskundigenonderzoek toegewezen. De curator zal zich niet stellen in deze procedure nu voor de boedel geen belang bestaat om aan deze procedure deel te nemen. Denim Air/Kipke De curator verwijst naar het eerste openbaar verslag. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator kan op dit moment de nog voor de afwikkeling van het faillissement benodigde tijd niet goed inschatten. De inschatting die wel kan worden gemaakt is dat de afwikkeling nog wel een flinke tijd in beslag zou kunnen nemen gelet op de nog lopende kwesties waardoor vooral de incasso van debiteuren Plan van aanpak De aandacht gaat de komende periode uit naar de lopende onderzoeken, de afwikkeling van het geschil over de actio pauliana alsook de incasso van de debiteuren Indiening volgend openbaar verslag Het volgend openbaar verslag zal worden ingediend over drie maanden. mr Els Doornhein, curator 13

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08/470 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Hobat Praktijk B.V. Faillissementsnummer : 09/716 F Datum uitspraak : 15 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 23 augustus 2010 Curator

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R. van der Kamp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, laatstelijk zaakdoende

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Anosta B.V. Faillissementsnummer : 08/552 F Datum uitspraak : 18 november 2008 Datum verslag : 11 december 2009

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief)

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief) TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Millenaar & Van den Heuvel Installateurs B.V. Faillissementsnummer : 11/264 F Datum uitspraak : 10 mei 2011 Curator : mr. L.I.

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : mr. K.D. van Ringen

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : mr. K.D. van Ringen VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Closed Gap B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, laatstelijk zaakdoende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartal B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : NDY Nederland B.V. Faillissementsnummer : C/16/15/216 F Datum uitspraak : 17 maart 2015 Curator : mr. M. Telderman R-C : mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : ICT-dienstverlening

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Bacio Media B.V. Faillissementsnummer : 09/429 F Datum uitspraak : 2 juni 2009 Datum verslag : 3 november 2009 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FFOOFF B.V. (KvK-nummer 58732004),

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 22 augustus 2014 Datum laatste verslag : 17 februari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bakker-Koster Beheer B.V., statutair gevestigd te Gouda,

Nadere informatie

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 november 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LINQ TAXI B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LINQ TAXI B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LINQ TAXI B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (KvK-nummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Poelmeer B.V.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BANG & OLUFSEN WESSELS AMSTERDAM B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BANG & OLUFSEN WESSELS AMSTERDAM B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BANG & OLUFSEN WESSELS AMSTERDAM B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DMK Vermogensbeheer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/648 NL:TZ:0000008545:F001 11-10-2016 Mr. M. Timmer mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Stichting Vakantie op buitengewoon

Nadere informatie

ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Partner Plant B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer en kantoorhoudende te (1424 LD) De Kwakel,

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONE CLEANING SERVICES B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen feitelijk gevestigd aan de Witte de Withstraat 123

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/17/172 NL:TZ:0000013038:F001 09-05-2017 mr. N. Vinke mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming Naam: E.A.S.E. B.V. Adres:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 18 mei 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 18 mei 2009 EBH Elshof Advocaten FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 18 mei 2009 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : Anton van Baalen Beheer B.V. : F.09/253 Datum uitspraak : 14 april 2009 Aanvrager Curator

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 1 oktober 2009 Curator : voorheen

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KEIZERHOF B.V.

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KEIZERHOF B.V. ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KEIZERHOF B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Keizerhof B.V. Keizerhof

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LOGOWEAR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LOGOWEAR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LOGOWEAR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Logowear B.V. (Logowear)

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruit Lounge Studio s B.V. Faillissementsnummer : 08/94 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING ZESDAAGSE VAN BRABANT

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING ZESDAAGSE VAN BRABANT VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING ZESDAAGSE VAN BRABANT Gegevens onderneming : Stichting Zesdaagse van Brabant Koophandel onder het nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 12 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 12 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 12 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWAALFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWAALFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWAALFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : DMSA Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Salespromotion Faillissementsnummer : 02.493 Datum uitspraak

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING Gegevens onderneming : de commanditaire vennootschap, KvK- nummer 52046494, gevestigd te (1046

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/104 NL:TZ:0000002817:F001 10-02-2015 mr. M.C.C. Stoové mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/380 NL:TZ:0000000409:F001 19-05-2015 Mr. L. Kuiper mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming All Glass Projects BV (kvk:

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/464 NL:TZ:0000006452:F001 22-09-2015 mr. K. Overloop mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

VIJFDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Distribution B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/88 NL:TZ:0000002990:F001 09-02-2016 mr. A.R.J. Borsboom mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming Esen Trading B.V. is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Consumentenadviseur

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/16/474 NL:TZ:0000008865:F001 01-11-2016 mr. J.R. Feenstra mr. WF Korthals Altes Algemeen Gegevens onderneming Glashandel de Amstel

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 oktober 2013 Onderneming : Monpak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/288 NL:TZ:0000013941:F001 13-06-2017 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Enviro-ICS B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/464 NL:TZ:0000006452:F001 22-09-2015 mr. K. van Overloop mr. TJ van Gessel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/751 NL:TZ:0000011923:F001 13-12-2016 Mr. B.H.M. Harbers mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Lueb Bouwbedrijf B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 24 december 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012. Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012. Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Vlinder Inschrijvingsnummer handelsregister Elektrotechniek BV t.h.o.d.n. Mariposa lichtarchitectuur.

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming : Katwijk Infra B.V./ Katwijk Verhuur B.V. Faillissementsnummer : F03/356 en F03/465 Datum uitspraak : 4 juni 2003/ 23 juli 2003

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN YourBA V.O.F.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN YourBA V.O.F. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN YourBA V.O.F. Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma YourBA (YourBA) (KvKnummer: 27335477), handelend onder

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Sneltax Jeko B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1043

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN PRIMAVERA HOLDING B.V. PRIMAVERAQUINT B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN PRIMAVERA HOLDING B.V. PRIMAVERAQUINT B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN PRIMAVERA HOLDING B.V. PRIMAVERAQUINT B.V. Gegevens onderneming : 1. Primavera Holding B.V. 2. Primaveraquint B.V.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Poelmeer B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V.

ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V. ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jofre B.V. Amsterdam, laatstelijk

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie