Toelichting voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen"

Transcriptie

1 voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen Profielen: Financieel administratief medewerker (niveau 3) Bedrijfsadministrateur (niveau 4) Junior assistent-accountant (niveau 4) Onderdeel Algemeen Gekozen opleidingsmodel: Concentrisch Dossierbrede start Extra nadruk op: zakelijk communiceren en algemene houdingsaspecten Beslismoment 1 en 2 Verschil tussen niveau 3 en 4 in curriculumvoorbeeld Werkprocessen (incl. ondersteunende kennis en vaardigheden) worden gedurende de gehele opleiding herhaald (op school en in de verschillende stages). Ook nadat een kerntaak is geëxamineerd komen werkzaamheden van die kerntaak terug op school en in de stages die daarna volgen. Er wordt op eenvoudig niveau gestart en dat wordt steeds verder uitgebouwd tot op het meest complexe vereiste niveau (zoals beschreven in kwalificatiedossier). Er is zowel in de schoolsessies als door de werkgroep gekozen voor een dossierbreed curriculum voor alle drie profielen. Deze start in augustus/september van leerjaar 1 en eindigt met ingang van mei van datzelfde jaar. De dossierbrede periode duurt (advies werkgroep) drie kwartalen. Door de dossierbede periode hier te eindigen blijft er voldoende tijd over voor het gedifferentieerd opleiden voor niveau 3 en 4. Omdat niveau 4 meer kerntaken en kennisonderdelen kent en er tegelijkertijd naar een zekere spreiding van examens wordt gestreefd, moet de examinering van bepaalde onderdelen van niveau 4 eerder plaatsvinden. Een voorbeeld is het kennisexamen Rekenvaardigheid financiële beroepen (in mei van leerjaar 1). De bedrijven uit de schoolsessies waren m.n. ontevreden over het niveau van de student t.a.v. klantcontacten, zakelijk communiceren (telefoneren, zowel intern als extern, klantcontacten), algemene houdingsaspecten werknemer zoals samenwerken, initiatief nemen, flexibiliteit tonen en een lerende houding aannemen. Om die reden zijn deze onderdelen nog een keer apart benoemd en opgenomen in het dossierbrede deel van de opleiding. Aan deze onderdelen moet in de eerste 3 kwartalen extra aandacht besteed worden op school. Na 3 kwartalen volgt het eerste moment waarop gekeken wordt of de student zijn traject kan vervolgen in niveau 3 of 4. Een deel gaat door met niveau 3. Een ander deel met niveau 4. Bij twijfel gaat de student door naar niveau 4. Dit geeft hem de kans om in BPV 1 en 2 en ook via de terugkomdagen op school en via het kennisexamen Rekenvaardigheid financiële beroepen te bewijzen dat hij niveau 4 aankan. Op beslismoment 2 (oktober, leerjaar 2) wordt definitief besloten op welk niveau de student het traject vervolgt. Hiermee wordt voorkomen dat studenten die alsnog naar niveau 4 kunnen, een achterstand oplopen. Het verschil tussen niveau 3 en 4 zit niet zozeer in de opbouw van kerntaken en werkprocessen, maar wel in de examenmomenten. Voor niveau 4 worden een aantal onderdelen eerder geëxamineerd i.v.m. verdere belasting in het programma. Niveau 3 heeft meer tijd nodig om praktijk en theorie zich eigen te maken en routine op te bouwen tot op het niveau wat bedrijven nodig hebben. Werkgroepbijeenkomst 27 maart

2 Indicatoren voor niveau 3 of 4 Bpv (incl. uren FoV) Voorbereiding bpv (1, 2 en 3): verwachtingen managen en matchen (bijv. m.b.v. de Praktijkwijzer) BPV 1 BPV 2 BPV 3 Lintstages: verbinden van leren op school en - Complexiteit niveau 4 aankunnen + initiatief tonen en doorvragen - Prestatie op kennisexamen Rekenvaardigheid financiële beroepen (alleen niveau 4 na beslismoment 1) - Presteren in de stage (meewegen oordeel stagebedrijf): wat zijn aanwijzingen voor de praktijkopleider op basis waarvan hij denkt dat de student niveau 3 of 4 aankan? - Ook kan een capaciteitentest ingezet worden. Verder geeft de werkgroep aan dat het belangrijk is dat studenten vooraf duidelijk weten wat de betekenis is van de formatieve toetsing in de selectie voor niveau 3 of 4 (qua inhoud en gevolgen). Samen met student vinden van een passende stageplaats, sollicitatietraining en verwachtingen managen, o.a.: - Welke beroepshouding moet de student ontwikkelen? - Heeft de student een juist beroepsbeeld? Hoe ontwikkel je dit? - Wat kan de student al? (Weten wat de student kan bepaalt mede wat hij kan/mag doen tijdens iedere stage). - Wat wil de student leren in iedere stage? - Wat is er mogelijk bij het leerbedrijf? Samen met bedrijven afstemmen over, o.a.: - Wat mag/kan het bedrijf verwachten van een student in leerjaar 1, 2 of 3? Wat kan deze individuele student? - Wat heeft het bedrijf te bieden aan werkzaamheden? Wat is het voor handen zijnde werk? Hoe kun je daar op aansluiten in de voorbereiding met de student? Hoe kan het bedrijf aansluiten op wat de leerling op school heeft geleerd? - Afspraken maken: over wat de student gaat doen/leren (opleidingsplan bpv), over wijze van contact en communiceren tijdens de stage tussen school en bedrijf en over beoordelen/examineren in de stage. Het ontwikkelen van de juiste beroepshouding en beroepsbeeld bij studenten is een verantwoordelijkheid van het hele docententeam (vakdocenten, taal-/ rekendocenten, etc.). Doel is oriënteren op het beroep/bedrijfsleven en deels ook inwerken op werkprocessen bij het bedrijf. Aan het einde van het eerste leerjaar moet de student weten of dit het beroep is waar hij in verder wil. Omdat studenten wel al iets moeten kennen en kunnen van het beroep wordt deze stage aan het einde van jaar 1 geplaatst. Het betreft een korte lintstage van enkele weken (4-8) met terugkomdagen op school. Na de zomer volgt BPV 2 bij hetzelfde bedrijf. Gericht op ervaring opdoen in werkzaamheden van het beroep, m.n. werkprocessen van basiskerntaak 1 en 2. De werkprocessen van basiskerntaak 1 en 2 zijn voor alle 3 profielen gelijk, dus de leerling kan zijn stage op dezelfde plek blijven doen, ook als hij in oktober bij beslismoment 2, switcht van niveau. Er is gekozen voor een lintstage, dus terugkomdagen op school. Deze stage duurt van augustus/september tot januari (16-20 weken). Gericht op ervaring opdoen in werkzaamheden van het beroep, specifiek in basiskerntaak 3 (kwantiteitenregistraties) en de profielkerntaken van de kwalificatie. Ook hier wordt in het ideale geval een lintstage geadviseerd van 3 à 4 dagen in de week. Voor niveau 3 vindt vooral een herhaling en uitbouw plaats van kerntaken 1 en 2 uit de basis (concentrisch model), naast ervaring opdoen met basiskerntaak 3. Er is gekozen voor lintstages, dus terugkomdagen op school. Het advies is op de terugkomdagen aandacht te besteden aan individuele leervragen van studenten Werkgroepbijeenkomst 27 maart

3 in het bedrijf Spiegelen bpv en inwerken door studenten Werkprocessen/praktijk Volgorde werkprocessen Basiskerntaken Profielkerntaken niveau 4 Keuzedelen (in het ideale geval zowel aangegeven door de student als door de praktijkopleider van die student) en met de studenten te reflecteren op eigen functioneren/ontwikkeling. Door voor lintstages te kiezen kan het leren op school en het leren in het bedrijf met elkaar verbonden worden: wat komt de student tegen tijdens zijn stage? Wat heeft hij nodig om verder te komen op de stage en op school? Raadpleeg de praktijkopleider van de student om hierover up to date informatie op te halen en geef de praktijkopleider terug wat de leerling op school geleerd heeft. Tijdens de bpv wordt wat de student op school geleerd heeft, uitgebouwd. BPV 2 en 3 vinden bewust in verschillende periodes van het schooljaar plaats om zo de capaciteit aan stageplaatsen optimaal te benutten (geen onderbenutting, geen overbenutting). Om dezelfde reden eindigt BPV 3 (in leerjaar 3) op het moment dat BPV 1 (leerjaar 1) start. Ook maakt dit stagemodel mogelijk dat studenten uit bijv. het 3 e leerjaar, de 2 e jaars stagiaires inwerken op de stage (in algemene zaken van het bedrijf). Het kwalificatiedossier heeft een logische volgorde die als zodanig ook terugkomt in de opbouw van het onderwijsprogramma. Basiskerntaken 1 en 2 zijn met name geschikt om in de dossierbrede periode aan te bieden (hoewel B1 K2 W3, bewaken van betalingstermijnen vrij pittig is). Deze taken vormen de basis van het dossier/beroep én zijn geschikt om vanaf het begin van de opleiding aan te bieden. Basiskerntaak 3 is wat complexer en mede omdat er ook is gekeken naar voldoende spreiding van onderdelen over de opleiding, start basiskerntaak 3 in leerjaar 2. De niveau 4 profielen starten een kwartaal eerder met deze kerntaak dan niveau 3. Niveau 4 studenten zijn in staat sneller door de stof heen te gaan en bovendien bestaat hun programma uit een extra kerntaak waar ook nog voldoende tijd voor ingepland moet worden. De beide niveau 4 profielen kennen in het dossier een specifieke profielkerntaak. Deze profielkerntaak kent verschillen tussen beide profielen. De bedrijfsadministrateur richt zich op werkzaamheden t.b.v. periodeafsluiting en belastingaangifte. De junior assistent-accountant richt zich op werkzaamheden t.b.v. samenstellingsopdrachten en belastingaangiften. In de opleiding moet derhalve rekening gehouden worden met dit verschil, zodat de student goed is voorbereid op de specifieke beroepsstage die hierbij hoort. Bepaalde werkprocessen kunnen voor beide profielen wel gecombineerd worden. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat studenten in de richting junior assistentaccountant extra werkprocessen moeten leren en examineren. Er kan gekozen worden voor meerdere kleinere keuzedelen (minimaal 240 uur). De aard van het keuzedeel bepaalt het startmoment: als gekozen wordt voor een extra taal dan is het advies daar vanaf het begin van de opleiding mee te starten omdat de student de gehele opleiding nodig heeft om op het vereiste niveau te komen. Als gekozen wordt voor verdieping, verbreding (bijv. fiscaal) of doorstroom hbo dan kan in leerjaar 2 gestart worden. Het toepassen van het geleerde m.b.t. de 2 e MVT vindt bij voorkeur niet alleen plaats op school, maar ook tijdens de stage. Werkgroepbijeenkomst 27 maart

4 Examinering Examinering in de bpv Examinering basiskerntaak 1 (dagboeken) en 2 (debiteuren/ crediteuren) Examinering basiskerntaak 3 (kwantiteitenregistraties) Examinering profielkerntaken 1 (niveau 4) Examinering keuzedelen Examinering theorieexamens (ondersteunende kennis en vaardigheden voor het beroep) Wens werkgroep: - Een keuzedeel doorstroom hbo is bij voorkeur hoofdzakelijk theoretisch van aard. - Een keuzedeel fiscaal is bij voorkeur theoretisch van aard en bouwt voort op de kennis fiscaal zoals beschreven in het kwalificatiedossier. Vraag/advies van de werkgroep is: Is één groot tentamen/kennisexamen van fiscaal uit het profiel en de keuzedeel samen mogelijk? - Een keuzedeel salarisadministratie is bij voorkeur een inleidende module met veel theorie en onderdelen in de stage. Er zijn al enkele positieve ervaringen met examineren in de beroepspraktijk in de sector financieel administratief. Door bij examinering gebruik te maken van de praktijk van de stage wordt in een levensechte omgeving geëxamineerd. De werkgroep adviseert in zijn algemeenheid datgene wat in de stage geëxamineerd kan worden, ook daar te examineren. Hierover moeten wel goede afspraken met en handzame materialen voor de bedrijven worden gemaakt. De school blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de examinering. Deze kerntaak wordt bij voorkeur in het leerbedrijf geëxamineerd (voor niveau in BPV 2, voor niveau 3 in BPV 3). Niveau 4 moet eerder op dit niveau zijn dan niveau 3 omdat niveau 4 ook nog profielwerkprocessen moet gaan beheersen, vandaar dat deze kerntaken voor niveau 4 eerder geëxamineerd worden. Niveau 3 heeft op deze manier voldoende tijd (3 jaar) om naar het vereiste niveau te werken. De kans op slagen en het optimaal voorbereid zijn op werk, is hierdoor groter. B1 K2 W3 (betalingstermijnen bewaken en activiteiten invordering verrichten) kan vaak niet optimaal op de stage geëxamineerd worden en daarom is het advies deze op school te examineren in de vorm van een vaardigheidsexamen. Bij de uitvoering kan het belcentrum van Praktijkleren ingezet worden. Deze kerntaak wordt bij voorkeur in de bpv geëxamineerd, maar dit is niet altijd mogelijk (wellicht voor junior assistent-accountant gemakkelijker te realiseren in de praktijk dan voor de andere profielen). In dat geval wordt uitgeweken naar examinering op school d.m.v. een examenproject. De profielkerntaken van niveau 4 worden in mei, dus aan het einde van de opleiding geëxamineerd. Hierdoor hebben studenten voldoende tijd om de stof eigen te maken en door in mei te examineren blijft daarna nog ruimte over voor eventuele herkansing. Bij voorkeur wordt ook de profielkerntaak voor beide niveau 4 richtingen in de laatste bpv geëxamineerd, maar wellicht is dit niet goed uitvoerbaar waardoor examinering op school moet plaatsvinden. Alle keuzedelen moeten geëxamineerd worden. In alle gevallen heeft de werkgroep ervoor gekozen het keuzedeel aan het einde van leerjaar 3 te examineren. De gedachte is dat de student bij een extra taal 3 jaar nodig heeft om op niveau te komen en in de andere gevallen zo n 1,5 jaar. Door de keuzedeeluren te verspreiden over jaar 2 en 3, blijft er in het rooster meer tijd over om naast het keuzedeel nog andere vakken/stage te verzorgen. Bij volledige planning van 450 uur in jaar 3 zou die mogelijkheid vervallen. Voor niveau 4 wordt de elementaire kennis bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie in april van leerjaar 2 geëxamineerd, omdat zij daarna verdergaan met kennis bedrijfsadministratie en kennis bedrijfseconomie. Deze worden vervolgens geëxamineerd in december/januari van leerjaar 3. Niveau 3 dient alleen elementaire kennis van beide gebieden te beheersen en krijgt meer tijd om op het vereiste niveau te komen. Examinering van deze onderdelen voor niveau 3 vindt plaats in juli van leerjaar 2 (elementaire kennis bedrijfseconomie) en in december/januari van leerjaar 3 (elementaire kennis bedrijfsadministratie). Werkgroepbijeenkomst 27 maart

5 Het theorie-examen rekenvaardigheid voor financiële beroepen vindt voor niveau 4 plaats in mei van leerjaar 1 en voor niveau 3 in oktober van leerjaar 2. Niveau 4 wordt geacht deze kennis/vaardigheid eerder op niveau te hebben dan niveau 3. Vroege examinering heeft te maken met het feit dat dit onderwerp op niveau moet zijn voor uitvoeren van werkzaamheden in de rest van de opleiding. Daarnaast is het prettig, als dat mogelijk is, om examens te spreiden en de druk aan het einde van de opleiding enigszins te beperken. Verplichte centrale examinering Nederlands en rekenen en Engels (alleen niveau 4) Verplichte instellingsexamens Formatieve toetsen Het theorie-examen spreadsheetvaardigheid wordt voor beide niveaus in jaar 2 geëxamineerd omdat studenten dit vanaf het begin van de opleiding leren en in leerjaar 2 het vereist niveau kunnen bereiken. Het theorie-examen fiscale kennis geldt alleen voor niveau 4 en vindt aan het einde van de opleiding plaats, afgestemd op de profielkerntaken van het dossier. Als er bovendien gekozen wordt voor een keuzedeel fiscaal, ligt het helemaal voor de hand het theorie-examen af te stemmen op/te combineren met de examinering van het keuzedeel. De verplichte centrale examens worden in verband met de organisatorische last voor alle profielen gelijk gepland en kennen in verband met de mogelijkheid tot herkansen in het ideale geval drie momenten in leerjaar 3: nov/dec/jan (1 e ), feb/mrt/april (2 e ) en de laatste aan het einde van leerjaar 3 namelijk mei/juni/juli (3 e ). De onderdelen van het instellingsexamen Nederlands en Engels worden bij voorkeur geïntegreerd geëxamineerd met de examinering van kerntaken van het beroep. Op die manier hoeft maar één keer geëxamineerd te worden en is bovendien voor de student helder wat het belang/de relevantie is van taal binnen het beroep wat hij gaat uitoefenen. Zie ook het kwalificatiedossier voor taal (en rekenen) in de werkprocessen. Het advies is meer gebruik te maken van formatieve toetsen/ontwikkelingsgerichte toetsen in plaats van examinering, om te meten hoe ver een student is en om bijv. te bepalen of hij niveau 3 of 4 aankan. Het is lang niet altijd nodig om hiervoor een examen in te zetten. Ondersteunende kennis en vaardigheden Ondersteunende kennis en vaardigheden beroep (gele kaartjes) Een deel van de ondersteunende kennis en vaardigheden start vanaf begin leerjaar 1 te weten: - Elementaire kennis bedrijfsadministratie - Elementaire kennis bedrijfseconomie - Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen - Spreadsheetvaardigheid voor financiële toepassingen Aanvullend is door de werkgroep aangegeven dat Excel onderdeel is van MS Office in leerjaar 1. Dit wordt toegepast in de bpv in leerjaar 2. Opleiden voor Nederlands, rekenen en Engels (generiek en voor beroep) Loopbaan en De andere kennis- en vaardigheidsonderdelen starten aan het einde van het 2 e leerjaar. Het betreft o.a. een vervolg op de elementaire kennisonderdelen waarvan de examens één kwartaal eerder hebben plaatsgevonden: - Kennis bedrijfseconomie - Kennis bedrijfsadministratie - Fiscale kennis Nederlands, Engels en rekenen starten voor alle profielen vanaf begin van leerjaar 1 en worden herhaald tot aan het moment van examinering. Start vanaf het begin van leerjaar 1 en wordt gedurende de gehele verdere Werkgroepbijeenkomst 27 maart

6 burgerschap Laatste blok van de opleiding opleiding aangeboden. Het laatste blok van de opleiding (laatste twee kwartalen) moet goed uitgewerkt worden door het roc. In deze periode vinden lessen op school plaats, naast de eindstage. Bovendien worden er diverse examens afgenomen. Daarbij moet rekening gehouden worden in de planning en in terugkomdagen van studenten. Ook moet rekening gehouden worden met herexamens. Tenslotte moet goed in de gaten gehouden worden of aan het totaal aantal uren op school gekomen wordt, dan wel moet voorkomen worden dat het rooster in die laatste weken te vol wordt voor studenten. Dekking materialen Stichting Praktijkleren Dekking leermaterialen en exameninstrumenten Stichting Praktijkleren Bij Stichting Praktijkleren wordt momenteel (eind 2014) samen met de scholen hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe examenmatrijzen. Daarnaast worden scholen in de eerste kenniskringen van 2015 geraadpleegd over het te plannen leermiddelenaanbod voor de nieuwe kwalificatiedossiers. Werkgroepbijeenkomst 27 maart

Toelichting voorbeeldcurriculum Secretariële beroepen. Algemeen Gekozen opleidingsmodel: concentrisch

Toelichting voorbeeldcurriculum Secretariële beroepen. Algemeen Gekozen opleidingsmodel: concentrisch voorbeeldcurriculum Secretariële beroepen Profielen: Secretaresse (niveau 3) Managementassistent/directiesecretaresse (niveau 4) Onderdeel Algemeen Gekozen opleidingsmodel: concentrisch Dossierbrede start

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Ondersteunende administratieve beroepen

Toelichting voorbeeldcurriculum Ondersteunende administratieve beroepen voorbeeldcurriculum Ondersteunende administratieve beroepen Profielen Medewerker secretariaat en receptie (MSR) (niveau 2) Medewerker (financiële) administratie (MFA) (niveau 2) Onderdeel Algemeen Let

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen Profielen Medewerker marketing en communicatie (MMC) (niveau 4) Medewerker evenementenorganisatie (MEO) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening

Toelichting voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening Profielen Adviseur Bancaire Diensten (niveau 4) Adviseur Schadeverzekeringen (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum Gekozen opleidingsmodel:

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Commercie. Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum

Toelichting voorbeeldcurriculum Commercie. Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum voorbeeldcurriculum Commercie Profielen Commercieel medewerker (CM) (niveau 3) (Junior) accountmanager (JAM) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum - Bij het profiel Commercieel

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer

Toelichting voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer Profielen in dit kwalificatiedossier: ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Onderdeel Algemeen Let op: - Er is door twee groepen een curriculumvoorbeeld gelegd

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging. Algemeen

Toelichting voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging. Algemeen voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging Profiel 1 Beveiliger Profiel 2 Coördinator beveiliging Onderdeel Algemeen Let op: het voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging is beperkt representatief

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid

Toelichting voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid Profiel Handhaver toezicht en veiligheid (niveau 3) Keuzedeel Vesporo Onderdeel Algemeen Let op: de werkgroep heeft een voorbeeldcurriculum gemaakt voor de combinatie

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen

Toelichting voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen Profielen Juridisch-administratief dienstverlener (JAD) (niveau 4) Medewerker Human Resource Management (HRM) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 1 e Jaar, niveau 4 Examenonderdeel Rekenvaardigheid (Rv) BA basis BE_basis Periode Examinering Periode

Nadere informatie

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 Summa Zakelijke Dienstverlening Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM Examenprogramma Datum van ingang 01-08-2017 Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 De addendum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier : Financieel Administratieve Beroepen Crebonummer : 23065 Basisdeel bij : Bedrijfsadministrateur (2538) Junior assistent-accountant

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Opleidingsgids 2015-2016

Opleidingsgids 2015-2016 Opleidingsgids 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening & ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93200 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom 1 : Financieel

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

Summa Zakelijke Dienstverlening. Onderwijs- en Examenregeling. ADDENDUM - Onderwijsprogramma - Keuzedelen - Lessentabel. Datum van ingang

Summa Zakelijke Dienstverlening. Onderwijs- en Examenregeling. ADDENDUM - Onderwijsprogramma - Keuzedelen - Lessentabel. Datum van ingang Summa Zakelijke Dienstverlening Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM - Onderwijsprogramma - Keuzedelen - Lessentabel Datum van ingang 01-09-2017 Opleiding: Profieldeel Bedrijfsadministrateur Niveau: 4

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Bedrijfsadministrateur Niveau 4 Duur: 3 jaar Crebocode: 93212 Dossiercode: 22158 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2015 Sector:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Horeca Kwalificatiedossier : Keuken Crebonummer : 23085 Opleiding : Kok Crebonummer : 25180 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2016-2017

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Travel, Leisure & Hospitality Crebonummer : 23134 Opleiding : Zelfstandig medewerker leisure & Hospitality Crebonummer : 25353 Niveau : 3

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie EXAMENLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Apothekersassistent

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bediening Crebonummer : 23081 Opleiding : Gastheer/-vrouw Crebonummer : 25168 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier : Financieel administratieve beroepen Crebonummer : 23065 Basisdeel bij : Bedrijfsadministrateur (25138) Junior assistent-accountant

Nadere informatie

Sectoraal examenprofiel 2010-2011: Financiële beroepen

Sectoraal examenprofiel 2010-2011: Financiële beroepen Sectoraal examenprofiel 2010-2011: Financiële beroepen INLEIDING Dit sectorale examenprofiel is ontwikkeld binnen de Btg ESB&I in nauwe samenwerking met ECABO en de relevante beroepsgroepen binnen de kaders

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier] Crebonr. [...] Kwalificaties (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) Versie [..] Geldig vanaf [..] Opleidingsdomein Crebonr. [..] Penvoerder:

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Bedrijfsadministrateur. Kerntaken Werkprocessen Proeve van Examenproject. 1. Werkt het inkoopboek bij 1.1 Werkt het inkoopboek bij

Kwalificatiedossier Bedrijfsadministrateur. Kerntaken Werkprocessen Proeve van Examenproject. 1. Werkt het inkoopboek bij 1.1 Werkt het inkoopboek bij In het dagelijks leven ben ik docent op het ROC Flevoland. In het beroepsonderwijs wordt beroepsgericht onderwijs (was competentiegericht ) onderwijs aangeboden. Op het ROC Flevoland wordt tot aan het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend) Basisdeel Advies en leiding in de verkoop - kerntaak 1: Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie BALV-1

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

NEDERLANDS en REKENEN

NEDERLANDS en REKENEN NEDERLANDS en REKENEN INHOUD Voorwoord Nederlands Rekenen Voorwoord Je beseft het misschien niet, maar de hele dag ben je met taal bezig. Om in de maatschappij en in je vak waarvoor je wordt opgeleid je

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Voortgangsregeling Schooljaar 2015 2016

Voortgangsregeling Schooljaar 2015 2016 Voortgangsregeling Schooljaar 2015 2016 MOH15A,B,C,O,P (Manager Ondernemer Horeca niveau 4: leerjaar 1) Deze klassen zijn 6 perioden op school (2 perioden stage= 10 weken) het lopende schooljaar met een

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Autoschadehersteller Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625225B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Financieel administratief medewerker Niveau 3 Opleidingsduur: 2 jaar Crebocode: 93200 Dossiercode: 22158 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014 Praktijkschool diploma De Faam November 2014 Het praktijkschool diploma? Iedere leerling op de Faam kan sinds vorig schooljaar in de bovenbouw een PrO diploma halen als hij/zij: ontwikkeling kan aantonen

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Start een retailonderneming BOR-OP-s Ondernemingsplan schriftelijk min 35,0% BOR-OP-v Ondernemingsplan

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Vrije tijd Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Medewerker sport en recreatie Crebonummer : 25500 Niveau : 2 Leerweg : bol Opleidingsduur

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT-Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier : Ondersteunende Administratieve Beroepen Crebonummer : 23068 Opleiding : Medewerker Secretariaat en Receptie Crebonummer

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Groen, grond, infra 4 (Manager gemechaniseerd loonbedrijf) niveau 4 Crebonummer: 97650 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier 1 jaar versneld Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar:

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Examenplan Transportplanning NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Transportplanning DOSSIERCREBO : 23153 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25389 NIVEAU : 3 COHORT : vanaf 2016 KERNTAAK

Nadere informatie

Toevoeging talen 29-9-2010 1

Toevoeging talen 29-9-2010 1 Inleiding In het schooljaar 2009-2010 zijn er veel (landelijke) ontwikkelingen geweest op het gebied van AVO. Dit memo is niet volledig maar geeft de belangrijkste besluiten aan m.b.t. de examinering van

Nadere informatie

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015 Mbo & Stages Nieuwegein, 10 februari 2015 Doel bijeenkomst Informeren over ontwikkelingen in mbo onderwijs Inventariseren gebruik stagiaires (niveau en soort) Inventariseren wensen ten aanzien van stagiaires

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakexpert agrarisch loonwerk Crebocode: 25533 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld

Nadere informatie

Daarom hebben we de opleiding in 3 delen geknipt:

Daarom hebben we de opleiding in 3 delen geknipt: De opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra is een competentiegerichte opleiding. Competenties en competentieleren kenmerken zich als volgt: Het gaat daarbij om gedrag dat voortkomt uit een samenhangende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Medewerker steriele medische hulpmiddelen Crebonummer : 25053 Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2016 1. 1 maart

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012)

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012) Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur (aangevulde versie in verband

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Zakelijk Dienstverlening Kwalificatiedossier : Financieel administratieve beroepen Crebonummer : 23065 Opleiding : Financieel administratief medewerker Crebonummer

Nadere informatie

Commercieel Medewerker Binnendienst

Commercieel Medewerker Binnendienst Commercieel Medewerker Binnendienst Niveau 3 Een samenwerking tussen Summa Business en Summa Zakelijke dienstverlening 1 Inhoud 1. Commercieel Medewerker Binnendienst 2. Doelgroep 3. Toelaatbaarheid 4.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VOC Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Autoschadehersteller, niveau 2 Crebonummer : 95030 Is er sprake

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Zorg Kwalificatiedossier : Tandartsassistent Crebonummer : 23186 Opleiding : Tandartsassistent Crebonummer : 25490 Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. Kwalificatiedossier. Datum vaststelling examenplan. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Naam kwalificatiedossier

EXAMENPLAN Crebonr. Kwalificatiedossier. Datum vaststelling examenplan. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Naam kwalificatiedossier EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Haarverzorging

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Overzicht doorstromen, diplomeren en vrijstellen van keuzedelen

Overzicht doorstromen, diplomeren en vrijstellen van keuzedelen Overzicht doorstromen, diplomeren en vrijstellen van keuzedelen Deel 1: Deel 2: Invloed van keuzedelen op cohorten gestart vóór 2016-2017 Doorstromen, diplomeren en vrijstellen van keuzedelen vanaf cohort

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468 Examenplan : Bedrijfsleider paardensport en- houderij Crebocode: 25468 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5-17 Datum

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl 1 Opleiding: Technisch Specialist Personenauto's Niveau: 4 Opleidingsduur: 6400 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25249 Leerweg: bol/bbl Cohort: 2016 2020 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Opleidingsgids 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening & ICT

Opleidingsgids 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening & ICT Opleidingsgids 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening & ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93200 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom 1 : Financieel

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Junior Accountmanager Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 93801 Dossiercode : 22164 Dossierjaar : 2012 Leerweg : BOL Cohort : 2012 2015

Nadere informatie