Willibrord Nieuws jaargang 19, nr januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015"

Transcriptie

1 1 Vanuit de directie: 1. Personeel Willibrord Nieuws jaargang 19, nr januari 2015 Directie: Zoals in de kerstvakantie aan u is bericht zal directeur Sandra Peters niet meer terugkeren op de Willibrord. Zij is na de kerstvakantie gestart op de Kwakel. De werving & selectie Agenda: Donderdag 12 februari ophaaldag oud papier. van een nieuwe directeur wordt momenteel gestart. Het is essentieel dat het verbeterproces, dat nu in gang gezet is, zorgvuldig wordt uitgevoerd en geborgd in het schoolplan. Het streven is dat de nieuwe directeur hier te zijner tijd naadloos in zal passen en de ingezette veranderingen door kan zetten. De medezeggenschapsraad (MR) heeft als vertegenwoordiging van ouders en het schoolpersoneel een zeer belangrijke medebepalende rol in de werving & selectieprocedure. Peter van Leeuwen heeft als opdracht een faciliterende rol in deze procedure te spelen (organiseren, niet deelnemen aan). Peter zal vooralsnog het verbeterproces op school leiden en als het moment daar is zorgvuldig overdragen aan de nieuwe directeur. Gedurende deze periode, die vooralsnog tot de zomervakantie kan duren zal hij als interim-directeur blijven functioneren. Leerkrachten: Het verzuim binnen ons team neemt gestadig af. Daardoor neemt de continuïteit in de groepen toe, wat voor de kinderen, u en de leerkrachten een groot goed is. Binnen enkele groepen zijn kleine, tijdelijke wijzigingen doorgevoerd, om daarmee de bouwcoördinatoren in de gelegenheid te stellen hun bijdrage aan het verbeterplan te leveren. 13 februari: Carnavalsfeest in combinatie met het Open Podium. Donderdag 19 februari: start voorjaarsvakantie om uur. 4 maart MR vergadering uur. 4 maart sportdag voor de kleuters in sporthal De Ackers. 2. Ontwikkelingen Plan van Aanpak en ambassadeurs Op 13 januari hebben we met het team een studiedag gehad over de gevolgen van de krimp op onze school en de aanpak daarvan. Misschien goed om u als ouders hier ook meer inzicht in te geven. Deze krimp van het aantal leerlingen wordt enerzijds veroorzaakt doordat de school in een Vinexwijk is gebouwd, waarin de groei nu over de top heen is. Deze krimp wordt versterkt, doordat er in Nederland ook minder kinderen zijn geboren dan de prognose van een tiental jaren geleden aangaf. Naast deze demografische ontwikkelingen, waar de school geen invloed op heeft, neemt de krimp ook toe door een andere oorzaak: het effect van de negatieve ontwikkelingen op de school in de afgelopen 5 jaar. Sinds oktober 2014 zijn we met elkaar aan de slag om deze ontwikkelingen te keren, problemen op te lossen, de communicatie te verbeteren en het vertrouwen van de ouders te (her)winnen. Stapje voor stapje maken we vorderingen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De studiedag werkte motiverend en inspirerend voor het team, het vertrouwen is gegroeid en het geloof in een goede uitkomst is gestegen. Op de ouderavond van 14 januari jl. hebben we met ruim 20 ouders de krimp en gevolgen hiervan besproken. Samen hebben we gezocht naar een aanpak die het vertrouwen van de ouders in de school zal doen groeien. Ook deze avond werkte zeer motiverend en inspirerend voor de aanwezige ouders en personeelsleden. Met een groepje ouders en twee bouwcoördinatoren gaan we aan de slag om de geprioriteerde activiteiten te realiseren. De werkgroep ouders/pr bestaat uit: 4 Ouders: Ries Pisa, Sofie van der Linde, Mirjam Hoedemakers en Rogier Mulder. Rogier is tevens vicevoorzitter van de MR. Hij is aangesloten bij de werkgroep vanuit zijn deskundigheid op communicatiegebied. 2 MT-leden: Emmy Palli en Purdey Giesbers

2 3. Organisatie en groepen in 2015/2016 Op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2014 op onze school ingeschreven stond, wordt de bekostiging van de school door de rijksoverheid vastgesteld. Door de krimp zal het aantal groepen en het aantal personeelsleden moeten dalen waardoor een andere inrichting noodzakelijk zal zijn. Ook de begroting voor materiele zaken, zoals leermiddelen, computers en verbruiksmaterialen zal dalen. De komende maanden zal dan ook hard gewerkt worden aan hoe met de beschikbare middelen & Fte s onze school zo optimaal mogelijk wordt ingericht voor de toekomst. Dit zullen we in samenspraak met de MR doen waarna wij dit uiterlijk in april openbaar zullen maken. Personeelsleden zullen we dan eerst informeren en vanzelfsprekend daarna alle ouders over de nieuwe groepsindelingen. We gaan met elkaar een spannende tijd tegemoet, waarin we ons tot het uiterste zullen inspannen om voor de kinderen een zo goed mogelijke organisatie neer te zetten. Immers, het onze kernopdracht om voor hen een zo goed mogelijk basis te bieden voor hun verdere leven. Peter van Leeuwen Vanuit het team: Oud papier: Er wordt weer oud papier opgehaald. U heeft gemerkt dat via onze facebook-pagina een herinnering wordt geplaatst. Met de opbrengst van het oud papier kunnen wij extra materiaal bekostigen. Spaart u ook (weer) oud papier mee? Uw kind heeft daar direct profijt van. Zet uw oud papier stevig vastgebonden langs de straat, zodat onze enthousiaste vrijwilligers het oud papier kunnen ophalen. De opbrengst is voor de drie scholen in de wijk. Eerstvolgende ophaaldag: donderdag 12 februari. 2 Aanvang lessen: Na de drukke decembermaand met alle gezelligheid en vieringen zijn we in januari weer volop gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden. Er wordt hard gewerkt, de lesprogramma s staan strak gepland en om die reden is het belangrijk om op tijd met de lessen te beginnen. De leerkracht moet immers binnen de gegeven lestijd de gestelde leerdoelen halen. We willen u er dan ook met klem aan herinneren om uw kin(eren) op tijd op school te laten zijn en dat u op tijd het leslokaal verlaat. Uw medewerking hierbij helpt de leerkrachten om de dag prettig en op tijd te kunnen laten beginnen. Verjaardag vieren bij de kleuters: Het vieren van een verjaardag is een feestelijke belevenis op school. Voor ouders is het altijd leuk om dit vast te leggen voor later. We merken in de praktijk dat in sommige gevallen niet alleen de jarige wordt vastgelegd, maar ook de klasgenootjes. Er zijn kinderen op school, die niet op film/foto vastgelegd mogen worden. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan zal de leerkracht u eventueel informeren over welke kinderen het betreft en willen wij u vragen om niet te filmen tijdens het vieren van de verjaardag op school. Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie. De kleuterjuffen Sportdag kleuters: De sportdag van de groepen 1 en 2 wordt op woensdag 4 maart gehouden in sporthal De Ackers. Om deze sportdag goed te laten verlopen, zou het fijn zijn als u ons komt helpen. U kunt zich nu inschrijven op de inschrijflijsten, die hangen op de white borden van elke kleuterklas. Wij hopen dat er veel ouders komen helpen, zodat het een gezellige sportdag wordt. Met vriendelijke groeten van de sportdagcommissie: juf Nicole en juf Ida Voorstelling over Anansi de spin en voorstelling over Robin Hood: Genieten van mooie verhalen! In januari en februari mogen al onze groepen naar een vertelvoorstelling. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 horen over de belevenissen van Anansi de spin, en alle leerlingen van groep 5 t/m 8 worden meegenomen naar het land en de tijd van Robin Hood. Deze verhalen worden verteld door Hans van Woerkom, een lokale verhalenverteller. Hij laat zich vergezellen door twee muzikanten, die op verschillende historische instrumenten, zoals fluit, harp, trom en doedelzak spelen. Zij geven het verhaal daardoor nog meer sfeer. Bij het verschijnen van dit Willibrord Nieuws heeft een aantal groepen de verhalen al mogen beleven. Geweldig dat in deze tijd van bezuinigingen hier speciaal budget voor beschikbaar werd gesteld.

3 Politieles over gebruik smartphones in de groepen 7: Donderdag 22 januari heeft de politie de groepen 7 bezocht om de kinderen voorlichting te komen geven over het veilig gebruik van smartphones. Er werd onder andere aandacht besteed aan criminaliteit, pesten via smartphones, diefstal, tips, trucs. Alle kinderen hebben deze dag een brief van de politie meegekregen met daarin aanvullende informatie. Behalve informatie over smartphones, kregen de kinderen ook alle ruimte om andere vragen te stellen over het beroep van de politie. Zo werd er het één en ander verteld over het werk en de uitrusting van de politie. In groep 7B werden de handboeien ook nog even gedemonstreerd. 3 In de krant: Groep 7B is in oktober 2014 tijdens de week van de ouderen op bezoek geweest bij de ouderen van Huize St. Petrus in Berkel en Rodenrijs. Zij hebben daar de ouderen geportretteerd. Er volgde een expositie van alle portretten op school op de locatie Turfpad en vervolgens werden alle portretten geëxposeerd in Huize St.Petrus. Wat volgde was een bericht in de Heraut, een artikel in de Laurenskrant en binnenkort volgt er nog een interview over deze dag in het blad Kwiek en in het puzzelblad Sanders. Donderdag 22 januari gingen de kinderen opnieuw op bezoek bij de ouderen, ditmaal om de portetten aan de ouderen cadeau te geven. De ouderen waren zeer blij met hun portret. Er werd nog wat gedronken samen en nog wat verhalen uitgewisseld. Vervolgens gingen de kinderen weer naar school terug. Verwijzingsgesprekken groepen 8: In de eerste schoolweek van januari hebben alle ouders en hun kind, een advies gekregen voor het Voortgezet Onderwijs. Voor zowel ouders als kinderen, maar ook voor de leerkrachten van de groepen 8 een spannend moment. Door middel van het zogenaamde ontwikkelingsperspectief hebben alle ouders gezien hoe het kind zich in de basisschooltijd heeft ontwikkeld op het gebied van spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. De verschillende lijnen in de grafiek geeft de ontwikkeling duidelijk weer. Daarnaast spelen welbevinden, concentratie en doorzettingsvermogen een grote rol. Het advies is tot stand gekomen door alle gegevens te bekijken met alle leerkrachten van de groepen 6 tot en met 8, directie en interne begeleider. De kinderen en hun ouders kunnen nu op zoek naar een goed passende VO school. Wij wensen hen hierbij veel succes. Eind april zal de Centrale Eindtoets nog plaatsvinden in alle groepen 8. Wat houdt de centrale eindtoets in die in 2015 wordt ingevoerd? Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Ook mogen zij naast de eindtoets geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen. Dit is opgenomen in de wet op het primair onderwijs. De centrale eindtoets geeft een advies over welk type vervolgonderwijs het beste bij de leerling past. Ook laat het resultaat van een eindtoets zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Uit welke onderdelen/taken bestaat de centrale eindtoets? De centrale eindtoets bestaat uit twee verplichte onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Het onderdeel studievaardigheden is in deze onderdelen verweven. Op de onderdelen taal en rekenen worden de volgende domeinen getoetst: Onderdeel taal: lezen, woordenschat, schrijven en taalverzorging Onderdeel rekenen : getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden

4 Alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs worden verplicht gesteld om een eindtoets PO te maken. Voor speciale groepen leerlingen is het maken van een eindtoets PO wettelijk niet verplicht. Deze leerlingen mogen wel deelnemen aan de centrale eindtoets. Bron: Carnaval 2015: Carnaval wordt dit jaar voor alle groepen gevierd op vrijdag 13 februari Natuurlijk mogen de kinderen verkleed naar school komen. Groep 1 t/m 4 o Alle groepen beginnen om 8.30 uur in de eigen klas en hossen daarna door het gebouw. De kinderen op de Stampioendreef hossen in de Driesprong. o Alle groepen hebben een playbackshow in de Driesprong. o Denkt u aan warme jassen en makkelijke schoenen i.v.m. het lopen naar de Driesprong. o Alle kinderen van de groepen op de Groeneweg (1/2c,1/2d,1/2e,3b,3c) moeten om uur opgehaald worden op de Stampioendreef. o Alle kinderen van de andere groepen kunnen op het eigen gebouw opgehaald worden. o De kinderen hoeven alleen een pauzehapje mee te nemen. Voor drinken wordt gezorgd. o Daarnaast krijgen de kinderen een kleine traktatie. Als u een kind heeft met een allergie kunt u bij de leerkracht vragen naar de ingrediënten en zelf eventueel een meer geschikte traktatie meegeven. 4 Groep 5 t/m 8 o Alle kinderen van de groepen beginnen om 8.30 uur in de eigen klas en hossen daarna door het gebouw. De kinderen op de Stampioendreef hossen in de Driesprong. o Denkt u aan warme jassen en makkelijke schoenen i.v.m. het lopen naar de Driesprong. o Alle groepen zijn gewoon om 15:00 uur vrij. o De kinderen van de groepen 7 en 8 zal gevraagd worden mee te helpen met opruimen zodat zij wellicht iets later thuis zijn. o De kinderen hoeven alleen een pauzehapje mee te nemen. Voor drinken wordt gezorgd. o Daarnaast krijgen de kinderen een kleine traktatie. Als u een kind heeft met een allergie, kunt u bij de leerkracht vragen naar de ingrediënten en zelf eventueel een meer geschikte traktatie meegeven. Door de samenvoeging van het open podium en de playbackshows in de Driesprong, mogen er van enkele groepen ouders komen kijken. In het schema hieronder kunt u zien van welke groepen de ouders mogen komen kijken in de Driesprong en op welk tijdstip. Tijdens deze carnavalsviering worden er ook foto s en video-opnames voor op de dvd gemaakt. Ouders van deze groepen mogen komen kijken tijdstip 1/ 2B - 4A - 4B uur uur 8B uur uur uur uur uur uur 1/ 2 E -3C uur uur Wellicht ten overvloede: de voorjaarsvakantie begint pas op vrijdag 20 februari. Alaaaaaaaf! De Carnavalscommissie

5 Op zoek naar hulpouders voor de bibliotheek van de Stampioendreef: Locatie Stampioendreef is op zoek naar ouders die willen helpen bij de bibliotheek. Vindt u het leuk om kinderen begeleiden bij het uitzoeken van een boek op de maandag van 13:00 tot 15:00 uur, eens in de 4 weken, dan kunt u contact opnemen met: Brigitte van den Berg: Leerkracht groep 5a, middenbouwcoördinator Agnes Brouwer: Ouder, bibliotheekmoeder Bedankt Ouderraad: De Ouderraad heeft de afgelopen periode weer leuke materialen voor de school aangeschaft. Nog voor de zomervakantie een prachtige rode loper; die gebruikt is bij de musicals en het afscheid van groep 8. In het huidige schooljaar mochten alle groepen tijdens de Kinderboekenweek een boek aanschaffen en zijn er nieuwe speelkleden gekomen voor de onderbouw op alle locaties. 5 In de speelleerruimte is er een speelhuis met verdieping geplaatst, waar de kinderen zowel onder als bovenin kunnen spelen. De kleuters maken hier dankbaar gebruik van. Enkele weken geleden is er net als vorig jaar ook weer aan elke groep een extra klassenbudget geschonken. Hier zijn alle leerkrachten erg blij mee. Op deze manier kunnen zij extra materialen aanschaffen voor in de groep of bijvoorbeeld een leuk uitstapje maken. Vanuit de Medezeggenschapsraad: De data van de nog komende MR vergaderingen voor het schooljaar zijn: Woensdag 4 maart 2015 om uur, Stampioendreef Dinsdag 24 maart 2015 om uur, Stampioendreef Donderdag 4 juni 2015 om uur, Stampioendreef Maandag 6 juli 2015 om uur, locatie nog onbekend Vanuit de Ouderraad: Wist u dat na een zeer geslaagd Sint en Kerstfeest de Ouderraad na de kerstvakantie weer met veel plezier aan de organisatie van Carnaval, de Koningspelen en schoolreizen zijn begonnen. Ook Pasen, de schoolfotograaf en het kleuterfeest staan nog op het programma voor komend half jaar. Sinterklaas 2014: 5 december was het dan weer zover. Sint had ook ons weer gevonden. De kinderen stonden, met of zonder ouders, en de juffen geduldig te wachten. En o wat was het koud en winderig. Dit mocht de pret niet drukken, want er werd gedanst en gezongen om warm te blijven. Eindelijk werd het wachten beloond en daar kwam hij in een zijspan met politie-escorte en de Pieten. Na een warm welkom gingen alle kinderen weer terug naar hun klas om te wachten op het bezoek. Elke klas in de onderbouw had een liedje voorbereid, waarbij de Pieten vrolijk mee deden. Uiteraard werd er nog verteld hoe goed de kinderen het allemaal doen in de klas. Natuurlijk werden er ook nog cadeautjes uitgedeeld en pepernoten gegeten. De bovenbouw kreeg ook nog een bezoek van Sinterklaas, waar hij de mooie surprises heeft bekeken.

6 6 Kerst 2014 is helaas weer voorbij. Wij kijken met veel plezier terug op een geslaagd Kerstfeest. De voorbereidingen begonnen al meteen na de herfstvakantie; vergaderen, kerstinkopen doen, school versieren, overleg met de leerkrachten, klassenouders inlichten over het verloop van het kerstdiner en tot slot ( voor ons gevoel ) te snel de versiering weer voor de Kerstvakantie weer opbergen. Alle versieringen zijn weer door onze handen gegaan. Op naar de volgende Kerst met veel nieuwe ideeën en nieuwe kerstballen... Hopelijk heeft iedereen de Kerstperiode, musical, diner en de Kerkdienst, net als wij, als erg bijzonder en mooi ervaren.