Handreiking voor lokaal gesprek over Verzorgd Wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking voor lokaal gesprek over Verzorgd Wonen"

Transcriptie

1 Handreiking voor lokaal gesprek over Verzorgd Wonen Opgesteld voor Habion Kenniscafé op 23 september 2015 (voor beleidsmakers en beslissers van gemeenten en woningcorporaties in de regio Veluwe Noord/Twente) Nieuwe tijden, nieuwe aanpak Met ingang van 1 januari 2015 voeren gemeenten de gehele Wmo uit. Op 1 juli 2015 is de Nieuwe Woningwet van kracht geworden. Deze twee veranderingen bieden gemeenten de mogelijkheid om lokaal sturing te geven aan het hele gebied van wonen en zorg. En binnen dit gebied aan de huisvesting van ouderen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? In elk geval samen met andere partijen die een rol hebben op dit terrein, zoals zorginstellingen en corporaties. Beleid ouderenhuisvesting Bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van ouderenhuisvesting doemen allerlei vraagstukken op.. Dat bleek toen Habion deze zomer een telefonisch onderzoek deed bij gemeenten en woningcorporaties naar de vraagstukken rondom de lokale samenwerking op dit gebied. Daarom hebben we voor u dit document opgesteld met handvatten voor het lokale gesprek over verzorgd wonen. Wat zijn de gespreksthema s voor het lokale overleg over goede ouderenhuisvesting?: a. Verbinding Wmo en volkshuisvesting b. Lokale samenwerking c. Passend toewijzen d. Invulling geven aan maatschappelijk vastgoed e. Aanbestedingen Wmo f. Veiligheid g. Geschikte en betaalbare woningvoorraad h. Transformatie naar (gedeeltelijk) extramuraal i. Prestatieafspraken j. Participatiewet k. Woonserviceconcepten a. Verbinding Wmo en volkshuisvesting Veel van de thema s rondom ouderenhuisvesting hebben een raakvlak met zowel Wmo als volkshuisvesting. Bij veranderingen in het zorgvastgoed is het daarom zo belangrijk dat zowel de Wmo als afdeling Wonen betrokken zijn. Een beslissing aan de ene kant heeft gemakkelijk gevolgen voor de andere kant. Uit het onderzoek komt echter naar voren dat er nog weinig samengewerkt wordt tussen volkshuisvesting en Wmo. Bijvoorbeeld bij het passend toewijzen. De afdeling volkshuisvesting stelt regels op dat alle vrijkomende huurwoningen via het digitaal aanbodsysteem verdeeld moeten worden. Later blijkt dat de afdeling Wmo door deze regels haar klanten niet goed kan plaatsen in een geschikte woning. Goede ouderenhuisvesting vraagt lokaal om een integrale visie is op wonen en zorg! Gespreksthema s Verzorgd Wonen Habion Kenniscafé 1/ 8

2 Relevante vragen verbinding Wmo en volkshuisvesting 1 Is er een gezamenlijke visie vanuit volkshuisvesting en Wmo op de huisvesting van bijzondere doelgroepen voor nu en in de toekomst? 2 Wat zijn de onderwerpen die een integrale benadering vragen? Bijvoorbeeld: brandveiligheid in een complex met ouderen, 24-uurs aanwezigheid zorg, aanbestedingsbeleid Wmo voor partijen met zorgvastgoed, passend toewijzen, woonzorgvisie, maatschappelijk vastgoed? 3 Wie is integraal verantwoordelijk voor deze onderwerpen? 4 Hoe verhoudt het individuele Wmo maatwerk zich met collectieve belangen om mensen bij elkaar te huisvesten? Oftewel waar raken individu en collectief maatwerk elkaar en hoe wordt hierop door de Wmo gestuurd? b. Lokale samenwerking De lokale samenwerking rondom wonen en zorg invullen valt niet altijd mee. Er zijn verschillende belangen en de gemeente is voor veel partijen ook als opdrachtgever betrokken. Samenwerken is wel noodzakelijk want voor het oplossen van lokale vraagstukken zijn meer partijen verantwoordelijk. De beste en goedkoopste oplossing vind je met elkaar. Uit het onderzoek blijkt dat er al veel gebeurt, maar niet elke samenwerking lijkt even productief. Wat helpt is aan de slag gaan met een herkenbaar probleem/vraag voor alle betrokken partijen. Diep dit onderwerp met de betrokken professionals verder uit aan de hand van haalbare en in de tijd beperkte pilots. Geef daarbij ruimte aan vernieuwing in de samenwerking. Rondom bepaalde woonzorglocaties zijn al pilots uitgevoerd. De woningcorporatie, zorgorganisatie, gemeente, welzijnswerk en het sociale wijkteam werkten hierbij samen. Bijvoorbeeld om het woonzorgcentrum meer te verbinden met de wijk en de bewoners daarbij te betrekken. Of een pilot die gericht is op een bepaalde groep, bijvoorbeeld ouderen met dementie in een bepaalde wijk/plaats. Doel was het aanbod verhelderen, preventieve maatregelen nemen en ook bewoners informeren over de verschillende mogelijkheden. Daarbij ging het ook om stimuleren van eigen kracht van de wijk en bewoners door hen actief te betrekken. Ga concreet met elkaar aan de slag. Zo leer je elkaar kennen en groeit het vertrouwen om meer dingen gezamenlijk op te pakken. Relevante vragen lokale samenwerking. 1 Hoe en met wie werkt u lokaal samen? Hoe beoordeeld u de wijze waarop samengewerkt wordt? 2 Wat zijn de lokale vraagstukken, waarbij de oplossing samenwerking van meerdere partijen vraagt? 3 Is bekend wat de belangen van de verschillende partijen zijn, kan hierover met elkaar gesproken worden? 4 Wat zijn de mogelijkheden om zo concreet mogelijk met elkaar samen te werken? Bijvoorbeeld door samenwerking rond een locatie / een bepaalde doelgroep? 5 Hoe wordt omgegaan met lokale partners die investeren in het lokale netwerk? Wordt dit gewaardeerd, beloond en gezien? 6 Is duidelijk wanneer de corporatie (eigenaar) en/of de zorgorganisatie (zorgverlener) gesprekspartner is? 7 Wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht en kennis van de lokale partners? Waar zijn verbindingen mogelijk die verstevigen? 8 Hoe kunnen de aanwezige partijen elkaar lokaal versterken? Welke afspraken zijn hierover te maken? Gespreksthema s Verzorgd Wonen Habion Kenniscafé 2/ 8

3 c. Passend toewijzen Dit onderwerp is wel actueel en krijgt nog weinig aandacht. In de gesprekken met Wmo ambtenaren, bleek dat er vaak geen kennis was over de regels van passend toewijzen. Dit aspect is bij veel gemeenten nog onderbelicht. De afspraken en spelregels rondom de toewijzing van specifieke woningen zijn belangrijk om vanuit de Wmo zo goed mogelijk in te spelen op individuele vraagstukken. Door de extramuralisering is er een groep, die voorheen via het zorgkantoor geplaatst werd een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. Dat vraagt om een visie op passend toewijzen van specifieke groepen met een zorgvraag. De vraag is wanneer het vooral een volkshuisvestingsvraagstuk betreft en wanneer de toewijzing een meer individuele benadering vanuit de Wmo vraagt. Voor de toekomstige exploitatie van woonzorgcentra is het noodzakelijk dat invloed kan worden uitgeoefend op de toewijzing. Voor alle partijen is het meest wenselijk dat alleen mensen in het zorgcentrum komen wonen die ook zorg- of welzijnsproducten afnemen. De toewijzing van sociale huurwoningen wordt in schaarste gebiedengeregeld via de huisvestingsverordening. In die huisvestingsverordening kun je aangegeven hoe om te gaan met zorgwoningen. Belangrijkste is dat de Wmo en zorgorganisaties betrokken worden bij de toewijzing voor specifieke doelgroepen met een zorg of welzijnsvraag. Praktijkvoorbeelden Gemeente Gouda heeft zorgwoningen uitgesloten uit de huisvestingsverordening. Dit betekent dat de toewijzing van deze woningen op basis van zorgbehoefte plaatsvindt. ( tml), Gemeente Scherpenzeel heeft een huisvestingsverordening benoemd dat bepaalde zorgcomplexen (vermeld in een bijlage) niet toegewezen hoeven worden via het digitaal aanbodsysteem. ( Relevante vragen over passend toewijzen 1. Zijn er over de toewijzing van sociale huurwoningen eisen of afspraken gemaakt? 2. Is de zorg of Wmo hierbij betrokken geweest? 3. Is er ruimte voor maatwerk bij de toewijzing van woonruimte voor de doelgroep met zorg in de verordening? Vormt de toewijzing een knelpunt voor de aanwezige zorgconcepten? 4. Welke visie heeft de Wmo op de toewijzing en zijn ze betrokken bij de tot standkoming van de huisvestingsverordening? 5. In welke complexen is het noodzakelijk dat de woningen alleen toegewezen worden aan mensen met een zorgvraag, zodat er een goede kwaliteit van zorg en welzijn geboden kan blijven worden? 6. Hoe wordt de relatie met het sociale wijkteam en het Wmo loket van de gemeente en krijgen deze partijen ook een rol bij woningtoewijzing of advisering daarover? Gespreksthema s Verzorgd Wonen Habion Kenniscafé 3/ 8

4 d. Invulling geven aan maatschappelijk vastgoed Een ander actueel thema volgens de gesprekken is de positionering van maatschappelijk vastgoed. Door de extramuralisering wordt vaak ook naar een betere invulling gezocht van de begane grond/plint en algemene ruimten in woonzorgcentra. De relatie met ander maatschappelijk vastgoed is een nieuw gesprekspunt met de nieuwe financiering van de zorg. Wat zijn de levendige plekken in de gemeente die mensen aan elkaar verbinden? Hoe kunnen wooncomplexen met algemene ruimten hierin een rol spelen? Aan de slag gaan met dit onderwerp vraagt allereerst inzicht in welk maatschappelijk vastgoed aanwezig is. Niet alleen van de gemeente. Ook de ruimtes bij zorgorganisaties, woningcorporaties, kerken en andere organisaties. Wat is er aanwezig, welke activiteiten vinden er plaats en hoe effectief worden de ruimten benut? Over het algemeen is er een overmaat aan maatschappelijk vastgoed en moeten beslissingen worden genomen voor afstoten van gebouwen. Door de extramuralisering willen zorgorganisaties ook hun algemene ruimten meer toegankelijk maken voor andere initiatieven. Voor de levendigheid is het belangrijk dat er voldoende sociale activiteiten plaatsvinden in een gebouw. Daarnaast kan er vaak ook gebruik worden gemaakt van ruimten behorend bij woongroepen en serviceflats. Belangrijk is dat het activiteitenaanbod dichtbij de bewoners is die langer zelfstandig thuis wonen (geclusterd of in de wijk). Relevante vragen over maatschappelijk vastgoed 1. Hoe omgaan met de plint van het woonzorgcentra en de aanwezige algemene ruimtes? 2. In hoeverre gaat het aanwezige maatschappelijke vastgoed (Culturhus, buurtcentrum) en de algemene ruimten van woonzorgcentra met elkaar concurreren rondom activiteiten? 3. Kan een overmaat aan maatschappelijk vastgoed afgestoten worden? 4. Hoe kan de gemeente bijdragen aan de verlevendiging in de plint van woonzorgcentra? 5. Hoe stimuleren we dat activiteiten dichtbij de doelgroep (in huis) plaatsvinden en de vervoerskosten vanuit de Wmo verminderd worden? 6. Hoe kan de sociale rol en invulling van een woonzorgcentrum verstevigd worden? Zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen? 7. Wat betekent deze visie op maatschappelijk vastgoed en verlevendiging voor de aanbestedingen vanuit de Wmo? 8. Hoe kunnen we burgers en bewoners stimuleren zelf activiteiten te ontwikkelen en bij te dragen aan reuring? Gespreksthema s Verzorgd Wonen Habion Kenniscafé 4/ 8

5 e. Aanbestedingen Wmo Met de aanbestedingen vanuit de Wmo geeft de gemeente sturing aan de wijze waarop ondersteuning/begeleiding in een gemeente georganiseerd wordt. De aanbestedingen vanuit de Wmo hebben ook invloed op het aanwezige zorgvastgoed in de gemeente. De positionering van zorgvastgoed bij de aanbestedingen vanuit de Wmo blijkt door gemeenten nog onderbelicht te worden. Bij de aanbestedingen vanuit de Wmo speelt de volkshuisvestelijke kant nog maar een kleine rol. Een voorbeeld uit de praktijk: In een kleine kern is het voortbestaan van een woonzorgcentrum belangrijk. Dit woonzorgcentrum geeft immers werkgelegenheid, heeft een belangrijke sociale functie waardoor oudere inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. De zorgorganisatie en eigenaar van het gebouw hebben gesproken over een aantal kritieke punten zoals brandveiligheid, sociale functie, toewijzing en de algemene ruimten. Een gedeelte van het pand wordt geëxtramuraliseerd en mogelijk blijft een deel intramuraal. Voor de dorpsgemeenschap is het belangrijk dat er differentiatie in de zorg mogelijk is (zowel extramuraal als intramuraal). De gemeente denkt mee vanuit de afdeling Wmo en afdeling wonen over de toekomstige ontwikkelingen samen met de corporatie en zorgorganisatie. De wens is uitgesproken dat alle partijen bijdragen aan de haalbaarheid van dit plan. Bewoners en lokale ondernemers worden bij de planvorming meegenomen. Zodat het plan en de oplossing zoveel mogelijk de kracht van het dorp benadrukt. Daarnaast wordt er ook ruimte gezocht bij de aanbestedingen vanuit de Wmo. Waardoor de zorg en dienstverlening in het pand zoveel mogelijk door de aanwezige zorgorganisatie kan worden gedaan. Er moet langdurig geïnvesteerd worden door alle partijen. Hiervoor is wat langduriger duidelijkheid vanuit de Wmo noodzakelijk. De Wmo ziet het belang van geclusterd wonen. De vervoerskosten zijn lager en daarbij blijft er een gespecialiseerde ouderenzorg organisatie in het dorp. Relevante vragen over aanbestedingen vanuit de Wmo 1. Wat is de invloed van de aanbestedingen op geclusterde woonvormen, waar zorg geleverd wordt? 2. Hoe wordt omgegaan met collectieve woonkwaliteit die voor het huisvesten van bepaalde doelgroepen noodzakelijk is (zoals brandveiligheid, extra algemene ruimten)? Terwijl de Wmo gericht is op het individu en geen ruimte voor klusteringen doordat de verblijfscomponent niet naar de gemeente overgeheveld is van de Zorgzwaartepakketen Wat is bij de aanbestedingen vanuit de Wmo de positie van zorgpartijen met een vastgoedverplichting t.o.v. partijen zonder vastgoedverantwoordelijkheid? Bijvoorbeeld rondom dagbesteding en begeleiding groepen. 4. Hoe omgaan met de grijze gebieden die het huisvesten van bepaalde doelgroepen met zich meebrengt. Zoals brandveiligheid, legionellabeheersing, beheer en coördinatie algemene ruimten, etc.? - Welke rol kan een woonzorgcentrum toegespeeld krijgen bij de ontwikkelingen van langer zelfstandig thuis wonen en de zorgfunctie? Gespreksthema s Verzorgd Wonen Habion Kenniscafé 5/ 8

6 f. Veiligheid Een ander genoemd en erkend thema is de veiligheid. De eisen rondom veiligheid liggen bij intramurale complexen hoog. In de financiering van de voormalige intramurale doelgroepen die met de overgang naar de Wmo zijn gegaan, werd dit via de verblijfscomponent betaald. In de individuele variant van de Wmo is deze collectieve verblijfscomponent, waar veiligheid deel van ui maakt, komen te vervallen. Een paar brandincidenten dit jaar in seniorencomplexen benadrukken het risico op brandveiligheid wanneer kwetsbare doelgroepen geconcentreerd wonen. De brandweer, woningcorporatie, zorgorganisatie, gemeente, bewoners spelen in dit veiligheidsvraagstuk een belangrijke rol. Met de veranderingen van intramuraal naar extramuraal vastgoed, zijn er ook veranderingen in de veiligheid. De brandmeldinstallatie (BMI) met de automatische doormelding naar de brandweer komt te vervallen in een complex. Want de intramurale capaciteit wordt langzaam ingezet als extramuraal vastgoed. Zo lang er nog intramuraal zorg geleverd wordt, is de BMI actief met automatische doormelding. Bij het vervallen van intramurale capaciteit vervalt deze doormelding. In een concreet voorbeeld is het gesprek wat dit betekent voor de brandveiligheid in een vroeg stadium gestart.. De doelgroep is na extramuralisering hetzelfde, maar de zorgorganisatie kan geen BHV-organisatie meer leveren. Besloten wordt om de omwonenden en bewoners zelf te betrekken bij de brandveiligheid. Er zijn verschillende vraagstukken zoals de verminderde mobiliteit in het complex en ontruiming van het pand wanneer de liften vanwege bijvoorbeeld brand niet meer werken. De verschillende partijen zijn nog in gesprek over de risico s en hoe dit in de toekomst ingevuld moet worden. Relevante vragen over veiligheid 1. Wat zijn de lokale gesprekspunten rondom veiligheid? 2. Wat betekenen de ontwikkelingen van langer zelfstandig thuis wonen voor de veiligheid in verschillende woongebouwen? 3. Is inzichtelijk waar en welke risico s worden gelopen op het gebied van brandveiligheid? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wat kan in gezamenlijkheid opgepakt worden? 4. Wat zijn de consequenties als er geen automatische doormelding plaatsvind naar de brandweer in complexen waar de doelgroep hetzelfde blijft, maar de financiering door de extramuralisering verandert? 5. Hoe omgaan met collectieve aspecten in de Wmo die voorheen bij de doelgroepen via de verblijfscomponent werden geregeld? Terwijl de Wmo veel belangen heeft bij clustering. Gespreksthema s Verzorgd Wonen Habion Kenniscafé 6/ 8

7 g. Geschikte en betaalbare woningvoorraad Betaalbaarheid voor mensen met een klein inkomen is ook een belangrijk aandachtspunt. Sociale huurwoningen worden steeds duurder en mensen moeten zelf ook steeds meer een bijdrage leveren aan de zorg/begeleiding. Hoe kom je tot een goede match tussen geschikte en betaalbare woningvoorraad? Dit onderwerp heeft ook een relatie met de noodzaak om passend toe te kunnen wijzen en hier invloed op uit te kunnen oefenen. De gemeente is verantwoordelijk voor woningaanpassingen. Zodra individuele aanpassingen nodig zijn, kan ook verhuizing naar betere en geschiktere woningen gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld naar een drempelloos complex met sociale activiteiten en zorg in de buurt. Knelpunt vanuit de Wmo is op dit moment dat er alleen individueel gekeken wordt. Daarmee vervallen de voordelen van het collectieve wonen. Collectief is brandveiligheid, geschikte toegang, en algemene ruimten beter en betaalbaar te regelen. Differentiatie in woonkwaliteit kan helpen om ook betaalbare alternatieven te hebben. Een verouderd pand met een kleiner woonoppervlak, kan door een groep toch aantrekkelijk worden gevonden. Doordat er bestedingsruimte ontstaat voor meer welzijn/zorg of andere onderdelen die de klant van belang vindt. Relevante vragen over geschikte en betaalbare woningvoorraad. 1. Wat is nodig om voor alle doelgroepen geschikte en betaalbare huisvesting te hebben? 2. Hoe zorgen we dat het wonen en de daarbij behorende zorg/ondersteuning betaalbaar blijft? 3. Hoe stimuleren we dat verhuisd wordt naar aangepaste en levensloopbestendige woningen? 4. Eenzaamheid is een groot probleem. Wat kunnen we bieden aan mensen zonder mantelzorg die vereenzamen? Hoe geven we een goede invulling aan de algemene ruimtes van de aanwezige woonzorgcentra en hoe wordt de buurt en de bewoners hierbij betrokken? h. Transformatie naar (gedeeltelijk)extramuraal In veel woonzorggebouwen komen door de veranderingen in de wet- en regelgeving minder intramurale klanten. Dit betekent dat er via andere financieringsconstructies soms nog wel een woonzorgarrangement aan de desbetreffende doelgroepen wordt aangeboden. De klant moet hierbij gaan betalen voor het wonen. De woningen worden geëxtramuraliseerd. De transformatie van de huizen wordt vaak in eerste instantie door de zorgorganisatie opgepakt. Bij leegstand zijn zij de eerste partij die gaat nadenken over de toekomst en dit doen ze gezamenlijk met de eventuele corporatie. Bij de verdere uitwerking zijn zowel de Wmo van de gemeente als de volkshuisvestelijke kant betrokken. Afhankelijk van de situatie moeten diverse onderwerpen besproken worden. De verandering van het bestemmingsplan, handhaven van doelgroep of nieuwe doelgroep huisvesten, de gemeentelijke belastingen, toewijzing van de woningen, registratie in de BAG, woonzorgvisie, de gevolgen voor het dorp, betrekken van bewoners, sociale activering, etc. Al deze situaties bieden kansen om gezamenlijk op te trekken en de burgers te betrekken bij de veranderingen. Relevante vragen bij transformatie (gedeeltelijk)extramuraal 1. Wat betekent de veranderde wet- en regelgeving voor de sociale functie van de woonzorgcentra? 2. Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst van de verschillende locaties? Gespreksthema s Verzorgd Wonen Habion Kenniscafé 7/ 8

8 3. Wat zijn de ontwikkelingen in de vraag en het aanbod? Is de ontwikkeling naar extramuralisering te combineren met een andere behoefte in de gemeente? 4. Hoe staan de complexen in het bestemmingsplan? Levert het problemen op wanneer er geëxtramuraliseerd gaat worden? Hoe wordt flexibiliteit behouden voor veranderingen in zorgaankoop en fluctuatie intramuraal/extramuraal? 5. Zelfstandig of onzelfstandige woonruimte: hoe nemen we dit op in het BAG en GBA? 6. Gemeentelijke belastingen: blijven deze hetzelfde of veranderen ze door geleidelijke extramuralisering? 7. Wie is of blijft verantwoordelijk voor afvoer van afval? Hoe wordt afvalstoffenheffing opgenomen? 8. De wijze van toewijzing is belangrijk voor de haalbaarheid van woonzorgconcepten. Wat zijn de afspraken die gemaakt worden over de toewijzing? Ervaring is dat er een gezamenlijke toewijzingsafspraak moet worden gemaakt, waarbij volkshuisvesting en Wmo betrokken is. i. Prestatieafspraken en woonvisie De toekomst van de sociale huurvoorraad en de samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties worden vastgelegd in de prestatieafspraken. Dit is geregeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). De meeste gemeenten hebben ook prestatieafspraken gemaakt met de lokale corporaties. Nog maar weinig gemeenten hebben ook met Habion concreet afspraken gemaakt. Habion is als categorale woningcorporatie in heel veel gemeenten actief. Op het gebied van ouderenhuisvesting kan Habion meedenken met de woonvisie en is bereid om ook opgenomen te worden in de prestatieafspraken met daarin bijzondere aandacht voor ouderenhuisvesting. Relevante vragen rondom prestatieafspraken 1. Wat is de opgave voor ouderenhuisvesting of op het gebied van zorgvastgoed? Is het mogelijk om hierover ook afspraken met elkaar te maken? 2. Kiezen we voor individuele of voor gezamenlijke prestatieafspraken? 3. Hoe de specifieke positie van Habion meenemen op het gebied van ouderenhuisvesting? 4. Welke afspraken moeten en zijn hierover te maken? j. Participatiewet en betrekken bewoners De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. In deze wet is geregeld dat Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en kunnen bijdragen aan de samenleving. Ook mensen die voor wie dit een grotere opgave is. De Participatiewet is hierop gericht. Gestreefd wordt ondermeer naar meer reguliere banen en het activeren van potentiële arbeidskrachten vanuit o.a. de Wajong. Daarbij wil de gemeente ook graag de lokale kracht aanboren. Mensen zoveel mogelijk benaderen, laten participeren en betrekken. De transformatie en de ontwikkelingen in de zorg bieden kansen en mogelijkheden om daarover lokaal in gesprek te komen. In een woonzorgcentrum in transitie wordt met een werkervaringsproject een nieuwe invulling gegeven aan het maaltijdconcept. En tegelijkertijd aan versterking van de arbeidspositie van een kwetsbare doelgroep. De insteek is dat het restaurant ook meer een buurtfunctie krijgt en de medewerkers met hun werkervaring een betere kans maken op de arbeidsmarkt. Bewoners worden daarnaast meer betrokken bij de sociale activiteiten van het woonzorgcentrum. Het wordt meer voor en door bewoners en omwonenden Een vrijwilligerscoördinator zorgt dat de goede verbindingen worden gelegd en dat de vrijwilligers zich verder ontwikkelen. Gespreksthema s Verzorgd Wonen Habion Kenniscafé 8/ 8

9 Relevante vragen over participatiewet en bewoners 1. Hoe betrekken we bewoners bij de activiteiten en lokaliseren we lokale kracht? 2. Hoe zorgen we dat bewoners betrokken zijn en het wonen met de zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is? 3. Wat zijn de mogelijkheden voor het stimuleren van een bewonerscoöperatie, die een gedeelte van het welzijn en de ondersteuning zelf kan regelen? 4. Op welke plekken kunnen mensen meedoen als ze een beperking hebben? Welke mogelijkheden zijn er? k. Woonserviceconcepten Uit het onderzoek blijkt dat er in verschillende gemeenten nagedacht wordt over woonserviceconcepten. Werkgroepen zijn hiervoor actief. Een voorbeeld: Langer zelfstandig thuis betekent ook dat er nagedacht moet worden over de sociale voorzieningen. Samen met de lokale corporaties en zorgorganisaties wordt rondom een zorgcentrum een pilot gestart. Doel van de pilot is het betrekken van de bewoners boven de 65 jaar in een afgebakend gebied rondom het woonzorgcentrum. Centrale vragen zijn: Wat heeft u nodig om te blijven wonen in uw eigen woonomgeving? Wat kunt u bijdragen dat anderen kunnen blijven wonen wanneer de zorg toeneemt?. Deze vragen leveren interessante gesprekken op. Vanuit de bewoners ontstaan initiatieven die opgepakt worden. Daardoor ontstaan meer verbindingen en een netwerk dat vragen makkelijker kan opvangen. De zorgorganisatie heeft haar zorg- en dienstenpakket aangepast en meer op maat gemaakt voor de vraag van de bewoners. Relevante vragen woonserviceconcepten 1. Hoe kan de sociale wijkfunctie van woonzorgcentra ook in de toekomst een invulling krijgen? 2. Wat is nodig om mensen langer zelfstandig te laten wonen? 3. Wat is nodig om 24-uurszorg in de nabijheid van mensen te organiseren? 4. Hoe pakken we dit gezamenlijk op met de bewoners en andere betrokken partijen? Samengevat Rondom wonen en zorg liggen veel uitdagingen. De aanpak hiervan vraagt een integrale benadering. Aan de hand van concrete lokale vraagstukken is de lokale samenwerking het beste te organiseren. Dit document biedt een eerste aanzet voor de vragen lokaal gesteld kunnen en moeten worden. Belangrijkste is dat er bij alle partijen voldoende urgentie is om met elkaar aan de slag te gaan. Voor een goede aanpak van ouderenhuisvesting in uw gemeente nu en in de toekomst is het van het grootste belang dat we elkaars taal leren spreken en op in gesprek gaan over de problemen. Wie is Habion? Habion is een landelijke corporatie, gespecialiseerd in ouderenhuisvesting met een zorg- en dienstenaanbod. We zien het als onze opdracht woningen en woonzorgcentra te ontwikkelen en te beheren, waarin ouderen zich thuis voelen. Dat betekent meer dan het bieden van een dak boven het hoofd. Onze missie Alle senioren een veilig en comfortabel (t)huis! Habion is een partner op het gebied van wonen en zorg en denkt graag met u mee. Heeft u vragen naar aanleiding van dit kenniscafé? Wilt u nog eens verder praten over de onderwerpen die aan bod kwamen? Neemt u dan contact op met onze klantmanagers: Roelanda Telgenhof telefoon ) Gerrie Schoenmakers telefoon ) Gespreksthema s Verzorgd Wonen Habion Kenniscafé 9/ 8

Habion Kennisdeler Verzorgd Wonen

Habion Kennisdeler Verzorgd Wonen oktober 2015 Met de Habion Kennisdeler over actuele thema s op het gebied van ouderen en wonen delen we onze ervaringen en signalen. Om onderwerpen onder de aandacht van betrokken partijen te brengen en

Nadere informatie

Habion Kennisdeler Woningtoewijzing specifieke zorgdoelgroepen

Habion Kennisdeler Woningtoewijzing specifieke zorgdoelgroepen Woningtoewijzing specifieke zorgdoelgroepen december 2015 Met de Habion Kennisdeler over actuele thema s op het gebied van ouderen en wonen delen we onze ervaringen en signalen. Om onderwerpen onder de

Nadere informatie

Woningtoewijzing en zorg

Woningtoewijzing en zorg Woningtoewijzing en zorg VNG-handreiking Sjoerd Zeelenberg 26 oktober 2015 D e R u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 A B A m s t e r d a m w w w. r i g o. n l De aanleiding Grote veranderingen in de langdurige

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Woningtoewijzing en zorg

Woningtoewijzing en zorg Woningtoewijzing en zorg VNG-handreiking Steven Kromhout 19 oktober 2015 D e R u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 A B A m s t e r d a m w w w. r i g o. n l De aanleiding Grote veranderingen in de langdurige

Nadere informatie

Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad. Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014

Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad. Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014 Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014 Inhoud Resume uitgangspunten extramuralisering Effecten voor de Stadsregio Ontwikkelingen vraagkant Ontwikkelingen

Nadere informatie

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG IN VIANEN HOF VAN BATENSTEIN De vraag naar goede zorg in combinatie met wonen is de afgelopen jaren gegroeid. Ook in Vianen. Daarom hebben LEKSTEDEwonen, ZorgSpectrum

Nadere informatie

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting Willemijn Souren - la Fleur 9 april 2015 Programma Korte introductie Woonzorg Nederland Enkele cijfers De nieuwe klant De basis: het huidige

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden Projectleider Rem op AWBZ: 3 miljard Hervorming Langdurige Zorg Niet nieuw - Extramuralisering al gewenst beleid sinds jaren 90 - Geleid

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Wonen met zorg en support

Wonen met zorg en support 7 Wonen met zorg en support visie en doelstellingen wonen met zorg en support Door de vergrijzing en door grote veranderingen in de zorg, wonen steeds meer mensen met een zorgvraag in een gewone woning.

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag

HANDLEIDING. Woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag HANDLEIDING Woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag Colofon Foto omslag Zorg in Beeld - Frank Muller Opmaak Chris Koning (VNG) Voor informatie en beleidsinhoudelijke vragen kunt u terecht

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Westerwatering: Verzorgd Wonen in Zaandam

Westerwatering: Verzorgd Wonen in Zaandam Westerwatering: Verzorgd Wonen in Zaandam Een zonnige, winterse dag in Zaandam. We staan midden in een jaren 80 wijk voor een typisch verzorgingshuis. Of toch niet? Aan de buitenkant niks bijzonders, maar

Nadere informatie

Woonzorg Zekerheid Samenzijn Rust Comfort Vrijheid Aanpak

Woonzorg Zekerheid Samenzijn Rust Comfort Vrijheid Aanpak 1 Programma Korte introductie Woonzorg Nederland Enkele cijfers Formules Tijd voor samenwerking 2 Thuis in wonen & zorgen Sinds 1950 geworteld in de Nederlandse samenleving 3 Een vitale woningcorporatie

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland

Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland Gebiedsgerichte aanpak 1 Opbouw workshop 1. Kennismaking 2. Context 3. Casus beschrijven 2 Gemeente: nieuwe rol, minder geld

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere 2014-2016

Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere 2014-2016 Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere 2014-2016 Inhoud 1. Inleiding van atelier naar uitvoeringsagenda 1 2. Visie en Strategie 1 De Uitvoeringsagenda WWZ 2 3. agendapunten 3 4. Tijdspad en

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Niet omdenken maar omdoen

Niet omdenken maar omdoen Niet omdenken maar omdoen om de opgave in de wijk waar te maken Elle van de Wall, adviseur wonen, zorg en wijken, Talis Ronald Leushuis, raad van bestuur, Talis Veranderende wet- en regelgeving op het

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen,

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen, Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie SP t.a.v. Frits Garretsen en Jolande van Ketel Datum 27 mei 2014 Onskenmerk 2014/182999 Contactpersoon S.A.D. Leensen Doorkiesnummer

Nadere informatie

Wonen-zorg in regio Rivierenland

Wonen-zorg in regio Rivierenland Wonen-zorg in regio Rivierenland Voor: Platform Zelfredzaam Rivierenland Monitor Wonen-Zorg 2016 Provincie Gelderland www.ruimtevoorzorg.nl Henk Nouws, 27-03-2016 Doelen Hoe ontwikkelen vraag en aanbod

Nadere informatie

Scheiden Wonen en Zorg en Brandveiligheid: Hoe zit dat nou?

Scheiden Wonen en Zorg en Brandveiligheid: Hoe zit dat nou? Scheiden Wonen en Zorg en Brandveiligheid: Hoe zit dat nou? (Brandveiligheid volgens het bouwbesluit 2012 in relatie tot het Scheiden van Wonen en Zorg) De invoering van het Scheiden van Wonen en Zorg

Nadere informatie

Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting

Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting 4.1 Analyse Meer mensen met vraag naar zorg en ondersteuning De komende jaren zal de groep mensen met beperkingen als gevolg van ouderdom toenemen. Dit heeft

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

De samenwerkingsagenda voor. de fysieke opgave rond decentralisaties en langer thuis wonen

De samenwerkingsagenda voor. de fysieke opgave rond decentralisaties en langer thuis wonen De samenwerkingsagenda voor de fysieke opgave rond decentralisaties en langer thuis wonen Vandaag om de tafel Gemeenten Corporaties Zorgpartijen Andere organisaties Doel Agenda opstellen waarmee bestuurders

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Retouradres / Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk Datum 6 juni 2013 Betreft vergrijzing, extramuralisering

Nadere informatie

Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders)

Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders) Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders) 1. Voorzienende dorpen 1.1 Burgerkracht en bewonersinitiatieven 1. De gemeente, Woonstichting Groninger Huis en

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg VNG inspiratiedagen

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg VNG inspiratiedagen Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg VNG inspiratiedagen Gebiedsgerichte aanpak 1 Rem op AWBZ: 3 miljard Hervorming Langdurige Zorg Niet nieuw Extramuralisering al gewenst beleid sinds jaren 90

Nadere informatie

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam!

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Lex van Drooge &! Marijke Shahsavari-Jansen! Zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 27 november 2013! 1 Ouderen in de Buurt! Ouderen

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning.

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning. Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie Trots Haarlem t.a.v. dhr van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 5 juli 2016 2016/292376

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

WORKSHOP WONEN EN ZORG

WORKSHOP WONEN EN ZORG WORKSHOP WONEN EN ZORG 4 OKTOBER 2016 September 2013 WAT GAAN WE DOEN Inleiding Hervorming Langdurige Zorg Financiering Zorg en Zorgvastgoed Effecten Wat betekent dit voor corporaties Aantal praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

De gemeentelijke sturing op de sociale huurwoningmarkt richting zich op de drie onderdelen genoemd bij punt 1. Deze punten worden hier toegelicht.

De gemeentelijke sturing op de sociale huurwoningmarkt richting zich op de drie onderdelen genoemd bij punt 1. Deze punten worden hier toegelicht. Raadsvoorstel: 2015-1357 Onderwerp: Huisvestingsverordening Alblasserwaard- Vijfheerenlanden gemeente Gorinchem 2015 Datum: 23 april 2015 Portefeuillehouder: E.L. Dansen Raadsbijeenkomst: 9 juni 2015 Raadsvergadering:

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

# wzgld. Patrick Gering Procesbegeleider Heumen en Wijchen. Wonen en zorg

# wzgld. Patrick Gering Procesbegeleider Heumen en Wijchen. Wonen en zorg # wzgld Patrick Gering Procesbegeleider Heumen en Wijchen Wonen en zorg Procesaanpak vraag en aanbod wonen en zorg in balans Bijeenkomst wonen en zorg Provincie Gelderland, 15 juni 2016 Patrick Gering,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Sociale woningvoorraad en langdurige zorgvragers. Langer Thuis, 27 mei 2015

Sociale woningvoorraad en langdurige zorgvragers. Langer Thuis, 27 mei 2015 Sociale woningvoorraad en langdurige zorgvragers Langer Thuis, 27 mei 2015 Even voorstellen Claartje Sadée (verhuisadviseur Utrecht, Stade Advies) Wouter Schepers (adviseur Strategie & Beleid, Bo-Ex) Penny

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Reactie en advies op uitwerking regionale woonagenda Gemeente Aalten Gemeente Aalten geeft je de ruimte. dd.

Reactie en advies op uitwerking regionale woonagenda Gemeente Aalten Gemeente Aalten geeft je de ruimte. dd. Reactie en advies op uitwerking regionale woonagenda Gemeente Aalten 2016-2025 Gemeente Aalten geeft je de ruimte dd. 12 januari 2016 Adviesraad voor sociaal domein Februari 2016 1 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 601 Initiatiefnota van de leden Berckmoes-Duindam en Van der Linde over beschermd wonen Nr. 2 INITIATIEFNOTA 1. Inleiding Veel mensen die zich

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Werkplan Wat betekent de decentralisatie van de zorg en de transitie voor corporaties en zorgaanbieders?

Werkplan Wat betekent de decentralisatie van de zorg en de transitie voor corporaties en zorgaanbieders? werkplan 2015-2016 Werkplan 2015-2016 Van langer zelfstandig thuis wonen, tot intensieve zorg in een beschermde woonomgeving: het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is al meer dan tien jaar actief op

Nadere informatie

Raadsfracties SP, VVD, D66 T.a.v. Frits Garretsen, Hendrikje van der Smagt, Diederik Mohr

Raadsfracties SP, VVD, D66 T.a.v. Frits Garretsen, Hendrikje van der Smagt, Diederik Mohr Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfracties SP, VVD, D66 T.a.v. Frits Garretsen, Hendrikje van der Smagt, Diederik Mohr I I Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 Arthur van Iterson kw8 Project- en Conceptontwikkeling 06-31927552 Ellis Brinkman LS Projectmanagement

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Raadsvergadering, 23 juni 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: 20150623 11 RV Agendapunt: 11 Datum: 28 april 2015 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Rogier Goes. 15 september 2015

Rogier Goes. 15 september 2015 Rogier Goes 15 september 2015 Standvast Wonen Een man die woensdag uit zijn huurappartement aan de Muntweg in Nijmegen zou worden gezet op last van de rechter, stichtte dinsdagavond brand in zijn benedenwoning.

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Reactienota op de adviezen

Reactienota op de adviezen Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. De volgende raden zijn om advies gevraagd: 1. Wmo Advies Raad De Bilt; 2. Ouderenraad De Bilt Reactienota op de adviezen Met

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2016

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 3124 12 januari 2016 Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2016 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

Welkom Informatieavond Statushouders 21 juni 2016

Welkom Informatieavond Statushouders 21 juni 2016 Welkom Informatieavond Statushouders 21 juni 2016 Uitgangspunten avond Onze plannen delen Partners hierin betrekken Geen eenrichtingsverkeer Ophalen wat er leeft, uw tips en zorgen Eerst plenair, dan uiteen

Nadere informatie

programma Langer Thuis Rotterdam

programma Langer Thuis Rotterdam programma Langer Thuis Rotterdam toon van het programma Langer zelfstandig thuis wonen - logische en positieve keuze eigen regie! - geldt voor steeds meer mensen in Rotterdam - niet nieuw, wel opnieuw

Nadere informatie